قطعات بولدوزر کوماتسو (Komatsu)

دستگاه بلدوزر

دراین مقاله قصدداریم چندقطعه از قطعات بولدوزر رابرای شماشرح دهیم.درادامه این مقاله باماهمراه باشید.بولدوزرازماشین آلات بزرگ وسنگین راهسازی وعمرانی است که می توانددریکبارجابه جایی مقدار بسیارزیادی خاک رابراحتی وباقدرت بسیاربالای خود جابه جاکند.البته این حجم بالای جابه جایی بی هزینه هم نخواهدبود وموجب می شودتا قطعات بولدوزردرمدت زمان کوتاهی فرسوده شده وازبین بروند.قطعات بولدوزربایدبه حدی کیفیت بسیاربالایی داشته باشندکه براحتی فرسوده نشوند. قطعات بولدوزر کوماتسو (Komatsu) تنهازمانی می تواننددوام وعمربسیارطولانی داشته باشندکه نوع اورجینال آن هاراتهیه نمایید.درساخت قطعات بولدوزرویادیگر قطعات ماشینهای سنگین مانند:قطعات گریدر کوماتسو اورجینال ازدستگاه های بسیارپیشرفته وهم چنین آلیاژهایی استفاده می شودکه موجب میشوندکیفیت قطعه تاحد بسیارزیادی افزایش یابد. قطعات بلدوز که به کشورماواردمی شوندهمگی ازنوع اورجینال نیستندوبعضی ازآن هادرشرکتهایی تولیدمی شوندکه موردتاییدشرکت تولید کننده بولدوزرنیستند.هرشرکتی که درزمینه تولید قطعات بولدوزرفعالیت می کندنمی تواندتاییدیه شرکتهای تولیدکننده بولدوزررادریافت نمایدوبه همین دلیل تنهابایدبدنبال خرید قطعات اصلی واورجینال باشید.

گاهی اوقات از بولدوزربرای فشارآوردن قطعه ای دیگرازتجهیزات متحرک زمین که به“اسکرابر”معروف است استفاده میشود. اسکرابر که درسال ۱۸۸۳توسط جیمزپورتیزاختراع شد،نخستین طرحی بودکه اینکار را ازنظراقتصادی انجام دادوخاک را ازبرش جداکرد وآن رادرجای دیگری درزمین کم عمق سپرد.بسیاری ازتیغه های مضراب دارای یک بخش مرکزی تقویت شده بااین هدف درذهن هستندو“تیغه های گاونر” نامیده میشوند.درمصارف نظامی،تیغه های دوز روی و سایل نقلیه مهندسی جنگ ثابت هستندومیتوانندبصورت اختیاری درسایروسایل نقلیه مانند:تراکتور های توپ خانه ای مانند:تراکتورType 73 ویاM8نصب میشوند.تیغه های دوزر هم چنین میتوانندبرروی مخازن اصلی نبردنصب شوند،جاییکه میتوان ازآن برای پاک کردن موانع ضدتانک،مینهاوحفرپناهگاههای بداهه استفاده کرد.برنامه های مبارزاتی برای تیغه های مضراب شامل پاک سازی موانع میدان نبرد وآماده سازی موقعیت قطعات بولدوزر آتش است.

جهت آن که قطعات بولدوزررابشناسیم،ابتدابایدبه ارگونومی وطراحی آن مشرف باشیم. بولدوزر ازدوبخش کابین به همراه سطح فوقانی وزیربندی به همراه قطعات مکانیکی تشکیل شده است. همان طورکه درظاهر بولدوزرمشخص است،این ماشین راهسازی دربخش فوقانی دونوع معمولی وزره پوش دارد.بلدزر معمولی جهت پروژه های راهسازی وبلدزور زره پوش جهت پروژه های معدن وپروژه های نظامی استفاده میشوند.ابزار تیغه وریپردر بولدوزروظیفه جابجایی،ایجادشیار وشکستگی لایه های سطح زمین رابر عهده دارند.درادامه چندلوازم یدکی بولدوزررابرای شماشرح میدهیم.

بولدوزرهامعمولاًتجهیزات سنگین ردیابی بزرگ وقدرت مندی هستند.این مسیر هاقابلیت تحرک وتحرک عالی درزمین بسیارخشن رابه آن هامیدهد.آهنگهای گسترده ای به توزیع وزن بولدوزردریک منطقه بزرگ وکاهش فشارزمین کمک میکنند،بنابراین ازغرق شدن آن درزمین ماسه ای یاگل آلودجلوگیری میشود.آهنگهای گسترده ای بعنوان آهنگ با تلاق یاآهنگهای فشارزمین پایین شناخته میشوند.بولدوزرها دارای سیستمهای انتقال برای طراحی سیستم جهت بهره مندی ازسیستم ردیابی وایجادنیروی کششی عالی هستند.بدلیل این ویژگیها،بولدوزرهابسیاردرساخت وسازجاده،ساخت وساز،معدن،جنگل داری،پاک سازی زمین،توسعه زیر ساختهاوسایرپروژه های دیگرکه به تجهیزات بسیارمتحرک،قدرت مندوپایدارزمین نیازدارنداستفاده میشود.نوع دیگر بولدوزرچرخ است که بطورکلی دارای چهارچرخ است که توسط سیستم چهارچرخ محرک رانده میشود ودارای سیستم فرمان هیدرولیکی ومفصل است. تیغه قطعات بولدوزر کوماتسو (Komatsu) جلوازمفصل بندی سوارمیشود وبصورت هیدرولیکی فعال میشود.

دسته بندی قطعات بولدوزر کوماتسو

فیلتر روغن سطلی موتور بولدوزر کوماتسو (Komatsu)

عنوانی که مشاهده میکنید،یکی از قطعات بولدوزر کوماتسو (Komatsu) است.فیلترروغن سطلی بولدوزروظیفه مهمی دارد.این فیلتر درخنک کردن موتور وکاهش حرارت بالای موتورنقش به سزایی دارد.درکل نقش اصلی فیلتر روغن تصفیه روغن است که منجربه پاکیزگی روغن ودرنهایت افزایش طول عمر روغن میشود.درصورتیکه تمیزی روغن بدرستی انجام نپذیرد،نه تنهاباعث ایجادخسارت میشودبلکه آلودگی هوارانیزبه همراه دارد.

بلبرینگ چرخ بولدوزر کوماتسو (Komatsu)

یکیدیگراز قطعات بولدوزر کوماتسو (Komatsu) بلبرینگ هاهستند.بلبرینگ هانوعی چرخ دنده ازخانواده ویا تاقان به حساب می آیند.وظیفه بلبرینگ تحمل وزن بارهای شعاعی وبارهای محوری است.ازاین قطعه درچرخ لودر نیزاستفاده میشود.

فیلتر هواکش بولدوزرکوماتسو

فیلتر هوا نقش مهمی درسلامت فنی ماشین آلات سنگین داردزیراموتور ماشین آلات بگونه ای ساخته شده اندکه مانند:انسان نیازمندتنفس هستند.فیلتر هواکش زمینه رادرجهت تنفس موتور فراهم میکندو اصلیترین وظیفه آن تصفیه هوای ورودی به سیستم سوخت واحتراق بلدزر است.این فیلترهاحدود ۵کیلوگرم وزن دارندوازجنس چدن آلیاژی وپلیمر هستند.نکته حائزاهمیت دراین محصول آن است که اگربه موقع تعویض نشوند،مصرف سوخت راتا۲۵درصدافزایش میدهند.

فیلتر گیربکس بولدوزر کوماتسو (Komatsu)

حتمامیدانیدکه گیربکس یکی از قطعات مهم در بولدوزراست وارزش این قطعه باارزش موتور برابری میکند.در صورتیکه فیلتر گیربکس بولدوزرسریعابه موقع تعویض نشود،احتمال آسیب رسانی به گیربکس بالا میرود.تعویض فیلتر گیربکس بدلیل ذرات معلق هوااست که درحین کارممکن است روی گیربکس بنشیند.درصورتیکه این فیلتردچارگرفتگی شود،روغن کم تری بداخل موتور ورودپیدامیکند.درمواقعی دیده شده است که گیربکس بدلیل گرفتگی فیلترخودمیسوزد.

فشنگی حرارت آب کوتاه  بولدوزر کوماتسو (Komatsu)

فشنگی حرارت آب موجب ایجادتعادل دمادرموتور میشود.روش کاراین محصول مقاومت معکوس است؛بگونه ای که زمانیکه دمای پیرامون کاهش یابد،مقاومت بیشترمیشودوباافزایش دمامقاومت کاهش پیدا میکند.به اینصورت تعادل دمارادرموتور حفظ میکند.این قطعه از قطعات بولدوزر کوماتسو (Komatsu) محسوب میشود.

قطعات زیربندی بولدوزر کوماتسو (Komatsu)

ازمهمترین قطعات بولدوزر کوماتسو (Komatsu) قطعات زیربندی آن به شمارمیرود.کیفیت دراین قطعات بسیارحائزاهمیت است وبگونه ای نقش اساسی رادرانجام فعالیت درست ماشین دارد.این لوازم یدکی واتصالات زیرین ماشین بولدوزرراهسازی شامل:زنجیر بلدوزر،زنجیر بیل مکانیکی،زنجیر کامل،رولیک بالاوپایین،تیغه،لینک،ناخن،گوشه،چرخ جلو ودنده اسپراکت میشود.

تیغه بولدوزر کوماتسو (Komatsu)

تیغه فولادی بزرگ درجلوی بولدوزرسبب شده است که حجمهای بسیارزیادی ازخاک،شن،ماسه وغیره راجابجاکند.بولدوزرکوماتسو درایران به تعدادفراوانی یافت میشود؛در نتیجه قطعات بولدوزر کوماتسو (Komatsu) نیز جهت تعمیراین حجم ازاین وسیله نیازاست.بولدوزرکوماتسو بافشارمجهزبه کبوترشیب نیمه U تا(۷m3)،تیغه بولدوزریک صفحه فلزی سنگین درقسمت جلوی تراکتوراست که برای فشاراشیاء استفاده میشودوشن وماسه،خاک،آوار وگاهی برف رابکار میبرد.تیغه های (Dozer)معمولاًدرسه نوع عرضه میشوند:

  • تیغه مستقیم(تیغه S)کوتاه: است ودارای منحنی جانبی وبالهای جانبی نیست ومیتوان برای درجه بندی دقیق ازآن استفاده کرد.
  • تیغه جهانی(تیغه U) : که بلند وبسیارخمیده است ودارای بال های جانبی بزرگی برای  قطعات بولدوزر کوماتسو (Komatsu) موادبیشتراست.
  • تیغه ترکیبی S-U(نیمه U): که ​​کوتاه تراست،دارای انحنای کم تری وبال های جانبی کوچک تراست.این تیغه بطورمعمول برای فشاردادن شمع سنگهای بزرگ،دریک معدن استفاده میشود.تیغه هارامیتوان مستقیم درقاب،ویابازاویه ای نصب کرد،برخی اوقات بااستفاده از“سیلندر های شیب”اضافی برای تغییرزاویه هنگام حرکت،استفاده میکنید.لبه پایینی تیغه رامیتوان تیزکرد.

بولدوزرهابه مرورزمان اصلاح شده وبه ماشین های جدیدتبدیل شده اندکه میتوانندبه شکلی کارکنندکه بولدوزراصلی نتواندکارکند.مثالی راین مورداین است که تراکتورهای لودر باجدا کردن تیغه وتعویض یک سطل بزرگ وبازوهای قطعات بولدوزر کوماتسو (Komatsu) درولیکی ایجادمیشوندکه میتوانندسطل رابالاوپایین آورند،بنابراین باعث میشودتابتوانداززیرزمین بلندشودوبارگیری آن رادرکامیونهاقراردهد،این هامعمولاًبعنوان (Drott)شناخته میشوند.trackscavatorیاLoader trackerسایراصلاحات در بولدوزراصلی شامل کوچک ترکردن عمل کردآن درمناطق کارکوچک که حرکت محدوداست،مانند:معدن کاری،کوچک تراست.بعضی از انواع بولدوزرسبک وزن معمولاًدرازبین بردن برف وبعنوان ابزاری برای آماده سازی مناطق ورزشی زمستانی برای ورزشهای اسکی واسنوبورداستفاده میشود.یک بولدوزرنوری بسیارکوچک برخی اوقات “گوساله”خوانده میشود.درزاویه دار،تیغه رامیتوان دریک طرف به جلوهل دادتافشاردادن موادبه سمت آن آسانترشود.بااین وجود،بولدوزرهای اصلی خاکی هنوزغیرقابل جبران هستندزیراوظایف آن هادرجنگل زدایی،خاکی،تسطیح زمین وکنده کاری جاده هامتمرکزشده است.بولدوزرهای قطعات بولدوزر کوماتسو (Komatsu) سنگین عمدتاًبرای ترازکردن زمین برای آماده سازی آن برای ساخت وسازاستفاده میشوند.این ساخت و سازعمدتاتوسط بولدوزرهای کوچک وتراکتورهای لودرانجام میشود.

در نهایت

دراین مقاله چندمورداز قطعات بولدوزر کوماتسو (Komatsu) راگفتیم وویژگیهای آن راشرح دادیم.کوماتسو کمپانی معروفی درزمینه قطعات یدکی ماشینهای راهسازی بشمارمیرود.درهنگام خرید قطعات کوماتسو بهتراست به فروشگاه های معتبرمراجعه نماییدومحصول اصل وباکیفیت خودرا از آن ها بخواهید.

راهساز کوماتسو در تامین، واردات و فروش لوازم و قطعات کندن (به اصطلاح قطعات GET) با قدرت پیشرو است و کلیه قطعات کندن GET با انواع برند های مطرح برای ماشین آلات راهسازی و معدنی کوماتسو و کاترپیلار و ولوو و هیوندای و هیتاچی و کامینز و دیگر برند ها، با کیفیت ساخت های گوناگون و محصولات کشور های مختلف را در انبار های خود موجود دارد، قطعات و لوازم کندن یا به اصطلاح قطعات GET، شامل موارد زیر می شوند: انواع ناخن های ماشین آلات بولدوزرو بیل مکانیکی و لودر و گریدر، انواع ناخن پین بغل ، انواع ناخن پین بالا، انواع ناخن های آر سی یا RC، انواع ناخن های فورج، انواع ناخن های اصلی کوماتسو، انواع ناخن های ژاپنی و انواع ناخن های چینی، انواع ناخن های ایرانی، انواع گوشه ، انواع تیغه سیزده سوراخ و انواع تیغه پانزده سوراخ، انواع آداپتور، انواع کلنگ، انواع شانک، انواع تیغه و گوشه استریت، انواع تیغه و گوشه معمولی، انواع تیغه متری، انواع کلنگ عقب تک ریپهر، انواع کلنگ عقب سه ریپهر و انواع دیگر لوازم و قطعات کندن GET، کوماتسو و کاترپیلار و دیگر برند های مطرح و روز، شما ناخن آلات ماشین آلات راهسازی و معدنی کوماتسو و کاترپیلار با کیفیت های مختلف را بررسی و انتخاب نمایید.

راهساز کوماتسو وارد کننده کلیه لوازم یدکی و قطعات ماشین آلات سنگین راهسازی و معدنی دارای تیم تخصصی در واردات قطعات یدکی و ماشین آلات راهسازی و معدنی سعی میکند کلیه قطعات ماشین آلات سنگین راهسازی و معدنی را وارد کند تا بتواند بازار بزرگتری در این صنعت را داشته باشد، لوازم یدکی و قطعات بولدوزر را از ما بخواهید.

قطعات بولدوزر کوماتسو (Komatsu) – قطعات یدکی بولدوزر کوماتسو – لوازم یدکی بولدوزر کوماتسو – قطعات زیربندی بولدوزر کوماتسو – قطعات موتوری بلدوزر کوماتسو –

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *