همه چیز درمورد قطعات گریدر

قطعات گریدر(Grader) و کاربرد آن

لوازم یدکی گریدر (Grader) شامل قطعات مختلفی اسـت کـه امکان تسطیح جاده رامیسر میسازد. خودرو گریدر یکی ازجمله خودرو آلات راهسازی اسـت کـه دراجرای اکثرپروژه های عمرانی مورداستفاده قرارگرفته میشوند.استفاده ازاین گونه ماشین آلات بـه افرادکمک می کندکـه بتواننددر مدت زمان کوتاه، حجم زیادی ازپروژه های راهسازی راباحداقل هزینه انجام دهند. گریدر دارای انواع لوازم یدکی اسـت کـه بـه کمک آن ها،قادربـه صاف کردن سطح جاده میباشند.امروزه بیش ازگذشته ازمزایای ماشین آلات سنگین استفاده میشودچون نقش به سزایی درعملکردکلی پروژه خواهدداشت. درهمین راستاسالم نگه داشتن قطعات گریدر ازاهمیت بالایی برخورداراسـت. سهل انگاری موجب میشودکـه نیازبـه خریدلوازم یدکی گریدر باشد.

امروزه بیش ازگذشته شاهد خرید وفروش لوازم یدکی گریدر ودیگرماشین آلات سنگین درسطح کشور میباشیم. باتوجه بـه گسترش کاربرداین گونه ماشین آلات دراجرای پروژه های عمرانی،بـه طبع آن نیاز بـه تأمین قطعات و لوازم یدکی گریدر ودیگرماشین آلات اسـت کـه بتوانندقطعات سالم راجایگزین قطعات آسیب دیده نمایند.ماشین آلات گریدر شامل انواع لوازم یدکی کوچک وبزرگ اسـت کـه دردسته بندی های مختلف درداخل اتومبیل مورداستفاده قرارگرفته میشوند. توانستند عملکرد اصلی ماشین آلات گریدر راتعریف کنند. بااستفاده از گریدر می توان درمدت زمان کوتاهی سطوح جاده راتسطیح کردودر اجرای پروژه های راهسازی وآسفالت کاری زمین مورداستفاده قرارگرفته میشوند. هم چنین درفصول سردسال برای برف روبی زمین نیزازمزایای قطعات گریدر استفاده می کنند.

دانستنی های لازم برای تامین قطعات گریدر

گریدر یکی از ماشین آلات راهسازی میباشدکه برای این که به خوبی کارکند میبایست افرادی که برروی آن کار میکنند اطلاعات قطعات گریدر هپکو وطرزنگه داری ازآن هارا به خوبی بلدباشند. درزیر به نکاتی اشاره می کنیم که درمجموع به شماکمک خواهندنمود تااستفاده بهتری از گریدر خودداشته باشید.

همواره توصیه نموده ایم که تنهابه افرادی اجازه ی استفاده از گریدر رابدهیدکه گواهینامه ی اپراتوری گریدر راداشته باشند. اینکارسبب میشود تاراننده بااطلاع ازهمه ی مسائل مربوط به گریدر بخوبی وباکارایی بالاتری ازدستگاه استفاده نماید.

درصورتیکه ازراننده ی حرفه ای وآموزش دیده استفاده کنید میداندکه قبل ازروشن کردن دستگاه بایستی زیر واطراف دستگاه راروئیت کرده وازاین احتمال که شخصی درزیر یادر کناربدنه گریدر نباشداطمینان حاصل کند.هم چنین قبل ازشروع بکارنسبت به تست سیستم ترمز دستگاه که ازجمله قطعات گریدر هپکو میباشد، اقدامات لازمه راانجام دهد تادر صورتیکه درلوازم یدکی گریدر هپکو نقصی وجوددارد ابتداآن رابرطرف وسپس نسبت به راه اندازی آن اقدام کند.

هم چنین راننده ی آموزش دیده میداندکه درهنگام روشن کردن دستگاه بایددرفضای تعبیه شده برای اپراتوری دستگاه حضورداشته باشد ومطمئن باشدکه تمامی قطعات گریدر هپکو درحالت سکون یاخلاصی میباشند وپس ازروشن شدن نیزتمامی اعلانات وچراغ هارا چک کرده وازصحت کارکردآن هامطمئن شود. باتوجه به عظیم الجثه بودن این ماشین آلات اپراتور بایدقبل ازترک گریدر تمام مباحث ایمنی مربوط به توقف خودرو راچک نماید.

پس ازشروع به فعالیت گریدر بایدوضعیت فرمان وچراغ وبوق کنترل شود وراننده هیچ گاه نبایددرحالت ایستاده اقدام به هدایت گریدر نماید وهیچ گاه درحین حرکت اجازه سوار شدن افراددیگر به گریدر راندهد. حتماقبل ازآن که راننده به فعالیت برسر گریدر مشغول شود ازاطلاع داشتن وی درموردمفاهیم رنگ پرچمهایی که ممکن است حین کاراز آن ها استفاده شودسوال کنید.

اپراتور بایدبداند که درزمان حرکت به سمت عقب ازعدم وجود شخص یامانع درپشت گریدر اطمینان کسب کند.هم چنین درصورت استفاده ازتیغه دستگاه گریدر رابه سمت عقب نراندهم چنین درصورتیکه باصدای غیرعادی برخوردکرد فوراجهت بررسی موضوع اقدام نماید.برای توقف دستگاه لازم است تا گریدر درسطح صافی قرارداده شودسپس تمام قطعات گریدر هپکو قفل شود وتجهیزات متصل به دستگاه راروی زمین قراردهد.
درصورت نیازبه تعمیر ویاتعویض قطعات گریدر هپکو اینکارحتما توسط تعمیرکارخبره انجام شودازخاموش بودن موتور وهم چنین برروی زمین قرارداشتن تجهیزات اطمینان حاصل نمایید. درصورت بروزمشکل درسیستم برق دستگاه ونیازبه تعمیربودن این بخش حتماازقطع بود برق دستگاه حین تعمیراطمینان حاصل کنیدهم چنین درصورتیکه نیازمند هواگیری بخش سوخت گیری،روغن ویاهیدرولیک بودیدحتما مواردایمنی رارعایت نمایید.بااستفاده ازنکات بالاکه درمورد قطعات گریدر هپکو وطرزنگه داری ازآن هابود میتوانیدبه بهترین نحو ممکن از گریدر خوداستفاده نمایید.

همانطورکه می دانید، خرید قطعات گریدر (Grader) ودیگر ماشین آلات سنگین نیازبـه رعایت یک سری نکات مهم دارد،که توجه داشتن به آن ها،حائزاهمیت اسـت. بـعبارتی عدم توجه بـه خرید لوازم یدکی گریدر اصل می تواندعواقب بدی بـدنبال داشته باشد وسطح خسارت وارده بـه خودرو راافزایش دهد. تنوع لوازم یدکی گریدر بسیاراسـت وهنگام تهیۀ قطعات گریدر باید مدل وبرند ماشین آلات مشخص باشدو براساس آن قطعات راخریداری کنید.

توجه بـه آکبندبودن بسته بندی لوازم یدکی،درج هولو گرام شرکت تولیدکنندۀ قطعات ماشین آلات سنگین و خرید ازشرکتهای معتبر وباسابقه عده ای ازمواردمهمی هستندکـه هنگام خرید لوازم یدکی گریدر بایدبدان توجه کرد ونقش مهمی برروی قیمت قطعات گریدر خواهدداشت.

لوازم یدکی موتوری گریدر، لوازم یدکی هیدرولیک گریدر،قطعات جک،انواع لوازم یدکی چرخ وزیربندی گریدر، قطعات اتاق فرمان وقطعات سیستم احتراق ولوازم برقی گریدر ازجمله انواع دسته بندی لوازم یدکی خودرو آلات گریدر محسوب می شوند. درنتیجه هنگام خریدتجهیزات ماشین آلات سنگین بایدتوجه خاصی بـه چگونگی تأمین قطعات اصل گریدر ودیگر ماشین آلات راهسازی داشته باشید.

همواره بیادداشته باشید، بـه هیچ وجه قیمت راملاک انتخاب وخرید قطعات و لوازم یدکی گریدر ودیگر ماشین آلات قرارندهید چون استفاده ازآنها میتواندفشار بیش ازاندازه بـه سیار قطعات همجوار خودوارد کند و درمدت زمان کوتاهی حجم خسارت وارده بـه ماشین آلات راافزایش دهد ودچارخسارت مالی سنگین قرارگیرید.

فاکتورهای مهم تعیین قیمت قطعات گریدر

باتوجه بـه نکات کلیدی خریدلوازم یدکی گریدر به آن اشاره نمودیم، براساس یک سری پارامترهای مهم قیمت قطعات گریدر مشخص می شودکـه درادامۀ مقاله بـطورکلی به آن اشاره میکنیم.

مدل وبرند گریدر (Grader)،جنس لوازم یدکی گریدر، کم یاب بودن قطعات ونرخ روز ارز ازمهمترین فاکتورهایی هستندکـه نقش به سزایی برروی قیمت لوازم یدکی گریدر خواهدداشت. درنتیجه هنگام خرید قطعات انواع گریدر، توجه بـه این نکات مهم، بـه شـماکمک می کندکـه بتوانیددر مدت زمان کوتاهی، لوازم یدکی گریدر اصل موردنظر خود راباقیمت ارزان وکیفیت عالی خریداری کنید.

استفاده ازتجارب افرادمتخصص بـه شـماکمک می کندکـه بهتربتوانید قطعات تقلبی راازاصل تشخیص دهید. باتوجه بـه اینکـه افرادسودجو درهرنوع کسب وکاری وجود دارد،بررسیهای بیش تری نسبت بـه چگونگی تهیۀ قطعات اصل ماشین آلات داشته باشید.

ماشین آلات گریدر دردودسته بندی اصلی گریدر چرخ لاستیکی و گریدر چرخ زنجیری ساخته شده اند. درنتیجه هنگام خرید قطعات گریدر چرخ زنجیری بودن ویاچرخ لاستیکی بودن آن راباید مدنظرداشته باشید. پمپ ما درهیدرولیکی، پمپ سرو، انواع پمپ هیدرولیکی، پمپ های کارتریجی، لوازم یدکی جک باکت، انواع پلوس گریدر، صفحه گرافیت وآهنی، انواع بلبرینگ، تجهیزات اتاق نظارت اتومبیل،دینام، سوئیچ، ترموستات، سیم کشی کامل،واشر،واتر پمپ، سر سیلندر،پروانه موتور و …تنهاعده ای ازانواع قطعات خودرو آلات گریدر ودیگر ماشین آلات راهسازی محسوب میشوند.

بـطورکلی سالم بودن قطعات گریدر به خصوص لوازم یدکی تیغه وباکت خودرو ازاهمیت بسیاربالایی برخورداراسـت وتمایز میان ماشین آلات رامشخص می کند. دراینصورت مالکین  ماشین آلات سنگین متناسب بامدل خودرو، باید لوازم یدکی گریدر راخریداری کنند تاعملکرد اصلی خود راداشته باشند.

اگرشما هم جزآن دسته ازافرادی هستیدکه بدنبال دریافت اطلاعات بیش تردررابطه انواع گریدر مخصوصا گریدر کوماتسو و کاترپیلار هستیدبه شماپیشنهاد میکنیم تاانتها این مقاله با ما همرا باشید.تا نکاتی که در مورد قطعات گریدر کوماتسو و کاترپیلار بایدبدانید رابه شما اطلاع دهیم.

قبل ازصحبت درمورد قطعات گریدر (Grader) های مختلف،بهتراست ابتداتاریخچه ای از گریدر به شماارائه دهیم، تولداولین گریدر رامیتوان به ۷۵سال پیش نسبت داد درآن زمان گریدر های تولیدی بصورت تیغه ای معلق درزیر دوچرخه ساخته می شدپس ازآن بودکه رفته رفته باافزایش کارایی این گونه گریدر هاشرکتهای خودروسازی وقطعه سازی تصمیم گرفتند تااین خودرو رابصورت پیشرفته تربه بازارارائه دهند وهمین سرانجام تولید گریدر هایی شدکه توسط خودروهایی مانند تراکتورکشیده می شد. پس ازآن نیزرفته رفته گریدر هابه سمت موتوردار شدن پیش رفت وبه گریدر های امروزی تبدیل شدند. گریدر بصورت کلی به ماشین آلاتی گفته میشودکه وظیفه ی صاف کردن سطح خاک راداشته وبه این طریق درهموارترکردن مسیر کمک میکنند.

لوازم یدکی گریدر های مختلف بسیار متنوع هستند. گریدر معمولاازیک تیغه بزرگ به همراه ۳ اکسل ویک موتور وکابین تشکیل شده است که هماهنگی این بخش هابایک دیگر می تواند گریدر راپیش برده ومسیر راهموارسازد.

گریدر های موتوردار رابیش تربرای شکل دادن به شیب ها،صاف کردن خاکریز ها، تنظیم شیب، کندن جوی آب و .. مورداستفاده قرار میدهند.هم چنین ازاین مدل گریدر برای کانال سازی وتنظیم شانه ی راههایی که جاده آن هاشنی میباشدنیز استفاده میکنند. قطعات گریدر ها بااین مدل رانیزمیتوانید از شرکت راهساز کوماتسو تهیه کنید.

درصورتیکه بایدبرروی زمین مرطوب وآب دار وسخت کارشود بهتراست از گریدر بدون موتور استفاده شود. هم ازنوع موتور دار وهم بدون موتور برای برف روبی نیزاستفاده میشود.مزیت استفاده از گریدر آن است که تیغه آن درحالتهای مختلفی نسبت به بدنه ی آن می تواندقرارگرفته وبه فعالیت مشغول باشد.

یکیدیگراز قطعات گریدر ،چرخ هاهستند. چرخ هانیز قابلیت تمایل به طرفین رادارند تابتوانند فشاروارده برتیغه راکنترل کرده ومانع ازآسیب دیدگی آن شوند. هم چنین گریدرها با دارابودن کمرشکن افزایش کارایی آن هارا به همراه خواهدداشت. که همین امرباعث شده است تابسیاری ازمشتاقان به خرید گریدر بسمت خرید گریدر سوق یافته تا گریدر ها را بخرند.

یکی از ماشین آلات سنگین گریدر (Grader) کوماتسو نام داردکه یکی از ماشین های عمرانی سنگین محسوب میشود. بدلیل کارسنگین گریدر کوماتسو هریک از قطعات گریدر کوماتسو ممکن است دچارخرابی و استهلاک شوند. خرابی قطعات گریدر کوماتسو باعث میشود گریدر کوماتسو دیگر بخوبی کارنکند ویاکلا ازکار بیفتدبنابراین شمانیازدارید تا قطعات گریدر کوماتسو موردنیاز خودرا خریداری نمایید.خرید قطعات گریدر کوماتسو بستگی بنظرکارشناسان دارد واگرخودتان درباره تعمیر و قطعات گریدر کوماتسو اطلاعات کافی داشته باشید میتوانیدبعد ازتشخیص خرابی هرکدام از قطعات گریدر کوماتسو اقدام به خرید قطعات گریدر کوماتسو که موردنیازشما میباشد کنید.

قطعات گریدر کوماتسو را ازنمایندگیهای معتبر درشهر خود میتوانیدخریداری نمایید وازخرید قطعات گریدر کوماتسو غیراصل به هرنحوی خودداری نمایید. استفاده از قطعات گریدر کوماتسو غیراصل باعث آسیب دیدن به سایربخشهای قطعات گریدر کوماتسو در گریدر کوماتسو میشود وشماباید هزینه چندبرابر برای تعمیر ویاتعویض هریک از قطعات گریدر کوماتسو پرداخت کنید. بهترین راه برای خرید قطعات گریدر کوماتسو مراجعه به نمایندگیهای همان برندی است که گریدر کوماتسو را ازآن برندخریداری نموده اید. یکی ازفروشگاه های معتبر که درزمینه تامین وفروش قطعات گریدر کوماتسو ودیگرانواع قطعات ماشین آلات سنگین فعالیت میکند فروشگاه راهساز کوماتسو میباشد.

قطعات گریدر بسیارمتنوع بوده وهریک ازآن هابسته به نوع فعالیتی که دارنددارای عملکردخاص هستند. افرادزیادی هستندکه درسراسر دنیااز گریدر استفاده میکننداین افرادبا تهیه این وسیله آن رابعنوان ابزارشغل خودانتخاب کرده اند وبوسیله ی آن درامر راهسازی به فعالیت مشغول میشوند. شایدتا بحال شده باشدکه درهنگام عبورازخیابانی مخصوصا جاده های بین شهری ماشین آلات عظیم الچثه ای رامشاهده کرده باشیدکه مشغول فعالیت راهسازی هستنداین خودروها بانام ها وکارایی مختلفی فعالیت می کنندکه یکی از این ماشین آلات، گریدر میباشد.

هرماشین باتوجه به نوع کار ،میزان کار وحجم کاری که انجام می دهددچارفرسودگی واستهلاک میشود ونیازمند تعمیر وتعویض خواهندبود و گریدر بعنوان یکی ازخودرو های راهسازی پرکار نیزازاین جریان مستثنی نیست. به همین منظور درصورتیکه گریدر مورداستفاده شمادچارنقص شدباید بسرعت برای آن قطعه یا قطعات مناسبی راخریداری وبا قطعات فرسوده وآسیب دیده جایگزین کنید.

برای خرید قطعات گریدر اصلی وباضمانت به شماپیشنهاد میکنیم که همواره از وب سایت ها وفروشگاههای دارای نماداعتماد وهم چنین باسابقه ی طولانی دراین زمینه خرید نمایید.شمابامراجعه به این وب سایت ما میتوانید توضیحات مرتبط با انواع مختلف قطعات قرار داده شده در وب سایت ما رامطالعه نمایید،هم چنین درصورت نیاز به قطعات گریدر میتوانید بامراجعه به بخش مربوطه اطلاعات لازمه درزمینه ی قطعه موردنظر رابدست آوریدهم چنین میتوانیدبه بررسی تخصصی قطعات گریدر بپردازید و قطعات رابا یکدیگر مقایسه نموده ودرنهایت پس ازدریافت مشاوره تلفنی مناسب نسبت به خرید قطعه یا قطعات موردنیازخود اقدام نمایید.

آنچه در مورد قطعات گریدر باید بدانیم.

ماشین آلات سنگین عمرانی مانندبسیاری دیگراز ماشین آلات دچارخرابی واستهلاک میشوند. انواع مختلف این ماشین آلات بدلیل استفاده ونوع استفاده وسنگینی کاری که انجام میدهند احتیاج به قطعات برای آنهاپیدا میشود. گریدر (Grader) نیزبعنوان یکی از ماشین آلات سنگین عمرانی ازاین قاعده مستثنی نیست وبدلایل مختلفی امکان داردکه نیازبه قطعات گریدر کوماتسو برای شماایجادشود. بنابراین شمابایدپس ازبررسی مشکل گریدر اقدام به تهیه یکی ازانواع قطعات گریدر کوماتسو که موردنیازخود میباشد نمایید.البته ممکن است باتعمیریکی از قطعات گریدر کوماتسو بتوانیدبرای مدتهاازآن استفاده کنیدامادر صورتی که قطعه موردنظر قابل تعمیر نباشدباید آن راخریداری کنید.

نگهداری و تعمیر قطعات گریدر های کوماتسو، کاترپیلار، ولوو، هیوندای،هیتاچی

گریدر معمولاًبرای مسطح کردن جاده هااستفاده میشود. این ماشین جزء ماشین آلات سنگین عمرانی محسوب شده ودارای یک تیغه به جهت صاف کردن سطح میباشد.شرکت کاترپیلار که یک شرکت آمریکایی میباشد درواقع بزرگترین شرکت تولیدانواع ماشین های سنگین عمرانی،ماشین آلات استخراج معدن،توربین های گازی،لوکوموتیوهای دیزلی-الکتریکی وموتورهای گازسوز ودرون سوز ودرواقع یکی ازبرترین تولیدکنندگان قطعات گریدر کاترپیلار میباشد.

یکی ازمحصولات این شرکت،گریدر کاترپیلار میباشدکه جزء ماشین های سنگین عمرانی میباشدکه درمدلهای مختلفی ازجمله گریدر کاترپیلار۱۲G،گریدر کاترپیلار ۱۴G،گریدر کاترپیلار ۱۶G ،گریدر کاترپیلار ۱۴۰G ،گریدر کاترپیلار  ۱۴۰H و گریدر کاترپیلار ۱۶۰H به بازارعرضه شده است.این ماشین نیمه سنگین بجزصاف کردن سطح، عملیاتی دیگرازقبیل پخش موادازجنس خاک،شیب بندیهای دقیق وبریدن وتراشیدن ترانشه وبسیاری دیگرکارها ازاین قبیل رانیز بخوبی انجام میدهد.

ازآنجایی که قطعات مختلف تشکیل دهنده گریدر کاترپیلار بعداززمان زیادی که برای کارهای سنگین استفاده میشوددچار خرابی ویااستهلاک میشوند نیازبه تعمیر ویاتعویض درآن ها پیدا میشود. ازاینرو شرکت کاترپیلار، لوازم یدکی گریدر کاترپیلار رابابهترین کیفیت نیزتولیدکرده وبه بازار عرضه نموده است تادرهنگام خرابی براحتی تعویض شده ودوباره گریدر بازدهی اولیه خودراداشته باشد. مشخصات فنی قطعات گریدر کاترپیلار برای هرمدل گریدر متفاوت بوده وبرحسب نیازمتغیر میباشد.

ازجمله قطعات گریدر کاترپیلار میتوان به قطعات مربوط به موتور،لوازم گیربکس،هیدرولیک، لوازم جک،چرخ و لوازم برقی اشاره کردکه هرکدام دارای قطعات مختلفی بامشخصات فنی قطعات گریدر کاترپیلار مختلف میباشندکه همگی درهنگام خرابی قابل تعویض توسط متخصصان ماشین های سنگین میباشد.

برای تعمیریکی از قطعات گریدر کوماتسو بایدبه فروشگاههای معتبرفروش انواع قطعات گریدر معتبرمراجعه کنید. درغیراینصورت اگرتعمیر هرکدام از قطعات گریدر کوماتسو رابدست افرادمتفرقه بسپارید.احتمالا در آینده بامشکلات وهزینه های بیش تری مواجه میشوید. بنابراین درانتخاب تعمیرکار قطعات گریدر کوماتسو بایددقت لازم راانجام دهید تابامشکلات وهزینه های زیادی مواجه نشوید. ولی اگرتعمیر هریک از قطعات گریدر (Grader) کوماتسو ممکن نباشدباید بامراجعه به فروشگاه ها ونمایندگیهای معتبراقدام به خریدیکی از قطعات گریدر کوماتسو موردنیازکنید. برای تعمیر هریک از قطعات گریدر کوماتسو بایدبررسیهای لازم انجام شود وسپس قطعه معیوب شناسایی وتعویض شود ودوباره تست برای کارایی گریدر انجام شود تاازنحوه کارایی گریدر اطمینان حاصل شود. درصورتیکه هریک از قطعات گریدر کوماتسو بدرستی انتخاب ویانصب نشود ویاتست صورت نگیردممکن است بامشکلاتی بیش ترمواجه شوید.بهترین راه برای تعمیر قطعات گریدر کوماتسو مراجعه به نمایندگی همان برندی است که گریدر راازآن خریداری کرده اید.

تهیه و تولید قطعات گریدر

همه کارخانه ها وبرندهایی که ماشین آلات سنگین ازجمله تولیدمیکنند اقدام به تولیدانواع قطعات گریدر کوماتسو کرده اند وبه این ترتیب میتوانید قطعات گریدر کوماتسو موردنیازخود را ازنمایندگیهای معتبرآن برندخریداری کنید. بهترین گزینه برای خرید قطعات گریدر کوماتسو همان برندی است که گریدار را از آن خریداری نموده اید.راهساز کوماتسو به تهیه انواع قطعات گریدر کوماتسو دربرندهای مختلف کرده است وبه این ترتیب توانسته باعث رضایت مشتریان خود شود.بنابراین درصورت نیازبه انواع قطعات گریدر کوماتسو میتوانید بشکل حضوری به این فروشگاه هم مراجعه کرده و قطعات گریدر (Grader) کوماتسو موردنظرخود را باهماهنگی باکارشناسان خریداری کنید. هم چنین این فروشگاه وب سایتی رابمنظور راحتی مشتریان برای خرید قطعات گریدر کوماتسو برپاکرده است وشما بامراجعه به راهساز کوماتسو  وتماس بااین شرکت میتواید قطعات گریدر کوماتسو موردنیازخود راسفارش وآن راخریداری کنید واین فروشگاه قطعات گریدر کوماتسو موردنظر رابرای شمابدون نیازبه مراجعه حضوری ارسال خواهدکرد.

 

فروشگاه راهساز کوماتسو، با داشتن بزرگترین بانک قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات سنگین راهسازی، معدنی و ساختمانی برند های کوماتسو، کاترپیلار، ولوو، هیوندای، هیتاچی، کامینز، ایسوزو، میتسوبیشی، دوسان، دوو، نیوهلند، کبلکو، ترکس، لیبهر در کشور عزیزمان ایران، با مدیریت حاج آقا محمدعلی روحی، یکی از سرشاس ترین، با سابقه ترین و قدیمی ترین فروشنده های قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی و معدنی می باشد، این فروشگاه با مدیریت حاج آقا محمد علی روحی به دلیل شناخته بودن در بازار قطعات راهسازی ، و داشتن مشتری های با کیفیت و وفادار تمرکز خود را در ارائه بهترین خدمات و محصولات به مشتریان قرار داده بود و سعی و تلاش بر این بود که با مشتری مداری به کیفیت تکریم از مشتری تمرکز کند،

حال با تصمیم گرفتن بر ارتقاء سیاست های مدیریت این فروشگاه جناب حاج آقا محمد علی روحی و افزایش نیروهای تخصصی و حرفه ای در زمینه های مختلف این نیاز به شدت احساس میشد که این مجموعه قادر است با حفظ مشتری مداری و ارائه خدمات و محصولات عالی به مشتریان فعلی ، بتواند مشتریان جدید و همکاران جدید را در تهران و تمامی شهر های ایران ساپورت کند و در تامین قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات سنگین راهسازی و معدنی به آنها کمک کند، پس تصمیم بر آن شده است که تا با بزرگ کردن حیطه فعالیت و بازار، دنیای دیجیتالی و اینترنت را به فعالیت خود اضافه کند، و از این طریق بتواند خود را به مشتریان، شرکت ها و همکاران جدید معرفی نماید.

جهت سفارش لوازم یدکی گریدر اصل می توانیدبـه راهساز کوماتسو پخش تجهیزات ماشین آلات سنگین مراجعه کنید.بعبارتی برای خاطرجمعی ازاصل بودن قطعات گریدر لازم اسـت کـه بـه شرکتهای معتبر مراجعه کنید وبـواسطۀ آن ها لوازم یدکی موردنیاز خودرا تأمین کنید چون بـصورت کاملاًتضمین شده، قطعات ولوازم یدکی رابـه فروش میرسانند.

امیدوار هستیم باخواندن این مقاله نکاتی که درمورد قطعات گریدر (Grader) که لازم است بدانیدرا تاحد زیادی دریافت کرده باشید.

 

 

 

قطعات گریدر، لوازم یدکی گریدی، قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات سنگین راهسازی و معدنی کوماتسو و کاترپیلار، لوازم یدکی ماشین آلات گریدر، فروش قطعات گریدر کوماتسو، خرید لوازم یدکی گریدر کاترپیلار، تامین قطعات یدکی گریدر

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *