پیستون موتور ماشین آلات راهسازی و معدنی

پیستون یکی ازاجزای موتورهای معکوس ،پمپ های برگشتی ،کمپرسورهای گازی وسیلندرهای پنوماتیک ازدیگر مکانیسم های مشابه است.این جزء متحرک است که توسط یک سیلندر موجوداست وتوسط حلقه های پیستون محکم ازگاز ساخته میشود. دریک موتور ،هدف آن انتقال نیرو ازگسترش گاز درسیلندر به میل لنگ ازطریق میله پیستون ویا میله اتصال است. دریک پمپ ،عملکردمعکوس شده ونیرو ازلنگه میل لنگ به پیستون بمنظورفشرده سازی یابیرون کشیدن مایع درسیلندر منتقل میشود. دربرخی موتورها پیستون هم چنین باپوشاندن وکشف پرده در سیلندر بعنوان دریچه عمل میکند.

موتور احتراق داخلی بافشار گازهای احتراق درحال گسترش درفضای محفظه احتراق دربالای سیلندر عمل میکند.سپس این نیرو ازطریق میله اتصال وبرروی میل لنگ به سمت پایین عمل میکند. میله اتصال توسط یک پین گاردن درحال چرخش به پیستون وصل میشود(ایالات متحده:پین مچ).این پین درون پیستون نصب شده است:برخلاف موتور بخار، هیچ میله پیستونی یاكراسول وجود ندارد.این نوع پیستون کت در موتورهای دیزلی اتومبیل بسیارمورد استفاده قرارمیگیرد. باتوجه به هدف ،سطح شارژ زیاد وشرایط کارموتورها میتواند شکل ونسبت هاتغییرکند.

موتورهای دیزلی باقدرت بالادرشرایط دشوار کار میکنند.حداکثر فشار درمحفظه احتراق میتواندبه ۲۰ مگاپاسکال برسد وحداکثردمای برخی ازسطوح پیستون میتواند بیش از۴۵۰ درجه سانتی گرادباشد. میتوان باایجاد حفره خنک کننده مخصوص ،سرمایش پیستون رابهبود بخشید.انژکتور این حفره خنک کننده «A»راباروغن ازطریق کانال عرضه روغن «B» تأمین میکند. برای کاهش بهتردما ،ساخت وسازها بایدبادقت محاسبه وتحلیل شوند. جریان روغن درحفره خنک کننده نبایدازجریان روغن ازطریق انژکتور کم تراز۸۰٪ باشد.

 • الف :حفره خنک کننده؛
 • ب :کانال تأمین روغن

پین خودازجنس استیل سخت است ودر پیستون ثابت است ،امادرحرکت درمیله اتصال آزاد است. چندطرح ازطرحی کاملاًشناور استفاده میکنندکه درهردو مؤلفه سست است.از همه پین هاباید ازحرکت پهلو جلوگیری شود وازانتهای پین حفرشده دردیواره سیلندر ،معمولاًتوسط گردنه هاجلوگیری شود.

آببندی گاز بااستفاده ازحلقه های پیستون کاترپیلار حاصل میشود. این تعدادی حلقه باریک آهنی است که براحتی درشیارهای پیستون ،درست زیرتاج قرارگرفته است.حلقه ها دریک نقطه ازحاشیه تقسیم میشوند ،به آن هااجازه میدهد تابافشار بهاری سبک ،درمقابل استوانه فشاردهند. دونوع حلقه استفاده میشود: حلقه های فوقانی دارای صورتهای محکم هستند وآببندی گاز رافراهم میکنند. حلقه های پایین دارای لبه های باریک وپروفیل U شکل هستند تابعنوان اسکرابر روغن عمل کنند.بسیاری از ویژگیهای طراحی اختصاصی وجزئیات مربوط به حلقه های پیستون وجوددارد.

پیستون ها ازآلیاژهای آلومینیوم ریخته میشوند. برای استحکام بهتر وعمرخستگی ،بجای آن ممکن است برخی از پیستون های مسابقه ایجعل شود. پیستون های بیلت در موتورهای اتومبیل رانی نیزاستفاده میشوند زیرابه اندازه ومعماری فرجنجس های موجوداعتماد ندارند وباعث ایجادتغییر درطراحی لحظه آخر میشوند.اگرچه معمولاً باچشم غیر مسلح قابل مشاهده نیست ،اما پیستون ها باسطح مشخصی ازبیضی شکل ومشخصات مخفی طراحی شده اند،به این معنی که کاملاًگردنیستند.

پیستون های اولیه ازچدن بودند ،امادرصورت استفاده ازآلیاژ سبکتر ،مزایای آشکاری برای تعادل موتور وجودداشت. برای تولید پیستون هایی که میتواننددردمای احتراق موتورزنده بمانند،لازم بود آلیاژهای جدیدی ازقبیل آلیاژ Y وHiduminium ،بطورخاص برای استفاده بعنوان پیستون هاتولید شود.

پیستون (Piston) قطعه ای تقریباًاستوانه ای شکل است که داخل سیلندرحرکت رفت وبرگشتی انجام میدهد.این حرکت پیستون باعث بوجودآمدن چهارعمل اصلی موتور میگردد. که این محصول کیت کامل میباشد.چندشیار درقسمت سر پیستون قراردارد که محل نصب رینگهای آن است درروی پیستون سوراخی برای قرارگرفتن گژن پین جهت اتصال به شاتون تعبیه شده است.جهت افزایش قدرت وکشش ماشین آلات سنگین  ازچندین سیلندر و پیستون استفاده میکنند.ماشین آلات سنگینی که دارای پیستون بیش تری میباشد،قدرت بیش تری خواهدداشت.این محصول کشورامریکا است وجنس محصول ازالیاژ چدن میباشد.

ترمز هاانواع مختلفی دارندولی آن چه که دردستگاه های راهسازی وسبک بیش ترین کاربرد رادارندترمزهای روغنی میباشندکه ازایمنی بیش تری به نسبت باقی ترمزهابرخوردار هستند. ترمزهای روغنی که به آن هیدرولیکی هم میگویندبه این صورت کار میکنند.که براثرفشاری که به پدال ترمز واردمیشود اهرم نیرو رابه پمپ اولیه روغن واردکرده وپیستون هاموجود در پمپ روغن این روغن رابه ترمز فرستاده وترمز گیری صورت میگیرد. به زبانی ساده ترمیتوان گفت که این پیستون پالونی ترمز است که فشارلازم رابه لنت ترمز می آوردتا دستگاه راهسازی متوقف شود.

پیستون این قطعه بخشی ازسیستم احتراق داخلی ماشین آلات راهسازی است.که بافشارگاز ناشی ازاحتراق درمحفظه احتراق بالای سیلندر عمل میکند.این قطعه،استوانه ای شکل است که به شاتون متصل میشود وازطریق جریان رفت وبرگشت در سیلندر عمل میکند.درواقع، آن راباید قلب موتوردانست.پستون باحرکت رفت وبرگشت درداخل سیلندر وانرژی حاصل ازآن را به شاتون انتقال میدهدکه در ماشین آلات راهسازی بعلت قدرت زیادی که دارندتعداد پیستون هابه تعداد سیلندر هابستگی دارد وهرچقدر میزان آن بیش ترباشد موتور ازقدرت بیش تری بهره مند میباشد درسیستمهای دیزلی بوش سیلندر ،رینگ ،پیستون همیشه درکناریک دیگر قراردارند وسه عضو جداناپذیر بحساب می آیند. دربیش ترموارد آلیاژ مورداستفاده در پیستون هااز چدن میباشد تادر برابراین میزان ازسرعت وفشار بتوانددوام لازم رابیاورد.

پیستون به طور کلی ۴ جزء اصلی دارد:

 1. تاج پیستون
 2. دامنه یابخش پایین پیستون
 3. شیار رینگ‌ها
 4. سوراخ گژن پین

علایم خرابی پستون در موتور های ماشین آلات راهسازی و معدنی

 • روغن ریزی موتور درهنگام کار
 • تغییر رنگ دود موتور درزمان استارت زدن دستگاه
 • پایین آمدن میزان قدرت موتور
 • داشتن صدای غیر عادی درزمان استارت زدن دستگاه

 

نشانه های پیستون موتور

درهنگام ترمزگیری صدای خیلی بدی به گوش میرسد.کشیده شدن فرمان درزمان ترمز گیری پدال ترمز به پایین تمایل پیداکرده است وپدال ترمز بیش ازحدخشک است.بر روی ال سی دی دستگاه اعلام اخطاروجوددارد.یکیدیگر ازمواردی که به آن بایدتوجه داشت تعویض به موقع روغن ترمزاست زیراازبسیاری ازمشکلات وهزینه های تعمیرجلوگیری میکند وبه همین علت میبایست بعدازمسافتهایی مشخص روغن ترمز تعویض گردد.

مزایا و معایب انواع جنس پیستون

مزایای آلیاژ آلومینیوم:

 • سبکی وزن
 • انتقال حرارت بالا
 • شکل پذیری

معایب آلیاژ آلومینیوم:

 • انبساط زیاد در برابر حرارت-
 • قیمت گران

مزایای آلیاژ چدن:

 • مقاوم دربرابر حرارت وفشاربالا
 • انبساط کم
 • مقاوم دربرابرسایش
 • قیمت ارزان

پیستون به طور کلی ۴ جزء اصلی دارد:

 1. تاج پیستون
 2. دامنه یابخش پایین پیستون
 3. شیاررینگ‌ها
 4. سوراخ گژن پین

آشنایی موتورهای چینی و کاترپیلار

یکی ازپرکاربردترین وپرمصرفترین موتورهای دیزلی درایران وجهان میباشد وبرروی بسیاری از ماشین آلات راهسازی ودستگاههای دیزلی استفاده شده است وهمین طور برروی کاترپیلار ۹۶۶ که یکی ازمحبوبترین لودر هادربازار ایران است.

این موتور پرکاربردامروز توسط کمپانی های چینی باتوافق کاترپیلار آمریکا برروی ماشین آلات راهسازی خودکه به دنیامعرفی کرده اندقرارگرفته وهمین امرباعث شده تااین نوع دستگاهها بعلت استفاده ازاین موتور محبوب وپرکاربرد موردرضایت بیش ترمشتریان قرارگرفته است درنهایت چینی هابااستفاده ازاین موتور محبوب توانسته اندبازاربزرگ ماشین آلات راهسازی رابسوی خود جذب نمایندازاین روکه این نوع موتور کاترپیلار که درکشور ماهمانند جهان بسیار پرکاربرد بوده وتعدادزیادی ازاین نوع موتوردیزلی درایران درحال استفاده میباشد.همین امرباعث شده تاقطعات مصرفی این موتوردیزل درایران روبه افزایش باشد وازطرفی باواردات ماشین آلات راهسازی چینی که ازموتورهای قدرت مند ومحبوب ۳۳۰۶ کاترپیلار بهره مند میباشند روز بروز به نیازتامین قطعات تعمیری موتوردیزل ۳۳۰۶رو به افزایش رفته است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *