معرفی جک پالت

جک پالت ابزارهمه کاره ای هستندکه برای حمل پالت وسایر بارهای کوچک درمسافتهای کوتاه مورداستفاده قرار میگیرند. آن هادر فروشگاه ها وانبارها رایج هستند واندازه آن ها رابرای مصارف شخصی وتجاری مناسب میکند. بسیاری ازشرکتهای عرضه‌کننده صنعتی، محصولات جدید ومستعمل رادراختیار کسب‌ وکارها قرار میدهند تابه آن هاکمک کنندکار آمدتر کارکنند. این راه حلهانه تنها فرصتهایی رابرای کسب‌ وکارها برای دستیابی به اهداف شان فراهم میکنند، بلکه اینکار رابه شیوه‌ای مقرون‌ بصرفه انجام میدهند. بسیاری از این شرکتهامحصولات مستعمل رابه مشتریان خودعرضه میکنند تابتوانند به بودجه خودپایبندباشندجک بالابر وسیله ای است که برای بلندکردن تجهیزات سنگین وبرای نگهداشتن ومتعادل کردن سازه استفاده میشود. این جک‌ هابرای بالابردن نیرو توسط سیستمهای هیدرولیک تامین میشوند، اما میتوانند بصورت دستی، الکتریکی یامکانیکی نیزتغذیه شوند. جکهای بالابر دارای محرکهای پیچی یاسیلندری برای بلندکردن اجسام سنگین ازروی زمین هستند.

جک پالت توسط اهرمی مانند“پنجه”هدایت میشود که هم چنین بعنوان دسته پمپ برای بالابردن جک عمل میکند. یک دسته کوچک روی پنجه مایع هیدرولیک راآزاد میکند وباعث میشودچنگالها پایین بیایند. چرخ های جلو درانتهای چنگال هابرروی اهرم هایی متصل شده اندکه به اهرم های متصل به سیلندرجک متصل شده اند.همان طورکه جک هیدرولیک درانتهای “پنجه”بالا می آید، اتصالات چرخها رابه سمت پایین فشارمیدهند، چنگال ها رابصورت عمودی بالای چرخهای جلو بالامی آورند، وبار رابه سمت بالاافزایش میدهند تاکف راپاک کند. پالت فقط به اندازه ای بلند میشودکه کف رابرای سفرهای بعدی پاک کند. برخی اوقات، جکهای پالت برای جابه جایی وسازماندهی پالت هادرداخل تریلر استفاده میشود، بویژه هنگامیکه دسترسی یادردسترس بودن کامیون لیفتراک وجودندارد یک جک بطورمعمول دارای فرمان درجلواست ، درحالیکه هر چنگال معمولاًدارای یک چرخ تک یادو چرخ دارد.

انبارداری، لجستیک، حمل ونقل، خرده فروشی وعمده فروشی باکمک جکهای پالت برق بهره وری وایمنی اپراتور بهبود می یابد. بامکانیزمهای هیدرولیکی بالا وپایین بردن این واحدهاامکان قراردادن آسان وبی دردسربارها توسط اپراتورها رادر موقعیتهای موردنظر بافشار ساده یک دکمه فراهم میکند، بنابراین اپراتورها نیازی به پمپ کردن دستی دسته برای بالابردن بارندارند. بسته به وزن بار، فشارغیرضروری به بدن واردکنید. این واحد هاهم چنین خطرآسیب اپراتور، آسیب محصول وتأسیسات راکاهش میدهند، زیرااپراتورها مجبور نیستندبرای جابه جایی دستی بارهای سنگین فشاربیاورند، زیراباتری لیتیوم یونی ۴ تا۵ساعت زمان کار برروی باتری کاملاًشارژ شده ارائه میکند (ممکن است براساس آن متفاوت باشد. کاربرداین واحدها هم چنین دارای یک دکمه ترمزاضطراری هستندکه میتواند یک دستگاه کاملاًبارگذاری شده راباخیال راحت درمواقع اضطراری متوقف کند.ازآن جا که آن ها دراندازه ها وسبکهای مختلف هستند ،مهم است که قبل ازاجاره یاخرید جک جدید، تفاوت بین انواع مختلف جک پالت رادرک کنید. اگر بدنبال افزودن جک پالت جدیدبه فضای کارخودهستید.

عناصر مختلف جک پالت دستی

جک های پالت دستی باکارکردن اهرمی متصل به پمپ هیدرولیک کارمیکنند. آنهاساده ترین نسخه لیفتراک موجودهستند واندازه آن هاباعث میشود حمل ونقل وحرکت درفضا های تنگ آسان باشد. جک پالت دستی یک جک دستی است که بیش تردرعملیات انبارهای خرده فروشی وشخصی دیده میشود. آن هاعمدتا برای بلندکردن، پایین آوردن و هدایت پالت هاازمکانی به مکان دیگراستفاده میشوند جک های بالابربسته به نوع آن قسمتهای مختلفی دارند.برای مثال جک هیدرولیک رایج رادر نظربگیرید.دارای شش قسمت اصلی است: یک پمپ، یک شیر چک، یک مخزن، یک سیلندراصلی، یک پیستون رم ویک شیر آزادکننده می باشد.

نسخه دستی دارای محدودیت وزنی کم تری نسبت به اکثرمدل های برقی است وبرای کاربه نیروی دستی بیش تری نیازدارد. بااینحال ،معمولاً مقرون بصرفه تراست وبه تعمیر و نگه داری کم تری نیازدارد، واین امرآن رابه گزینه ای محبوب برای انبارهای کوچک تر ومحل کاردرفضای باز تبدیل میکند. درحالیکه اکثر جک پالت های دستی به یک شکل عمل میکنند، چندنوع مختلف وجوددارد که بایدمراقب آن هاباشید. گزینه های دستی زیررا مطالعه کنید تابدانید کدام مدل برای انباریا محل کارخاص شما مناسبتر است. پمپ هیدرولیک منحصر بفرد باتلاش کم تربرای حمل بارهای سنگین براحتی چرخها وغلطکهای فولادی چارچوب تقویت شده کانال تضمین میکند که ترازچنگال به خطر نمی افتد پمپ هیدرولیک آلمانی باکیفیت بالا باکنترل پایین دست، اهرم ۳موقعیتی مهر وموم هیدرولیک آلمان غلطکهای بارپشت سرهم که به پخش بارروی سطح کف کمک میکند وبنابراین بارگذاری تماس زمین راتا۵۰ درصد کاهش میدهد. این امرباعث میشود که بارهای سنگینتری برروی کامیون پالت جابه جا شود وتلاش- فشار کم تری برای اپراتورایجاد شود غلطکهای ورودی وخروجی فلزی ازاعمال فیزیکی اپراتور جلوگیری میکند واز غلطکهای بار و پالت محافظت میکند.

ترازوی توزین

جک های پالت ترازو مقیاس مقیاس دیجیتالی دارندکه وزن هربار رانمایش میدهد. اگر بطورمنظم نیازبه بررسی وزنه درمحفظه بارگیری یاتنظیمات کارخانه دارید، این مزیت است. مقیاس خودباتری کار میکند وبرخی ازآن ها دارای یک ضمیمه چاپ گرهستند که به شماامکان میدهد اندازه گیری وزن یاسایر اطلاعات راچاپ کنید.

مناسب برای: بارگیری خلیج ها ، کارخانه ها

قابل تنظیم

چنگالهای مدل قابل تنظیم را میتوان مجدداًتنظیم کرد تابارهای وسیعتر یاباریک تری رادرخود جای دهد. این مدل برای کسانیکه با پالت های مختلف کارمیکنند ایده آل است. سایر جکهای دستی نیزدارای گزینه های گسترده یاباریک هستند ،اما نسخه قابل تنظیم همه کاره تراست وفضای ذخیره سازی راکاهش میدهد.

مناسب برای: فضاهای کاری با پالت در اندازه های مختلف

تمام زمین

جک های پالت تمام زمین دارای چرخهای بزرگ ترهستند که برای رسیدگی به سطوح ناهموار وناهموار طراحی شده اند. چارچوب محکم وسبک آن هامانور آن هارا آسان میکند و چرخهای آن ها بگونه ای پهن است که ازسرخوردن یالغزش بارجلوگیری میکند. مانورآن هادر فضاهای تنگ دشوار تراست ، اماتکان دهنده های ضربه گیر آن هارا برای کف های ناهموار وپروژه های بیرونی مناسب میکند.

مناسب برای: محل کار در فضای باز یا طبقه ناهموار

مینی

مانور جک های پالت سادهتراست وبرای بلندکردن بارهای کوچک ترطراحی شده است. آن هابرای پیچهای تنگ وجزایر کوچک ترایده آل هستند وقاب سبک آن هاباعث ذخیره و حمل ونقل آن هامیشود. آن ها هم چنین فاقدپمپ هیدرولیک هستند که هزینه نگهداری آن هارانسبت به انواع دیگر جک های پالت دستی کم ترمیکند.

مناسب برای: بارهای سبک ، فضاهای کاری کوچک

جک های پالت برقی توسط یک باتری تغذیه میشوندکه بلند کردن وجابه جایی پالت های سنگینتر وروی هم راآسان میکند. جک های پالت دستی برای بلندکردن وجابه جایی موادبه پمپاژ دستی نیازدارند. درنهایت، تصمیم گیری درمورد انتخاب جک پالت بستگی به نیازهای خاص فرد یاکسب وکار دارد.

جک پالت مناسب برای کسب و کار

جک های پالت دستی برای بلندکردن بارها به پمپاژدستی نیاز دارند وبرای جابه جایی موادباید دستگاه رابکشید یافشاردهید. نیروی انسانی یک کسب وکار تعیین کننده کارایی نیروی کارآن وهم چنین نحوه مدیریت موجودی است. یکیدیگراز عوامل مهم درتصمیم گیری این که آیایک کسب وکار بایداز جک پالت دستی یابرقی استفاده کند، اندازه امکانات آن ومدت زمانی است که برای جابه جایی موجودی آن صرف میکند. بعنوان مثال، اگریک کسب وکار درانباری یک طبقه وباموانع کم کار میکند، ممکن است به جک پالت الکتریکی نیازنداشته باشد زیرافضا به جک پالت نیازندارد. بااینحال، اگریک تجارت خارج ازانباری باچندین طبقه وموانع زیادفعالیت کند، یک کارمند میتواند بیش تروقت خودرا صرف دورزدن موانع برای تهیه انبارکند، بنابراین جک پالت برقی بسیارسودمند خواهدبود. جک های پالت دستی برای سنجش مزایا ومعایب استفاده از جک پالت دستی درمقابل جک برقی، مهم است که بدانیم هرکدام چگونه کارمیکنند. جک پالت دستی اغلب بعنوان جک پالت دستی، کامیون دستی پالت، کامیون پمپ، جیگر، کامیون دستی یا لیفتراک دستی معرفی میشود. یک انبارعمودی معمولی دارای انواع تجهیزات ثابت زیراست: نوارنقاله (برای جابه جایی محصولات)، دستگاههای بار واحدنیرو (سکوهایی که بهره وری راافزایش میدهند وبه اپراتورها اجازه میدهند بجای خم شدن بصورت عمودی بایستند)، و پالت تراک – پالت های پیاده روی(برای جابه جایی مواد درداخل یک مرکز). پالت تراک – پالت های پیاده روی اغلب توسط کارکنان انبار باپمپاژ برای بلندکردن مواد وکشیدن یافشار دادن برای جابه جایی بار بصورت دستی کارمیکنند. جک پالت برقی جک‌های پالت موتوری که به نامهای پالت‌ تراک برقی، واکی یا جک‌ های برقی نیزشناخته میشوند، موتوری هستند تاامکان بلندکردن وجابه جایی پالت‌ های سنگینتر وانباشته‌ شده رافراهم کنند. آن هامعمولاً توسط یک دریچه گازروی دسته برای حرکت به جلو یاعقب حرکت میکنند وباچرخاندن دسته درجهت موردنظر هدایت میشوند. مزایای برق جک های پالت برقی توسط یک باتری تغذیه میشوند که بلندکردن وجابه جایی پالت های سنگینتر وروی هم راآسان میکند. آن هامعمولاً توسط یک دریچه گازروی دسته برای حرکت به جلو یاعقب حرکت میکنند وباچرخاندن دسته درجهت موردنظر هدایت میشوند.

مزایای استفاده از جک های پالت برقی

جابه جایی سریعتر کالاها درطبقات انبار رافراهم میکنند.زمان را ازپمپاژ دستی آن هاو هنگام بالا رفتن از رمپ صرفه جویی میکنند.آن هابه تلاش فیزیکی کم تری ازکارکنان نیاز دارندزیرا میتوان باقدرت عضلانی کم تری که برای جابه جایی دستی وافزایش کارایی لازم است انجام داد.مزایای دفترچه راهنمایکی ازمزایای کلیدی جک پالت دستی این است که نسبتاًارزان است. یک دستگاه دستی خوب معمولابین ۳۰۰ تا۸۰۰ دلارقیمت داردکه بطورقابل توجهی کم تراز یک مدل برقی است. یکیدیگر ازمزایای جک های پالت دستی این است که عمرطولانیتری نسبت به مدلهای برقی دارند، به این معنی که هزینه اولیه ممکن است ارزانترباشد اماممکن است دردراز مدت هزینه بیش تری داشته باشدزیرا نیازبه تعویض بیش تردارد. این همیشه صدق نمیکند زیراواحدهای الکتریکی وجوددارند که برای ۱۵-۲۰سال طراحی شده اند. بااینحال، جک های پالت دستی به نیروی انسانی نیازدارند، بنابراین درنهایت به یک معاوضه بین هزینه وزمان صرف شده برای کاردرسطح انبار میشود. بعنوان مثال، اگر یک تجارت خارج ازانباری باطبقات متعدد وموانع زیاد فعالیت کند، یک کارمند میتواند بیش تروقت خودرا صرف حرکت دراطراف موانع برای تهیه انبارکند،بنابراین جک پالت برقی بسیار سودمندخواهد بود.

جک پالت برقی

جک های پالت برقی عملکردمشابهی بانمونه های دستی خوددارند اماکمی متفاوت عمل میکنند. بجای نیازبه پمپ هیدرولیک برای کار، شاخه های جک پالت برقی بصورت الکترونیکی بالا وپایین میروند وتوسط دکمه ها یااهرم ها کنترل میشوند.جک پالت برقی سیم شارژقابل مشاهده است.

جک پالت برقی که بعنوان پالت برقی ،واکی ،جک پالت یک یادوپله یا جک قدرت نیزشناخته میشوند ، دارای موتوری هستندکه امکان بلندکردن وجابه جایی پالت های سنگینترو انباشته رافراهم میکند. برخی ازآن هادارای یک پلت فرم برای ایستادن کاربردرحین حرکت پالت هستند. جک پالت برقی بطورکلی توسط یک دریچه گازروی دسته حرکت میکند تا به جلو یاعقب حرکت کند وباچرخاندن دسته درجهت موردنظر هدایت میشود. درصورت نیاز کاربر بسرعت توقف یاترک دستگاه درحین کار ،برخی ازآن هادارای یک نوع سوئیچ مرده هستندتا ترمزبرای متوقف کردن دستگاه. برخی دیگراز سیستمی به نام “plugging” استفاده میکنند که درآن راننده دریچه گاز راازجلو به عقب (یابرعکس) میچرخاند تادستگاه را کند ومتوقف کند ،زیرا کلید مرده فقط درمواقع ضروری استفاده میشود.

همان طورکه ازنامش مشخص است ،جک های برقی پالت ازباتری قابل شارژتغذیه میکنند که بایدبین استفاده هاوصل شود. اگردسترسی آسان به ایستگاه شارژندارید ،ممکن است ناراحت کننده باشد ،اماباتری درکاردستی صرفه جویی میکند وکارایی کلی راافزایش میدهد.

جک های برقی گرانتر ازمدل های دستی هستند وبرای کارکردن نیازبه آموزش بیش تری دارند ،اما اگرانبار بزرگی دارید یانیاز به حمل پالت درمسافتهای طولانی دارید ،ارزش آن را دارد. اگر بدنبال خرید یااجاره نسخه برقی هستید ،درزیر برخی ازرایجترین انواع رادرنظر بگیرید.

جک پالت قیچی

فولادضد زنگ درهمه جابه خصوص درشرایط مرطوب یادجک های قیچی نوعی جک هستندکه ممکن است درصورت نیازبه تعویض لاستیک پنچرشده درصندوق عقب خودداشته باشید. آن هاجمع وجور هستند وآن هابالا یاپایین بیاورید وصنایع غذایی ودارویی استفاده میشود. این ماده بسیاربادوام دربرابر دماهای پایین وبالا مقاومت زیادی دارد وبراحتی تمیز میشود.

استاکر برقی واکی

استاکر برقی واکی یک جک پالت باتری است که ازاپراتور میخواهد هنگام حرکت پشت یاکنار آن راه برود.این جک بطورقابل توجهی بزرگ تراز جک پالت دستی است وظرفیت بالابری آن معمولاًبین ۴۵۰۰ تا۶۰۰۰ پوند متغیراست وبرای بارهای سنگین مناسب است.

برنامه های کاربردی: انبارداری، لجستیک، حمل ونقل، خرده فروشی وعمده فروشی استکرهای واکی به اپراتوراین امکان را میدهند که پشت دستگاه راه برود،عملیات بالا و پایین بردن را ازدسته پنجه چندموقعیتی واحدهدایت وکنترل کند. درحالیکه قادربه بلندکردن وجابجایی وزنه‌های مشابه جک‌ های پالت دستی وبرقی هستند، استکرهای واکی از این مزیت برخوردارندکه میتوانند بارهای بیش تری رادرقفسه‌ها بالاببرند وآن هارا راه‌حل ایده‌آلی برای کاردرراهروهای انبار میکند. استاکرهای واکی ایمنی درکار راتاحد زیادی افزایش میدهند، زیرااپراتورها میتوانند درکنار دستگاه بایستند ودیدخود راهنگام بلندکردن بارهای بالابهبود میبخشند ودرعین حال اطمینان میدهندکه درمواقع اضطراری اپراتورها هرگز بین واحد وقفسه‌بندی گیر نمی‌افتند. پالت برقی هنوزبه اندازه کافی کوچک است تابتواند درفضاهای تنگتر مانوردهد، امااندازه بزرگ ترآن میتواند حمل ونقل رادشوار کند.

طراحی شده‌اندکه امکان جمع‌آوری سریع وکارآمد موجودی درسطوح ارتفاع کم ازهردو طرف راهروی انبار رافراهم می‌آورند. این واحدها بویژه برای عملیات چیدن انبارمفید هستند، جاییکه اغلب بصورت جداگانه انجام میشود یامقادیر کمی ازیک کالابرای برداشتن منظم ازانبارهای بزرگ فله موردنیازاست، مانند:انجام سفارش، برخلاف جابه جایی پالت های کامل انبار است.

این امکان رامیدهد تابسرعت وکارآمدی سهام را ازراهروهای انبار جمع‌آوری کنند واین مزیت اضافه‌شده این است که میتوانند بسرعت وایمن اپراتور رادرقفسه‌بندی برای جمع‌آوری سهام بالاببرند. توانایی بالابردن اپراتور درقفسه بندی به سیستمهای قفسه انبار اجازه میدهد تابطورکامل فضای ذخیره سازی عمودی موجودرا به حداکثربرسانند که به نفع کسب وکارها است زیراامکان ذخیره سازی بیش تروجود دارد.

ریچ تراک ها توانایی آن درگسترش بندهای خودبه جلو ورسیدن به قفسه های انباربه لطف طراحی پانتوگراف آن است. محفظه بازواحدها، دیدبیش تری رابرای اپراتور فراهم میکند، زیراآن هادر بین محصولات وقفسه ها مانور میدهند. باتوجه به تقریباًعدم وجود فاصله اززمین، کامیونهای دسترسی عمدتاًبرای کاربردهای داخلی استفاده میشوند که در آن هیچ خطری برای آسیب دیدگی زیرساخت وجودندارد. لیفتراک های صنعتی بدلیل ارتفاع بالابرطولانی خودمشهور هستند، که آن هارا درهر شرایط انبارداری باقفسه بندی پالت ذخیره سازی بالاایده آل میکند. انواع مختلفی از لیفتراک های دستی وجوددارد که برای طیف وسیعی ازسناریوها مناسب هستند: کامیون های ایستاده رایجترین هستند و اغلب درجایی استفاده میشوند که تنها یکبار درهرجایگاه وجود دارد. دوشاخک درجلوی کامیون درزیر بارهای پالت شده میلغزند تاباخیال راحت بلندشوند وحمل شوند. کامیون‌های دوعمق مشابه هستند،امابا دوشاخه‌های بلندتر، وبرای مناطقی که بارهای پالت متعدد درهرجایگاه ذخیره میشوند، عالی هستندزیرا درست به پشت خلیج میرسند. هم چنین دارای دوشاخه‌های بلندی هستندکه زیربار میلغزند، درحالیکه برای افزایش پایداری وسهولت دسترسی، توانایی چسبیدن به لبه‌هارا نیز دارند.اگر چندین باردریک محفظه داشته باشیدکه میتوانید اززوایای مختلف به آن هادسترسی داشته باشید، ایده آل است میتواند بارهارا بیش تربه عقب بردارد.

جک پالت سوار کار

جک پالت سواردارای یک پلت فرم سواراست تااپراتور روی آن بایستد. این نسخه شبیه به واکی برقی است که ازباتری قابل شارژ تغذیه میکند ودارای کنترلهای مشابه است. بااینحال ، بسیاربزرگ تر وسنگین تراست ، بنابراین برای انبارهای بزرگ ومسافت های طولانی مناسب تراست.اگربه خرید یااجاره این نوع جک پالت علاقه دارید، حتماًقبل از استفاده ،دستورالعملهای ایمنی ونحوه کار رابا دقت مطالعه کنید.

مناسب برای: انبارهای بزرگ ، بارهای سنگین

اگرنیاز داریدکه پالت ها رادرمناطق بلند وخارج ازدسترس جک پالت سنتی ذخیره کنید، استاکر واکی متعادل میتواند بهترین گزینه برای شماباشد. همراه بایک دکل بلندکننده سنگین است.

نحوه کارکردن با جک پالت دستی

برای اطمینان ازعملکرد روان هرنوع جک، همیشه ازنگهداری آن اطمینان حاصل کنید. بعنوان مثال جک های هیدرولیک بایدهمیشه وترجیحاً باروکش دربرابر عناصرمحافظت شوند. هم چنین بایداطمینان حاصل کنیدکه همیشه ازسیال مناسب در جک های هیدرولیک استفاده میکنید وپیستون های رم درموقعیت “کشیده”ذخیره میشود جک های پالت دستی سادهتر ومقرون بصرفه تراز جک های پالت برقی هستند وهم چنین نیازبه نگهداری کم تری دارند. آن هامیتوانند انتخاب خوبی برای انبارهای کوچک تامتوسط ​​یامحلهای ساخت و سازباشند. دراینجا چهار مرحله ساده برای استفاده از جک پالت دستی آورده شده است.اهرم رهاسازی راپیدا کنید.اهرم رهاسازی را روی دسته جک پالت قرار دهید.

پشت جک پالت بایستید ودستان خودرا روی دسته فرمان فلزی ،به سمت شاخکهایی که روبه بیرون هستند ،قراردهید. شاخکها دوقطعه فلزی افقی هستندکه درواقع پالت ها را بلند میکنند. اهرم رهاسازی پلاستیک راروی دسته قراردهید. این معمولاًبه نوار وسط متصل است. ممکن است برای متمایزشدن رنگ متفاوتی باشد، امادرغیر اینصورت بازهم باید واضح باشد.

به پالت بروید و اهرم را فشار دهید،انیمیشنی که شاخه های پالت را پس از درگیر شدن اهرم رها شدن پایین می آورد ، نشان می دهد.جک پالت را به هر جایی که می خواهید حرکت دهید و اهرم را برای پایین آوردن شاخه ها درگیر کنید.در مرحله بعد ، جک پالت را به سمت پالت موردنظر حرکت دهید. اهرم رهاسازی را به سمت بالا و داخل فشار دهید تا شاخه ها را تا حدود یک اینچ از سطح زمین پایین بیاورید. اگر شاخه ها قبلاً پایین آمده اند ، با فشار دادن اهرم حرکت نمی کنند.شاخکها را برای بارگیری زیر پالت بکشید. انیمیشنی که جک پالت را در حال حرکت به زیر پالت نشان می دهد.

هنگامیکه شاخک ها بطورکامل پایین آمدند ،میتوانید آن هارادر زیر پالت موردنظر خودحرکت دهید. اگرآن هاهنوز خیلی بلندهستند ونمیتوانند براحتی زیر پالت بچرخند، ممکن است تاانتها پایین نیایند وباید دوباره اهرم رهارافشار دهید. اطمینان حاصل کنیدکه شاخک هارا تاانتها از قسمت زیرین پالت فشار میدهید تاچرخ ها روی زمین قراربگیرند ونه روی هیچ قسمتی از پالت است.

انیمیشنی که شاخه های جک پالت را درحال بلندکردن پالت نشان میدهد.انیمیشنی که نشان میدهد پالت بدلیل فشاردادن دسته پایین می آید.پس ازقرارگرفتن شاخکها درزیر پالت، دسته فلزی وکل میله مرکزی رابصورت زاویه داربه سمت خودبکشید. بایدمقداری مقاومت احساس کنید ومتوجه شویدکه شاخکها به آرامی پالت رابالا می آورند. اینکار راچندین بارتکرار کنید تاشاخکها به اندازه کافی اززمین فاصله داشته باشند تاکشیده نشوند.

نحوه کارکردن با جک پالت برقی

استفاده از جک های پالت برقی حتی راحتتر از جک های پالت دستی است، زیراحرکت دستی جک زدن شاخه هابصورت الکترونیکی انجام میشود. بسیاری نیزدارای ویژگی “سوار شدن”هستند که میتواند رفت وآمد دریک انبار بزرگ راآسان ترکند.دوشاخه را جدا کرده و ذخیره کنید.انیمیشنی که نشان می دهد جک پالت برقی جدا شده است.هنگام استفاده از دوشاخه پالت برقی را از برق بکشید.

اولین قدم شمابرای کاربا جک پالت برقی این است که سیم شارژ راجداکرده وداخل دستگاه ذخیره کنید. ازآن جاکه آن هابا برق کار میکنند، جک های برقی بایدبه برق متصل شوند ودرصورت عدم استفاده شارژشوند. معمولاًمکان مشخصی برای قراردادن وذخیره طول طناب وجوددارد. کنترل ها وشاخه های پایین راشناسایی کنید. انیمیشنی که شاخه های پالت برقی راپس ازفشار دادن کنترل پایین روی دسته پایین می آورد. روی دسته جک پالت بایددکمه هایی برای کنترل جهت حرکت وجودداشته باشد. دکمه“پایین” رافشار دهید تاشاخه ها رابه سمت زمین پایین بیاورید.دوباره، این هاباید حدودیک تادواینچ از زمین فاصله داشته باشند.

بسیاری ازتولید کنندگان جک پالت نیز جک های دست دوم پالت رامیفروشند. آن هااغلب این جک های پالت کارکرده را ازمشاغلی که مدلهای جدیدترخریداری میکنند، باز میخرند. آن هاسپس جک های دست دوم پالت و قطعات و لوازم جک پالت رابه مصرف کنندگانی که بدنبال جایگزینی مقرون بصرفه برای خریدجدید هستند، ارائه میدهند. هنگام تحقیق درمورد جک های پالت دست دوم برای فروش ازیک شرکت تولیدی، حتماًدرمنطقه خودجستجو کنید. به این ترتیب، میتوانید جک‌های پالت رابررسی کنید ومطمئن شوید که کیفیت مورد نظرشما رادارند. اگر بدنبال یک مارک خاص هستید،مانند جک های پالت Yale، میتوانید بررسی کنیدکه آیاآن ها بعنوان پیشنهادات دست دوم دردسترس هستند یاخیر.

پالت را بارگذاری کنید.انیمیشنی که جک پالت را در حال حرکت به زیر پالت نشان می دهد. درمرحله بعد ،بااستفاده ازکنترل ها، جک پالت رابه مقصدخود منتقل کنید. هنگامیکه جلوی پالت خودرا میگیرید، ازدکمه ها برای چنگ زدن چنگک های زیرین وتاانتهای پالت استفاده کنید. سپس، دکمه “بالا” رافشار دهید تا پالت وشاخک ها اززمین بلند شوند. برای حرکت ازدکمه های کنترل استفاده کنید. انیمیشنی که ظروف راروی جک پالت برقی منتقل میکند.

هنگامیکه پالت خودرا بطورایمن بارگذاری کردید، میتوانید ازدکمه های کنترل برای حرکت به مقصدخود استفاده کنید. هنگامیکه وارد میشوید، دوباره دکمه “پایین”را فشار دهیدتا شاخه هاو پالت رابه زمین بیاورید. جک پالت برقی راشارژ کنید. هنگامیکه ازسیم برق استفاده نمیکنید، سیم برق رادوباره به جک پالت وصل کنید. پس ازاتمام کار، جک پالت برقی راهمان طورکه پیدا کرده ایدقرار دهید. شماباید سیم شارژ را ازمحل ذخیره آن دردستگاه خارج کرده ومجدداً به برق وصل کنید تابرق جریان یابد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *