اجزای تشکیل دهنده لیفتراک

لیفتراک ها دارای قطعات متحرک بسیاری هستندکه اجازه میدهد لودر بدرستی عمل کند. شناخت قطعات واجزا لودر برای برقراری ارتباط موثر باراننده درهنگام کارمهم است. در این جا به برخی از قطعات اساسی که اجزای لیفتراک راتشکیل میدهند اشاره میکنیم. قطعات لیفتراک،تجهیزات وقسمتهای اصلی یک لیفتراک هستندکه بعنوان اجزای تشکیل دهنده دستگاه،مطابق بااستانداردهای صنعت وازبهترین موادساخته میشوند. باتوجه به اهمیت ایمنی دربارگیری وحمل ونقل کالا درصنایع مختلف، تمام اجزای تشکیل دهنده یک لیفتراک بایداز دوام واستحکام بالایی برخوردارباشند.

معرفی قطعات لیفتراک

اگرشماهم جزوآن دسته ازافرادی هستیدکه برای اولین بار،یکی ازانواع لیفتراک های نو راخریداری کرده اید وهنوز بطورکامل بااین دستگاه ها واجزای تشکیل دهنده آن آشنایی ندارید،مطالعه این مطلب میتواند راهنمای مناسبی برای شماباشد.یک لیفتراک ازقسمتهای مختلفی تشکیل شده است که پرداختن به آنها،موضوع اصلی این بحث میباشد. لیفتراک ها دستگاههای پیچیده ای هستند وبرای ساخت آنها درکارخانه از مواد و قطعات زیادی استفاده میشود.

شکل زیر، اجزای کامل یک لیفتراک را نمایش می دهد. البته لازم به ذکر است که بسیاری از قطعات لیفتراک در قسمت های داخلی دستگاه تعبیه شده اند، نظیر قطعات موتور، سیستم های ترمز و اهرم ها، بخش هیدرولیک تایرها و … .

 

بدنه لیفتراک

پایه دستگاهی است که دکل، محورها،چرخها،وزنه تعادلی، گاردبالاسری ومنبع تغذیه به آن وصل میشود.

وزنه تعادل لیفتراک

وزنه تعادل برروی لیفتراک نصب شده است تاجابه جایی بارتوسط بالابر راجبران کند. این وزنه کمک میکندکه لودر درطول عملیات بلندکردن وحمل ونقل بارپایدارباشد.بالابرهابا حداکثر ظرفیت حمل ونقل بااستفاده ازوزنه تعادل طراحی شده اند.بنابراین مهم است که ظرفیت بارگیری موردنظر برای بالابر رابدانید. برای اینکارلازم است اطلاعات ارزیابی لودر را بررسی کنید.لازم بذکراست وزنه برقی لودر درسمت عقب لودر یادرطرف مقابل چنگال قراردارد.

وزنه تعادلی یک قطعه فلزی ریخته گری شده وسنگین است که درپشت لیفتراک جهت حفظ پایداری وتعادل باری که برداشته می شودقرار میگیرد، در لیفتراک های برقی باتری لیفتراک نقش قسمتی از وزنه تعادل راایفا میکند.

گارد بالاسری لیفتراک

یک سقف فلزی میباشدکه توسط هرگوشه از کابین پشتیبانی میشودکه دلیل بودن آن محافظت ازاپراتور دربرابر هرگونه اشیای درحال سقوط میباشد. دربرخی ازمدل هااین قسمت بابدنه یافریم لیفتراک یک پارچه است.

کابین لیفتراک

فضایی است شامل :صندلی اپراتور، پدال ها،قربیلک فرمان، اهرم ها وسوئیچ های کنترلی،نمایش گرها کابین ممکن است فقط شامل یک گارد بالاسری وبازباشد ویامحصور با شیشه وورقهای آهن باشد. در کابین های بسته میتوان ازکولر وبخاری جهت تنظیم دمای هوااستفاده نمود.

دکل،شاخک ها (چنگال)،دیواره محافظ بار،صفحه حمل کننده، چراغ ها،اتاقک راننده، بدنه لیفتراک، تایرها،صفحه نمایش گروضعیت عملکرد لیفتراک، موتور،اهرم، ترمز و…،مهمترین قطعات لیفتراک هستند.بدیهی است سلامت این قطعات،تضمین کننده ایمنی حمل ونقل میباشد.

دکل لیفتراک

دکل، یکی از مهم ترین قطعات لیفتراک به حساب می آید.همان طورکه میدانید دکل، یکی ازمهمترین اجزای تشکیل دهنده لیفتراک است. دکل درحقیقت نقش اساسی رادربالا بردن وحمل بار ایفا میکند.پیشنهاد میکنیم قبل ازاین که از لیفتراک استفاده کنید،اطلاعات کاملی درمورد دکل لیفتراک بدست بیاورید. پیش ازروشن کردن لیفتراک باید دکل آن رابدقت بازرسی کنید تامطمئن شوید بدرستی کارمیکند. برخی ازاصطلاحات تخصصی درمورد دکل لیفتراک وجوددارند که آنها رادراین جا برای شمابیان میکنیم.

ارتفاع بالابری(Lift Height): ارتفاع بالابری به ارتفاعی گفته میشودکه چنگالهای لیفتراک دربالاترین وضعیت خودقرار دارند؛ چنگال ها یاهمان شاخکهای لیفتراک، یکیدیگر از قطعات لیفتراک هستندکه توسط دکل دستگاه حرکت میکنند.

ارتفاع بالابری آزاد (Free Lift): ارتفاع آزادبالابری به ارتفاعی گفته میشودکه شاخک ها بطورمعمولی، بار رابالا میبرند، بدون آن که دکل به حداکثراندازه خودرسیده باشد.ارتفاع آزاد بالابری درحقیقت وضعیتی است که ارتفاع دکل لیفتراک هنوزافزایش پیدانکرده است.

حداقل ارتفاع (Lowered Height): ارتفاعی که دکل وشاخک ها درکم ترین ارتفاع ازسطح زمین هستند،حداقل ارتفاع نامیده میشود.

ارتفاع گسترده (Extended Height): ارتفاع گسترده به ارتفاعی گفته میشودکه بالاتر ازارتفاع دکل درحالت حداکثرخود قراردارد.

تقسیم بندی های دکل ها لیفتراک

دکل لیفتراک به چهاردسته اصلی ساده،دو مرحله ای،سه مرحله ای وچهار مرحله ای تقسیم میشود.کاربردهر یک ازاین دکل ها بایک دیگرمتفاوت است.

دکل تک ساده یا تک جک:

دکل های ساده تنهاقدرت حرکت دریک مسافت کوتاه رادارند.این نوع دکل هامیزان بارمشخصی رادریک محیط کوتاه طی میکنند.استفاده از دکل ساده برای طی کردن مسیرهای طولانی اصلامناسب نیست.

دکل دو مرحله ای:

دکل دومرحله ای،یکی از قطعات لیفتراک است که ازدو قسمت تشکیل شده است؛قیمت خارجی دکل که ثابت است وحرکت نمیکند وقیمت داخلی دکل که متحرک است و هنگام بالابردن وحرکت دادن شاخک هابه حرکت درمی آید.

دکل سه مرحله ای :

این نوع دکل ازسه قسمت تشکیل شده است(یک بخش خارجی ودوقسمت درونی). همان طورکه ارتفاع دکل افزایش پیدامیکند، دوقسمت داخلی نیزبه سمت بیرون حرکت میکنند.این تغییرات درجهت عمودی وبه منظوربالا بردن بارانجام میشوند.

دکل چهار مرحله ای :

این نوع دکل از ۴قسمت اصلی تشکیل شده است (یک بخش خارجی وسه قسمت داخلی).هنگام بارگیری بااین دکل ها،تمام اجزای آن حرکت میکنند ومعمولاً دارای ارتفاع حداقل کم تری هستند.ازاین دکل ها برای مواردی باکاربردهای محدوداستفاده میشود. حمل درب کانتینرها نمونه ای ازکاربردهای دکل های ۴مرحله ای است.

تایرهای لیفتراک

تایرها مهمترین قطعات لیفتراک هاهستندکه موجب سهولت حرکت وافزایش قدرت مانور درموقعیتهای مختلف رابرای دستگاه میباشد.استفاده نادرست وعدم نگهداری اصولی از تایرها میتواندهزینه های زیادی رابه صاحبان این دستگاهها وهم چنین کسب وکارها تحمیل کند.نوع تایرهایی که برای لیفتراک انتخاب میکنیدبه محیط کاری،زمان استفاده از دستگاه وشرایط کاری یک صنعت بستگی دارد. بطورکلی، سه نوع اصلی ازانواع تایر برای لیفتراک ها استفاده میشوند:

تایرهای پنوماتیک: این تایرها برای حرکت در سطوح ناهموار، مناسب هستند.و این تایرهای پنوماتیک مقاوم به پنچری است. ازاین تایرها در لیفتراک هایی استفاده میشودکه باید درسطوح بسیارخشن وسخت حرکت کنند.
تایرهای معمولی: بسیاری ازمدلهای لیفتراک ازاین نوع تایر استفاده میکنند. تایرهای معمولی،متداولترین قطعات لیفتراک هستند وبرای سطوح معمولی مناسب میباشند.
تایرهای بدون اثر: این تایرها هنگام حرکت برروی سطوح،اثرات سیاه شدگی یاتغییر رنگ رابرروی سطح برجای نمیگذارند.

اهمیت و استفاده از قطعات لیفتراک

علاوه بر قطعات لیفتراک که درقسمت قبلی ذکرشدند، سایر قطعات این دستگاههای صنعتی نیزاهمیت بسیار زیادی دارند،بگونه ای که بایدحتماً اصول وقواعد مربوط به نگهداری ازآنها رعایت شوند.لیفتراک ها عموماًدرتمام صنایع کاربرددارند اماانتخاب یکی ازمدلهای آن، طبق شرایط کاری هرکسب وکار انجام میشود.

مواردی که شامل بازرسی و نگهداری اصولی از لیفتراک می باشند عبارتند از:

 • بازرسی وکنترل قطعات لیفتراک قبل ازآغاز به بارگیری
 • بازرسی دوره موتور وقطعات داخلی آن
 • تست دکل ها وشاخکها درسهولت تحرک به سمت بالا وپایین
 • بررسی لاستیک هاقبل ازآغاز بکار
 • بررسی ترمزها واهرم ها
 • کنترل سطح روغن موتور،آب رادیاتور وروغن ترمزدستگاه
 • کنترل گارانتی وطول عمر قطعات لیفتراک دردوره های یکساله
 • تهیه یک چک لیست ازعملکرد کلی لیفتراک

تیر لیفتراک

تیر(Mast )لیفتراک پشتیبانی عمودی است که اجازه میدهدمیزان بارها افزایش وکاهش یابد. دراکثر لیفتراک ها، تیر بسمت جلو لیفتراک وبطورمستقیم درخط دید راننده لودر طراحی شده است.تیرهای بالابر دارای بخشهای مختلفی هستندکه قسمت دندانه دارهمراه با چنگال هارا بالا میبرند.هنگام انتخاب یک بالابر،مهم است که خودتان راباویژگی های مختلف واجزای لودرآشنا کنید. این ویژگیهای مهم شامل ارتفاع واگن بالابر وارتفاع بالا وپایین بالابراست.این ویژگی ها به شمااین امکان رامیدهد تابالابری انتخاب کنیدکه طراحی آننیازهای خاص شما رابرآورده سازد.

این بخشها شامل مواردزیر است:

 • دوبلکس ( Duplex ): تیر دو وضعیتی
 • سه گانه ( Triplex ): تیر سه وضعیتی
 • چهار بخش( Quad ): تیر چهار بخشی

سیلندر لیفتراک

سیلندر لیفتراک برقی باعث حرکت عمودی تیرها شده وهم چنین باعث بالابردن یاکاهش حمل ونقل چنگال وبالابر میشود.سیلندر بالابر عمدتاازنوع هیدرولیکی است ویک سیلندر هیدرولیکی تک عمل است.به این معنی که تنهادریک جهت حرکت میکند.

سیلندر تیر لیفتراک

سیلندرتیر شبیه به سیلندر بالابر،جهت کنترل حرکت بالابربرای اهداف عملیاتی است.تفاوت کلیدی سیلندر تیراین است که شیب حرکت چنگال نسبت به زمین راکنترل میکند.

واگن لیفتراک

واگن یک سکو واقع درمقابل لودر است که برای جابه جایی اشیای مورداستفاده قرارمیگیرد.این سکوشامل چنگال بالابر، بازوی بالابر ودیگر ویژگیهای لودر است که درتماس مستقیم بابارها قرار میگیرند.

چنگال لیفتراک

چنگال هابه کمک لیفتراک برای تماس مستقیم بایکبار برای حمل ونقل استفاده میشوند. چنگال هابه لودر متصل میشوند وبرای حمل بارازپایین طراحی شده اند.

بارگیری لیفتراک

بازوی بالابراین امکان رافراهم میکند تاباربدون لغزش به عقب حرکت کند. این بازوهم چنین کمک میکندتا تیر بالابر واجزای آن ازآسیب دیدن بارجلوگیری کنند.برای انجام اینکارمهم است که ازیک نوع بازو استفاده کنیدکه برای لودر طراحی شده است. پس برای ایمنی بیش ترلازم است که هرگزبازوی بالابر راتغییرندهید.

تامین برق بالابر لیفتراک

منبع تغذیه بالابر میتواندشامل موتور یاباطری باشدکه براساس نوع لودر متفاوت است. بالابرها میتوانند بصورت برقی(باطری)،دیزلی، گازی یاپروپان ساخته شوند.

لاستیک لیفتراک

تمام لیفتراک ها نیازبه استفاده از لاستیک دارند،اماانواع لاستیک ها وچیدمان لاستیک هادر لودر میتواند بطورقابل توجهی متفاوت باشد.بالابرهایی که ازچهار لاستیک استفاده میکنند، میتوانندبارهای سنگینتری رابلند کنند وبسیارکاربردی هستند.لیفتراک سه چرخ،ایده آل برای محیط های داخل کارگاهی است که درآن فضای محدودوجود دارد وتوانایی چرخش ومانور بصورت موثرمهم است.

بطورکلی دونوع اصلی لاستیک وجوددارد:

 • لاستیک هایی که صرفاً درمحیط های داخل ساختمانها وانبارها استفاده میشوند وفقط برای سطوح مسطح وصاف سازگاراست.
 • لاستیک هایی که برای فعالیت درمحیط های بازاستفاده میشوند ومناسب برای سطوح ناهموار وخشن هستند.

سخن نهایی

همانطورکه دراین راهنمای جامع مطالعه نمودید، لیفتراک‌ها نقشی بی‌دلیل وغیرقابل جایگزین درصنعت وبویژه موضوع حمل‌ ونقل وانبارداری دارند. هم چنین هم چون هردستگاه و ماشین صنعتی دیگری، لیفتراک‌ها هم باتوجه به ماهیت کاربرد وویژگیهای محل مورد استفاده،تنوع فراوانی دارندکه دراین مقاله بطورکامل به آنهااشاره کردیم. درپایان این راهنما نیزامیدواریم که باجمع‌آوری این اطلاعات کمک شایانی به انتخاب ونگهداری بهتر لیفتراک داشته باشید واگر تجربه‌ای دراین زمینه‌دارید ازطریق کامنت زیر،مطلب خودرا باما به اشتراک بگذارید.درپایان نیز لازم بذکراست که پیشاپیش ازپشتیبانی شما عزیزان بی‌اندازه خرسندیم.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *