المنت کولر ماشین آلات راهسازی و معدنی

المنت کولر موتور کاترپیلار خنک کننده روغن استفاده ازروغن موتور بعنوان خنک کننده است ،بطورمعمول برای ازبین بردن گرمای اضافی ازموتور احتراق داخلی. موتورگرم گرما رابه روغن منتقل میکندکه معمولاً ازطریق مبدل حرارتی عبورمیکند ،بطورمعمول نوعی رادیاتورمعروف به کولر روغن.روغن خنک شده دوباره بداخل آب گرم میرود تادائماً آن راخنک کند.

طریقه استفاده المنت کولر ماشین آلات راهسازی و معدنی

خنک کننده روغن معمولاًبرای خنک کردن موتورهای موتورسیکلت باکارایی بالاکه خنک نیستندمورد استفاده قرارمیگیرد. بطورمعمول ،بشکه سیلندر به روش سنتی موتورسیکلت خنک میماند،اما سر سیلندر ازخنک کننده اضافی سودمیبرد. ازآن جاکه درحال حاضر سیستم گردش روغن برای روان کاری وجوددارد ،این روغن نیزبه سرسیلندر لوله کشی شده وبعنوان مایع خنک کننده استفاده میشود. درمقایسه باسیستم روغنی که فقط برای روغنکاری استفاده میشود ،خنک کننده روغن به ظرفیت روغن اضافی ،سرعت بیش تر جریان ازطریق پمپ روغن ویک کولر روغن (یایک کولر بزرگ ترازحالت عادی) نیازدارد.

اگرخنک کننده هوا برای بیش ترزمان کاراثبات شود(مانند:موتورهای هوایی درپرواز یاموتورسیکلت درحال حرکت) ،دراینصورت خنک کننده روغن یک روش ایده آل برای مقابله با مواقعی است که نیازبه خنک کننده اضافی دارد(مانند:مالیات موتور هواپیماقبل ازبرخاستن ،یاموتور سیکلت درترافیک شهر). امااگر موتور یک موتور مسابقه است که همیشه مقادیرزیادی گرما تولیدمیکند ،آب یاخنک کننده مایع ممکن است ارجح باشد.

موتورهای هواپیمایی باخنک کننده هواممکن است هنگام فروداز ارتفاع سفرقبل ازفرود ،تحت “خنک کننده شوک” قرارگیرند. درهنگام نزول ،قدرت بسیارکمی لازم است ،بنابراین موتور به عقب رانده میشود ودرنتیجه گرمای بسیارکم تری نسبت به هنگام حفظ ارتفاع ایجادمیکند. درهنگام نزول ،هوای هواپیما بالامیرود ، بطورقابل توجهی سرعت خنک کننده هوا راافزایش میدهد. این عوامل ممکن است باعث ریزش سرسیلندر شود. امااستفاده از سرسیلندرهای دارای روغن خنک ،باعث کاهش چشم گیرمشکل میشود زیراسرها اکنون “گرم شده روغن” هستند.

دردهه ۱۹۸۰،سوزوکی ازسیستم خنک کننده روغن “SACS”درSportbikes GSX-R استفاده کرد ،امابعداً به خنک کننده آب تبدیل شد.موتور Wankel علاوه برخنک کننده بامایع ،از المنت کولر موتور کاترپیلار روغن نیزبهره میبرد تابتواندگرمای بیش ازحد خودرا باموفقیت مدیریت کند.این موتور دوارمشهورترین کاربردآن درمزداRX-7 و RX-8 است.

روغنکاری چلپ چلوپ نوعی ریزش خنک کننده روغن است. برخی ازموتورهای اولیه باسرعت آهسته یک“قاشق پاشش” درزیرانتهای بزرگ میله اتصال دارند.به امیدخنک کردن و روغنکاری قسمت زیرین پیستون ،این قاشق درروغن ریخته میشود وروغن آن رامیچرخاند.

المنت کولر ماشین آلات راهسازی و معدنی

روغن ازنقطه جوش بالاتری نسبت به آب برخورداراست ، بنابراین میتوان ازآن برای خنک کردن وسایل دردمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد یابالاتراستفاده کرد. بااینحال ،سرمایش آب تحت فشارنیزممکن است از۱۰۰ درجه سانتیگراد فراتررود.روغن یک عایق الکتریکی است ،بنابراین میتواند درداخل یادرتماس مستقیم باتجهیزات الکتریکی مانندترانسفورماتورها استفاده شود.روغن قبلاً بعنوان روان کننده موجوداست ،بنابراین هیچ مخزن خنک کننده اضافی ،پمپ ورادیاتور لازم نیست (اگرچه ممکن است همه این موارد بزرگ ترازموارد دیگر باشد).

آب خنک کننده میتواندبرای موتور فاسدکننده باشد وبایدحاوی یک مهارکننده خوردگی ،مهارکننده زنگ زدگی باشد ،درحالیکه روغن بطورطبیعی برای جلوگیری ازخوردگی کمک میکند.

بنابراین ،اگر دراثر خرابی واشر ،روغن خنک کننده بایدواردشود ، بعنوان مثال ،محفظه احتراق یاریخته گری ،این یک ناراحتی صرف است.امااگر آب خنک کننده نیزبه همین ترتیب نشت کند،ممکن است آسیب قابل توجهی درموتور ایجادشود.

المنت کولر ماشین آلات راهسازی و معدنی

روغن مایع خنک کننده ممکن است به خنک کننده اشیاء درحدود ۲۰۰-۳۰۰درجه سانتی گرادمحدود شود ،درغیر اینصورت روغن ممکن است تخریب شده وحتی رسوبات خاکستر راترک کند.ممکن است آب خالص تبخیر یاجوشانده شود ،امانمی تواندتخریب شود ،گرچه ممکن است آلوده واسیدی شود.

درصورت نیازبه مایع خنک کننده به سیستم ،آب بطورکلی دردسترس است ،اما ممکن است روغن نباشد.برخلاف آب ،روغن ممکن است قابل اشتعال باشد.

گرمای خاص آب یاآب/گلیکول تقریباً دوبرابر روغن است ،بنابراین حجم معینی ازآب ممکن است گرمای موتور بیش تری رانسبت به همان حجم روغن جذب کند.

المنت کولر موتور کاترپیلار ،اگریک موتور دائمی مقدارزیادی گرماتولید میکند ،ممکن است مایع خنک کننده ای باشد ،واین باعث میشود موتورهای باکارایی بالا یااتومبیلهای برقی بهترباشند.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *