کاربرد و استفاده قطعات لیفتراک کوماتسو

قطعات لیفتراک کوماتسو

لیفتراک ازجمله ماشین آلات راهسازی میباشدکه ازابعاد بزرگی بهره منداست ومانند جک پالت واستاکر ودیگر خودروهای راهسازی وظیفه ی حمل کالا یاوسایل دیگر راازنقطه ای به نقطه ی دیگر برعهده دارد.

لیفتراک ازچندبخش اصلی تشکیل شده است که عبارتنداز: بدنه ،اتاق راننده ،حفاظ سقف ،دکل ، حمل کننده ، نگه دارنده بار ،شاخک ها ،وزنه تعادل، چرخ ها ، تجهیزات هشدار دهنده ، سیلندر هشدار دهنده ،سیستم هیدرولیک و سیستم ترمز که هریک ازاین قطعات لیفتراک راجداگانه توضیح خواهیم داد. بدنه رامیتوان اصلیترین قطعات لیفتراک دانست زیرابقیه قسمت ها برروی آن سوار میشوند وبوسیله ی آن کنترل می شوند.اتاق راننده فضایی است که شخصی که کنترل وسیله رادراختیار دارد درآن قرارمی گیرد ودراین اتاق پدال ها واهرم ها و… دراختیار اوقراردارد.

برای آن که راننده ی لیفتراک ازهرخطری مصون باشدباید سقفی بالای سروی قرارداشته باشداین وظیفه راحفاظ سقف برعهده دارد. برای آن که راننده بتواندبراحتی بارها رابالا و پایین کندبه دکل نیازمنداست ، دکل ازلوازم یدکی لیفتراک است که درآن تعدادی ریل دارای قفل داخلی قرارداده شده است تاکاربالا وپایین بردن وسایل راراحتتر کرده باشد.بخش شاخک ها برای آنکه بتوانندبدرستی وظایف محوله راانجام دهندبه تکیه گاهی به نام حمل کننده نیازدارند،هم چنین برای آن که بارپس ازبلند شدن توسط لیفتراک به عقب حرکت نکرده وآسیبی به آن نرسداز نگهدارنده باراستفاده میکنند. اینکار باکمک شاخک هاکه وظیفه ی نگه داری پالت ها وبارها رابرعهده دارد انجام میشود. هروسیله ای برای آن که بتواندبرروی زمین بخوبی حرکت کند به چرخ نیازمنداست، حرکت لیفتراک درصورتی به خوبی انجام میشودکه درقسمت پشت لیفتراک ازوزنه ی تعادل استفاده شده باشداین وزنه که ازجنس چدن ساخته شده است می تواندتعادل لیفتراک رادرهنگام بالا وپایین کردن بار وهم چنین درهنگام حمل آن حفظ نماید.

هروسیله ی متحرکی برای آنکه درحین حرکت دچارتصادف باسایر افرادو وسایل متحرک نشودبه بخش هشداردهنده نیازداردکه در لیفتراک تجهیزات هشداردهنده اینکار راانجام میدهند.هم چنین برای آن که جابجایی باربه خوبی انجام شوداز سیلندر هیدرولیک برروی بدنه ودکل لیفتراک استفاده میشود. سیستم ترمز نیز یکی از قطعات لیفتراک میباشد. که بااستفاده ازپدالی که درزیرپای راننده لیفتراک تعبیه شده است تاراننده درهنگام لزوم بتوانداز آن استفاده نماید.

لیفتراک یکی ازانواع ماشین های سنگین میباشدکه برای حمل وجا بجایی انواع باراستفاده میشودکه دارای ظرفیتهای گوناگون ۲تن، ۵تن، ۷تن و ۱۵تن میباشد. لیفتراک بر حسب نوع کاری که انجام میدهداز سوختهای فسیلی، گاز ویابرق استفاده میکند. شرکت کوماتسو بعنوان یکی ازقدرتمندترین شرکتهای تولیدکننده ماشین های سنگین، لیفتراک هایی باظرفیتهای مختلف به جهت حمل ونقل وجا بجایی بارتولیدکرده است.

شرکت کوماتسو درراستای تامین نیازهای مشتریان اقدام به تولید قطعات لیفتراک کوماتسو باکیفیت وعملکردفوق العاده نیزکرده است. این قطعات مربوط به زیربندی، قطعات موتوری، قطعات هیدرولیک، قطعات GET، قطعات برقی،فیلتر،گیربکس،صفحه، واشر،چهارشاخ وبسیاری دیگراز قطعات موردنیاز لیفتراک کوماتسو میباشد. عملکرد قطعات لیفتراک کوماتسو بنحوی میباشدکه شمارا ازخرید مجددماشین ومتحمل شدن هزینه سنگین بی نیازکرده است وماشین کارایی خودش رادوباره بدست خواهدآورد.

یکی ازمهمترین قطعات لیفتراک کوماتسو زیربندی لیفتراک میباشدکه خودنیز از قطعات وتجهیزاتی تشکیل شده است. ازآن جاکه این قطعه مانندهمه قطعات ماشین های سنگین پس مدت زمان زیادی که کارمیکنند دچارفرسایش وخرابی میشوند ازاین رواین قطعات نیازبه تعویض خواهندداشت. عملکرد قطعات لیفتراک کوماتسو بگونه ای است که کارایی ماشین رابه حالت نرمال قبل ازخرابی برمیگرداند وبدون تعویض ماشین قادرخواهیدبود برای مدت زمان طولانی پس ازتعویض قطعه موردنظر مجددا وبراحتی ازآن استفاده کنید.لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو برای همه انواع لیفتراک این برند باهمه ظرفیت هاتولید شده وعملکرد قطعات لیفتراک کوماتسو برای جایگزینی باقطعه مستهلک تاییدشده است.

یکی ازمشکلاتی که همواره پیشروی خریداران قطعات لیفتراک بوده است قطعات بی کیفیتی هستندکه درمدت کوتاهی خراب شده وهم چنین عملکرد لیفتراک راتحت تاثیرقرار می دهند. لیفتراک ها ازگذشته تاکنون جزو ماشین آلات پرکاربرد برای جابه جایی بار درانبارها وهم چنین صنایع کوچک وبزرگ محسوب می شوندکه دربرندها ومدلهای زیادی نیز درکشور مایافت می شوند. لیفتراک ها براساس برند ومدل ازقطعات متفاوتی درساخت خودبهره می برندکه دراین بین برخی قطعات می تواننددوامی طولانی تر وبرخی دیگرپس ازمدت کوتاهی ازبین می روند. امابرای این که بتوانیدهزینه های خودرابرای خریدقطعه کاهش داده وهم چنین عملکردخوبی رااز لیفتراک شاهدباشید بایدبدنبال خرید لوازم یدکی  لیفتراک ازبهترین نوع واورجینال باشید.

قیمت قطعات لیفتراک راتنهاملاک برای خریدقرار ندهید.برای خریدلوازم یدکی لیفتراک درصورتی که تنهابه قیمت قطعات توجه داشته باشیدممکن است نتوانیدقطعه مناسب و اورجینال راخریداری کنید پس بهتراست تنهاقیمتهارا برای خرید مدنظر قرارندهید وبه اصالت وکیفیت قطعه بیش ازهر چیزدیگری توجه داشته باشید.قیمت قطعات ولوازم یدکی را بهتراست قبل ازهر اقدامی ابتدابررسی واستعلام نموده وسپس براساس مناسب ترین قیمت خریدخود راانجام دهید. بااستعلام قیمت براحتی میتوانیدبهترین ومناسب ترین قطعه ازلحاظ قیمت راانتخاب وخریداری کنید.

برای جابجایی وبالا یاپایین آوردن بارسنگین باامنیت بالا باسرعت زیاداز لیفتراک استفاده میشود. لیفتراک یکی ازماشین های سنگین میباشدکه برای استفاده دربسیاری ازمکان هایی که احتیاج به حمل بارسنگین میباشدضرورت دارد. یکی ازشرکتهایی که اقدام به تولید لیفتراک باظرفیت های مختلف برحسب انواع نیازمکانهای مختلف کرده است میباشد. درمورد کاربرد قطعات لیفتراک میتوان گفت ازآنجایی که لیفتراک از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است که براثراستفاده زیاد وکارسنگین دچار استهلاک وگاهی دچارخرابی نیز میشوند بنابراین نیازاست که قطعات یدکی لیفتراک  باکیفیت بالابرای این ماشین هاتوسط سازنده لیفتراک تولیدشود.

شرکت تویوتا بعنوان یکی ازتولیدکننده های لیفتراک اقدام به تولید قطعات ولوازم یدکی موردنیاز لیفتراک کرده است تاهنگام خرابی ویااستهلاک هرقسمت ازآنها بتوانید به راحتی مجدداًاز ماشین استفاده کنید ودیگرنیازی به خریدمجدد لیفتراک تویوتا نداشته باشید.بیش ترین کاربرد قطعات لیفتراک تویوتا به این منظورمیباشد که بدون این که هزینه زیادی در جهت خرید لیفتراک جدیدمتحمل شوید میتوانید باتعویض قطعه خراب شده یامستهلک، ماشین رابه وضعیت وکارایی اولیه خودبازگردانید. ازآن جاکه لیفتراک باتناژهای متفاوتی ساخته میشود، شرکت تویوتا اقدام به تولیدلوازم یدکی لیفتراک تویوتا برای هرتناژی کرده است.

ازجمله قطعات لیفتراک تویوتا میتوان به قطعات موتوری گیربکس لیفتراک،اکسل لیفتراک،دیفرانسیل لیفتراک،دکل لیفتراک، شاخک لیفتراک،سیستم هیدرولیک،سیستم ترمز، سیستم برق وسیستم گاز لیفتراک اشاره کردکه اگرهرکدام از این قطعات دچارخرابی ویااستهلاک شوندمیتوانید آنهارا براحتی تعویض کنید.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *