انواع لودر و کاربردهای استفاده از آن

لودر ازجمله ماشین آلاتی میباشدکه تقریباًدرتمامی پروژه های عمرانی مانندراهسازی وپروژه های ساختمان سازی بطوروسیع و پرکاربرد ازآن استفاده میشود. همین امراهمیت آشنایی بااین ماشین رابرای تمامی مهندسان ضروری میکند. دراین مقاله به موارداستفاده از لودر،انواع آن،ونکات اجرایی کاربا لودر ها که درهنگام استفاده ازاین ماشین باید رعایت شود میپردازیم.

برای این که بتوانید قطعات لودر فوتون ازنوع اورجینال وقیمت مناسب راتهیه کنیدپیشنهاد می کنیم تا فروشگاهی راانتحاب نماییدکه جزوء فروشگاههای معتبر درزمینه عرضه قطعات ماشین آلات سنگین می باشد وهم چنین باقیمتهای مناسب هزینه های شمابرای نگه داری از لودر و ماشین آلات سنگین راتاحد زیادی کاهش می دهد.فوتون یکی از برندهای تولیدکننده انواع ماشین آلات سنگین وهم چنین لودر درچین می باشدکه ازسابقه طولانی نیزدراین زمینه یعنی تولید وفروش ماشین آلات سنگین برخورداراست.  لودرهای فوتون دربخشهای عمرانی وهم چنین ساختمانی مورداستفاده زیادی دارند وبه همین دلیل قطعات آن هاپس ازمدتی بافرسایش مواجه شده و بایدتعویض گردند. لوازم یدکی لودر فوتون بایدازنوع اورجینال وهم چنین باکیفیت باشند تابتوانند عملکردخوبی رابرای لودر ایجادکنند ودرغیر اینصورت نمی تواندعملکردی مناسب رااز لودر شاهدبود. لوازم یدکی لودر فوتون موجوددرکشور مابه دو نوع اصلی وتقلبی دسته بندی می شوندکه به طبع قطعات اورجینال از قطعات پرتقاضا ومحبوب محسوب می شوند زیراکیفیت آن هابا  قطعات تقلبی قابل قیاس نیست.

ممکن است شما نیزجز آن دسته از افرادی باشید که به کوماتسو و قطعات کوماتسو علاقه مند باشید و علاقه داشته باشید تا نکاتی در مورد قطعات لودر کوماتسو بدانید. با ما همراه باشید تا شما را با زیر بندی ماشین آلات راهسازی که لودر یکی از مهم ترین این ماشین آلات می باشد آشنا نماییم.

قطعاتی که در زیر بندی ماشین آلات راه سازی مورد استفاده قرار میگیرد یکی از مهمترین  قطعات لودر کوماتسو می باشد. زیر بندی معمولا برای بیل مکانیکی و بلدوزر که از زنجیر به جای لاستیک استفاده میکنند به کار برده میشود. قطعات زیر بندی شامل زنجیر کامل، رولیک بالا و پایین ، تیغه، بوش و تین، لینک، ناخن، چرخ جلو، دنده اسپراکت و گوشه می باشد لازم به ذکر می باشد که نوع و کارایی قطعات لودر کوماتسو به یک صورت می باشد و تفاوت آنها تنها در ابعاد آنها می باشد و این تفاوت به دلیل استفاده از آنها در مدلهای مختلف می باشد.

این نکته که هرچه کارکرد ماشین الات راهسازی بیشترباشد قطعات آنهاسریعتر دچارآسیب ویااستهلاک میشود امری بی دلیل میباشدهمین امرموجب می شودتا بصورت دوره ای نیازبه تعمیر ویاتعویض قطعات لودر کوماتسو داشته باشید واین تعویض قطعات شامل قطعات زیربندی نیزمیباشد. باتوجه به این که تعویض خوردو ازکارافتاده با خودرو نو بصرفه نیست میتوان باصرف هزینه ای مناسب قطعات فرسوده راتعویض ومجددا باخودروی ازکارافتاده کارکرد. درادامه به معرفی برخی قطعات لودر کوماتسو خواهیم پرداخت.

زنجیر وسیله ی مناسبی برای جایگزین کردن آن لاستیک میباشد وازیک بسته کفشک تشکیل شده است که می توان بااستفاده ازآن درهرنوع مسیری به حرکت ادامه دادو موانع را ازپیش روبرداشت.برای اتصال زنجیر به محرکهای خودرو از رولیک استفاده می کننداینکار اصطحکاک زنجیر باسایرلوازم یدکی لودر کوماتسو راازبین برده وعلاوه برراحتی در حرکت باعث حرکت روان ماشین آلات راهسازی نیزمیشود.

تیغه نامی است که برروی قسمت جلویی بولدزر نهاده اند وبه قسمتی که درخاک شکاف وشکست ایجادمی کند تیغه گفته می شود.به قطعات کوچکی که بخشهای مختلف زیرسازی رابه هم متصل می کند لینک گفته میشود. بخشی که کفشکهای زنجیر رابه هم متصل میکند را بوش و تین مینامند.یکیدیگراز قطعات لودر کوماتسو ،چرخ است که خود شامل چندین قطعه کوچک میشودبه بخش فوقانی زنجیر متصل می شود وخودرو رابه حرکت درمی آورد. چرخ عقبی شامل چرخ دنده ی بزرگی به نام دنده اسپراکت میباشدکه آن نیزنقش کمکی دربه حرکت درآوردن لودر دارد.

شرکتها وهم چنین فروشگاههای زیادی وجوددارندکه درزمینه خرید وفروش انواع قطعات لودر فوتون فعالیت می کنندکه برخی ازآن هااز سابقه زیادی دراین زمینه برخوردارهستند وبرخی دیگر جزوء تازه کارهامحسوب می گردند. فروشگاههایی که جزوء قدیمیهای فعال درزمینه خرید وفروش انواع قطعات لودر فوتون هستندباتوجه به این که بخوبی می توانند تفاوت میان قطعات اصلی وتقلبی راتشخیص دهندازاعتبار بیش تری برخوردارمی باشند وباخرید ازاین دسته فروشندگان وتهیه قطعات اورجینال می توانیدهزینه های خوددر نگه داری از ماشین آلات و لودر های فوتون راتاحدزیادی کاهش دهید.

لودر (LOADER ) تراکتوری که به جامی درجلو مجهز میباشد،که لودر یا تراکتور جامدار نیزنامیده میشود. لودر (loader) به انگلیسی بمعنای حمل کننده میباشد. امروزه لودر توسط شرکتهای گوناگون ماشین سازی تولیدمیشودکه ازجمله مهمترین آن هاعبارتنداز:ازماشین‌آلات راهسازی وساختمان‌سازی است که به دوصورت چرخ لاستیکی وزنجیری میباشد.  لودر یکی ازکاربردیترین ماشین‌آلات ساختمانی وعمرانی است.این ماشین که دراندازه‌های مختلف ساخته میشود بدلیل عملکرد وانعطاف‌پذیری زیادی که دارد ونیز باکمک تغییر باکت میتواندبسیاری ازکارها راانجام دهد.

انواع لودر (LOADER )

۱٫لودر چرخ لاستیکی

این لودر هادراقسام کوچک خیلی بزرگ ساخته میشود چرخ های بزرگ لاستیکی به این نوع لودر هاقدرت تحرک و سرعت فراوانی می بخشدفشاروارده بر زمین توسط این لاستیک هاکم بوده ومیتوان این فشاررا باتغییر میزان بادلاستیک هاتغییر دادبااین همه درزمین های دارای سنگ های نیزامکان آسیب این لاستیک هاوجود دارد درضمن درزمین های خیس وگل آلود نیز کارکردن با لودر چرخ لاستیکی سخت میباشد.

البته زنجیر های سیمی مخصوص جهت حفاظت لاستیک هاوجود داردکه میتوان برای ازدیاد اصطکاک لاستیک هاباسطح زمین آن هارابه کاربردنوعی ازلاستیک های جدیدساخته شده اندکه دارای عاج های خیلی ضخیمی هستندومیتوانند درمناطق سنگی کار کننداین لودر هابردونوع معمولی وکمرشکن هستند.

نوع کمرشکن که بیش تردر لودر های بزرگ به کاربرده میشوند ودارای نوعی شاسی هستندکه قسمت عقب لودر رابه قسمت جلوتوسط یک مفصل متصل میکنند این حالت مفصلی قدرت مانور وشعاع گردش ماشین رانسبت به شاسی های ثابت(غیرمفصلی)زیاد میکنددر انواع مدرن این ماشین آلات ازسیستم های فرمان وکنترل هیدرولیکی والکتریکی جهت راحتی  وعملکردبهتر راننده استفاده شده است سیستم فرمان این ماشینهابه دونوع است در لودر های معمولی سیستم فرمان بوسیله فرمان وحرکت چرخ ها عمل میکند اما درنوع کمرشکن سیستم فرمان بوسیله دوجک هیدرولیکی عمل میکند.

۲٫لودر های چرخ زنجیری

لودر های چرخ زنچیری مانند لودر های چرخ لاستیکی عمل میکنند بااین تفاوت که فشارکمی که برزمین واردمیکنند موجب میشودکه لودر های باچرخ زنجیردار بتوانند درزمین هایی کار کنندکه قابل استفاده برای لودر های لاستیک درنیستنداصطکاک زیادآن هابازمین باعث میشودکه بتوانندنهایت استفاده را ازقدرت موتور درکند زمین بنمایند وچون زنجیردارند هنگام کاردر مناطق دارای سنگ های تیزخطر پاره شدن لاستیک وجودندارد لودر های زنجیردار قادر بحرکت برروی سطح های باشیب جانبی ۳۵%میباشند.

درصورتیکه این رقم برای لودر چرخ لاستیکی ۱۵%است هم چنین لودر زنجیردار میتواند ازشیب ۶۰% بالا برود درحالیکه این رقم برای لودر لاستیکدار بحدود ۳۰% محدود میشود سرعت لودر زنجیردار خیلی کم تراز لودر لاستیک دار بوده به همین دلیل درمواردیکه فاصله حمل موادو بازگشت به محل بارگیری زیادباشد راندمان این ماشین نسبت به نوع لاستیک دار پایین است.

۳٫ بکهو لودر ها

این ماشین آلات در واقع لودر های کوچکی هستندکه درپشت خودیک بیل مکانیکی دارندو برای کارهای سبک استفاده می شوندکلیه مشخصات عمومی آن هامانند لودر هاو بیل های مکانیکی است بدلیل دوکاره بودن این ماشین دربسیاری از پروژه های کوچک ازاین وسیله استفاده می شود به خصوص اگرپروژه مربوط به کندن خندق باشد.همانگونه گفته شددر قسمت این ماشین یک بیل مکانیکی وجوددارد قدرت این بیل نیز براساس زاویه آن بازمین و شعاع عملکرد بازوها فرق می کند شرکت های سازنده براساس نوع ماشین آلات نمودار هایی مبنی برقدرت بیل درحالات مختلف ارائه می دهند.

کاربردهای استفاده از لودر (LOADER ):

۱-بارگیری ماشین آلات حمل خاک:

معمولاًبا لودر مصالحی هم چون شن،ماسه،خاک معمولی وسنگ شکسته هاداخل کامیون ویاسایر وسایل باربرریخته میشود وآن هارا میتوان با لودر پرنمود.استفاده ازیک لودر چرخ لاستیکی برای بارگیری کامیون روشهای گوناگونی برای بارگیری سایر ماشین آلات توسط لودر موجودمیباشد.

معروف ترین این روش ها عبارت اند از:

الف:بارگیری به روش V شکل:

این روش رایجترین وساده ترین روش بارگیری یک کامیون میباشد.

ب:بارگیری عبوری ویامرحله ای:

دراین روش کامیون هابتدریج درحین عبورتوسط دو یاسه لودر بارگیری میشوند.

ج:بارگیری به روشI شکل:

درصورتیکه درروش بارگیری عبوری ویامرحله ای فقط یک لودر، دراختیارباشد، ازاین متد استفاده میشود.

د:بارگیری نوبتی:

این نوع بارگیری بیش تردرمواقعی استفاده میشودکه کامیون هابتوانند درکنار منبع خاک برداری به صف بایستند.دراﯾﻦ روش ﺧﺎک برداریهای ﻟﻮدر ﻫﺎﺑﺎدو ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﻞ ﺣﻤﻞ وﺗﺨﻠﯿﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ه:بارگیری به روش Yشکل:

این روش برای بارگیری هم زمان دوکامیون انجام میشود. درواقع این روش نوع دیگری ازروش V شکل میباشد.

۲-بلند کردن و جابجاکردن بار:

بوسیله لودر (LOADER ) میتوان مصالحی چون آجر،بلوکهای سیمانی وسفالی رابلند ودرمحوطه کارگاه جابجانمود.نمونه ای ازاستفاده از لودر برای جابجایی مصالح درکارگاه استفاده میشود.

۳-خاک برداری:

درعملیاتهای ساختمانی از لودر برای گودبرداری خاکهای سست تامتوسط بسیاراستفاده میشود.لازم بذکراست که لودر درکندن،جابجایی خاک ،انباشتن وبارگیری کردن آن نسبت به سایرماشین آلات سریعتر عمل میکند.

۴-تمیز کردن سطح زمین:

درزمینهایی که خاک آن زیادسخت نیست وتاحدودی نرم میباشد،از لودر میتوان برای کندن وتمیزکردن محل کاراستفاده نمود.ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎﻫﻤﻮاریها ﺑﺎﯾﺪﺟﺎم ﻟﻮدر ﮐﻤﯽ ﺑﻃﺮف زﻣﯿﻦ ﺷﯿﺐ ﭘﯿﺪاﮐﻨﺪ به این علت که ناﻫﻤﻮاری ﻫﺎﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎخنها ﺣﻔﺎری ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﻪ بیان دﯾﮕﺮﺗﺴﻄﯿﺢ ﺑﺎﯾﺪدرﺣﺎلتیکه ﺟﺎم دروﺿﻌﯿﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ اﺳﺖ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد،ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ نمیشود.

قسمت های اصلی لودر (LOADER ):

 • موتور
 • جام
 • شاستی
 • سیستم هیدرویک

موتور:

موتورنیروی لازم جهت حرکت لودر راتامین مینماید.دراکثر لودر های چرخ زنجیری موتورپشت سر راننده قراردارد.ازعمده ترین عوامل قرارگیری موتور درپشت سرراننده دراین ماشین میتوان به مواردزیر اشاره کرد:

الف:وزن ﻣﻮﺗﻮر به صورت ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﻨﮕﺮﺣﺎﺻﻞ ازوزن ﺟﺎم ﭘﺮﺷﺪه ازﻣﺼﺎﻟﺢ میباشد.

ب:اﭘﺮاﺗﻮر ﻟﻮدر ﻧﺰدیک ترﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﺎرﺧﻮدﺑﻮده وﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮاﯾﺶ آسانتر میشود.در بکهولودر هابعلت بازتربودن دیدراننده موتورشان درجلوقرار دارد.لودر های چرخ لاستیکی کوچک بامحورگردان جلودارای موتور درجلوی ماشین هستند.

سوخت مصرفی موتور لودرها می تواند یکی از موارد زیر باشد:

 • گازوئیل
 • بنزین
 • نیروی الکتریسیته

شاستی:

ﺷﺎستی ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ونگهداشتن ﻟﻮدر اﺳﺖ.بیشتر لودر ﻫﺎدارای ﺷﺎﺳﯽ ﺗﺮاﮐﺘﻮر هستند.ﺷﺎﺳﯽ لودرهای چرخ زنجیری یک پارچه میباشد.شاستی لودر های چرخ لاستیکی میتواندیک پارچه ویابصورت کمرشکن باشد.لودر های کمرشکن ازدوﻧﯿﻤﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اند وﻗﺎدرهستند درﺣﺎلیکه ﯾﮏ ﻧﯿـم آن هاﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ نیم دﯾـﮕﺮﭼﺮﺧﯿﺪه و ﻟﻮدر در ﻓﻀﺎی کم تری ﮔﺮدش کند.مزیت عمده این لودر هاآن است که آن هاﺑراﺣﺘﯽ درﻓﻀﺎی ﮐﻮچک میتوانند کارکنند.

سیستم هیدرولیک:

وظیفه اصلی سیستم هیدرولیک اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو ازﻣﻮﺗﻮر ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎم میباشد.اﻣﺮوزه ﺑﺎﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی روغنهای ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ وﺧﻮردﮔﯽ درﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

تقسم بندی جام در لودر (LOADER ) از نظر شکل ظاهری:

۱-جام یونیورسال(universal bucked):

این جام هادارای دندانه هایی میباشدکه توانایی آن هابرای نفوذ درخاک رابیش ترمیکند.هم چنین این دندانه هاعمل پرکردن وسیکل بارگیری راسریع ترمیکند.این جام برای انواع خاکها به جزخاکهای سنگی قابل استفاده میباشد.

۲-جام های حفاری عمومی(general Excavation Bucket):

ازاینرو به این جام ها،جامهای عمومی میگویندکه دراغلب حفاری هامورداستفاده قرارمیگیرند.

۳-جام صخره کنی(rock bucket)

این جام هامعمولاًدر خاکهای سخت مورداستفاده قرارمیگیرند.لبه این جام هابگونه ای طراحی شده است که نفوذآنها درخاکهای سخت راتسهیل میکند.

تقسیم بندی جام براساس کاربرد:

 • چندکاره
 • معمولی
 • تخلیه از بغل
 • کنده گیر
 • سنگ گیر

لودر (LOADER ) از طریق انواع تخلیه بار:

بصورت کلی لودر هابه سه روش باررا تخلیه میکنند.

این سه روش عبارت اند از:

 • الف:تخلیه از جلو
 • ب:تخلیه از عقب
 • ج:تخلیه از بغل

الف:تخلیه از جلو:

بسیاری از لودر های موجوددربازار ازاین نوع لودر میباشند.این نوع لودر هابارخود راازجلو تخلیه میکنند.

ب:تخلیه از عقب:

دربعضی ﺗﻮنل هابعلت ﻧﺒﻮدن ﻓﻀﺎی ﻣﺎﻧﻮرﮐﺎﻓﯽ وبمنظور ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎراز ﻟﻮدر ﻫﺎیی ﺑﺎﻗﺎﺑﻠـﯿﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﺎک ازﻋﻘﺐ اﺳﺘﻔﺎده میشود.

پ: تخلیه از بغل:

لودرهایی که بارخود را ازجلو تخلیه مینمایند نیازبه فضای مانورزیادی دارند.برای حل این مشکل بعضی از لودر هاتوانایی تخلیه باراز بغل رادارا میباشند.این توانایی سرعت عمل این لودر هارانسبت به حالت تخلیه ازجلو افزایش میدهد.

نکاتی هنگام کار با لودر بهتر است رعایت کنیم:

درهنگام بارگیری سنگهای خوردشده معمولاًبه لاستیک لودر هاچرخ لاستیکی آسیب میرسد.به همین خاطرهنگام بارگیری این نوع مصالح بهتراست ازلاستیک نوع L5 استفاده شودزیرااین نوع لاستیک هامقاومت بیش تری دارند وبااین عمل عمرلاستیک افزایش مییابد.اگراز لودر های چرخ لاستیکی برروی زمینهای سنگلاخی استفاده میشودبایدحتماً توجه نمودکه زمین بخوبی زهکشی شده است.چراکه آب باعث میشود سنگهاراحتتر به لاستیک نفوذکنند وباعث پنچری لاستیک شوند.درهنگام کاربا لودر های چرخ لاستیکی بهتراست موادسخت قبل ازبارگیری خردشوند.این امرمیزان تولید لودر راافزایش خواهدداد.

انواع مختلف دیگر لودرها:

علاوه بر لودر های فوق الذکرانواع دیگری از لودر هادربازار موجود میباشد.

تعدادی از این لودر ها عبارت اند از:

 • الف:لودرهای بیل گردان:
  • این وسیله قادر میباشد که بیل خودرابه طرفین بگرداند.
  • این ماشین درمسیرهای باریک دارای قدرت مانورزیادی است.
  • معادل انگلیسی این لودر swing loader میباشد.
 • ب:لودر های بازویی یاتله لودر:
  • معادل انگلیسی این ماشین arm loader ویاtele loader است.
  • این ماشین مجهز به بازوی تلسکوپی میباشد.
 • پ:لودر بابکت:
  • این ماشین دارای ابعادکوچکی است.
  • این ماشین معمولاًبرای پروژه های کوچک مناسب است.
 • ج:لودرهای زیر زمینی:
  • این لودر هابرای اماکنی که محدودیت ارتفاع وجوددارد مناسب میباشند.
  • انواعی ازاین لودر هابدون سرنشین میباشند وقابلیت هدایت ازدور رادارامیباشند.

انواع مختلف لودر ها ازنظر موتور

 • دیزلی: متداولترین وقدرت مندترین موتوراست. سوخت آن گازوئیل است.
 • بنزینی: ازقدرت کم ترومصرف سوخت بیش ترنسبت به نوع دیزلی برخورداراست ودرجاهای بسیارسردسیر بکارگرفته میشود.
 • برقی:ضعیف ترین وبی سر وصداترین موتور رادارد. برای لودر های کوچک وزیرزمینی که درفضاهای بسته کارمیکننداستفاده میشود. دردونوع شارژی وکابلی موجوداست.
 • گازی (LPG):ازبنزینی ودیزلی ضعیفتر وازبرقی وقویتراست ودرفضاهای بسته کاربرددارد. سوخت آن گازکپسولی مایع میباشد.
 • دوگانه سوز(بنزین وگازمایع): محاسن ومعایب هردو مدل لودر های گازی وبنزینی رامیتوان برای آن درنظرگرفت.
 • هایبریدبرق ودیزل: درحقیقت پایه آن دیزلی است که یک موتورالکتریکی به آن کمک میکند ومصرف سوخت رابین ۱۰تا۳۰ % کاهش میدهد.

فروشگاه راهساز کوماتسو دارای بانک اطلاعاتی بسیار بزرگ از قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات سنگین راهسازی و معدنی می باشد، و یکی از قدیمی ترین های بازار قطعات ماشین آلات سنگین می باشد و افتخار دارد که با بیش از ۳۰ سال سابقه تخصصی در فروش لوازم یدکی و قطعات ماشین آلات راهسازی میتواند به شما در تامین قطعات لودر کمک کند.

 

 

 

قطعات یدکی لودر بیل مکانیکی، لوازم زیربندی لودر کوماتسو،لوازم یدکی لودر کاترپیلار،قطعات ماشن آلات راهسازی، قطعات یدکی لودر هیتاچی،

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *