مطالب توسط rahsazkomatsu.com

تسمه پروانه موتور ماشین آلات راهسازی و معدنی

ویژگی های تسمه پروانه موتور ماشین آلات راهسازی و معدنی قابلیت تحمل دوربالا وکشش زیادباشد ،طول تسمه پروانه هاغالباً براساس اینچ محاسبه میگردد. نکته دیگردرمورد تسمه پروانه یا دندانه دندانه بودن شکل ظاهری آنهااست. این دندان دندان بودن شکل ظاهری تسمه پروانه هابه جهت کمک درفرآیند خنک شدن تسمه هادرحین کارمی شود. تسمه پروانه بایدبقدرکافی […]

بوش ماشین آلات راهسازی و معدنی

بوش موتور ماشین آلات راهسازی و معدنی بوش موتور لودر کوماتسو W90 سیلندر وپیستون را میتوان اصلیترین آن‌هادانست.پیستون قسمت متحرک وسیلندر قسمت ثابت یک موتور است هرچندموضوع مادراین جا بوش سیلندر است امابطور کلی درادبیات فنی،بوش به استوانه‌ای توخالی گفته میشود که به‌منظورافزایش دادن قطرداخلی،تسریع وتسهیل فرآیندتعمیر والبته برای روغنکاری وخنک کاری شدن هر چه […]

رینگ پیستون موتور ماشین آلات راهسازی و معدنی

رینگ پیستون موتور کوماتسو درسیستمهای دیزل وظیفه جلوگیری ازورود روغن موتور به محفظه احتراق درهنگام عملکردپیستون رابرعهده دارداز این رواین قطعه بایدازنظر آلیاژی و ازنظر ساخت بگونه ای باشدکه بتواند بدرستی مانع رسید روغن آغشته شده برروی بوش موتور به محفظه احتراق شود وازطرفی هیچگونه سایش وخرابی برروی بوش موتور دیزلی ایجادننماید تاعملکرد پیستون ها […]

بلبرینگ ماشین آلات راهسازی و معدنی

بلبرینگ ماشین آلات راهسازی و معدنی بلبرینگ کوماتسو ماشین آلات راهسازی و معدنی یک عنصردستگاه است که حرکت نسبی راتنهابه حرکت موردنظر محدودمیکند واصطحکاک بین قطعات متحرک راکاهش میدهد. برای مثال،طراحی یاتاقان ممکن است حرکت خطی آزادقسمت متحرک یاچرخش آزاددراطراف یک محورثابت رافراهم کند. یاممکن است باکنترل بردارهای نیروهای عادی که روی قسمت های متحرک […]

آرمیچر استارت ماشین آلات راهسازی و معدنی

سیم پیچهای آرمیچر استارت کوماتسو بامیدان مغناطیسی(شارمغناطیسی) درشکاف هوا درتعامل هستند.میدان مغناطیسی یاتوسط آهنرباهای دائمی یاالکترومغناطیس های ایجادشده توسط یک کویل رساناتولید میشود. آرماتور بایدجریان داشته باشد،بنابراین همیشه یک هادی یاسیم پیچ رسانااست ،که ازنظرعادی به سمت میدان وجهت حرکت ،گشتاور(دستگاه چرخش) یانیرو (دستگاه خطی)متمرکزاست.نقش آرماتوردو برابراست. اولین حمل جریانی است که دراین زمینه انجام […]

توربو شارژر (سوپر شارژر) ماشین آلات راهسازی و معدنی

معرفی توربو شارژر (سوپر شارژر) توربو شارژر (سوپر شارژر) کوماتسو که بصورت محاوره ای بعنوان یک توربو شناخته میشود ،یک دستگاه القایی اجباری باتوربینی است که باعث افزایش بازده موتور واحتراق یک موتور احتراق داخلی باوادارکردن هوای اضافی فشرده شده بداخل محفظه احتراق میشود. این پیشرفت نسبت به توان خروجی یک موتور طبیعی که بخارمیشود […]

سرسیلندر کاترپیلار ماشین آلات راهسازی و معدنی

واژه شناسی سرسیلندر کاترپیلار کلمه موتورازانجین قدیمی فرانسه،ازلاتین (ingenium)ریشه این کلمه مبتکربرگرفته شده است.جنگ افزارهای پیش ازجنگ صنعتی،ازقبیل منجنیق،دزددریایی وقوچ های خفه کننده،موتور های محاصره نامیده میشدند ودانش درموردنحوه ساخت آن هااغلب بعنوان یک رازنظامی موردبرخورد قرار میگرفت.کلمه جین،مانندجین نخی ،برای موتورکوتاه است.اکثردستگاه های مکانیکی اختراع شده درطول انقلاب صنعتی بعنوان موتورتوصیف میشدند،موتوربخار نمونه ای قابل […]

سوپاپ دود و هوا ماشین آلات راهسازی و معدنی

معرفی سوپاپ دود و هوا سوپاپ معنی دقیق آن دریچه است.یکی ازقطعات موتورکه روی سیلندر موتورقرار میگیردو ورود هوا وخروج دود راکنترل میکند.البته درمواردی به دریچه‌های موجود درتلمبه‌های آب نیزاطلاق میگردد. انواع سوپاپ ها : سوپاپ هوا: ازلحاظ اندازه مقداری بزرگ تراز سوپاپ دود است ودردمای پایینتری کارمیکند. سوپاپ دود: بعلت تماس مداوم بااحتراق یاگازهای […]

کاسه نمد ماشین آلات راهسازی و معدنی

کاسه نمد چیست ؟ درزمانهای گذشته برای جلوگیری ازنشت روغن وبامایعات داخل موتورهااز نمد استفاده میکردندکه شکل امروزی آن به کاسه نمد شهرت دارد.بیش تر کاسه نمد هانقش محافظتی دربرابر بلبرینگ هارادارند تااجازه ندهند روغن وسایرسیالات به خارج از موتور نشت کند.برای در زبندی شفتهای دوار وپیوسته حاوی سیال استفاده میشود. دسته بندی جنس کاسه […]

میل لنگ ماشین آلات راهسازی و معدنی

دراین مقاله قصد داریم با میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) بیشتر آشنا شوییم. میل لنگ یاهمان (crankshaft) یکی ازاجزای اصلی موتور ماشین آلات راهسازی بحساب می آیدبعبارتی میل لنگ بزرگترین قطعه گردان دستگاههای راهسازی بحساب می آیند که نیروی حاصل ازموتور ازطریق میل لنگ هابه پیستون انتقال مییابد وپیستون هابرروی یک محورشروع به حرکت […]