درباره ی پمپ بیل مکانیکی

بیل مکانیکی از ماشین آلات پرکاربرد دربخشهای عمرانی ومهندسی است که به کمک آن کارهای دشواری مانند گودبرداری بادقت وسرعت بیش تری انجام میشود. پمپ هیدرولیک ازاصلیترین تجهیزات بکاررفته در بیل های مکانیکی است که وجودهر گونه مشکل درآن، میتواندعملکرد بیل مکانیکی رابطور کامل ویاناقص مختل کند. به همین دلیل نیاز است تاپارامترهایی مانند فشار بطورمداوم تنظیم وکنترل شوند. دراین بخش بناداریم تاکلیه نکات مهم جهت تنظیم پمپ بیل مکانیکی رابررسی کنیم.به همین دلیل توصیه میکنیم اگر دراین باره اطلاع چندانی ندارید، ادامه‌ی مطلب را ازدست ندهید.

قبل ازاین که به بررسی نکات لازم برای تنظیم پمپ بیل مکانیکی بپردازیم،بدنیست تاکمی باانواع پمپ استفاده شده دراین دستگاه نیزآشنا شوید. بطورکلی پمپ های هیدرولیک موجود دربازار به دونوع پمپ با جابجایی غیرمثبت و پمپ باجابجایی مثبت تقسیم میشوند. البته این تقسیم بندی کلی است وتفاوتهای ساختاری درآن لحاظ نشده است.

اصلیترین تفاوت این دونوع پمپ، میزان مقاومت آنها دربرابر فشاراست که این میزان در پمپ های با جابجایی مثبت بیش تراست. به همین دلیل هم عمدتادر بیل های مکانیکی از این نوع پمپ، بیش تراستفاده میشود. به لحاظ ساختار ۴نوع پمپ هیدرولیکی در بیل های مکانیکی استفاده میشوندکه در ادامه به بررسی اجمالی آنها میپردازیم. طبیعتا آشنایی بااین محصولات باعث میشود تابتوانید باآگاهی بهترنسبت به تنظیم پمپ بیل مکانیکی اقدام کنید. قدرت پمپاژ در بیل های مکانیکی به کمک پمپ هیدرولیکی اصلی تامین میشود.

 معرفی پمپ های مختلف در بیل مکانیکی

پمپ مادر (اصلی)

ترجمه انگلیسی آن (main pump) است. که در اکثر اوقات ازنوع پیستونی یاهمان رفت وبرگشتی بازاویه و دبی متغیر است. این قطعه به نوعی قلب حرکات مکانیکی وقدرتی ماشین آلات راهسازی ، معدنی و کشاورزی بحساب می‌آید. در ماشین آلات راهسازی، معدنی وکشاورزی مانند بیل مکانیکی، دراکثر اوقات نیازمندقدرت پمپاژ زیادهستیم که در پمپ‌ های پیستونی این عمل باحجم سیال ناچیزی میسراست. ویژگی دیگر پمپ مادر بیل مکانیکی متغیربودن دبی آن است که به ماکمک میکند درشرایط مختلف کاری فشار خروجی موردنیاز تنظیم شود.Main pump که بانام پمپ مادر یااصلی شناخته میشوداز نوع پیستونی یارفت وبرگشتی است. زاویه ودبی این پمپ متغیرمیباشد، که متغیربودن دبی باعث میشودکه فشار خروجی موردنیاز تنظیم شود. این نوع پمپ قدرت پمپاژ بسیاربالایی داشته ودر ماشین آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی، مانند بیل مکانیکی مورد استفاده قرارمیگیرد.

پمپ سروو (دنده‌ای)

این قطعه روغن هیدرولیک راباحجم ثابت درسیستم بیل مکانیکی پمپاژ میکند. پمپ سروو در بیل های مکانیکی چرخ زنجیری برای تامین روغن هیدرولیک موردنیاز لیورها مورد استفاده قرار میگیرد ودر بیل های مکانیکی چرخ لاستیکی برای تامین روغن هیدرولیک فرمان وترمز ازآن استفاده میشود.این نوع پمپ بیل مکانیکی روغن هیدرولیک مورد نیاز لیورها را با حجم ثابت در سیستم بیل مکانیکی پمپاژ می‌کند.

پمپ گردان (سوئینگ)

این نوع پمپ روغن هیدرولیک را از پمپ مادر دریافت می‌کند. پمپ سوئینگ مانند یک موتور باعث انتقال نیرو به گیربکس گردان می‌شود. به همین علت عملکرد آن به سیستم گردان به صورت هیدروموتور شناخته می‌شود.ازنوع پیستونی زاویه ثابت میباشدکه عملکرد آن درسیستم گردان بصورت هیدروموتور میباشد. به این معنی که خود، پمپاژکننده روغن هیدرولیک نیست بلکه توسط روغن هیدرولیکی که از پمپ مادردریافت میکند انرژی واردشده رابصورت دورانی وچرخشی همانندیک موتور تبدیل میکند وباعث انتقال نیروبه گیربکس گردان میشود.

پمپ حرکت (تراول)

رفت وبرگشتی یا پیستونی زاویه متغیراست. تغییر زاویه پیستون بیش ازدو یاسه حالت نیست که صرفاجهت تغییرسرعت حرکت بیل مکانیکی استفاده میشود. پمپ حرکت عملکردی شبیه به موتورگردان بصورت هیدروموتور داردکه نیروی منتقل شده توسط پمپ مادر رابه نیروی دورانی وگردشی تبدیل کرده وباعث انتقال نیروبه گیربکس چرخ وحرکت بیل مکانیکی میشود.این پمپ همانند پمپ گردان نیرو را از پمپ مادر دریافت و باعث انتقال نیرو و حرکت بیل مکانیکی می‌شود. پمپ حرکت، پمپی با پیستون زاویه متغیر می‌باشد که این تغییر موجب تغییر سرعت حرکت بیل مکانیکی می‌شود.

اگر فشار در پمپ هیدرولیکی تنظیم نشود، امکان ترکیدن لوله و دیگر بخش‌های آن و به دنبال آن آسیب به دستگاه و افراد وجود دارد.

چگونگی تنظیم فشار پمپ هیدرولیک بیل مکانیکی

بسته به نوع پمپ استفاده شده در بیل های مکانیکی، فرآیندتنظیم فشار درآنها متفاوت است. فرآیندتنظیم فشار تاحدزیادی وابستگی به نوع پمپ استفاده شده دردستگاه دارد‌. در پمپ های دبی متغیر، پس ازپرشدن سیستم ازروغن وبالارفتن فشار، بصورت اتومات ورود روغن محدود وبه این طریق دبی کنترل میشود. امادر پمپ های دبی ثابت، مازاد دبی بابهره‌گیری ازدریچه کمکی تخلیه میشود. اینکارباعث کاهش عملکرد پمپ وافزایش دمای روغن میشود.

انسدادمسیر خروجی دراین پمپ‌ها به هردلیلی میتواندباعث افزایش ناگهانی فشارشود. این اتفاق درنهایت میتواندباعث آسیب وترکیدن پمپ یالوله‌های آن شود. بنابراین در مراحل تنظیم پمپ بیل مکانیکی، بازبودن مسیردریچه کمکی بایدبصورت دوره‌ای بررسی وکنترل شودتا ازبروز حوادث برای دستگاه ونفرات جلوگیری شود. در پمپ های دبی متغیر همانطورکه اشاره شد، باافزایش فشار ورسیدن آن به حدی معین، دبی محدود میگرددکه اینکار به دوصورت انجام میشود‌. برای تنظیم فشاردر پمپ های دبی متغیرلازم است تا نکاتی که درادامه گفته میشود رارعایت کنید.

درگام اول باید بوبین دریچه باردار بازو پمپ ازحالت خودکارخارج شود وکنترل آن بصورت دستی دراختیار فردکنترل‌کننده قرارگیرد.سپس دریچه خروجی پمپ بسته شود.(البته برای جلوگیری ازبروز حوادث دراین موارد بایددریچه کمکی سالم باشد.)
درمرحله‌ی بعد پمپ شروع بکار میکند وفشار تنظیمی روی پمپ هم باید برروی عددی که درکاتالوگ وجوددارد، تنظیم شود.
درادامه بوبین برداشته‌شده دربخش اول، بجای خود بر میگردد. به این طریق میتوان میزان فشار پمپ راتنظیم واز بروزکم کاری ویااختلال دردستگاه جلوگیری کرد‌.
پمپ هیدرولیکی جزء اصلیترین بخشهای دستگاه بیل مکانیکی است که بایدپارامترهای مختلف آن بصورت مداوم تنظیم شوند. تنظیم پمپ بیل مکانیکی اهمیت بالایی داردکه با انجام آن میتوان ازبسیاری از آسیبهاجلوگیری کرد.

پمپ هیدرولیکی امروزه درصنایع مختلف مورداستفاده قرارمیگیرد. این پمپ‌ها انواع مختلفی دارندکه قابلیتهای متفاوت هریک نسبت به دیگری باعث استفاده منحصر بفرد ازهر کدام شده است. پمپ هیدرولیک باتوجه به توان وفشار خودبه انواع مختلفی تقسیم میشود، این پمپ‌ها نقش قلب رادرسیستمها دارند وانرژی سیال رادریک سیکل هیدرولیکی افزایش میدهند. پمپ هیدرولیک بیل مکانیکی یکی ازانواع پمپ های هیدرولیک میباشد. پمپ بیل مکانیکی میتواند فشارزیادی راتحمل کرده ولیتراژ زیادی رابه سیستم بدهد. بطور کلی پمپ سیستمی است که انرژی مکانیکی را ازمنبع خارجی گرفته وبه سیالی که ازآن عبور میکند میدهد. به همین علت درسیستمهای هیدرولیک مکانیکی ازآنها استفاده میشود.

این پمپ ها دوطبقه بوده که یک طبقه مربوط به جک های بالابر وخالیکن واستیک وطبقه‌ی دیگربرای گردون بیل میباشد. پمپ هیدرولیک برروی ماشین آلات راهسازی و معدنی مانند تریلی، کامیون، دامپتراک، گریدر، لودر، بلدوزر، بیل مکانیکی، مینی بیل مکانیکی و…تعبیه شده ومورداستفاده قرار میگیرد.

باتوجه به این که پمپ ها درچه سامانه‌ای قرارمیگیرند، به دونوع جابه جایی مثبت وجابه جایی نامثبت تقسیم میشوند. پمپ ها باجابه جایی غیرمثبت به علت کم بودن مقاومت آنها دربرابر فشارهای زیاد درصنعت هیدرولیک کم ترمورد توجه واستفاده قرارمیگیرند. کاربرد بیش ترآنهابرای سیستمهایی بافشار پایین میباشد. پمپ ها با جابه جایی مثبت دارای مزایای بسیارزیادی ازجمله ابعادکوچک، بازده حجمی بالا، انعطاف پذیری مناسب، قدرت وتوانایی بالا میباشند وبه همین علت ازآنها دربرابر فشارهای بسیاربالا استفاده میشود. پمپ های دارای جابه جایی مثبت سه نوع اصلی پیستونی، چرخ دنده‌ای وپره‌ای دارند. دراین مقاله به بررسی برخی پمپ های بیل مکانیکی میپردازیم.

انواع برندهای پمپ بیل مکانیکی

پمپ بیل مکانیکی کوماتسو

پمپ بیل مکانیکی کوماتسو محصول شرکت کوماتسو ژاپن است. کوماتسو یکی از بزرگترین سازندگان بیل مکانیکی، لودر و بولدوزر در جهان است که در سال ۱۹۱۷ در شهر توکیو تاسیس شد.

پمپ بیل مکانیکی کاترپیلار

شرکت کاترپیلار، ابر شرکت صنایع سنگین آمریکایی می‌باشد که در سال ۱۹۲۵ تاسیس شد. این شرکت محدوده فعالیت جهانی دارد و محصولاتی چون بولدوزر، جرثقیل، توربین گازی، لوکوموتیو و … تولید می‌کند. پمپ بیل مکانیکی این شرکت نیز از استاندارد بسیار بالایی برخوردار است.

پمپ بیل مکانیکی ولوو

این پمپ مربوط به شرکت صنایع سنگین سوئدی می‌باشد که سازنده خودروهای سنگین و قطعات مربوط به آن‌ها مانند پمپ بیل مکانیکی است. این شرکت در سال ۱۹۲۴ در شهر گوتنبورگ شروع به فعالیت کرد.

پمپ بیل مکانیکی هیتاچی

هیتاچی ابر شرکت ژاپنی است که زمینه فعالیت و تولید محصولات آن بسیار گسترده است. در محدوده سامانه‌های اطلاعاتی، مخابراتی نیروگاهی، زیرساخت شهری، وسایل و ابزار فلزی، تجهیزات الکترونیکی و… فعالیت می کند. کیفیت پمپ بیل مکانیکی این شرکت ژاپنی نیز به خوبی به بازار جهانی ثابت شده است.

و دیگر پمپ هایی که می‌توانیم نام ببریم شامل: پمپ بیل مکانیکی کیس، هیدرومک، سانی، اطلس، کوبلو، نیوهلند، دوسان، لیبهر، هپکو، هیوندا، زومداین، لیشیده، شانتویی، لیوگانگ، لودر چانگلین، ایکس سی ام جی و… هستند.

همه‌ی پمپ هایی که در بالا نام برده شد، دارای ویژگی های منحصر به فرد خود هستند که با توجه به نیاز شما تولید می‌شوند و شما باید اطلاعات جامع و کافی نسبت به آن‌ها داشته باشید. چرا که خرید پمپ بیل مکانیکی هزینه‌های بسیار بالایی دارد و در صورت خرید نامناسب، دچار ضررهای مالی زیادی خواهید شد؛ به همین علت شما نیازمند راهنمایی‌های جامعی می‌باشید که مسیر درست و مطمئنی را برای خرید به شما نشان دهد. مجموعه پایاهیدرولیک با در اختیار قرار دادن اطلاعات مفیدی به مشتریان خود، به آن‌ها کمک می کند تا خرید مطمئنی داشته باشند.

نکاتی که هنگام خرید پمپ بیل مکانیکی باید رعایت کنیم.

در انتخاب و خرید این پمپ باید به نکات زیر توجه داشته باشید:

  • قطر دهانه پمپ
  • فشار کاری در خروجی پمپ
  • سرعت دوران پمپ
  • حجم جابجایی روغن
  • دبی موثر
  • توان موتور راننده پمپ
  • دمای کاری روغن
  • درجه ویسکوزیته
  • فیلتراسیون
  • و…

در تمامی سیستم هیدرولیک بیل های مکانیکی از پمپ هیدرولیکی با مقاومت بالا استفاده می شود که از فشار بالایی برخوردار می باشد و اغلب به صورت دو طبقه ای می باشد و باید قابلیت آن را داشته باشد که فشار زیادی را تحمل کند. به طور کلی می توان گفت پمپ ها از نظر ساختاری و ساختمانی سه نوع هستند که عبارتند از: پمپ دنده ای، پمپ پره ای و پیستونی.که درواقع برای بیل مکانیکی از این پمپ ها استفاده میشود.

اینگونه پمپ ها که اصلی ترین و مهم ترین وظیفه آن تولید روغن می باشد و توان و قدرت ورودی خود را از موتور دیزل در یافت می کند و توان هیدرولیکی را به عنوان خروجی تحویل می دهد و به همین خاطر است که پمپ یکی از مهم ترین اجزای بیل مکانیکی به شمار می آید و باید توجه کرد که از این بیل های مکانیکی برای بسیاری از امور استفاده می شود که عبارتند از: حفر کانال، گودال، زیرسازی، تخریب گودبرداری و خاکبرداری. پمپ تمامی امور هیدرولیکی همچون حفاری کانال های بزرگ، تخریب معادن و…را انجام می دهد.این دستگاه از قیمت های متفاوت برخوردار می باشد و در اندازه های متفاوت ساخته شده است.

در زمان انتخاب و خرید پمپ هیدرولیک بیل مکانیکی اولین و گزینه ای که در نظر گرفته می شود  مدار، تغذیه و تعیین پمپ و بررسی تقاضاهای فشار و جریان در مدار که یک کاربرد معین در سیستم های هیدرولیک را دارا می باشد.

در انتخاب پمپ وخرید پمپ هیدرولیکی بیل مکانیکی باید به موارد زیادی توجه کرد و این موارد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشند از جمله آنها: قطر دهانه پمپ، فشار کاری در خروجی پمپ، سرعت دوران پمپ، حجم جابجایی روغن، دبی موثر، توان موتور راننده پمپ، دمای کاری روغن، درجه ویسکوزیته، فیلتراسیون و… برخی از فروشگاه ها و نمایندگی های بزرگ و معتبر و فروشگاه ایران هیدرولیک مرکزی انواع پمپ های مربوط به بیل مکانیکی را تولید می کند. این فروشگاه در زمینه تجهیزات مربوط به بیل مکانیکی یعنی انواع پمپ و انواع شیر هیدرولیک و… فعالیت زیادی دارد.

این مجموعه نه تنها این قطعات را تولید می کند بلکه اگر گاهی این قطعات با مشکلاتی مواجه شوند در زمینه تعمیر و نقص یابی این پمپ ها نیز فعالیت می کند و می تواند به راحتی آنها را تعمیر کند.

نکته قابل توجه در زمان خرید پمپ هیدرولیک این است که این نوع پمپ گرانترین پمپ ها هستند و از بالاترین بازدهی برخوردار می باشند و در هر روش خرید آنها تنوع و شرایط خاصی در نظر گرفته می شود و متناسب با شرایط خریدار و فروشنده این پمپ ها تهیه و خریداری می شوند.

در این نوع پمپ، محور بلوک سیلندر و محور محرک در یک راستا قرار میگیرند و دارای حرکت های رفت و برگشت می باشد به عبارتی می توان گفت حرکات دورانی در آنها صورت می گیرد. این پمپ ها به گونه ای تولید می شوند که خاصیت جابجایی آنها می تواند متغیر باشد.

این نوع پمپ ها غالبا بدون ضربان می باشند و عمر طولانی دارد و این خود یکی از مزایای این روش به شمار می آید.

در زمان خرید پمپ هیدرولیک بیل مکانیکی باید به نکاتی از جمله شرایط طرفین، برگه ضمانت یا گارانتی محصول، قیمت محصول، کیفیت بالای محصول، ابعاد و اندازه آن محصول، شرکت تولیدکننده و سازنده آن محصول و… توجه نمود و یکی دیگر از نکات مربوط به پمپ مخصوص بیل مکانیکی این است که به دلیل ساختار پیچیده تعمیر آن نیز بسیار دشوار می باشد و در صورتی که نیاز به تعمیر داشته باشند باید با شرکت های مخصوص ساخت آنها تماس گرفت و اقدامات لازم را به عمل آورد و در هنگام خرید این نوع پمپ کاربرد آن باید مد نظر قرار بگیرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *