هرآنچه که باید درباره بیل مکانیکی بدانیم.

تاریخچه بیل مکانیکی:

بیل مکانیکی بطوروسیع درپروژهای گوناگون عمرانی مورداستفاده قرارمیگیرد.بیل های مکانیکی دارای انواع گوناگون هستندکه هرکدام دارای کاربردهای خاص میباشند ودراین مقاله مابه معرفی انواع بیل مکانیکی خواهیم پرداخت.

اولین نمونه بیل  مکانیکی توسط ویلیام اسمیت اوتیس(William Smith Otis) درسال ۱۸۳۶میلادی ساخته شد.دستگاهی که اوساخت باعث تسهیل عملیات خاک برداری بصورت چشمگیری شد.اززمان اختراع اولین نمونه بیل مکانیکی تاامروزتغییرات چشم گیری دراین دستگاه ایجادشده است.

بیل مکانیکی (به انگلیسی: Excavator) ازماشینهای سنگین راهسازی ومهندسی است که شامل بازوی مفصلی(دکل و استیک)،باکت وکابین گردان (فیرو) درقسمت بالا وزنجیر یاچرخ لاستیکی درزیر میباشد. این ماشین ارتقاء یافتهٔ بیل‌ های بخاراست. ازقابلیتهای این ماشین میتوان به نصب چکش (پیکور)که بسیارپرکاربرد است ونصب مته، سنگ جت،قیچی فلزبر،چنگک، گراپ ودیگرادوات اشاره کرد. نصب چکش هیدرولیکی یاپنوماتیک بجای باکت این دستگاه،این امکان رافراهم میکندکه سطوح وحجم‌ هاسنگی یابتونی راکه بنابدلایلی نمیتوان بامواد منفجره یاکمپرسورتخریب کرد، بوسیله مجموعه این دو وسیله(بیل و چکش)تخریب کرد. لازم است ذکرشود بدلیل حجم کم باکت وهزینه‌های بالای نگهداری، برای خاکهای نرم وباحجم زیادلودر وسیله اقتصادی‌ تراست، امامورداطمینان برای کارهای شهری نیست (بدلیل رانش ایجادشده برای ساختمانهای اطراف)،که این موضوع باعث برتری بیل مکانیکی میشود.

بیل مکانیکی چیست؟

بیل های هیدرولیکی که بیشترافراد آن رابانام بیل مکانیکی میشناسند، ازقابلیتهای زیادی برخوردارهستند. این وسیله ازقسمتهای مختلفی تشکیل شده است که ازجمله میتوان به کابت،کابین گردان، بازوی مفصلی،چرخ لاستیکی یاچرخ زنجیری اشاره کرد.این ماشین آلات بگونه ای ساخته شده اندکه امکان نصب پیکور برروی آنهاوجود دارد. همچنین این امکان وجوددارد که بانصب پنوماتیک بجای باکت، سطوح سنگی وبتنی رادرشرایط خاص وویژه تخریب کرد.یکی ازنکات مهم درمورد این وسیله، انتخاب بیل مناسب واندازه صحیح ماشین میباشدکه به این منظوربایدبه نوع خاک، شرایط کارگاهی،زاویه گردش، زهکشی،دسترسی به محل کار،سطح کار ومدل حفاری توجه کرد.

انواع مختلف بیل مکانیکی:

همانطور که میدانید بیل های مکانیکی براساس شکل ظاهری وکاربردشان دارای انواع گوناگون میباشندکه درادامه به بررسی آنهامیپردازیم.

۱٫بیل مکانیکی چرخ لاستیکی

درمیان سایرمدلهای بیل مکانیکی، این مدل ازسرعت حرکت بیشتری نسبت به سایر مدلهابرخوردار میباشد. این ویژگی سبب شده است که ازآن درعملیات ساختمان سازی و راهسازی استفاده شود. باتوجه به توصیه های فنی،توصیه شده است که ازاین مدل برای کشیدن وجابجایی باردرفواصل طولانی استفاده نشود.

۲٫بیل مکانیکی کامیونی

یکی ازابتدایی ترین انواع این بیل ها،بیل مکانیکی کامیونی میباشد. که ساختاراین وسیله بگونه ای است که درآن یک کابین تعبیه شده وبازوی آن ازطریق فرمان به حرکت درمی آید. دراین مدل،کابین درپشت کامیونی که بصورت ثابت قرارداده شده است، نصب شده وقابلیت چرخش دارد.

۳٫بیل مکانیکی چرخ زنجیری

این مدل نمونه ای ازانواع بیل مکانیکی است که ازآن برای گودبرداری حجیم ودرجهت حفاریهای بزرگ استفاده میشود. ساختاراین مدل بگونه ای است که میتواند براحتی در سطوح شیب دار،لغزنده وپراز شن وسنگ حرکت کند.

موتوراین مدل ازقدرت بسیاربالایی برخوردار میباشد. بیل مکانیکی چرخ زنجیری ازسرعت پایینی برخورداربوده واین سرعت درحدود ۵٫۵ تا۷ کیلومتر درساعت میباشد. امکان تعویض دنده دراین وسیله حرکت آن درسطوح شیب دار ومرتفع وانتقال تجهیزات راآسان کرده است.

این مدل گزینه ای مناسب برای انتخاب واستفاده درعملیات خاکی میباشد. چراکه نه تنهابصرفه تر میباشد، بلکه ازدیگر انواع بیل مکانیکی سریعتر عمل میکند.

سطح چرخ بیل های مکانیکی زنجیری پهن میباشد وهمین امرسبب میشود درزمینهای سست وباخاک نرم فشارکمی برروی خاک واردکنند. به همبن خاطر برای اجرای پروژه در چنین مکانهایی بسیارمناسب میباشد.

۴٫بیل مکانیکی بکهولودر(backhoe loader):

بکهولودر هانمونه ای ازانواع بیل های مکانیکی هستندکه ترکیب لودر و بیل مکانیکی میباشند. ساختاراین مدل بگونه ای است که یک لودر درجلو ویک بیل درعقب آن تعبیه شده است.ازاین وسیله برای انجام عملیاتهای سبک،برداشتن موانع،خاک برداریهای سبک ولوله گذاری کانالهای کوچک ومتوسط استفاده میشود. این مدل بیل مکانیکی انواع مختلفی داردکه ازجمله میتوان به بکهولودر ثابت،گردان وکشویی اشاره کرد.

۵٫ بیل مکانیکی با جام معکوس:

دراین نوع بیل مکانیکی ، جام بیل بصورت وارونه نسبت به سطح زمین میباشد.بیل جام معکوس برای حفاری ترانشه،خاک برداری پی ودرمواردی که فضای کار محدوداست، مناسب میباشد.برای حفاری آسان از بیل باجام پهن وبرای حفاری درزمینهای سخت ازجام باعرض کم استفاده میشود.

اسامی رایج دیگربرای این نوع بیل عبارتنداز:

 • الف:کج بیل(back hoe)
 • ب:بیل پشت خم
 • ج:بیل کششی

درپشت بعضی ازکج بیل هابرای حفظ تعادل درهنگام خاک برداری ازیک وزنه تعادل(counter weight) استفاده میشود. معمولا بیل های مکانیکی باسایز کوچک ومینی بیل هافاقدوزنه تعادل هستند. دراکثر مواقع تنها بیل های مکانیکی سایزبزرگ نیازبه وزنه تعادل دارند.

۶٫بیل مکانیکی عنکبوتی یا قدم زن:

بیل های عنکبوتی یا قدم زن درسال ۱۹۶۶توسط  Edwin Ernst Menzi وJoseph Kaiser برای اولین باراین مدل به منظوراستفاده درزمینهای صخره ای ساخته شد، امابرخلاف تصورعملکرد آن دراجرای پروژه هاچندان موفق نبود. این امردلایل مختلفی دارد.برای مثال رانندگی بااین نمونه بیل های مکانیکی سخت بوده وهمچنین هزینه تولید ونگهداری این مدل بیل بالا میباشد.امروزه ازاین نوع بیل بیش تردرزمین های صخره ای وکوهستانی استفاده میشود وهم چنین این نوع بیل مکانیکی درمیان عموم مردم کم ترشناخته شده است.معادل انگلیسی این نوع بیل ها spider excavator یا walking excavator میباشد.

برخلاف ویژگیهای بینظیراین نوع بیل هااستفاده گسترده ازآن هادر پروژه های عمرانی باشکست روبرو گشت.

مهم ترین دلایل این امرعبارتنداز:

 • الف:هزینه های بالای تولیداینگونه بیل ها
 • ب:هزینه های بالای نگهداری
 • ج:سخت بودن رانندگی بااینگونه بیل ها.

۷٫بیل مکانیکی با سیستم کابلی:

این ماشین عبارت است ازیک اطاقک گردان که برروی چرخهاسوار میباشد ودرانتهای جلوی آن بیل متصل شده است.این بیل دردونوع مکانیکی و هیدرولیکی موجودمیباشد.

۸٫بیل مکانیکی دراگ لاین یا بیل کششی:

ازاین مدل برای حفاری،خاک برداری پی ومکانهایی که فضای کارمحدود میباشد،استفاده میشود. نوع بیل دراین مدل به دوشکل بیل باجام پهن وجام باعرض کم میباشد.برای حفاری های آسان ومکانهایی که سختی زیادی نداردازجام پهن وبرای مکانهایی بازمینهای سخت از جام باعرض کم استفاده میشود. این مدل بانامهای بیل مکانیکی با جام معکوس وکج بیل نیزشناخته میشوند.این بیل قادربه انجام فعالیتهای گوناگون درسطوح بسیاربالاتر و بسیارپایینتر ازسطح اتکاء خودمیباشد.هم چنین درانواع متفاوت زمین هامورداستفاده قرارمیگیرد.ازمهم ترین مزایای این ماشین زمان کوتاه سیکل کاری آن میباشد.دربسیاری ازمواردعرض جام ازظرفیت آن مهم تراست،گستردگی جام ازنظر(عرض وعمق) بیش ترمیباشد.

قسمتهای تشکیل دهنده این بیل شامل موارد زیرمیباشد:

 • اطاقک فرمان
 • جرثقیل
 • جام بیل کششی
 • کابل های لازم جهت کنترل قسمتهای گوناگون

سایرموارد استفاده ازاین ماشین عبارتنداز:

 • انجام حفاری های پایینتراز سطح
 • کانال زنی
 • لوله گزاری

۹٫بیل مکانیکی جام جلو:

معادل انگلیسی این ماشین shovel میباشد.ساختاراین مدل به لودر هاشباهت زیادی داردولی درمقایسه باآن کارایی کمتری دارد. ازجمله مزیتهای استفاده ازشاول هانسبت به لودر میتوان به عدم محدودیت دراستفاده درارتفاع اشاره کرد.از شاول برای حفاری زمینهای سخت وبارگیری کامیون استفاده میشود. شاول هادارای دومدل مختف هستندکه شامل چرخ زنجیری وچرخ لاستیکی میباشد. بسیاری از شاول هاچرخ زنجیری هستند وازسرعت پایینی برخوردارمیباشند.در شاول ها،موقعیت جام تقریبامشابه باجام لودر هابه سمت آسمان میباشد.از شاول هاغالبا برای بارگیری مصالح ناشی ازانفجار درمعادن استفاده میشود وبرای اینکه بارخود راتخلیه نماینددریچه زیر جام آنهاباز شده وبارآنها تخلیه میشود.

کاربرداین بیل ها عبارتنداز:

 • الف:حفاری زمین های سخت در سطح بالای ماشین
 • ب:بارگیری کامیون
 • ج:انتقال مصالح به قرضه عمودی

۱۰٫بیل مکانیکی چنگک(بیل منقاری):

معادل انگلیسی چنگک یابیل منقاری درزبان انگلیسی clamshell grab میباشد. بیل مکانیکی چنگک یاکلامشل هامعمولاً درفعالیتهای زیرمورداستفاده قرارمیگیرند:

 • انجام فعالیتهای حفاری بصورت قائم دراعماق مختلف مانند:دیوارهای حائل،گودال شمع ها،پرده های آب بندو …
 • حمل وجابجایی موادکنده شده ونرم نظیرماسه، شن،ذغال سنگ، سنگهای شکسته و …
 • انجام عملیاتهای لایروبی درکانالها، موج شکنها و …
 • حمل بار وبلندکردن هابصورت قائم ازیک نقطه به نقطه دیگرنظیر تخلیه باردرداخل قیف وکیسون ها

در کلامشل هاباید به نکات زیر توجه داشته باشیم:

 • توانایی نفوذ جام به وزن آن بستگی دارد.
 • محاسبه بازدهی دقیق آن مشکل میباشد.
 • درصورت امکان بایداز سبکترین جام برای این بیل هااستفاده شود.

انتخاب جام بیل مکانیکی:

جام بیل مکانیکی باتوجه به شرایط کاری ،اندازه ونوع مصالح جابجاشونده ،افزایش راندمان خاک برداری وبارگیری به چهارمورد زیرتقسیم بندی شده است:

 • سنگین کار
 • استفاده عمومی
 • سبک کار
 • جابجایی مواد

چکش هیدرولیکی:

گاهی جام بیل هاورداشته وبجای آن چکشهای هیدرولیکی نصب میشود.از چکش هیدرولیکی برای کارهای ساختمان شهری گرفته تاحفاری درسنگهای سخت استفاده میشود.

 • بیل هیدرولیکی بایدبه اندازه کافی قوی واستوارباشد تابتواند چکش هیدرولیکی رانگهدارد.
 • چکش هیدرولیکی بایدتحمل نیروی نهایی (break out)راداشته باشد.

درهنگام کاربا بیل مکانیکی توجه به نکات زیراهمیت دارد:

 • تمیزی دندانه های بیل دربارگیری تاثیر چشمگیری دارد.
 • با جام نبایدبه سطوح سخت ومحکم ضربه زد.
 • توانایی بیل مکانیکی درسطح بالاتر،کارآمدترمیباشد.

عناصر تشکیل دهنده بیل مکانیکی

بیل مکانیکی دارای دوبخش اصلی میباشد:

قسمت پایینی: چرخ لاستیکی یازنجیر
قسمت بالایی: کابین چرخشی وباکت-بازوی مفصلی
قسمت پایینی بیل مکانیکی که وظیفه جابه جایی وحرکت بیل رابرعهده دارد به دوشکل ساخته میشودکه هر کدام براساس قابلیتهایی که دارند درمکانهای مختلف وشرایط ویژه استفاده میشوند.

برای قسمت پایینی بیل مکانیکی ،یااز چرخ لاستیکی استفاده میشودکه امکان حرکت روی سطحهای صاف رادارد و یاچرخ زنجیر وظیفه جابه جایی بیل راخواهدداشت که برای مکانهایی که خاک سست دارند ویااینکه لازم است بیل درسطحی شیبدارعملکرد داشته باشد مورداستفاده قرارمیگیرد.
قسمت بالایی این تجهیزمهندسی شامل بازوی مفصلی است که برای حرکت دادن آن سیلندرهایی تعبیه شده است تاامکان حرکت بازو وباکت فراهم شود. بوم جزدیگری از بازوی مفصلی است که امکان تغییرطول آن وجوددارد. بخش دیگر، قسمت بالایی بیل مکانیکی دارای کابین اپراتور،موتور ووزنه تعادلی است.

چرا بهتراست از وزنه تعادلی استفاده شود؟

بیل مکانیکی درهنگام اجرای عملیات حجم بزرگی ازخاک راجابه جامیکند وممکن است این سنگینی باربگونه ای باشدکه تعادل این وسیله دچارمشکل کند.همچنین برخی اوقات ممکن است که باتوجه به نیازعملیات وبه درخواست مهندس پروژه بوم بازومفصلی تغییر داده شود وطول آن بیش تر شودکه در اینصورت افزایش طول بوم بازو میتواند باعث به وجودآمدن عدم تعادل درشرایط بیل شود.

زمانی از بیل های بوم بلنداستفاده میشودکه نیازبه خاکبرداری وحفاری درعمقهای زیادوجود داشته باشد.پس برای ایجادثبات دراین دستگاه سنگین وزن ازوزنه های تعادلی استفاده میشود.برخی اوقات وزنه های تعادلی امکان جابه جایی دارند وباتوجه به شرایط روی سطح زمین قرارگرفته ومانندیک جک اجرای وظیفه کند. بایدبدانیم که وزنه های تعادلی باتوجه به قدرت ووزن بیل مکانیکی توسط کمپانی سازنده طراحی وساخته میشود.

وزنه های تعادلی باتوجه به نوع بیل متغیرهستند. دربعضی مدلهای این تجهیز مهندسی وزنه تعادل امکان جابهرجایی دارد ومیتواندروی سطح زمین قراربگیرد ودرمدل های دیگر ممکن است امکان حرکت دادن وزنه وجودنداشته باشد.

همچنین دربعضی مدلهای بیل مکانیکی موتورخود وظیفه وزنه تعادلی رابرعهده دارد؛یعنی بیل مکانیکی وزنه تعادل جداگانه ای ندارد.بیل های مکانیکی غول پیکراحتیاج به وزنه تعادلی پیدامیکنند.

کاربردهای بیل مکانیکی

دراین قسمت موارداستفاده از بیل های مکانیکی رامعرفی میکنیم. درهنگام انتخاب بیل مکانیکی بایدبه پارامترهای مهم بیل توجه کرد وبراساس نوع پروژه وعملیات،تجهیز مناسب راانتخاب کرد.

این فاکتور هاعبارتنداز: قدرت موتور،وزن دستگاه،فشار سیستم هیدرولیکی،ظرفیت باکت یاجام، ارتفاع کلی تجهیز ومیزان عمق حفاری.

 • گودبرداری وخاکبرداری
 • لای روبی رودخانه
 • حفر گودال وکانال
 • حمل مواد
 • برش زمین یااجسام
 • تخریب
 • معدنکاری
 • مسطح سازی کف زمین

سخن پایانی

دراین مقاله سعی کردیم که شمابا یکی ازپرکاربردترین تجهیزات ماشین آلات سنگین راهسازی آشناکنیم واطلاعات لازم درباره انواع مدلها، ویژگیها وقابلیتهای آن خدمت شما ارائه کنیم.امیدواریم ازاین مقاله استفاده کرده باشید.نظرات خوددر این باره راباما درمیان بگذارید.

فروشگاه راهساز کوماتسو ، دارای کلیه ی قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی و معدنی می باشد، تمامی لوازم یدکی و قطعات بیل های مکانیکی برند کوماتسو، برند کاترپیلار، برند ولوو، برند هیوندای، برند هیتاچی، برند کامینز وانواع برند های ماشین آلات سگین راهسازی و معدنی در انبارهای فروشگاه راهساز کوماتسو موجود هست. جهت ارائه قیمت تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

قطعات بیل مکانیکی کوماتسو، لوازم یدکی بیل مکانیکی کاترپیلار،لوازم زیر بندی بیل مکانیکی هیواندای، قطعات یدکی بیل مکانیکی گریدر، لوازم یدکی بیل مکانیکی دامپ تراک،

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *