دلایل دود کردن موتور

قسمت مهم هرماشین موتورآن میباشدوهرمشکلی که درآن بوجود می آیدحتما بایدجدی گرفته شود.موتورهایی که امروزبر روی بسیاری ازوسایل نقلیه،ماشین آلات راهسازی ومعدنی وحتی ژنراتورهای تولیدبرق،نصب میشوندکه ازنوع احتراق داخلی‌ هستند.به اینصورت که سازندگان این باتکیه برعلم ترمودینامیک وبسیاری ازعلوم دیگر،حرارت مشتعل شده ازفراینداحتراق رابطوری هدایت میکنندکه موتوردر بهینه‌ترین حالت خودبصورت دائم کارمیکند.این فرآیندبایدبا کمترین مصرف سوخت برای ایجادقدرت موردنیازانجام شود.احتراق داخل موتورحاصل همکاری دقیق چندین جزو گوناگون میباشد. که دودکردن موتوریا گازخارجی ازاگزوز،نشانه‌ ای عینی ازاختلال دراین نظم است که بایید حتمابررسی واگر نیاز باشد حتماسریعا برطرف شود.دلیل عمده این دودها،ناشی ازگرمای بیش ازحدموتور ودرنتیجه آسیب رسیدن به قطعات موتوری آن میباشد.دراین مقاله به مواردی که دودخارج شده ازاگزوز میپردازیم.

دود اگزوز

معمولادوداگزوزاهمیت کمتری نسبت به دودازموتور راداراست.رنگ این دودمیتواندشما رادریافتن علت آن راهنمایی نماید.

 • دودسیاه اگزوز:معمولا عادی است اگردرزمان استارت موتوردودمشکی ازآن خارج شودبه شرطی که سریعاازبین رودوادامه‌دارنباشد.اگردودبصورت دائم ادامه داشته باشد،ممکن است یکی ازاین سه دلیل میتواندعلت آن باشد:
  • کثیفی یاگرفتگی فیلترهوا:فیلترهواازورودذراتی که برای موتور ضرردارند،جلوگیری مینماید.وقتی که آلاینده‌هادرطول مدت داخل فیلترهواجمع میشوندوازکارکردن آن جلوگیری مینمایند.دربعضی مواقع این کارنکردن بعلت صدمه دیدن فیلتر هوامیباشند.اگراین خرده‌های داخل هواواردمحفظه احتراق شوند،باسوخت وهواترکیب میشوندودودسیاه تشکیل میشوند.خبرخوب این است که تعویض فیلترهواکاری بسیارراحت وسریع است.
  • تنظیم کننده فشار (رگلاتور) سوخت معیوب:اگردودمشکی دائم ازاگزوزخارج شود،احتمال خراب بودن رگلاتورسوخت است.این قطعه وظیفه تنظیم وثابت نگه داشتن فشارسوخت درسیستم سوخت رسانی رادارد.رگلاتورمخرب میتواندفشارسوخت رابالا برده ومصرف سوخت موتوربسیارآسیب ببیند.دربعضی مواردنیزسوخت اضافی بصورت دودسیاه خارج میشود.
  •  نشتی یا گرفتگی انژکتور سوخت:انژکتورسوخت که مقدارسوخت تحویلی به محفظه احتراق راکنترل می­نماید،هنگامیکه معیوب باشندحالت لرزه افتادن موتوردرحالت نرمال رااحساس مینماید.اگرانژکتورسوخت بیشتری به موتورتزریق نماید، باقی آن بصورت دودسیاه رنگ ظاهرمیشوند.این نشان موقع تعویض آن میباشند.
 • دودسفیداگزوز:
  بعضی مواقع متوجه خارج شدن دودسفیدازاگزوزدرزمان روشن کردن موتورمی­شوید.این دوداگرسریع برطرف شودبیشترنتیجه ایجادتراکم است تانشان مشکل جدیتربااینحال اگربصورت مداوم ادامه داشته باشد، میتواندنشانه سوختن مایع خنک کننده نشت کرده درمحفظه احتراق باشد.سه دلیل میتواندعلت این مشکل باشد:

  • تاب برداشتن واشر سرسیلندر:واشرسرسیلندر،فرآینداحتراق داخلی راعایق می­نمایدوازمخلوط شدن آب وروغن جلوگیری می­نماید.سوراخ شدن واشریاتاب برداشتن آن،معمولانتیجه بیش ازحدداغ شدن موتوراست.زمانی که آب واردمحفظه احتراق میشود،سوخته شده وبخارزیادی تولیدمیشود.برای تست این موضوع میتوانیدقسمت زیرین درپوش پرکننده روغن موتور رابررسی نمایید.اگرروغن باآب مخلوط شده باشد،یک رسوب خامه‌ای،قهوه‌ای روشن وجودخواهدداشت.شمامیتوانیدبرای پرکردن ترکهای کوچک ازعایقگرواشرسرسیلندراستفاده نمایید.امابرای خرابی بیشتربایدتعمیرات تخصصی البته باهزینه بالایی نیزانجام دهید.
  • بلوک موتور ترک خورده:این خرابی کم کم قابل تعمیراست.قطعه‌ای است که نقشی حیاتی ازعملکردموتور رادارا میباشدواجزای کلیدی آن است.ازاین ترکهاآب نفوذکرده وبخارآب سفید رنگ راتشکیل میشود.بهترین کاردراین موارد تعویض موتور یادستگاه میباشد.
  • سرسیلندر صدمه دیده:سرسیلندربرروی بالای موتورقرارگرفته ومحفظه احتراق راتشکیل میدهد.قطعه‌ای که امکان تاب خوردن دربرابربیش ازحدداغ شدن موتور رادارا است وعلت عدم احتراق میشود.باازبین رفتن درزگیر هوا،مایع خنک کننده میتواندازدهانه‌هابه لغزدوبصورت غبارسفیدبسوزد.ازآن جاییکه سرسیلندرهابا قطعات موتوری متصل متناسب هستند، غالبا باید سیلندرها رابرای تعمیرآنهاتعویض نماییم.
 • دودخاکستری اگزوز:
  دودفشرده خاکستری خروجی ازاگزوز،غالبانشان ازسوخته شدن روغن موتوراست.پس ازفرارروغن به محفظه احتراق،درنقاط داغ موتورمیسوزددودخاکستری رنگ تشکیل میشود.روغن ورودکرده به احتراق باعث پایین آوردن بازدهی موتورشده وبه مبدل کاتالیزوری نیزصدمه واردمینماید.نشتی روغن  ممکن است که به دلیل های زیرمیتوانداتفاق بیفتد.

  • عیب درعایقکاری میله سوپاپ
   عایق میله سوپاپ،روغن کاری سوپاپ رادرمحفظه احتراق انجام میدهدتامیزان درستی ازهواوسوخت باقی بماند.زمانی که این قطعه شل شود،عایق کاری آن ازبین رفته وروغن به داخل موتورنشتی میکند. تعمیر این مشکل میتواندگران وپیچیده باشدتاحدی که شایدنیازبه تعمیراساسی یاتعویض موتورباشد.پس حتما ازیک مکانیک حرفه ای برای اینکاراستفاده نمایید.
  • حلقه‌های پیستون خراب شده
   اگردودخاکستری-آبی درزمان شتابگیری ازاگزوزخارج میشود،غالبابازگوکننده حلقه پیستون خراب شده است.این قطعات موتوری درقسمت سیلندرقراردارندودرصورت ازبین رفتن عایق،روغن نشت میکند.این مشکلی غیرمعمول است وبایدازیک فرد حرفه ای برای تعمیر آن استفاده نمایید.
 • دودآبی اگزوز:
  دودآبی ویاخاکستری تیره نشان آشکارروغن سوزی موتوراست.این مایع میتواندباورودبه محفظه احتراق به همراه سوخت شود.معمولاشمادرباره این موضوع متوجه ریپ زدن موتوردرهنگام استارت یاتکان و لرزش بیش ازحدمعمول دستگاه درزمان ایستادن، شده باشید.زمانی که دودآبی ویاخاکستری باهمدیگرازاگزوزخارج میشوند،میتواندلیل های مشترک درقسمت قبل داشته باشند. که این نشتی میتواندبه علت زیرباشد:

  • پیستون و حلقه‌های پیستون فرسوده
   پیستون ازحلقه‌هایی برای عایقکاری هوادرسیلندرداخل محفظه احتراق،استفاده مینماید.بعدازفرسوده شدن یاپارگی این عایق،روغن به داخل نشت کرده واشتعال آن دود راتولیدمینماید.اگرچه این موردازاگزوز خارج میشودامااززیرکاپوت نیز هم قابل مشاهده است.تعمیرپیستون وحلقه آسیب دیده کاری سخت وپیچیده است که بایدبه افرادماهرسپرده شود.
  • صدمه دیدن عایق میله سوپاپ سوپاپ وظیفه تنظیم کردن ترکیب هواوسوخت برای ورودبه سیلندرموتور را برعهده دارد.اگرچه این عایقها ازپلاستیک  محکم ساخته میشوند،امامیتوانندفرسوده شونداگرتحت حرارت بالاقرارداشته باشندیا ساییده وپاره شوند.مکانیکهااغلب ازابزار خوبی برای فشردن فنرپیستون قبل ازتعویض عایق پیستون استفاده مینمایند.
  • عیب درپیستون تخلیه هوا
   پیستون تخلیه هوا(PCV)گازخروجی وسوخت مشتعل نشده را ازموتور خارج مینماید.اگراین سوپاپ گیرکند،روغن وسوخت وگازهای دیگرباهم جمع میشوندواین ترکیب دودآبی رنگ راتولید مینمایند.تعمیراین پیستون کارپرهزینه‌ای نیست وغالبانیازمندیک تعویض‌کارهستیدتاتعمیرکار است.
  • ساییدگی و فرسودگی عایق روغن موتور
   زمانیکه روغن درموتورازمخزن تاقسمتهای مختلف آن جابه جامیشود،باعایقهای گوناگونی برخوردمیکندکه مانع ازنشت آن بداخل موتورمیشود.باخرابی این عایقهاونشت روغن،دودآبی رنگ شکل میگیرد.این عیب میتواندبادودآبی یاباروغن‌ریزی نشان داده شود.
  • نشتی منیفولدورودی
   منیفولدورودی،وظیفه تامین ترکیب هواوسوخت را برعهده دارد.اگرروغن بداخل منیفولدنشت نماید،میتواندبداخل موتور هم رفته وعلت دودآبی شود.درمواردضروری،میتوان ازدرزگیر نشتهای کوچک استفاده نمایید.
  • خرابی واشرسرسیلندر
   واشرسرسیلندر وظیفه عایق کردن پروسه احتراق را برعهده داردودراثربیش ازحدداغ شدن،خراب شده که سبب ورودروغن به قسمتهای گوناگون موتورمیشود.

کاملترین بانک قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی

فروشگاه راهساز کوماتسو، با داشتن بزرگترین بانک قطعات موتوری  و لوازم یدکی ماشین آلات سنگین راهسازی، معدنی و ساختمانی برند های کوماتسو، کاترپیلار، ولوو، هیوندای، هیتاچی، کامینز، ایسوزو، میتسوبیشی، دوسان، دوو، نیوهلند، کبلکو، ترکس، لیبهر در کشور عزیزمان ایران، با مدیریت حاج آقا محمدعلی روحی، یکی از سرشاس ترین، با سابقه ترین و قدیمی ترین فروشنده های قطعات موتوری و لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی و معدنی می باشد، این فروشگاه با مدیریت حاج آقا محمد علی روحی به دلیل شناخته بودن در بازار قطعات راهسازی ، و داشتن مشتری های با کیفیت و وفادار تمرکز خود را در ارائه بهترین خدمات و محصولات به مشتریان قرار داده بود و سعی و تلاش بر این بود که با مشتری مداری به کیفیت تکریم از مشتری تمرکز کند،

حال با تصمیم گرفتن بر ارتقاء سیاست های مدیریت این فروشگاه جناب حاج آقا محمد علی روحی و افزایش نیروهای تخصصی و حرفه ای در زمینه های مختلف این نیاز به شدت احساس میشد که این مجموعه قادر است با حفظ مشتری مداری و ارائه خدمات و محصولات عالی به مشتریان فعلی ، بتواند مشتریان جدید و همکاران جدید را در تهران و تمامی شهر های ایران ساپورت کند و در تامین قطعات موتوری و لوازم یدکی ماشین آلات سنگین راهسازی و معدنی به آنها کمک کند، پس تصمیم بر آن شده است که تا با بزرگ کردن حیطه فعالیت و بازار، دنیای دیجیتالی و اینترنت را به فعالیت خود اضافه کند، و از این طریق بتواند خود را به مشتریان، شرکت ها و همکاران جدید معرفی نماید.

قطعات ماشین آلات راهسازی-لوازم یدکی موتوری کوماتسو-لوازم موتوری کوماتسو-لوازم موتوری وولو

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *