توربو شارژر (سوپر شارژر) ماشین آلات راهسازی و معدنی

معرفی توربو شارژر (سوپر شارژر)

توربو شارژر (سوپر شارژر) کوماتسو که بصورت محاوره ای بعنوان یک توربو شناخته میشود ،یک دستگاه القایی اجباری باتوربینی است که باعث افزایش بازده موتور واحتراق یک موتور احتراق داخلی باوادارکردن هوای اضافی فشرده شده بداخل محفظه احتراق میشود. این پیشرفت نسبت به توان خروجی یک موتور طبیعی که بخارمیشود به این دلیل است که کمپرسور میتواندهوای بیشتری وبه تناسب سوخت بیشتری راواردکند تاازفشار اتمسفرو برای همین ماده،ورودی هوا قوچ به تنهایی واردمحفظه احتراق شود.

توربو شارژر (سوپر شارژر) کوماتسو درابتدا بعنوان توربو شارژر (سوپر شارژر) هاشناخته میشدند وقتیکه همه دستگاههای القایی اجباری بعنوان شارژر های فوق طبقه بندی میشدند. امروزه اصطلاح“سوپر شارژر”معمولاًفقط در دستگاههای القایی اجباری بکارمیرود. تفاوت اصلی توربو شارژر (سوپر شارژر) کوماتسو ویک سوپر شارژر معمولی دراین است که یک سوپر شارژر بصورت مکانیکی توسط موتور هدایت میشود ،غالباًازطریق یک کمربند متصل به میل لنگ ،درحالیکه یک توربو شارژر (سوپر شارژر) توسط یک توربین که ازطریق موتور اگزوز موتور هدایت میشود ،تأمین میشود. درمقایسه بایک سوپر شارژر مکانیکی ،توربو شارژر (سوپر شارژر) هاتمایل دارندکه کار آمدترباشند  اماکم تری پاسخگو هستند. Twincharger به یک موتور باموتور سوپر شارژر و توربو شارژر (سوپر شارژر) اطلاق میشود.سازندگان معمولاًاز موتورهای توربو شارژر (سوپر شارژر) کوماتسو درموتورهای کامیون،ماشین ،قطار ،هواپیماو تجهیزات ساختمانی استفاده میکنند.آن هااغلب باموتور های احتراق داخلی چرخه اتو وچرخه دیزل استفاده میشوند.القای اجباری به اواخرقرن نوزدهم برمیگردد ،هنگامیکه گوتلیب دایملر تکنیک استفاده از پمپ دنده محور رابرای مجبورکردن هوابه موتور احتراق داخلی درسال ۱۸۸۵ به ثبت رساند.

اختراع ثبت شده درسال ۱۹۱۵توسط آلفردبوچی ، مهندس سوئیسی که در (Gebrüder Sulzer) مشغول بکاراست (اکنون بسادگی Sulzer نامیده میشود)اغلب تولد توربو شارژر (سوپر شارژر) کوماتسو درنظرگرفته میشود. این حق ثبت اختراع برای موتور شعاعی مرکب باتوربین جریان محوری اگزوز محور وکمپرسور سوارشده درشافت مشترک بود. اولین نمونه اولیه درسال ۱۹۱۵ باهدف غلبه براتلاف توان موتور های هواپیما بدلیل کاهش چگالی هوا درارتفاعات به پایان رسید. بااینحال ،نمونه اولیه قابل اعتمادنبود وبه تولیدنرسید. یکیدیگراز حق ثبت اختراعات اولیه برای توربو شارژر (سوپر شارژر) کوماتسو درسال ۱۹۱۶توسط مخترع توربین بخار فرانسوی آگوستاراتاو ،برای استفاده در نظرگرفته شده آن هادر موتورهای رنو مورداستفاده هواپیماهای جنگنده فرانسوی ، مورداستفاده قرارگرفت. بطورجداگانه ،آزمایش سال ۱۹۱۷توسط کمیته ملی مشاوره هوایی آمریکا وسنفورد الکساندر ماس نشان دادکه یک توربو شارژر (سوپر شارژر) میتواندیک موتور راقادر سازدازهر گونه اتلاف برق (درمقایسه باتوان تولیدشده درسطح دریا) درارتفاع حداکثر۴،۲۵۰متر (۱۳۹۴۴ فوت) جلوگیری کند. بالاتراز سطح دریا است. این آزمایش در Pikes Peak درایالات متحده بااستفاده ازموتور هواپیمای V12 Liberty انجام شد.

اولین کاربردتجاری یک توربو شارژر (سوپر شارژر) درسال ۱۹۲۵ بود، هنگامیکه آلفرد بوچی باموفقیت توربو شارژر (سوپر شارژر) هارابر روی موتور های دیزلی ده سیلندرنصب کرد وباعث افزایش توان مصرفی از۱۳۰۰ به۱۸۶۰ کیلووات (۱۷۵۰ تا ۲٫۵۰۰ اسب بخار) شد.این موتورتوسط وزارت حمل ونقل آلمان برای دوکشتی مسافری بزرگ به نام های“Preussen” و “Hansestadt Danzig” استفاده شده است. این طرح به چندین تولید کننده مجوز داده شد و توربو شارژر (سوپر شارژر) هادرکاربرد های دریایی ،ریلی وبزرگ کاربرد های ثابت شروع بکارکردند.

توربو شارژر (سوپر شارژر) کوماتسو درجنگ های جهانی دوم درچندین موتورهواپیما مورداستفاده قرارگرفتند ، ازابتدای قلعه پرواز بوئینگ B-17 درسال ۱۹۳۸ ، که از توربو شارژر (سوپر شارژر) های تولیدشده توسط جنرال الکتریک استفاده میکرد. سایرهواپیما های اولیه توربو شارژر (سوپر شارژر) کوماتسو شامل نمونه های آزمایشی B-24 Liberator ، P-38 Lightning ، P-47 Thunderbolt وآزمایشی Focke-Wulf Fw 190 آزمایشی بود.

تولیدکنندگان خودرو وکامیون دردهه ۱۹۵۰ تحقیق درمورد موتور های توربو شارژر (سوپر شارژر) کوماتسو راآغازکردند ، امامشکلات “تاخیر توربو” وبزرگی حجم توربو شارژر (سوپر شارژر) درآن زمان قادربه حل نبودند. اولین اتومبیل های توربو شارژر (سوپر شارژر) ،شورولت Corvair مونزاکوتاه مدت وOldsmobile Jetfire بودکه درسال ۱۹۶۲ معرفی شد. بدنبال بحران نفت درسال ۱۹۷۳ واصلاحات درقانون هوای پاک سال ۱۹۷۷ ، بعنوان روشی برای کاهش مصرف سوخت وانتشار گازهای خروجی ، توربو شارژر (سوپر شارژر) درخودروها متداولترشد

برخلاف توربو شارژر (سوپر شارژر) ها،سوپر شارژرها بصورت مکانیکی توسط موتورهدایت میشوند. تسمه ها، زنجیر ها، شفت ها وچرخ دنده هاروش های متداولی برای تغذیه یک سوپر شارژر ، قراردادن یکبار مکانیکی بر روی موتوراست. بعنوان مثال ،درموتور تک مرحله ای تک سرعته رولزرویس مرلین ،این سوپر شارژر حدود۱۵۰ اسب بخار (۱۱۰ کیلو وات) استفاده میکند. بااینحال ، مزایاازهزینه ها بالاتراست. برای موتور ۱۵۰ اسب بخار(۱۱۰ کیلووات) برای سوپر شارژر موتور ،موتور ۴۰۰اسب بخاراضافی (۳۰۰ کیلووات) تولیدمیکند ،سودخالص ۲۵۰ اسب بخار(۱۹۰ کیلووات) است. این جاست که نقطه ضعف اصلی یک سوپر شارژر آشکارمیشود. موتور بایددرمقابل قدرت خالص موتورعلاوه برقدرت رانندگی سوپر شارژ مقاومت کند.

یکیدیگر ازمضرات برخی از سوپر شارژر ها،راندمان آدیاباتیک پایین درمقایسه با توربو شارژر (سوپر شارژر) ها(مخصوصاً سوپر شارژر های نوع Roots)است. راندمان آدیاباتیک اندازه گیری ازتوانایی کمپرسور درفشارهوا بدون اضافه کردن گرمای اضافی به آن هوااست. حتی درشرایط ایده آل ،فرآیندفشرده سازی همیشه منجربه افزایش دمای خروجی میشود. بااینحال ،کمپرسورهای کارآمدگرمای اضافی کم تری تولیدمیکنند. سوپر شارژر های ریشه گرمای بیش تری به هوانسبت به توربو شارژر (سوپر شارژر) هامیدهند. بنابراین ،برای یک حجم معین وفشارهوا ،هوای توربو شارژر (سوپر شارژر) سردتراست ودرنتیجه متراکمتر ،حاوی مولکولهای اکسیژن بیش تری است ،وبنابراین قدرت بالقوه بیش تری نسبت به هوای فوق شارژدارد. درکاربرد عملی ،اختلاف بین این دوبسیار چشم گیراست ، زیرا توربو شارژر (سوپر شارژر) هااغلب تنها۱۵٪ تا ۳۰٪ انرژی بیش ترصرفاً براساس تفاوت دربازده آدیاباتیک تولیدمیکنند(اما بدلیل انتقال حرارت ازاگزوزداغ ،گرمایش قابل توجهی اتفاق می افتد).

درمقایسه ،یک توربو شارژر (سوپر شارژر) کوماتسو بارمکانیکی مستقیمی روی موتور قرارنمیدهد ،اگر چه توربو شارژر (سوپر شارژر) هافشاراگزوز عقب رابر موتور هاقرار میدهند وتلفات پمپ راافزایش میدهد. این کارآیی بیش تری داردزیرا درحالیکه افزایش فشارعقب باعث فشاربرضربات اگزوز پیستون میشود ،بخش اعظمی ازانرژی که توربین راهدایت میکندتوسط گاز اگزوز درحال گسترش است که درغیر اینصورت بعنوان گرما ازطریق لوله خالی هدرمیرود تأمین میشود. درمقابل شارژبیش ازحد ، نقطه ضعف اصلی توربو شارژر (سوپر شارژر) همان چیزی است که ازآن بعنوان “تاخیر”یا“زمان قرقره” یادمیشود. این زمان بین تقاضابرای افزایش قدرت (دریچه گاز بازمیشود) و توربو شارژر (سوپر شارژر)  باافزایش فشار ورودی وازاین رو قدرت افزایش مییابد.

تاخیردریچه گاز به این دلیل اتفاق می افتدکه توربو شارژر (سوپر شارژر) هابرای ایجادتوربین به فشارگاز اگزوزمتکی هستند. درسیستمهای خروجی متغیرمانند موتور های اتومبیل ،فشارگازهای خروجی درحالت خاموش، سرعت موتور پایین یاموتور دریچه کم معمولاًبرای رانندگی توربین کافی نیست.تنهاهنگامیکه موتور بسرعت کافی میرسد ،بخش توربین شروع به چرخش میکند ، یابه اندازه کافی سریع میچرخد تافشار ورودی بیش ازفشار اتمسفر ایجادکند.ترکیبی ازیک توربو شارژر (سوپر شارژر) کوماتسو باموتور اگزوز ویک سوپر شارژر محورموتور میتواند نقاط ضعف هردو راکاهش دهد.این روش Twinchargingنام دارد.

درمورد موتورهای دو زمانه Electro-Motive Diesel، توربو شارژر (سوپر شارژر) باکمک مکانیکی بطورخاص دوقلونیست ، زیراموتور ازکمک مکانیکی برای شارژ هوا فقط درسرعت پایین موتور واستارت استفاده میکند. هنگامی که بالاتراز درجه ۵است ، موتوراز توربو شارژر (سوپر شارژر) واقعی استفاده میکند. این متفاوت ازیک توربو شارژر (سوپر شارژر) است که ازبخش کمپرسور توربو کمپرسور فقط درهنگام شروع کاراستفاده میکند ،زیرایک موتور دوزمانه نمیتواند بطورطبیعی آسپیراسیون شود وطبق تعاریف SAE ،یک موتوردو زمانه بایک کمپرسور کمک مکانیکی درهنگام کاربیکار ودریچه گازپایین درنظرگرفته طبیعی است.

در توربو شارژر (سوپر شارژر) هاکاتریج شامل شفت،پره هوا،پره دود،بشقابک،بوش برنزی،مهره سرشفت،سیلندر میباشدکه دقیقا دردرون توربو شارژر (سوپر شارژر) قرارمی گیرد. این قطعه میبایست از آلیاژ بسیارمقاوم دربرابر حرارت وگرما تولیدشود.موتور های دیزل امروزه مصارف گوناگونی پیداکرده اند. ازاین جهت افزایش راندمان وکارایی موتورهای دیزل یکی ازمهم ترین عوامل در طراحی این دسته از موتورهای درون سوز است. یکی ازراه کارهای افزایش راندمان موتور استفاده از توربو شارژر (سوپر شارژر) درطراحی موتوراست.توربو شارژر (سوپر شارژر) برخلاف سوپرشارژها ازنیروی موتور برای کمپرس هوا استفاده نمیکنند وبرای نیروی محرک خودرا ازگازهای خروجی موتور استفاده مینمایند. ازاین جهت بیش ترطراحان تمایل به استفاه ازاین دسته ازمحصولات در طراحی موتورهای دیزل دارند.عملکرد دقیق توربو شارژ‌ هابه این شکل است که در موتور‌های دیزلی بعلت احتراق درونی موتوربرای سوخت، درزمانیکه موتورسرعت بالایی می گیرد.میزان اکسیژن که منجربه احتراق سوخت میشود دچار نوسان وتغییر میشود. دراین زمان توربو شارژها واردعمل میشود ومیزان هوای موردنیاز سوخت راتامین مینمایند.

نشانه های خرابی توربو شارژر (سوپر شارژر):

 • درزمان روشن نمودن کامیون دودسیاه ازاگزوز خارج میشود.
 • مکش هوا دچارمشکل میشود. وکیم هوا درست صورت نمیگیرد.
 • منجر به نشتی روغن می شود.

 

کاربرد توربور شارژر (سوپر شارژر)

درموتورهای پیستونی آسپیراسیون طبیعی ،گازهای ورودی بافشاراتمسفر پرشده ازخلاء حجمی ناشی ازسکته مغزی روبه پایین پیستون ،واردموتور میشوند یا“تحت فشارقرار میگیرند” ،شبیه به رساندن مایع بااستفاده ازیک سرنگ است. اگرهوا بتواندفشار اتمسفر راحفظ كند ،مقدارهوا درواقع الهام گرفته شده است ،درمقايسه بامقدارنظری ،كارايی حجمي ناميده ميشود. هدف از توربو شارژر (سوپر شارژر) بهبودبهره وری حجمی موتور باافزایش چگالی گازورودی (معمولاًهوا) است که اجازه میدهد قدرت بیش تری درهرچرخه موتورداشته باشد.کمپرسور توربو شارژر (سوپر شارژر) درهوای محیط کشیده شده وآن رافشرده میکند قبل ازوارد شدن به منیفولد ورودی بافشار بیش تر است. این امرباعث میشودکه درهرسیر ورودی ،هوای بیش تری ازسیلندر هاواردشود. قدرت موردنیاز برای چرخش کمپرسور گریز ازمرکز ازانرژی جنبشی گازهای خروجی موتورحاصل میشود.

درکاربردهای اتومبیل ،“افزایش” به مقداری که فشارمانیفولد ورودی ازفشاراتمسفر فراتر رود ،اشاره دارد. این نماینده فشارهوای اضافی است که بیش ازآن چه که بدون القاء اجباری حاصل میشودحاصل میشود. سطح افزایش ممکن است درفشار سنج ،معمولاًدرنوار ، روان یااحتمالاً kPa نشان داده شود.کنترل افزایش توربو شارژر (سوپر شارژر) طی ۱۰۰سال استفاده آن هابه طرزچشم گیری تغییرکرده است. توربو شارژر (سوپر شارژر) های مدرن میتوانند ازضایعات ،دریچه های منفجر وهندسه متغیراستفاده کنند ،همان طورکه دربخش های بعدی موردبحث قرارگرفته است.

درکاربرد های توربو شارژر (سوپر شارژر) کوماتسو موتوربنزینی ،فشارتقویت شده برای نگهداشتن کل سیستم موتور ازجمله توربو شارژر (سوپر شارژر) درمحدوده عملیاتی طراحی حرارتی ومکانیکی آن محدوداست. افزایش بیش از حدموتور غالباًبه روشهای مختلفی ازجمله پیش احتراق ،گرمای بیش ازحد وفشارزیاد سخت افزارداخلی موتوربه موتور آسیب میرساند. بعنوان مثال ، برای جلوگیری ازضربه زدن موتورهم چنین بعنوان انفجار شناخته میشودو آسیب جسمی مربوط به موتور ،فشارمنیفولد ورودی نبایدخیلی زیادشود ، بنابراین فشاردر منیفولد ورودی موتورباید ازطریقی کنترل شود. بازکردن ضایعات باعث میشودانرژی اضافی مقرر برای توربین ازآن دورشود ومستقیماً به لوله اگزوز منتقل شود ، درنتیجه فشارتقویت راکاهش میدهد. ضایعات میتواند بصورت دستی کنترل شوداغلب درهواپیما مشاهده میشودیا توسط یک محرک درکاربرد خودرو ،اغلب توسط واحدکنترل موتورکنترل میشود.

افزایش قدرت با استفاده از توربو شارژر (سوپر شارژر)

هم چنین ممکن است از توربو شارژر (سوپر شارژر) برای افزایش راندمان سوخت بدون افزایش توان استفاده شود.این امربامنحرف کردن انرژی زباله اگزوز ،ازفرآیند احتراق وتغذیه مجددآن به سمت ورودی“گرم”توربو که در حال چرخش توربین است ،حاصل میشود. ازآن جاکه طرف توربین گرم باانرژی اگزوز رانده میشود ،توربین ورودی سرد(آن طرف توربو) هوای ورودی تازه رافشرده کرده وآنرا بداخل موتور سوق میدهد.بااستفاده ازاین انرژی درغیر اینصورت تلف شده برای افزایش جرم هوا ،اطمینان حاصل میشودکه تمام سوخت قبل ازاین که درمرحله شروع اگزوزتخلیه نشود ،سوزانده میشود. افزایش دماازفشار بالاتربازده کاروت بالاتر میدهد.

کاهش چگالی هوادراثر ازدست دادن چگالی جوی که درارتفاعات مشاهده میشودایجاد میشود. بنابراین ،استفاده طبیعی از توربو شارژر (سوپر شارژر) باموتورهای هواپیمااست. باصعودهواپیما به ارتفاعات بالاتر ،فشار هوای اطراف به سرعت فرو میرود. در۱۸۰۰۰پا(۵ هزار و ۵۰۰ متر) هوانیمی ازفشارسطح دریااست ، به این معنی که موتوردراین ارتفاع کم ترازنیمی ازقدرت تولیدمیکند. درموتور های هواپیمامعمولاًاز توربو شارژ برای حفظ فشارمنیفولد باافزایش ارتفاع استفاده میشود(یعنی جبران هوای باچگالی کم تردرارتفاعات بالاتر). ازآن جاکه فشارهوا درهنگام صعودهواپیما کاهش مییابد ،نیروبعنوان تابعی ازارتفاع درموتور های معمولی دارای فشارکاهش مییابد. سیستمهایی که از توربو شارژر (سوپر شارژر) برای حفظ توان خروجی سطح موتوریک موتوراستفاده میکنند ،سیستمهای عادی توربو نامیده میشوند.بطورکلی ،یک سیستم عادی توربو سعی داردفشار مانیفولد ۲۹٫۵اینچ جیوه (۱۰۰کیلو پاسکال)راحفظ کند.

تأخیر توربو شارژر (سوپر شارژر) کوماتسو (تأخیر توربو)زمان موردنیازبرای تغییر درمصرف انرژی درپاسخ به تغییرگاز دریچه گازاست ،که درهنگام شتاب نسبت به یک موتورطبیعی که بسرعت پاسخ داده می شود به عنوان یک تردید یا پاسخ گازآهسته عمل میکند. این بدلیل زمان لازم برای سیستم اگزوز و توربو شارژر (سوپر شارژر) برای تولیدتقویت مورد نیازاست که میتوان ازآن بعنوان طلسم نیزنام برد.اینرسی ،اصطحکاک وفشار کمپرسور عوامل اصلی تأخیردر توربو شارژر (سوپر شارژر) هاهستند. سوپر شارژر هاازاین مشکل رنج نمیبرند ،زیراتوربین بدلیل این که کمپرسور مستقیم توسط موتور کارمیکند ازبین میرود.

برنامه های کاربردی توربو شارژر (سوپر شارژر) کوماتسو رامیتوان دسته بندی کردکه نیازبه تغییردرقدرت خروجی (ماننداتومبیل) ومواردی ندارد(ماننددریایی ،هواپیما ،خودرو سازی تجاری ،صنعتی ،ژنراتور ولوکوموتیو). اگرچه تادرجه های مختلف مهم است ، تاخیر توربو شارژر (سوپر شارژر) دربرنامه هایی که نیازبه تغییرات سریع دربازده برق دارند ،مشکل سازاست. طراحی موتور تاخیر رابه چندروش کاهش میدهد:

 

 • پایین آمدن چرخش چرخشی توربو شارژر (سوپر شارژر) بااستفاده ازقطعات شعاع پایین وسرامیک وسایر موادسبکتر
 • تغییرنسبت ابعاد توربین
 • افزایش فشارهوای بالای عرشه(تخلیه کمپرسور) وبهبودپاسخ ضایعات
 • کاهش تلفات اصطحکاک ،بعنوان مثال ،استفاده ازیاتاقان فویل بجای تحمل روغن معمولی
 • بااستفاده از توربو شارژر (سوپر شارژر) های نازل متغیر یادو قلو
 • کاهش حجم لوله های سطح بالا
 • استفاده ازچند توربو شارژر (سوپر شارژر) متوالی یاموازی
 • بااستفاده ازسیستم ضدویروس
 • استفاده از دریچه قرقره توربو شارژر (سوپر شارژر) کوماتسو برای افزایش سرعت جریان گاز اگزوز به توربین (دوقلو)

 

گاهی اوقات توربو باسرعت موتورکه زیرآستانه افزایش است اشتباه میشود. اگرسرعت موتور پایینتر ازآستانه افزایش توربو شارژر (سوپر شارژر) دردورموتور باشد ،میتوان زمان لازم برای ساخت سرعت ودور دردقیقه راقابل توجه دانست ،شایدحتی ده هاثانیه برای یک وسیله نقلیه سنگین که ازسرعت کم وسیله نقلیه باسرعت بالاشروع میشود. این انتظاربرای افزایش سرعت خودرو تاخیر توربو نیست ،بلکه انتخاب صحیح دنده برای افزایش تقاضااست. هنگامیکه وسیله نقلیه بسرعت کافی برای تأمین دورلازم برای رسیدن به آستانه تقویت برسد ،تأخیر به مراتب کوتاه ترخواهدبود درحالیکه خود توربو انرژی چرخشی وانتقال رابرای تقویت مثبت ایجادمیکند ،تنهااین آخرین قسمت تأخیر دردستیابی به تقویت مثبت توربو است.

توربو شارژر (سوپر شارژر) لودر امروزه کاربردبسیاری درساختارموتورهای سوخت فسیلی رادارا میباشند.زیراتکنولوژی بکاررفته دراین محصول باعث می شودکه راندمان وبازدهی موتور هاافزایش یافته واحتیاجی به افزایش حجم سوخت موتوربرای رسیدن به توانایی بیش ترموتور هانباشدعملکرد توربوشارژ لودر به این شکل است که باتکنولوژی بکاررفته در طراحی پره هاو مسیرهای حلزونی شکل هوا ودود توانسته ازفشارخروجی دودحاصل ازموتور باعث مکش هوای بیش تر بداخل محفظه احتراق موتور گردد واین امرباعث می شود بارسیدن هوای بیش تر وخارج شدن سریع تردود ازمحفظه احتراق انرژی بیش تری درهنگام احتراق صورت گیرد وباعث می شودکه موتور دیزلی راندمان وبازدهی بالاتری نسبت به زمان قبل خود راداشته باشد. توربو شارژر (سوپر شارژر) هاقطعات بسیارحساسی بوده وازطرفی بسیار وظیفه عملکردی بالایی رادر موتور هادارند ودرصورت صحیح کارنکردن این قطعه موتورهابسرعت راندمان وبازدهی مطلوب خودرا ازدست می دهند واین قطعه سریعاباید تعویض ویاتعمیر گردد وازطرفی دیگراین قطعه حرارت خروجی ازموتور رانیزباید تحمل کنند واین امرموجب می گردد که توربو شارژر (سوپر شارژر) هابدون کیفیت عملکردمناسبی درسیستم موتور هانداشته وسریعاخراب شوند ازاین روتوصیه می گردد باانتخاب درست درخرید این کالابسیارحساس از وب سایت راهساز کاماتسو ازکیفیت کالا اطمینان حاصل کنید وبااطمینان خاطرازاین کالا باکیفیت ارائه شده استفاده نمایید.

 

تقویت آستانه توربو شارژر (سوپر شارژر)

آستانه تقویت یک سیستم توربو شارژر (سوپر شارژر) محدوده تحتانی منطقه ای است که کمپرسور درآن کارمیکند. كم ترازمقدار مشخصی ازجریان ،كمپرسورتقویت ناچیزی راتولید میكند. این محدودیتهابدون درنظرگرفتن فشارگاز اگزوز درRPM خاص تقویت میشود. تحولات جدیدتر توربو شارژر (سوپر شارژر) وموتور آستانه تقویت رابطور پیوسته کاهش داده است.تقویت برق(“تقویت الکترونیکی”)یک فناوری جدیددر دست توسعه است. ازیک موتورالکتریکی استفاده میکند تابااستفاده ازگازهای خروجی موجود، توربو شارژر (سوپر شارژر) راسریع ترازحد ممکن بسرعت کاربرساند. جایگزینی برای تقویت الکترونیکی ،جداکردن کامل توربین وکمپرسور به یک توربین ژنراتور و کمپرسوربرقی مانند توربو شارژر (سوپر شارژر) ترکیبی است.این باعث میشودسرعت کمپرسور ازسرعت توربین مستقل باشد.

توربو شارژر (سوپر شارژر) هافقط هنگامی تولیدمیشوندکه مقدارمشخصی ازانرژی جنبشی درگازهای خروجی وجودداشته باشد. بدون داشتن جریان گازاگزوز کافی برای چرخاندن پره های توربین ،توربو شارژر (سوپر شارژر) نمیتواند نیروی لازم موردنیاز برای فشرده سازی هوای ورودی به موتور راتولیدکند. آستانه تقویت باجابه جایی موتور،دور موتور ،بازشدن دریچه گاز واندازه توربو شارژر (سوپر شارژر) تعیین میشود.سرعت کار(دوردردقیقه) که درآن حرکت گازخروجی کافی برای فشرده سازی هوای ورودی به موتوروجود دارد ،“دورآستانه تقویت کننده” نامیده میشود. کاهش “دورآستانه افزایش دردور” میتواندپاسخ گاز دریچه گاز رابهبودبخشد.

مؤلفه های توربو شارژر (سوپر شارژر)

توربو شارژر (سوپر شارژر) کوماتسو سه مؤلفه اصلی دارد:

 • این توربین که تقریباًهمیشه یک توربین ورودی شعاعی است،اماتقریباًهمیشه یک توربین ورودی محوری تک مرحله ای در موتور های بزرگ دیزل است.
 • کمپرسور که تقریباًهمیشه یک کمپرسور گریز ازمرکزاست.مونتاژ چرخش محوطه ،مرکز
 • بسیاری ازتأسیسات توربو شارژر (سوپر شارژر) ازفناوری های اضافی مانند:زباله ،شیرآلات داخلی وشیرانفجاری استفاده میکنند.

 

درسمت چپ ،اتصال تخلیه روغن برنج. درسمت راست خط تأمین روغن بافته واتصالات خط خنک کننده آب قراردارد.سمت پروانه کمپرسورباپوشش برداشته شده است.مسکن جانبی توربین برداشته شد.انرژی تأمین شده برای کارتوربین ازآنتالپی وانرژی جنبشی گازتبدیل میشود. محفظه های توربین جریان گاز راازطریق توربین هدایت میکنند زیراحداکثر ۲۵۰،۰۰۰ دوردردقیقه میچرخد. اندازه وشکل میتواند برخی ازویژگیهای عملکرد توربو شارژر (سوپر شارژر) کلی رانشان دهد.اغلب همان مونتاژاولیه توربو شارژر (سوپر شارژر) باانتخابهای مختلف مسکن برای توربین ازتولیدکننده دردسترس است وگاهی اوقات پوشش کمپرسور نیزهست. این اجازه میدهد تاتعادل بین عملکرد ،پاسخ وبازده متناسب بابرنامه باشد.

حلزونی دود کوماتسو W90 قسمتی ازسیستم توربو شارژر (سوپر شارژر) این دستگاه است که وظیفه هدایت مسیرخروج حرکت دوداز موتور رابه عهده دارد ومقاومت بالایی دربرابرحرارت رادارد. حلزونی دودارائه شده ساخت کشورایران بوده وازمتریال وکیفیت بالای جهانی برخورداراست ومی تواندجایگزین مناسبی به جای نمونه خارجی خودباشد وعملکرد مناسبی را برای توربو شارژر (سوپر شارژر) هاوهم چنین موتورهای دیزل ایجادنماید.توربو شارژر (سوپر شارژر) هاتاثیربه سزایی دربالابردن راندمان موتور هادارند واین امرباعث شده تااین قطعه بسیارحساس ومهم برای موتور هادیزلی باشد.مواداولیه بکاررفته دراین قطعه بایدبگونه ای باشد تاباعث شودمسیر دودخروجی از توربو شارژر (سوپر شارژر) بسادگی خارج شده ودربرابرحرارت ناشی ازموتور مقاومت بالایی داشته وتغییررنگ ویاتغییر شکل ندهد.باخریدمناسب حلزونی دودبرای توربو شارژر (سوپر شارژر) هامی توانید عمر وعملکردصحیح توربو شارژر (سوپر شارژر) هاراافزایش دهید وازطرفی باعث بالابردن راندمان موتور دستگاه شوید.توربو شارژر (سوپر شارژر) هااگراز کیفیت مناسبی برخوردارنباشندخیلی سریع خراب واحتیاج به تعویض دارندبه همین علت خریدصحیح وباکیفیت این قطعه بسیار حائزاهمیت است امروز باتولید حلزونی هوادرایران باکیفیت بالامی توان گفت این قطعه ارائه شده بسیارجایگزین مناسبی بجای نمومه خارجی خودبوده وتوانسته است همان عملکرد وراندمان رابه موتورهای دیزلی برگرداند. کوماتسو w90 بسیارلودر محبوب این شرکت است که درایران هم مورداستقبال قرارگرفته وبسیار عملکردخوبی درشرایط آب و هوایی ایران رادارد.

آشنایی با لودر کارترپیلار

لودر کاترپیلار ۹۸۸B یکی ازمحبوب ترین وپرطرفدارترین محصولات کمپانی بزرگ کاترپیلاراست که امروزه توانسته این محبوبیت بالای خودرا ازداشتن تکنولوژی امریکایی خودبه دست آورد.سیستم توربو شارژهای این دستگاه راهسازی مانندمابقی توربو شارژر (سوپر شارژر) هاازسه قسمت حلزونی دود،حلزونی هوا،کاتریج وسط تشکیل شده است.وکالا ارائه شده یک حلزونی دوداین توربو شارژر (سوپر شارژر) بوده که بایدتوانایی مقاومت بالایی دربرابرحرارت راداشته وبتواند بدرستی مسیرحرکت خروجی دود حاصل ازموتور رافراهم نماید واین محصول ایرانی از کفیت آلیاژی خوبی برخورداربوده ومی تواندجایگزین خوبی دربرابر نمونه خارجی خودباشد.حلزونی های دود براثر مرورزمان وکارکرد دستگاه دچارسوختگی وازدست دادن کارایی می شوندواین موضوع باعث می شود تادرانتخاب این محصول راهسازی بسیار بادقت عملکرد تاقطعه موردنظربتواند کارکرد مناسبی رادرزمان موردنظر ایجادنماید.آلیاژهای بکار رفته درحلزونی دود بایدبتواند مقاومت بالایی دربرابرحرارت و هم چنین ساخت این قطعه بایدبراحتی مسیر دودرا به خارج از موتور هدایت نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *