فیلتر هوای ماشین آلات راهسازی و معدنی

اهمیت فیلتر هوای ماشین آلات راهسازی و معدنی

فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) علاوه براینکه ازجلوگیری ورودآلاینده به دستگاه وحفاظت ازآن میشود بلکه باعث افزایش عمروکارایی ماشین نیزمیشود.این ماشین آلات درانواع پروژه های سنگین مورد استفاده قرارمیگیرندومعمولادرمعرض خاک وآلودگی بسیاری قراردارند.به همین دلیل یکی ازمهمترین قطعات ماشین آلات راهسازی فیلتر میباشد.اگرمایل هستیدبانحوه کاراین فیلتر هاآشناشویدیا قصد خرید این قطعه رادارید، مطالعه این مقاله برای شمامفیدخواهدبود.

شایدفکرکنیدکه دریک سیستم پیچیده ماشینی فیلتر هوااهمیت بسیار زیادی ندارد؛امابایدبدانیدکه تنهامقدارکمی گردوغبارکافی است که موتورماشین راآسیب بزندوکارایی خودراازدست دهد.سیلیس ماده اصلی تشکیل دهنده گردوغباراست که بسیارساینده بوده وسیستم هیدرولیک وقطعات ماشین آلات راهسازی راخراب میکند.هم چنین این ماده سبب ساییدگی میل لنگ ها،سوپاپ ها،حلقه های پیستون و انژکتورهای سوخت هم خواهدشد. اینجااست که کار فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) اهمیت بسیارزیادی پیدامیکند.زیرااین ماشین ها اکثردرمناطق خاکی وآب وهوای آلوده فعالیت میکنند.فیلتر هوای ورودی را قبل ازرسیدن به موتور تصفیه کرده ومانع ازورودآلودگی به آن میشود.به همین خاطروجهت جلوگیری ازآسیب موتوراستفاده از فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) بسیارمناسب وحفظ نظافت آن درفواصل مشخص اهمیت بسیاری دارد.

عمکلرد وکارایی فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar)

امروزه فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) معمولاازچند لایه هم چون یک سدمحافظ خارجی به همراه دو لایه داخلی دیگرساخته میشود.البته استفاده ازلایه های بسیارجهت تصفیه اضافی ویاتقویت هواحین عملکردمنظم موتورنیست؛بلکه اینکاربرای حفاظت ازموتوردربرابر آسیبهای خارجی وممانعت ازورودگردوخاک انجام میشود.فیلتری که به دفعات تمیزشده ودوباره استفاده میشود؛هرگزبه عملکردقبلی خودبرنمیگردد وهربارکه این اتفاق رخ دهد؛کارایی فیلتر هم کمترمیشود.بااین توضیحات ترجیح میدهیدکه موتور ماشین خودرابطورمکررعوض نماییدویا فیلتر هارا تعویض کنید؟البته بعضی ازمدلهای فیلتر مخزنی جهت نگه داری آلاینده هادارندوبایدبصورت دوره ای آنهاراتخلیه نمایید.فیلتر هامعمولاسیستم سنجشی دارندکه محدودیت جذب وگردش هوا راکنترل میکند.مانیتوری که داخل کابین قرارمیگیرد؛نشان گرتصویری مناسبی برای اینکاراست. اپراتورازطریق این سیستم متوجه میشودکه چه موقع فیلتر بیش ازحدگردوخاک گرفته ویادربرخی موارد،مسدودشده است.اگراین مانیتور کنترلی وجودنداشته باشد؛باید فیلتر هوا را ازمحل خودجداکنیدوچک نمایید.البته اینکاربایدبااحتیاط انجام شود؛ چون ممکن است که باعث ورودآلودگی به درون موتورشود.

فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلارباتفکیک مکانیکی وازبین بردن ذرات بزرگ به افزایش عمر فیلتر اولیه کمک میکند.سطح بیرونی کارایی فیلتر رابه ویژه درمحیط هایی بامقدارگردوغبارزیادمثل:ساخت بزرگراه، و معدنکاری وبرنامه های حفاری چاه بسیاربالامیبرد.جنس وکیفیت فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلارامروزه ازیک سطح مشبک سبک وپارچه هایی باالیاف مصنوعی است که بهترین کارایی وکاربردرادرمقابله با آلودگی دارد.این فیلتر هاسختتروبادوامترازگذشته هستندودرانواع تجهیزات سنگین وماشین آلات راهسازی ایرانی نیزازآنهااستفاده میکنند.

تعویض و نگهداری

دربیشترمواردعامل تعیین کننده زمان تعویض فیلتر،عمر فیلتر نیست؛بلکه کیفیت وکمیت هوااست.بااطمینانترین روش جهت تشخیص این که فیلتر چه زمانی به تعویض نیازداردنیزصرفاهمان سیستم سنجش و کنترل است.فیلتر هر چه کثیفتروآلوده ترباشد؛جریان هوادرآن کمترمیشود.این به این معنی است که فیلتر،هوارابدرستی تصفیه نکرده وباید حتما تعویض شود.شایددقت کرده باشیدکه بعضی ازتکنسینهایا تعمیرکارها فیلتر رابرداشته وبرای تمیز کردن آن رابرسطحی سفت هم چون لاستیک یاسپرمیکوبند ویاازیک کمپرسوربادجهت پاک کردن گردوغباراستفاده مینمایند.سپس آن رادرجای خودقرارمیدهند.ولی باید بدانیدکه ضربه به فیلتر ،شوکی به آن واردمینمایدکه بطور ناخوداگاه سبب پوسیدگی فیلتر میشود.استفاده ازکمپرسورجهت دمیدن وپاک کردن گردوخاک نیزچندان بدنیست؛ولی دراین حالت هم نیزخطر شکستگی فیلتر وجوددارد.

 انواع فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar)

فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) ماشین هایی هستندکه راهسازی رانسبت به سالهای قبل بسیارآسانترکرده ودرتسهیل ارتباطات بی تاثیرنیستند،تمامی ماشین آلات دارای موتوربه انواع فیلتر های مخصوص به خودنیازدارند.امّااهمیت فیلتر برای ماشینهای راهسازی وساختمانی کمی سختراست،چراکه همانگونه که ازنام این ماشین‌ آلات پیدااست باخاک،آسفالت وانواع آلودگیهای محیطی سروکاردارند.فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) نقش بسیارمهمی‌درعملیات یک دستگاه ایفا مینمایند چونکه فیلتر‌‌‌ های یک دستگاه اگرفرسوده شده باشندهیچ یک ازادوات دستگاه به خوبی کار نمی کنند.از فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) در ماشین آلات راهسازی ومعدنی برای تمیز نگهداشتن سوخت، روغن وسیالات هیدرولیک که دردستگاه برای روغن‌کاری قطعات وگرفتن حرارت به گردش درمی‌آیند،استفاده میکنند.فیلتر های بکاررفته دردستگاه شامل فیلترسوخت، فیلترروغن موتور،فیلترروغن هیدرولیک وفیلترگیربکس میباشند.هریک ازاین فیلتر هاماده مربوط به خودراتصفیه مینمایندوازورودذرات آسیب رسان به موتورجلوگیری مینمایند. فیلتر هیدرولیک یکی ازانواع فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) میباشندکه برروی سیستم هیدرولیک بسته شده وبرخی حتی درچندمرحله به صورت فیلتر هیدرولیک پرفشاروکم فشارمورداستفاده قرار میگیرد.برندهای معتبرمختلفی درجهان به تولید فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) باتوجه به کاربری گسترده ای که درصنایع دارندمیپردازند.فیلتر دونالدسون (DONALDSON) آمریکا یکی از معتبرترین این برندها بحساب می آیدکه به تولیدانواع فیلتر های روغن وسوخت میپردازد.استفاده از فيلتر هاي اصلي وباكيفيت دركاركردوسلامت ماشين آلات شمابسيار تاثيرگذارميباشد.لوازم الکترونیکی جدیدوبروزبه نظارت برموتورهای بزرگ کمک مینماید؛ولی برای تشخیص آسیب ویانیازبه تعمیرقطعه گران قیمت خود نبایدمنتظرآنهاباشید.موتوراگرهوای کافی دریافت نکند؛به استفاده زیاداز سوخت پیداگرایش خواهدکردکه این منجربه هد رفتن انرژی میشود.البته موتورهای الکترونیکی امروزه کمتردچارچنین مشکلی خواهندشد؛بنابراین درنگه داری قطعات ماشین خودتوجه کافی رابه خرج دهید. بطوریکه درصورت بروزآسیب دراولین فرصت آن راتشخیص دهید.

نگهداشتن کارکرد پروژه

تعمیرونگه داری کنترل جریان هوابه حفظ روندپروژه کمک مینماید.حین انجام کار،تجهیزات راهسازی و فیلتر های آنهادرمعرض مخلوطی سمی ازآلاینده هاازجمله گردوخاک قراردارندکه بعضی مواقع به آنها آسیب میزند.خرابی قطعات ممکن است که درابتداچنان جدی بنظرنرسد؛درحالیکه عدم توجه به این خرابی وآسیبهامنجربه تاخیردرروندپروژه میشود.این اتفاق برای همه ازجمله کارگزاران و کارگران،پیمانکاران گران تمام میشود..

در نهایت

دراینجابه بررسی فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلارپرداختیم ونکاتی جهت نگه داری وحفظ آنهاگفتیم.وهم چنین ازاهمیت این قطعه صحبت کردیم.اگر ازماشین آلات سنگین استفاده کرده باشید؛می دانیدکه فیلتر نقش بسیارمهمی درحفظ سلامتی موتوراین ماشینهاداشته وبسیارپراهمیت است.

 

فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو دستگاهی است که ازموادفیبریامتخلخل تشکیل شده است وذرات جامدمانند:گردوغبار،خاک وباکتری هارا ازهوادورمیکند.فیلتر هاحاوی جذب کننده یاکاتالیزوری مانندذغال سنگ (کربن) همچنین امکان داردبو وآلاینده های گازی مانند:ترکیبات آلی فرار یاازن را ازبین ببرند. فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو درزمانی که کیفیت هوا برای مامهم باشدمورداستفاده قرارمیگیرد.به خصوص در سیستم های تهویه ساختمان وموتورها استفاده میشود.

بعضی از آپارتمان هاو همچنین هواپیماها وبرخی ازمحیط های ساخته شده توسط افراد(به عنوان مثال ماهواره هاوشاتل های فضایی)ازفوم،کاغذپلیسه دار ویاعناصری مانند فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو فایبرگلاس چرخان استفاده مینمایند.راه دیگر،یونیزه کننده های هوا، که ازالیاف یاعناصربا بارالکتریکی ساکن استفاده مینمایند،که باعث جذب ذرات گرد و غبار می شود.هوا ازموتورهای احتراق داخلی وکمپرسورهای هوا تمایل به استفاده ازفیلترهای کاغذ،کف یاپنبه دارند.فیلتر های حمام روغن ازحالت مطلوبی خارج شده است.

فن آوری فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو  ورودی هوا از توربین های گازی بخاطرپیشرفت درآیرودینامیک و پویایی سیال قسمت کمپرسور هوا توربین های گازی در سال های اخیر به طرز شگفت انگیزی بهبود یافته اند.

نوعی دیگر فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو است که ذرات باراندمان بالا(HEPA)که ابتدابه آن جذب کننده ذرات باراندمان بالا میگویند،اما گاهی اوقات بعنوان دستگیری ذرات با راندمان بالا یابازداشت ذرات با بازده بالا نیز میشناسند.فیلترهای مطابق بااستاندارد(HEPA)دارای کاربردهای بسیار زیادی هستند.از جمله میتوان گفت که دراتاق های تمیزبرای ساخت IC،تجهیزات پزشکی،اتومبیل،هواپیماوخانه استفاده می شود. این فیلتر بایدمعیارهای مشخصی ازکارآیی را مثل مواردی که توسط وزارت انرژی ایالات متحده (DOE) تعیین شده است،برآورده  نماید.

استانداردهای متفاوتی برای متغیرهایی که صحیح  است به عنوان فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو (HEPA) معرفی می شوند،تعریف مینمایند.دو استاندارد که نیازمند این است یک فیلتر هوا باید(ازهوایی که ازآن عبور میکند) ۹۹٫۹۵٪(استاندارد اروپایی) یا ۹۹٫۹۷٪(استاندارد ASME)ذراتی راکه اندازه بزرگتر یامساوی ازآن دارند حذف کند.

فیلترهای هوا کابین خودرو

فیلتر هوای کابین بطورواضح ومشخص یک فیلتر کاغذ پلاتر است که در ورودی هوای بیرون برای محفظه مسافر خودرو مورد استفاده قرار می گیرد. بعضی دیگراز این فیلترها مستطیل شکل وازنظر شکل با فیلتر هوای احتراق شبی شبیه هستند. باقی به شکلی منحصر به فرد شکل می گیرند تا فضای موجود در ورودی های هوای خاص وسایل نقلیه خاص را درخود جای دهند.اولین خودروسازکه فیلتر تمیز یکبارمصرف را برای تمیز کردن سیستم تهویه دراختیار داشت،موتور موتور“چشم آب و هوا”بودکه درسال ۱۹۴۰معرفی شد.

این فیلتر به عنوان یک افزودنی نسبتاً اخیر درتجهیزات خودرو،غافل است.فیلترهای هوای گرفتگی یاکثیف کابین میتوانندموجب کاهش بسیار زیادجریان هوا ازدریچه های کابین والبته واردشدن آلرژن هابه جریان هوای کابین شوندواز آن جاکه دمای هوای کابین بسته به میزان جریان هوای عبورازهسته بخاری،اواپراتور یاهردو دارد.آن هامیتوانندتا حد بسیار زیادی اثرتهویه مطبوع خودرو وعملکرد گرمایش راکاهش دهند.عملکرد ضعیف این فیلترها بااستفاده ازسیستم رتبه بندی حداقل گزارش کارایی (MERV) توسط تولید کنندگان مبهم است. بعضی افراد به اشتباه معتقدندكه بعضی ازاین ها فیلترهای (HEPA)هستند.

اکثر وسایل نقلیه تزریق سوخت ازیک عنصرفیلتر کاغذپلیسه داربه شکل پانل تخت استفاده مینمایند.که این فیلترمعمولاًدرون یک جعبه پلاستیکی متصل به بدنه دریچه گازباکارمجرای قرارگرفته است.وسایل نقلیه قدیمی ترکه ازسوخت کاربراتور یاتزریق سوخت بدنه دریچه گازاستفاده مینمایند،معمولاًازفیلترهوای استوانه ای استفاده مینمایند،معمولاًبین۱۰۰میلی متر(۴ اینچ)و۴۰۰ میلی متر(۱۶ اینچ) قطردارند.این دربالایاکناربدنه اتومبیل یاگاز دریچه گازقراردارند،معمولاًدریک ظرف فلزی یاپلاستیکی که ممکن است مجاری برای تأمین هوای ورودی خنک ویاگرم داشته باشند وبایک درفلزی یاپلاستیکی ایمن شوند.واحد کلی(فیلتر ومسکن درکنارهم)به دستگاه پاک کننده هواگفته میشوند.

کاغذ فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو

عناصرفیلترکاغذپلیسه دارانتخاب تقریباًمنحصربفرد برای تمیز کننده هواموتورخودرو است،زیراکه آن هاکارآمد وآسان برای سرویس ومقرون بصرفه هستند.اصطلاح “کاغذ”تاحدودی گمراه کننده است،زیرارسانه های فیلترباکاغذهایی که برای نوشتن یابسته بندی مورداستفاده قرارمیگیرند،تفاوت بسیار زیادی دارند.ودرنتیجه عملکردموتور رامحدود میکند.درواقع،تازمانیکه یک فیلتر کاغذ پلاتربه اندازه کافی برای حجم جریان هواکه دریک برنامه خاص مشاهده میشوند،اندازه گیری شوند،چنین قطعات فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو فقط محدودیت بی اهمیت برای جریان دارند تااین که فیلتر بطورقابل توجهی باخاک گرفتگی شوند.موتورهای تجهیزات ساختمانی نیز ازاین استفاده مینمایند.دلیل این امراین است که کاغذبه شکل زیگ زاگ خم شده ومساحت کل کاغذ بسیاربزرگ است،درمحدوده ۵۰بار ازبازشدن هوا است.

فوم فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو

عناصرکف پلی اورتان مرطوب شده روغن دربعضی ازفیلترهای هوای جایگزین پس ازفروش مورداستفاده قرارمیگیرند.فوم درگذشته بطورگسترده ای دردستگاه های تمیزکننده هوادرموتورهای کوچک روی مجهز به چمن وسایرتجهیزات قدرت استفاده میشد،اماعناصرفیلترکاغذ ازنوع اتومبیل تابه امروز عمدتادراین برنامه هافوم مرطوب شده روغن راپیاده کرده است.قطعات فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو فوم هنوز هم درکمپرسورهای هوابرای ابزارهای هواتا۵ اسب بخار استفاده میشود.بستگی به درجه وضخامت فوم بکار رفته دارد،یک عنصر فیلترفوم مرطوب شده باروغن میتواندحداقل محدودیت جریان هوایاظرفیت خاکی بسیار بالایی راارائه دهد،خاصیت دوم ساخت فوم فیلترهای انتخابی محبوب دررینگهای خارج ازجاده وسایربرنامه های کاربردی موتوراست که درآن سطح بسیاربالایی وجوددارند.گرد وغبار مواجه می شوند.باتوجه به نحوه جذب گردوغباردرفیلترهای کف،مقادیر بسیار زیادی ممکن است بدون تغییرقابل توجه درمحدودیت جریان هوا به دام بیفتند.

پنبه فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو

گازپنبه روغنی درتعدادفزاینده ای ازفیلترهای هوای خودرو بعدازبازاربعنوان کالاهای باکارایی بسیاربالایی بکارمیروند.درگذشته،گازهای پنبه ای استفاده محدودی درفیلترهای هوابرای تجهیزات اصلی داشتند. بااینحال،اززمان معرفی نسخه های Abarth SS،شرکت تابعه فیات فیلترهای هوای پنبه ای رابعنوان فیلترهای OE تأمین میکند.

فولاد ضد زنگ فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو

مش ازجنس استنلس استیل نمونه دیگری ازرسانه است که اجازه میدهدکه هوای بیشتری ازآن عبورکند.مش ازجنس استنلس استیل باشمش مشهای متفاوتی ارائه می شوندواستانداردهای متفاوتی تصفیه راارائه میدهند.دریک موتوراصلاح شده شدیدکه فاقدفضای فیلترهوای مخروطی است،بعضی ازآن هامیخواهندمش مشکی ازجنس استیل ضد زنگ راروی توربو نصب کنندتااطمینان حاصل شودکه هیچ ذره ای ازطریق توربو واردموتورنمی شوند.

حمام روغن فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو

دستگاه تمیزکننده هوا ازحمام روغن شامل یک کفشی است که حاوی یک استخرروغن است،ویک درج که پرازفیبر،مش،فوم یاسایرمواد درشت فیلتراست.هنگامیکه پاک کننده مونتاژمیشود،بدنه حاوی رسانه درج فاصله کمی ازسطح استخرروغن قرارمیگیرند.لبه درج لبه گلدان راهم پوشانی میدهد.این چیدمان مسیری پرپیچ وخم راتشکیل میدهدکه ازطریق آن هواباید دریک سری ازچرخش های U حرکت کند:ازطریق شکاف بین رینگ درج وپشته،ازطریق شکاف بین دیواره بیرونی درج ودیواره داخلی پاشش،وازطریق رسانه فیلتردربدنه درج است.این چرخش U باسرعت زیادهوادرسطح استخرروغن جریان مییابد. گردوغبار وذرات خاکی بزرگتروسنگینتر موجود درهوابدلیل عدم تحرک آنهانمیتوانندچرخش رابه وجودآورند،بنابراین آن هادرون روغن قرارمیگیرندودرکف ظرف پایه قرارمیگیرند.ذرات سبک تر وکوچک ترتوسط رسانه تصفیه داخل درگیرمیشوند،که توسط قطرات روغن که درآن جریان داردباجریان هوامعمولی مرطوب میشود.

تمیزکننده های هواحمام روغن تازمان تصویب صنعت گسترده فیلترکاغذدراوایل دهه ۱۹۶۰مورداستفاده قرارگرفت.ازاین قبیل پاک کننده هاهنوزهم درتجهیزات خارج ازجاده که درآن سطح بسیار زیادی گردوغبار وجوددارند،استفاده میشود،زیراپاک کننده های هواحمام روغن میتوانندنسبت به اندازه کلی آن ها،بدون ازبین رفتن راندمان تصفیه یاجریان هوا،مقدار بسیار زیادی ازخاک راترسیم کنند.بااینحال،روغن مایع موجب تمیزکردن وسرویس دهی چنین پاک کننده های هواکثیف وناخوشایندمیشود،برای جلوگیری ازمحدودیت بیش ازحد درسرعت بالای جریان هوا،بایدنسبتاً زیادباشندوتمایل به افزایش انتشاراگزوز هیدروکربن های سوخته بدلیل آسپیراسیون روغن درهنگام استفاده ازجرقه زنی دارند.

حمام آب

دراوایل قرن بیستم (حدود ۱۹۰۰ تا ۱۹۳۰)ازپاک کننده های هوابرای حمام آب دربعضی ازبرنامه ها(اتومبیل،کامیون،تراکتور وموتورهای قابل حمل وثابت)استفاده میشد.آن هاتقریباًبراساس همان اصول تمیز کننده هوادرحمام روغن کارمیکردند.بعنوان مثال،تراکتوراصلی فوردسون دارای دستگاه تمیزکننده هوادرحمام آب بود.دردهه ۱۹۴۰،طرحهای حمام روغن بدلیل عملکردبهترفیلتر،طرحهای حمام آب راجابه جاکرده بودند.

فیلتر های دست زدن به موادجامدفله

انتقال موادجامدشامل حمل موادجامد(حمل ونقل مکانیکی،انتقال پنوماتیک)است که ممکن است به شکل پودری باشد.بسیاری ازصنایع درحال رسیدگی به موادجامد(صنایع معدن،صنایع شیمیایی،صنایع غذایی)هستندکه نیازبه تصفیه جریان هوادارد تافرآیند فرارکند تاذرات ریزمنتشرنشوند،به دلایل نظارتی یادلایل اقتصادی (ازبین رفتن مواد).بعنوان یک نتیجه،فیلترهای هوا دربسیاری ازمراحل دراین فرآیند،به ویژه دردریافت خطوط انتقال پنوماتیک قراردارندکه درآن کمیت هوامهم است وبار درذرات ریزبسیارمهم است.فیلتر هاهم چنین میتوانند درهرنقطه ازتبادل هوا دراین فرآیندقراربگیرندتااز ورود آلاینده هابه این فرآیندجلوگیری شود،این امربه ویژه درداروسازی وصنایع غذایی صادق است.پدیده های فیزیکی درگیر درگرفتن ذرات بافیلترعمدتاًبی حرکت وپراکندگی است.

 

فروشگاه راهساز کوماتسو ارائه دهنده تمامی قطعات ماشین آلات راهسازی و معدنی کوماتسو

فروشگاه راهساز کوماتسو، افتخار دارد که با بیش از ۳۰ سال تجربه در فروش تمامی قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی و معدنی کوماتسو جزو قدیمی ترین و سرشناس ترین مرکز تامین کنندگان صنعت قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی و معدنی می باشد.

لوازم زیربندی بیل مکانیکی کاترپیلار – لوازم موتوری بیل مکانیکی کاترپیلار – لوازم برقی بیل مکانیکی کاترپیلار – لوازم گیربکس بیل مکانیکی کاترپیلار ناخن آلات بیل مکانیکی کاترپیلار – فیلتر آلات بیل مکانیکی کاترپیلار – لاستیک بیل مکانیکی کاترپیلار – لوازم هیدرولیک بیل مکانیکی کاترپیلار – لوازم یدکی بیل مکانیکی کاترپیلا – فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar)

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *