تفاوت قطعات و لوازم یدکی لودر اصلی ولوو با طرح اصلی ولوو را بشناسیم.

برای خرید قطعات و لوازم یدکی لودر ولوو ازنوع اصل واورجینال می توانید فروشگاه راهساز کوماتسو ازفروشگاه های عرضه لوازم یدکی ماشین آلات سنگین درکشور راانتخاب نمایید.ولوو یکی ازبرندهای باپیشینه طولانی درزمینه تولید وساخت ماشین آلات سنگین می باشدکه یکی ازانواع ماشین آلات تولیدشده دراین مجموعه صنعتی راباید لودر نام بردکه کاربردبسیار زیادی نیزدربخشهای عمرانی وساختمانی دارد.  قطعات و لوازم یدکی و لوازم یدکی لودر ولوو بایدبعد ازمدتی سرویس ودرصورت نیازتعویض شوند.تعویض  قطعات و لوازم یدکی لودر ولوو به شماکمک خواهدکرد تابتوانید عملکرد وراندمان خوبی رااز لودر شاهدباشید. امایافتن لوازم یدکی لودر ولوو آن هم ازنوع اورجینال واصلی کارآسانی نیست وباید فروشگاههای زیادی راجستجو کنید تابتوانید  قطعات و لوازم یدکیی اورجینال رایافته وخریداری نمایید. لوازم یدکی لودر ولوو اصلی می توانندراندمان بسیاربهتری رادرمقایسه با قطعات و لوازم یدکی غیراصل ویاطرح اصل برای لودر به همراه داشته باشند. که ازاین روبیش ترمالکان لودرهای ولوو بدنبال این دسته از  قطعات و لوازم یدکی هستند.افرادیکه تجربه استفاده ازاین  قطعات و لوازم یدکی اورجینال راداشته باشندبه خوبی می دانندکه این  قطعات و لوازم یدکی ازچه راندمان وعملکرد خوبی برخوردارهستند وهرگز بسراغ خرید  قطعات و لوازم یدکی طرح اصل نمی روند.

 

کیفیت و دوام قطعات و لوازم یدکی لودر ها

یکی ازتفاوتهای اصلی میان لوازم یدکی لودر ولوو اورجینال وتقلبی درکیفیت  قطعات و لوازم یدکی می باشد وبه طبع  قطعات و لوازم یدکیی که ازنوع اورجینال هستنداز کیفیت وطول عمری بیش تربرخوردار هستند.تعویض وهم چنین خرید  قطعات و لوازم یدکی لودر ولوو هزینه وزمان زیادی رانیازدارد که به همین دلیل باید قطعات و لوازم یدکیی خریداری شوندکه ازنوع باکیفیت هستند تامالک لودر مجبورنشوددر مدت زمان کوتاه  قطعات و لوازم یدکی راخریداری وتعویض کند. لوازم یدکی لودر ولوو اورجینال باهماهنگی وتناسب خوبی نیزکه بادیگر  قطعات و لوازم یدکی برقرارمی کنندمی توانند عملکرد وراندمان لودر راتا حدزیادی افزایش داده وهم چنین ازخرابی دیگر  قطعات و لوازم یدکی نیزجلوگیری به عمل آورند. قطعات و لوازم یدکی لودر ولوو وکاربرد آن هاخواهیم رفت ودراین مقاله دررابطه بازیربندی مخصوص لودر های چرخ زنجیری صحبت خواهیم نمود وبه شماخواهیم آموخت که دراین بخش از لودر ولوو هرقطعه چه کاربردی خواهدداشت.

اگراز افرادی هستیدکه به اصالت و اورجینال بودن قطعات لیفتراک کوماتسو اهمیت زیادی میدهیدبه شما پیشنهاد می کنیم حتما تاانتهای این مقاله باما همراه باشید.کوماتسو از برندهای بسیارنام آشنادربخشهای عمرانی وساختمانی محسوب میشود وکلیه افرادی که دراین زمینه فعالیت میکنندبه خصوص افرادیکه سابقه زیادی دراین زمینه دارند به خوبی بااین برندمحبوب ژاپنی آشنایی دارند.یکی ازمحصولات این برند ژاپنی لیفتراک است که درانبارها وصنایع وبه منظور جابه جایی بارمورداستفاده قرار میگیرند. قطعات لیفتراک کوماتسو رابهتراست ازنوع اورجینال خریداری نماییدزیرا قطعات اورجینال بسیاربیش تراز قطعات تقلبی میتواننددوام وطول عمرداشته باشند که هزینه های نگه داری از لیفتراک را کاهش خواهندداد.

قطعات لیفتراک های کوماتسو ازنوع اورجینال با قطعات تقلبی تفاوتهای زیادی دارندکه به برخی ازمهم ترین آن هااشاره خواهیم کرد. یکی ازتفاوتهای لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو اورجینال درعمر ودوام طولانی قطعات میباشدپس درصورتی که به قطعاتی با عمر و دوام طولانی نیازدارید باید بسراغ قطعات اورجینال بروید. یکیدیگر ازتفاوتهای میان قطعات لیفتراک کوماتسو اورجینال و تقلبی درتناسب میان قطعه اورجینال بادیگر قطعات می باشد. قطعات اورجینال بدلیل این که به صورت کاملااصولی واستانداردتولید شده اند می توانندسازگاری وتناسب خوبی رابادیگر قطعات ازخود نشان دهند ونتیجه آن نیزعملکرد خوب لیفتراک خواهدبود.

قطعات و لوازم یدکی زیربندی بخشی مهم در ماشین آلات راهسازی محسوب میشوند ودرصورتیکه دراین بخش اخلالی بوجودآیدمی تواند درکارایی کل خودرو مشکل ایجادشود. بخش زیربندی جزجدا نشدنی ماشین آلات راهسازی میباشنداین بخش خودشامل قطعات و لوازم یدکی لودر ولوو نظیرزنجیر بلدوزر، زنجیر بیل مکانیکی،چرخ زنجیر،کفشک ،رولیک بالا وپایین، تیغه،لینک، بوش و پین،شافت زنجیرسفت کن، گوشه،ناخن،چرخ جلو ودنده اسپراکت می شودکه درادامه به توضیح درمورد آن هاخواهیم پرداخت. درتمامی ماشین آلات راهسازی کارایی این  قطعات و لوازم یدکی به یک صورت میباشد وتنهاابعاد آن هاباتوجه به تولیدات شرکت سازنده مقداری متفاوت می باشد.

باتوجه به اینکه هروسیله ای عمرمصرفی برای کارکردن دارد. قطعات و لوازم یدکی لودر ولوو هم ازاین قضیه مستثنی نیستند درنتیجه باتوجه به میزان ساعت ومقدار وحجم کاری بایداین انتظار راداشت که  قطعات و لوازم یدکی لودر مخصوصا زیربندی آن نیزفرسوده شده ونیازمند تعویض شوند.به شما پیشنهادمی کنیم همواره ازفروشگاه های معتبر وباسابقه ای که هم جنس اصلی خریداری نماییدهم درصورتی که برای قطعات و لوازم یدکی لودر ولوو خریداری شمامشکلی بوجودآمد بتوانیدآن راتعویض نمایید.اولین لوازم یدکی لودر ولوو که مایلیم درموردآن به شماتوضیحاتی ارائه دهیم بخش زنجیر کامل میباشداین بخش ازیک بسته کامل کفشک تشکیل شده است که کمک می کندتا لودر درهرشرایط محیطی به حرکت خودادامه داده ومشکلی در حرکت نداشته باشد.

برای آن که زنجیر به حرکت دربیایدبایستی آن رابوسیله ی رولیک به محرک هامتصل نمودتا لودر بتواند براحتی به حرکت خودادامه دهد. نوار نقاله ازدوبخش اصلی رولیک وپایه رولیک تشکیل شده است که بعنوان هرزگرد عمل میکند باتوجه به این که موادحمل شونده چه نوع موادی هستند ،قطر وسایز آن می تواند تغییرکند.لینک را میتوان یک متصل کننده بخشهای مختلف به هم دیگر درنظرگرفت که خوداز چندین بخش کوچک ترتشکیل شده است. برای آن که اصطحکاک به خوبی صورت گیردکفشک هارا برروی لینک هاسوار میکنند به اینصورت اصطحکاک لازمه برای حرکت خودرو ایجاد میشود. درادامه برای آن که کفشکهای زنجیربه هم وصل شونداز بوش وپین استفاده میکنند.دنده اسپراکت  چرخ دنده بزرگی است که دربخش عقبی خودرو قراردارد ونقش محرک رادر ماشین آلات راهسازی چرخ زنجیری ایفامیکند این قطعات و لوازم یدکی لودر ولوو نیروی لازمه جهت حرکت ماشین آلات راهسازی راتامین مینماید.

امیدواریم تابه این لحظه ازمطالعه مقاله لذت برده باشید ودرزمینه ی قطعات و لوازم یدکی لودر ولوو وکاربرد آن هااطلاعات کافی بدست آورده باشید. درصورتیکه به هرمدل ونوعی از  قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی مخصوصا لودر ولوو نیازمندشدید به شماپیشنهاد می کنیم ازمحصولات موجود وپس ازبررسی های لازمه ودریافت مشاوره تلفنی خریدخود راثبت نمایید.

اگرشما هم جزآن دسته از افرادی هستید که از لودر های تولیدشده توسط کمپانی هیوندا استفاده می کنیدبه شماتوصیه می کنیم. تاانتها باماهمراه باشید تابه معرفی انواع قطعات و لوازم یدکی لودر هیوندا بپردازیم وشمارا با آن هاآشنا نماییم تااگر روزی لودر شمادچار نقص ویااختلال درکارایی شدبتوانید به موقع قطعه فرسوده ویاآسیب دیده راباقطعه نو جایگزین نمایید.اولین وشاید مهمترین بخش هرخودرویی بخش موتوری آن میباشد واین درحالی است که این مهم برای لودر هیوندا نیزصدق کرده ودارای اهمیت میباشد. ازجمله قطعات و لوازم یدکی لودر هیوندا که ازبخشهای اصلی قسمت موتوری لودر هیوندا است، میتوان به پیستون دود وهوا، یاتاقان ثابت ومتحرک، رینگ،بوش،گاید اوئل پمپ پمپ انژکتور، واتر پمپ ،سوزن، پمپ انژکتور،یونیت، واشرکامل، سوزن،سوزن فارسونگا،سرسیلندر،بلوک سیلندر، پروانه موتور و…اشاره کرد.

ازدیگر قطعات و لوازم یدکی لودر هیوندا ،لوازم هیدرولیک میباشداین بخش نیزاز  قطعات و لوازم یدکیی ساخته شده است که ازجمله آن هامیتوان به پمپ های هیدرولیک،روتوری گروپ،پمپ های دنده ای، هیدرولیک موتور، بارل پیستون،پمپ حرکت،شارژ پمپ، پمپ فرمان،پمپ های کارتریجی وپمپ مادر اشاره کرد.جک بخش دیگری ازلوازم یدکی لودر هیوندا می باشدکه از لوازم جک باکت، جک خالی کن وجک پایه وجک بالابر تشکیل شده است ووظیفه اصلی آن کمک به بالا وپایین شدن محفظه ی حمل لودر میباشد.

چرخ بخش پیش ران خودرو میباشد و ماشین آلات راهسازی مانند لودر برای آن که بتواننددرسطح های مختلف به خوبی به حرکت خودادامه دهند به چرخ نیازمندهستند بخش هایی که سیستم چرخ رامیسازند عبارتنداز :پلوس، کاسه چرخ،توپی چرخ، گررینگ، پلوس کوتاه و بلند، پلوس عقب وجلو، هاب،دنده خورشیدی،صفحه گرافیک، انواع خار،صفحه آهنی، ساپورت،دنده سرپلوس، رینگر،دبل جوینت، انواع کاسه نمدهای zf،کله گاوی وغیره

لوازم زیربندی نیز ازدیگر قطعات و لوازم یدکی لودر هیوندا میباشدکه خوداز بخشهایی نظیر زنچیر کامل باکفشک،زنجیر بدون کفشک،آیدلر، دنده اسپراکت،رولیک پایین، رولیک بالا،رولیک یک لب، رولیک دولب،رولیک چهارلب، چرخ کامل، پیچ مهره اسپراکت،پیچ مهره کفشک،گوشه، تیغه،ناخن، شنگیرساخته شده است.بخش برق خودرواساسی ترین قسمت خودرو میباشداین قطعات و لوازم یدکی لودر هیوندا ازقسمتهایی نظیرسیم کشی کامل،display،دینام، استارت، مین برد،سوئیچ،کولر،فشنگی، ترموستات، بوبین تشکیل یافته است که نقص درهرکدام می تواندموجب ازکارافتادگی ویااخلال درکار لودر شود.

بهترین کاربرای آن که همواره لودری سالم وآماده بکارداشته باشیدچکاپ دوره ای خودرو میباشد تابا نقصها و  قطعات و لوازم یدکی فرسوده آن آشناشده وبتوانید به موقع آن هارابا قطعه نو تعویض نمایید. درصورتیکه به هریک از قطعات و لوازم یدکی لودر هیوندا نیازمندهستید میتوانید بامراجعه به بخش مربوطه در وب سایت مانسبت به بررسی وخریدقطعه مربوطه اقدام کنید.

نکاتی در مورد قطعات و لوازم یدکی لودر چینی که باید بدانیم.

این روز هاباتوجه به نیازانسان به بازگشایی راههای نوین برای راحتترکردن دسترسی به جاده ها وشهرهای مختلف به ناچارلازم است تادربرخی مواقع ازبخشهای سخت وصعب العبورعبور کرده وکار راهسازی راانجام دهد. باافزایش حجم ومیزان کار راهسازی امکان استفاده ازوسایل دستی ونیروی انسانی کافی نیست وحتماباید از ماشین آلات راهسازی استفاده کرد.

یکی ازاین ماشین آلات که کاربردبسیاری درزمینه راهسازی وحتی دربخشهای دیگرنیز کاربرددارد لودر میباشد. درحال حاضر لودر توسط چندین شرکت معتبر درکنار لودر چینی ساخته وبه بازارعرضه میشود. شرکتهای خودروساز که درعرصه ی تولید ماشین آلات راهسازی نیزفعالیت میکنند بدلیل کیفیت بالاتر محصولات خود وهم چنین ارزش برندآن ها خودروهایی باقیمتهای بالا تولید میکنند این درحالی است که چین مانندهمیشه درتولید ماشین آلات راهسازی نیزوارد شده واقدام به تولیداین دست ازخودروهای سنگین وعظیم الچثه زده است.

یکی از ماشین آلاتی که چین درتولیدآن حرف های زیادی برای زدن دارد لودر و قطعات و لوازم یدکی لودر چینی میباشداین ماشین بااستفاده ازتوان بالایی که داردمیتواند حجم عظیمی ازخاک و مصالح رادر هربارکار خودجابجا نمایدبه همین دلیل یکی ازپراستفاده ترین ماشین آلات راهسازی درجهان میباشد.چین باتولید لودر چینی و قطعات و لوازم یدکی لودر چینی توانست باارائه لودر هایی باقیمت ارزانتر ازرقبای مشهورخود جای خودرا دربازار رقابت این خودروبازکرده وتعدادزیادی از لودر های چینی رابه کشورهای مختلف به فروش برساند. درصورتیکه مایل هستیدتاهمه چیز درمورد قطعات و لوازم یدکی لودر چینی رابدانید.

کشور چین همواره بدنبال اشتغال آفرینی برای جمعیت بالای خودمیباشد وهدف اصلی آن ایجادشغل برای تولید محصولات بیش تر باقیمت کم ترمیباشد به همین منظورممکن است در پاره ای ازمواقع اجناس تولیدی خودرا درکیفیتهای مختلفی تولیدنمایدکه ممکن است لودر چینی و قطعات و لوازم یدکی لودر چینی نیزازاین قضیه مستثنی نباشدو لودرهای تولیدی باتوجه به کیفیت لوازم یدکی لودر چینی بکاررفته درآن ازقیمتهای مختلفی برخوردارباشند. این درحالی است که کیفیت قطعات و لوازم یدکی لودر چینی بکاررفته در موتور وسایربخشهای لودر درعمرو کارایی لودر نقش اصلی راایفا می کند.پس همواره سعی کنید تاحتی اگر لودر چینی خریداری مینماییدنیز لودری راانتخاب کنیدکه درآن  قطعات و لوازم یدکی باکیفیت بالایی بکاربرده شده باشد.

معرفی قطعات و لوازم یدکی لودر کوماتسو

لودر کوماتسو را میتوان یکی ازبهترینهای ماشین آلات حفاری درنظرگرفت. لودر جز ماشین های سنگین عمرانی و مهندسی محسوب میشود. ازجمله قطعات و لوازم یدکی لودر کوماتسو میتوان به مواردی مانند:بازوی مفصلی،کابین گردان،باکت، وزنجیر ویالاستیک برای حرکت خودبهره مند میباشدهر دومدل لودر زنجیری ویالاستیکی ازنظر شکل ظاهری قسمت فوقانی کاملاشبیه به هم هستندامااین جربان دربخش تحتانی کاملامتفاوت است زیرااین دومدل تفاوتهای بسیاری ازنظرساختاری وسیم کشی وسیستم کنترل باهمدیگر داشته که آن هارامناسب برای فعالیت درجاده ،بیابان وکوهستان نموده است علاوه براینها سرعت عمل این دو ماشین نیزباهم تفاوتهایی داشته که باتوجه به محل فعالیت آن هامورد استفاده قرارمیگیرند.

یکی از لوازم یدکی لودر کوماتسو که میتوان ازآن برای تکمیل کردن لودر استفاده نمودامکان نصب چکش برروی آن اشاره نمود.نصب چکش این امکان رابه لودر میدهدکه دربخش هایی که امکان استفاده ازموادمنفجره برای تخریب سنگ ویابتون های موجوددرمسیر نمیباشد ازچکش استفاده نمود واین موانع راهموار نمود. چکش را میتوان یکی از  قطعات و لوازم یدکی کوماتسو مورداستفاده برای لودر کوماتسو درنظرگرفت که میتوان به کمک آن نسبت به حفرکانال،گودال، زیرسازی،حمل مواد،تخریب وگودبرداری و…استفاده نمود.

بازوی مفصلی جز قطعات و لوازم یدکیی است که به بدنه ی اصلی لودر متصل میشود وبوسیله آن میتوان حفاری وجابجایی هارا انجام داد.این بخش از لودر توسط سه هیدرولیک بوسیله ی راننده ی لودر کنترل میشود. باتوجه به این نکته که این قطعه هم پس ازچندسال کارکرد وتعمیرنیازمند تعویض خواهدبود کوماتسو این قطعه رانیز بعنوان  لوازم یدکی لودر کوماتسو تولیدکرده ودربازار های جهانی بعنوان لوازم جانبی کوماتسو به فروش میرساند.

کابین یکی ازمهمترین بخشهای یک لودر میباشدکه تمام قسمتهای لودر توسط این بخش کنترل میشود. دودسته ی موجوددر کابین برای کنترل حرکت کابین و بازوها بکاربرده می شود وازپدال ها برای حرکت لودر استفاده میشود. کابین راهم میتوان بعنوان قطعات و لوازم یدکی لودر کوماتسو پس ازمدتی کارکردتعویض نمود واز کابین های عرضه شده دربازار استفاده نمود.

درساخت قطعات و لوازم یدکی لودر چینی علاوه برآلیاژهای باکیفیت اصول ساخت نیزبطور کامل رعایت شده است که دربالارفتن کیفیت تاثیرزیادی دارد. شایدبتوان به جرات گفت که کیفیت قطعات و لوازم یدکی لودر چینی دست کمی از قطعات و لوازم یدکی لودرها دربرترین برندهای جهانی نداشته باشد.شرکت  راهساز کوماتسو یکی ازشرکتهای عرضه کننده انواع قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات سنگین درکشور است که برای کاهش هزینه های خریدارامکان فروش لوازم یدکی لودر چینی رانیزفراهم آورده ومی توانید باانتخاب این شرکت کلیه  قطعات و لوازم یدکی موردنیاز خودرابا قیمت مناسب تهیه نمایید. باتوجه به این که کشورچین برای تامین امنیت غذایی جامعه خوداقدام به تولیدانواع  قطعات و لوازم یدکی دررنج های مختلف قیمتی میباشد .همواره توصیه میکنیم که در خرید لودر چینی به کیفیت آن توجه لازم رامبذول فرماییدزیرا درهمین نوع از لودرها نیزکیفیتهای مختلفی وجوددارند که باتماس باکارشناسان فنی ماشین میتوانید اطلاعات لازم را درخصوص انواع لودر چینی و  قطعات و لوازم یدکی آن هابه دست آورید.

واردکننده و فروشنده قطعات و لوازم یدکی لودرهای چینی

تامین وتوزیع انواع قطعات و لوازم یدکی یدکی لودرهای چینی وسایر ماشین آلات راهسازی و قطعات و لوازم یدکی نایاب ماشین های سنگین. برخی از قطعات و لوازم یدکی موردنیازبرای لودرها ازقیمت بالایی برخوردار هستندکه این قیمت بالاهزینه های نگه درای از لودر راافزایش می دهداما  قطعات و لوازم یدکی چینی این گونه نیستند وباقیمت مناسب خودهزینه های نگه داری از لودر رامی کاهند.لوازم یدکی لودرهای چینی ،شامل انواع لوازم موتوری،لوازم گیربکس،لوازم هیدرولیک،لوازم جک، لوازم چرخ ولوازم برقی لودرهای چینی میشود. درصورتیکه هریک ازلوازم یدکی لودر شما دچارخرابی وآسیب شده است ونیازبه خریداری وتعویض  قطعات و لوازم یدکی دارید،جهت سفارش خرید میتوانیدبه مرکز فروش لوازم یدکی لودرهای چینی راهساز کوماتسو مراجعه ویا تماس حاصل فرمایید.

انواع واقسام لودرهای چینی درکشور ماوجوددارند که توانسته اندسهم عمده ای ازبازار ماشین آلات سنگین رانصیب خودکنند. عمده دلیل استقبال گسترده این لودرها کیفیت بالای لوازم یدکی لودر چینی می باشد. قطعات و لوازم یدکی لودر چینی بدلیل این که ازبهترین آلیاژها تولیدشده اندمی توانند دوام وطول عمربالاتری نیزداشته باشند.لودرهای چینی از موتورهای کمپانیهای معتبردنیا مثل کامینز ودویتس و کاترپیلار وهم چنین ویچای چین استفاده مینمایند وتوانسته اند باتکنولوژی این کمپانیهای سازنده ی موتورهای دیزل محصولات خوبی رابه بازار ماشین آلات راهسازی عرضه نمایند.

واردات وفروش  قطعات و لوازم یدکی یدکی بیل و لودر چینی وکوماتسو ارائه  قطعات و لوازم یدکی اصلی وشرکتی بامناسب ترین قیمت فروشنده انواع  قطعات و لوازم یدکی یدکی لودرهای چینی انواع مختلف پمپ هیدرولیک وبالابر لودرهای چینی انواع استارت ودینام ولوازم برقی لودر های چینی و کوماتسو شیر لیور لودر چینی جفت لیور،فشارشکن اصلی شیرکنترل انواع لودر چینی،واردات وفروش مستقیم انواع لوازم یدکی لودرچینی ،لوازم گریدرچینی ،لوازم بیل مکانیکی چینی ،لوازم لودر چانگلین ،لوازم لودرLG950 ،لوازم XCMG ،لوازم لیوگانگ ،لوازم یدکی SEM ، لوازم لودر XGMA ،لوازم لودر فوتون واردات وتهیه وتوزیع  قطعات و لوازم یدکی و لوازم یدکی انواع لودر وگریدر چینی باکیفیتترین ومناسبترین قیمت هارا ازمابخواهید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *