گریدر چیست؟

تاریخچه گریدر

درسال ۱۸۹۶ کمپانی J.D.Adamsکه توسط خودJ.D.Adams تاسیس شده بوداولین سری گریدر هارابانام سری Road King تولیدکرد.این گریدر جاده ای شامل چهار چرخ ویک قاب فولادی بود وبصورت مکانیکی طراحی شده بود.به این ترتیب سری Road King محبوب شد وشرکت J.D.Adams تاسال ۱۹۳۰ به تولید گریدر دراین سری ادامه داد.درسال ۱۹۱۹ کمپانی تولید گریدر راسل(Russel)اولین گریدر باموتور خودکششی راتولید کرد.این گریدر بااضافه کردن یک تیغه گریدر به بدنه اصلاح شده یک تراکتورساخته شد.این طرح یک الگوی اصلی واولیه برای تمام گریدر های تولیدشده درآن زمان بود.درسال ۱۹۲۸کمپانی تراکتورسازی کاترپیلار شرکت تولید گریدر راسل راخریداری کرد.وخط تولید گریدر رابه خط تولید ماشین آلات خوداضافه کرد.

گریدر چیست؟

ازجمله ماشین آلات عمرانی سنگینی که برای عملیات راهسازی،تعمیرجاده ها،تنظیم شیب ومسطح کردن سطوح جاده ای مورداستفاده قرار میگیرد، گریدر میباشد. درساختار این ماشین آلات ازیک تیغه بلند قابل تعویض استفاده شده است که امکان حرکت درزوایای مختلف راداشته وبرای ایجادیک سطح صاف ازآن استفاده میشود.

ماشين آلات سنگين عمرانی مانندبسياری ديگراز ماشين آلات دچارخرابی واستهلاک ميشوند. انواع مختلف اين ماشين آلات بدليل استفاده ونوع استفاده وسنگينی كاری كه انجام ميدهنداحتياج به قطعات و لوازم یدکی برای آنهاپيدا ميشود. گريدر نيز بعنوان يكی از ماشين آلات سنگين عمرانی ازاين قاعده مستثنی نيست وبدلايل مختلفی امكان داردكه نيازبه قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو برای شماايجادشود. بنابراين شمابايد پس ازبررسی مشكل گريدر اقدام به تهيه يكی ازانواع قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو كه موردنيازتان ميباشد نماييد.البته ممكن است با تعميريكی از قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو بتوانيدبرای مدتها ازآن استفاده نماييداما درصورتيكه قطعه موردنظر قابل تعمير نباشد بايدآن راخريداری نماييد.

اجزای تشکیل دهنده گریدر

گریدر ازقسمت های مختلفی مختلفی تشکیل شده است وشامل مواردزیرمیباشد:

 • بدنه وشاسی
 • تیغه
 • چرخ
 • کلاج وترمز
 • سیستم حرکتی
 • دریچه کنترل سوخت

بدنه و شاسی

که بصورت کلی شامل قسمت موتور،کابین وقسمت های نگه دارنده تیغه میباشد.بدنه وشاسی درافزایش قدرت مانور گریدر تاثیر گذارمیباشد وبه دونمونه مستقیم وکمرشکن تقسیم بندی میشود.برای مثال شاسی کمرشکن موجب افزایش قدرت مانوراین ماشین آلات میشود.

تیغه

تیغه گریدر بااشکال مختلفی ازجمله بالبه های مستقیم ومنحنی و باارتفاع ها وضخامتهای گوناگون موجود میباشد.یکی ازاجزای اصلی سازنده این ماشین هاتیغه است که پهن وقابل کنترل میباشد. این تیغه هادرمحور اصلی قرارگرفته ومیتواند درحالتهای مختلف نسبت به ماشین قرارگیرد.براساس نحوه قرارگیری آن عمل بریدن، پرکردن وزاویه دادن انجام میشود. این عملیات میتواند بصورت جداگانه و همزمان انجام شوند.

چرخ

برخلاف ماشین آلاتی مانندلودر که هم نوع چرخ زنجیری وهم نوع چرخ فلزی آن وجوددارد چرخ های گریدر عموماً ازنوع لاستیکی میباشند.وظیفه چرخ هادر گریدر، تحمل وزن ناشی ازعملیات سنگین میباشد. ازاین روبهتراست اندازه تمامی آن هایکسان باشد. دربرخی مواردچرخ های جلویی کوچکترهستند.

کلاج و ترمز

وجود کلاج ماشین برای شیبهای تحت بارهای سنگین امری مهم وضروری میباشد. ازاین روباید ازعملکردصحیح آن هااطمینان حاصل کرد. ترمز هاروی چرخهای گریدر که درعقب ماشین قرارگرفته اند،واقع شده اند. این ترمز هادردو نوع کفشک ودیسک چندمنظوره بوده وتوسط واردآمدن فشارهیدرولیکی عمل میکنند. دیسک ترمزنیز درهنگام حرکت روی چهارچرخ محرک اثرمیکند.

سیستم حرکتی

دربیشتر گریدر ها۶ تا ۹عدد دنده جلو و ۲تا ۹عدد دنده عقب موجودمیباشد. نحوه عملکردسیستم حرکتی به اینگونه است که برای کارهای سنگین ودقیق به جعبه دنده قدرتمند وکم سرعت وبرای کارهای کوچکتربه سرعت متوسطی بین ۳۰تا ۴۰کیلومتر برساعت نیازمیباشد.

دریچه کنترل سوخت

تنظیم سرعت گریدر بواسطه این قسمت صورت میگیرد. دربرخی مواردازیک اهرم برروی کنسول نیزاستفاده میشود.

عملیات مختلفی که با گریدر می توان انجام داد

 • پخش کردن مواد خاکی وآسفالت
 • ایجاد، تنظیم وشیب دادن سطح راه وشانه های راه
 • مخلوط کردن خاک بادانه بندی های مختلف
 • پخش وپهن کردن مصالح درشانه سازی های راه
 • شیب بندیهای دقیق
 • کندن جوی وکانال وبرشهای زاویه ای زمین (بغل بری)
 • بریدن وتراشیدن ترانشه ها
 • نگه داری رویه جاده های شنی وکندن یخ روی سطح جاده ها
 • برف روبی جاده ها

درادامه درباره ی برخی ازعملیات ذکرشده درفوق، توضیحاتی رابیان میکنیم:

پخش کردن مواد خاکی:

ازمهم ترین عملیات گریدر پخش کردن مواد ومصالح خاکی درسطح زمین توسط تیغه جلو ومیانی است،البته مقدار موادجابه جاشده به ظرفیت گریدر بستگی دارد.ظرفیت گریدر تابع عواملی مانند:قدرت موتور،کشش ماشین،اندازه وارتفاع تیغه میباشد.مقدارموادی که گریدر میتواندجابه جاکند بسیارکم تراز بولدوزراست،چون شاسی آن ضعیف تر وموقعیت وارتفاع تیغه هم اجازه حجم زیادرا نمی دهد.بنابراین بهتراست موادیکه بایدتوسط گریدر جابه جا وپخش شودقبلا توسط بولدوزر یالودر روی زمین پخش شده باشد.

تسطیح زمین:

هنگامیکه محوطه خراشیده یاکنده شده ای را میخواهیم تراز ورگلاژ کنیم،بایدتیغه درسطح موردنظر وزاویه دفع وراندن خاک حدود ۶۰وزاویه برش تیغه درمقداراستاندارد ۳۳ درجه قراربگیرد. حرکت ناگهانی وسیله باعث ناهمواری در سطح ایجادشده خواهدشد.بمنظورجلوگیری ازاین مورد، میتوان ازدنده های ۱و ۲برای حرکت استفاده کرد.بمنظورحرکت بهتر گریدر روی مسیری که میخواهدعملیات تسطیح راانجام دهد،چرخ هاباید ازمحل جمع شدن خاک دورترقرار گیرند درغیراین صورت قدرت کشش کاهش خواهدیافت.

حمل مواد به کنار جاده:

باتغییرزاویه تیغه،گریدر قادرخواهدبود که موادخاکی رابه کنار مسیرحرکت هدایت کند.دراینحالت مواد خاکی درانتهای عقب گریدر انباشته شده ویک توده خاکی طولی درامتداد مسیر حرکت گریدر قرارمیگیرد زیرادرغیر این صورت قدرت کشش ماشین کم میشود وزاویه حمله به تیغه گریدر نیزتغییرمیکند.تیغه بایددر حالت شیب داربوده وحرکت دردنده های ۲ و ۳انجام گیرد.برای جلوگیری ازمزاحمت مصالح پخش شده درکار چرخها،مسیر حرکت تغییرداده نشود وبایددقت شودکه مصالح به صورت هموار وصاف به اندازه ضخامت دل خواه پخش شوند.

شیب بندی های دقیق:

برای شیب بندهای دقیق بایدتیغه رابازاویه کوچکی نسبت به امتدادقائم ثابت کرد وارتفاع تیغه ازسطح زمین بایدطوری باشدکه برآمدگی کوچک رابریده وگودال هاراپرنماید،به این منظورهمواره بایدمقداری موادخاکی درجلوی تیغه گریدر موجودباشد.

کندن جوی:

گریدر رامیتوان برای کندن جوی های بامقطع Vیاذوزنقه به کاربرد. ماکزیمم عمق جوی حدود۳فوت (یک متر) وعرض آن حدود ۴فوت است که طی چندمرحله به آن می رسیم،

برای جوی های باابعاد بزرگ تربهتراست ازخندقکن وبیل مکانیکی ووسایل حفاری استفاده کرد.برای این کاروسیله باید دردنده های ۱یا ۲حرکت کند وتیغه به صورتی قرارگیردکه خاک حفرشده دربین چرخهای عقب قرارگیرد وخاک انباشته شده میبایست قبل ازاین که بازیرشاسی تماس پیداکند برداشته شود.

بریدن و تراشیدن ترانشه ها:

باتغییرزاویه گریدر وعمودکردن یاشیب زیادلبه تیغه نسبت به سطح افق،میتوان باحرکت درجهت طول ترانشه لبه های آن راتراشید.البته دومسئله رابایددر نظرگرفت:

اول: این که نوع مصالح ترانشه هاسنگی وصخره های نباشدچون به لبه تیغه آسیب رسانده ویاعمل تراشیدن راغیر ممکن میسازد.

دوم: این که تراشیدن قسمتهای پایین ترانشه ومرتب کردن آن هااست تادرهنگام تراشیدن قسمتهای بالای ترانشه مانع حرکت گریدر نشوند.

کندن بااستفاده از چنگک:

زمانیکه سطح کاربرای گریدر بیش ازاندازه سخت باشدمیتوان ازچنگک اضافه شده درجلو یاعقب گریدر ویاشیارزن درعقب گریدر جهت نرم کردن وشیار زدن خاک قبل ازتیغه زنی

استفاده کرد.

جابه جایی برف:

باید درکار بابرف تازه تیغه درزاویه رانش مقتضی قرارگیرد وحرکت باسرعت کافی (دنده ۳و۴ )برای به کنارراندن برف انجام شود.بایدتوجه کافی نسبت به موانع مخفی دربرف داشت.بایددر برف کوبیده شده حرکت دردنده های۱و ۲صورت گیرد. هریک ازعملیات های ذکرشده دربالا، بایددرسرعت مناسبی صورت بگیرد تانتیجه مناسبی حاصل گردد.

استفاده از گریدر در آب و هوای سرد

استفاده از گریدر درهوای سردچندان توصیه نمیشود، چراکه برروی عملکرد آنهاتاثیر منفی میگذارد. درصورتی که نیازبه استفاده ازاین ماشین درآب وهوای سرددارید بایدبه نکات زیرتوجه کنید.

باید ازیک روغن موتور باغلظت کم استفاده شود.به کمک شیرهای تعبیه شده درسیستم سوخت دستگاه،آب جمع شده داخل آن خالی شود.بهتراست گل ولای که به ماشین پاشیده شده است،پاک شود. اگربرروی سطح میله های پیستون سیلندرهای هیدرولیک قطرات آب وجوددارد، بایدحتماپاک شود. چراکه درصورت یخ ردن باعث صدمه زدن به قسمت آب بندی قطعات و لوازم یدکی شود.بدنه وپمپ آب وشلنگهای انتقالی ازنظر نفوذآب به خارج کنترل شود.ضدیخ باآب تمیزمخلوط شده ودرزمانی که آب رادیاتورخالی شده وازرسوب پاک شده است، داخل آن ریخته شود.برای استفاده از گریدر هادرشیب تند درهوای بارانی تنهااستفاده ازآن درزمانی مجازاست که بارندگی کوتاه مدت وباشدت کم بوده باشد.

تقسیم بندی گریدر ها

گریدر هارامیتوان برطبق معیارهای متفاوتی دسته بندی کرد:

 • براساس موتور
 • براساس کنترل تیغه، ریپر و فرمان
 • براساس تعداد چرخ ها
 • براساس وزن
 • براساس ساختمان بدنه

در ادامه در مورد هر یک از دسته بندی های فوق توضیحاتی را ارائه می دهیم.

۱٫گریدر بر اساس وجود موتور

این نمونه از ماشین آلات عمرانی بر اساس نوع موتور، ابعاد و اندازه، نوع و اندازه تیغه و قابلیت کمرشکنی به انواع مختلفی تقسیم بندی می شود. هر یک از انواع گریدرها با توجه به نوع کارایی آن در مرحله مشخصی از ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرند.

نوع موتور:

این وسیله بر اساس نوع موتور به دو دسته موتوردار و بدون موتور تقسیم بندی می شود.

گریدر بدون موتور:

این نوع از گربدر همان طور که از نامش مشخص است بدون موتور بوده وفاقد سیستم حرکتی مستقل می باشد و توسط تراکتور یا بولدوزر کشیده می شود وبرای زمین سخت یا آبدار مورد استفاده قرار میگیرد.اولین نمونه های این ماشین موتور نداشتند اما امروزه استفاده از آن ها بسیار محدود شده است و از آن ها در مواردی که سطح خاک سخت یا آبدار باشد، استفاده می شود.

گریدر موتور دار:

این نوع گریدر مجهزبه سیستم محرک مجزابوده وبه تنهایی وبدون نیازبه کمک هیچ نیروی خارجی میتواندحرکت کند.قابلیت انجام عملیات خاکی آن به مراتب ازنوع گریدر بدون موتوربیش تراست. این نوع گریدردرحدود ۱۰۰سال قبل بصورت ابتدایی آن، یعنی بصورت تیغه ی معلقی که زیردو چرخی بسته میشد، ساخته شد.بتدریج که مواردکاربرد آن در راهسازی ازدیادیافت، گریدر های بدون موتورکه توسط تراکتور کشانده میشدندبه بازار عرضه شدند.گریدر موتوردار خود دو نوع است.

 • گریدر های سبک:این نوع گریدر مناسب کارهای معمولی مانندتسطیح سطوح وپخش موادهستند.
 • گریدرهای سنگین:این نوع گریدر درعملیاتهای سنگین جاده ای مورداستفاده قرارمیگیرد.

۲٫گریدر از نظر تعداد محور چرخ:

گریدر هاازنظر تعدادچرخ وتعدادمحور چرخ هاانواع مختلفی دارندکه رایجترین آنها بصورت ۶چرخ باسه محور ویا ۴چرخ بادومحور میباشند.

۳٫ گریدر از لحاظ کنترل تیغه و ریپر و فرمان :

یعنی دربرخی از گریدر هاکنترل تیغه وریپر وفرمان پذیری بصورت هیدرولیکی صورت میگیرد ودربعضی دیگر کنترل بر آنهابصورت مکانیکی میباشد.

۴٫گریدر از نظر ساختمان بدنه:

ساختمان بدنه گربدر را از دو منظر می توان مورد بررسی قرار داد:

 • ۱- نوع شاسی
 • ۲- موقعیت موتور

گریدرها از نظر نوع شاسی ۲ نوع دارند:

 • نوع شاسی ثابت
 • نوع شاسی کمرشکن/مفصلی (شاسی کمرشکن موجب افزایش قدرت مانور گریدر میگردد)

۵٫ گریدر از نظر موقعیت قرارگیری موتور:

گریدرها از این نظر نیز ۲ نوع می باشند:

 • گریدر موتور جلو
 • گریدر موتور عقب

۶٫ انواع گریدر از نظر وزن:

 • گریدر تا ۹ تن ( سبک )
 • گریدر ۹ تا ۱۲ تن ( نیمه سنگین )
 • گریدر ۱۲ تا ۱۵ تن ( سنگین )
 • گریدر ۱۵ تا ۲۳ تن ( فوق سنگین )

دراین تقسیم بندی انواع ماشین باوزن ۹تن دردسته گریدر های سبک،۹ تا ۱۲تن دردسته نمیه سنگین،۱۲ تا ۱۵ تن دردسته انواع سنگین و۱۵ تا۲۰ تن دردسته گریدر های فوق سنگین قرارمیگیرند. استفاده ازانواع سبک درعملیات معمول واستفاده ازنمونه های سنگین درسطوح بزرگتر باحجم زیادصورت میگیرد.

نکاتی که هنگام خرید گریدر بهتر است به آن توجه کنیم.

۱٫سیستم حرکت : گریدر هابه جعبه دنده قدرتمند وکم سرعتی برای کارهای دقیق وسنگین،سرعت متوسطی برای جزئی وسرعت حرکتی بین۳۰ تا۴۰ km/h نیازدارند. هم چنین میبایست توانایی حرکت به عقب هم داشته باشندبنابراین معمولا گریدر هادارای ۶ تا۹دنده جلو و۲ تا ۹دنده عقب میباشند.

۲٫چرخ ها : چرخ هاکه برای وظایف سنگین گریدر طراحی میشوندبهتراست که همگی دارای اندازه های یکسانی باشنداما چرخهای جلوی ممکن است کوچکترساخته شوندحدود اندازه چرخ هاازعرض ۱۳اینچ قطرطوقه ۲۴ اینچ وتعداد ۱۲لایه تاعرض ۲۳٫۵اینچ قطرطوقه ۲۵اینچ تعداد ۱۶لایه تغییرمی کند.

۳٫ترمزها : همیشه ترمز های روی هریک ازچرخهای محرک گریدر(که درعقب ماشین قراردارند) وجوددارد. نوع این ترمز هاممکن است بصورت کفشک یادیسک چندمنظوره باشدکه بوسیله اعمال فشارهیدرولیکی عمل میکند ویاممکن است یک دیسک ترمزتنهاباشد که درهنگام حرکت روی هرچهار چرخ محرک اثرمیکند.

مزایای استفاده از گریدر

 1. قابلیت تنظیم چرخ ها وتنظیم زاویه تیغه درجهت تشکیل شیب مناسب برای گریدر میباشد.
 2. تنهااحتیاج به یک راننده دارد.
 3. قابلیت مانورآن نسبت به گریدر بدون موتوربیش تراست. درمحوطه های محدودنیز میتواند دوربزند.
 4. برگشت بادنده عقب کاملامیسر است.
 5. حرکت تیغه وتغییرزاویه واستقرار آن دروضع دل خواه هم چنین هدایت چرخهای جلوی گریدر توسط سیستم کنترلی که دراطاق راننده تعبیه شده است امکان پذیراست.
 6. هزینه بهره برداری ازآن به علت این که احتیاج به تراکتور کششی نداردکم تراست.
 7. برای برف روبی جاده هاوباند فرودگاه هامناسب است. بدون آن که خراشی به آن هاواردسازد.
 8. راننده ماشین باید به طور کامل به نحوه عملکرد دستگاه، چگونگی کنترل و محدودیت های آن آگاهی و اطلاعات کافی داشته باشد.
 9. قبل ازروشن کردن دستگاه بایداطمینان حاصل کردکه دراطراف آن شیء قرارندارد.
 10. .پس ازاتمام کاربا گریدر،تیغه های آن بایددر وضعیت عادی قرارگرفته ودرمکانی مسطح پارک شود.
 11. قبل ازشروع به انجام کاربایدگروه عملیاتی رااز روشن کردن دستگاه آگاه کنید.
 12. برای ورودبه اتاقک راننده بایدازنردبان مخصوص استفاده شود.

سیستم جدید مرتبط با گریدر

گریدر یکی ازپیچیده ترین دستگاههای راهسازی به حساب می آیدکه کنترل آن، باتوجه بوجود جکهای هیدرولیک متعدد وامکان تغییرحالت کلیه قسمتهای دستگاه ازاهمیت بالایی برخورداراست ولذا کارکردن باماشین گریدر بدون حضوراپراتور حرفه ای عملا امکانپذیرنیست.

دراکثر کشورهای دنیابرای اجرای دقیق خط پروژه وکاهش خطاهای انسانی کنترل ماشینهای عمرانی توسط سنسورها وتجهیزات خاص صورت میگیرد.بعنوان مثال GS-506 Motor grader System یکی ازاین سیستمهای کنترل ماشین گریدر میباشد. این سیستم باتوانایی بسیاربالا درپردازش اطلاعات درکسری ازثانیه براحتی توانایی کنترل کلیه قسمتهای ماشین رابه اپراتور میدهد. بااستفاده ازاین گونه سنسورها وتجهیزات برروی گریدر ،اجرای خط پروژه باحداکثردقت، درکوتاهترین زمان وباراحتی بیش تربرای اپراتور امکانپذیر خواهد بود.

سیستم ۳D-MC2-grader نیزکه به نوعی سیستم کنترل ازراه دور گریدر میباشدیکی ازحرفه ای ترین این سیستم هادرنوع خوداست. بااین سیستم کنترل دقیق تیغه گریدر به سیستم هدایت ماشین محول میشود وامکان پیاده سازی دقیقترین شیب هاوسطوح رابه اپراتور میدهد.به گزارش روابط عمومی گریدر یا ماشین شیب ساز ازجمله ماشین آلات عمرانی میباشدکه درپروژه های راهسازی ازآن استفاده میشود.

توليد قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو

همه كارخانه ها وبرندهايي كه ماشين آلات سنگين ازجمله توليد ميكننداقدام به توليد انواع قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو كرده اند وبه اين ترتيب ميتوانيد قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو موردنياز خودرا از نمايندگيهاي معتبرآن برند خريداری نماييد.بهترين گزينه برای خريد قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو همان برندی است كه گريد راازآن خريداری نموده ايد. فروشگاه راهساز کوماتسو اقدام به تهيه انواع قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو دربرندهای مختلف کرده است وبه اين ترتيب توانسته باعث رضايت مشتريان خودشود. بنابراين درصورت نيازبه انواع قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو ميتوانيدبه شكل حضوری به فروشگاه مامراجعه كرده وقطعات گريدر كوماتسو موردنظر خودرا بامشورت باكارشناسان خريداری نماييد. هم چنين اين فروشگاه وب سايتی رابمنظورراحتی مشتريان براي خريد قطعات و لوازم یدکی گريدركوماتسو برپاكرده است وشمابا مراجعه به وب سايت وتماس با شركت ما ميتوايد قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو موردنياز خودرا سفارش وآنرا ثبت سفارش کنید و قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو موردنظر رابرای شما عزیزان ارسال خواهد کرد.

خريد قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو

براي تعميريكی از قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو بايدبه فروشگاه های معتبرفروش انواع قطعات و لوازم یدکی گريدركوماتسو معتبرمراجعه نماييد. درغيراين صورت اگرتعمير هركدام از قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو رابدست افرادمتفرقه بسپاريداحتمالا درآينده بامشكلات وهزينه های بيش تری مواجه ميشويد. بنابراين درانتخاب تعميركار قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو بايددقت لازم راانجام دهيد تابامشكلات وهزينه های زيادی مواجه نشويد. ولی اگرتعميرهر يک از قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو ممكن نباشدبايد بامراجعه به فروشگاه ها ونمايندگيهاي معتبراقدام به خريد يكی از قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو موردنيازخود نماييد.برای تعميرهريک از قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو بايدبررسيهای لازم انجام شود وسپس قطعه معيوب شناسايي وتعويض شودو دوباره تست برای كارايی گريدر انجام شود تاازنحوه كارايی گريدر اطمينان حاصل شود. درصورتيكه هريک از قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو بدرستی انتخاب ويانصب نشود وياتست صورت نگيرد ممكن است بامشكلاتي بيش ترمواجه شويد. بهترين راه برای تعمير قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو مراجعه به نمايندگي معتبر می باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *