بولدوزر را بیشتر بشناسیم.

دستگاه بلدوزر

دراین مقاله قصد داریم با  بولدوزر  بیشتر آشنا شوییم. بولدوزر  هاکه نامهای دیگری مثل:تراکتور خزنده یا دوزر،ویا لودرخزنده در دنیا شناخته میشوند، که درهر وب سایت معدنی یاسازندگان آن بطورقطعی پیدا میشوند.ولی این نوع ازماشین آلات پرکاربردیترین راهسازی ومعدنی بین بیشتر وسایل های ماشین آلات سنگسن به شمار میرود.و هنگامی که آنهارابا صدای عجیب وغریب کشیده شدن سخت خودبرروی زمین میبینند تعجب میکنندو کارایی آن اطلاعی ندارند.دراینجا میخواهیم با  بولدوزر شناخت بیشتری داشته باشیم پس تا انتهای مقاله باما همرا باشید.

بولدوزر ازماشین آلات نسبتابزرگ وسنگین راهسازی وعمرانی میباشدکه میتوانددریک بار جابه جاکردن مقدار بسیارزیادی خاک رابه آسانی وباقدرت بسیاربالایی که دارند جابه جا نمایند.البته همچنین که این حجم بسیار بالایی ازجابه جایی بی هزینه نخواهندبود وموجب میشود که تا قطعات بولدوزر کوماتسو (Komatsu) درمدت زمان بسیارکوتاهی فرسوده شوندوازبین بروند.قطعات بولدوزر کوماتسو  (Komatsu) بایدبه یک حدی ازکیفیت بسیاربالایی داشته باشندکه به آسانی فرسوده نشوند.قطعات  بولدوزر  کوماتسو فقط تنهازمانی میتوانند مداوم وعمر بسیارطولانی داشته باشندکه نوع اورجینال آن هاراتهیه نمایید. که درساخت قطعات بولدوزر کوماتسو (Komatsu) یادیگر قطعات ماشینهای بسیارسنگین مثل قطعات گریدر کوماتسو (Komatsu) اورجینال ازدستگاه های پیشرفته  وقدرتمندو البته همچنین آلیاژهایی که استفاده میکنند موجب میشوند که کیفیت قطعه تاحد بسیار زیادی افزایش نماید. که قطعات بلدوز که به کشور ماواردمیشوند همه نوع آنهایی که وارد میشونداورجینال نیستندوبعضی ازآن هادرشرکتهایی تولیدمیشوندکه موردتاییدشرکت تولید کننده  بولدوزر  هم نیستند.هرشرکتی که درزمینه تولید قطعات بولدوزر کوماتسو (Komatsu) فعالیت مینمایدنمی توانندتاییدیه شرکتهای تولیدکننده  بولدوزر  رادریافت نمایدوبه همین خاطرتنهابایدحتمابدنبال خرید قطعات اصلی واورجینال باشید.

چگونگی بوجود آمدن  بولدوزر

دراینجا یک واقعیت جالب وجوددارد:که برخلاف معنای انگلیسی  بولدوزر که به گاودرآن اشاره میشودولی نمونه‌های اولیه آن به وسیله بزکشیده میباشد. که هرمندفرانسوی تباربوداین را درسال ۱۷۱۳طراحی کرد ه واساسا یک کشنده باچرخ زنجیری بودکه توسط بزکشیده میشد.بااینحال مثل بیشترطراحیهای مبتنی برچرخ زنجیری آن زمان دربین سالهای ۱۷۰۰تا۱۸۰۰،این طرح ازیک نمونه اولیه بیشترنرفته است.

درسال ۱۹۰۱آلوین لومباردیک کشنده باچرخ زنجیری برای کنترل  بیشترروی برف  طراحی کردکه قدرت گرفته ازبخارآب داشت.این درحالی بوده است که هدایت کردن آن توسط اسب انجام میشدتاهنگامی که سیستم فرمان وبخشی به نام سورتمه مانندبه ماشین اضافه شد.در حقیقت  بولدوزر  هادراثرکارهای بنجامین هولت واختراع تراکتورچرخ زنجیری آن به وجودآمد.هدف ازاستفاده ازسیستم چرخ زنجیری بعلت گیرنکردن درزمینهای سست وروان بود.هم زمان دیویدرابرت وشرکتهای بسیاردیگری ازاین سیستم درتراکتورهای خودشروع به استفاده کردن که منجربه  بولدوزر  های امروزی شده است.

کارایی بولدوزر

کاربرد‌های بسیار زیادی برای  بولدوزر  هاوجوددارند.که بیشترآن بولدوزر هایک تیغه درجلوی خودویک ناخن نصب شده درپشت خوددارند.که تیغه موادرا ازمحلی بجای دیگرحرکت میدهند.وناخن نیزمانندکاربردی اسمی آنکه داردزمین راخراش میدهند وتابرروی زمین سخت کاربه آسانی انجام شود ویاانتقال مواد آسانترانجام شود.تیغه  بولدوزر  هاتوانایی حرکت وچرخشهای جزئی رادارا است که تاعمل شیب دهی یا انتقال به طرفین راانجام دهند. که هم چنین برای صاف کردن وهموارکردن زمین نیز میتوانیداز  بولدوزر  استفاده بسیارزیادی داشته باشید.ودر دامپهای باطله معادن برای جلوگیری ازریزش وشکست سطح دامپ وهم چنین شکلدهی بسیارمناسب به کف دامپ برای عبورومرور آسانتردامپ تراکها،همیشه  بولدوزر  هایی درحال صاف کردن کردن زمین هستند.که درکل وسایل بسیار زیادی هستندکه میتوانندبه  بولدوزر  متصل شوندوکاربردهای آن راافزایش دهند.

بولدوزر  و موارد استفاده از آن:
بولدوزر  را همان گونه که قبلا تعرف کردیم میتوان ازجمله ماشین آلاتی درنظرگرفت که درعملیاتهای ساختمانی بسیارمورداستفاده قرارمیگیرند.دراین مقاله تصمیم داریم که به معرفی  بولدوزر  وموارد قابل استفاده ازآن بپردازیم:

قدرت نمایی  بولدوزر :

بولدوزر  میتوان گفت که تراکتوری است درجلوی آن تیغه استفاده میکنند.واندازه تراکتور براساس طول وارتفاع آن تیغه میتواند متغییر هم باشد.
بولدوزر  اصولا برای عملیاتهای خاکی در فصل های بسیارکوتاه قرارگرفته است وبه این فاصله،فاصله عملیاتی گفته میشوند.حداقل این فاصله ۸متر وحداکثر آن ۱۰۰مترمیباشند.لازم بذکراست که انتخاب درست تیغه،نوع ماشین و همچنین استفاده از بولدوزهای پهلو به پهلو موجب بهبود کارایی آن میشوند.

 • نگه داری راه های موقت خاکی
 • برداشتن لایه سطحی خاک وپاکسازی آن ازبوته ها
 • درست کردن راه های موقتی درکوهستان وزمینهای سنگلاخی
 • هل دادن اسکریپر وبهبود کارایی آن ها
 • کندن زمین وپر کردن گودالها
 • انجام عملیات پخش خاک در خاک ریزها
 • پخش کردن خاک برروی خاک ریزها

تقسیم بندی انواع بولدوزر:

بولدوزر  رامیتوانیدبه بخش های مختلف تقسیم بندی کردکه درادامه هرکدام ازاین موارد رابررسی میکنیم.

 • الف:انواع  بولدوزر  برحسب نوع کارای اجرایی ومشخصات فنی عبارتنداز:
  •  بولدوزر های کوچک
  •  بولدوزر های متوسط
  •  بولدوزر های بزرگ
  •  بولدوزر های جمع آوری مواد زائد
 • ب:انواع  بولدوزر  بر حسب نوع تراکتور به شرح زیر است:
  • بلدوز چرخ لاستیکی
  •  بولدوزر  چرخ زنجیری

فواید  بولدوزر :

 • سرعت بسیاربالا
 • مناسب بودن درجهت فواصل طولانی و بسیار زیاد
 • درسطح های سرازیری یاتراز،از پرکاربردی ترین ممکن برخوردارهستند.
 • قابلیتهای حمل تیغه های بسیار بزرگ
 • قابلیت اجرای عملیات درهرشرایط آب وهوایی
 • مناسب حرکت برروی انواع سطح های مختلف بخصوص انواع سطوح خاکی

عملکرد  بولدوزر ها

نکته ی بسیار جالبی که  بولدوزر  هارامتمایز مینماید،استفاده ازچرخ زنجیری است که این زنجیرهاوزیربندیهابطور کلی طراحی شده اندکه حتی درزمینهای نرم وفرو رونده، بولدوزر  چند ده تنی میتوانندباتقسیم وزن خودبرروی این سطح اززنجیر،به راحتی میتواندحرکت نماید.هم چنین میتواننددرمکانهایی که ماشینهای تایرداربه آسانی کار نمیکنند،به راحتی حرکت کرده ودرزمین گیرننمایند.استفاده بسیار مهم دیگراز این سطح زنجیر، میتوان به اصطحکاک بسیارزیاد تولیدی بین ماشین وزمین اشاره کردکه به وسیله آن میتواندموادبسیار مختلف ازخاک وسنگ راتازباله رابرروی زمین هل دهندوجابجا نمایندکه یابتواند زمینهای سخت راخراش دهند ویابدون اینکه هرزگردی داشته باشند.

درموردکنده‌های بسیارکوچک مشکل خاصی وجود ندارد.ولی تنه وکنده‌ی درختانی که ریشه‌های بسیار زیادی دارندومیتوانند چندین تن وزن داشته باشند باید حتما از  بولدوزر  های بسیار بزرگ استفاده نمایند. البته همچنین گروهی استفاده ازبیل مکانیکی رابیشتر از  بولدوزر  توصیه مینمایند.چونکه میتوانندباخالی کردن دورکنده درخت، موجب شل شدن آن شوند.گروهی نیزلودر بکهو راپیشنهاد مینماید.چونکه میتواند آن رابااهرم قراردادن بیل خود فشار بسیاری راوارد نمایند.به هرحال استفاده از  بولدوزر  هامیتوانندیکی ازگزینه‌ هاباشند ولی نباید تعجب نماییدکه تیغه فولادی آن به وسیله یک کنده درخت شکسته شود.

قدرتمندترین بولدوزر هاکدام است؟

درمیان بسیاری تولید کنندگان  بولدوزر جهان،میتوانیدکوماتسو D575Aرا بزرگترین  وقدرتمندترین  بولدوزر  دنیا اشاره کرد.که این مدل ۱۱۱۰ اسب بخار قدرت دارندوقبل از۱۳۶ تن وزن دارند. که این وسیله غول پیکر وبزرگ بیش از۱۲متر طول و۴.۸ متر ارتفاع دارند. که این  بولدوزر  بزرگ وقوی که درابتدا بعنوان یک نسخه اولیه درسال ۱۹۸۱ساخته شده است و درنمایشگاه رونمایی شدوبعد از۱۰ سال اززیرساخت بودن آن توسط کوماتسو ساخته شدودرمعدن بکارگرفته شدند. که این دستگاه دردو نوع D575A-3 دارای دوزروریپر و D575A-SS سوپر دوزر وجود دارد.

راهساز کوماتسو وارد کننده کلیه لوازم یدکی و قطعات ماشین آلات سنگین راهسازی و معدنی دارای تیم تخصصی در واردات قطعات یدکی و ماشین آلات راهسازی و معدنی سعی میکند کلیه قطعات ماشین آلات سنگین راهسازی و معدنی را وارد کند تا بتواند بازار بزرگتری در این صنعت را داشته باشد، لوازم یدکی و قعات بولدوزر را از ما بخواهید.

قطعات یدکی بلدورز – لوازم یدکی بولدوزر – بولدورز کوماتسو – بولدوزر کاترپیلار – بولدوزر هیتاچی – بولدوزر هیوندا – بولدوزر بیل مکانیکی –

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *