معرفی قطعات جرثقیل کوماتسو

جرثقیل چیست؟

جرثقیل دستی ازاواخر قرن نوزدهم برای بارگیری بارهای کوچک (توپ،جعبه وغیره) توسط کشتی هادربندر بارسلونا ، اسپانیااستفاده میشد.جرثقیل نوعی دستگاه است قطعات جرثقیل (crane) کوماتسو (komatsu) که عموماً مجهزبه طناب بالابر،طناب سیم یازنجیر وبرشی است که ازآن برای بلندکردن وپایین آوردن مواد وجابه جایی آن هابصورت افقی استفاده میشود.این ماده عمدتاًبرای بلندکردن وسایل سنگین وحمل ونقل آن ها بجاهای دیگراستفاده میشود. دستگاه ازیک یاچندماشین ساده برای ایجادمزیت مکانیکی استفاده میکند وبه این ترتیب بار هارا فراتر ازتوانایی عادی انسان حرکت میدهد. جرثقیل هامعمولاً درصنعت حمل و نقل برای بارگیری وتخلیه بار،در صنعت ساخت وساز برای جابه جایی مواد ودرصنایع تولیدی برای مونتاژتجهیزات سنگین بکارمیروند.

اولین دستگاه جرثقیل شناخته شده شادوف قطعات جرثقیل کوماتسو (crane)،وسیله ای برای بلندکردن آب بودکه دربین النهرین باستان(عراق مدرن)اختراع شد وسپس درفناوری مصرباستان ظاهرشد. جرثقیل های ساختمانی بعداًدریونان باستان ظاهرشدند ، جاییکه توسط مردان یاحیوانات(مانند الاغ)نیرو میگرفتند ،وبرای ساخت وسازساختمان هامورداستفاده قرار میگرفتند. جرثقیل های بزرگ تربعداً درامپراتوری روم توسعه پیداکردند وبااستفاده ازتردمیل های انسانی ،مجازبه بلندکردن وزنه های سنگینتربودند. درقرون وسطی ،جرثقیل های بندری برای بارگیری وتخلیه کشتی هاوکمک به ساخت آن هامعرفی میشدند. بعضی ازآن هابرای استحکام وپایداری اضافی دربرجهای سنگی ساخته شده بودند.اولین جرثقیل هاازچوب ساخته شدند ،اماچدن ،آهن وفولاد باروی کارآمدن انقلاب صنعتی دست بدست شد.

برای قرن های متمادی ،نیرو بانیروی بدنی مردان یاحیوانات تأمین میشد ،اگر چه آسانسور درکارخانه های آبرسانی وآسیابهای بادی میتواندتوسط نیروی طبیعی قابل استفاده هدایت شود.اولین قدرت مکانیکی توسط موتور های بخارتأمین شده است که اولین جرثقیل بخاردرقرن ۱۸یا۱۹ معرفی شده است وبسیاری ازآن هاهنوزدر اواخر قرن بیستم به خوبی استفاده نشده اند.قطعات جرثقیل جرثقیل های مدرن معمولاًازموتور های احتراق داخلی یاموتور های برقی وسیستم های هیدرولیکی استفاده میکنند تاتوانایی بالابری بسیاربیش ترازآن چه قبلاًممکن بودفراهم شود ،اگر چه جرثقیل های دستی هنوزدر جاهایی که تأمین برق غیراقتصادی باشداستفاده میشوند.

جرثقیل هادراشکال بسیارگسترده ای وجوددارند،هرکدام متناسب باکاربرد خاص است. اندازه هاازکوچک ترین جرثقیل های جیب ،که درداخل کارگاه هااستفاده میشود ،تابلندترین جرثقیل های برج،برای ساخت ساختمانهای بلنداستفاده میشود. برای تسهیل درساخت وسازهابا رسیدن به مکان های تنگ ،ازجرثقیل های کوچک نیزبرای ساخت ساختمانهای بلنداستفاده میشود.سرانجام ،مامیتوانیم جرثقیل های شناوربزرگ تری پیداکنیم ، که معمولاًبرای ساختن دکلهای نفتی وکشتیهای غرق شده ازنجات استفاده میشوند.برخی ازدستگاههای بالابربطورکامل بامشخصات فوق درموردجرثقیل مطابقت ندارند ،امابطورکلی بعنوان جرثقیل شناخته میشوند ،مانند جرثقیل های استکر وجرثقیل های لودر میباشد.

نوع اول دستگاه جرثقیل شادوف بودکه مکانیزم اهرمی داشت قطعات جرثقیل کوماتسو (crane) وازآن برای بلندکردن آب برای آبیاری استفاده میشد.این اختراع دربین النهرین (عراق مدرن) درحدود۳۰۰۰ سال قبل از میلادمسیح اختراع شد.متعاقباًشادوف درسال ۲۰۰۰پیش ازمیلادمسیح درفناوری باستان مصرظاهرشد.

تاریخچه قطعات جرثقیل کوماتسو

Trispastos Greco-Roman(“جرثقیل سه حلقه ای”)،نوع جرثقیل ساده (قطعات جرثقیل کوماتسو بار۱۵۰کیلوگرم) است.جرثقیل (crane) برای بلندکردن بارهای سنگین توسط یونانیان باستان دراواخرقرن ششم پیش ازمیلادساخته شده است. سابقه باستان شناسی نشان میدهدکه دیرتراز ۵۱۵سال قبل ازمیلاد ،قلمه های متمایزبرای انبرهای بلند کننده وآیرون های لوییس دربلوک های سنگی معابدیونانی ظاهر میشوند. ازآن جاکه این سوراخ هابه استفاده ازدستگاه بالابراشاره دارد ،وازآن جاکه قراراست یابالاتر ازمرکز ثقل بلوک قراربگیرند ،یابصورت جفت برابربا یک نقطه ازمرکزثقل ، ازنظرباستان شناسان مثبت تلقی میشوند. شواهدمورد نیازجرثقیل موردنیاز است.

معرفی بالابروینچ وقرقره بزودی منجربه تعویض گسترده ای ازرمپ هابعنوان اصلیترین وسیله حرکت عمودی شد.برای ۲۰۰سال آینده ،وب سایت های ساختمانی یونان شاهدکاهش شدیدوزن وزنه برداری شده بودند،زیراتکنیک جدیدبالابری باعث شده است تااستفاده ازچندین سنگ کوچک ترازبعضی ازنمونه های بزرگ ترعملی ترشود. برخلاف دوره باستانی باالگوی اندازه بلوکهای فزاینده درحال افزایش ،معابد یونانی عصرکلاسیک مانندپارتنون دارای بلوکهای سنگی باتغییر وزن کم تراز ۱۵-۲۰تن متریک است. هم چنین ،عمل ساخت ستونهای بزرگ یک پارچه به نفع استفاده ازچندین درام ستونی عملاًکنارگذاشته شد.

اگر چه شرایط دقیق تغییرازسطح شیب داربه فناوری جرثقیل نامشخص است ،امااستدلال میشودکه شرایط بی ثبات اجتماعی وسیاسی یونان برای استخدام تیمهای کوچک وحرفه ای ساختمانی مناسبتر ازاجساد بزرگ کارغیرماهر است. جرثقیل راترجیح میدهد تاازقطب یونانی برروی رمپهای فشرده تری که درجوامع خودکامه مصر یاآشور عادی بوده است ،استفاده کند.

اولین شواهدادبی بی نظیربرای وجودسیستم ترکیبی درمشکلات مکانیکی (مکانیک ۱۸، ۸۵۳a32-853b13) منسوب به ارسطو(۳۸۴-۳۲۲ قبل ازمیلاد) بنظرمیرسد ، اماشاید دریک تاریخ کمی بعداًترکیب شود. تقریباًدر همین زمان ،اندازه های بلوک درمعابدیونانی دوباره شروع به مطابقت باپیشینیان باستانی خودکردند ، این نشان میدهدکه قرقره پیچیده ترپیچیده باید تاآن زمان راه خودرا به اماکن ساختمانی یونان پیداکرده باشد.

دردوران قرون وسطی ،جرثقیل (crane) های تردوئی بعداز فروپاشی این فناوری دراروپای غربی بافروپاشی امپراطوری روم غربی درمقیاس وسیع دوباره واردبازار شدند.اولین مرجع تردوئل(ماگناروتا) درادبیات بایگانی درفرانسه درحدود سال ۱۲۲۵دوباره ظاهرمیشود ،وپس ازآن یک تصویر روشن دریک نسخه خطی بااحتمالاًفرانسوی باتاریخ ۱۲۴۰ بازمیگردد. درناوبری ،اولین استفاده ازجرثقیل های بندری برای اوتخت درسال ۱۲۴۴ ،آنتورور در۱۲۶۳ ،بروج در۱۲۸۸ وهامبورگ در۱۲۹۱ ثبت شده است.درحالیکه درانگلیس تردمیل قبل ازسال ۱۳۳۱ثبت نشده است

شناخت جرثقیل های سقفی

جرثقیل سقفی ، که بعنوان جرثقیل پل نیزشناخته میشود ،نوعی قطعات جرثقیل کوماتسو ثقیل است که مکانیسم قلاب وخط درامتداد یک پرتوی افقی که خوددرامتداد دوریل بطورگسترده ای ازهم جدا میشود ،اجرا میشود. اغلب دریک ساختمان کارخانه طولانی است ودرطول دودیواربلند ساختمان درطول ریل حرکت میکند. شبیه به جرثقیل زیربشک های است. جرثقیل های سقفی معمولاًازیک پرتو منفرد یاساخت پرتودوبل تشکیل شده اند.این هارامیتوان بااستفاده ازتیرهای فولادی معمولی یانوع پیچ تند ترجعبه ای ساخته کرد. درسمت راست یک جرثقیل (crane) ترددجعبه پل بایک بالابر وسیستم که باآویزکنترل کار میکند ،نشان داده شده است. درصورت نیازبه سیستمهای ظرفیتی سنگینتراز ۱۰ تن وبالاتر ،پل دوقلوی معمولی تراست. مزیت پیکربندی نوع تیرآهن جعبه منجربه سیستمی میشودکه دارای وزن مرده کم تری ودرعین حال یک پارچگی کلی سیستم قویترباشد. هم چنین آسانسوربرای بلندکردن وسایل،پل،که مساحت آن توسط جرثقیل پوشانده شده است ،ویک واگن برقی برای حرکت درامتدادپل نیزدرنظر گرفته شده است.

قطعات جرثقیل کوماتسو متداولترین استفاده از جرثقیل های سقفی درصنعت فولاداست. درهرمرحله ازمراحل ساخت ،تازمانیکه کارخانه بعنوان محصول نهایی باقی نماند،فولادتوسط جرثقیل سرباراداره میشود. مواداولیه توسط جرثقیل درکوره ریخته میشوند ، فولادگرم برای خنک کننده توسط جرثقیل سربارذخیره میشود ، کویلهای تمام شده برروی کامیون هاوقطار هاتوسط جرثقیل سرباربرداشته میشوندو سازنده یااستمپر ازجرثقیل سرباربرای جابه جایی فولاددرآن استفاده میکند. کارخانه اوصنعت خودروبرای جابه جایی مواداولیه ازجرثقیل های سقفی استفاده میکند. جرثقیل های ایستگاه کاری کوچک تر، بارهای سبکتری رادریک محل کارمانند آسیاب CNC یااره ای تحمل میکنند.

تقریباًدرهمه کارخانه های کاغذی از جرثقیل های پل برای نگه داری منظم استفاده میشودکه نیازبه حذف رول پرس سنگین وسایرتجهیزات دارد. جرثقیل های پل درساخت اولیه ماشینهای کاغذی مورد استفاده قرارمیگیرند زیراآن هانصب درام های خشک کن کاغذچدن سنگین وسایرتجهیزات عظیم راتسهیل میکنند ،برخی ازآن هابه اندازه ۷۰تن وزن دارند.دربسیاری مواردهزینه جرثقیل (crane) پل میتواند تاحدزیادی باپس انداز عدم اجاره جرثقیل های متحرک درساخت تأسیساتی که ازتجهیزات زیادی برای فرآیندسنگین استفاده میشودجبران شود.

شناخت جرثقیل های برقی

بازسازی یک پولیسپاستوس رومی باارتفاع ۱۰٫۴متر بااستفاده ازتردمیل دربن ،آلمان است.اوج جرثقیل دردوران باستان درزمان امپراتوری روم رخ داد ،هنگامیکه فعالیت ساخت وسازافزایش قطعات جرثقیل (crane) کوماتسو یافت وساختمان هابه ابعادعظیمی رسیدند. رومی هاجرثقیل یونانی راپذیرفتند وآن راتوسعه دادند.مابه لطف حساب های بسیارطولانی مهندسین ویتروویوس(De Architectura 10.2 ، ۱-۱۰)و Heron of Alexandria(مکانیک ۳٫۲-۵) ازتکنیکهای بلندکردن آن هانسبتاً خوب آگاه هستیم.هم چنین دونقش برجسته از جرثقیل های تردمیل رومی وجودداردکه سنگ قبرسنگی Haterii ازاواخرقرن اول میلادی بویژه تفصیل است.

جرثقیل ساده رومی ،تریپاستوست ،شامل یک توری تک تیر،وینچ ،طناب ویک بلوک شامل سه قرقره بود. باداشتن مزیت مکانیکی۳: ۱، محاسبه شده است که یک مردمجردکه مشغول کاروینچ است میتواند ۱۵۰کیلوگرم (۳قرقره x 50 کیلوگرم = ۱۵۰) رابالاببرد ، بافرض این که ۵۰کیلوگرم نشاندهنده حداکثرتلاش یک مرداست. بازه زمانی میباشد.انواع جرثقیل های سنگین دارای پنج قرقره(پنتاسپاستوس) یادر صورت بزرگ ترین آن ها،مجموعه ای ازسه درپنج قرقره (Polyspastos)بود وبسته به حداکثربار ،دارای دو،سه یاچهاردکل بود. پلی ساپتوس ها،وقتی توسط چهارمرد درهر دوطرف وینچ کارمیشدند ، میتوانندبه آسانی ۳۰۰۰کیلوگرم رابلندکنند (۳طناب x 5 قرقره X 4 مرد x 50 کیلوگرم = ۳۰۰۰ کیلوگرم)اگر وینچ باتردمیل تعویض شود، حداکثربارتنها درنیمی ازخدمه میتواندبه ۶۰۰۰ کیلوگرم برسد ، زیرااین تردول بدلیل داشتن قطربزرگ تردارای یک مزیت مکانیکی بسیاربزرگ تراست. این به این معنی است که ،درمقایسه باساخت وسازهای اهرام مصرباستان ، جاییکه حدود۵۰ مرد برای جابه جایی یک بلوک سنگی ۲٫۵ تنی بسمت سطح شیبدار (۵۰ کیلوگرم درهرنفر) نیازداشتند ، توانایی بالابری polyspastos های رومی ۶۰برابرشد(بالاتر از۳۰۰۰ کیلوگرم درهرنفر است).

بااینحال ، بسیاری ازساختمان های رومی بسیارطولانی که دارای بلوک های سنگین بسیارسنگینتری نسبت به نمونه هایی که توسط polyspastos استفاده میشودنشان میدهدکه توانایی کلی بلندکردن رومی هافراتر ازهرجرثقیل است. بعنوان مثال ، درمعبدمشتری دربابلک ،بلوکهای معماری تا۶۰ تن خاکریزوزن دارند.

شناخت جرثقیل های دو تخته سه لنگه

بطورکل قطعات جرثقیل کوماتسو ی ،حمل ونقل عمودی با جرثقیل (crane) های ایمن وارزانتر ازروشهای عادی قابل انجام است.مناطق معمولی کاربردبندر ها،معادن وبویژه وب سایت های ساختمانی بودکه جرثقیل تردوئیل درساخت کلیساهای بلندگوتیک نقش محوری ایفاکرد. بااین وجود ،هردومنبع بایگانی وتصویری اززمان نشان میدهندکه ماشینهای تازه معرفی شدند. مانندتردمیل یاویلچر ،بطورکامل جایگزین روشهای پرزحمت بیش تری مانند نردبان ها، هاپ هاوصندوق های دستی نمیشوند. درعوض ،ماشین آلات قدیمی وجدیدهم چنان دراماکن ساخت وسازقرون وسطایی و نادرهمزیستی داشتند.

جدااز تردمیل ها،تصویر های قرون وسطایی نیزنشان میدهدکه جرثقیل هاباید بصورت دستی توسط شیشه های بادی باچراغ های تابشی ،میل لنگ هاوتاقرن پانزدهم نیزتوسط شیشه های بادی شکل مانندچرخ کشتی ساخته شوند. برای رفع بی نظمیهای ضربه وغلبه برنقاط “مرده” درپروسه بالابردن ،پروانه های پروازی شناخته میشوندکه ازاوایل سال ۱۱۲۳استفاده میشود.

رونددقیقی که دوباره جرثقیل تردوئیل درآن ساخته شده ،ثبت نشده است ،اگر چه بازگشت آن به اماکن ساختمانی بدون شک درارتباط نزدیک باظهور هم زمان معماری گوتیک مشاهده میشود. ظهورمجدد جرثقیل تردمیل ممکن است ناشی ازتوسعه فناوری بادگیرباشد که تردمیل ازلحاظ ساختاری ومکانیکی ازآن ساخته شده است. ازطرف دیگر ،ترددقرون وسطایی ممکن است نمایان گرنوآوری آگاهانه ای از همتای رومی خودباشدکه ازویتروویوس De Architura گرفته شده است ودربسیاری ازکتابخانه های راهب موجودبود. باز تولیدآن ممکن است الهام گرفته شده باشد،هم چنین ،بامشاهده ویژگی های صرفه جویی درنیروی کاردر واترلو ،که باآن تردمیل های اولیه شباهت های ساختاری بسیاری داشتند.

دنیای جدید قطعات جرثقیل کوماتسو

احداث چشمه واتیکان درسال ۱۵۸۶بااس قطعات جرثقیل کوماتسو تفاده ازبرج بالابرعکس قدیمی کلیسای جامع قبل ازاتمام ،پایان شرقی وپشت بام رانشان میدهد ،درحالیکه سایرقسمتهای بنادرمراحل مختلف ساخت قراردارد.یک عکس از۱۸۵۶کلیسای جامع کلن ،سپس ناتمام ،باجرثقیل قرن ۱۵thدربرج جنوبی است.یک برج آسانسورشبیه به رومیان باستان درسال ۱۵۸۶توسط معمارقطعات جرثقیل (crane) کوماتسو رنسانس دومنیکو فنتانابرای جابه جایی ازچاقی سنگین ۳۶۱تن واتیکان درروم مورداستفاده قرارگرفت. ازگزارش وی بدیهی است که هماهنگی آسانسوربین تیم های مختلف کشش ،نیازبه تمرکزو نظم وانضباط قابل توجهی دارد،زیرا،اگر نیروبطور مساوی اعمال نمیشد ،فشارزیاد روی طناب ها باعث پارگی آنهامیشد.

شناخت جرثقیل زمینی خشن

جرثقیل زمینی خشن دارای یک رونق قطعات جرثقیل کوماتسو سواربر زیرلاستیک است که دربالای چهارلاستیک لاستیکی قرارداردکه برای عملیات انتخاب وحمل ونقل خارج ازجاده طراحی شده است. برای بیرون آوردن وتثبیت جرثقیل برای جابه جایی ازجوشهای خروجی استفاده میشود.این جرثقیل های تلسکوپی دستگاههای یک موتوره هستند ،باهمان موتورقدرت حرکت زیر پاوجرثقیل ،شبیه جرثقیل خزنده است. موتورمعمولاً درزیرواگن حمل میشود نه دربالا ،همانندجرثقیل خزنده است. بیش ترآن هادارای ۴چرخ محرک وفرمان ۴چرخ برای عبوراززمینهای تنگ تر ونرم تراز جرثقیل استاندارد کامیون،باآمادگی کم تر وب سایت هستند.

شناخت جرثقیل های خزنده

یک جرثقیل (crane) خزنده دارای رونق است که برروی زیرواگن مجهز به مجموعه ای ازمسیرهای خزنده نصب شده است که هم ثبات وهم تحرک رافراهم میکند. جرثقیل های خزنده درظرفیت بلندکردن از۴۰ تا۳۵۰۰ تن کوتاه (۳۵٫۷ تا ۳،۱۲۵٫۰ تن طولانی ؛ ۳۶٫۳ تا ۳،۱۷۵٫۱ تن)هستند.مزیت اصلی جرثقیل خزنده تحرک واستفاده آماده آن است ،زیرا جرثقیل قادربکاردر وب سایت هایی باحداقل پیشرفت وپایداردرمسیرهای خودبدون ظهوراست. مسیرهای گسترده وزن رابیش ازیک منطقه عالی گسترش میدهد ودرهنگام عبور اززمین نرم وبدون غرق شدن ازچرخهای بسیاربهتر است. یک جرثقیل خزنده نیزقادربه مسافرت باباراست. ضرراصلی وزن آن است ،حمل ونقل رادشوار وگران میکند. معمولاًیک خزنده بزرگ بایدحداقل من جداشود.جرثقیل برج قبل ازپایین آوردن قلاب بالابر،برروی محور خودمیچرخد.بمنظور قلاب ورفع فشاربارها ،اپراتورمعمولاً به همراه یک نشان گر(که بعنوان “سگ” ، “تقلب” یا“شناگر” شناخته میشود) کارمیکند. آن هااغلب درتماس رادیویی هستند وهمیشه ازسیگنالهای دستی استفاده میکنند. دکل یاسگ کاربرنامه آسانسورهای جرثقیل راهدایت میکند ووظیفه ایمنی تقلب و بارهای آن رابرعهده دارد.

اجزاء و قطعات جرثقیل کوماتسو

جرثقیل های برج برای ساخت وجابه جایی موادبطور گسترده درساخت وسازها وسایر صنایع مورداستفاده قرارمیگیرند. انواع مختلفی از جرثقیل های برج وجوددارد. اگر چه ازنظرنوع متفاوت هستند ،اما قسمت های اصلی یکسان هستندبه شرح زیر:

  • مست: برج اصلی پشتیب قطعات جرثقیل  (crane) کوماتسو انی جرثقیل است. ازبخشهای خرپااستیل ساخته شده است که درحین نصب به یک دیگروصل میشوند.
  • واحد خواب: واحدآستین داردربالای دکل قراردارد. این موتوراست که جرثقیل راقادربه چرخش میکند.
  • کابین عامل: دراکثر جرثقیل های برج ،کابین عملیاتی دقیقاًبالای واحدآستین دارقراردارد. این شامل کنترلهای عملیاتی ،سیستم نشان گرحرکت (LMI)،مقیاس ،آنمومتر وغیره است.
  • جیب: جیب ،یابازوی عامل ،از جرثقیل بصورت افقی امتداددارد. فریب “luffing”قادربه بالا وپایین رفتن است. توری ثابت دارای یک چرخ دستی چرخ داراست که درامتداد قسمت زیرین حرکت میکندتا کالاهارا به صورت افقی حرکت دهد.
  • جعبه ضدشمارش: دارای پیشخوان ،موتوربالابر ،درام بالابر والکترونیک است.
  • وینچ بالابر: مونتاژ وینچ بالابرشامل خودوینچ بالابر(موتور،گیربکس ،طبل بالابر،طناب بالابر وترمز) ،کنترلر موتوربالابر واجزای حامی مانندسکواست. بسیاری ازجرثقیل های برج دارای گیربکس هایی بادویاچند سرعت هستند.
  • قلاب: قلاب(یا قلاب)برای اتصال موادبه جرثقیل استفاده میشود. این تعلیق ازطناب بالا بریادرنوک ،بدلیل پارچه کردن جرثقیل های جیب ،یاشکم طناب بالابردرزیر چرخ دستی برای جرثقیل های چکش قراردارد.
  • وزن: پیشخوانهای بزرگ بتونی بسمت عقب كنت قطعات جرثقیل کوماتسو  نصب میشوند تابتوانندوزن كالاهای برداشته شده راجبران كنند.

چکش جرثقیل کوماتسو

جرثقیل Hammerhead (جرثقیل قطعات جرثقیل ) قطعات جرثقیل کوماتسو قطعات جرثقیل کوماتسوHammerhead Crane (1951) درمنطقه جزیره گاردن جزیره ،سیدنی ،استرالیا است. هم چنین HMAS Choules است.جرثقیل“چکش” یاجرثقیل قطعات جرثقیل کوماتسو غول پیکر،جرثقیل باتوری ثابت است که ازیک برج ساخته شده ازاستیل ساخته شده وروی آن یک طناب بزرگ ،افقی،دوتایی میچرخد. قسمت جلواین طناب یاجیب متحمل چرخ دستی برقی است ،برای ایجادیک تکیه گاه برای ماشین آلات ووزن متعادل ،به جلوعقب کشیده میشود. علاوه برحرکات بلندکردن وچرخش ،حرکتی به اصطلاح “رکاب”ارائه شده است که بااستفاده ازآن ، چرخ دستی بالابر ،بابارمعلق ، میتواندبدون تغییر سطح بار،درداخل جیب حرکت کرده وازآن خارج شود. چنین حرکت افقی بارویژگی بارز طراحی جرثقیل های بعدی است.این جرثقیل هابطورکلی درابعاد بزرگ ساخته شده اند وتا۳۵۰ تن وزن دارند.طراحی Hammerkran ابتدا درحدودقرن نوزدهم درآلمان تکامل یافت وبرای استفاده درکشتی سازی انگلیس بمنظور پشتیبانی ازبرنامه ساخت کشتی جنگی ازسال ۱۹۰۴ تا ۱۹۱۴ به تصویب رسید وتوسعه یافت. قطعات بزرگ جنگی مانندصفحه زره وبشکه تفنگ است. جرثقیل های غول پیکرنیز درکشتیهای دریایی ژاپن و ایالات متحده نصب شده بودند.دولت انگلیس هم چنین یک جرثقیل زیربشک های غول پیکر رادرپایگاه دریایی سنگاپور(۱۹۳۸)نصب کرد وبعداًیک نسخه ازجرثقیل در Dockyard Naval Garden Gardenدر سیدنی (۱۹۵۱)نصب شد.این جرثقیل هاپشتیبانی ازتعمیر ناوگان نبرد راکه درخارج ازبریتانیا قرارداشت ،فراهم کردند.درامپراتوری بریتانیا،شرکت مهندسی سرویلیام آرول وشرکت بامسئولیت محدودتولید کننده اصلی جرثقیل های بزرگ غوغابود. این شرکت درمجموع چهارده ساخته شده است. درمیان شصت ساخته شده درجهان ،تعدادمحدودی باقی مانده اند. هفت مورددرانگلستان واسکاتلند درحدودپانزده نفردرسراسر جهان است.

جرثقیل بامکانیزم نوع لیفتراک که درانبارهای خودکار قطعات جرثقیل کوماتسو (تحت کنترل رایانه) استفاده میشود(معروف به سیستم ذخیره سازی وبازیابی خودکار(AS / RS)). جرثقیل دریک راهرو ازانبار در یک مسیرحرکت میکند. چنگال رامیتوان درهرسطح قفسه انبارجمع یاپایین آورد وبرای ذخیره وبازیابی محصول میتواند بداخل قفسه گسترش یابد.این محصول دربعضی مواردمیتواند به اندازه خودروباشد. جرثقیل (crane) های استکر اغلب درانبارهای بزرگ فریزرتولیدکنندگان موادغذایی منجمداستفاده میشوند. این اتوماسیون ازنیازبه رانندگان لیفتراک برای کاردردمای زیرانجماد هرروز جلوگیری میکند.

طول عمر جرثقیل های موجودساخته شده ازسازه های فلزی جوش داده شده معمولاً بااستفاده ازجوش کاری ممکن است برای سال های طولانی تمدیدشود. درحین توسعه جرثقیل ها،بادرنظر گرفتن توصیه های IIW،سطح بار(بارگیری بار)قابل ملاحظه ای افزایش مییابد(انستیتوی بین المللی فناوری جوش کاری IIW دستورالعمل“توصیه هایی برای درمان HFMI”رادرسال ۲۰۱۶ منتشرکرد) دربیشترموارد منجربه افزایش میشود باربالابر مجاز ودرنتیجه افزایش راندمان است.

قطعات موتوری جرثقیل کوماتسو

این متن به منابع بیش تری برای معتبربودن نیازدارد. لطفاً باافزودن استنادبه منابع معتبر،این مقاله رابهبودبخشید. اطلاعات بدون مرجع ممکن است مشکل ایجادکرده وپاک شوند.منابع رابیابید:“قطعات مؤثر موتورهای احتراق داخلی” –اخبار·روزنامه ها ·كتاب· محقق· JSTOR (ژوئیه ۲۰۱۰)(یادبگیریدکه چگونه وچه زمانی این پیام الگوی راحذف کنید)موتورهای احتراق داخلی انواع مختلفی دارند،اماشباهت خاصی باخانواده دارند وبنابراین بسیاری ازانواع متداول رابایک دیگربه اشتراک میگذارند.

محفظه احتراق جرثقیل کوماتسو

موتورهای احتراق داخلی میتوانندشامل هرتعدادمحفظه احتراق (سیلندر)باشندکه تعدادآن هابین یک تادوازده مشترک است ،هرچندکه ۳۶ (Lyoming R-7755) استفاده شده است.داشتن سیلندرهای بیشتردرموتور ،دومزیت بالقوه رابه همراه دارد:اول اینکه موتور میتواندجابه جایی بیش تری باجرم های برگشتی فردكم ترداشته باشد ،یعنی جرم هرپیستون میتواندكم ترباشد ودرنتیجه موتورخنکترایجاد میكند زیراموتور تمایل به لرزش دارد. درنتیجه پیستون هابسمت بالا وپایین حرکت میکنند. دوبرابرشدن تعدادسیلندر های باهمان اندازه ،گشتاور وقدرت رادو برابرمیکند. نکته منفی درداشتن پیستونهای بیش تراین است که موتورتمایل به وزن بیش تری دارد واصطحکاک داخلی بیش تری تولیدمیکند زیراتعداد بیش ترپیستون هادرقسمت داخلی سیلندر های خودساییده میشوند. این امرباعث کاهش راندمان سوخت میشود وموتور مقداری ازتوان آن راسرقت میکند. برای موتور های بنزینی باکارایی بالاکه ازمواد وفناوری فعلی استفاده میکنند ، مانندموتور های موجوددرخودروهای مدرن ،بنظرمیرسد یک نقطه درحدود ۱۰یا ۱۲ سیلندر وجودداشته باشدکه پس ازآن اضافه شدن سیلندر هابه ضررکلی عملکرد وکارآیی میشود. اگر چه استثنائاتی مانندموتور W16 ازفولکس واگن وجوددارد.

بیش ترموتورهای اتومبیل دارای چهارتاهشت سیلندرهستندکه برخی ازاتومبیل های باکارایی بالادارای ده،۱۲ – یاحتی ۱۶ وبرخی ازماشین ها وکامیون های بسیارکوچک دارای دویاسه هستند. درسالهای گذشته برخی ازخودرو های کاملاًبزرگ مانند DKW وSaab 92 دارای موتورهای دوسیلندر یادوزمانه بودند.
موتور های هواپیماشعاعی ازسه تا ۲۸ سیلندرداشتند. نمونه های آن شامل Kinner B-5 کوچک وپرات وویتنی R-4360 بزرگ است.نمونه های بزرگ تربصورت چندردیف ساخته شده اند. ازآن جاکه هرردیف تعدادسیلندر های عجیب وغریب دارد ،برای یک توالی یک نواخت شلیک برای موتورچهارزمانه ، یک عددیک موتور دویاچهارردیف رانشان میدهد.بزرگ ترین آن هاLyoming R-7755 با۳۶ سیلندر(چهارردیف ازنه سیلندر)بود ،اماوارد تولیدنشد.موتورسیکلت هامعمولاً ازیک تاچهارسیلندر دارندکه چندمدل باکارایی بالادارای شش است. اگر چه ،برخی از“جدید”با ۸ ،۱۰ یا ۱۲ وجوددارند.موتور های برفی معمولاًدارای یک یا چهار سیلندرهستند ومعمولاًقطعات جرثقیل (crane) کوماتسو قطعات جرثقیل کوماتسو درپیکربندی درون خط میتواننددارای دو زمانه یا ۴زمانه باشند. بااینحال ،دوباره برخی ازتازگی هاوجوددارد که باموتورهای V-4 وجوددارد.
وسایل قابل حمل کوچک ماننداره برقی ،ژنراتور ومورس چمن خانگی معمولاًدارای یک سیلندر هستند،امااره برقی دو سیلندر وجوددارد.دیزلهای دریایی دوچرخه بزرگ قابل برگشت حداقل ازسه تابیش ازده سیلندر دارند. لوکومو تیوهای دیزل حمل بارمعمولاً بدلیل محدودیت فضاحدود۱۲ تا۲۰ سیلندر دارند ،زیراسیلندر های بزرگ ترفضای بیش تری را(حجم) درهرکیلووات ساعت میگیرند ،بدلیل محدودیت میانگین سرعت پیستون کم تراز۳۰ فوت برثانیه درموتور های بیش تراز۴۰۰۰۰ ساعت زیرقدرت کامل است.

سیستم احتراق جرثقیل کوماتسو

سیستم احتراق موتور های احتراق داخلی به نوع موتور وسوخت مورداستفاده بستگی دارد.موتور های بنزینی معمولاًتوسط یک جرقه دقیق به آتش کشیده میشوند وموتورهای دیزلی باگرمایش فشرده سازی است. ازنظرتاریخی ،سیستمهای شعله خارج ولوله های داغ استفاده شده است ،به موتورلامپ داغ مراجعه کنید.درموتورجرقه ، مخلوط توسط یک جرقه الکتریکی ازیک  جرقه زده میشود، زمانبندی آن دقیقاًکنترل میشود. تقریباًهمه موتورهای بنزینی ازاین نوع هستند. زمانبندی موتور های دیزلی دقیقاًتوسط پمپ فشار وانژکتور کنترل میشود. فاصله معمولی پلاگین بین جرقه جرقه ازفاصله ۱میلیمترو ولتاژ درشرایط جوی معمولی ۳۰۰۰ ولت است.

فشرده سازی جرثقیل کوماتسو

احتراق هنگامی اتفاق می افتدکه دمای مخلوط سوخت – هوابیش ازدمای هوای گرم آن گرفته میشود ،بدلیل گرمای ناشی ازفشارهوا درهنگام فشارفشرده سازی است. اکثریت قریب به اتفاق موتورهای احتراق فشرده سازی دیزلی هستندکه پس ازرسیدن هوابه دمای احتراق ،سوخت باهوامخلوط میشود. دراینحالت زمانبندی ازسیستم تزریق سوخت می آید. موتور های مدل بسیارکوچکی که سادگی و وزن کم تری نسبت به هزینه سوخت ازسوخت های براحتی احتراق استفاده میکنند(ترکیبی ازنفت سفید،اتر وروان کننده) وفشرده سازی قابل تنظیم برای کنترل زمان احتراق برای شروع وکارکردن است.

زمان احتراق جرثقیل کوماتسو

برای موتور های معکوس ،نقطه ای ازچرخه ای که قطعات جرثقیل (crane) کوماتسو درآن مخلوط اکسیدکننده سوخت استفاده میشودتأثیر مستقیمی بربهره وری وبازده ICEدارد. ترمودینامیک موتورحرارتی ایده آل کاروت به مامیگوید که اگربیش ترسوختن دردمای بالاحاصل شود ،ناشی ازفشرده سازی – درنزدیکی مرکزمرده بالا، ICEبسیارکارآمداست. سرعت جبهه شعله مستقیماًتحت تأثیرنسبت تراکم ،دمای مخلوط سوخت ودرجه بندی اکتان یاتعداد سیتان سوخت قراردارد. مخلوط های لاغرتر وفشارهای مخلوط پایینترآهسته ترمیسوزند وبه زمان احتراق پیشرفته ترنیازدارند. مهم است که احتراق توسط جبهه شعله حرارتی پخش شود(جابه جایی)،نه بایک موج شوک است. انتشاراحتراق توسط یک موج شوک انفجار نامیده میشودودرموتور هابه پینگینگ یاموتور زدن نیزمعروف است.بنابراین حداقل درموتور های بنزینی ، زمان احتراق تاحدزیادی یک سازش بی قطعات جرثقیل کوماتسو یک جرقه “عقب افتاده”بعدی است، که باسوخت اکتان بالابازده بیش تری میبخشد،ویک جرقه “پیشرفته” قبلی که ازانفجار باسوخت استفاده شده جلوگیری میکند.به همین دلیل طرفداران خودروهای دیزلی باکارایی بالامانندبانک های گیل معتقدندکه فقط تاکنون میتوانید بایک موتور پرتاب هوادربنزین ۹۱اکتان حرکت کنید. بعبارت دیگر،این سوخت، بنزین است که به عامل محدودکننده تبدیل شده است. درحالیکه توربو شارژر هاهم برای موتور های بنزینی وهم برای موتورهای دیزلی اعمال شده است ،فقط میتوان قبل ازاین که سطح اکتان سوخت دوباره مشکل پیداکند ، به موتوربنزینی محدوداضافه میشود. باداشتن دیزل،فشارتقویت شده دراصل نامحدوداست. بمعنای واقعی کلمه ممکن است به همان اندازه که موتورازلحاظ جسمی قبل ازجداشدن از بدن خودایستاده باشد ،نیروبگیرد. درنتیجه ،طراحان موتوربه این نتیجه رسیده اندکه دیزل هاازهر موتور بنزینی بااندازه نسبتاًقابل توجهی توان بیش تری دارند وگشتاوربیش تری دارند.

سیستم های سوخت جرثقیل کوماتسو

برش متحرک ازطریق نموداریک انژکتورسوخت معمولی ،وسیله ای که برای انتقال سوخت به موتوراحتراق داخلی استفاده میشود.سوخت هاهنگامیکه یک منطقه بزرگ رادرمعرض اکسیژن موجود درهواقرار میدهند ،سریع تر وکارآمدتر میسوزند. برای ایجادمخلوط سوخت وسوخت بایدسوخت های مایع اتمی شوند،بطورسنتی اینکار بایک کاربراتور درموتور های بنزینی وباتزریق سوخت درموتور های دیزلی انجام میشد. امروزه بیش ترموتور های بنزینی مدرن نیزازتزریق سوخت استفاده میکنند،هر چنداین فناوری کاملاًمتفاوت است. درحالیکه دیزل بایددریک نقطه دقیق ازآن چرخه موتورتزریق شود ،امادرموتور بنزینی چنین دقیقی لازم نیست. بااینحال ،عدم روان کاری دربنزین بمعنای این است که خودانژکتور هابایدپیشرفته ترباشند.

کاربراتور جرثقیل کوماتسو

موتورهای سادهتر بااستفاده ازسوخت کاربراتوربرای تأمین سوخت درون سیلندر، ازکاربراکتور استفاده میکنند. اگر چه فناوری کاربراتور درخودروهابه درجه بالایی ازدقت ودقت بالایی برخورداربودند ،امااز اواسط دهه ۱۹۸۰ هزینه وانعطاف پذیری لازم برای تزریق سوخت راازدست داد. اشکال ساده کاربراتور درموتور های کوچک مانندماشین چمن زنی استفاده گسترده ای دارد واشکال پیچیده ترهنوز درموتور سیکلت های کوچک استفاده میشود.

تزریق سوخت جرثقیل کوماتسو

موتورهای بنزینی بزرگ تری که درخودروهااستفاده میشوند بیش تربه سیستمهای تزریق سوخت منتقل شده اند. موتور های دیزل همیشه ازسیستم تزریق سوخت استفاده کرده اندزیرازمان تزریق باعث شروع وکنترل احتراق میشود.موتورهای اتوگاز یاازسیستمهای تزریق سوخت یاازقطعات جرثقیل (crane) کوماتسو کاربراتورهای حلقه بازیابسته استفاده میکنند.

پمپ سوخت جرثقیل کوماتسو

اکنون بیش ترموتور های احتراق داخلی به پمپ سوخت احتیاج دارند.موتور های دیزلی ازیک سیستم پمپ دقیق مکانیکی استفاده میکنندکه یک تزریق به موقع مستقیم رابداخل محفظه احتراق تحویل میدهد ،ازاینرو برای غلبه برفشارمحفظه احتراق به فشارتحویل بالایی احتیاج دارد.تزریق سوخت بنزین بافشاراتمسفر(یازیرآن) وارد دستگاه ورودی میشود وزمانبندی درآن دخیل نیست ،این پمپ هامعمولاًاز طریق الکتریکی هدایت میشوند. موتور های توربین وموشک ازسیستمهای الکتریکی استفاده میکنند.سایر موتورهای احتراق داخلی مانندموتورهای جت وموتورهای موشکی ازروش های مختلف تحویل سوخت ازجمله جتهای ضربه ای،برش گاز – مایع ،پیشران وسایرموارد استفاده میکنند.بعضی ازموتور هامانند موشکهای جامددارای اکسیدکننده هایی هستندکه قبلاًدرون محفظه احتراق هستند امادربیشتر مواردبرای رخ دادن احتراق ،یک منبع مداوم اکسیدکننده بایدبه محفظه احتراق عرضه شود.

موتورهای آسپیراسیون طبیعی جرثقیل کوماتسو

هنگامیکه هواازموتورهای پیستون استفاده میشود ، میتوانیدباافزودن پیستون ، حجم محفظه رابراحتی واردکنید. بااینحال ،این حداکثر ۱فضای اختلاف فشاررا دردریچه های ورودی ایجادمیکند ، ودرسرعتهای زیادموتور جریان هواحاصل میتواند خروجی بالقوه رامحدودکند.

مایعات جرثقیل کوماتسو

درموتورهای راکت مایع ،اکسیدکننده بصورت مایع است وبایدبافشار زیاد (بطورمعمول ۱۰-۲۳۰ بار یا ۱ تا ۲۳ مگاپاسکال) به محفظه احتراق تحویل داده شود. این بطورمعمول بااستفاده ازپمپ گریز ازمرکزکه از یک توربین گازی استفاده میشود،پیکربندی معروف به یک توربوپمپ حاصل میشود ،امامیتواند تحت فشار قراربگیرد.

تصویری ازچندین مؤلفه اصلی درقطعات جرثقیل (crane) کوماتسو یک موتورمعمولی چهارزمانه است.برای یک موتور چهارزمانه ، قسمت های اصلی موتورشامل میل لنگ (بنفش)،میله اتصال (نارنجی)، یک یاچندمیل بادامک (قرمز وآبی) وشیرآلات است. برای یک موتوردوزمانه ، بجای سیستم سوپاپ ،ممکن است یک خروجی اگزوز وورودی سوخت وجودداشته باشد. درهردو نوع موتور یک یاچندسیلندر(خاکستری وسبز) وجوددارد وبرای هرسیلندر یک جرقه جرقه(خاکستری تیره تر ،فقط بنزین ها) پیستون (زرد) ومیل لنگ (بنفش)وجوددارد. جابه جایی تک استوانه توسط پیستون دریک حرکت صعودی یاروبه پایین بعنوان سکته مغزی شناخته میشود. سیرنزولی که مستقیماًپس ازعبور مخلوط سوخت هواازکارابتور یاانژکتور سوخت به سیلندر(درجاییکه مشتعل شود)رخ میدهد نیزبعنوان سکته مغزی شناخته میشود.یک موتور Wankel دارای روتورمثلثی است که دریک محفظه اپی تروکوئیددر اطراف یک شافت خارج ازمرکز میچرخد. چهارمرحله ازکار (مصرف ،فشرده سازی ،قدرت واگزوز) دریک محفظه باحجم  متغیراتفاق می افتد.

دریچه های جرثقیل کوماتسو

همه موتورهای احتراق داخلی چهارزمانه سوپاپ هارا کنترل میکنند تامیزان ورودسوخت وهوا بداخل محفظه احتراق کنترل شود.موتور های دوزمانه ازپورتهای داخل سیلندراستفاده میكنندكه توسط پیستون پوشانده شده وازآن پرده برداشته شده است ،اگرچه تغییراتی ازقبیل دریچه های اگزوزوجود دارد.درموتورهای پیستون ،سوپاپ هابه “شیره قطعات جرثقیل کوماتسو ورودی”طبقه بندی میشوندکه ورود سوخت وهوا و “دریچه های خروجی” راتأیید میکنندکه باعث فرارازگازهای خروجی میشود. هرسوپاپ یکباردر هر چرخه باز میشود وآن هایی که درمعرض شتاب شدیدقراردارند توسط چشمه هایی که به طور معمول توسط میله های درحال چرخش بامیل لنگ با میل لنگ موتور هاچرخانده میشوند ،بسته میشوند. موتور های احتراق مداوم  – وهم چنین موتورهای پیستون –  معمولاًدارای قطعات جرثقیل (crane) کوماتسو  دریچه هایی هستندکه برای شروع سوخت ویاهوا درهنگام شروع وخاموش شدن ،بستن ونزدیکی دارند. برخی ازدریچه های پر،برای تنظیم جریان برای کنترل قدرت یاسرعت موتور نیزهستند.

سیستم های خنک کننده جرثقیل کوماتسو

احتراق گرمای زیادی ایجادمیکند وبرخی ازاین انتقال هابه دیواره های موتورمنتقل میشود. اگربدنه موتور مجازباشد دمای بیش ازحدبالایی داشته باشد،خرابی رخ میدهد. یاموتور ازنظرجسمی خراب میشود، یاهرروغن کاری مورداستفاده تاحدی تخریب میشودکه دیگر ازموتور محافظت نمیکنند. روان کننده هابایدتمیز باشندزیرا روان کننده های کثیف ممکن است منجربه تشکیل لجن درموتور هاشوند.سیستمهای خنک کننده معمولاًاز خنک کننده هوا(خنک کننده باهوا) یامایع (معمولاًآب) استفاده میکنند ، درحالیکه برخی موتور های بسیارداغ ازخنک کننده تابشی (بخصوص برخی موتور های موشکی)استفاده میکنند. بعضی ازموتورهای راکت درارتفاع بالاازخنک کننده چشمی استفاده میکنند ،جاییکه دیوار هابتدریج باروشی کنترل شده ازبین میروند. بویژه موشک هامیتوانند ازخنک کننده احیاکننده استفاده کنند ،که ازاین سوخت برای خنک کردن قطعات جامدموتور استفاده میکند.

پیستون جرثقیل کوماتسو

پیستون جزء موتور های برگشت پذیراست. دریک سیلندر قراردارد وتوسط حلقه های پیستون محکم ازگاز ساخته میشود. هدف آن انتقال نیرو ازانبساط گازدر سیلندر به میل لنگ ازطریق میله پیستون ویا میله اتصال است. درموتور های دوزمانه پیستون نیز باپوشاندن وکشف پرده دردیواره سیلندر بعنوان دریچه عمل میکند.

 

فروشگاه راهساز کوماتسو، با داشتن بزرگترین بانک قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات سنگین راهسازی، معدنی و ساختمانی برند های کوماتسو، کاترپیلار، ولوو، هیوندای، هیتاچی، کامینز، ایسوزو، میتسوبیشی، دوسان، دوو، نیوهلند، کبلکو، ترکس، لیبهر در کشور عزیزمان ایران، با مدیریت حاج آقا محمدعلی روحی، یکی از سرشاس ترین، با سابقه ترین و قدیمی ترین فروشنده های قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی و معدنی می باشد، این فروشگاه با مدیریت حاج آقا محمد علی روحی به دلیل شناخته بودن در بازار قطعات راهسازی ، و داشتن مشتری های با کیفیت و وفادار تمرکز خود را در ارائه بهترین خدمات و محصولات به مشتریان قرار داده بود و سعی و تلاش بر این بود که با مشتری مداری به کیفیت تکریم از مشتری تمرکز کند،

حال با تصمیم گرفتن بر ارتقاء سیاست های مدیریت این فروشگاه جناب حاج آقا محمد علی روحی و افزایش نیروهای تخصصی و حرفه ای در زمینه های مختلف این نیاز به شدت احساس میشد که این مجموعه قادر است با حفظ مشتری مداری و ارائه خدمات و محصولات عالی به مشتریان فعلی ، بتواند مشتریان جدید و همکاران جدید را در تهران و تمامی شهر های ایران ساپورت کند و در تامین قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات سنگین راهسازی و معدنی به آنها کمک کند، پس تصمیم بر آن شده است که تا با بزرگ کردن حیطه فعالیت و بازار، دنیای دیجیتالی و اینترنت را به فعالیت خود اضافه کند، و از این طریق بتواند خود را به مشتریان، شرکت ها و همکاران جدید معرفی نماید.

 

 

قطعات چرثقیل، لوازم یدکی چرثقیل، چرتقیل کوماتسو، جرثقیل کارترپیلار، ولوو، هیوندای، هیتاچی، کامینز، واردات قطعات راهسازی، لوازم یدکی کوماتسو، فروش قطعات جرثقیل، لوازم موتوری جرثقیل کوماتسو

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *