آموزش نصب کردن سیلندر گاز در لیفتراک

طریقه نصب سیلندر گاز در لیفتراک (FORKLIFT)

سیلندر گاز مایع مطابق شکل بصورت خوابیده درروی پایه ویژه آن استقراریافته است. نصب سیلندر گاز در لیفتراک (forklift) یک کوپلینگ آب بندی کننده تند رهاشونده ، سیلندر رابه دستگاه کنترل کننده وصل میکند. وظیفه دستگاه کنترل ،تقلیل فشارمایع داخل سیلندر وتبدیل آن بافشار پایین وسپس فرستادن آن به کاربراتور میباشد.عمل تبخیرگاز مایع به کمک آب خنک کننده موتورکه دراطراف محفظه تبخیردستگاه کنترل جریان داردانجام میگیرد. راننده بایستی همیشه به جهت قرارگرفتن سیلندر گاز توجه کند،درغیر اینصورت بجای گاز مایع ،هواوارد سیستم سوخت شده وموجب میشود تاموتور بخوبی کارنکند.جریان عبور گاز مایع ازکوپلینگ توسط شیراتوماتیک کنترل میشود. درداخل این شیراتوماتیک یک دریچه کنترل جریان وجودداردکه بشدت جریان سوخت حساس است ووقتی سرعت سوخت به مقدارتنظیم شده قبلی برسد شیرجریان راقطع میکند. محل اتصال پرکردن سریع امکان پرشدن سیلندر راازیک مخزن فراهم میکند. وقتی یک سیلندر راپرمیکنیم نبایدبیش از۸۰ درصدگنجایش سیلندر پرشود. برای تعویض یک سیلندر خالی شیر فلکه راببندید وپیچ کوپلینگ رابازکنید. تسمه دور سیلندر راکه سیلندر رابه وزنه تعادل حکم میکندباز کنید ویک سیلندر پرراجایگزین کنید.

رزوه کوپلینگ تغذیه رابه کوپلینگ تغذیه رابه کوپلینگ تغذیه رابه کوپلینگ ماده طرف سیلندرپیج کنید. به آرامی ،فلکه شماره ۲رابازکنید تاسیستم از گازپرشود ،این عمل پنج تاده ثانیه طول میکشد وبایک صدای (هیس) به پایان میرسد درصورتیکه فلکه اصلی شماره ۳بسرعت بازشودجریان سریع گازاضافی موجب خواهدشد که دریچه بطوراتوماتیک بسته شود. وقتی این اتفاق بیفتدیک صدای (تق) شنیده میشودکه بایستی فلکه راببندیم تادوباره صدای(تق)وقتیکه فلکه رابه آرامی وبگونه ای که قبلاگفته شدباز کنیم شنیده شود. اگرمعلوم شودشیر فلکه سیلندر گازمسدودشده(یخ زده است)نباید بایک میله ی کوتاه آن رابازکنیم (سمبه نزنید) زیراممکن است گاز مایع یخ زده تحت فشار،بدست ماپاشیده شده وموجب جراحتهای شدیدشود . هروقت اشکالی درسیلندر گازمشاهده شدآن رابه مرکزتوزیع گازتحویل داده وبایک سیلدر جدیدتعویض کنیم. درصورت به روزهرنوع آتش سوزی ،فوراشیر فلکه روس سیلندر رابسته وشعله رابایک پارچه مرطوب خفه میکنیم ویااز پودرآتش خاموش کن استفاده میکنیم . درصورت نیاز سیلندر رابازکرده وبه مرکزآتش نشانی اطلاع میدهیم.

هنگام جداگذاری یاتعویض یانصب سیلندر گاز در لیفتراک (forklift) باید حواستان به این موارد باشد:

 • کوپلینگ سیلندر لیفتراک
 • دستگیره شیر سیلندر لیفتراک
 • شیر اطمینان لیفتراک
 • مجموعه پایه نگهدارنده لیفتراک
 • بست سیلندر گاز لیفتراک

قبل ازاقدام به نصب سیلندر گاز در لیفتراک جدیداطمینان حاصل کنیدکه رزوه های پیچ کوپلینگ سیلندر بارزوه های پیچ کوپلینگ سرشیلنگ تغذیه مطابقت داشته باشد.قوانین ساده زیربایستی درمواقعی که لازم است سیلندر تعویض گرددرعایت شوند.

 1. راننده بایدهنگام نصب کپسول واتصالات آن دقیقاطبق توصیه ی سازنده عمل کند.
 2. حداقل یک چهارم مخزن لیفتراک های دوگانه سوزباید ازسوخت مناسب پرباشد تا لیفتراک شروع بکارکند.
 3. لیفتراک های CNG نبایددرفشاری فراتر ازمحدوده ی مجازشارژ شوند.
 4. در لیفتراک های گازسوز ،مخزن گازدر عقب دستگاه روی وزنه تعادلی نصب میشود وباحفاظ مخصوصی برای جلوگیری ازافتادن بسته میشود.

موارد زیرقبل ازپرشدن مجددظروف محتوی گاز مایع بایدبازدید وپس ازعیب یابی رفع عیب گردد.

 1. هر گونه آسیب دیدگی ،سوراخ شدگی ،فرورفتگی وشکاف درظروف تحت فشارتعویض سیلندر درهوای آزادصورت گیرد.
 2. شیرایمنی در پوش نداشته یاآسیب دیده باشد.
 3. شیرها ،اتصالات ورزوه هادارای نشتی باشند.
 4. نبایدتعویض سیلندر درمجاورت شعله بازانجام شودهم چنین سوئییچ بایستی بسته باشد.
 5. آلوده بودن شیرایمنی ووجود هرگونه جسم خارجی درآن
 6. خراب بودن درزگیرهای قابل انعطاف وآسیب دیدگی اتصالات مربوط
 7. درطول مدت عملیات تعویض سیلندر سیگارکشیدن ممنوع است.

طریقه نصب سیلندر گاز در لیفتراک های هیدرولیک

ازآنجاکه لیفتراک (forklift) برای بلندکردن ،پایین آوردن ،جابجایی وحمل کالا هاومواد ،مورداستفاده قرارمیگیرد ،سیستم هیدرولیک بخاطرمزیتهای زیرمناسبترین سیستم برای لیفتراک میباشد:

 1. تولید وانتقال نیروهای بزرگ درلیفتراک توسط قطعات کوچک هیدرولیکی
 2. افزایش عمرقطعات بدلیل استفاده ازروغن درداخل سیستمها وکاهش میزان فرسایش قطعات
 3. امکان بدست آوردن نیرو ،فشار ،گشتاور وسرعتهای غیرپله ای ویابه اصطلاح داشتن بی نهایت سرعت ،فشار ،نیرو
 4. انعطاف پذیری بسیارزیاد سیستم بااستفاده ازلوله وشیلنگها
 5. قابلیت تنظیم کردن وفرمان دادن خوب
 6. فرمان دادن به تجهیزات ازفاصله زیاد(اغلب به وسیله الکتریسیته)
 7. امکان شروع حرکت ازحالت سکون باحداکثر باردرسیلندرها

درسیستمهای هیدرولیکی لیفتراک ،انرژی مکانیکی که اغلب توسط موتوراحتراقی ویاالکترو موتور تولیدمیشود ،در پمپ هاتبدیل به انرژی هیدرولیکی گشته،این انرژی ازطریق شیلنگ هاوشیر هابه جک ها منتقل میشودسپس مجدداتبدیل به انرژی مکانیکی میشود. دراین سیستم روغن موجوددرون مخزن ازصافی میگذرد وازراه لوله به پمپ میرود. فشارروغن درپمپ افزایش مییابد وروغن پرفشاردرشبکه لوله ها ازشیر کنترل عبورکرده ،پیستون هارابه حرکت وادارمیکند.

معرفی انواع جک ها در لیفتراک

۱٫انواع جک های بالابر

جک های بالابر لیفتراک (forklift) ها ازنوع سیلندرهای جابه جایی میباشند. درطرف پیستون ،مایع بداخل سیلندرجریان مییابد ودراثرمقاومت پیستون ،فشاری به نام فشارحرکت درمایع ایجادمیشود ،درنتیجه پیستون به طرف خارج حرکت میکند. بعدازآن پیستون به موقعیت نهایی خودرسید موقع برگشت توسط وزن شاخک هاوکریج به سمت پایین حرکت میکند ومایعی که دریک طرف پیستون جمع شده به مخزن برمیگردد.

۲٫انواع جک های برنده رو به جلو و برنده رو به عقب

این جک هاازنوع سیلندر دوکاره بادسته پیستون یکطرفه به اصطلاح سیلندر دیفرانسیلی میباشدکه دارای یک ورودی ویک خروجی است. ایجادتنشهای مماسی بزرگ دراین نوع سیلندر هاامکانپذیراست. تمام قسمتهای اصلی این سیلندرماشین کاری دقیق پرداخت شده است. این سیلندر دارای دوناحیه آببندی است.

۳٫انواع جک های فرمان

جک های فرمان نیزازانواع سیلندر دوکاره امابادسته پیستون دو طرفه میباشد. دراین سیلندر هاسرعت رفت وبرگشت برابراست. تمام قسمتهای اصلی این سیلندرماشین کاری دقیق شده است وازسه ناحیه آب بندی شده است.

شیر های کنترل جهت

شیرهای کنترل جهتی که برای بالا بری وخم دکل لیفتراک (forklift) بکارمیرونداز نوع قرقره ای ”جهت بازکردن یابستن آرام مسیرجریان ”هستندکه میتوانند سه خانه یاچهارخانه باشند.این کنترل والو هاشامل شیر اطمینان داخلی وکاتریج های یکطرفه بوده است، ساختمان مجموعه ای این شیربصورت ترکیبی ازشیر های پیچ شده به یک دیگرمیباشد.وقتی تمامی قرقره هادروضعیت خنثی قراردارند ،جریان پمپ ،یااز طریق شیر اطمینان اصلی ویاازطریق یک قرقره مرکزبازبه مخزن تخلیه برمیگردد. شیر مزبوردارای قرقره های باکورس حرکتی نسبتازیزاد میباشد ، بگونه ای که درطی حرکت میتواندحالات مختلف کنترلی را نشان دهد.آرایش اجزاداخلی این شیر به شکل سری به هم متصل شدند. برای آنکه روغن خروجی ازعملکرد جهت تغذیه قرقره بعدی بکارگرفته شود ،عملکردهم زمان (بیش ازیک سرویس دهی) نیزامکان پذیر میباشد. دراین نوع اتصال گرچه فشارقابل دسترس بین سرویس های کاری تقسیم میگردد ،ولی دستیابی به سرعتهای بالاوجود خواهدداشت وفشار عملکردهرقسمت برای قسمت ماقبل بصورت پشت فشارظاهر میشود.دلیلی که برای بکارگیری اتصال سری شیر هادر لیفتراک میتوان بیان کرد وجودامکان جلوگیری ازحرکت کامل عملکرد قبلی وایجادمحدودیت درمیزان سیال تحولی به عملکردبعد است.

اطلاعات فنی شیر هیدرولیکی کنترل جهت نصب سیلندر گاز در لیفتراک

 1. ماکسیمم فشار گازی :  ۳۵۰ بار
 2. دبی یا جریان اسمی :  ۸۰ لیتر بر دقیقه
 3. ماکسیمم فشار برگشتی  : ۱۰ بار
 4. نیروی مستقیم برای موقعیت یابی اسپول : ۱۸ کیلوگرم
 5. حرکت اسپول :۷ میلی متر
 6. دامنه ویسکوزیته : ۱/۵ E – ۸ E
 7. دامنه درجه دمایی برای سیال هیدرولیکی :  -۲۰C…..+۸۰C

طریقه شیر کنترل و تنظیم دبی

برای عملکردیک سانجکهای جلو وعقب برنده دکل ،سه راهی تیلت جک درنظرگرفته شده است وشیرتنظیم وکنترل مقداردبی روغن که بوسیله ی قطعه شماره ۵انجام میگیردجهت کنترل مقدار وسرعت حرکت جک ها(درزمان جلو وعقب بردن دکل) برروی سه راهی سیلت جک میباشد.این شیرمقدار دبی ازقبل تنظیم شده رادرمسیر رفت وبرگشت روغن هدایت میکند ومقدارسرعت ناشی ازجریان روغن پمپاژشده راکاهش میدهد.

شیر های یک طرفه

این شیر برروی جکهای بالابری تعبیه شده ووظیفه آن آزادکردن مسیرعبور جریان دریک جهت وبستن آن درجهت مخالف میباشد. دراین شیر بافشارروغن ورودی (از پمپ) فنرجمع شده ،قطعه مخروطی مسیر جریان راازB به A میبندد وروغن فقط ازمسیرجریان A به سمت B عبورکرده ،پیستون های دکل باحرکت روغن به سمت بالاحرکت میکنند.

فیلتر

محل تصفیه مایع تحت فشارکه بمنظورافزایش طول عمرهیدرولیکی انجام میگیرد ،اهمیت زیادی درهیدرولیک دارد. ذرات ساییده شده فلزی وقطعات آب بندی ،گرد وغبار وموادزاید هوا ،ضمن کارسیستم هیدرولیکی ،واردمایع تحت فشارمیشوندکه مرتباباید تصفیه شوند وگرنه ضمن عبوراز کانالها وسوراخهای ریزآنها رامسدود میکنند وصدماتی که ازاین طریق به سیستم واردمیشود ،ممکن است بسیارزیاد باشند.بعلاوه موادزیاد وآلودگیهای موجوددر مایع تحت فشار، موجب ساییدگی ،خراب شدن قطعات متحرک میشود. تورهای مغناطیسی باسوراخهای ریز ،عمل تصفیه رابخوبی انجام میدهندکه در لیفتراک  (forklift) ها برای محافظت پمپ درمقابل ساییدگی ناشی ازذرات خارجی وخطر کاویتاسیون درصورت کثیف بودن فیلتر درلوله مکش نصب شده است.

لیفتراک های گازی

لیفتراک (forklift) دوگانه بدلیل قیمتگذاری رقابتی ومناسب بودن برای استفاده درمحیط‌ های باز وبسته وراحتی کارکرد،بسیارمحبوب هستند. موتوراین لیفتراک‌ هامشتقی ازهمان موتور دوگانه‌ سوزمورد استفاده در خودروهاهستند که در نتیجه قطعات براحتی درقیمتهای مناسبی دردسترس هستند.

مزیت لیفتراک های گازی

قطعات موتور لیفتراک گازی باقیمت مناسب دردسترس هستند لیفتراک (forklift) گازی سروصدای کم تری داردکه برای گوش راننده مناسبتراست. لیفتراک گازی تجهیزات جانبی نیازندارد درحالیکه هزینه اضافه لیفتراک برقی به هزینه‌های سربارشارژ باتری مانندنصب شارژر وتعویض باتری مربوط است این لیفتراک هم برای فضای باز وهم برای محیط داخلی مناسب است ومیتواند بی وقفه کارکند. زمان مورد نیازبرای سوختگیری لیفتراک گازی پروپانی درمقایسه با لیفتراک برقی کم تراست. فقط پنج دقیقه زمان نیازاست تا سیلندر گاز راعوض کنید درحالیکه یک لیفتراک برقی ممکن است تاهشت ساعت زمان برای شارژ نیازداشته باشد.سوخت گاز، لیفتراک راقادرمیکند که با ١٠٠% توان کارکندکه بازده رامخصوصاًدرپروژه‌های فضای بازی که سرعت بیش تری نیازدارند، افزایش میدهد.

 

در فروشگاه راهساز کوماتسو، ما تلاش کرده ایم تمامی لوازم یدکی و قطعات ماشین آلات سنگین راهسازی و معدنی ،شامل قطعات و لوازم زیربندی، قطعات و لوازم بزقی، قطعات و لوازم گیربکس، قطعات و لوازم موتوری، قطعات و لوازم هیدرولیک، قطعات و لوازم فیلتر ها، ناخن آلات راهسازی و لاستیک های OTR ماشین آلات راهسازی و معدنی برای برند های کوماتسو ، کاترپیلار، ولوو، هیوندای، هیتاچی، کامینز، دوسان، نیوهلند و غیره را برای شما به نمایش بگذاریم، شما تنها با مراجعه به منوی محصولات و جستجو در وب سایت می توانید محصولات ارائه شده در فروشگاه راهساز کوماتسو را مشاهده نمایید،

فروشگاه راهساز کوماتسو با مدیریت حاج آقا محمدعلی روحی وبا سابقه بیش از ۳۰ سال در فروش لوازم یدکی و قطعات ماشین آلات راهسازی و معدنی در کشور عزیزمان ایران، افتخار دارد که با افراد، همکاران و شرکت های راهسازی و معدنی بسیاری همکاری دارد و سال ها همکاری دو طرفه بین مشتریان و این مجموعه نشان دهنده ارائه محصولات و خدمات با کیفیت و قیمت ها اقتصادی و مشتری مداری این فروشگاه می باشد.

 

فروشگاه راهساز کوماتسو، با داشتن بزرگترین بانک قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات سنگین راهسازی، معدنی و ساختمانی برند های کوماتسو، کاترپیلار، ولوو، هیوندای، هیتاچی، کامینز، ایسوزو، میتسوبیشی، دوسان، دوو، نیوهلند، کبلکو، ترکس، لیبهر در کشور عزیزمان ایران، با مدیریت حاج آقا محمدعلی روحی، یکی از سرشاس ترین، با سابقه ترین و قدیمی ترین فروشنده های قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی و معدنی می باشد، این فروشگاه با مدیریت حاج آقا محمد علی روحی به دلیل شناخته بودن در بازار قطعات راهسازی ، و داشتن مشتری های با کیفیت و وفادار تمرکز خود را در ارائه بهترین خدمات و محصولات به مشتریان قرار داده بود و سعی و تلاش بر این بود که با مشتری مداری به کیفیت تکریم از مشتری تمرکز کند،

حال با تصمیم گرفتن بر ارتقاء سیاست های مدیریت این فروشگاه جناب حاج آقا محمد علی روحی و افزایش نیروهای تخصصی و حرفه ای در زمینه های مختلف این نیاز به شدت احساس میشد که این مجموعه قادر است با حفظ مشتری مداری و ارائه خدمات و محصولات عالی به مشتریان فعلی ، بتواند مشتریان جدید و همکاران جدید را در تهران و تمامی شهر های ایران ساپورت کند و در تامین قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات سنگین راهسازی و معدنی به آنها کمک کند، پس تصمیم بر آن شده است که تا با بزرگ کردن حیطه فعالیت و بازار، دنیای دیجیتالی و اینترنت را به فعالیت خود اضافه کند، و از این طریق بتواند خود را به مشتریان، شرکت ها و همکاران جدید معرفی نماید.

 

 

 

 

قطعات ماشین آلات لیفتراک (forklift)، قطعات یدکی لیفتراک، سیلندر لیفتراک، قطعات موتوری لیفتراک، لیفتراک کوماتسو، لیفتراک کاترپیلار، فروش لوازم یدکی لیفتراک، خرید قطعات لیفتراک، قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی و معدنی، قطعات کوماتسو، قطعات کاترپیلار

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *