فورک لیفتراک چیست؟ و کاربرد استفاده از آن

فورک لیفتراک که بیش تربانام جرثقیل وبرخی اوقات باعنوان فورک لیفتراک ازآن ها یاد میشود، لودرهای صنعتی بسیارقدرت مندی هستند. مهمترین اهداف بکارگیری این تجهیزات صنعتی، جابه جایی وانتقال دستگاههای سنگین درتسهیلات صنعتی است. نکته مهم درمورد فورک لیفتراک ها، توانایی آن هاجهت بلندکردن بارهای سنگین درارتفاعهای بلند و نیزپایین آوردن آن هابه هنگام نیاز میباشد.

فورک لیفتراک هاکه مجهزبه ساختارهای متفاوتی هستند، جهت انتقال بارهای سنگین برروی سطوح شیبدار ویا پالتهای چوبی مورداستفاده واقع میشوند. اولین باردر اوایل قرن بیستم از فورک لیفتراک ها رونمایی شدو ازآن پس، نقشی به سزا درجابه جایی وانتقال تجهیزات سنگین صنعتی ایفا میکنند. دراین مقاله، مقدمه ای جامع برلیفتراک ها، تحولات آن هادر طول سالهای گذشته، مروی برمقوله ها وانواع گوناگون لیفتراک هاونیز ملاحظات امنیتی درعملیات سنگین اعمال خواهیم کرد.

فورک لیفتراک یک وسیله نقلیه کوچک صنعتی است که دارای یک سکوی چنگال باقدرت است که درجلو متصل است ومیتواند برای قراردادن درزیر باربرای بلندکردن یاجابه جایی آن بالا وپایین بیاید. لیفتراک نیازهای صنایع مختلف ازجمله انبارها ودیگرتجهیزات بزرگ ذخیره سازی راتأمین میکند.

نیروی فورک لیفتراک توسط باتری برقی یاموتورهای احتراقی تأمین میشود. برخی از فورک لیفتراک هابه اپراتورها اجازه میدهند.هنگام رانندگی وکار بادستگاه بنشینند درحالیکه برخی دیگربه ایستادن اپراتور نیازدارند. برای حمل مواد وکالاها بطورگسترده درسراسر صنعت استفاده میشود.

فورک لیفتراک یاهمان لیتفراک یکی ازپرکاربردترین تجهیزات حمل ونقل دریایی است که برای بارگیری یاتخلیه کالاهای بسته‌بندی شده روی پالت درکانتینرهای حمل ونقل وهم چنین حمل آنها درمسافتهای کوتاه است.یک فورک لیفتراک بطورمعمول ازدوچنگال افقی باقدرت تشکیل شده است که جمع شده وبه پایین می‌آیند. این دوچنگال پرقدرت توسط اپراتور لیفتراک کنترل میشوند.

تاریخچه فورک لیفتراک

تقریبااواخر قرن نوزدهم بودکه فورک لیفتراک ها روانه بازارشدند. این مدل از فورک لیفتراک ها دارای پلتفرم هایی بودندکه ارتفاع آن هاتنها چند سانتیمتر بالاترطراحی شده بود. بطورمعمول اینهابرای جابه جایی موادموجود درفروشگاه ها بکاربرده میشدند. درسال ۱۹۱۰، اولین لیفتراک بالابرطراحی شدو درسالهای پس از آنt شاهدبهبود روند طراحی نمونه های پیشرفته تربوده است. دراواخر دهه ۱۹۳۰، مجوزحمل تجهیزات بسیارسنگین بمنظور بهره وری وذخیره سازی بیش ترصنعتی کسب شد.

البته علی رغم همه تلاشهایی که برای راه اندازی بالابرهای صنعتی انجام گرفت، استفاده ازآن هادر دهه ۱۹۳۰ تقریبابسیار کم بود. درطول رکودبسیار بزرگ اقتصادی، بازارکار برای سرمایه گذاران بسیارسخت بود. سپس درجنگ جهانی دوم، استفاده ازبالابرها وکامیون های مجهزبه بالابرهای صنعتی، بخش استراتژیک تلاشهای جنگی تلقی میشد. به دلیل کمبودنیروی انسانی که بیش ترآنها درجبهه های جنگ جهانی نام نویسی کرده بودند‌، فورک لیفتراک ها بیش ترکارهای صنعتی مردانه رابرعهده گرفتند. باپایان یافتن جنگ جهانی، فورک لیفتراک ها یکی ازعوامل اصلی درجابه جایی تجهیزات صنعتی قلمداد میشدند.

فورک لیفت ها و پالت های صنعتی یکی از محبوب ترین  تجهیزات رایج در ارتش آمریکا بودند که در استرالیا استقرار داشتند و پایه ای برای تجهیزات مشترک المنافع تبدیل شدند که به ساخت بزرگترین شرکت پالت دنیا تبدیل شد.

عناصر تشکیل دهنده ی اصلی فورک لیفتراک

بایدبدانید فورک لیفتراک شامل اجزای مختلفی است که برای انجام موثرکار انجام میشوند. ازقاب کامیون، منبع تغذیه تاوزنه تعادل برای عملکرد موثر لیفتراک ضروری است.

۱٫قاب کامیون

قاب کامیون مهمترین مولفه تشکیل دهنده پایه دستگاه است. تمام اجزای اصلی لیفتراک ازجمله چرخ ها، وزنه تعادل ودکل به قاب کامیون متصل شده اند.

۲٫وزنه تعادل

وزنه تعادل یک وزنه چدنی است که به قسمت عقب لیفتراک متصل است. هدف ازوزنه تعادل مقابله باتعادل باری است که برداشته میشود. در لیفتراک برقی، ضدوزنی روی باتری اسیدسرب ثابت میشود.

۳٫منبع نیرو

منبع تغذیه لیفتراک ازیک موتوراحتراق داخلی تشکیل شده است. موتور میتواندتوسط LPG ، CNG ،گازوئیل وگازطبیعی تأمین شود. لیفتراک های برقی ازسلول های سوختی یا باتری های اسیدسرب تأمین میشوند.

۴٫کالسکه

کالسکه بعنوان پایه لیفتراک عمل میکند. کالسکه روی ریلهای دکل ثابت است تابتوان آن رابراحتی به سمت بالا وپایین حرکت داد.

۵٫دکل

دکل یک قطعه عمودی است که بارهارا بالامیبرد وفشار میدهد. مولفه ازریل های به هم پیوسته تشکیل شده است که کنترل افقی راارائه میدهد. دکل نیزمانند کالسکه ممکن است به غلتک مجهزباشد.

کارایی استفاده از فورک لیفتراک

لیفتراک قدرت خودرا ازدو مکانیزم گره خوردن به دست می آورید:

  • یک جفت سیلندر هیدرولیکی
  • یک جفت قرقره زنجیری غلتکی

سیلندر های هیدرولیک

دسته بالابربه پمپ هوا برقی در پایه فورک لیفتراک متصل شده است. پس ازفشار دسته، پمپ هوارا که هوای خارج را ازطریق یک فیلتر میکشد، تحریک میکند وآن رابه لوله ای میرساندکه به سیلندرهای هیدرولیک میرسد.یک سیلندر هیدرولیکی متشکل ازیک لوله توخالی است که درانتهای آن بایک پیستون روان کننده انعطاف پذیر درسردیگر بسته شده است. هوا ازطریق قاعده سیلندر محصور میشودکه به گازهااجازه میدهد بدون خروج ازآن هاوارد شوند.

حجم گاز درسیلندر فشارداخل آن راافزایش میدهد. فشاروارد شده به ناحیه سرپیستون، نیرویی به سمت بالاایجاد میکند. این نیروباعث حرکت پیستون به سمت بالا، افزایش حجم گاز وبه حداقل رساندن فشار میشود. این تعادل فیزیکی رادر ارتفاع لیفتراک ونیرویی معادل ازگاز وبار لیفتراک ایجاد میکند.

  • برای بالا رفتن بار: اپراتور دسته رابه سمت جلو هل میدهد وبه لیفتراک سیگنال میدهد تاهوای اضافی رابه سیلندرهامنتقل کند.
  • برای کاهش یافتن بار: اپراتور دسته رادرجهت عقب میکشدکه به یک دریچه مخصوص برای تخلیه گازاز سیلندرها اشاره میکند.

قرقره زنجیر غلتکی

پیستون های هیدرولیک به دوساختار اصلی عمودی متصل میشوندکه بعنوان “دکل”شناخته میشوند. چنگال هایی که قصدحمل بار رادارندتوسط یک جفت قرقره زنجیرغلتکی که تکیه گاه آن هایک دنده دربالای دکل است به بدنه اصلی لیفتراک متصل میشوند.

ازاین رو ،وقتی پیستون های هیدرولیکی دکل هارا به سمت بالافشار میدهند، چرخ دنده های دکل هارا به زنجیر غلتک فشارمیدهند. این اتفاق می افتد زیرایک طرف زنجیربه قاب غیرمتحرک لیفتراک ثابت است وتنهاراهی که دکل ها میتوانندبه سمت بالاحرکت کننداین است که چرخ دنده هادرجهت عقربه های ساعت بچرخند وچنگالها را ازبالای سربکشند.

اهمیت این مکانیسم این است که اجازه میدهد چنگالها ازدسترس سیلندرها دورشوند. اگرمنظور ازقرقره های زنجیر غلتکی نباشد، لیفتراک هابرای بالابردن بار تاارتفاع معادل به سیلندرهای بلندتراحتیاج دارند.

کنترل ها

فورک لیفتراک ها دارای دومجموعه کنترل هستند:یکی برای فرمان ودیگری برای بالابری است.

کنترل فرمان

فرمان دارای پدال شتاب، فرمان ،ترمز ،دنده عقب ودنده جلواست. لیفتراک ها ازفرمان چرخ عقب استفاده میکنند. هنگامیکه فرمان راروشن میکنید، چرخ درمحور عقب شروع به چرخش به عقب وجلو میکند. این هدف بطورعمدی طراحی شده است تابه اپراتور اجازه دهددر هنگام حمل بار، درجه چرخش ودقت بیش تری داشته باشد.

کنترل بالابر

كنترل بالابرشامل دواهرم است: یكی برای بلندكردن چنگال به بالا وپایین ودیگری برای كج كردن باربه عقب وجلو است. کنترل بالابری همان مکانیزم بالابری است که دربالابحث شد. مکانیسم شیب تاحدودی متفاوت است. دوجفت سیلندرهیدرولیکی اضافی به پایه دکل هامتصل شده است. هنگامیکه دستگیره شیب درجهت جلوحرکت کرد، هوا بطور خودکار محفظه راپر میکند. افزایش فشارکافی است تابتوانید سرپیستون رافشار دهید ودکل هارا ازبدنه خودرودور کنید. هنگامیکه دستگیره شیب به عقب منتقل شد، هوابه آرامی ازسیلندر عبورکرده وبه قسمت دیگرسیلندرهای متصل به دکل منتقل میشود. وقتی پیستون هابه جلو رانده میشوند دکل ها به سمت عقب رانده میشوند.

مصارف صنعتی فورک لیفتراک

فورک لیفتراک، صنایع انبار وحمل ونقل راکاملاً دگرگون کرده است. فورک لیفتراک اولین باردراوایل قرن ٢٠اختراع شد واکنون به بخشی حیاتی ازدنیای صنعت مدرن تبدیل شده است. نام لیفتراک ها بدلیل شاخه های شاخ مانندآن هااست که بار رابالا میبرد.

فورک لیفتراک ها اساساً در موارد زیر استفاده می شوند:

١. مکان های ساخت و ساز

فورک لیفتراک های صنعتی بعنوان تجهیزات بسیارمفیدی درمحلهای ساخت وساز خدمت میکنند، زیرا میتوانندبرای حمل مصالح ساختمانی سنگین درمسافتهای طولانی، ازطریق زمینهای ناهمواراستفاده شوند. عملکرد ابزاربالابر ووسیله نقلیه راباهم ادغام ومتعادل میکند. لیفتراک ها میتوانندپالت های آجر، مصالح ساختمانی وتیرچه های فولادی راازکامیون تحویل بارگیری کرده وبه محل کارمنتقل کنند. اکنون بیش ترشرکتهای حمل ونقل لیفتراک سواربر کامیون راباخود حمل میکنند تامحصولات ساختمانی رابه راحتی بارگیری کنند.

٢. انبار

فورک لیفتراک اغلب درانبارهااستفاده میشود. فورک لیفتراک ها عمدتابرای بارگیری وتخلیه کامیون ها وحمل کالااستفاده میشوند. طیف وسیعی از فورک لیفتراک موجوداست که شامل ماشین آلات عابرپیاده تاکامیون های راننده سنگین است. اندازه فورک لیفتراک هامتفاوت است، ازظرفیت یک تن برای کارهای عمومی مربوط به انبارتا ظرفیت ٥٠تن برای حمل کانتینر است . صفحه روی لیفتراک ، بالاترین وزنی راکه میتواند برداردتعیین میکند. اپراتورهای لیفتراک میتوانند چنگال هارا بالا وپایین کنند، ازشیفت کناراستفاده کنند تابارها راجابجا کنند ودکل راکج کنند تابار ازچنگال هابلغزد. ازکامیون های پالت برای تخلیه وپرکردن کالاهایی که روی پالت مانند کارتن وکالاهای قلع شده تحویل داده میشوند، استفاده میشود.

٣. بازیافت

هم چنین از فورک لیفتراک درعملیات بازیافت برای تخلیه کامیون ها یاکانتینرهای بازیافت وانتقال محتوای آن هابه محلهای مرتب سازی استفاده میشود. کامیون های لیفتراک میتوانند بطورموثر کامیون های مستقیم، تریلرهای تراکتور، آسانسور وواگن های راه آهن رابارگیری وتخلیه کنند. ازاتصالات قفس میتوان برای حمل موادی مانندلاستیک استفاده کردکه ممکن است ازچنگال هابلغزانند.

قبل ازشروع عملیات بارگیری – تخلیه،منطقه کارباید بخوبی آماده شود. ترمز خودروباید تنظیم شود. برای جلوگیری ازواژگونی لیفتراک بایدجک های ثابت راکه ازنیمه تریلرپشتیبانی نمیکند وبه تراکتورمتصل نیست ،نصب کنید. اطمینان حاصل کنیدکه ارتفاع درب ورودی خودروحداقل ٥سانتیمتر ارتفاع لیفتراک راپاک میکند. هم چنین اطمینان حاصل کنیدکه اسکله هاو هم چنین صفحات اسکله هیچ گونه محاصره ای ندارند وکاملاً خشک هستند. چنگالها راباید هنگام مسافرت بدون باربه سمت پایین نگهداشته وهنگام مسافرت بابار، آن هارا به سمت بالا نگهداشت.

٤.حیاط

درطول جنگهای جهانی درصورت نیازبه روشی سریع وکارآمد برای بارگیری اسلحه ولوازم، از لیفتراک درانباشت وتخلیه کشتی ها وبارها استفاده شده است. امروزه از فورک لیفتراک های سنگین برای حمل کانتینرهای حجیم ازکامیون های حمل ونقل به مناطق ذخیره سازی اسکله وسپس به کشتی هااستفاده میشود. هنگامیکه محموله هااز چوب وفولاد بارگیری نمیشوند، برای حمل محموله هااستفاده میشود.

٥. گاو آهن برفی

فورک لیفتراک هم چنین میتواند نیازگاوآلات برف راتأمین کند. کارآفرینان میتوانند پیوست لیفتراک صنعتی رابخرند یااستخدام کنندکه به بیل زدن برف کمک میکند. این گزینه بسیارمنطقی ازاستخدام گاوشکن است. براحتی میتواند ازراه پوشیده شده ازبرف درپارکینگ ها وپیاده روهای فضای بازخارج شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *