لاستیک ساق سوپاپ ماشین آلات راهسازی و معدنی

برای ورودسوخت به سیلندرهنگام مکش، وبرای خروج دوداز سیلندر هنگام تخلیه،نیاز به سوپاپ داریم.سوپاپ قطعه ای قارچی شکل است که بیش ترشبیه گوشت کوب است. سوپاپ گازاز سوپاپ دود دارای سطح بیش تری است تاسیلندر بهترپرشود وراندمان حجمی موتور بالارود.برای این که سیلندر بهترپرشود نیازبه این است، که دودها درزمان تخلیه سریع وکامل از سیلندر خارج شوند.برای این منظور وافزایش راندمان حجمی موتوراکثراً درموتورها بجای دو سوپاپ ازچهار سوپاپ استفاده میکنند.به محل نشست سوپاپ هادر سرسیلندر سیت میگویند.

یکی ازلوازم جانبی سوپاپ لاستیک ساق سوپاپ است که میبایست بعدازمدتی تعویض گردد.سازنده این قطعه کشور چین میباشد ودارای کیفیت بالا وبازدهی بسیارمناسبی برای موتورهای کامینز میباشد.

 

استارت ماشین آلات راهسازی و معدنی

استارت ماشین آلات راهسازی و معدنی

استارت کوماتسو هم چنین خود استارت کوماتسو ،موتور میل لنگ یاموتور استارت وسیله ای است که برای چرخش (میل لنگ)موتور احتراق داخلی بکار میرود تابتواندعملکرد موتور راتحت قدرت خودشروع کند. استارتاپ ها میتوانندبرقی ،پنوماتیک یاهیدرولیکی باشند.درمورد موتورهای بسیاربزرگ ،استارت حتی میتواند موتور احتراق داخلی دیگری باشد. موتورهای احتراق داخلی سیستمهای بازخوردهستند که پس ازشروع کار،برای شروع چرخه بعدی به بی تحرکی ازهرچرخه تکیه میکنند. دریک موتورچهار زمانه ،سکته مغزی سوم انرژی را ازسوخت رهامیکند ونیروگاه چهارم (اگزوز)رانیرو میبخشد وهم چنین دوضربه اول (ورودی ،فشرده سازی) چرخه بعدی وهم چنین قدرت بارخارجی موتور رابه وجود می آورد. برای شروع چرخه اول درآغاز هرجلسه خاص ،دوسکته مغزی اول بایدبه شکلی دیگرازخود موتور تولیدشوند. موتور استارت برای این منظوراستفاده میشود وپس از شروع کارموتور لازم نیست وحلقه بازخوردآن بخود پایدار میشود. قبل ازظهور موتور استارتر ،موتورها باروشهای مختلفی ازجمله فنرهای بادی ،سیلندر باروت وتکنیکهای انسانی ماننددستگیره میل لنگ قابل جابه جایی که جلوی میل لنگ راگرفتار میکرد ،سوار هواپیما میشدند ویامیکشیدند.بندناف که دوریک قرقره بازصورت زخم خورده بود.

ازروش میل لنگ دستی معمولاًبرای شروع موتور هااستفاده میشد اماناخوشایند ،دشوار وخطرناک بود. رفتاریک موتور درهنگام شروع کارهمیشه قابل پیش بینی نیست.موتور میتواندبه عقب برگردد وباعث چرخش ناگهانی معکوس شود.بسیاری ازمبتدیان دستی شامل یک لغزش یارهاسازی یک جهت هستندبطوریکه پس ازشروع چرخش موتور استارت کوماتسو ازموتور جدامیشود. درصورت لگدزدن ،چرخش معکوس موتور میتواندناگهان استارت رادرگیر کند وباعث میشود میل لنگ بصورت غیرمنتظره وخشن تند وتیزکند واحتمالاً به عملگرآسیب برساند.برای استارت زخم بندناف ،یک ضربه گیر میتواند اپراتور رابه سمت موتور یادستگاه بکشاند ،یاسیم استارت کوماتسو رابچرخاند وباسرعت زیادبه دورقرقره استارت شروع کند. حتی اگر میل لنگ هامکانیسم واژگون شدن داشتند ،باشروع موتور ، میل لنگ میتواندبه همراه میل لنگ شروع به چرخش کند وبطوربالقوه به فردی که موتور راخاموش میکندبرخورد کند. علاوه براین ،برای جلوگیری ازآتش سوزی بایدبرای عقب ماندن جرقه احتیاط کرد. باتنظیم جرقه پیشرفته،موتور میتواندبه عقب برگردد،درحالت معکوس کار کند و میل لنگ راباآن بکشید ،زیرامکانیزم ایمنی پیاده شده فقط دریک جهت کارمیکند.

اگرچه به کاربران توصیه شدكه انگشتان دست وانگشت شست خودرا درزیر میل لنگ بزنند وبکشند ،امابرای اپراتورهاطبیعی بودكه دسته راباانگشتان یک طرف ،انگشت شست ازطرف دیگر ،چنگ بزنند.حتی یک آتش سوزی ساده میتواندمنجر به شست شکسته شود.ممکن بودبایک مچ دست شکسته ،یک شانه دررفته یابدتر ازآن استفاده شود. علاوه براین ، موتورهای بزرگ تر بانسبت فشرده سازی بالاتر ،دست وپاگیر دست رابه تلاش بدنی ترتبدیل کردند.اولین استارت برقی درآرنولد نصب شد ،اقتباسی ازبنز ولو ،ساخته شده درسال ۱۸۹۶درشرق پکهام ،انگلستان ،توسط مهندس برق درسال ۱۹۰۳،کلایدجی. کلمن اولین استارت کوماتسو برقی رادرایالات متحده آمریکا اختراع ثبت اختراع ۰،۷۴۵،۱۵۷ رااختراع واختراع کرد. درسال ۱۹۱۱،چارلزاف.كترینگ ،به همراه هنری ام.للند ،ازشركت آزمایشگاه های مهندسی دیتون (DELCO)،اختراع ثبت اختراعات آمریكارا ۱،۱۵۰،۵۲۳برای یک استارت برقی درآمریكا اختراع وثبت كرد. (كترینگ پنج سال قبل ازمیلگرددستی درصندوقهای پول NCRراباموتور برقی جایگزین كرده بود.)

یکی ازجنبه های این اختراع دراین واقعیت وجودداردکه یک موتورنسبتاًکوچک ،باولتاژ وجریان بالاترازآن چه که برای کارمداوم امکانپذیراست ،هدایت میشود ،میتواندانرژی کافی را برای شروع کاربه میل لنگ موتور ارائه دهد.در ولتاژ ومیزان جریان موردنیاز ،چنین موتوری درچنددقیقه کارمداوم ازبین میرود ، امادرچند ثانیه موردنیازبرای شروع موتور نیست. استارت برای اولین بارتوسط Cadillac درمدلهای تولید درسال ۱۹۱۲نصب شد ،باهمان سیستم دراواخر همان سال توسط لنچستر تصویب شد. این استارت هاهم چنین هنگامیکه موتور کار میکرد بعنوان ژنراتور کار میکردند ،مفهومی که اکنون درخودروهای هیبریدی درحال احیااست.

اگرچه قراربود موتور استارت برقی برای تسلط بربازار خودرو ،درسال ۱۹۱۲ ،انواع مختلفی از استارت رقابت باآدامز ،S.C.A.T وجودداشته باشد. واتومبیلهای Wolseley که دارای استارت هوای مستقیم هستند وSunbeam یک موتور استارت هوارا بارویکردی مشابه باموتورهای استارت برقی Delco وScott-Crossley (یعنی درگیرشدن بایک حلقه دندانه دار برروی فلایویل) معرفی میکنند. اتومبیلهای استار وآدلردارای موتورهای بهاری بودند(که بعضاًازآن بعنوان موتورهای ساعت نیزیاد میشود)که ازانرژی ذخیره شده درفنرکه ازطریق چرخ دنده کاهش استفاده میکرد ،استفاده میکردند. اگر ماشین شروع بکارنکرد ،میتوان ازدسته استارت برای کاستن بیش تربهاراستفاده کرد.
یکی ازنوآوریهای اولین خودروی دوج ،مدل ۳۰/۳۵درمعرفی آن درسال ۱۹۱۴ ،یک استارت الکتریکی وروشنایی الکتریکی باسیستم ۱۲ولت (دربرابر شش ولتی بودکه درآن زمان معمول بود)بعنوان یک لوازم استاندارد است. چه یک ماشین نسبتاارزان قیمت بوددوج ازیک واحدتولیدکننده ترکیب استارت بااستفاده ازدینام جریان مستقیم بطوردائمی توسط چرخ دنده هابا میل لنگ موتور استفاده میکند. سیستم رله های الکتریکی اجازه میدهدکه این موتور بعنوان موتور هدایت شود تاموتور رابرای شروع به چرخش بکشاند وباآزاد شدن دکمه استارت ،کلیدکنترل کننده واحدرا بعنوان ژنراتور به عملکردبازگرداند. ازآنجا که استارت کوماتسو ژنراتور بطورمستقیم باموتور جفت شده بود ،دیگرنیازی به روشی برای تعامل وغیرفعال کردن درایو موتور ندارد.بنابراین دچارسایش مکانیکی ناچیزشد ودرعمل سکوت کرد. استارت ژنراتور تاسال ۱۹۲۹ازویژگیهای اتومبیلهای Dodgeبود. نقطه ضعف طراحی این بودکه بعنوان یک دستگاه دومنظوره ،این واحدازنظر قدرت هم بعنوان موتور وهم ازنظرتولید آن بعنوان ژنراتور محدودبود واین مسئله به مشکل تبدیل شد. باافزایش اندازه موتور وتقاضای الکتریکی درخودرو هاافزایش یافت.کنترل سوئیچ بین حالتهای موتور وژنراتور موردنیاز سوئیچ کلیداختصاصی ونسبتاًپیچیده ای است که بیش ترازتماس باکار سنگین یک موتور استارت اختصاصی مستعدشکست است. درحالیکه تولیدکننده استارت تادهه ۱۹۳۰ازنفع اتومبیلها کناررفت ،این مفهوم هنوزبرای وسایل نقلیه کوچک ترمفید بود وتوسط شرکت آلمانی SIBA Elektrik ساخته شدکه سیستم مشابهی راساخته است که بیش تربرای استفاده در موتور سیکلت ،اسکوتر ،اتومبیلهای اقتصادی(مخصوصاً این موتورها باموتورهای دوزمانه کوچک هستند وموتورهای دریایی .این هاتحت نام Dynastartبه بازارعرضه میشونداز آن جاکه موتورسیکلت هامعمولاً دارای موتورهای کوچک و تجهیزات الکتریکی محدود وهم چنین فضای ووزن محدود بودند ،Dynastart یک ویژگی مفیدبود. سیم پیچهای مربوط به استارت ژنراتورمعمولاً درون موتورپروازی موتور قرار میگرفتند بنابراین به هیچ وجه به یک واحدجداگانه احتیاج ندارند.

Ford Model T تاسال ۱۹۱۹ برروی میل لنگ هاتکیه می کرد. دردهه ۱۹۲۰ ،استارت های برقی دربیش تراتومبیلهای جدیدتقریباً جهانی شدند ورانندگی زنان وافرادمسن راحتتر شد. هنوزدردهه ۱۹۶۰اتومبیل هایی بادستگیره های استارت عرضه میشدند واین بعداًبرای بعضی از تولیدهاادامه داشت (مانند Citroën 2CV تاپایان تولید در۱۹۹۰). دربسیاری موارد ،میل لنگ هابرای تنظیم زمانبندی بجای شروع موتور مورداستفاده قرار میگرفتندزیرا جابه جایی های درحال رشد ونسبتهای فشرده سازی ،اینکار راغیر عملی میکردند. اتومبیلهای بلوک کمونیستی مانندلاداس اغلب اوقات دهه ۱۹۸۰ با میل لنگ شروع به ورزش میکردند.
برای اولین نمونه های تولیدموتورهای توربوجت آلمانی دراواخر جنگ جهانی دوم ،نوربرت ریدل یک موتورکوچک بنزینی دوزمانه بادوقلومخالف راطراحی کرد تاهم توربینهای گازی هواپیمای Junkers Jumo 004 و BMW 003 رابعنوان شکلی ازواحدقدرت کمکی شروع کند.چرخش دوقطبی مرکزی هرطراحی موتور رابچرخانید،این هامعمولاً درقسمت جلوی توربوجت نصب میشدند وخودشان بااستفاده ازطناب کشی شروع بکار میکردند تادرطی مراحل راه اندازی موتورهای جت که درآن نصب شده بودند ،کارکنند.

قبل ازنوآوری Chrysler درسال ۱۹۴۹ درکلیدسوئیچ استارت احتراق ترکیبی کلید،این استارت اغلب توسط راننده بافشاردادن یک دکمه نصب شده روی کف یاداشبورد کار میکرد. برخی ازوسایل نقلیه دارای یک پدال درکف بودندکه به صورت دستی پینینگ درایو استارت راباچرخ دنده حلقوی مجهزبه چرخ دستی درگیر میکردند ،پس ازرسیدن پدال به پایان سفر ،مدارالکتریکی رابه موتور استارت تکمیل میکردند.تراکتورهای Ferguson ازدهه ۱۹۴۰ ،ازجمله Ferguson TE20 ،موقعیت اضافی روی اهرم دنده ای داشتندکه سوئیچ استارت رادرگیر میکرد ،باجلوگیری ازشروع کار تراکتورها دردنده ،ایمنی راتضمین میکردند.

سیستم  هوا استارت ماشین آلات راهسازی و معدنی

برخی ازموتورهای توربین گازی وموتورهای دیزلی ،بویژه درکامیونها ،ازیک استارت komatsu پنوماتیک استفاده میکنند. دروسایل نقلیه زمینی این سیستم ازیک توربین دنده ای، یک کمپرسورهوا ویک مخزن فشارتشکیل شده است. هوای فشرده شده ازمخزن برای چرخاندن توربین استفاده میشود ،وازطریق مجموعه ای ازچرخ دنده های کاهش ،دنده حلقه رابرروی چرخ فلک ،همانندیک استارت komatsuبرقی ،درگیر میکند. موتورپس ازکار ،کمپرسور رابرای شارژمجدد مخزن سوار میکند.هواپیماهای دارای موتورهای بزرگ توربین گازی معمولاًبا استفاده ازحجم زیادی ازهوای فشرده شده با فشارکم شروع میشوند ،ازیک موتور بسیارکوچک که بعنوان یک واحدقدرت کمکی به آن گفته میشود ،تأمین میشود که درجای دیگرهواپیما قراردارد. ازطرف دیگر ،موتورهای توربین گازی هواپیمارا میتوان به سرعت بااستفاده ازموتور مبتنی برپنوماتیک مبتنی برزمین ،که به آن بعنوان سبد استارت یاسبدراه اندازی هواگفته میشود ،به سرعت شروع کرد.

درژنراتورهای دیزلی بزرگ ترکه درتاسیسات ساحلی بزرگ وخصوصاً درکشتی هایافت میشود ،ازیک دنده شروع پنوماتیک استفاده میشود. موتور هوامعمولاً ازفشار هوای فشرده شده درفشارهای ۳۰ تا۳۰ باراستفاده میشود. موتور هوا ازیک طبل وسط ساخته شده است به اندازه ی قوطی سوپ که چهار یابیش ترشکاف درون آن بریده شده است تااجازه دهد تاون هابصورت شعاعی روی درام قراربگیرند تااتاقهایی دراطراف طبل تشکیل دهند. درام درون یک محفظه گرد جبران میشود تاهوای ورودی برای شروع درمحلی که درام و ون هادرمحفظه کوچکی نسبت به سایرین تشکیل میدهند ،پذیرفته شود.هوای فشرده شده فقط باچرخاندن طبل میتواندگسترش یابد ،این امکان رامیدهد تامحفظه کوچک بزرگ ترشود وقراربگیرد.
استارت komatsu ازانرژی بالقوه ذخیره شده درفنر بامیل لنگ استفاده میکند تاموتور رابدون باتری یامتناوب شروع کند. باچرخاندن میل لنگ ،دنده حلقوی موتور رابه مش مشبک منتقل میکند ،سپس فنررا بادمیکند. باکشیدن اهرم رهاسازی ،تنش فنررا برروی سوراخ قرارداده وچرخ دنده رابرای شروع موتوربچرخانید. پین بعدازعمل بطورخودکار ازچرخ فلک جدا میشود.هم چنین مقرراتی فراهم شده است تاموتور بتواندبه آرامی بادست خودرابرای نگه داری موتور برگرداند. اینکاربا عملیاتی کردن اهرم سفردرست بعد ازدرگیری مشعل هواپیمای چرخ دار محقق میشود. چرخش بعدی دسته سیم پیچ درطول اینکار استارت رابارگیری نمیکند. استارت komatsuهای بهار رامیتوان درژنراتورهای موتور ،بسته های برق هیدرولیک وموتورهای قایق معدنی یافت ،که متداول ترین آن سیستم راه اندازی پشتیبان درکشتی های دریایی است.

 سوخت استارت ماشین آلات راهسازی و معدنی

برخی ازموتورهای بنزینی مدرن بادوازده یابیش تر سیلندر همیشه درابتدای فشاربرق حداقل یک یاچند پیستون دارند وباتزریق سوخت بداخل آن سیلندر واشتعال آن قادربه شروع کارهستند. اگر موتور درموقعیت صحیح متوقف شود ،این روش میتواندبرای موتورهایی که سیلندر کم تری دارنداعمال شود.این یکی ازراه های شروع موتور ماشین باسیستم توقف استارت komatsuاست.

موتور استارت برقی یاموتور میل لنگ معمولیترین نوع مورداستفاده درموتورهای بنزینی وموتورهای دیزلی کوچک است.موتور استارترمدرن یایک آهنربای دائم یایک موتورالکتریکی با جریان مستقیم زخم سری به موازات سری است که یک صلوئیداستارت(شبیه به رله)نصب شده روی آن است. هنگامیکه منبع تغذیه DCازباتری شروع شده برروی solenoid باشد ،معمولاًاز طریق یک کلید سوئیچ(“سوئیچ احتراق”)،solenoid اهرمی رادرگیر میکندکه پین درایو راروی درایو استارت فشاروارد میکند وپینون رابا استارت مشبک میکند.

حلقه چرخ دنده استارت ماشین آلات راهسازی و معدنی

الکترون هم چنین مخاطبین پرجریان رابرای موتور استارت کوماتسو بسته میکندکه شروع به چرخش میکند.باشروع موتور ،سوئیچ باکلید بازمیشود ،یک چشمه درمونتاژ الکترو مغناطیسی دنده پین راازدنده حلقه دورمیکند وموتور استارت متوقف میشود. پین استارت ازطریق یک کلاچ پاشنده بیش ازحد به شافت درایو خودچسبانده میشودکه به پین اجازه میدهد تافقط دریک جهت رانندگی راانتقال دهد.به این ترتیب ،درایو ازطریق پین به چرخ دنده حلقه چرخ منتقل میشود ،امااگر پین درگیربماند(مثلاً بدلیل این که اپراتوربه محض شروع موتور نتواندکلید رارهاکند یادرصورت وجودکوتاه وبرقی درگیرباقی میماند)،پین مستقل ازشافت محرک خودمیچرخد. این امرمانع ازرانندگی موتور استارتر میشود ،زیراچنین برگشتی باعث میشودكه استارت کوماتسو آن قدرسریع بچرخدكه ازهم جداشود.

ترتیب کلاچ sprag مانع ازاستفاده از استارت komatsu بعنوان ژنراتور درصورت استفاده درطرح ترکیبی ذکرشده دربالا میشود ،مگراین که اصلاحاتی صورت گرفته باشد.موتور استارت استانداردمعمولاًبرای استفاده متناوب طراحی شده است ،که مانع ازاستفاده ازآن بعنوان ژنراتور میشود. اجزای برقی استارت فقط برای عملکردکم تر از۳۰ثانیه قبل ازگرم شدن (بااتلاف خیلی آهسته گرماازتلفات اهمی)،برای صرفه جویی دروزن وهزینه طراحی شده اند.بیش تردفترچه های راهنمایی دارنده خودرو درهنگام تلاش برای شروع بکار موتوری که بلافاصله شروع بکارنکند ،دستور میدهدحداقل ده ثانیه بعدازهر ده یاپانزده ثانیه ازمیل لنگ موتور ،مکث کند.
این تنظیم پینیون کلاچ بیش ازحد درآغاز دراوایل دهه ۱۹۶۰به مرحله استفاده رسید.قبل ازآن زمان ،ازدرایو Bendix استفاده میشد. سیستم Bendix پین درایو استارت راروی شافت برقی هلیکوزی قرارمیدهد. هنگامیکه موتور استارت شروع به چرخش میکند ،بی تحرک مونتاژپینون درایو باعث میشود تاآن رابرروی مارپیچ سوارکند وبه این ترتیب باچرخ دنده درگیرشود. باشروع موتور ،عقب رانندگی ازچرخ دنده حلقه باعث میشودكه پین موتور درایو ازسرعت چرخش استارت بیش ترشود ،دراین مرحله پین یک درایو مجبوربه عقب شدن درشافت مارپیچ ودرنتیجه ازمش باچرخ دنده میشود. این عیب راداردکه اگر موتور مختصراًآتش گرفته شوداما بکارخود ادامه ندهد ،این چرخ دنده هاازکار می افتند.

کاهش دنده استارت ماشین آلات راهسازی و معدنی

درسال ۱۹۶۲،کرایسلر استارت رامعرفی کردکه دارای یک گیربکس بین موتور وشافت درایوبود. شافت موتورشامل دندانه های دنده ای كاملاًبرش خورده است كه یک پین راایجاد میكندكه باچرخ دنده مجاوربزرگ ترمشبک میشود تانسبت كاهش دنده رافراهم كند. این امرامکان استفاده ازمونتاژ موتور باسرعت بالاتر ،جریان پایینتر ،سبکتر وفشرده تر راهنگام افزایش گشتاور میل لنگ میدهد. انواع مختلفی ازاین طراحی استارت دراکثر خودروهای دارای موتوردیفرانسیل عقب وچهارچرخ ساخته شده توسط شرکت کرایسلرازسال ۱۹۶۲ تا۱۹۸۷ استفاده شده است.این سیستم هنگام حرکت موتور،صدای منحصر بفرد ومتمایز ایجاد میکند ،که منجربه نام گذاری آن به“Highland Park Hummingbird” شد.“اشاره به دفترمرکزی کرایسلردر Highland Park ،میشیگان میباشد.

استارت کاهش دنده کرایسلر مبنای مفهومی رابرای مبتدیان کاهش دنده که اکنون دروسایل نقلیه درجاده غالب هستندتشکیل داد.بسیاری ازخودروسازان ژاپنی دردهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰شروع به کاهش دنده کردند.موتورهای هواپیمای سبک نیزازاین نوع استارت استفاده گسترده ای کردند ،زیراوزن سبک آن مزیت خاصی راارائه میداد.

آن دسته ازمبتدیانی که ازقطارهای دنده افست مانند:واحدکرایسلر استفاده نمیکنند ،بجای آن ،درعوض ازقطارهای دنده اپیکلیک سیاره ای استفاده میکنند. استارت komatsu درایو مستقیم بدلیل اندازه بزرگ تر،وزن سنگینتر ونیازهای فعلی بالاترتقریباً منسوخ شده است.
فوردیک استارتاپ غیراستاندارد ،یک طرح “کفش قطبی متحرک”مستقیم درایو صادرکرد که بجای مزایای برقی یامکانیکی ،کاهش هزینه راارائه میداد. این نوع استارت ،سولونوئید رااز بین برد وآن رابایک کفش قطب متحرک ویک رله استارت جداگانه جایگزین کرد.این استارت به شرح زیرعمل میکند:درایور کلیدرا روشن میکند ،سوئیچ استارت رافعال میکند. جریان الکتریکی کوچکی ازطریق رله استارت فعال شده الکترومغناطیسی جریان مییابد ،مخاطبین رامیبندد وجریان باتری زیادی رابه موتور استارت میفرستد. یکی ازکفشهای قطبی که به جلومتصل است وبه درایو استارت وصل میشود وبه دورازموقعیت عملیاتی عادی آن قراردارد ،توسط میدان مغناطیسی ایجادشده توسط الکتریسیته ای که ازطریق سیم پیچ میدانی آن جریان دارد ،به موقعیت خودچرخانده میشود. این درایو استارت رابه جلودرگیر میکند تاچرخ دنده حلقه چرخ رادرگیرکند ،وهم زمان یک جفت مخاطب تأمین کننده جریان رابه بقیه سیم پیچ موتور استارت بسته میکند. هنگامیکه موتور شروع بکارکرد وراننده سوئیچ استارت راآزادکرد ،یک فنرکفش قطب راعقب میکشد ،که درایو استارت راازتعامل باچرخ دنده حلقه میکشد.

 

استارت کوماتسو اینرسی

دراین بخش هیچ منبعی ذکرنشده است.لطفاًباافزودن استنادبه منابع معتبر ،این بخش رابهبودبخشید. اطلاعات بدون مرجع ممکن است مشکل ایجادکرده وپاک شوند.یکنوع در موتور استارت الکتریکی استارت اینرسی است. دراین جا موتور استارت موتور رابطورمستقیم روشن نمیکند.درعوض ،موتور درهنگام انرژی،یک چرخ دنده سنگین راکه درون محفظه خود قراردارد ،تبدیل میکند. هنگامیکه واحدپرتابگر ،موتور به یک سرعت ثابت رسیده باشدجریان به موتورخاموش میشود ودرایو بین موتور وپرتاب توسط مکانیزم آزادراه قطع میشود. چرخ دنده چرخ دارسپس به موتور اصلی وصل میشود وبی تحرک آن برای شروع کارآن راچرخانده است. این مراحل معمولاًتوسط سوئیچهای برقی انجام میشود ،درحالیکه اپراتور ماشین ازیک سوئیچ کنترل دوموضع استفاده میکندکه برای چرخش موتور دریک موقعیت نگهداشته شده وسپس برای قطع جریان به سمت موتور ودرگیرکردن فلویل به سمت دیگرحرکت میکند.

مزیت استارت komatsu اینرسی این است که،زیراموتور مستقیماًموتور راهدایت نمیکند ،میتواندبرای موتور باهمان اندازه قدرت بسیارکم تری نسبت به استارت komatsu استانداردداشته باشد. این امربه موتور باوزن بسیارپایینتر واندازه کوچک تر وهم چنین کابلهای سبکتر وباتریهای کوچک تراجازه میدهد تاموتور راتأمین کنند.این امر استارت komatsu اینرسی رابرای هواپیماهای دارای موتورهای پیستون بزرگ شعاعی انتخاب رایج کرد.ضررافزایش زمان موردنیازبرای شروع موتوراست ،چرخاندن فلش به سرعت مورد نیازمیتواند بین ۱۰تا۲۰ ثانیه طول بکشد. اگرموتور تازمانیکه فلویل اتومبیل اینرسی خودرا ازدست نداده است شروع بکارنكرد ، بایداین روندرابرای تلاش بعدی تکراركنید.

 

فیلتر روغن ماشین آلات راهسازی و معدنی

امروزه براحتی میتوانیدهر کجااز ایران که هستید قطعات وانواع فیلتر کاترپیلار موردنیازخود راسفارش دهیدیکی از قطعاتی که به اینصورت می توانیدسفارش دهید فیلتر لودر کاترپیلار می باشد.فیلتر کاترپیلارشامل قطعاتی مانند:خاک گیرهواکش، طلق خاک گیر، فیلتر آب گیر گازوئیل، فیلتر روغن گیربکس وقطعاتی دیگرکه دارای تنوع بسیارزیاد ودرجه کیفیت عالی است ازآنجاییکه این برند دارای محصولات بسیارزیاد ومتنوعی میباشد.فیلتر روغن کاترپیلار فیلتری است که به منظورحذف آلاینده هااز روغن موتور، روغن انتقال ، روغن کاری روغن یا روغن هیدرولیک طراحی شده است.فیلترهای روغن درانواع مختلفی از ماشین آلات هیدرولیک استفاده میشوند.فیلترهای دیزل ژنراتوربعد ازمدت زمانی حتما بایدتعویض گردند تادیزل ژنراتور بهترکارکند وکارایی بیش تر ومصرف سوخت کم تری داشته باشد.این زمان تعویض بسته به نوع فیلتر ژنراتور متفاوت است.فیلتر های هیدرولیک در ابعاد وظرفیت مختلف قابل ارائه میباشدکه بستگی به نیازجریان ورودی روغن به دستگاه میباشد.ومعمولان زیر یکبارفشار ایجادافت فشارمی کند وجنسهای ،کربن استیل با پوشش گالوانیزه،آلومینیوم ،استنلس استیل، وپلاستیکی مانند پلی آمید میباشند.فیلتر های ارزان همیشه یک خریدموفق به شمارنمی آیند .بسیاری ازاین فیلتر ها بواسطه استفاده ازکاغذ نامرغوب موجب ایجادخسارت های جدی وهزینه های سنگین تعمیر موتور میگردند.

فیلتر روغن کوماتسو چرخشی ،موضوع مهر وموم شده وپیچ رانشان میدهد.فیلتر روغن کوماتسو است که بمنظورحذف آلاینده هااز روغن موتور ،روغن انتقال ،روغن کاری روغن یا روغن هیدرولیک طراحی شده است. فیلترهای روغن درانواع مختلفی از ماشین آلات هیدرولیک استفاده میشوند. عمده استفاده از فیلتر روغن درموتورهای احتراق داخلی در وسایل نقلیه موتوری داخل وخارج ازجاده ،هواپیماهای سبک وانواع کشتی های دریایی است. سایرسیستمهای هیدرولیک وسیله نقلیه ،مانندسیستمهای انتقال اتوماتیک و فرماندهی نیرو ،اغلب به فیلتر روغن مجهزشده اند.موتورهای توربین گازی مانندموتورهای هواپیمای جت نیزبه استفاده از فیلترهای روغن احتیاج دارند.گذشته ازاین کاربردها ، تجهیزات تولیدنفت ،حمل ونقل وبازیافت نیز فیلتر هارا درفرآیند تولید بکار میبرند.

کارتریج فیلتر روغن ماشین آلات راهسازی و معدنی

موتور های اولیه اتومبیل از فیلتر روغن کوماتسو استفاده نمیکردند.به همین دلیل ،همراه باکیفیت پایین روغن موجود ،تغییرات بسیارمکرر روغن موردنیاز بود.اولین فیلترهای روغن ساده بودند ،بطورکلی شامل یک صفحه نمایش قرارگرفته درورودی پمپ روغن. در۲۷نوامبرسال ۱۹۲۳ ،جورج گرینالگ ومخترعان آمریکایی ثبت اختراع شماره ۱۷۲۱۲۵۰ایالات متحده رابرای فیلتر روغن اتومبیل ثبت كردند وآن راPurolator نامیدندكه به عنوان پورتوآنتو “بعداً روغن خالص”نامیده میشود. فیلتر روغن Purolatorاولین فیلتر نفتی است که برای خودرواختراع شد وصنعت فیلترینگ رامتحول کرد. فیلتر روغن Purolator امروزنیز درحال تولیداست.

این اختراع اصلی یک فیلتر بایگانی بود:بیش تر روغن مستقیماًاز تابه روغن به قسمت های موتور موتور منتقل میشد وبخش کوچکی ازروغن بطورموازی بااولین ازطریق فیلتر جریان ازطریق فیلتر ارسال میشد. بنابراین روغن باگذشت زمان فیلتر شد.سیستم های فیلتر روغن بای بای مدرن برای موتورهای دیزلی دربرنامه های مصرفی بسیاررایج میشوند ،اما بدلیل کاهش احتمالی درهزینه های تعمیر ونگهداری ،مدتی دراستفاده تجاری بوده اند. فیلترهای روغن معمولاًدرنزدیکی وسط یاپایین موتور قراردارند.

بیش ترسیستمهای روان کاری تحت فشاردارای دریچه تسکین فشاربیش ازحدهستند تا روغن رادرصورت محدودیت جریان بیش ازحد از فیلتر عبورکند تاموتور را ازگرسنگی روغن محافظت کند.اگر فیلتر مسدودشده باشدویا روغن دراثرهوای سردغلیظ شود ،ممکن است بای پس فیلتر ایجادشود.شیر تسکین فشاربیش ازحداغلب در فیلتر روغن قرار میگیرد.  فیلترهایی که بگونه ای نصب شده اندکه روغن تمایل به تخلیه ازآن هادارد.

معمولاً سوپاپ ضدتخلیه رادرخود نگه میدارند تا روغن رابعد ازخاموش شدن موتور(یاسیستم روان کاری دیگر)در فیلتر نگهداشته شود. اینکاربرای جلوگیری ازتأخیر درساخت فشار روغن پس ازراه اندازی مجددسیستم انجام میشود. بدون سوپاپ ضداحتراق ،روغن تحت فشاربایدقبل ازمسافرت به سمت قسمت های کاری موتور فیلتر راپرکند. این وضعیت بدلیل کمبود اولیه روغن میتواند باعث سایش زودرس قطعات متحرک شود.

عناصر فیلتر روغن ماشین آلات راهسازی و معدنی

درطرحهای مکانیکی ازعناصر ساخته شده ازموادفله (مانند:ضایعات نخی) یاکاغذ فیلترشونده برای فیلتر روغن کوماتسو آلودگی وتعلیق استفاده میشود. باتشکیل موادبرروی محیط تصفیه ،جریان روغن بتدریج محدود میشود. این امربه تعویض دوره ای عنصر فیلتر روغن komatsu قطعات ماشین های راهسازی یاکل فیلتر ،اگراین عنصر بطورجداگانه قابل تعویض نباشد، نیازدارد.

فیلترهای روغن اولیه موتور ازساخت کارتریج (یاعنصر قابل تعویض) ساخته شده بودکه درآن یک محفظه دائمی شامل یک عنصر فیلتر یاکارتریج قابل تعویض است.این محفظه یا مستقیماًبرروی موتور نصب میشود یاازراه دور بالوله های منبع تغذیه وبرگشتی که آن رابه موتور وصل میکند. دراواسط دهه ۵۰ ،طراحی فیلتر اسپری روی فیلتر روغن komatsu قطعات ماشین های راهسازی معرفی شد:یک محفظه خودمختار ومونتاژعنصر که قراربود ازکوه آن جدانشود ،دورریخته شود وبایک نمونه جدیدجایگزین شود. این باعث میشود فیلتر راحتتر وبطوربالقوه کم ترآلودگی ایجادشود وبه سرعت تبدیل به نوع غالب فیلتر روغن نصب شده توسط خودروسازان جهان شد.کیتهای تبدیل برای وسایل نقلیه دراصل مجهزبه فیلترهای کارتریج ارائه شده بودند. دردهه ۱۹۹۰،خودروسازان اروپایی وآسیایی بطورخاص شروع به بازگشت به نفع ساخت فیلترهای عناصرقابل تعویض کردند ،زیراباتغییر فیلترها زباله کم تری تولیدمیکند. خودروسازان آمریکایی نیزبه همین ترتیب شروع به تغییرروی فیلترهای کارتریج قابل تعویض کرده وکیتهای مقاوم سازی برای تبدیل از فیلترهای چرخش به کارتریج برای برنامه های محبوب ارائه شده است.فیلترهای روغن موجود دربازار ازلحاظ تجاری ،مواد وجزئیات ساخت وساز آن هامتفاوت است.آن هاییکه ازمواد کاملاً مصنوعی بجزاستوانه های تخلیه فلزی موجود درآن ساخته شده اندنسبت به نوع مقوا /سلولز/ نوع کاغذسنتی که هنوزغالب هستندبسیار ماندگار وماندگارهستند. این متغیرها براثربخشی ،دوام وهزینه فیلتر تأثیرمیگذارد.

عملکرد فیلتر روغن ماشین آلات راهسازی و معدنی

فیلتر روغن کوماتسو مغناطیسی برای گرفتن ذرات فرومغناطیسی ازآهنربای دائمی یاالکترومغناطیس استفاده میکنند. مزیت فیلتراسیون مغناطیسی این است که حفظ فیلتر بسادگی نیازبه تمیزکردن ذرات ازسطح آهنربادارد. انتقال خودکاردر وسایل نقلیه غالباًدارای یک آهنربا درگلدان مایع برای توالی ذرات مغناطیسی وطولانی ترشدن عمر فیلتر سیال ازنوع رسانه است.بعضی ازشرکتها درحال ساخت آهنرباهستند که به قسمت خارج از فیلتر روغن یاشاخه های تخلیه مغناطیسی متصل شده اند،ابتدابرای وسایل نقلیه وموتور سیکلت دراواسط دهه ۱۹۳۰اختراع وارائه شده اند تادرگرفتن این ذرات فلزی کمک کنند.فیلتر روغن komatsu قطعات ماشین های راهسازی رسوب یاجاذبه گرانش به آلوده کننده های سنگینتراز روغن اجازه میدهد تادرپایین یک ظرف تحت تأثیرجاذبه مستقرشوند.

پاک کننده فیلتر روغن komatsu قطعات ماشین های راهسازی سانتریفیوژ وسیله ای برای رسوب دواراست که بااستفاده ازنیروی گریز ازمرکز بجای جاذبه برای جداکردن آلاینده هااز روغن ،به همان روش مانند:هرسانتریفیوژ دیگر.روغن تحت فشار واردمحفظه میشود وبه درون روتوردرام میگذرد تابتواندروی یاتاقان ومهر وموم بچرخد. روتوردارای دونازل جت تنظیم شده برای هدایت جریانی از روغن درمحفظه داخلی برای چرخاندن طبل است.سپس روغن به قسمت زیرین دیوارمیرود ،وباعث میشود آلایندههای روغن ذرات دردیواره های محفظه گیرکنند. محفظه بایدبه طور دوره ای تمیزشود ،یاذرات بحدی ضخامت انباشته میشوندکه چرخش طبل رامتوقف کند.دراین شرایط ،روغن فیلتر نشده دوباره چرخش مییابد.

فیلترهای روغن باراندمان بالانوعی از فیلتر بای پس هستندکه گفته میشودفواصل طولانی مدت تخلیه روغن راامکانپذیر میکند. فیلترهای روغن HEمعمولاًدارای اندازه منافذ ۳ میکرومترهستندکه مطالعات نشان داده است که باعث کاهش سایش موتور میشود.برخی ناوگان هاتوانسته اند فاصله بین تخلیه خودرا تا ۵-۱۰بارافزایش دهند.

تصمیم گیری درموردچگونگی تمیزکردن روغن بسیارمهم است زیراهزینه ها باسرعت زیاد باتمیز افزایش مییابد. باتعیین سطح بهینه تمیزبودن هدف برای یک برنامه کنترل آلودگی بسیاری ازمهندسان بافرایند بهینه سازی محل فیلتر موردچالش قرارمیگیرند. برای اطمینان ازتعادل موثرذرات جامد ،مهندس بایدعناصر مختلفی رادرنظربگیرد ، ازجمله این که فیلتر برای محافظت خواهدبود یابرای کنترل آلودگی ،سهولت دسترسی برای نگه داری ،وعملکردواحد درنظرگرفته شده برای رفع چالشهای مجموعه هدف است.

 

 

 

اتوماتیک استارت ماشین آلات راهسازی و معدنی

اتوماتیک استارت کوماتسو یک دریچه الکترومکانیکی است.دریچه های برقی ازنظرمشخصات اتوماتیک استارت کوماتسو مورداستفاده ،قدرت میدان مغناطیسی که آن هاتولید میکنند ،مکانیسم مورداستفاده برای تنظیم مایعات ونوع ومشخصات مایعات کنترل شده آن هامتفاوت است. مکانیسم ازعملكرد خطی ،محرک های نوع لوزه تامحرک های آرماتور محوری ومحرک های راكرمتغیر است. سوپاپ میتوانداز یک طرح دوپورت برای تنظیم یک جریان استفاده کند یاازیک طراحی پورت سه یابیش تربرای تغییرجریان بین پورت ها استفاده کند. سوپاپ های چند وجهی چندگانه رامیتوان روی یک اتوماتیک استارت کوماتسو قرارداد.

دریچه های اتوماتیک استارت کوماتسو اغلب مورداستفاده درعناصر کنترل درسیالیت هاهستند. وظایف آن هاخاموش کردن ،رهاسازی ،دوز ،توزیع یامخلوط کردن مایعات است. آن هادربسیاری ازمناطق برنامه یافت میشوند. Solenoids سوئیچینگ سریع وایمن ،قابلیت اطمینان بالا ،عمرطولانی ،سازگاری متوسط خوب موادمورد استفاده ،قدرت کنترل پایین و طراحی جمع وجور را ارائه میدهد.

کاربرد اتوماتیک استارت ماشین آلات راهسازی و معدنی

تغییرات زیادی درطراحی شیروجود دارد. دریچه های معمولی میتوانند درگاه ها ومسیرهای سیال زیادی داشته باشند. مثلاًیک دریچه ۲طرفه دارای ۲پورت است. اگردریچه باز باشد ،دوپورت به هم متصل شده وممکن است مایع بین درگاه هاجریان یابد. اگردریچه بسته باشد ،درگاهها جدامیشوند. اگر دریچه هنگامیکه انرژی الکتریکی نشده است باز باشد ،دریچه به حالت عادی بازگفته میشود.به همین ترتیب ،اگردریچه بسته شودوقتی انرژی الکتریکی نشده باشد ،دریچه بطورمعمول بسته گفته میشود. اتوماتیک استارت کوماتسو هم چنین طرحهای سه جانبه وپیچیده تری نیزوجوددارد. اتوماتیک استارت کوماتسو شیر ۳طرفه دارای ۳پورت است. این یک پورت رابه هردو پورت دیگرمتصل میکند (بطور معمول یک پورت تأمین ویک درگاه اگزوز).

دریچه های برقی نیز بانحوه عملکردآن هامشخص میشوند. یک سولونوئیدکوچک میتواندیک نیروی محدودتولیدکند. اگراین نیرو برای باز وبسته کردن شیرکافی باشد ،دراینصورت یک اتوماتیک استارت کوماتسو باعملکرد مستقیم امکانپذیراست. یک رابطه تقریبی بین نیروی الکترون موردنیاز FS،فشار مایع P وناحیه دهانه Aبرای دریچه الکترون برقی مستقیم است:قطردیافراگم d درکجاست. یک نیروی معمولی الکترون ممکن است ۱۵نانومتر (۳٫۴پوندوزن) باشد. یک برنامه ممکن است یک فشارکم فشار(بعنوان مثال ،۱۰ psi (69 کیلو پاسکال)) باقطر دهانه کوچک (بعنوان مثال ، ۳-۸ در(۹٫۵ میلیمتر)برای یک فضای دهانه ۰٫۱۱ in2 (10 × ۱۰٫۱ m2 5 متر مربع) ونیروی تقریبی ۱٫۱ پوند (۴٫۹ نانومتر).اتوماتیک استارت کوماتسو باخط هوای ورودی (لوله سبزکوچک) که برای تحریک یک محرک رک بزرگ تر وپینون (جعبه خاکستری) که شیردریچه آب راکنترل میکند ،استفاده میشود.

هنگامیکه بافشار زیاد وحفره های بزرگ روبه روشوید ،نیروهای بالایی موردنیاز هستند.برای تولیداین نیروها ،ممکن است یک طرح دریچه الکترومغناطیسی باخلبان داخلی امکان پذیرباشد.درچنین طرحی ، ازفشار خط برای تولیدنیروهای دریچه بالااستفاده میشود. یک سولونوئیدکوچک نحوه استفاده ازفشار خط راکنترل میکند. دریچه های داخلی دارای خلبان درماشینهای ظرفشویی وسیستمهای آبیاری مورداستفاده قرارمیگیرند که مایع درآن آب است ،فشارممکن است ۸۰ psi (550 kPa)باشد وقطردهانه ممکن است در(۱۹ میلیمتر) ۳/۴باشد.

دربعضی ازدریچه های الکترومغناطیسی سولونوئید مستقیماًروی شیراصلی عمل میکند. برخی دیگراز شیرهای کامل وکامل Solenoid معروف به خلبان استفاده میکنند تایک دریچه بزرگ ترعمل کنند. درحالیکه نوع دوم درواقع یک دریچه برقی است که بایک دریچه فعال شده باپنوماتیک ساخته شده است،آن ها بعنوان واحدی واحدکه به آن بعنوان شیر برقی گفته میشودفروخته وبسته بندی میشوند. دریچه های خلبان به کنترل بسیارکم تری احتیاج دارند ،امابه طورقابل توجهی کندترهستند. سولنوئیدهای خلبان معمولاًبرای باز کردن وبازماندن درتمام زمان هابه قدرت کامل نیازدارند ،جاییکه یک سولونوئید باعملکردمستقیم فقط برای یکبازه زمانی کوتاه نیازبه قدرت کامل دارد وفقط برای نگهداشتن آن قدرت کم دارد. اتوماتیک استارت کوماتسو الکتریکی باعملکردمستقیم معمولاًدر ۵تا ۱۰میلی ثانیه کارمیکند. زمان کاریک دریچه آزمایشی به اندازه آن بستگی دارد. مقادیرمعمولی ۱۵تا۱۵۰ میلی ثانیه است.

مصرف برق ونیازهای مصرفی الکترومغناطیس باکاربردمتفاوت است ،دردرجه اول بافشارسیال وقطر خط تعیین میشود. بعنوان مثال ،یک شیر آبپاش محبوب ۳/۴“۱۵۰ psi ،که برای سیستمهای مسکونی ۲۴ VAC (50 – ۶۰هرتز) درنظرگرفته شده است ،دارای یک نفوذلحظه ای ۷٫۲ VA ،ونیاز به قدرت نگه دارنده آن ۴٫۶ VAاست. دریچه صنعتی ۱/۲“۱۰۰۰۰ psi که برای سیستمهای ۱۲، ۲۴ ،یا ۱۲۰ VAC درکاربردهای سیال بافشار بالا وکرایوژنیک درنظرگرفته شده است ،دارای یک درگیری ۳۰۰ VA وقدرت نگه دارنده ۲۲ VAاست. هیچ یک ازدریچه هاحداقل فشارلازم رابرای بسته شدن درحالت بدون نیرولیست نمیکنند.

درحالیکه انواع مختلفی ازطراحی وجود دارد ،مواردزیر تفصیل درموردیک طراحی شیرمعمولی یک نواخت است.دریچه اتوماتیک استارت کوماتسو دارای دوبخش اصلی است: الکترو مغناطیسی ودریچه است. الکترون الکتریکی انرژی الکتریکی رابه انرژی مکانیکی تبدیل میکندکه به نوبه خوددریچه رابصورت مکانیکی باز وبسته میکند. یک شیرمستقیم با عملکردفقط دارای یک مدارجریان کوچکی است که نشان داده شده است (این بخش درزیر بعنوان شیرخلبان ذکرشده است)دراین مثال ،یک دریچه خلبان دیافراگم بااستفاده ازآن برای کنترل جریان ازطریق دهانه بسیاربزرگ تر ،این جریان خلبانی کوچک راضرب میکند.

دریچه های برقی ممکن است ازمهر وموم های فلزی یامهر وموم لاستیکی استفاده کنند ،هم چنین ممکن است دارای رابط های برقی باشند تاامکان کنترل آسان فراهم شود. فنرممکن است برای نگهداشتن شیرباز(معمولاًباز) یابسته (معمولاًبسته) استفاده شود درحالیکه شیرفعال نیست.

نمودار سمت راست ، طراحی شیر اصلی را نشان میدهد وجریان آب رادراین مثال کنترل میکند. درشکل بالاشیر درحالت بسته است. آب تحت فشاردر A. B وارد میشود. دیافراگم الاستیک است وبالاتر ازآن چشمه ای ضعیف است که آن رابه سمت پایین میکشد. دیافراگم دارای یک سوراخ درمرکزآن است که اجازه میدهد مقداربسیار کمی ازآب ازطریق آن جریان یابد. این آب حفره Cرا درطرف دیگردیافراگم پرمیکند بطوریکه فشاردر هردو طرف دیافراگم مساوی است ،اماچشمه فشرده شده نیروی نزولی خالص خودرا تأمین میکند. چشمه ضعیف است وفقط قادربه بستن ورودی است زیرافشار آب درهر دوطرف دیافراگم برابراست.هنگامیکه دیافراگم دریچه رامیبندد ،فشار درقسمت خروجی پایین آن کاهش مییابد وفشار بیش تردربالا آن راحتی محکمتر بسته نگه میدارد. بنابراین ،بهاربرای بسته نگهداشتن دریچه بی ربط نیست.

مواردفوق به این دلیل کارمیکندکه گذرگاه تخلیه Dکوچک توسط یک پین مسدودشده است که آرماتورالکترون برقی Eاست وتوسط چشمه فرو میرود. درصورت عبورجریان ازطریق الکترون ،پین ازطریق نیروی مغناطیسی خارج میشود ،وآب درمحفظه C ازعبور Dسریع ترعبور میکند ،زیراسوراخ میتواند آن رادوباره پرکند. فشار درمحفظه Cافت میکند وفشار ورودی دیافراگم رابلند میکند ،بنابراین دریچه اصلی راباز میکنید. اکنون آب مستقیماًازA تا F جریان مییابد.

هنگامیکه مجدداًغیرفعال شده ومجدداً Dبسته شد ،فنربه نیروی بسیارکمی نیازدارد تادیافراگم رادوباره به پایین فشارداده ودریچه اصلی بسته شود. درعمل اغلب بهارجداگانه وجودندارد. دیافراگم الاستومر بگونه ای قالب ریزی شده است که بعنوان چشمه خودعمل میکند ،ترجیح میدهد درشکل بسته باشد.

ازاین توضیحات میتوان دریافت که این نوع دریچه به تفاضل فشاربین ورودی وخروجی متکی است زیرافشار درورودی همیشه بایدازفشار موجود درخروجی برای کارکردآن باشد.اگر فشاردرخروجی ،به هردلیلی ، ازفشارورودی بالارود ،دریچه بدون درنظرگرفتن وضعیت شیر​​برقی وخلبان بازمیشود.

اجزای اتوماتیک استارت ماشین آلات راهسازی و معدنی

بعنوان مثال لوله های اصلی.ازلوله های هسته غیرمغناطیسی برای جداسازی مایعات ازسیم پیچ استفاده میشود. لوله هسته پلاگین ،چشمه هسته وهسته رامحصور میکند. سیم پیچ روی لوله اصلی میلغزد.یک گیره نگه دارنده افسردگی رادرنزدیکی انتهای بسته لوله هسته درگیرمیکند وسیم پیچ راروی لوله اصلی نگه میدارد.طرحهای شیربرقی دارای تغییرات وچالشهای زیادی هستند.

اجزای مشترک دریچه الکترومغناطیسی و اتوماتیک استارت

 • زیرسازی مایع برقی
 • کلیپ نگه دارنده
 • سیم پیچ سیمانوئید (بامسیربرگشت مغناطیسی)
 • لوله هسته (لوله آرماتور،لوله پیوندگر ،لوله شیربرقی ،آستین ،مونتاژ راهنما)
 • پلاگین (هسته ثابت (a.k.a.))
 • کویل سایه زنی (حلقه سایه زنی a.k.a)
 • فنرهسته ای (بهارپیشخوان a.k.a)
 • هسته (پی.چ.ان ،آرماتور)
 • مهر وموم محوری لوله-بطن
 • بنت (پوشش a.k.a.)اتوماتیک استارت komatsu
 • مهر وموم بنت –دیافرام –بدنه
 • بهارآویز اتوماتیک استارت komatsu
 • واشرپشتیبان
 • دیافراگم
 • سوراخ خونریزی
 • دیسک
 • بدنه شیر
 • صندلی اتوماتیک استارت komatsu

هسته یاپیونددهنده جزء مغناطیسی است که هنگام انرژی الکترومغناطیس حرکت میکند. هسته باسیمان کواکسیال است. حرکت هسته باعث ایجاد مهر وموم هایی میشود که باعث کنترل حرکت سیال میشوند. هنگامیکه سیم پیچ انرژی واردنشود ،چشمه هاهسته رادرموقعیت عادی خودنگه میدارند.

افزونه پلاستیکی نیزکواکسیال است.لوله اصلی هسته راشامل وهدایت میکند. هم چنین پلاگین راحفظ کرده وممکن است مایع رامهر وموم کند.برای بهینه سازی حرکت هسته لوله هسته بایدغیرمغناطیسی باشد. اگرلوله هسته مغناطیسی بود ،آن گاه مسیرshunt رابرای خطوط میدان ارائه میدهد. دربعضی از طرحها ،لوله اصلی پوسته فلزی محصور است که توسط نقاشی عمیق تولیدمیشود. چنین طرحی مشکلات آببندی راسادهتر میکند زیراسیال نمیتواند ازمحفظه فرارکند ،اماطراحی هم چنین مقاومت مسیرمغناطیسی راافزایش میدهد زیرامسیر مغناطیسی بایدضخامت لوله هسته رادو بارطی کند:یکبار درنزدیکی پلاگین ویکبار درنزدیکی هسته. دربرخی ازطرحهای دیگر ،لوله هسته بسته نشده است بلکه یک لوله بازاست که بیش ازیک انتهای پلاگین میلغزد. برای نگهداشتن پلاگین ،لوله ممکن است به پلاگین وصل شود. مهر وموم حلقه ای Oبین لوله وپلاگین مانع فرار مایعات میشود.سیم پیچ الکترونوئید ازچرخشهای زیادی ازسیم مسی تشکیل شده است که لوله هسته رامحاصره کرده وحرکت هسته راالقا میکند. کویل اغلب دراپوکسی کپسوله میشود. کویل هم چنین دارای قاب آهنی است که مقاومت مغناطیسی پایینی رافراهم میکند.

مواد اتوماتیک استارت ماشین آلات راهسازی و معدنی

بدنه دریچه باید باسیال سازگارباشد. موادمتداول عبارتنداز:برنج ،فولاد ضدزنگ ،آلومینیوم وپلاستیک است. مهر وموم هاباید باسیال سازگارباشند.برای سادهترشدن مشکلات آب بندی ،غده های پلاستیکی ،هسته ،چشمه ها ،حلقه سایه زنی وسایراجزای سازنده غالباًدر معرض مایع قرارمیگیرند ،بنابراین آن هانیز بایدسازگار باشند. شرایط موردنیاز برخی ازمشکلات ویژه راارائه میدهد. برای عبورمیدان الکترونوئیدی ازداخل پلاگین وهسته ،لوله هسته بایدغیرمغناطیسی باشد. پلاگین وهسته به ماده ای باخواص مغناطیسی خوبی مانندآهن احتیاج دارند ،اماآهن مستعد خوردگی است. فولادهای ضدزنگ میتوانند مورداستفاده قرارگیرند زیرادرهر دونوع مغناطیسی وغیرمغناطیسی قراردارند. بعنوان مثال ،یک شیربرقی میتواند از ۳۰۴استیل ضدزنگ برای بدنه ،۳۰۵ استیل ضدزنگ برای لوله هسته ،۳۰۲ استیل ضدزنگ برای فنر ها و۴۳۰ F استیل ضدزنگ(فولاد ضدزنگ مغناطیسی)برای هسته وپلاگین استفاده کند.

مصارف رایج اتوماتیک استارت ماشین آلات راهسازی و معدنی

دریچه های برقی درسیستمهای پنوماتیک وهیدرولیک جریان سیال ،برای کنترل سیلندرها ،موتورهای سیال یاشیرهای صنعتی بزرگ ترمورداستفاده قرار میگیرند. سیستمهای آبپاش آبیاری اتوماتیک هم چنین ازدریچه های برقی باکنترلراتوماتیک استفاده میکنند. ماشینهای شست شوی خانگی وماشینهای ظرفشویی ازشیرهای برقی استفاده میکنندتا ورودآب بداخل دستگاه کنترل شود.آن هاهم چنین اغلب درمحرکهای اسلحه پینت بال برای فعال کردن شیرچکش CO2 مورداستفاده قرارمیگیرند. دریچه های برقی معمولاًبعنوان “solenoids” گفته میشوند.

دریچه های الکترومغناطیسی میتوانندبرای طیف گسترده ای ازکاربردهای صنعتی ،ازجمله کنترل خاموش ،عمومی کالیبراسیون وتست ،حلقه های کنترل آزمایشی گیاهان، سیستمهای کنترل فرآیند وکاربردهای مختلف تولیدکننده تجهیزات اصلی استفاده شوند.

پمپ هیدرولیک ماشین آلات راهسازی و معدنی

پیستون‌ها درپایین بسته میشوند ودربالا بازمیشوند.پمپ هیدرولیک کاترپیلارپره‌ای بالانس،پمپ پره‌ای غیربالانس درسامانه‌های هیدرواستاتیک ازپمپ‌های باجابجایی مثبت استفاده میشود:دراین پمپ‌ها بااستفاده ازبازشدن ناگهانی یک حفره،درآن حفره مکش ایجاد میشود وفشار هواسیال هیدرولیک رابداخل حفره میراند.پمپ هیدرولیک کاترپیلار سپس حفره بسته میشود وسیال مقابل دهانه خروجی حبس میشود وباورود سیال جدیداز ورودی پمپ شارژشده وتادوباره این سیکل تکرارشود.معمولاً هرسیکل معادل یک دور چرخش شفت است.باتوجه به سازوکار این پمپ‌ها،قطعات آنهانسبت به هم آببندی هستند ونشتی سیال میان آنهاخیلی کم است. اگرچه درفشارهای بالا نشتی رخ میدهدکه مطلوب نیست.

در لودر کاترپیلار پمپ بعنوان قلب سیستم هیدرولیک،انرژی مکانیکی راکه به وسیله موتورهای الکتریکی،احتراقی رابه انرژی هیدرولیکی تبدیل میکند. درسیستم های هیدرولیکی انتقال مایعات بوسیله شیلنگ ها ولوله ها انجام میگیرد.هم چنین توسط شیرهای کنترل تعبیه شده، کاهش، افزایش،محدودیت وکنترل مایعات صورت میپذیرد.یکی ازکاربردهای اصلی ومهم پمپ های ازنوع هیدرولیک،فراهم ساختن بسترایجاد جریان محسوب میشود.پمپ ها هسته اصلی ومرکزی سیستم های هیدرولیکی بشمار میروند. کیت ها یکی از مهم ترین قطعات جانبی پمپ های هیدرولیکی به حساب می آیدزیراشامل قطعاتی است که ازهرگونه نفوذ ویانشت روغن درموتور جلوگیری به عمل می آورد.

ویژگی های کیت پمپ هیدرولیک لودر کاترپیلار

 • مقاوم دربرابر گرما وفشارمحیط
 • جلوگیری ازنفوذ هرگونه ذرات وآلودگی به درون پمپ
 • ازهرگونه فرسایش وخوردگی درطولانی مدت جلوگیری به عمل می آورد.
 • باخربد این محصول درطولانی مدت ازهزینه های مانندتعمیر ونگهداری ابمن خواهیدبود.

پمپ هیدرولیک چرخدنده‌ای داخلی

داخلی محرک خارجی درون یک چرخدنده حلقه‌ای داخلی قرارگرفته‌است.وقتی چرخدنده‌هامیچرخند دندانه‌ها ازهم دور میشوند ومکش اتفاق می‌افتد وسیال وارد پمپ هیدرولیک کاترپیلار می‌شود.پمپ هیدرولیک کاترپیلار چرخدنده‌هادیواره‌ای هلالی‌شکل آببندی میشوند. این پمپ‌ها کم‌بازده‌ترین نوع پمپ‌های هیدرولیک هستنداما تحمل خوبی دربرابر آلودگی سیال هیدرولیک دارند(بدلیل لقی بیش ترنسبت به دیگرانواع).بیشینه فشارکاری این پمپ‌ها۱۴۰ تا ۲۰۰بار میباشد وحجم‌شان غیرقابل‌تنظیم است.

پمپ هیدرولیک چرخدنده‌ای خارجی

ازدوچرخدنده درگیر باهم تشکیل‌شده‌است.شفت متحرک باخاری به چرخدنده محرک متصل است ودیگر چرخدنده هرزگرد میباشد.باچرخش چرخدنده محرک چرخدنده هرزگردهم که باآن درگیراست میچرخد ودرقسمت دهانه که دندانه‌های چرخدنده‌ها ازهم دورمیشوند حفره ایجادشده ومکش رخ میدهد تاسیال وارد پمپ شود.فضای خالی بین دندانه‌های چرخان سیال رابه سمت دهانه خروجی هدایت میکند. آببندی این پمپ‌ هانباید به سیال اجازه دهداز مسیر دیگری غیراز دندانه‌های چرخدنده‌ها از پمپ خارج شود. پره‌ای
پمپ پره‌ای از ۲قسمت عمده بدنه وروتور تشکیل شده‌است.پره‌های پمپ درشیارهای روتورجای دارند وبصورت شعاعی میلغزند. روتور نیزکه باخار به شفت متصل است باآن میچرخد وبه این ترتیب پره‌هابانیروی گریز ازمرکز به دیواره بدنه میچسبند.چون روتور نسبت به بدنه خارج ازمرکزاست، درفضای ایجادشده بین پره وبدنه درهنگام چرخش فضای خالی ایجادمیشود ومکش رخ میدهد(ورود سیال به پمپ).پره‌ها سیال رابه سمت دهانه خروجی پمپ هدایت میکنند.

پمپ هیدرولیک غیربالانس

جم جابه جایی این پمپ‌هاقابل تنظیم بوده وبنابراین شدت جریان آن‌ هاثابت نیست. اینکار باجابه جانبودن مرکز روتور ودرواقع تعیین میزان عدم هم‌محوری روتور وبدنه انجام میشود. چون دراین پمپ‌ها، محفظه‌های تحت فشار دریک طرف شفت قراردارند، دریچه خروجی همواره تحت فشاراست ودریچه ورودی مکش میکندبنابراین درپمپ عدم تعادل ایجاد میشود وارتعاش میکند. این ارتعاش ناخواسته به یاتاقان شفت نیرویی دائمی دریک جهت وارد میکندکه درسرعتهای بالاسایش زیادی ایجادمیکند. به همین دلیل این پمپ‌ها فقط درفشارهای پایین مناسب هستند.این پمپ‌ هامعمولاً درفشارهای ۳۵ تا ۱۴۰بار کار میکنند.

پمپ هیدرولیک بالانس

بدنه این پمپ‌ هابیضوی است وبجای یک دهانه ورودی ویک دهانه خروجی، ۲ورودی و ۲خروجی دارد(گاه دریچه‌های ورودی درهم ادغام میشوند). به این ترتیب نیروی واردشده به شفت متعادل میشود ودیگرارتعاش قابل توجهی وجودندارد؛لذا پمپهای بالانس نسبت به پمپ‌های غیربالانس فشاربالاتری رامیتوانندتحمل نمایند که تا۲۸۰ بار نیزمیرسد.

پمپ هیدرولیک پیستونی

دراین پمپ هیدرولیک کاترپیلار ازسامانه متداول سیلندر وپیستون استفاده میشود. دریک سیلندر و پیستون ساده، باحرکت پیستون درپشت آن مکش ایجادمیشود ودرجلوی آن سیال به جلورانده میشود. بدلیل ذات حرکت رفت وبرگشتی، به جریان انداختن سیال بصورت پالسی وناپیوسته است. البته ازاین پمپ‌های ابتدایی تنهادرسامانه‌های دستی استفاده میشود. این پمپ‌هاگرانترین ومرغوبترین نوع پمپ‌های هیدرولیک هستند ومیتوانندفشاری تا۷۰۰ بار رانیزتحمل نمایند. دلیل این امرانطباق تنگ سیلندر وپیستون است که البته آن رادربرابر آلودگیهای سیال بسیارحساس میکند.

پمپ هیدرولیک شعاعی

پیستون‌ هانسبت شفت بحالت شعاعی قرارگرفته‌اند وباچرخش شفت، پیستون‌ها باز وبسته میشوند. سیلندرها یصورت خارج ازمرکزهستند وبانیروی گریز ازمرکز حرکت رفت و برگشتی تأمین میشود.

پمپ هیدرولیک محوری

چند پیستون دارد واین پیستون‌ هابصورت موازی باهم درراستای یک محور قراردارند. سطح مقطع پیستون‌هادرپیرامون محوراصلی پمپ روی محیط یک دایره قرار میگیرد وباگردش محوراصلی پمپ پیستون‌هابه حرکت درمی‌آیند. باتنظیم زاویه صفحه پشت پیستون‌هاکه کورس آن‌هاراتغییر میدهد میتوان حجم جابجایی پمپ (ودرنتیجه شدت جریان آن) راتغییر داد،البته به شرطی که چنین سازوکاری درآن تعبیه شده‌باشد. دربعضی مواردمحور پیستون‌هاخمیده‌است، دراینصورت حجم جابه جایی قابل‌تغییرنیست.جابجایی نامثبت در
سامانه‌ های هیدرودینامیک از پمپ‌های باجابجایی نامثبت استفاده میشود: این پمپ‌ها باچرخش سریع یک پروانه سیال رابانیروی گریز ازمرکز به سمت دهانه خروجی پمپ پرتاب میکند. برخلاف پمپ‌ها جابه جایی مثبت،این پمپ‌ هاقطعاتشان آببندی نیستند وباافزایش فشارنشتی زیادی درآنهااتفاق می‌افتد.هم چنین این پمپ‌هانمیتوانند سیال رابخودیِ خودپمپاژ کنندچون مکشی درآنهاایجاد نمیشود تاسیال رادرون خودبکشند(سیال بایدبه دریچه ورودی آنهابه نحوی دیگروارد شود).یکی ازراه‌حلهای رایج درطراحی این پمپ‌ها،قرار دادن دهانه ورودی پمپ درارتفاعی پایینتراز سطح سیال درون مخزن یاتانک است تاسیال باوارد شدن نیروی گرانش،خودبخود وارد پمپ شود.این پمپ‌ها ارزان هستند وبدلیل عدم درگیری قطعاتشان میتوانند سیالات غیرهیدرولیکی مانندآب راهم پمپاژکنند. یکی ازانواع شاخص این پمپ‌ها،پمپ‌های پروانه‌ای هستند.

تصویر یک پمپ هیدرولیکی بخارکه درکتابی به سال ۱۹۰۵چاپ شده‌است.تعدادی از پمپ‌ های هیدرولیکی دردسته‌بندی جابجایی مثبت ونامثبت نمیگنجند،چراکه اصولاًاساس کار متفاوتی دارند.وجه مشترک تمام این پمپ‌هااین است که اجزای متحرک،دوار یارفت‌ وبرگشتی ندارند.بازده همه این پمپ‌ هاکم است امابدلیل اهمیتی که دارنداز کم‌بازدهی آنها صرف‌نظر میشود. هزینه اولیه وهزینه تعمیر ونگه داری این پمپ‌هانیز پایین است.

پمپ هیدرولیک ضربه ای

دراین پمپ‌ها ازپدیده ی ضربه ی قوچ آب استفاده میشود. تنهابخش مکانیکی این پمپ‌ها شیراست وبقیه اجزای آن یک سامانه هیدرولیکی دیگر است. این پمپ یک محفظه دارد که ۲ شیر دارد. بر اثر بسته‌شدن ناگهانی شیر، فشار بالایی ایجاد می‌شود که با این فشار آب به ارتفاع‌های بالاتر برده می‌شود. بازده این پمپ‌ها حداکثر بین ۷۵٪ تا ۹۰٪ است.

پمپ هیدرولیک جت

در پمپ جت، بازدهی به توان آب فشار بالا بستگی دارد، که با کمک آن آب یا گاز را می‌توان جابجاکرد.در این پمپ‌ها آبی با فشار بالا از یک افشانه خارج می‌شود که سرعت بالایی هم دارد. سرعت دهانه خروجی افشانه به حدی بالا می‌رود که در بیرون آن ایجاد مکش کند و در مجرای دیگری ایجاد جریان کند. بازدهی این پمپ‌ها حدوداً ۴۳٪ است و از لحاظ تئوری هم نمی‌تواند بیش از ۵۰٪ شود.

پمپ هیدرولیک تزریقی

در این پمپ هیدرولیک کاترپیلار به‌جای آب با فشار بالایی که در پمپ جت استفاده می‌شد، از بخار آب استفاده می‌شود و کاربردش در تغذیه دیگ بخار است، به همین دلیل ساختمان این پمپ با پمپ جت تفاوت‌هایی دارد. چگالی کم بخار آب و ظرفیت گرمایی آن که به انرژی جنبشی بدل شده، می‌تواند سرعت‌های بالایی را ایجاد کند.

پمپ هیدرولیک هوایی

در پمپ‌های هوایی هوای خروجی ازیک کمپرسور وارد پمپ میشود وحبابهای هواذرات آب راهمراه خود میبرند. جریان هنگامی آغاز میشودکه مقدارمشخصی هوارا بکارببریم واگر بخواهیم برای دبی آب زیادی این پمپ رااستفاده کنیم، کارآن ازلحاظ اقتصادی مقرون بصرفه نخواهدبود بنابراین کاربرداین پمپ‌هادرموارد خاص ومحدودی است. ازآن جاکه مخلوط آب وهوا دراین فرآیندمخلوط ناهمگن است، مدل سازی فرآیندآن دشواراست.درباره ی چگونگی بازدهی این پمپ‌ها نظریه واحدی موردقبول محققان نیست.

پمپ هیدرولیک در آسانسور وبالابر

ازجمله کاربردهای پمپ های هیدرولیکی می توان به مصرف آن هادرصنایع آسانسور وبالابرسازی اشاره کرد.

انواع پمپ های مورد استفاده درساخت آسانسور وبالابر عبارتنداز:

پمپ های چرخدنده ای (gear pump )

ابعادکوچک وفشرده ،قیمت ارزان وطراحی ساده باعث شده این پمپ ها دارای مصرف عمومی باشندامابه دلیل ساییدگی زیاددندانه ها،بازدهی پایینی دارند وهزینه های تعمیراتی زیادی رابدنبال دارند .پمپ های چرخدنده ای جزو پرسر وصداترین پمپ های هیدرولیکی میباشند ودرفشار های پایین کاربرددارند ویکی ازمعایب پمپ های چرخدنده ای داخلی ،پمپ های چرخدنده ای خارجی ،پمپ های گوشواره ای ،پمپ های ژیروتوری ،پمپ های پیچی ازجمله آن ها پمپ دنده ای که دربالابرهای باکاربری حمل بار ونفربردر مکانهای صنعتی که صدای آن آزاردهنده نباشدمورد استفاده قرارمی گیرند.

پمپ های پیچی ( screw pump )

نام دیگراین پمپ ها ،پمپ حلزونی می باشدکه ازیک محور حلزونی به عنوان عضواصلی استفاده میکندتعداد محور حلزونی میتواندیک ،دو و یاسه عددباشد .ازقابلیتهای این پمپ کارکردن بدون صدا وارتعاش ،تولیدفشار تاحداکثر ۲۰۰بار وقابلیت کار بابیش ترسیالات میباشد .هم چنین ازاین پمپ ها جهت دبی های بالا وفشارهای کم به عنوان پمپ های پررکن نیزاستفاده میشود .حجم جابه جایی این پمپ ها ۱۵- ۳۵۰۰سانتیمتر مکعب می باشد.نام دیگر آن پمپ اسکرو وازجمله کاربردآن درصنایع آسانسور وبالابر استفاده در سیستمهای آسانسور نفربرآسانسور اماکن درمانی ،کتاب خانه ها وهم چنین بالابر وآسانسور منازل مسکونی می باشد.

پمپ های پره ای ( vane pump )

این پمپ ها ازیکسری پره که برروی روتور نصب شده اند وداخل یک حلقه بادامکی ( cam ring )می چرخند ،تشکیل شده است . پمپ های پره ای به عنوان پمپ های فشار متوسط درصنعت مورداستفاده قرارمی گیرند .این پمپ ها دردونوع متعادل ونامتعادل وجوددارند . این پمپ هاهم چنین بدون صورت جابه جایی ثابت وجابه جایی متغیر،کاربرد دارند. درواقع اگرفاصله بین محور روتور ورنگ بادامکی قابل تنظیم باشدیک پمپ جابه جایی متغیرخواهیم داشت واگراین فاصله همواره ثابت باشدیک پمپ جابه جایی ثابت خواهیم داشت . پمپ های پره ای دارای راندمان خوب ،حرکت آرام وبی سر صدامی باشند .توصیه میشودکه پمپ های پره ای درسرعتهای پایینتر از۶۰۰ دوربردقیقه استفاده نشود .هم چنین درصنعت آسانسورسازی بدلیل قیمت نسبتازیاد درمقایسه با پمپ های دنده ای واسکرو کاربردبسیارکم تری دارند.

پمپ گازوییل ماشین آلات راهسازی و معدنی

پمپ گازوییل کاترپیلار

پمپ گازویل کاترپیلار پمپهای هیدرولیک درسیستم های هیدرولیک درایواستفاده میشوند ومی توانندهیدرواستاتیک یاهیدرودینامیکی باشند.پمپ هیدرولیک منبع انرژی مکانیکی است که انرژی مکانیکی رابه انرژی هیدرولیکی تبدیل میکند(انرژی هیدرواستاتیک یعنی جریان ،فشار).این جریان باقدرت کافی برای غلبه برفشار ناشی ازبار درپمپ خروجی ایجاد میکند. هنگامیکه یک پمپ هیدرولیک فعالیت میکند ،خلاء رادرورودی پمپ ایجاد میکند ،که مایع را ازمخزن واردخط ورودی به پمپ گازویل کاترپیلار میکند وباعمل مکانیکی این مایع رابه پمپ منتقل میکند وآن رامجبور به سیستم هیدرولیک میکند. پمپ های هیدرواستاتیک پمپهای جابه جایی مثبت هستند درحالیکه پمپهای هیدرودینامیکی میتوانند پمپ های جابه جایی ثابت باشند ،که درآن جابه جایی (گردش ازطریق پمپ درهرچرخش پمپ) قابل تنظیم نیست ،یاپمپ های جابه جایی متغیر ،که ساختاری پیچیده تردارندکه امکان جابه جایی رادارند. تنظیم شود پمپهای هیدرودینامیکی درزندگی روزانه شایعترهستند. پمپهای هیدرواستاتیک درانواع مختلف همه براساس اصل قانون پاسکال کار میکنند.

پلانجر پمپ گازوییل

پلانچر یکی ازاجزای پمپ های گازوییل میباشد ونقش مهمی در پمپ انژکتور بازی میکندزیرا یکی ازعوامل موثر درپودری شکل کردن گاروئیل دریافتی در پمپ گاروئیل میباشد. پمپ گازوئیل یا انژکتور وسیله ای است که سوخت رابداخل سیلندرهای موتورهای دیزلی پمپ میکند ویاانتقال میدهد . انژکتور درموتورهای دیزل ازاجزای بسیارپیچیده ای تشکیل شده است.که هرکدام دارای شرایط وعملکرد خاصی میباشند .مهمترین وظیفه پمپ انژکتور بعداز پمپاژ سوخت انژکتور تحمل دما وفشارداخلی سیلندر است تابتواند سوخت را به قطرات ریز وپودری شکل تبدیل سازد وبعداز این آن هابه صورت دورانی شکل بدهد تاسوخت به تمامی اجزا احتراقی موتوربرسد.محصول پیش رو ازبالاترین کیفیت ممکن وقیمت مناسب ونیزفناوری روزدنیا ودارای استاندارهای بین المللی خرید قطعات راهسازی می بایست ازیک کانال امن وسریع صورت گیردکه وب سایت راهساز کوماتسو این امکان رابه وجودآورده است.

کابل های ماشین آلات راهسازی و معدنی

کابل های کاترپیلار(سیم کاترپیلار) باتنظیم کننده بشکه که کنترل یک چرخنده راکنترل میکند.کابل های کاترپیلار(سیم کاترپیلار)بودن باتنظیم کننده بشکه ومهره قفل کننده در دستگاه ترمزعقب مسکن محفظه کابل استانداردبودن اصلی ازمارپیچ نزدیک زنگ سیم فولادی دور یامربع تشکیل شده است.این امرباعث ایجادمسکن انعطاف پذیر میشود ،اما باعث تغییرطول بعنوان انعطاف پذیری مسکن میشود. ازآن جاکه درقسمت داخلی خم نوبت یک مارپیچ بازخم نزدیک نمیتواندبه هم نزدیک ترشود،خم شدن باعث میشودکه نوبت ها درقسمت بیرونی خم جداشود وبنابراین درمرکزمسکن ، بایدافزایش نیزداشته باشد.

بمنظور پشتیبانی ازتغییر نمایه ،Shimano نوعی مسکن راایجاد کردکه بدلیل انعطاف پذیری طول تغییر نمیکند.این محفظه دارای چندین رشته کابل های کاترپیلار(سیم کاترپیلار) است که دریک مارپیچ چندگانه کارمیکنند ،بایک قدم کوتاه که خمهای موجوددر کابل توسط همه رشته هابه اشتراک گذاشته میشود ،امابه اندازه کافی طولانی است که انعطاف پذیری مسکن ازخم شدن رشته های فردی ناشی میشود ونه پیچاندن آن ها است.یک نتیجه ازپیچ وتاب های طولانی درتکیه گاه مارپیچ این است که به موردرشته های موازی که سیمهافقط توسط ژاکت پلاستیکی محدود میشوند ،نزدیک میشود. مسکن های دارای مارپیچ طولانی نمیتوانند دربرابر فشارزیاد ناشی ازتنش کابل بالامقاومت کنند واضافه بارهابدلیل کمانش رشته های مسکن تمایل به شکست دارند.به همین دلیل ،پشتیبانی مارپیچ از کابل های ترمز زخم نزدیک است ،درحالیکه ازمنازل دارای مارپیچ طولانیتربرای مصارف کم اهمیت استفاده میشود. سیم های پشتیبانی طولی مرتب شده دربرنامه هایی مانندچرخ دنده دوچرخه استفاده میشوند.

نوع سوم مسکن شامل سیلندرهای توخالی آلومینیومی توخالی ویاالیاف کربن است که برروی یک آسترانعطاف پذیر میپوشند. مزایای ادعاشده درمورد مسکن سیم فولادی شامل وزن کم ،منحنی های محکمتر وفشارکم تر ازفشار میباشد.

برخی ازبرنامه های کاربردی مانند:پرتاب ماشین چمن زنی ،خفه کن دستی اتومبیل وبرخی ازسیستمهای تغییردوچرخه نیازبه فشارقابل توجهی دارند وبنابراین ازیک کابل باسیم داخلی محکم استفاده کنید.این کابل هامعمولاً نسبت به سیم هایی که سیم داخلی دارند،انعطاف پذیرترهستند.

یک انتهای کابل داخلی ممکن است دارای یک قطعه کوچک ازفلزباشد ،شناخته شده است (ازخاتمه های لحیم کاری گلابی که دربعضی موارداستفاده میشود) بعنوان نوک پستان (همان طورکه درتصویرگیرنده ترمز عقب کابل های کاترپیلار(سیم کاترپیلار)مشاهده میشودکه دریک شیفت گیرقرار میگیرد یامکانیزم اهرم ترمزانتهای دیگر اغلب به قسمتی ازترمز یاگیربکس که نیازبه جابه جایی دارد ،بستگی دارد.

بطورسنتی ،دردوچرخه ها ،کابل های شیفت باکوچک استوانه ای،متمرکزبا کابل ،به شیفت گیرمتصل میشوند. بااینحال ترمز دوچرخه ،بین دوچرخه های کوهستانی(MTB)، بامیلگردهای مستقیم ،ودوچرخه های جاده ، بامیلگردهای قطره ای متفاوت است.دوچرخه های MTB به شکل بشکه ای (استوانه ای)برای لنگر انداختن کابل ترمز دراهرم ترمز استفاده میکنند ،درحالیکه دوچرخه های جاده ای دارای به شکل گلابی هستند.برخی از کابل های ترمزجایگزین برای دوچرخه ،هردوسبک رادارند ،یکی درهرانتها.انتهای غیر ضروری پس ازنصب قطع میشود ودورریخته میشود.

درکاربردهای دوچرخه ،برای ترمز وتعویض دنده ،ابعادبیرونی درپوش یافرولی که مسکن راخاتمه میدهد ،انتخاب میشود تادرانتهای تنظیم کننده بشکه ،یک شل مناسب داشته باشد.به این ترتیب بشکه همان طورکه درطول تنظیمات چرخانده میشود برروی فرول فرو میرود. اگرفرول به انتهای بشکه متصل شود ،درحین تلاش بی ثمر درتنظیم ،کابل پیچ میخورد.

برای تعمیر یاساخت کابل های سفارشی نیزجدا از کابل های کاترپیلار(سیم کاترپیلار)موجود هستند.آن هابالحیم کاری به کابل تعبیه شده اند. درجاییکه چرخش آزادانه نسبت به محور کابل موردنیازاست ،انتهای کابل ممکن است بایک فرونج برنجی یا“ترومپت”لحیم شده به کابل به پایان برسد.بشکه دارای کشویی مناسب برنجی بتونی است وبه این ترتیب میتواندبچرخد ،تاازهم ترازی کابل های کاترپیلار(سیم کاترپیلار)درهر انتهای کابل اطمینان حاصل شود وازپیچ خوردگی کابل داخلی جلوگیری شود.اعمال گرمادر کابل داخلی برای لحیم کاری ممکن است باعث ضعیف شدن فولادشود واگرچه لحیم کاری نرم ازلحیم نقره ای قدرت کم تری دارد ،امابرای تشکیل اتصالات نیازبه درجه حرارت کم تری وجود دارد ودرنتیجه آسیب کم تری در کابل داخلی وجوددارد.لحیم کاری نقره ای ممکن است نیازبه عملیات حرارتی اضافی سیم رابرای حفظ دمای آن داشته باشد تاازنرم شدن یا شکنندگی آن جلوگیری کند.

المنت کولر ماشین آلات راهسازی و معدنی

المنت کولر موتور کاترپیلار خنک کننده روغن استفاده ازروغن موتور بعنوان خنک کننده است ،بطورمعمول برای ازبین بردن گرمای اضافی ازموتور احتراق داخلی. موتورگرم گرما رابه روغن منتقل میکندکه معمولاً ازطریق مبدل حرارتی عبورمیکند ،بطورمعمول نوعی رادیاتورمعروف به کولر روغن.روغن خنک شده دوباره بداخل آب گرم میرود تادائماً آن راخنک کند.

طریقه استفاده المنت کولر ماشین آلات راهسازی و معدنی

خنک کننده روغن معمولاًبرای خنک کردن موتورهای موتورسیکلت باکارایی بالاکه خنک نیستندمورد استفاده قرارمیگیرد. بطورمعمول ،بشکه سیلندر به روش سنتی موتورسیکلت خنک میماند،اما سر سیلندر ازخنک کننده اضافی سودمیبرد. ازآن جاکه درحال حاضر سیستم گردش روغن برای روان کاری وجوددارد ،این روغن نیزبه سرسیلندر لوله کشی شده وبعنوان مایع خنک کننده استفاده میشود. درمقایسه باسیستم روغنی که فقط برای روغنکاری استفاده میشود ،خنک کننده روغن به ظرفیت روغن اضافی ،سرعت بیش تر جریان ازطریق پمپ روغن ویک کولر روغن (یایک کولر بزرگ ترازحالت عادی) نیازدارد.

اگرخنک کننده هوا برای بیش ترزمان کاراثبات شود(مانند:موتورهای هوایی درپرواز یاموتورسیکلت درحال حرکت) ،دراینصورت خنک کننده روغن یک روش ایده آل برای مقابله با مواقعی است که نیازبه خنک کننده اضافی دارد(مانند:مالیات موتور هواپیماقبل ازبرخاستن ،یاموتور سیکلت درترافیک شهر). امااگر موتور یک موتور مسابقه است که همیشه مقادیرزیادی گرما تولیدمیکند ،آب یاخنک کننده مایع ممکن است ارجح باشد.

موتورهای هواپیمایی باخنک کننده هواممکن است هنگام فروداز ارتفاع سفرقبل ازفرود ،تحت “خنک کننده شوک” قرارگیرند. درهنگام نزول ،قدرت بسیارکمی لازم است ،بنابراین موتور به عقب رانده میشود ودرنتیجه گرمای بسیارکم تری نسبت به هنگام حفظ ارتفاع ایجادمیکند. درهنگام نزول ،هوای هواپیما بالامیرود ، بطورقابل توجهی سرعت خنک کننده هوا راافزایش میدهد. این عوامل ممکن است باعث ریزش سرسیلندر شود. امااستفاده از سرسیلندرهای دارای روغن خنک ،باعث کاهش چشم گیرمشکل میشود زیراسرها اکنون “گرم شده روغن” هستند.

دردهه ۱۹۸۰،سوزوکی ازسیستم خنک کننده روغن “SACS”درSportbikes GSX-R استفاده کرد ،امابعداً به خنک کننده آب تبدیل شد.موتور Wankel علاوه برخنک کننده بامایع ،از المنت کولر موتور کاترپیلار روغن نیزبهره میبرد تابتواندگرمای بیش ازحد خودرا باموفقیت مدیریت کند.این موتور دوارمشهورترین کاربردآن درمزداRX-7 و RX-8 است.

روغنکاری چلپ چلوپ نوعی ریزش خنک کننده روغن است. برخی ازموتورهای اولیه باسرعت آهسته یک“قاشق پاشش” درزیرانتهای بزرگ میله اتصال دارند.به امیدخنک کردن و روغنکاری قسمت زیرین پیستون ،این قاشق درروغن ریخته میشود وروغن آن رامیچرخاند.

المنت کولر ماشین آلات راهسازی و معدنی

روغن ازنقطه جوش بالاتری نسبت به آب برخورداراست ، بنابراین میتوان ازآن برای خنک کردن وسایل دردمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد یابالاتراستفاده کرد. بااینحال ،سرمایش آب تحت فشارنیزممکن است از۱۰۰ درجه سانتیگراد فراتررود.روغن یک عایق الکتریکی است ،بنابراین میتواند درداخل یادرتماس مستقیم باتجهیزات الکتریکی مانندترانسفورماتورها استفاده شود.روغن قبلاً بعنوان روان کننده موجوداست ،بنابراین هیچ مخزن خنک کننده اضافی ،پمپ ورادیاتور لازم نیست (اگرچه ممکن است همه این موارد بزرگ ترازموارد دیگر باشد).

آب خنک کننده میتواندبرای موتور فاسدکننده باشد وبایدحاوی یک مهارکننده خوردگی ،مهارکننده زنگ زدگی باشد ،درحالیکه روغن بطورطبیعی برای جلوگیری ازخوردگی کمک میکند.

بنابراین ،اگر دراثر خرابی واشر ،روغن خنک کننده بایدواردشود ، بعنوان مثال ،محفظه احتراق یاریخته گری ،این یک ناراحتی صرف است.امااگر آب خنک کننده نیزبه همین ترتیب نشت کند،ممکن است آسیب قابل توجهی درموتور ایجادشود.

المنت کولر ماشین آلات راهسازی و معدنی

روغن مایع خنک کننده ممکن است به خنک کننده اشیاء درحدود ۲۰۰-۳۰۰درجه سانتی گرادمحدود شود ،درغیر اینصورت روغن ممکن است تخریب شده وحتی رسوبات خاکستر راترک کند.ممکن است آب خالص تبخیر یاجوشانده شود ،امانمی تواندتخریب شود ،گرچه ممکن است آلوده واسیدی شود.

درصورت نیازبه مایع خنک کننده به سیستم ،آب بطورکلی دردسترس است ،اما ممکن است روغن نباشد.برخلاف آب ،روغن ممکن است قابل اشتعال باشد.

گرمای خاص آب یاآب/گلیکول تقریباً دوبرابر روغن است ،بنابراین حجم معینی ازآب ممکن است گرمای موتور بیش تری رانسبت به همان حجم روغن جذب کند.

المنت کولر موتور کاترپیلار ،اگریک موتور دائمی مقدارزیادی گرماتولید میکند ،ممکن است مایع خنک کننده ای باشد ،واین باعث میشود موتورهای باکارایی بالا یااتومبیلهای برقی بهترباشند.

 

رولیک ماشین آلات راهسازی و معدنی

پیوسته سیستم پیشران وسیله نقلیه است که دروسایل نقلیه ردیابی مورداستفاده قرارمیگیرد وروی یک باندمداوم از آج هایاصفحات پیست که توسط دویاچند چرخ رانده میشود کارمیکند. مساحت بزرگ مسیر ها،وزن خودرو رابهتر از لاستیک های استیل یالاستیک برروی وسیله نقلیه معادل توزیع میکند،این امکان رامیدهد تاوسایل نقلیه پیگیری مداوم بتواننداز زیرزمین نرم عبورکنند واحتمال این که به خاطرغرق شدن گیرکنند،کم تر گیرکنند.

رولیک کوماتسو پیوسته مدرن رامیتوان باکمربندها رولیک چرخ کوماتسوی نرم لاستیک مصنوعی،تقویت شده باسیمهای فولادی ،درمورد ماشین آلات سبکترکشاورزی ساخت. نوع کلاسیک متداولتر،یک مسیرزنجیره ای جامداست که ازصفحات فولادی ساخته شده است (بایابدون لنتهای لاستیکی)،هم چنین به آن پیست کاترپیلار یاآج تانک گفته میشود که برای وسایل نقلیه ساختمانی قوی وسنگین وسنگین ترجیح مییابد.

رولیک کوماتسو برجسته صفحات فلزی هم بخصوص درمقایسه با لاستیک های لاستیکی مقاوم وهم مقاوم دربرابرآسیب هستند.آستانه های تهاجمی آهنگ هاباعث ایجاد کشش خوبی درسطوح نرم میشونداما باعث صدمه دیدن به سطوح آسفالت شده میشوند ،بنابراین برخی ازآهنگ های فلزی میتوانند لنت های لاستیکی نصب شده برای استفاده درسطوح آسفالت شده داشته باشند. به غیرازکمربندهای لاستیکی نرم ،بیش ترمسیرهای زنجیره ای ازمکانیسم سفت وسخت استفاده میکنندتا بار رابطورمساوی در کل فضای بین چرخ هابرای حداقل تغییر شکل توزیع کنند ،بطوریکه حتی سنگینترین وسایل نقلیه نیزمیتوانند براحتی حرکت کنند،درست مثل یک قطار درمسیرهای مستقیم آن است.

ایده مسیرهای پیوسته را میتوان تادهه ۱۸۳۰ ردیابی کرد،بااین وجود مکانیسم سفت برای اولین بارتوسط Hornsby & Sons درسال ۱۹۰۴ معرفی شد وسپس توسط کمپانی Caterpillar Tractor محبوب شد وتانک هایی که درطول جنگ جهانی اول ظاهر میشوندامروز هستند. معمولاًدر انواع وسایل نقلیه ازجمله اتومبیل برفی ،تراکتور ،بولدوزر ،بیل مکانیکی ومخازن استفاده میشود.

نام کاترپیلار درزمان آزمایش های روی خزنده هورنسبی ازیک سربازآمده است ،“محاکمه ها درژوئیه سال ۱۹۰۷ در آلدرزوت آغازشد. سربازان بلافاصله دستگاه ۷۰اسب بخار شماره ۲” کاترپیلار “راتعقیب کردند.” هولت این نام رابرای او بکاربرد. ” تراکتورهای خزنده “هولت حرکت ازبخار به سمت طرحهای بنزینی راآغازکرد ودرسال ۱۹۰۸ ۴۰ اسب بخار “هولت مدل ۴۰ کاترپیلار” رابیرون آورد. دراوایل سال ۱۹۱۰ ،هولت شرکت هولتر كاترپیلار رادراختیار گرفت ،بعداًدرهمان سال برای آهنگ های پیوسته خودنام “كاترپیلار” راداد. شرکت تراکتور کاترپیلار درسال ۱۹۲۵ ازادغام شرکت تولیدی هولت رولیک چرخ کوماتسوو شرکت C. L.بهترین تراکتور ،تولیدکننده موفق اولیه تراکتورهای خزنده شروع شد.باتوجه به Caterpillar D10 درسال ۱۹۷۷ ،Caterpillar طرحی راتوسط هولت وبهترین، رولیک چرخ کوماتسو موتور محرکه بالا،ازآن جاکه بعنوان “درایو بالا”شناخته میشود ،احیاکردکه این مزیت راداشت که شافت اصلی درایو را ازشوکهای زمینی دور نگهدارد وخاک ،وهنوز هم دررده های بزرگ ترآن هااستفاده میشود.

وسایل نقلیه رولیک چرخ کوماتسو

دریادداشتی ازسال ۱۹۰۸ ،رابرت فالكون اسكات ،كاشف قطب جنوب ،این نظر راارائه دادكه حمل ونقل انسان به قطب جنوب غیرممكن است وبه كشش موتورنیازاست. بااینحال وسایل نقلیه برفی هنوزوجودنداشت ،بنابراین مهندس وی رجینال اسکلتون ایده ی مسیر کاترپیلار برای سطوح برفی راتوسعه داد. این موتورهای ردیابی شده توسط شرکت Wolseley Tool and Motor Car Motor دربیرمنگام ساخته شده ودرسوئیس ونروژآزمایش شده اند ودرفیلم مستند هربرت پونتینگ درسال ۱۹۱۱ ازنمایشگاه قطب جنوب اسکات (Terra Nova Expedition) اسکات قابل مشاهده است.اسکات درطول سفردرسال ۱۹۱۲ درگذشت ، اماعضو اعزامی وزندگینامه Apsley Cherry-Garrard باالهام ازمخازن جنگ جهانی اول بریتانیا ،“موتورهای” اسکات راتحسین کرد ونوشت: “اسکات هرگز ازامکانات واقعی آن هاخبرنداشت ؛زیراآن هااجدادمستقیم بودند.“مخازن”درفرانسه است. برنامه نظامی پیگیری مداوم برای اولین باربرای یک وسیله نقلیه نظامی درمخزن نمونه اولیه بریتانیا Little Willie اعمال شد.افسران ارتش انگلیس ،سرهنگ ارنست سوینتون وسرهنگ موریس هنکی،متقاعدشدند که امکان تولیدوسیله نقلیه جنگی وجودداردکه میتواند ازآتش مسلسل محافظت کند.

درطول جنگ جهانی اول ،تراکتورهای هولت توسط ارتش انگلیس واتریش-مجارستان برای به کارگیری توپخانه رولیک چرخ کوماتسوهای سنگین مورداستفاده قرارگرفت وتحریک توسعه تانک ها درچندین کشور بود.اولین تانک هایی که واردعمل شدند ، مارک اول که توسط بریتانیاساخته شد ، ازابتدا طراحی شده بودند وازالهام گرفته شده بودند ،اما مستقیماً براساس آن هاساخته نشده بودند.مخازن کمی بعدفرانسه وآلمان روی چرخ دنده های اصلاح شده هولت ساخته شد.

تاریخچه ثبت اختراع

درسال ۱۸۷۷ مخترع روسی فیودور آبراموویچ Blinov یک وسیله نقلیه ردیابی به نام“واگن برروی ریل های بی پایان”(کاترپیلارها)رولیک چرخ کوماتسو ایجاد کرد. فاقدخودران بودو اسب کشیده بود. سال گذشته Blinov ثبت اختراع خودرابرای “واگن”دریافت کرد. بعداً،در سال ۱۸۸۱-۱۱۸۸ او یک تراکتور تراکتور بابخار نیروایجادکرد. این خزنده خودران باموفقیت آزمایش شده ودرنمایشگاه کشاورزان درسال ۱۸۹۶ نمایش داده شد.Dinsmoor به گفته علمی آمریکایی ،این چارلز دینسموور ازوارن ، پنسیلوانیا بودکه “وسیله نقلیه” راکه در مسیرهای بی پایان بوداختراع کرد. دراین مقاله توضیحات مفصلی درمورد آهنگهای بی پایان ارائه شده است وتصویربسیار شبیه به وسایل نقلیه ردیابی شده امروزاست.این اختراع به شماره ۳۵۱،۷۴۹ درتاریخ ۲ نوامبر ۱۸۸۶ ثبت شده است.

لومبارد

آلوین لرولیک چرخ کوماتسو ومبارد ازواترویل ،ماین درسال ۱۹۰۱ برای لومپارد Steam Log Log Hauler حق ثبت اختراع صادركردكه شباهت زیادی به لوكوموتیو بخار ریلی داردكه دارای فرمان سورتمه ای درجلو وخزنده های عقب جهت حمل ونقل سیاهه ها درشمال شرقی ایالات متحده وكانادا است. دزدان دریایی اجازه میدادندكه زمستان خمیرهارا به رودخانه ها منتقل كنند. قبل ازآن ،اسب هامیتوانستند ازآن استفاده كنند تاعمق برف ،حمل ونقل راغیرممكن كند. لومبارد تولیدتجاری راشروع کردکه تا حدودسال ۱۹۱۷ ادامه یافت وتمرکز کامل روی ماشین های بنزینی بود.یک واگن برقی بنزینی درموزه ایالتی ماین درآگوستا ، ماین به نمایش گذاشته شده است.

پروانه موتور ماشین آلات راهسازی و معدنی

پروانه، بخش گردان یک پمپ است که معمولاًازموادی چون آهن، فولاد،برنز،آلومینیم یاپلاستیک ساخته میشود.نقش پروانه،انتقال انرژی موتور پمپ به سیال است. هنگامیکه جریان خروجی توسط پوشش پمپ محدودمیشود،ازتبدیل فشاراز طریق پروانه سرعت بدست می‌آید.پروانه موتور لودر چینی ZL50معمولاًاستوانه‌هایی کوتاه بایک ورودی باز هستندکه جریان ورودی رامیپذیرد.یکی ازسیستمهای بسیارحیاتی ومهم که درماشین آلات راهسازی نقش بسیارمهمی را ایفامیکندسیستم خنک‌کننده موتوراست.این سیستم شرایطی رافراهم میکندتا موتور اتومبیل دردمای استانداردتعریف شده خود کارکند واجازه بالاتررفتن ویا پایینترآمدن دمارا ازدمای استانداردتعریف شده برای آن نمیدهد. ویکی از اجزاء مهم آن پروانه موتور است لازم بذکراست این پروانه ساخت کشورایران میباشد ودارای کیفیت عالی وعملکردبالایی است وشما رادربرابر صرف هزینه های گزاف درپروژه های عمرانی بی نیاز میسازد .این محصول میتواند بارقبای خارجی خودمقایسه شود ومادر ایران توانسته ایم به این مهم دست پیداکنیم .