پمپ سه گوش ترموستات ماشین آلات راهسازی و معدنی

پمپ سه گوش گازوئیل یکی ازمهمترین قسمتهای موتورهای دیزلی بحساب می آید. زیراعامل اصلی انتقال سوخت گازوئیل ازباک به سیلندر هامیباشد .موتور هایی با پمپ گازوئیلی جزو موتور های احتراقی بحساب می آیدزیرا عملیات اشتعال درخود موتور صورت میگیرد واین مدل موتورهای دیزلی بی شباهت به موتورهای دیزلی نمیباشد ولی فرق اساسی آن درورود سوخت به سیلندرهای موتور ونحوء احتراق است. درموتورهای بنزینی این سوخت است که باهوا وارد سیلندر میشود ودراثر یک جرقه مشتعل میشود ولی در موتور دیزلی سوخت بصورت پودر به درون سیلندر می آید واشتعال براثر حرارت بالای داخل سلیندراتفاق می افتد.وظیفه اصلی پمپ سه گوش کشیدن گازوییل ازباک ورساندن آن به فیلترها واز فیلترهابه پمپ فارسونگا یا پمپ انژکتور است.

اجزای تشکیل دهنده موتورهای دیزلی :

 • لوله هاي گازوئيل
 • باک
 • پمپ گازوئيل
 • فيلتر گازوئيل
 • پمپ های سوخت پاش
 • سوخت پاش ها
 • گازوئيل
 • محفظه احتراق

 

 

 

کولر روغن موتور ماشین آلات راهسازی و معدنی

این محصول کولر روغن موتور لودر کاترپیلار ۹۶۶،۹۵۰مربوط به کشورچین است  وازنظر کیفیت رتبه Aرا دارا میباشد لازم بذکر است محصولات مشابه دربازار ساخت کشور چین وجوددارد ولی دارای درجه کیفی A نمیباشد . این کولر دوهدف کلی را برای ماشین های راهسازی تامین میکند.یکی ازآن اهداف پایین آوردن درجه احتراق روغن درمکانهای صعب العبور وسنگین ودیگر این که درفصلهای تابستان برای بالانرفتن دمای موتور میبایست از کولر روغن موتور استفاده کرد. تاگرمای ناشی از اصطحکاک وهوای گرم راتعدیل کند.این کولر میتواند عمر موتور دستگاههای راهسازی راافزایش دهد وازتعمیرات پی در پی وصرف هزینه گزاف رهایی دهدلازم بذکر نمونه های مشابه دیگری نیزدرباراز وجوددارد ولی این کولر میتواند براحتی بانمونه های مشابه رقابت کند. کولر روغن موتور لودر کاتریپیلا ۹۵۰،۹۶۶ توانسته است بازدهی بسیار بالایی داشته باشد.نمونه های تقلبی این محصول در بازاربسیار زیاداست وتشخیص آن نیازمندصرف وقت وهزینه بسیار ونیز درپایان  یک فردمتخصص  وماهر را میطلبد تابتواند شما راراهنمایی کند شمامیتوانید این محصول را ازطریق اینترنتی به وسیله وب سایت راهساز کوماتسو تهیه فرمایید.

لنت ترمز ماشین آلات راهسازی و معدنی

یکی ازبخشهای سیستم ترمز، لنت است. لنت یکی ازبخشهای مهم سیستم ترمز است چون قسمتی است،که باروتور(به اصطلاح دیسک ماشین آلات راهسازی )تماس پیدا میکند وضمن ایجاد اصطحکاک به آن فشاروارد میکند.روتور همان صفحه تخت وبراقی است که میتوانید پشت چرخ بعضی خودرو هابینید.ازآنجایی که نقش لنت هادرسیستم ترمز بسیارساده است،گاهی اوقات نادیده گرفته می شوند. هربارکه سرعت کم میکنید یامی‌ایستید، بدلیل اینکه وزن زیادی روی چرخ ها است وبا سرعت زیادی هم میچرخند،فشار زیادی به لنت ها واردمیشود.امروزه بیشتر ماشین آلات راهسازی از لنت های فلزی استفاده میکنند. برخلاف تصور شما،اینگونه لنت هافقط یک تکه فلز نیستند.این لنت ها معمولاً ازآهن، مس، فولاد وگرافیت ساخته میشوند.این موادهمگی باهم مخلوط شده وبه هم میچسبند تاشکل لنت رابخود بگیرند.دلیل اینکه لنت های فلزی اینقدر متداول هستند ساده است:این لنت ها ارزان وبادوام هستند،عملکرد بسیاربالایی دارند وگرمای ناشی ازاصطحکاک باسطح روتور راخوب منتقل ودفع میکنند.تنهاعیب لنت های فلزی این است که سنگین هستند وبرروی مصرف سوخت خودرو کمی تأثیرمنفی میگذارند.

ترموستات ماشین آلات راهسازی و معدنی

ترموستات ها که به آنهادما پانیز گفته میشود،وسیله ای است که میتوانددمای محیط رادریک بازه ی دمایی مشخص نگهدارد.البته این عمل رابه کمک انتقال جریان گرمابه خارج یا داخل محیط انجام میدهد. ودمای محیط رابطور خودکار کنترل میکند،که به دستگاههای سرمایشی وگرمایشی دیگرمتصل هستند.وازطریق قطع و وصل آن دستگاههای اتصال یافته میتوانند دماراتنظیم نماید.بصورت کلی از ترموستات برای کنترل وتنظیم دمای همه ی مواداعم ازمایع، جامد،گاز مورداستفاده قرار میگیرد.

انواع مختلف مدل ترموستات ماشین آلات راهسازی و معدنی

ترموستات جیوه ای :

ترموستات های جیوه ای متشکل ازسوئیچ های جیوه ای هستندکه برای حس وکنترل دمای محیط بوسیله اتصال به وسایل سرمایشی یاگرمایشی عمل میکند.ترموستات جیوه ای دارای قسمتهای فلزی هستندکه که باتوجه به افزایش دمای محیط انقباض پیداکرده وحجم آن بیش ترمیشود هنگامیکه حجم سیم پیچ افزایش پیداکرد،سوئیچ جیوه فعال میشود،که مدار باز یابسته میشودتا درنهایت تهویه هوا یاپمپ حرارتی قطع ووصل شود.

ترموستات دیجیتال:

مانند: ترموستات مکانیکی (آنالوگ)برای قطع ووصل کردن سیستم دردمایی مشخص استفاده میشود.استفاده از ترموستات دیجیتال علاوه برکنترل دمافواید دیگری نیزدارد وباعث صرفه جویی درمصرف انواع انرژی میشود وبه بهبود شرایط محیطی برای کسب وکارهای مختلف کمک میکند.

سوزن انژکتور ماشین آلات راهسازی و معدنی

سوزن انژکتور بسیارقطعه حساسی ازنظرعملکرد بوده ونحوه پاشش غلط سوخت بداخل محفظه احتراق موتوردیزل باعث احتراق نافص وپایین آمدن راندمان وبازدهی موتور ودر نهایت باعث دودکردن موتور دیزل دردستگاه ها راهسازی میشود. سوزن انژکتور ها ازتکنولوژی ودانش بالایی درساخت بهره مندهستند وکارخانه های تولید کننده سوزن های انژکتور موتور های دیزل درجهان محدودبوده وکالاهای غیره اصلی ومشابه به سختی می توانندکارایی مانندمشابه اصلی خودرا داشته باشند. وپس ازنصب برروی دستگاه مشکل سوخت رسانی رابرطرف نمیکنند .دارندگان دستگاههای راهسازی مانند بیل های مکانیکی کوماتسو بایددقت داشته باشند.تا مدت زمان کارکرد دستگاه راحتمادر نظرداشته باشند زیرا سوزن های انژکتور نیازمند بازبینی وتعویض میباشندتا موتور دیزل دستگاه ،ازعملکرد مناسبی برخوردارباشد.وراندمان مناسبی راداراباشند سوخت گازوییل نامناسب می تواندباعث خرابی سوزن های انژکتور در موتور های دیزلی شود وازاین رو استفاده از گازوییل نامناسب درکشور ایران باعث شده مصرف این قطعه سوخت بسیارحساس روبه افزایش باشد.

سوزن انژکتور درسیستم سوخت رسانی موتورهای دیزل درجهت بهبودراندمان موتور وکاهش آلاینده های خروجی از اگزوز توسعه قابل توجه ای پیداکرده اند. کمپانی کاترپیلار نیز ازدرراستای این سیاست موتورهای جدیدخود رابگونه ای عرضه نموده تابیش ترین هم پوشانی رابااستانداردهای محیط زیست داشته باشند.این محصول بایدبتواند بدرستی ودر زمان مناسب وظیفه سوخت رسانی به موتور راانجام دهد واین امرباعث شده که خریداین کالا بسیار بادقت صورت گیرد وانتخاب کالانادرست و بی کیفیت باعث می شود موتور  لودرکاترپیلار۹۵۰ دچاردود زایی شود وراندمان وبازدهی دستگاه کاهش پیداکند لذا بایدخاطر نشان کردبا کالا باکیفیت ومرغوب می توان ازسلامت سیستم سوخت رسانی به موتورهای دیزل اطمینان حاصل کرد.کالای عرضه شده ازسری محصول به شکل ریلی است.این قطعه مناسب برای استفاده درسیستم سوخت رسانی لودر کاترپیلار مدل ۹۵۰F است. کالاداری بسته بندی مناسب وازسری محصولات شرکت DPAاست که درای سابقه طولانی درزمینه تولیدقطعات ماشین آلات راهسازی کاترپیلار میباشد.

 

سوزن انژکتور موتور دردستگاه های راهسازی ،نقش انتقال سوخت رادارند.سوزن انژکتور موتور گازوئیلی که ازپمپ می آید راتبدیل به سوخت موردنیاز موتور اصلی میکند. باتوجه به مشکلات ایجادشده درخصوص کاهش آلودگی وکنترل مصرف سوخت ولزوم استفاده ازتکنولوژی های جدیدجهت حل این مشکلات، استفاده ازسیستم های انژکتوری در ماشین آلات راهسازی  موجود،رایج شده است. ازمیان عملگرهای موجود،انژکتور به دلیل برخورداری ازمشخصات فنی ویژه، ازاهمیت خاصی درسیستم کنترلی موتور برخوردار است.درواقع این قطعه یک شیرالکترونیک دقیق است که بااستفاده ازآن میتوان میزان سوخت موردنظر را درزمان تعیین شده (توسط ECU)تهیه نمود.سوخت بافشارثابت ازقسمت فوقانی واردفیلتر ورودی انژکتور میشود.فشارورودی به انژکتور، معادل فشار ریل سوخت است که مقدارآن ثابت است.ازآن جایی که نحوه پاشش سوخت (زاویه پاشش) وموقعیت قرارگیری انژکتور تاثیربه سزایی روی فرآینداختلاط سوخت وهوا ودر نتیجه احتراق موتور دارد، لذازاویه پاشش وموقعیت مونتاژی انژکتور نیزاهمیت ویژه ای درعملکرد یک موتوردارد. انژکتور یک قطعه بسیاردقیق بوده وباید جهت تولیدآن از تکنولوژی مناسب استفاده نمود،به عنوان مثال ودرصورت به روزهرگونه خطا، درعملکرد قطعه (ودرنتیجته موتور) خلل ایجاد می‌شود.علاوه برآن درزمان استفاده ازآن (برروی موتور) بایدمراقبتهای ویژه‌ای جهت حفظ مشخصات عملکری اجزاء این قطعه به عمل آید.

انواع سوزن انژکتورها

سوزن های انژکتوری درسیستمهای دیزلی بسته به نوع ومدل خاص دستگاه درانواع مختلفی موجوداست.برای اطمینان ازعملکرد بهتردستگاه خود،خرید سوزن انژکتور مناسب از اهمیت حیاتی برخورداراست.بانصب سوزن انژکتور مناسب برای دستگاه یاژنراتور شمااین تضمین وجودداردکه برای مدت طولانی ازتعویض وخرابی آن درامان بمانیدولی این راهم درنظر داشته باشیددر صورت استفاده از سوزن انژکتورهای نامناسب صدمات بسیارجدی به دستگاه شماوارد خواهدشد ومنجربه هزینه بسیارزیادی میشود.برای اطمینان ازاین موضوع حتمابایک متخصص دراین زمینه مشاوره وراهنمایی داشته باشید تابه شمابهترین وباکیفیت ترین محصول راپیشنهاد کند.

سوزن انژکتور یکی ازمهم ترین قسمتهای ماشین آلات راهسازی میباشدزیرا نقش بسیارحیاتی درپمپ های انژکتور ویا پمپ گازوییل دارد،عملکرد موتورهای دیزلی بشدت تحت تأثیرطراحی سیستم انژکتور آن هااست.سوزن انژکتور کاترپیلار اهداف عملکردی برای سیستمهای تزریق سوخت میتواندمتفاوت باشد.همه وظیفه اصلی تأمین سوخت درفرآیند احتراق رابه اشتراک می گذارند ،اما تصمیم گیری درموردبهینه سازی سیستم خاص است.سوزن های انژکتوری درسیستم های دیزلی بسته به نوع ومدل خاص دستگاه درانواع مختلفی موجوداست.برای اطمینان ازعملکرد بهتردستگاه خود ،خرید سوزن انژکتور مناسب ازاهمیت حیاتی برخورداراست.حجم سوختی که به موتور دیزل می رسدبه مدت زمان بازبودن سوزن انژکتور بستگی دارد.سوزن انژکتور جزء حساسترین قطعات موتور دیزل است،اهمیت سوزن انژکتور بقدری است که حتی زاویه پاشش سوخت،پودر کردن سوخت و زاویه پاشش ازاهمیت برخورداراست.ازآن جاییکه سوزن انژکتور یکی ازقطعات مهم خودرواست، کیفیت قطعه استفاده شده اهمیت زیادی دارد.بنابراین توصیه مابه شمااین است که قطعه استاندارد وموردتایید شرکت ماراخریداری کنید تاضمن بهره مندی ازکیفیت موردتایید ازواردآمدن خسارتهای احتمالی بیش تر وتحمیل هزینه های بیش ترجلوگیری کنید. فروشنده وواردکننده لوازم وقطعات پمپ و انژکتور ماشین آلات کشاورزی وراهسازی بابرندهای سون دیزل ودنسو وزکسل وغیره فروش انواع سوزن های انژکتور وپمپ های موتورهای دیزلی زمینی وصنعتی وماشین آلات جاده ای وماشین آلات راهسازی وماشین آلات معدنی تهیه لوازم یدکی انواع ماشین آلات راهسازی صنعتی تعمیر وتنظیم انواع سوزن انژکتور ماشین آلات دیزل بازسازی،تهیه وتنظیم انواع سوزن انژکتور نسل جدید وقدیم باکیفیت و شرکت راهساز کوماتسو بابهترین متخصصان درزمینه ماشین آلات راهسازی وهم چنین تامین قطعات یدکی انواع ماشین آلات سنگین آماده ارائه خدمات به شماکاربران ومشتریان گرامی میباشد.

قطعات لودر کاترپیلار از ماشین‌آلات راهسازی وساختمان‌سازی است که به دوصورت چرخ لاستیکی وزنجیری میباشد. لودر یکی ازکاربردیترین ماشین‌آلات ساختمانی وعمرانی است.این ماشین که دراندازه‌های مختلف ساخته میشود بدلیل عملکرد وانعطاف‌پذیری زیادی که دارد ونیز باکمک تغییرباکت میتواند بسیاری ازکارها راانجام دهد. سوزن انژکتور وظیفه پاشش سوخت رادرموتورهای دیزلی دارد. حجم سوختی که به موتوردیزل می رسد بمدت زمان بازبودن سوزن انژکتور بستگی دارد سوزن انژکتور موتور دردستگاههای راهسازی، نقش انتقال سوخت رادارند. سوزن انژکتور موتور گازوئیلی که از پمپ می آیدرا تبدیل به سوخت موردنیاز موتور اصلی میکند. ازجمله دیگروظایف سوزن انژکتور دیزل ژنراتور کاترپیلار کم کردن مصرف سوخت وهم چنین جلوگیری ازورود آلودگی به دستگاه است. انژکتورها دردیزل ژنراتور میتوانند ناپایدارشوند. این ناپایداری دلایل مختلفی داردکه به تعدای ازآن هااشاره میکنیم. زمانیکه سوزن انژکتور موتور دیزل دچارمشکل باشدحتی اگر دیزل ژنراتور شمادرحالت خاموش نیزقرار داشته باشدبه محض روشن شدن موتوردچار سوخت رسانی ناگهانی میشود وبه اصطلاح دراین حالت موتور بدرستی کار نمیکند وریپ میزند. باافزایش ذرات وناخالصی سوخت روی انژکتور بتدریج مشخصه عملکردآن تغییر می کند بطورمثال ممکن است. ابعادداخلی سوزن وخروجی آن تغییرنماید که این امر بطورمستقیم باعث تغییردبی خروجی سوخت خواهدگردید.

فروشنده قطعات یدکی انواع لودر،بلدوزر ،بیل مکانیکی،دامپتراک ،گریدر،لیفتراک و دیزل ژنراتورها است. عرضه مستقیم قطعات موتوری دیزل ژنراتورهای کاترپیلار وکمنز و ولوو و کوماتسو بابهترین قیمت درانواع اصلی وسایر برندها و سوزن انژکتور کاترپیلار وکمنز بهترین قیمت وکیفیت رااز وب سایت ما بخواهید.

شافت پمپ هیدرولیک ماشین آلات راهسازی و معدنی

شفت یا شافت که درتمامی ماشین آلات راهسازی مورداستفاده قرارمیگیرد یکی ازمهم ترین اجزای انتقال نیرو ازموتور به سایر اجزامیباشد.وازآن جاییکه شفت هانیروی که از طریق موتور تولید میشودرا به سایراجزا انتقال میدهد درمعرض فرسایش قراردارند. به همین دلیل شفت هااز آلیاژهای بسیارمقاومی ساخته میشوند تابتوانند فشار راتحمل کنند. زیرافشار ازنوع چرخشی وطولی است.شفت هاازنظر کارکرد به دوصورت توخالی وتو پردر بازار وجوددارد که هرکدام ویژگیهای منحصر بفرد خودرا دارند،در شفتهای توخالی ساختار پیچیده تری به نسبت شفت های تو پروجود دارد ولی ازمقاومت کم تری برخورداراست ولی شفت های توپر ساختاری سادهتر ومقاومت بیش تری رابرخوردارهستند.به هرمیزان اضافه بار برروی دستگاه وگیربکس بیش ترباشد، فرسایش سریعتر اتفاق می افتد.شفت ها مدل ها وشکلهای متنوعی دارندکه هرکدام براساس عملکردی که دارنددر دستگاه های راهسازی قرار میگیرند.

 • برای مثال شفت گیربکس،شفت پمپ، شفت دنده هرکدام ساختارهای متفاوتی وعملکردهای خاصی دارند.
 • امروز،کاترپیلار بعنوان تولید کننده پیش رو درزمینه تجهیزات سنگین درجهان درحال رشد است.

واتر پمپ (پمپ آب) ماشین آلات راهسازی و معدنی

یکی ازمهمترین قطعات موتور ماشین آلات راهسازی  واترپمپ میباشد، وهمان طور که ازاسمش پیدا است وظایفش مربوط به پمپاژ آب است، بعبارتی به حرکت درآوردن دائمی آب وضدیخ درموتور است.پمپاژ آب وضدیخ بمنظور جلوگیری ازجوش آوردن موتوردستگاه لودر کاترپیلار ۹۸۸ ومشخصایکی ازمهم ترین قطعات داخل موتور، واتر پمپ است.این قطعه با پمپاژ آب دراطراف موتور وسیلندر هاباعث خنک شدن موتور دستگاه های راهسازی میشود. واین آب پس ازگردش توسط واتر پمپ دوباره به رادیاتور بازمیگردد.این عمل توسط پره های داخل واتر پمپ انجام میشود. ومکان قرارگیری واترپمپ برروی سیلندر وکنار تسمه تایم میباشد وبعضامستقیما به آن متصل میباشد.

نکاتی در مورد واتر پمپ ها:

 • واترپمپ ها دقیقا درروزهای گرم سال بخصوص تابستان هابرای موتور نقش خنک کننده  وحیاتی دارند.
 • درروزهای سرد سال اجازه یخ زدگی موتور رامیگیرد زیرادمای اطراف موتور رامتعادل میسازد.
 • بایدتوجه کنید که وجودنشتی یانقص در واتر پمپ باعث بروزآسیبهای جدی به موتور میشود.
 • تعویض به موقع واتر پمپ برای تعمیر ونگه داری بسیارمهم است.
 • درموتور های احتراقی حدود ۷۰درصدانرژی به حرارت تبدیل میشود.
 • واینجاست که نقش سیستم خنک کننده بیش ازهرزمانی ملموس است.
 • موتور دستگاههای راهسازی دردمای مناسب بهتر کار میکند.
 • وزمانیکه موتور سرداست اجزای آن زودترفرسوده شده، بهینه کار نمیکند.
 • وآلودگی بیش تری تولید میکند. بنابراین دیگروظیفه سیستم خنک کننده موتوراین است که اجازه دهدموتور هرچه سریعتر گرم شود والبته دردمای ثابتی نیزکارکند.

واتر پمپ ها یکی ازمهم ترین اجزای موتورهای دیزلی میباشنداین مدل موتور هابعلت قدرت زیاد واحتراق بسیاربالا درمعرض گرمای زیادی قراردارند به همین علت،اهمیت این قطعه چندین برابر میشود،پمپاژ آب به وسیله واتر پمپ صورت میگیرد وبعبارتی وظیفه اصلی آن به حرکت درآوردن مداوم آب وضدیخ درتمامی اجزای موتوراست.دراین میان یکی از اجزای اصلی واتر پمپ ها،آب پخش کن است.زیرانقش انتقال دهنده آب درجریان رابه رادیاتور دارد.یکیدیگر ازوظایف واتر پمپ هاحفظ تعادل دمادر موتور برای بهره وری بهتر میباشد.

ویژگی های واتر پمپ (پمپ آب) ماشین آلات راهسازی و معدنی

 • این محصول ازمواد کائوچویی ساخته شده است که قطعه رادربرابر هرگونه زنگ زدگی،خوردگی ، وفرسایش براثر مرورزمان حفظ میکند.
 • بعلت دوام بالا دربرابر فرسایش وزنگ زدگی وزن قطعه تغییر نمیکند وبالانس آن ازبین نمی رود واین امرباعث لرزش ،خرابی شافت ،فیبر،فنر وبلبرینگ نمیشود.
 • دارای وزن استاندارد واین امرعمر طولانی قطعه میشود.
 • این قطعه دارای فولی کش میباشدکه درشرایط سخت وبدون پرس میتوان براحتی آن راتعویض کرد.
 • قطعه دارای ۱۲پره میباشدکه برای گردش قدرتی بسیاربالایی دارد.

اگزوز ماشین آلات راهسازی و معدنی

سیستم اگزوز باجمع آوری گازهای خروجی از سیلندر ها،مواد مضر راازبین میبرد ،سطح سر وصدا راکاهش میدهد وگازهای خروجی تصفیه شده رادریک نقطه مناسب ازدستگاه دور ازسرنشینان تخلیه میکند.سیستم اگزوز بسته به موتور میتوانداز یک یادوکانال تشکیل شود.که فشاربرگشتی اگزوز تاحدامکان برعملکرد موتورتأثیر بگذارد.برای اطمینان از عملکردکامل سیستم اگزوز ،باید بطورکلی به آن توجه کرد.

این به آن معنی است که اجزای آن بایدتوسط مهندسان طراح مطابق بادستگاه وموتورخاص هماهنگ شود. درادامه به این سوال پاسخ خواهیم دادکه اگزوز لودرچگونه عمل میکند؟

عملکردهای اگزوز ماشین آلات راهسازی و معدنی

علاوه برتمام عملکردهای پیچیده ای که سیستم اگزوز بایدانجام دهد ،تحت فشارهای شدیدنیز قراردارد. مخلوط سوخت وهوا در سیلندرها بطورناگهانی تادمای ۲۴۰۰ درجه سانتی گراد گرم میشود.این امرباعث میشود تاقبل ازفرار درسیستم اگزوز باسرعت مافوق صوت ،تاحدزیادی منبسط شود.این سطح صداشبیه ترکیدگی است وبایدتقریباً به ۵۰  دسی بل (A)هنگام حرکت ازدریچه خروجی موتوربه انتهای سیستم اگزوزکاهش یابد.سیستم اگزوز جداازتنش های دما وفشار بایدبالرزشهای موتور،بدنه ولرزش های موجوددر قسمت واگن کنار بیاید.سیستم اگزوز علاوه براین بایددربرابر حمله خوردگی ازداخل ناشی ازگازهای گرم واسید وازخارج به شکل رطوبت،آب پاشیده وآب نمک مقاومت کند. هم چنین این خطروجود داردکه کاتالیزور ازطریق گوگرد یاسرب موجود درسوخت مسموم شود.

سیستم اگزوز ماشین آلات راهسازی و معدنی

یکی ازقطعات لودر کاترپیلار ۹۸۸ اگزوز میباشد،که بطورکلی وظیفه آن انتقال دودحاصل از واکنشهای شیمیایی داخل سیلندر بخارج از ماشین آلات سنگین  میباشد.که البته امروزه ویژگیهای این قطعه گسترش یافته ووظایف مهم دیگری راهم برعهده دارد. درواقع رنگ دودخروجی از اگزوز هم میتواند مشخص کننده اشکالات موتور واحتراق داخل موتور باشد.مثلادود سیاه اگزوز یکسری ازایرادات موتور رامشخص میکند.

سیستمهای اگزوز امروزی اشتراک بسیارکمی بااگزوزهای ساده استفاده شده درگذشته دارند.

 1. منیفولد اگزوز
 2. سیستم تصفیه
 3. لوله های اتصال ، همراه با یک قسمت عقب با سیستم صدا خفه کن و لوله ها.

 

شایددرنگاه اول قطعاتی ازقبیل اگزوز لودرکاترپیلار ۹۵۰ ویاهواکش هاازلحاظ ظاهری وحتی پروسه تولید قطعاتی ساده بنظربرسند ولی این مسئله دررابطه با ماشین آلات راهسازی داری سناریوی متفاوتی است،بعلت کارکرد ماشین آلات راهسازی درشرایط مامناسب اهمیت کیفیت قطعات تولید شده حتی به ظاهرساده ازقبیل اگزوز هاوهواکشها بسیارحائز اهمیت است.این مهم راصاحبان دستگاههای راهسازی و شرکتهای تامین قطعات بدرستی درک کرده اند.درصورتیکه ازقطعه ای بی کیفیت درپروسه تعمیرات مورد استفاده قرارگیرد خسارات جبران ناپذیری درمراحل اجرابه بارخواهد گذاشت و اگزوز هانیز ازاین قاعده مستثنی نمیباشد.لودرهای کاترپیلار ازدیرباز یکی ازمحبوبترین ماشین آلات راهسازی درایران بوده اند. ازآن دسته میتوان به لودرهای سبک ۹۵۰ اشاره کرداین دسته از لودرهای کاترپیلار دارای محبوبیت فراوانی درمیان دستگاه داران وتامین کنندگان هستند وهمواره قطعات یدکی این دسته از لودر هایکی ازپرفروشترین قطعات درمیان دیگر دستگاههای راهسازی می باشد. یکی ازاین محصولات اگزوز لودر ۹۵۰کاترپیلار است از اینرو کالایی راکه مشاهده میکنیدحاصل سالهاتلاش صنعت گران ایرانی برای رسیدن به کیفیت مطلوب براساس استانداردهای شرکت سازنده است. آلیاژفلزی مناسب به همراه رنگ بادوام برای کارایی بهترمحصول استفاده گردیده است تولیدکننده این محصول این کالارابه مدت یک سال گارانتی کرده واین نشان ازکیفیت بالای محصول واطمینان ازمتریال به کاررفته درآن است.شما میتوانید این محصول را با قیمت مناسب از راهساز کوماتسو سفارش دهید.

خرطومی اگزوز ماشین آلات راهسازی و معدنی

خرطومی اگزوز لوله حصیری نسوزاست که دودناشی از موتور رابه اگزوز منتقل می کندوجز محصولات پرمصرفی در ماشین آلات راهسازی وسنگین میباشد.هواکش هااز لحاظ ظاهری وحتی پروسه تولیدقطعاتی ساده بنظربرسند ولی این مسئله دررابطه با ماشین آلات راهسازی دارای سناریوی متفاوتی است بعلت کارکرد ماشین آلات راهسازی در شرایط نامناسب اهمیت کیفیت قطعات تولیدشده حتی به ظاهرساده ازقبیل اگزوزها وهواکش هابسیار حائزاهمیت است.این مهم راصاحبان دستگاه های راهسازی وشرکتهای تامین بدرستی درک کرده اند. درصورتیکه ازقطعه ای بی کیفیت درپروسه تعمیرات مورداستفاده قرارگیرد خسارات جبران ناپذیری درمراحل اجرابه بارخواهدگذاشت و اگزوزها نیزاز این قاعده مستثنی نمیباشد.یکی از قطعات پرمصرف ماشین آلات سنگین وسایروسایل نقلیه اگزوز است.که بطورکلی وظیفه آن انتقال دود حاصل از واکنشهای شیمیایی داخل سیلندربه خارج از ماشین آلات سنگین میباشد.این جمله بطورکلی تعریفی از اگزوز ماشین آلات راهسازی است وسایروسایل نقلیه است که البته امروزه ویژگیهای این قطعه گسترش یافته ووظایف مهم دیگری راهم برعهده دارد. درواقع رنگ دود خروجی از اگزوز هم میتواندمشخص کننده اشکالات موتور واحتراق داخل موتور باشد.مثلادود سیاه اگزوز یکسری ازایرادات موتور رامشخص میکند.

منبع اگزوز ماشین آلات راهسازی و معدنی

منبع اگزوز کوماتسو صداخفه کن در اگزوز اکثرموتورهای احتراق داخلی نصب میشوند. صداخفه کن بعنوان وسیله صوتی طراحی میشود تاازصدای فشارصوتی ایجادشده توسط موتور باسکوت صوتی کاسته شود. سر وصدای گازهای خروج سوختن باسرعتی زیادازموتور خارج میشوند وتوسط یکسری معابر واتاقکهایی که باعایق فایبرگلاس روینگ ویا اتاق های طنین انداز به صورت هماهنگ تنظیم شده اندکاهش مییابدکه باعث ایجادتداخل مخرب میشود ،دراینصورت امواج صوتی مخالف یک دیگر رالغو میکنند.

یک عارضه جانبی غیرقابل اجتناب ازاین کاهش نویز ،محدودکردن جریان منبع اگزوز کوماتسو است که باعث ایجادفشار عقب میشود واین میتواندراندمان موتور راکاهش دهد. دلیل این امر این است که قطعات اگزوز ماشینهای راهسازی منبع اگزوز موتوربایدهمان مسیرخروجی پیچیده ای راکه درداخل صداخفه کن ساخته شده است ،بافشار صداکه صداخفه کن برای کاهش آن طراحی کرده است ،به اشتراک گذارد.صداخفه کن برقی که لوله ها ومحفظه های داخلی رانشان میدهد.برخی از منبع اگزوز کوماتسو پس ازخریدادعا میکنند که باکاهش فشار کم تری باعث کاهش خروجی موتور ویاکاهش مصرف سوخت میشوند. این معمولاًمستلزم کاهش سر وصدای کم تری است.

در۱۸می ۱۹۰۵ ،ایالت اورگان قانونی راتصویب كردكه براساس آن خودروهاباید “ترمزسبک ،صداخفه كن وكارآمد”داشته باشند.قانونی بودن تغییرسیستم منبع اگزوز کوماتسو تجهیزات اصلی وسیله نقلیه برحسب صلاحیت متفاوت است. دربسیاری ازکشورهای توسعه یافته مانند:ایالات متحده ،کانادا ، واسترالیا ،چنین اصلاحاتی بسیارتنظیم شده یا کاملاًممنوع است.صداخفه کن های پس ازفروش بدلیل کاهش فشارعقب ،معمولاًنحوه عملکرد وسیله نقلیه راتغییر میدهند.

 

 

 

واشر سرسیلندر ماشین آلات راهسازی و معدنی

قطعه ای است در موتورهای ماشین آلات راهسازی که مابین سیلندر و سرسیلندر قرارمی گیرد ووظیفه آن ایجادیک آب یندی کامل بین سیستمهای مختلف روغن رسانی ،آب، و احتراق موتور می باشد.واشر سرسیلندر واشری است ازجنس پنبه نسوز بعلاوه فولاد ومس میباشد.این قطعه نقش بسیارمهمی درموتور ماشینهای راهسازی دارد.سوختن واشر سرسیلندر به اصطلاح به دفورمه شدن واشر می گویندکه این امرموجب ازبین رفتن آب بندی ما بین سیستمهای مختلف موتور ماشین آلات راهسازی می شود.واشر بین بدنه ی موتور و سر سیلندر باترکیب موادنسوز ولایه ی مسی مقوای مقاوم درمقابل حرارت ولایه ی فولادی تشکیل شده است.که ضمن یک پارچه کردن سر سیلندر به بدنه ی موتور اجازه میدهدتا گردش روغن وآب بدون امکان مخلوط شدن صورت گیرد ونیز فضای سربسته ی اتاقک احتراق راآببندی نماید.

نشانه های سوختن واشر سرسیلندر

 • خروج آب ازاگزوز.
 • گرم شدن غیرطبیعی موتور.
 • ورود کمپرس درداخل رادیاتور
 • کمی کشش موتور
 • قاطی کردن آب وروغن یابه اصطلاح آب-روغن قاطی کردن ماشین آلات راهسازی
 • بدکارکردن موتور

خرید واشر کامل موتور ممکن است هرچندسال یکبار موردنیاز هرراننده ای باشد.واشر که برروی سرسیلندر قرارداده میشودسبب آببندی کامل آن شده وازقاطی شدن آب وروغن درفضای داخل موتورجلوگیری میکند.این واشر فضای بالای سرسیلندر رابصورت یک دست وصاف میکند تاکارایی خوبی داشته باشد.ازاین رو چک کردن این واشر بصورت دوره ای یک ضرورت است تاقبل ازاینکه مشکلات بعدی رخ دهد.واشر کامل موتور باکیفیت ومناسب دربهبود قدرت وعملکرد موتور نقش به سزایی راایفا میکند.توجه نکردن به سالم بودن این قطعات مشکل جدی واساسی رابرای موتور به بارمی آورد.برای اینکه بتوانید واشر کامل موتور خودرومناسبی تهیه کنیدیاکار خودرا به یک تعمیرکارمطمئن بسپاریدیا ازمراکز معتبر اقدام به خریداین لوازم کنید. شمابرای این واشر هاهزینه پرداخت میکنید وبعداز مدتی ممکن است دوباره واشر بخوبی کارنکند.ازاین رو بایدهنگام خریددقت کافی داشته باشید تایک واشر استاندارد واصل خریداری کنید.واشر کامل موتور برای ماشین آلات راهسازی مختلف متفاوت است وبایدبراساس نوع خودروی خودیک واشر خوب تهیه کنید.برای خرید بهتر است از واشر های بروزتراستفاده کنید وواشرهای قدیمی ازکامپوزیت آزبست وگرافیک تهیه میشدندولی امروزه از واشرهای باجنس فولاد چندلایه نیزتولید میشودکه کیفیت وکارایی بسیاربالاتری دارد.برخی ازآنها نیزازفلزات مقاوم دیگرمانند مس درآنها بکاررفته است.هنگام خریداین واشر هابایدابتدا مشاوره لازم رادریافت کنید.این مشاوره ها مربوط بنوع خودروی شما وکارکردآن است.

ازقطعات حائزاهمیت درموتور بشمار میرود. واشر کامل موتور باکیفیت ومناسب دربهبود قدرت وعملکرد موتور نقش به سزایی راایفا میکند.توجه نکردن به سالم بودن این قطعات مشکل جدی واساسی رابرای موتور به بارمی آورد. کارتر،سیلندر وسرسیلندر سه قسمت مهم واصلی موتور محسوب میگردد.بعنوان ستون فقرات موتور میتوان ازسیلندر نام برد. این قطعه ماننداستوانه ای صیقلی وصاف میباشد. درداخل سیلندر،پیستون بصورت بالا وپایین حرکت میکند. آلیاژ چدن یاچدن درساخت این قطعه مورداستفاده قرار میگیرد. سرسیلندر،یکی ازقطعات اصلی واساسی موتور بشمار میرود.این قطعه متشکل ازاتاق احتراق، میل اسبک،سوپاپ ها ومیل بادامک میباشد. واشر هاازجمله مجموعه واشر کامل موتور،دارای فضای پهناوری در موتور میباشند واستفاده های مختلفی درمکانهای متفاوت ازآن هابه عمل می آید. بعنوان نمونه این واشر هاعلاوه برموتور، درگلویی اگزوز وگیربکس نیزکاربرد گسترده ای دارند. اماهمان طورکه ذکرشد، مهمترین واصلی ترین واشر کامل موتور، واشر سرسیلندر میباشد.ایجاد درزبندی مناسب بین سیلندر وسرسیلندرتوسط واشر سرسیلندر صورت میگیرد.این محصول متعلق به کشورآلمان میباشد ومتعلق به شرکت ویکتور راینز ودارای کیفیت بالا،قیمت مناسب،دارای استاندارهای بین المللی وفناوری پیشرفته است .

واشر سرسیلندر موتور کاترپیلار درقدرت وراندمان موتور لودر بسیارتاثیرگذار است. واشر کامل موتور لودرباید دربرابر حرارت وفشاروارد شده ازموتور،قابلیت مقاومت راداشته باشد. واشر سرسیلندر لودر یکی ازاجزای مهم درمجموعه واشر موتور لودر بشمار میرود.یکی از ماشین آلات کاربردی ومؤثر درپروژه های عمرانی وساختمانی، لودر محسوب میشود.این ماشین درابعاد واندازه های متفاوت تولید وعرضه میگردد.بسیاری ازعملیات خاکبرداری، به سبب عملکرد وانعطاف بالای آن به سهولت انجام میپذیرد.بارگیری کامیون،پرکردن خندق ها،ایجاد خاک ریزها، حمل بتن،حفاری زیر زمینها وحمل مصالح مربوط به ساختمان ازدیگر کاربردهای لودر بشمار میرود.

ویژگی های واشر موتور

 • وظیفه اصلی این قطعه درزبندی و آببندی فضای بین سیلندر وسرسیلندر میباشد.
 • این قطعه بایدتوانایی تحمل دمای زیاددر سیلندر موتور راداشته باشد.
 • یکی ازوظایف  مهم سرسیلندر درموتور، جلوگیری ازمخلوط شدن روغن وآب رادیاتور میباشد.
 • دربرابر فشار وحرارت، ارزان بودن انعطاف پذیری وبرخورداری ازضریب حرارتی بالا،ازویژگیها ومزایای مهم واشر بشمار میرود.

 

 

جعبه اورینگ ماشین آلات راهسازی و معدنی

اورینگ ها باتلفظ انگلیسی (O-ring) به مانند دونات میباشند درظاهر بنظر می آیدکه زیاداهمیت خاصی ندارند ولی درواقعیت این اورینگ هاهستند که میتوانند منجر به آببندی یک دستگاه شوند اورینگ هایکی ازمقرون بصرفه ترین وقابل اطمینانترین روش هابرای ایجادیک مهر وموم محکم هستند.برای هرگونه دستگاهی بایدبه این موضوع اشاره کردکه اورینگ هامیتوانند فشاربالای چندین هزاراسب بخار راتحمل کنند. اورینگ هاازمواد مختلفی ساخته میشوندکه هرکدام دارای ویژگیهای مربوط به خودشان است.بیشتر اورینگ ها خاصیت الاستیکی دارند تابتوانند درهرشرایطی دوام بیاورند. ازجمله مواردیکه می بایست بدان توجه داشت درهنگام خرید اورینگ این که قراراست درچه شرایطی مورداستفاده قرارگیرد .

کاربرد اورینگ ماشین آلات راهسازی و معدنی:

 • ازحلقه های اورینگ برای مسدودکردن مسیری استفاده میشودکه مانع خروج مایع یاگازشود.
 • اورینگ درشیار قرارمیگیرد تادرجای خودمحکم شود وسپس بین دوسطح فشرده میشود.
 • بافشردن اورینگ ،دیگرجایی برای حرکت آن وجودندارد ومسیر مایع یاگازی راکه میخواهید درجای خودببندید،مسدود میکند.

ویژگی های اورینگ ماشین آلات راهسازی و معدنی:

 • سازگار دردمای بالا یاپایین
 • سازگازی شیمیایی
 • سازگازی دربرابر آب گرم وبخار
 • سازگاری دربرابر گریس وهیدرولیک

اورینگ سوزن انژکتور موتورکامینز ۲۵۰ اورینگ رایجترین نوع آببندی است که درطراحی ماشین آلات استفاده میشودچرا که اورینگ هاارزان قیمت هستند وبه آسانی قابل تولید هستند،قابل اطمینان هستند ونصب آسانی دارند.اورینگ میتواندده هامگاپاسکال(هزاران پاسکال) فشار راآببندی نماید.اورینگ (Oring) که باعنوان پکینگ یااتصال هلالی نیزنامیده میشودیک درزگیر مکانیکی به شکل هلالی است که حلقه ای لاستیکی باسطح مقطع گردمیباشد. وبرای قرارگرفتن دریک شیار وتحت فشاربودن میان دویاچند بخش طراحی شده است.تاآببندی درمحل اتصال ایجادنماید.از اورینگ میتوان درکاربردهای ایستاتیک یادینامیک جایی که بین اورینگ وبخش های متصل به آن حرکت وجوددارداستفاده کرد.مثال هایی ازکاربرد دینامیک اورینگ مانند: شفت های پمپ دوار وپستون های سیلندر هیدرولیکی میباشد. اورینگ لاستیکی دردوشکل حلقه ای وهم چنین متری موجودمیباشد. اورینگ حلقه ای معمولاً درسایزهای استاندارد وجوددارد وقتی نیازبه اورینگی باقطر خیلی بزرگ باشدازانواع متری استفاده میشودکه باچسب به شکل حلقه ای تبدیل میشودو قابل استفاده میباشد.

 

جعبه جعبه اورینگ کاترپیلار Word Gasket وردگسکت نامی آشنابرای تعمیرکاران وفروشندگان قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی است.این شرکت انواع واشر وکیت رابرای سری محصولات دستگاههای راهسازی تولید مینماید.کالانمایش داده شده یکی ازمحصولات شرکت ورد گسکت است که به نام جعبه اورینگ دستگاه های کاترپیلار شناخته میشود.این دسته ازمحصولات دارای دونوع سایزبندی متریک واینچ میباشند،محصولات شرکت کاترپیلار براساس اینچ طراحی گشته ازاین جهت سایزبندی کیت موردنظر براساس اینچ است.کالااز کیفیت بسته بندی مناسب برخورداراست ودارای ۳۰سایزمختلف جعبه اورینگ درتعداد مختلف میباشد. این دسته بندی بگونه ای عرضه شده که مشکل تعمیر کاران رادرانجام تعمیراتشان برای دستگاههای کاترپیلار برطرف نماید.ازدیگرمزایای محصول جنس NBR 70است که دردمای ۱۲۰ ∼ ۴۰- خاصیت خودرا حفظ کرده مانع ازنشتی میگرددازاین جهت بسیارمناسب برای ماشین آلات راهسازی است که درشرایط مختلف آب وهوای کارمیکنند.