نمودار آمپر ژنراتور: تبدیل kVA و kW به آمپر

با استفاده از توان و ولتاژ عملکرد ژنراتور خود، می توانید برای تخمین آمپر خروجی یک ژنراتور به نمودار زیر مراجعه کنید. این نمودار فقط تخمینی از چند آمپری که ژنراتور شما در حین کار تولید می‌کند ارائه می‌کند و نمایش دقیقی ندارد. عوامل مختلفی می توانند ارزش را افزایش یا کاهش دهند.

نمودار تبدیل آمپر

ضریب توان ۸۰ درصد

 

kVA kW ۲۰۸ V ۲۲۰ V ۲۴۰ V ۳۸۰ V ۴۰۰ V ۴۴۰ V ۴۵۰ V ۴۸۰ V ۶۰۰ V ۲۴۰۰ V ۳۳۰۰ V ۴۱۶۰ V
۸ ۶٫۳ ۱۷٫۵ ۱۶٫۵ ۱۵٫۲ ۹٫۶ ۹٫۱ ۸٫۳ ۸٫۱ ۷٫۶ ۶٫۱
۹٫۴ ۷٫۵ ۲۶٫۱ ۲۴٫۷ ۲۲٫۶ ۱۴٫۳ ۱۳٫۶ ۱۲٫۳ ۱۲ ۱۱٫۳ ۹٫۱
۱۲٫۵ ۱۰ ۳۴٫۷ ۳۳ ۳۰٫۱ ۱۹٫۲> ۱۸٫۲ ۱۶٫۶ ۱۶٫۲ ۱۵٫۱ ۱۲
۱۸٫۷ ۱۵ ۵۲ ۴۹٫۵ ۴۵ ۲۸٫۲ ۲۷٫۳ ۲۴٫۹ ۲۴٫۴ ۲۲٫۵ ۱۸
۲۵ ۲۰ ۶۹٫۵ ۶۶ ۶۰٫۲ ۳۸٫۴ ۳۶٫۴ ۳۳٫۲ ۳۰٫۱ ۲۴ ۶ ۴٫۴ ۳٫۵
۳۱٫۳ ۲۵ ۸۷ ۸۲٫۵ ۷۵٫۵ ۴۸ ۴۵٫۵ ۴۱٫۵ ۴۰٫۵ ۳۷٫۸ ۳۰ ۷٫۵ ۵٫۵ ۴٫۴
۳۷٫۵ ۳۰ ۱۰۴ ۹۹ ۹۰٫۳ ۵۷٫۶ ۵۴٫۶ ۴۹٫۸ ۴۸٫۷ ۴۵٫۲ ۳۶ ۹٫۱ ۶٫۶ ۵٫۲
۵۰ ۴۰ ۱۳۹ ۱۳۲ ۱۲۰ ۷۷ ۷۳ ۶۶٫۵ ۶۵ ۶۰ ۴۸ ۱۲٫۱ ۸٫۸ ۷
۶۲٫۵ ۵۰ ۱۷۳ ۱۶۵ ۱۵۲ ۹۶ ۹۱ ۸۳ ۸۱ ۷۶ ۶۱ ۱۵٫۱ ۱۰٫۹ ۸٫۷
۷۵ ۶۰ ۲۰۸ ۱۹۸ ۱۸۱ ۱۱۵ ۱۰۹ ۹۹٫۶ ۹۷٫۵ ۹۱ ۷۲ ۱۸٫۱ ۱۳٫۱ ۸٫۷
۹۳٫۸ ۷۵ ۲۶۱ ۲۴۷ ۲۲۶ ۱۴۳ ۱۳۶ ۱۲۳ ۱۲۰ ۱۱۳ ۹۰ ۲۲٫۶ ۱۶٫۴ ۱۳
۱۰۰ ۸۰ ۲۷۸ ۲۶۴ ۲۴۰ ۱۵۴ ۱۴۶ ۱۳۳ ۱۳۰ ۱۲۰ ۹۶ ۲۱٫۱ ۱۷٫۶ ۱۳٫۹
۱۲۵ ۱۰۰ ۳۴۷ ۳۳۰ ۳۰۱ ۱۹۲ ۱۸۲ ۱۶۶ ۱۶۲ ۱۵۰ ۱۲۰ ۳۰ ۲۱٫۸ ۱۷٫۵
۱۵۶ ۱۲۵ ۴۳۳ ۴۱۳ ۳۷۵ ۲۴۰ ۲۲۸ ۲۰۸ ۲۰۴ ۱۸۸ ۱۵۰ ۳۸ ۲۷٫۳ ۲۲
۱۸۷ ۱۵۰ ۵۲۰ ۴۹۵ ۴۵۰ ۲۸۸ ۲۷۳ ۲۴۹ ۲۴۴ ۲۲۵ ۱۸۰ ۴۵ ۳۳ ۲۶
۲۱۹ ۱۷۵ ۶۰۸ ۵۷۷ ۵۲۷ ۳۳۵ ۳۱۸ ۲۸۹ ۲۸۳ ۲۶۴ ۲۱۱ ۵۳ ۳۸ ۳۱
۲۵۰ ۲۰۰ ۶۹۴ ۶۶۰ ۶۰۱ ۳۸۴ ۳۶۴ ۳۳۲ ۳۲۴ ۳۰۱ ۲۴۱ ۶۰ ۴۴ ۳۵
۳۱۲ ۲۵۰ ۸۶۶ ۸۲۵ ۷۵۱ ۴۸۰ ۴۵۵ ۴۱۵ ۴۰۵ ۳۷۶ ۳۰۰ ۷۵ ۵۵ ۴۳
۳۷۵ ۳۰۰ ۱۰۴۰ ۹۹۰ ۹۰۳ ۵۷۶ ۵۴۶ ۴۹۸ ۴۸۷ ۴۵۱ ۳۶۱ ۹۰ ۶۶ ۵۲
۴۳۸ ۳۵۰ ۱۲۲۰ ۱۱۵۵ ۱۰۵۳ ۶۷۲ ۶۳۷ ۵۸۱ ۵۶۸ ۵۲۷ ۴۲۲ ۱۰۵ ۷۷ ۶۱
۵۰۰ ۴۰۰ ۱۳۹۰ ۱۳۲۰ ۱۲۰۳ ۷۷۰ ۷۳۰ ۶۶۵ ۶۵۰ ۶۰۲ ۴۸۱ ۱۲۰ ۸۸ ۶۹
۶۲۵ ۵۰۰ ۱۷۳۵ ۱۶۵۰ ۱۵۰۴ ۹۶۰ ۹۱۰ ۸۳۰ ۸۱۰ ۷۵۲ ۶۰۲ ۱۵۰ ۱۰۹ ۸۷
۷۵۰ ۶۰۰ ۲۰۸۰ ۱۹۸۰ ۱۸۰۳ ۱۱۵۰ ۱۰۹۰ ۹۹۶ ۹۷۵ ۹۰۲ ۷۲۱ ۱۸۰ ۱۳۱ ۱۰۴
۸۷۵ ۷۰۰ ۲۴۳۰ ۲۳۱۰ ۲۱۰۴ ۱۳۴۴ ۱۲۷۴ ۱۱۶۲ ۱۱۳۶ ۱۰۵۲ ۸۴۲ ۲۱۰ ۱۵۳ ۱۲۱
۱۰۰۰ ۸۰۰ ۲۷۸۰ ۲۶۴۰ ۲۴۰۵ ۱۵۴۰ ۱۴۶۰ ۱۳۳۰ ۱۳۰۰ ۱۲۰۳ ۹۶۲ ۲۴۱ ۱۷۶ ۱۳۹
۱۱۲۵ ۹۰۰ ۳۱۲۰ ۲۹۷۰ ۲۷۰۹ ۱۷۳۰ ۱۶۴۰ ۱۴۹۵ ۱۴۶۰ ۱۳۵۴ ۱۰۸۲ ۲۷۱ ۱۹۷ ۱۵۶
۱۲۵۰ ۱۰۰۰ ۳۴۷۰ ۳۳۰۰ ۳۰۰۹ ۱۹۲۰ ۱۸۲۰ ۱۶۶۰ ۱۶۲۰ ۱۵۰۴ ۱۲۰۲ ۳۰۱ ۲۱۸ ۱۷۴
۱۵۶۳ ۱۲۵۰ ۴۳۵۰ ۴۱۳۰ ۳۷۶۵ ۲۴۰۰ ۲۲۸۰ ۲۰۸۰ ۲۰۴۰ ۱۸۰۵ ۱۵۰۳ ۳۷۶ ۲۷۳ ۲۱۸
۱۸۷۵ ۱۵۰۰ ۵۲۰۵ ۴۹۵۰ ۴۵۲۰ ۲۸۰۰ ۲۷۳۰ ۲۴۹۰ ۲۴۴۰ ۲۲۶۰ ۱۸۰۵ ۴۵۲ ۳۲۷ ۲۶۱
۲۱۸۸ ۱۷۵۰ ۵۲۸۰ ۳۳۵۰ ۳۱۸۰ ۲۸۹۰ ۲۸۳۰ ۲۶۴۰ ۲۱۰۶ ۵۲۸ ۳۸۰ ۳۰۴
۲۵۰۰ ۲۰۰۰ ۶۰۲۰ ۳۸۴۰ ۳۶۴۰ ۳۳۲۰ ۳۲۴۰ ۳۰۱۵ ۲۴۰۵ ۶۰۲ ۴۳۶ ۳۴۸
۲۸۱۲ ۲۲۵۰ ۶۷۸۰ ۴۳۲۰ ۴۰۹۵ ۳۷۳۵ ۳۶۴۵ ۳۴۰۰ ۲۷۱۰ ۶۷۸ ۴۹۱ ۳۹۲
۳۱۳۰ ۲۵۰۰ ۷۵۲۰ ۴۸۰۰ ۴۵۶۰ ۴۱۶۰ ۴۰۸۰ ۳۷۶۵ ۳۰۰۵ ۷۵۲ ۵۴۶ ۴۳۵

به عبارت ساده تر، kW مقدار توانی است که یک دستگاه تولید می کند، در حالی که kVA مقدار جریانی است که استفاده می کند.

 

کیلووات (کیلووات): در سیستم متریک، یک کیلووات معادل ۱۰۰۰ وات است. این مقدار توان واقعی است که ماشینی مانند موتور یا ژنراتور گاز تولید می کند.

کیلوولت آمپر (kVA): این اندازه گیری بیشتر در خارج از ایالات متحده استفاده می شود. قدرت ظاهری تولید شده را منعکس می کند: میزان توانی که توسط سیستم استفاده می شود.

در یک سیستم جریان مستقیم یا DC، این دو عدد یکسان هستند. اما در سیستم‌های جریان متناوب یا AC، جریان می‌تواند با ولتاژ از فاز خارج شود و کارایی سیستم را کاهش دهد. در چنین مواقعی، انرژی کمتری نسبت به انرژی مصرفی خود مصرف خواهید کرد.

اگر سیستم الکتریکی شما برای حمل مقدار جریانی که تولید می کنید سیم کشی نشده باشد، برق را هدر خواهید داد.

فاز آمپر توضیح داده شده است.ژنراتورها (گاهی اوقات ژنراتورها، برای “مجموعه ژنراتور” نامیده می شوند) در دو نوع هستند: ماشین های تک فاز و سه فاز.

ژنراتورهای تک فاز AC معمولاً زمانی استفاده می شوند که به برق زیادی نیاز نداشته باشید و به ژنراتوری که به طور مداوم کار می کند نیاز ندارید. آنها در محدوده کلی ۱۲۰ تا ۲۴۰ ولت (در انتهای پایین نمودار نشان داده شده در بالا) کار می کنند. آنها برای مصارف مسکونی خوب هستند، بنابراین اگر به یک ژنراتور برای خانه خود نیاز دارید، می توانند کارایی و قدرت را از نظر اقتصادی تامین کنند.

برای محاسبه kVA ژنراتور برای جریان تک فاز، ولت در آمپر را ضرب کرده و بر ۱۰۰۰ تقسیم کنید.

برای محاسبه کیلووات، ولت در آمپر x ضریب توان (PF) را ضرب کنید – نسبت توان واقعی جریان به توان ظاهری – سپس بر ۱۰۰۰ تقسیم کنید.

جریان های سه فاز نیز برق AC را تامین می کنند و با ولتاژ بسیار بالاتر، معمولاً حدود ۴۸۰ ولت کار می کنند. برخلاف ژنراتورهای تک فاز، آنها برق را در سه موج تامین می کنند، بنابراین خروجی آنها پیوسته است. این ژنراتورهای تجاری عمدتاً برای مشاغل سنگین مانند تامین انرژی پروژه ها و عملیات های صنعتی و کشاورزی استفاده می شوند.

برای محاسبه kVA برای یک ژنراتور سه فاز، ولت در آمپر x 1.73 را ضرب کنید، سپس حاصل را بر ۱۰۰۰ تقسیم کنید.

برای محاسبه کیلو وات، ولت در آمپر x 1.73 x PF را ضرب کنید – نسبت توان واقعی جریان به توان ظاهری – سپس بر ۱۰۰۰ تقسیم کنید.

محاسبه خروجی ژنراتور

چه اندازه ژنراتور نیاز دارید؟ این یک سوال مهم است. چه در حال خریدن یا اجاره یک ژنراتور باشید، دانستن خروجی آن به شما می‌گوید که آیا می‌تواند انرژی کافی برای اجرای کاری را که می‌خواهید اجرا کنید، تامین کند. اگر از ژنراتور برای خانه خود استفاده می کنید، معمولاً باید چندین ژنراتور را کار کنید

همه چیز به طور همزمان: یک یخچال، برای مثال، همراه با یک بخاری برقی یا تهویه مطبوع، به علاوه چیزهایی که ممکن است به طور دوره ای استفاده کنید، مانند تلویزیون یا مایکروویو.

اگر از ژنراتور در یک سایت ساختمانی استفاده می کنید، ممکن است بخواهید که یک روتر، آهن لحیم کاری، اره مدور، مته برقی و کمپرسور هوا را تغذیه کند. چه از یک ژنراتور در خانه یا در یک سایت صنعتی استفاده می کنید، باید بدانید که یک ژنراتور چقدر می تواند نیرو داشته باشد.

همچنین باید در نظر داشته باشید که برخی از دستگاه‌ها برای راه‌اندازی انرژی بیشتری نسبت به زمانی که راه‌اندازی می‌کنند مصرف می‌کنند. بنابراین شما می خواهید حداکثر خروجی مورد نیاز خود را با درج آن ارقام بالاتر محاسبه کنید.

محاسبه کیلووات به آمپر


محاسبه کیلو وات به آمپر
علاوه بر دانستن وات، می خواهید آمپر نیز بدانید. وات معیاری برای میزان توان تولیدی است. آمپرها به شما می گویند که چه مقدار توان (جریان) از طریق سیم ها در حال حرکت است. سیم ها بسته به اندازه آنها فقط می توانند جریان زیادی را حمل کنند. هرچه بزرگتر باشند، آمپرهای بیشتری را می توانند در خود جای دهند.

بنابراین هنگام انتخاب سیم کشی برای وسایل برقی، مهم است که ظرفیت آمپر را با وات مطابقت دهید. برای تبدیل وات به آمپر بر اساس کیلووات DC، کافی است کیلووات را در ۱۰۰۰ ضرب کنید، سپس حاصل را بر تعداد ولت تقسیم کنید.

A = کیلووات x 1000
V

در یک سیستم AC تک فاز، آمپر را می توان با ضرب کیلو وات در ۱۰۰۰ تعیین کرد، سپس رقم حاصل را بر نتیجه ولت x PF تقسیم کرد.

A = کیلووات x 1000
(PF x V)

معادله یک سیستم AC سه فاز کمی پیچیده تر است. در این سیستم می توانید آمپراژ را با ضرب توان واقعی خود در کیلووات (P) در ۱۰۰۰ محاسبه کنید تا به دست بیاورید. سپس، شما باید مخرج خود را با ضرب PF x ریشه دوم ۳ برابر اختلاف ولتاژ بین هر دو خط در سیستم، که به صورت VL-L بیان می شود، تعیین کنید.

A = P x 1000
(PF x √۳ x VL-L)

محاسبه kva به آمپر


محاسبه kVA به آمپر
گاهی اوقات ممکن است به جای کیلووات یک مقدار kVA به شما داده شود و به جای آن نیاز به تبدیل آن به آمپر داشته باشید. در این حالت، توان ظاهری (S) را در تعداد ولت آمپر (VA) ضرب می کنید، سپس نتیجه را بر تعداد ولت تقسیم می کنید.

A = S x VA
V

انتخاب مولد اندازه مناسب

ژنراتورها در اندازه های مختلف با ظرفیت های مختلف قدرت تولید می شوند. آیا به یک ژنراتور متوسط، بزرگ، فوق بزرگ یا صنعتی نیاز دارید؟ در اینجا روشی است که می توانید بفهمید:

ابتدا فهرستی از تمام وسایل برقی که می خواهید برق دهید را تهیه کنید. مطمئن شوید که این واقعیت را در نظر بگیرید که برخی از آنها برای شروع به وات بیشتری نسبت به زمانی که شروع به کار می کنند، نیاز دارند.

در مرحله بعد، تمام وات مورد نیاز برای هر مورد در لیست خود را اضافه کنید. سپس کمی بالاتر از کل بروید – ۱۰٪ رقم خوبی است – تا مطمئن شوید که قدرت کافی دارید. (درصورتی‌که چیزی را از دست داده‌اید یا می‌خواهید بعداً دستگاه دیگری اضافه کنید، کمی به خودتان فضای تنفس بدهید.) در اینجا به تفکیک ژنراتورهای با اندازه‌های مختلف و مواردی که برای آنها خوب هستند، آمده است.

۱ کیلو وات تا ۱۰ کیلو وات – اگر برق قطع شود، چقدر باید به کار ادامه دهید؟ یک ژنراتور قابل حمل ۵ کیلووات به شما امکان می دهد یک یخچال، چهار چراغ، یک فن و یک موتور الکتریکی را راه اندازی کنید. اما برای خانه هایی با اندازه متوسط، احتمالاً حداقل ۱۰ کیلو وات برق می خواهید. بیشتر ژنراتورهای این کلاس با گاز طبیعی، پروپان یا سوخت دیزل کار می کنند.
۱۰ کیلو وات تا ۵۰ کیلووات – صاحبان خانه با وسایل بیشتری که نیاز به کار همزمان دارند، ممکن است یک ژنراتور در این کلاس بخواهند. شاید وسایلی با مصرف انرژی سنگین مانند واحدهای تهویه مطبوع، پمپ آب و ماشین لباسشویی داشته باشید که نیاز به وات اضافی دارند و قصد دارید از همه آنها به یکباره استفاده کنید. اگر چنین است، ممکن است بخواهید یک ژنراتور پروپان، دیزل یا گاز طبیعی را در این کلاس در نظر بگیرید.
۵۰ کیلو وات تا ۱۰۰ کیلو وات – اینها معمولاً با موتور دیزلی کار می کنند، اینها انتخاب خوبی برای تامین برق پشتیبان برای دفاتر و رستوران ها هستند.
۱۰۰ کیلووات تا ۲۰۰ کیلو وات – اگر از یک سایت اداری یا صنعتی بزرگتر استفاده می کنید، این دسته از ژنراتورها می توانند بهترین گزینه را برای شما داشته باشند. آنها هم گازوئیل و هم گاز مصرف می کنند و همچنین می توانند انرژی هایی مانند قایق های ماهیگیری را تامین کنند.
۲۰۰ کیلووات تا ۳۰۰ کیلو وات – ژنراتورهای این چنین قدرتمند با گازوئیل یا گاز کار می کنند و می توانند ساختمان های مرتفع مجهز به آسانسور و/یا پله برقی و همچنین صنایع بزرگ را تامین کنند. ژنراتورهای صنعتی با این اندازه انتخاب خوبی هستند اگر بخواهید کارها را به صورت ۲۴ ساعته و ۷ ساعته در حال کار نگه دارید.
هنگامی که ژنراتور خود را انتخاب کردید و آن را راه اندازی کردید، باید مطمئن شوید که به درستی از آن نگهداری می شود. با تعمیر و نگهداری منظم، یک ژنراتور می تواند ۲۰ سال یا بیشتر دوام بیاورد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *