سیت سوپاپ موتور ماشین آلات راهسازی و معدنی

همانطور که پیداست سیت سوپاپ موتور لودرچینی ZL50 ازعملکرد بسیارحساسی برخوردار میباشند وباحرکت خوداجازه ورود وخروج سیالات اعم ازهوا ودودحاصل ازاحتراق وسوخت راانجام میدهنداز این روکیفیت ساخت سوپاپ هابسیارحائز اهمیت بوده ومی توان گفت که نحوه ساخت سیت سوپاپ ها درعملکرد راندمان موتوربسیارتاثیر گذار بوده و نقش مهمی رادرموتور ایفا مینمایند سیت سوپاپ هاباید بگونه ای ساخته شوندکه بتوانند درهنگام مسدودکردن محفظه احتراق این امر رابسیارعالی انجام دهند وازطرفی هنگام بازشدن محفظه احتراق مانع حرکت سیالات ازجمله سوخت وهوا نشوند وازطرفی دیگرچون سوپاپ هادائما درحرکت بوده ودرزمان روشن بودن موتور درحال انجام وظیفه وحرکت هستندآلیاژ ساخت سیت سوپاپ هابسیاردارای اهمیت میباشد.سیت سوپاپ های ارائه شده محصول کمپانی شانگ های دیزل چین میباشد.وبرروی موتورهای دیزلی لودرهای ZL50 ساخته وطراحی شده انداین سوپاپ هاازکیفیت بالایی برخورداربوده وشانگ های دیزل توانسته قطعات موتوری باکیفیتی رانیزارائه نماید واین محصول راباقیمتی مناسب روانه بازار ماشین آلات راهسازی نماید.شانگ های دیزل چین تولیدکننده موتورهای دیزلی بیش تر ماشین آلات راهسازی چینی است وازطرفی تامین کننده قطعات یدکی مصرفی موتورهای دیزلی تولید خودنیز میباشد وپیشنهاد میشوددارندگان ماشین آلات راهسازی چینی که مبداساخت آن شانگ های دیزل چین میباشداز قطعات تولیدی این کمپانی چینی برای موتورهای دیزل خوداستفاده نمایندزیرا قطعات تولیدی این کمپانی جینی نسبت به کمپانیهای دیگرهماهنگی و استاندارددقیقی باقطعات تولیدی دیگراین کمپانی دارد وباعث عملکردمناسب موتورهای دیزلی میشود.

سیت سوپاپ یکی ازمهم ترین قطعات در موتورهای دیزل ماشین آلات راهسازی بوده وبه جرات میتوان گفت کیفیت این محصول رابطه مستقیمی باراندمان موتور وسلامت موتور دستگاه درارتباط است  سیت سوپاپ وظیفه بازکردن مسیر ورود وخروج هوا به خارج ازمحفظه احتراق رادارد به همین علت نوع ساخت سوپاپ وتولیدآن بسیار بادقت بوده زیرااین قطعه بایدبتواند به خوبی عملکرد بستن مسیرهوا وبازکردن آن راانجام دهد سیت سوپاپ های بی کیفیت باعث می شودراندمان وبازدهی دستگاه هاکاهش پیداکند وهزینه تعمیرات بالایی رابرعهده مالک دستگاه هامی گذارد وبه همین خاطرباید درانتخاب این کالا بایددقت زیادی به عمل آورد.سیت سوپاپ ساخت کمپانی معتبر  Autorex محصول کشورآلمان میباشد واین کمپانی توانسته محصول بسیار باکیفیتی رابه بازار ماشین آلات راهسازی عرضه نموده وتولیدات این شرکت آلمانی دارایی دقت وکیفیت بسیاربالایی بوده واستفاده ازاین محصول در موتورهای دیزل باعث بالابردن کیفیت وراندمان بالای دستگاه می شود.

سیت هوا یاهمان سیت سوپاپ یکی ازمهم ترین واثرگذارترین اجزای سوپاپ بحساب می آیدهمان طورکه میدانید دومدل‌ سیت هوا وجوددارد یک سوپاپ هوا ودیگری سوپاپ دود میباشد.که اگردچار نشتی یادرزاویه وموقعیت درست قرارنگیردضررهای جبران ناپذیری رابه موتورهای ماشین آلات راهسازی واردمیکند.مهمترین تاثیررا میتوان درعمر موتورو بالا بردن آلاینده های سوختی اشاره کرد.سیت هابصورت استاندارد درزاویه ۳۰درجه یا۴۵ درجه قرارمیگیردند تابتوانند بهترین کارایی داشته باشند.وجوداین حلقه مخصوصاًدر سر سیلندرهای فلزسبک لازم است ودرآن ها بطورانقباضی(سردکردن حلقه سیت دریخ خشک وگرم کردن سرسیلندر)سوار میگردند.سیت سوپاپ هایی که زیادگشاد شده باشندبا کارگذاردن حلقه سیت نودوباره قابل استفاده خواهندبود.تراش جاحلقه بوسیله تیغ فرز تخت مخصوص سوپاپ صورت میگیرد.

ویژگی ها ی سیت سوپاپ

  • سیت سوپاپ باکیفیت میتواند حرارت زیادی را متحمل شود وبراحتی حرارت رابه بدنه سیلندر انتقال دهد.
  • میزان حرارت بسیارزیاد میتواند منجربه آسیب زدن سیت سوپاپ ویاشکستگی آن نمی شود.
  • سیت سوپا باکیفیت عالی ساییده وپوسته پوسته وکدر نمیشود.
  • سیت سوپاپ دربرابرضربات بسیارمقاوم است.
  • سطح مخروطی سیت سوپاپ باعث تنظیم خودبه خود سوپاپ درمرکز آن میشود.
  • درجه شیب سوپاپ هوا ۳۰درجه وبرای دود ۴۵درجه است.
  • بعنوان یک قاعده کلی زاویه ۴۵درجه بایستی ۲۰%بیش تربلند شود تاباسطح یکسان ،همان جریان گاز۳۰درجه راایجاد نماید.
  • زاویه ۴۵درجه درحدود۲۰% بارآب بندی بیش تری اعمال میکندولی باکاهش جریان همراه است.
  • جنس حلقه های سیت سوپاپ ازچدن سانتریفوژ یابسیار مقاوم به ساییدگی ساخته میشوند.

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *