سوزن انژکتور ماشین آلات راهسازی و معدنی

سوزن انژکتور بسیارقطعه حساسی ازنظرعملکرد بوده ونحوه پاشش غلط سوخت بداخل محفظه احتراق موتوردیزل باعث احتراق نافص وپایین آمدن راندمان وبازدهی موتور ودر نهایت باعث دودکردن موتور دیزل دردستگاه ها راهسازی میشود. سوزن انژکتور ها ازتکنولوژی ودانش بالایی درساخت بهره مندهستند وکارخانه های تولید کننده سوزن های انژکتور موتور های دیزل درجهان محدودبوده وکالاهای غیره اصلی ومشابه به سختی می توانندکارایی مانندمشابه اصلی خودرا داشته باشند. وپس ازنصب برروی دستگاه مشکل سوخت رسانی رابرطرف نمیکنند .دارندگان دستگاههای راهسازی مانند بیل های مکانیکی کوماتسو بایددقت داشته باشند.تا مدت زمان کارکرد دستگاه راحتمادر نظرداشته باشند زیرا سوزن های انژکتور نیازمند بازبینی وتعویض میباشندتا موتور دیزل دستگاه ،ازعملکرد مناسبی برخوردارباشد.وراندمان مناسبی راداراباشند سوخت گازوییل نامناسب می تواندباعث خرابی سوزن های انژکتور در موتور های دیزلی شود وازاین رو استفاده از گازوییل نامناسب درکشور ایران باعث شده مصرف این قطعه سوخت بسیارحساس روبه افزایش باشد.

سوزن انژکتور درسیستم سوخت رسانی موتورهای دیزل درجهت بهبودراندمان موتور وکاهش آلاینده های خروجی از اگزوز توسعه قابل توجه ای پیداکرده اند. کمپانی کاترپیلار نیز ازدرراستای این سیاست موتورهای جدیدخود رابگونه ای عرضه نموده تابیش ترین هم پوشانی رابااستانداردهای محیط زیست داشته باشند.این محصول بایدبتواند بدرستی ودر زمان مناسب وظیفه سوخت رسانی به موتور راانجام دهد واین امرباعث شده که خریداین کالا بسیار بادقت صورت گیرد وانتخاب کالانادرست و بی کیفیت باعث می شود موتور  لودرکاترپیلار۹۵۰ دچاردود زایی شود وراندمان وبازدهی دستگاه کاهش پیداکند لذا بایدخاطر نشان کردبا کالا باکیفیت ومرغوب می توان ازسلامت سیستم سوخت رسانی به موتورهای دیزل اطمینان حاصل کرد.کالای عرضه شده ازسری محصول به شکل ریلی است.این قطعه مناسب برای استفاده درسیستم سوخت رسانی لودر کاترپیلار مدل ۹۵۰F است. کالاداری بسته بندی مناسب وازسری محصولات شرکت DPAاست که درای سابقه طولانی درزمینه تولیدقطعات ماشین آلات راهسازی کاترپیلار میباشد.

 

سوزن انژکتور موتور دردستگاه های راهسازی ،نقش انتقال سوخت رادارند.سوزن انژکتور موتور گازوئیلی که ازپمپ می آید راتبدیل به سوخت موردنیاز موتور اصلی میکند. باتوجه به مشکلات ایجادشده درخصوص کاهش آلودگی وکنترل مصرف سوخت ولزوم استفاده ازتکنولوژی های جدیدجهت حل این مشکلات، استفاده ازسیستم های انژکتوری در ماشین آلات راهسازی  موجود،رایج شده است. ازمیان عملگرهای موجود،انژکتور به دلیل برخورداری ازمشخصات فنی ویژه، ازاهمیت خاصی درسیستم کنترلی موتور برخوردار است.درواقع این قطعه یک شیرالکترونیک دقیق است که بااستفاده ازآن میتوان میزان سوخت موردنظر را درزمان تعیین شده (توسط ECU)تهیه نمود.سوخت بافشارثابت ازقسمت فوقانی واردفیلتر ورودی انژکتور میشود.فشارورودی به انژکتور، معادل فشار ریل سوخت است که مقدارآن ثابت است.ازآن جایی که نحوه پاشش سوخت (زاویه پاشش) وموقعیت قرارگیری انژکتور تاثیربه سزایی روی فرآینداختلاط سوخت وهوا ودر نتیجه احتراق موتور دارد، لذازاویه پاشش وموقعیت مونتاژی انژکتور نیزاهمیت ویژه ای درعملکرد یک موتوردارد. انژکتور یک قطعه بسیاردقیق بوده وباید جهت تولیدآن از تکنولوژی مناسب استفاده نمود،به عنوان مثال ودرصورت به روزهرگونه خطا، درعملکرد قطعه (ودرنتیجته موتور) خلل ایجاد می‌شود.علاوه برآن درزمان استفاده ازآن (برروی موتور) بایدمراقبتهای ویژه‌ای جهت حفظ مشخصات عملکری اجزاء این قطعه به عمل آید.

انواع سوزن انژکتورها

سوزن های انژکتوری درسیستمهای دیزلی بسته به نوع ومدل خاص دستگاه درانواع مختلفی موجوداست.برای اطمینان ازعملکرد بهتردستگاه خود،خرید سوزن انژکتور مناسب از اهمیت حیاتی برخورداراست.بانصب سوزن انژکتور مناسب برای دستگاه یاژنراتور شمااین تضمین وجودداردکه برای مدت طولانی ازتعویض وخرابی آن درامان بمانیدولی این راهم درنظر داشته باشیددر صورت استفاده از سوزن انژکتورهای نامناسب صدمات بسیارجدی به دستگاه شماوارد خواهدشد ومنجربه هزینه بسیارزیادی میشود.برای اطمینان ازاین موضوع حتمابایک متخصص دراین زمینه مشاوره وراهنمایی داشته باشید تابه شمابهترین وباکیفیت ترین محصول راپیشنهاد کند.

سوزن انژکتور یکی ازمهم ترین قسمتهای ماشین آلات راهسازی میباشدزیرا نقش بسیارحیاتی درپمپ های انژکتور ویا پمپ گازوییل دارد،عملکرد موتورهای دیزلی بشدت تحت تأثیرطراحی سیستم انژکتور آن هااست.سوزن انژکتور کاترپیلار اهداف عملکردی برای سیستمهای تزریق سوخت میتواندمتفاوت باشد.همه وظیفه اصلی تأمین سوخت درفرآیند احتراق رابه اشتراک می گذارند ،اما تصمیم گیری درموردبهینه سازی سیستم خاص است.سوزن های انژکتوری درسیستم های دیزلی بسته به نوع ومدل خاص دستگاه درانواع مختلفی موجوداست.برای اطمینان ازعملکرد بهتردستگاه خود ،خرید سوزن انژکتور مناسب ازاهمیت حیاتی برخورداراست.حجم سوختی که به موتور دیزل می رسدبه مدت زمان بازبودن سوزن انژکتور بستگی دارد.سوزن انژکتور جزء حساسترین قطعات موتور دیزل است،اهمیت سوزن انژکتور بقدری است که حتی زاویه پاشش سوخت،پودر کردن سوخت و زاویه پاشش ازاهمیت برخورداراست.ازآن جاییکه سوزن انژکتور یکی ازقطعات مهم خودرواست، کیفیت قطعه استفاده شده اهمیت زیادی دارد.بنابراین توصیه مابه شمااین است که قطعه استاندارد وموردتایید شرکت ماراخریداری کنید تاضمن بهره مندی ازکیفیت موردتایید ازواردآمدن خسارتهای احتمالی بیش تر وتحمیل هزینه های بیش ترجلوگیری کنید. فروشنده وواردکننده لوازم وقطعات پمپ و انژکتور ماشین آلات کشاورزی وراهسازی بابرندهای سون دیزل ودنسو وزکسل وغیره فروش انواع سوزن های انژکتور وپمپ های موتورهای دیزلی زمینی وصنعتی وماشین آلات جاده ای وماشین آلات راهسازی وماشین آلات معدنی تهیه لوازم یدکی انواع ماشین آلات راهسازی صنعتی تعمیر وتنظیم انواع سوزن انژکتور ماشین آلات دیزل بازسازی،تهیه وتنظیم انواع سوزن انژکتور نسل جدید وقدیم باکیفیت و شرکت راهساز کوماتسو بابهترین متخصصان درزمینه ماشین آلات راهسازی وهم چنین تامین قطعات یدکی انواع ماشین آلات سنگین آماده ارائه خدمات به شماکاربران ومشتریان گرامی میباشد.

قطعات لودر کاترپیلار از ماشین‌آلات راهسازی وساختمان‌سازی است که به دوصورت چرخ لاستیکی وزنجیری میباشد. لودر یکی ازکاربردیترین ماشین‌آلات ساختمانی وعمرانی است.این ماشین که دراندازه‌های مختلف ساخته میشود بدلیل عملکرد وانعطاف‌پذیری زیادی که دارد ونیز باکمک تغییرباکت میتواند بسیاری ازکارها راانجام دهد. سوزن انژکتور وظیفه پاشش سوخت رادرموتورهای دیزلی دارد. حجم سوختی که به موتوردیزل می رسد بمدت زمان بازبودن سوزن انژکتور بستگی دارد سوزن انژکتور موتور دردستگاههای راهسازی، نقش انتقال سوخت رادارند. سوزن انژکتور موتور گازوئیلی که از پمپ می آیدرا تبدیل به سوخت موردنیاز موتور اصلی میکند. ازجمله دیگروظایف سوزن انژکتور دیزل ژنراتور کاترپیلار کم کردن مصرف سوخت وهم چنین جلوگیری ازورود آلودگی به دستگاه است. انژکتورها دردیزل ژنراتور میتوانند ناپایدارشوند. این ناپایداری دلایل مختلفی داردکه به تعدای ازآن هااشاره میکنیم. زمانیکه سوزن انژکتور موتور دیزل دچارمشکل باشدحتی اگر دیزل ژنراتور شمادرحالت خاموش نیزقرار داشته باشدبه محض روشن شدن موتوردچار سوخت رسانی ناگهانی میشود وبه اصطلاح دراین حالت موتور بدرستی کار نمیکند وریپ میزند. باافزایش ذرات وناخالصی سوخت روی انژکتور بتدریج مشخصه عملکردآن تغییر می کند بطورمثال ممکن است. ابعادداخلی سوزن وخروجی آن تغییرنماید که این امر بطورمستقیم باعث تغییردبی خروجی سوخت خواهدگردید.

فروشنده قطعات یدکی انواع لودر،بلدوزر ،بیل مکانیکی،دامپتراک ،گریدر،لیفتراک و دیزل ژنراتورها است. عرضه مستقیم قطعات موتوری دیزل ژنراتورهای کاترپیلار وکمنز و ولوو و کوماتسو بابهترین قیمت درانواع اصلی وسایر برندها و سوزن انژکتور کاترپیلار وکمنز بهترین قیمت وکیفیت رااز وب سایت ما بخواهید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *