تاریخچه شرکت کوماتسو (Komatsu)

کوماتسو (Komatsu) یک شرکت چندملیتی ژاپنی میباشدکه درساخت وساز،معدن،جنگل داری وتجهیزات نظامی وهم چنین تجهیزات صنعتی مثل ماشین آلات پرس،لیزر وژنراتورترموالکتریک شروع به فعالیت کرد.دفتر مرکزی آن درمینتو،توکیو،ژاپن میباشد.این شرکت پس ازشهر کوماتسو (Komatsu)،ایشیاکاوا،که درسال ۱۹۲۱تاسیس شد،ونام گرفت.درسراسرجهان،گروه کوماتسو (Komatsu) شامل ۲۵۸شرکت دیگر۲۱۵شرکت تابعه تثبیت شده و۴۲شرکت متعلق به روش سهامداری میباشد. کوماتسو (Komatsu) بعدازکاترپیلار،بزرگترین سازنده تجهیزات ساخت وسازی ومعدن کاری است. کوماتسو (Komatsu) همچنین میتوان گفت دومین تولیدکننده ماشین آلات و تجهیزات معدنی جهان پس ازکاترپیلاراست.بااینحال،دربعضی مناطق(ژاپن،چین)، کوماتسو (Komatsu) سهم بسیاربیشتری نسبت به کاترپیلاردارد.این عملیات تولیدات این کمپانی درژاپن،آسیا،آمریکا واروپااست.بیشتراز هفتاددرصددرآمدشرکت،حاصل ازفروش تجهیزات راهسازی ومعدنی اعم ازبولدوزر،دامپ تراک،بیل های هیدرولیکی،دستگاه‌های متحرک خردکن سنگ،گریدر،جرثقیل‌ زمینهای ناهموار،دستگاه تونل بری(TBM) ولودرهای چرخ داراست. کوماتسو (Komatsu) هم چنین بخش عمده‌ای به تولیدمحصولات الکترونیکی نیزمیپردازد.این تجارت با حدود ۷ درصدازدرآمد،درتولیدمحصولات الکترونیکی،شامل تراشه‌های سیلیکونی،سیلیکون پلی کریستالی که ازهردوبرای ساخت نیمه هادی (semiconductor)استفاده میشوند،تجهیزات ساخت نیمه هادی،تجهیزات اتوماسیون کارخانه واداری وتجهیزات جانبی مربوط به شبکه محلی،استفاده میشوند.قسمت های گوناگون کوماتسو (Komatsu)،تولیدات متنوعی درحوزه‌های مختلف داردمثل آهنگری فلز، پرسکاری، تولید لیفتراک،تجهیزات دفاعی و… است.اگر چه عملیات اصلی تولیدآن درژاپن است، کوماتسو (Komatsu) برنامه تولیدو فروش درکشورهای گوناگون جهان رادارامیباشد.

معنای کوماتسو (Komatsu)

کوماتسو (小松 (komatsu رابه ژاپنی به معنی “درخت کاج کوچک”به نام شهر کوماتسو (Komatsu) دراستان ایسکووانام گذاری شده است.کوماتسو (Komatsu) Iron Works توسط Takeuchi Mining Industryبعنوان یک شرکت تابعه برای ساخت ابزارهای صنعتی برای شرکت مادرشروع به فعالیت کرد.کوماتسو (Komatsu) درنهایت به اندازه کافی بزرگ برای فروش به عموم بودودرتاریخ ۱۳ماه ۱۹۲۱بعنوان کوماتسو (Komatsu) Ltd نام گرفت.

تشکیل شرکت کوماتسو (Komatsu)

ریشه‌ی پیدایش کوماتسو (Komatsu)به سال ۱۸۹۴بازمیگردد،زمانی که معدن تاکئوچی تاسیس شد.گسترش عمده‌ای درسال۱۹۱۷درجریان جنگ جهانی اول رخ داد،زمانیکه کارخانه آهن سازی کوماتسو (Komatsu) برای تولید تجهیزات معدنی وابزارآلات برای گسترش عملیات استخراج تاسیس شد.نام کوماتسو (Komatsu) درسال۱۹۲۱زمانیکه آهن آلات ازشرکت معدن جداشدوبه نام کوماتسو (Komatsu) تبدیل شد.تاشیرو شیراشی مهندسی بودکه بنیان گذارواولین رئیس بودوتاسال۱۹۲۵فعالیت کرد.دردهه۱۹۲۰تا۱۹۳۰این شرکت بعنوان تولیدکننده عمده ابزاروپمپهای ماشین آلات،ازجمله تولیدپرس فلزدرسال ۱۹۲۴واولین تراکتورمزرعه‌ای شرکت درسال ۱۹۳۱،بحساب میرفت.تولیدفولادازسال۵۱۹۳ شروع شد. درسال ۱۹۲۹تعدادکارکنان کوماتسو (Komatsu) تا۷۴۲نفرافزایش یافت که درسال ۱۹۲۱، تقریبا۱۲۱نفر بود ولی درطی مدت رکودشدیددرسال ۱۹۳۳تا۵۰۵ نفرکاهش یافت. ولی به سرعت باافزایش تولیددرسال ۱۹۳۶،این تعدادبه ۶۰۱ نفررسید.میسوگی ناکمورا درسالهای بین۱۹۳۴تا۱۹۴۶که رکودوجنگ بودرئیس شرکت بود.

درمدت جنگ جهانی دوم بدلیل ساپورت نیروی دریایی،شرکت کوماتسو (Komatsu) باساخت توپ وبولدوزرگسترش شدیدی پیداکرد.اولین محصول کوماتسو (Komatsu)بعدازجنگ جهانی،بولدوزربازطراحی شده درسال ۱۹۴۷ازخط مونتاژخارج شد.یک سال بعدموتور های دیزلی ساخته شدند.ازسال۱۹۴۷تا۱۹۶۴یوشیناری کاوای ریاست شرکت رابرعهده داشت که نقش کلیدی دربازسازی کارخانه وتبدیل به یک شرکت چندملیتی جهانی داشت.درطی جنگ کره بادستورایالات متحده برای تامین نیروهای خوددرکره،اقتصادژاپن رونق بسیاری گرفت.درآن زمان کوماتسو (Komatsu)،کارخانه‌هایی دراوازو، اوساکا، کاوازاکی،هیمی و کوماتسو (Komatsu) ژاپن داشت.لیفتراک، دامپ تراک وماشینهای مسلح شده،به خط تولیددرسال۱۹۵۳هم اضافه شدند.فعالیتهای بین المللی درسال۱۹۵۵افزایش یافت هنگامی که تجهیزات ساخت وسازورسانه‌هابه خارج ازکشورمتوجه میشدند.درسال۱۹۵۸فعالیت درهندبایک قرار دادمحکم بادولت هندبرای ساخت تراکتور، شروع شد.سه سال بعدتوافق نامه‌ای باشرکت کومینزآمریکابرای ساخت وفروش موتوردیزل بسته شد.

محصولات کوماتسو (Komatsu)

ازسال ۱۹۳۰، کوماتسو (Komatsu) تراکتوربرای ارتش ژاپن وهمچنین بولدوزر ها،تانک هاوتوپ خانه جنگی تولیدکردند.بعدازجنگ جهانی دوم،تحت ریاست جدیدیوشیناری کاوی، کوماتسو (Komatsu) بولدوزر های غیرنظامی ولیفتراک رابه تجهیزات خطوط خوداضافه کرد.درسال ۱۹۴۹تولیداولین موتوردیزل آغازشد.رشدآن بعنوان یک شرکت توسط تقاضای قوی برای بولدوزر های خوددرطول بازسازی پس ازژاپن دردهه ۱۹۵۰به آن کمک کرد.در اوت ۱۹۵۱شرکت به توکیومنتقل شد.تاسال۱۹۵۷این شرکت ازلحاظ تکنولوژیکی به قدری پیشرفت کردکه تمام مدلهای آن ازموتورهای خودکمپانی کوماتسو (Komatsu) استفاده میکردند.

ریاست کوماتسو (Komatsu)

درسال ۱۹۶۴ریویچی کاوی،پسر Yoshinari Kawai،رئیس کوماتسو (Komatsu) شدوشروع به صادرات محصولات خودکرد،بدنبال مقابله باتصویرپس ازجنگ محصولات ژاپنی که بعنوان محصولاتی ارزان وبدساخته شده جلوه می کردپرداخت.درژوئیه سال۱۹۶۷،واردبازارایالات متحده شد،باتوجه به کاترپیلارکه بزرگترین سازنده بلدوزردربازارداخلی خودبود،توانست میزان بسیاربالایی ازمحصولات خودرابه فروش رساند.

دردهه ۶۰رشدشرکت کوماتسو (Komatsu) به حدی رسیدکه دیگرنیازبه یک مرکزفرماندهی بود.پس ساختمان کوماتسو(Komatsu) درتوکیو ژاپن ساخته شد.ودرسال ۱۹۶۴شرکت جایزه کیفیت دیمینگ که به نام محقق کیفیت آمریکایی ویلیام ادواردزدیمینگ بود،دریافت کرد.نوشته‌های دیمینگ درزمینه کنترل کیفیت بین سالهای۱۹۵۰تا۱۹۵۲به کتاب مقدس تولیددرژاپن تبدیل شده بود.ریوچی کاوای درسال ۱۹۶۴به ریاست شرکت کوماتسو(Komatsu) رسید.دهه۶۰شاهدتوسعه اقتصادی ژاپن درنتیجه جنگ ویتنام بودوگسترش کوماتسو (Komatsu) باسرعت بیشتری ادامه یافت.دراواخردهه یک کارخانه تولید موتور جدید شروع بکارکرد.یک بولدوزرکنترل رادیویی ساخته شدویک مرکزتحقیقات فنی تاسیس شد.

پیشرفت جهانی کوماتسو (Komatsu)

درسال ۱۹۷۰شرکت کوماتسو (Komatsu) اولین سرمایه گذاری مستقیم خوددرآمریکا راشروع کردوباتاسیس کارخانه کوماتسو (Komatsu) آمریکادیگرفعالیتهای خارجی درسنگاپور،استرالیا،مکزیک،برزیل وچین نیزبسرعت دنبال شد. درسال ۱۹۸۱کوماتسو (Komatsu) جایزه کنترل کیفیت ژاپن راگرفت تاازکیفیت تولیدبرجسته این شرکت قدر دانی کند.دراین بین کوماتسو (Komatsu) زمینهای بزرگی برای توسعه خودخریداری کرد.که ازطرف دیگرشرکتهای دیگری نیز واردشدند مثل کاترپیلاردرآمریکا،شرکتهایی درکاناداوشرکت همومگ ای جی درآلمان غربی است.درسال ۱۹۸۷شرکت کوماتسو (Komatsu) دربازارهای دیگری نیزگسترش یافت،مانندتاسیس دوشرکت تابعه مالی در اروپا،بازارماشین مدل سازی تزریق پلاستیک وتوسعه تلفن درپایانه‌‌های ترمینالی میباشد.درهمین زمان بازارساخت وسازتغییرکردوفروش شرکت کوماتسو (Komatsu) شروع به سقوط کرد.ازسال ۱۹۸۵تا۱۹۸۷هرساله فروش شرکت دچارسقوط شد.به همین دلیل رئیس هیئت مدیره،رئیس وقت شرکت راعزل کردوتغییرات شروع شدندمانندتقسیم بندی شرکت به سه حوزه آمریکا،اروپا وژاپن است.

درسال ۱۹۸۸شرکت یک زیر مجموعه به نام تجارت بین المللی کوماتسو (Komatsu) به خوداضافه کردکه برای افزایش واردات به ژاپن درمقابل دولت ژاپن متعهدشدکه تجارت مازادخود راباافزایش واردات کالاهای خارجی کاهش دهد.در نتیجه ماشینهای وارداتی ازکاناداوایتالیاونروژبه ژاپن آورده میشدندودربازاردست دوم فروشی درتوافق بین کوماتسو (Komatsu) ودیگرشرکتهابه فروش میرسیدند.

دراین سال کوماتسو (Komatsu) وشرکت درسر(Dresser)،شرکت کوماتسو (Komatsu) درسر رابرای تولیدتراک‌هاودیگرتجهیزات معدنی تاسیس کردند.این شراکت۵۰-۵۰ تاسال ۱۹۹۴ادامه داشت تااین که کوماتسو(Komatsu) سهام شرکت درسرراخریداری کرد.تولیدات معدنی کوماتسو(Komatsu) تلفیقی ازنام سیستمهای معدنی کوماتسو (Komatsu) درسال ۱۹۹۷بود.برای جلوگیری ازاین سردرگمی درنام محصول،این کارخانه تغییرنام به هال‌پک که نام خط تولید مشترک بادرسربود،داد.این نام پیشینه‌ای ازسال ۱۹۵۷درتولیدماشین دامپ تراک داشت که دروابکو استرالیا میتوان آن رایافت.درسال ۱۹۸۹کوماتسو  (Komatsu) بخشی ازسهام هانومگ ایجی راخریدوازسال ۲۰۰۲ “ کوماتسو (Komatsu) هانومگ ایجی” زیرمجموعه شرکت بین المللی میباشد.درطی دهه ۹۰طی توافقی باشرکت اروپایی ماکسی،دامپ تراکهای تولیدشده تحت لیسانس کوماتسو (Komatsu) توسط ماکسی به فروش میرسید.البته سال۲۰۰۸ماکسی توسط شرکت کره‌ای دوسان خریداری شد. کوماتسو (Komatsu) درسرتاسرجهان درحال خریدشرکتهای تولیدکننده مرتبط واعطای نمایندگی درتمامی قاره‌هامیباشد.

کوماتسو (Komatsu) درخارج ازکشور

توسعه درخارج ازکشور،تمرکز اصلی دردهه ۱۹۷۰بود،باشرکت کوماتسو (Komatsu) America درفوریه ۱۹۷۰درایالات متحده شروع شد.یک سال بعد،درژانویه سال۱۹۷۱،کوماتسو (Komatsu Singapore Pte) است.آموزشی ویبولیتین درسنگاپورتاسیس شد.سپتامبر۱۹۷۴تاسیس Dina کوماتسو (Komatsu) ملی S.A. de C.V.یک سرمایه گذاری مشترک باکامیون DINA S.A است.که درمکزیک بود.آوریل ۱۹۷۵تاسیس کوماتسو (Komatsu do Brasil Ltda )بود.در برزیل این شرکت بولدوزر کوماتسو (Komatsu) D50A راتولیدکرد،که اولین تولیدتجهیزات ساخت وسازدردریای کوماتسو (Komatsu) بود.کوماتسو (Komatsu Australia Pty.، Ltd )دراسترالیا درفوریه ۱۹۷۹تاسیس شد.

دردهه ۱۹۸۰، کوماتسو (Komatsu) وHarvester بین المللی ایالات متحده یک سرمایه گذاری مشترک برای تولیدتراکتورهای کم مصرف به نامKIMCOداشتند.درسال ۱۹۸۲،PT کوماتسو (Komatsu Indonesia) تاسیس شدوتولیددر سال ۱۹۸۳دراندونزی شروع شد.دوبخش درایالات متحده برای تولیددرسال۱۹۸۵تاسیس شد،کوماتسو (Komatsu America Manufacturing Corp) و همچنین کوماتسو

( Komatsu America  Industries LLC) کوماتسو (Komatsu Industries Europe GmbH) درسال ۱۹۸۶ درآلمان تاسیس شد.درسال ۱۹۸۹، کوماتسو (Komatsu) سهم Hanomag AG راخریداری کردوازسال ۲۰۰۲شرکت کوماتسو (Komatsu) Hanomag GmbH یک شرکت ۱۰۰٪بین المللی شد.

کوماتسو (Komatsu) دراروپا

درطول دهه ۱۹۹۰، کوماتسو (Komatsu) دراروپا باMoxyتاسیس شده بودکه توسط کوماتسو (Komatsu) طراحی شده بود.کامیون،سواری بااستفاده ازمجوزبرای بازاراروپاتوسط Moxyساخته شد.(درسال ۲۰۰۸ Moxy توسط Doosan ازکره گرفته شد. کوماتسو (Komatsu) باFAIایتالیاواردسرمایه گذاری شدوباافزایش سهم کوماتسو (Komatsu) ،شرکت درسال ۱۹۸۵به FKI Fai کوماتسو (Komatsu Industries S.p.A) تغییر نام داد،که درسال ۲۰۰۰به کوماتسو (Komatsu Utility Europe S.p.A) تغییرنام داد،زمانیکه کوماتسو (Komatsu) مالکیت ۱۰۰٪ راپذیرفت.درسال ۱۹۹۳،دوسرمایه گذاری مشترک باCummins تشکیل شد؛کوماتسو (Komatsu Cummins Engine Corporation (KCEC) )وبرای تولیدموتورهای Cummins درژاپن وشرکت Cummins کوماتسو (Komatsu Engine (CKEC) )برای تولیدموتورهای کوماتسو (Komatsu) درایالات متحده است.یکیدیگرازسرمایه گذاری مشترک درسال۱۹۹۷برای تولیدموتورهای صنعتی درژاپن بود.

کوماتسو (Komatsu) درآسیا

توسعه بیشتردرخارج ازکشور،دردرجه اول درآسیا،دردهه ۱۹۹۰انجام شد. کوماتسو (Komatsu) Vietnam Co،Ltdدرویتنام درسال ۱۹۹۵؛کوماتسو (Komatsu Changlin Construction Machinery Co،Ltd). (نام تجاری کوماتسو (Komats Changzho) )ماشین آلات ساخت وسازدرنوامبر۲۰۰۰)درChangzhou،چین درسال ۱۹۹۵؛کوماتسو (Komatsu Shantui )ساخت ماشین آلات شرکت،آموزشی ویبولیتین درسال ۱۹۹۵؛بانکوک کوماتسو (Komatsu Co.،Ltd) درتایلند؛ کوماتسو (Komatsu) شانگ های آموزشی ویبولیتین درسال ۱۹۹۶درشانگ های،چین؛Industrial Power Alliance Ltd.درژاپن،یک سرمایه گذاری مشترک باCummins درسال ۱۹۹۸؛L & T-کوماتسو (Komatsu Limited) درهنددر سال ۱۹۹۸(سهام فروخته شده درسال ۲۰۱۳)؛ودربرزیل درسال ۱۹۹۸٫کوماتسو (Komatsu Brasil International Ltda) است.

کوماتسو (Komatsu) درآلمان

درسال ۲۰۰۰، کوماتسو (Komatsu) باگروه Linde آلمان درزمینه فروش وساخت کامیونهای بالابرکارمی کرد.درسال۲۰۰۱،کوماتسو(Komatsu GALEO )رابعنوان یک مارک جدیدتجهیزات ساخت وسازنسل جدیدبرای توزیع جهانی تاسیس کرد.۲۰۰۲، کوماتسو (Komatsu Italy S.p.A) تاسیس شد.درسال ۲۰۰۴،شرکت کوماتسو (Komatsu) جنگلABبرای خریدPartek Forest ABسوئد،تولیدکننده ماشین آلات جنگلی تاسیس شد.هم چنین درسال ۲۰۰۴شرکت کمپانی سازنده کوماتسو (Komatsu Zenoah) شاندونگ بامسئولیت محدوددرچین،به نام کوماتسو (Komatsu Utility Machine Co.، Ltd) درسال ۲۰۰۷ تغییر نام داد،برای ساخت مینی بیل وتجهیزات هیدرولیکی،وهمچنین تاسیس کوماتسو (Komatsu Power Generation Systems Shanghai) به تولیدژنراتوربرق.درسال ۲۰۰۴درچین برای تولیدلیفتراک تاسیس شد. کوماتسو (Komatsu) درسال ۲۰۰۸باشرکت کوماتسو (Komatsu Manufacturing Rus، LLC ) تأسیس شد ودرسال۲۰۰۸ درسال ۲۰۰۸ واردروسیه شد.

فروشگاه راهساز کوماتسو در واردات و تامین قطعات و لوازم برقی ماشین آلات و دستگاه های سنگین راهسازی و معدنی هم یکی از پیشرو های این صنعت در تامین قطعات و لوازم برقی ماشین آلات کوماتسو، کاترپیلار، ولوو، هیوندای، هیتاچی، کامینز و غیره می باشد. تعدادی از قطعات و لوازم برقی ماشین آلات راهسازی و معدنی شامل موارد ذکر شده می باشد: استارت کامل و سویچ استارت ماشین آلات راهسازی و معدنی کوماتسو، کاترپیلار و دیگر برند ها، دینام ماشین آلات، چراغ های جلو، چراغ های عقب، چراغ های راهنما، بوق، کیلومتر و آمپر، بلوری گرد و بلوری چهار گوش، مانیتور(به اصطلاح ال سی دی) ، کامپیوتر، انواع سنسورها و شیر آلات برقی، واتر پمپ(به اصطلاح پمپ آب) ، اویل پمپ( به اصطلاح پمپ روغن)، پمپ های سه گوش، پروانه کامل موتور، تسمه سفت کن، فن بخاری اتاق بیل مکانیکی، رادیاتور کامل، رادیاتور بخاری اتاق یا کابین، رادیاتور کولر، رادیاتور آب، فشنگی آب، کمک استارت، آمپر گیربکس، آمپر روغن، آمپر گازوئیل، آمپر دینام، ساعت کار برقی و همچنین انواع بسیاری از قطعات و لوازم برقی ماشین آلات راهسازی و معدنی کوماتسو، کاترپیلار و غیره است.

 لوازم زیربندی بیل مکانیکی کوماتسو – لوازم موتوری بیل مکانیکی کوماتسو – لوازم برقی بیل مکانیکی کوماتسو – لوازم گیربکس بیل مکانیکی کوماتسو – ناخن آلات بیل مکانیکی کوماتسو – فیلتر آلات بیل مکانیکی کوماتسو – لاستیک بیل مکانیکی کوماتسو – لوازم هیدرولیک بیل مکانیکی کوماتسو – لوازم یدکی بیل مکانیکی کوماتسو

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *