بوش ماشین آلات راهسازی و معدنی

بوش موتور ماشین آلات راهسازی و معدنی

بوش موتور لودر کوماتسو W90 سیلندر وپیستون را میتوان اصلیترین آن‌هادانست.پیستون قسمت متحرک وسیلندر قسمت ثابت یک موتور است هرچندموضوع مادراین جا بوش سیلندر است امابطور کلی درادبیات فنی،بوش به استوانه‌ای توخالی گفته میشود که به‌منظورافزایش دادن قطرداخلی،تسریع وتسهیل فرآیندتعمیر والبته برای روغنکاری وخنک کاری شدن هر چه بهتردرمسیرهای حرکت رفت وبرگشتی مورداستفاده قرارمیگیرد.

فرض کنید بدلایل مختلف،بدنه داخلی سیلندر دراثرسایش به پیستون یاتاقان آسیب ببیند.دراینحالت اگربدنه سیلندر یک تکه باشد،برای حل مشکل خراشیدگی بایدبدنه داخلی سیلندر راتراش کاری کردکه هم بسیارزمانبر وهزینه‌براست وهم درکنارآن باعث بزرگ ترشدن قطر سیلندر میشود.اما وقتی موتوراز بوش مجزابهره ببرد،بسادگی درهنگام بروز چنین مشکلاتی میشود بوش راازموتور جدا وتعویض کرد.

یکی ازقطعات پرمصرف درزمینه تعمیرات ماشین آلات راهسازی بوش موتور ویالاینر میباشد.بوش هابسته به نوع موتور دارای انواع مختلفی ازقبیل آب خنک ویاهوا خنک هستند. نحوه عمل کرد بوش موتور ایجادفضای مناسب برای احتراق وهم چنین جداسازی فضای احتراق نسبت به بدنه موتور یا سیلندر است درموتورهای دیزل باسیستم خنک کنندگی توسط آب فضای بیرونی بوش موتور درتماس مداوم بامحلول خنک کننده موتور میباشد.ازاین جهت کیفیت بوش موتور دربرابرفرسایش محلول خنک کننده وهم چنین تنشهای حرارتی محفظه احتراق بسیارحائز اهمیت است.

بوش موتور بیل مکانیکی کوماتسو PC200-6-7  اغلب درموتور‌های احتراق داخلی برای دستیابی به ضخامت سیلندردل خواه واعمال سطوح کاربراساس ویژگیهای ابعادی و پرداختی خواسته شده،داخل بلوک موتور باقطعاتی به نام بوش سیلندر تجهیز میگردند.بوش سیلندر قطعه‌ای چدنی یاگاها فولادی است که دردرون بلوک سیلندر قرارمیگیرد.و وظیفه‌ی آن ایجادمحیط وبستری مناسب برای حرکت پیستون میباشد.بدلیل اینکه شکل بوش سیلندر استوانه‌ای است میتوان آن رابصورت ریخته‌گری گریز ازمرکز تولید میشود. بوش هاباید بگونه ای طراحی شوندکه ازانبساط  نابرابرکه موجب تغییرشکل آن هادراثر گرما میشود اجتناب گردد.

بوش قطعه ای استوانه ای شکل توخالی میباشد. که درداخل هریک ازحفره های موجوددر بدنه سیلندر قرارمیگیرد. درداخل بوش پیستون رفت وآمد میکند.ضخامت بوش بادرنظر گرفتن مقاومت به فشارتعیین نمیشود.بلکه شرط لازم جهت تعیین ضخامت آن بدست آوردن ریخته گری منظم است.بوش هاباید بگونه ای طراحی شوندکه ازانبساط نابرابرکه موجب تغییرشکل آن هادراثر گرما میشوداجتناب گردد.بوش هاعایق های ارتعاشی هستندکه نوعی مرزبین اجزاء ماشین آلات راهسازی راارائه میدهند.آن هاانرژی را ازیک اجسام متحرک به دیگری انتقال میدهند.

بوش پیستون

بوش پیستون رینگ لودر کاترپیلار ۹۵۰,۹۶۶بعبارتی واژه رینگ آن برگرفته ازیک کلمه انگلیسی پیستون که به همان شکل اصلی درزبان فارسی رایج شده ومعنای آن حلقه است. این عبارت دراصطلاح به حلقه های فلزی گفته میشودکه درروی پیستون قرار میگیرند.رینگهای پیستون ازجنس چدن خاکستری ساخته میشوندزیرافلزی است مقاوم که دربرابر گرماحساسیت کمی ازخود نشان میدهد ودر ضمن دارای قابلیت ارتجاعی خوبی است.تعداد رینگ هادرهر پیستون بسته به نوع موتور وتراکم موردنظر ازسه تاپنج وگاهی تاهفت رینگ متغیراست.موتور های بنزینی معمولی بندرت دارای بیش ازسه تاچهار رینگ هستنداما موتورهای دیزلی معمولادارای پنج تاهفت رینگ درهرپیستون هستند.

وظایف بوش پیستون در ماشین آلات راهسازی و معدنی

 • کاهش سطح تماس میان پیستون وجداره سیلندر تاحداقل ممکن
 • جلوگیری ازاصطحکاک وممانعت ازفرسودگی بیش ازحد
 • کنترل روغن وروغنکاری درفاصله بین دیواره سیلندر وپیستون
 •  آببندی محفظه احتراق وجلوگیری ازنشت گاز ازاطراف پیستون
 • جمع آوری وپاک کردن روغن ازجداره سیلندر وجلوگیری ازورود آن به محفظه احتراق
 • انتقال گرمااز پیستون به جداره سیلندرکه دمای پایینتری دارد.

بوش میل سوپاپ

بوش میل سوپاپ لودر کوماتسو WA600-3 میل سوپاپ یامیل بادامک شفتی است که برروی آن برای هرسیلندر بادامک هایی قرارداردکه کار بازوبسته کردن سوپاپ هادر زمان بندی مشخص شده راانجام میدهد.درقسمتی دیگر ازمجموعه مطالب اجزای موتورهای دیزلی به معرفی میل سوپاپ یامیل بادامک خواهیم پرداخت.میل سوپاپ یامیل بادامک هم چنین درصورت نیازمیتواندشامل بادامک اضافی برای پمپهای سوخت باشد.میل بادامک قدرت خودرا بوسیله زنجیر؛تسمه ویادنده از میل لنگ میگیرد.سرعت چرخش میل بادامک درموتور چهارزمانه نصف سرعت موتور،ودر موتور دوزمانه برابر باسرعت موتور است.میل سوپاپ نیروی خودرا ازطریق میل تایپیت هاواسبک ها به سوپاپ ها واردمیکند.البته در موتور هایی که میل سوپاپ دربالای سرسیلندر قراردارد؛ بادامک مستقیماًبا اسبک هادرتماس است.گاهی در موتور هاازدو میل سوپاپ جداگانه برای هریک ازاهداف فوق استفاده میشود.

بوش توربین

توریبن هادر ماشین آلات راهسازی همانندکلاژ اتوماتیک کارمیکنند ودراین بین نقش توربین بعنوان واسط برای تبدیل کردن نیروی سیال به نیروی حرکتی میباشد.در توربین هامادو نوع واسط داریم یک نوع واسط خشک که درماشینهای سبک یاسواری بکارمیرود،ونوع دیگرواسط ترکه باروغن یافرا روغنکار می کند توربین جزء واسط های تردرماشین آلات راهسازی عمل می کند. وکاراصلی وهدف اصلی آن پرتاپ روغن به موتور اصلی میباشد.نقش حیاتی دیگر توربین هادر ماشین آلات راهسازی نگهداری نیروی حرکتی در موتور اصلی حتی بعدازخاموش شدن دستگاه میباشد. تابازدهی موتور رادرمکانهای صعب العبور،ناهموار،خطرناک وگرم بالانگه دارد.بوش توربین لودر کاترپیلار ۹۵۰ساخت کشور آلمان میباشد. وشرکت اتورکس ازیکی ازبرندهای مطرح دراین زمینه میباشد. ودارای درجه کیفیت بالایی است.وازنمونه های مشابه که دربازار وجوددارد دارای عملکرد بالاتر وکیفیت عالی میباشد.لازم بذکراست دربازار توربین های تقلبی زیادی وجوددارد.که برای شناسایی آن نیازمندوجود یک فردماهر وحرفی ای میباشد.

بوش های موجود روی بدنه سیلندرها به دوگروه تقسیم میشوند:

 • بوش هایی که بابدنه سیلندر یک پارچه هستند.
 • بوش هایی که ازبدنه سیلندر قابل جداشدن هستند.

عوامل خرابی بوش سیلندر

 • فشارآوردن بیش‌ ازحدبه موتور باعث نازک شدن فیلم روغن دریاتاقان ‌هامیشود
 • وبه‌تبع آن شاتون هاخشک کارمیکنند. این مساله میتواند درنهایت باعث قفل‌شدن ناگهانی وشکستن آنهاشود
 • که دراثرآن آسیب جدی به قسمت داخلی سیلندر واردخواهدشد.
 • ازطرف دیگر ازآن جاکه در سیلندرهای تر،بوش ازبدنه جداست وجداگانه خنک میشوند،
 • کیفیت وسلامت سیستم خنک‌کاری میتواندتاثیر مستقیم روی طول عمرقطعه بگذارد.
 • مهم ترین ومتداول ترین نشانه خرابی بوش،رینگ و پیستون،روغن سوزی موتوراست.
 • که دراینحالت دودآبی ازاگزوز خارج میشود وروغن موتور درفواصل زمانی کوتاه کم میکند.
 • اگرعلاوه برخروج دود آبی ازاگزوز،صدای غیرعادی درکارکردموتور وجودداشته باشد،
 • ویااین که موتور بدکارکند (تک کارکند)احتمال شکستن رینگ پیستون رانیز بایددرنظر گرفت.
 • یکیدیگر ازنشانه های ضعیف شدن رینگ وپیستون ویاگشاد شدن بوش،کم ترشدن قدرت موتوراست.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *