اگزوز ماشین آلات راهسازی و معدنی

سیستم اگزوز باجمع آوری گازهای خروجی از سیلندر ها،مواد مضر راازبین میبرد ،سطح سر وصدا راکاهش میدهد وگازهای خروجی تصفیه شده رادریک نقطه مناسب ازدستگاه دور ازسرنشینان تخلیه میکند.سیستم اگزوز بسته به موتور میتوانداز یک یادوکانال تشکیل شود.که فشاربرگشتی اگزوز تاحدامکان برعملکرد موتورتأثیر بگذارد.برای اطمینان از عملکردکامل سیستم اگزوز ،باید بطورکلی به آن توجه کرد.

این به آن معنی است که اجزای آن بایدتوسط مهندسان طراح مطابق بادستگاه وموتورخاص هماهنگ شود. درادامه به این سوال پاسخ خواهیم دادکه اگزوز لودرچگونه عمل میکند؟

عملکردهای اگزوز ماشین آلات راهسازی و معدنی

علاوه برتمام عملکردهای پیچیده ای که سیستم اگزوز بایدانجام دهد ،تحت فشارهای شدیدنیز قراردارد. مخلوط سوخت وهوا در سیلندرها بطورناگهانی تادمای ۲۴۰۰ درجه سانتی گراد گرم میشود.این امرباعث میشود تاقبل ازفرار درسیستم اگزوز باسرعت مافوق صوت ،تاحدزیادی منبسط شود.این سطح صداشبیه ترکیدگی است وبایدتقریباً به ۵۰  دسی بل (A)هنگام حرکت ازدریچه خروجی موتوربه انتهای سیستم اگزوزکاهش یابد.سیستم اگزوز جداازتنش های دما وفشار بایدبالرزشهای موتور،بدنه ولرزش های موجوددر قسمت واگن کنار بیاید.سیستم اگزوز علاوه براین بایددربرابر حمله خوردگی ازداخل ناشی ازگازهای گرم واسید وازخارج به شکل رطوبت،آب پاشیده وآب نمک مقاومت کند. هم چنین این خطروجود داردکه کاتالیزور ازطریق گوگرد یاسرب موجود درسوخت مسموم شود.

سیستم اگزوز ماشین آلات راهسازی و معدنی

یکی ازقطعات لودر کاترپیلار ۹۸۸ اگزوز میباشد،که بطورکلی وظیفه آن انتقال دودحاصل از واکنشهای شیمیایی داخل سیلندر بخارج از ماشین آلات سنگین  میباشد.که البته امروزه ویژگیهای این قطعه گسترش یافته ووظایف مهم دیگری راهم برعهده دارد. درواقع رنگ دودخروجی از اگزوز هم میتواند مشخص کننده اشکالات موتور واحتراق داخل موتور باشد.مثلادود سیاه اگزوز یکسری ازایرادات موتور رامشخص میکند.

سیستمهای اگزوز امروزی اشتراک بسیارکمی بااگزوزهای ساده استفاده شده درگذشته دارند.

  1. منیفولد اگزوز
  2. سیستم تصفیه
  3. لوله های اتصال ، همراه با یک قسمت عقب با سیستم صدا خفه کن و لوله ها.

 

شایددرنگاه اول قطعاتی ازقبیل اگزوز لودرکاترپیلار ۹۵۰ ویاهواکش هاازلحاظ ظاهری وحتی پروسه تولید قطعاتی ساده بنظربرسند ولی این مسئله دررابطه با ماشین آلات راهسازی داری سناریوی متفاوتی است،بعلت کارکرد ماشین آلات راهسازی درشرایط مامناسب اهمیت کیفیت قطعات تولید شده حتی به ظاهرساده ازقبیل اگزوز هاوهواکشها بسیارحائز اهمیت است.این مهم راصاحبان دستگاههای راهسازی و شرکتهای تامین قطعات بدرستی درک کرده اند.درصورتیکه ازقطعه ای بی کیفیت درپروسه تعمیرات مورد استفاده قرارگیرد خسارات جبران ناپذیری درمراحل اجرابه بارخواهد گذاشت و اگزوز هانیز ازاین قاعده مستثنی نمیباشد.لودرهای کاترپیلار ازدیرباز یکی ازمحبوبترین ماشین آلات راهسازی درایران بوده اند. ازآن دسته میتوان به لودرهای سبک ۹۵۰ اشاره کرداین دسته از لودرهای کاترپیلار دارای محبوبیت فراوانی درمیان دستگاه داران وتامین کنندگان هستند وهمواره قطعات یدکی این دسته از لودر هایکی ازپرفروشترین قطعات درمیان دیگر دستگاههای راهسازی می باشد. یکی ازاین محصولات اگزوز لودر ۹۵۰کاترپیلار است از اینرو کالایی راکه مشاهده میکنیدحاصل سالهاتلاش صنعت گران ایرانی برای رسیدن به کیفیت مطلوب براساس استانداردهای شرکت سازنده است. آلیاژفلزی مناسب به همراه رنگ بادوام برای کارایی بهترمحصول استفاده گردیده است تولیدکننده این محصول این کالارابه مدت یک سال گارانتی کرده واین نشان ازکیفیت بالای محصول واطمینان ازمتریال به کاررفته درآن است.شما میتوانید این محصول را با قیمت مناسب از راهساز کوماتسو سفارش دهید.

خرطومی اگزوز ماشین آلات راهسازی و معدنی

خرطومی اگزوز لوله حصیری نسوزاست که دودناشی از موتور رابه اگزوز منتقل می کندوجز محصولات پرمصرفی در ماشین آلات راهسازی وسنگین میباشد.هواکش هااز لحاظ ظاهری وحتی پروسه تولیدقطعاتی ساده بنظربرسند ولی این مسئله دررابطه با ماشین آلات راهسازی دارای سناریوی متفاوتی است بعلت کارکرد ماشین آلات راهسازی در شرایط نامناسب اهمیت کیفیت قطعات تولیدشده حتی به ظاهرساده ازقبیل اگزوزها وهواکش هابسیار حائزاهمیت است.این مهم راصاحبان دستگاه های راهسازی وشرکتهای تامین بدرستی درک کرده اند. درصورتیکه ازقطعه ای بی کیفیت درپروسه تعمیرات مورداستفاده قرارگیرد خسارات جبران ناپذیری درمراحل اجرابه بارخواهدگذاشت و اگزوزها نیزاز این قاعده مستثنی نمیباشد.یکی از قطعات پرمصرف ماشین آلات سنگین وسایروسایل نقلیه اگزوز است.که بطورکلی وظیفه آن انتقال دود حاصل از واکنشهای شیمیایی داخل سیلندربه خارج از ماشین آلات سنگین میباشد.این جمله بطورکلی تعریفی از اگزوز ماشین آلات راهسازی است وسایروسایل نقلیه است که البته امروزه ویژگیهای این قطعه گسترش یافته ووظایف مهم دیگری راهم برعهده دارد. درواقع رنگ دود خروجی از اگزوز هم میتواندمشخص کننده اشکالات موتور واحتراق داخل موتور باشد.مثلادود سیاه اگزوز یکسری ازایرادات موتور رامشخص میکند.

منبع اگزوز ماشین آلات راهسازی و معدنی

منبع اگزوز کوماتسو صداخفه کن در اگزوز اکثرموتورهای احتراق داخلی نصب میشوند. صداخفه کن بعنوان وسیله صوتی طراحی میشود تاازصدای فشارصوتی ایجادشده توسط موتور باسکوت صوتی کاسته شود. سر وصدای گازهای خروج سوختن باسرعتی زیادازموتور خارج میشوند وتوسط یکسری معابر واتاقکهایی که باعایق فایبرگلاس روینگ ویا اتاق های طنین انداز به صورت هماهنگ تنظیم شده اندکاهش مییابدکه باعث ایجادتداخل مخرب میشود ،دراینصورت امواج صوتی مخالف یک دیگر رالغو میکنند.

یک عارضه جانبی غیرقابل اجتناب ازاین کاهش نویز ،محدودکردن جریان منبع اگزوز کوماتسو است که باعث ایجادفشار عقب میشود واین میتواندراندمان موتور راکاهش دهد. دلیل این امر این است که قطعات اگزوز ماشینهای راهسازی منبع اگزوز موتوربایدهمان مسیرخروجی پیچیده ای راکه درداخل صداخفه کن ساخته شده است ،بافشار صداکه صداخفه کن برای کاهش آن طراحی کرده است ،به اشتراک گذارد.صداخفه کن برقی که لوله ها ومحفظه های داخلی رانشان میدهد.برخی از منبع اگزوز کوماتسو پس ازخریدادعا میکنند که باکاهش فشار کم تری باعث کاهش خروجی موتور ویاکاهش مصرف سوخت میشوند. این معمولاًمستلزم کاهش سر وصدای کم تری است.

در۱۸می ۱۹۰۵ ،ایالت اورگان قانونی راتصویب كردكه براساس آن خودروهاباید “ترمزسبک ،صداخفه كن وكارآمد”داشته باشند.قانونی بودن تغییرسیستم منبع اگزوز کوماتسو تجهیزات اصلی وسیله نقلیه برحسب صلاحیت متفاوت است. دربسیاری ازکشورهای توسعه یافته مانند:ایالات متحده ،کانادا ، واسترالیا ،چنین اصلاحاتی بسیارتنظیم شده یا کاملاًممنوع است.صداخفه کن های پس ازفروش بدلیل کاهش فشارعقب ،معمولاًنحوه عملکرد وسیله نقلیه راتغییر میدهند.

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *