قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu)

پیکربندی قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu)

بیل های حفاری، (JCBs) نیزنامیده میشوند(یک نام اختصاصی،بعنوان مثال ازیک علامت تجاری عمومی)،بیل مکانیکی یابیلهای ۳۶۰ درجه ای (برخی اوقات قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu) به اختصار “۳۶۰”) می نامند.خاک برداری های ردیابی شده بعضاًبه قیاس“ستون فقرات”بعنوان“ردگیر ها”گفته میشوند.دربریتانیا،بیلهای چرخدارگاهی به “اردک های لاستیکی”معروف هستند.قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu) در موردتجهیزات ساختمانی بسیارپیچیده است.که برای ریز گردمعماری(CPU AMD9)،از قطعات بیل مکانیکی استفاده میکنند.خاک برداریهای هیدرولیکی(تجهیزات هیدرولیکی) که شامل تجهیزات ساختمانی سنگین است.ازیک رونق،غوطه وری(یاچوب)،سطل وکابین روی سکوی چرخان معروف به “خانه”تشکیل شده است.خانه در بالای یک کالسکه باچرخ قراردارد.آن هاپیشرفت طبیعی از بیل های بخارهستند واکثرابه اشتباه بیل های قدرت نامیده میشوند.تمام حرکت وکارکرد های بیل هیدرولیک بااستفاده ازمایع هیدرولیک،باسیلندر های هیدرولیک و موتور های هیدرولیک انجام میشود.باتوجه به عمل کردخطی سیلندر های هیدرولیک،نحوه عملکردآن هااساساًمتفاوت از بیل های کابل عامل است که ازوینچ  وطنابهای فولادی برای انجام حرکات استفاده میکنند.

بیل های مدرن هیدرولیک دراندازههای مختلفی  تولیدمیشوند.کوچک ترهاکوچکترین دستگاه های بیل مکانیکی یاکوچک جمع وجور نامیده میشوند.بعنوان مثال ،کوچک ترین مینی بیل مکانیکی(۹۳۰ کیلوگرم) وزن دارد ودارای ۱۳اسب بخاراست.بزرگ ترین مدل آن هابزرگ ترین بیل مکانیکی موجوداست.بیل های هیدرولیکی معمولاًقدرت موتور رابطورمعمول به سه پمپ هیدرولیک تا درایوهای مکانیکی میرسانند.دو پمپ اصلی روغن رابافشار زیاد(حداکثر ۵۰۰۰ psi، ۳۴۵ بار)برای بازو ها،موتور چرخان،موتور پیست ولوازم جانبی تأمین میکننددرحالیکه سوم پمپ فشارکم تری (۷۰۰psi ، ۴۸ bar)برای کنترل خلبانی دریچه های حلقه ای این مدارسوم باعث کاهش تلاش بدنی هنگام کارکردن کنترلهامیشود. بطورکلی ،۳پمپ مورداستفاده درخاکبرداری هاشامل ۲پمپ پیستونی باجابه جایی متغیر ویک پمپ دنده است.ترتیب پمپ هادرواحد بیل مکانیکی باسازندگان مختلف بااستفاده ازقالبهای مختلف تغییرمیکند.

سه بخش اصلی بیل مکانیکی زیرزمینی،خانه وبازو است.این کالسکه شامل مسیر ها،قاب پیست ودرایوهای نهایی است که دارای موتورهیدرولیک هستند وگیربکس رافراهم میکند که درایو تک تک آهنگها رافراهم میکند.این خانه شامل مخزن اپراتور،ضد وزنه،موتور ،سوخت ومخازن روغن هیدرولیک است.خانه بااستفاده ازپین وسط به زیرلبه متصل میشود.روغن فشار قوی ازطریق یک چرخش هیدرولیکی در محورپین به موتور های هیدرولیک مسیر هاتهیه میشود وبه دستگاه اجازه میدهد تا (۳۶۰)درجه بدون مانع بماند وبه این ترتیب حرکت چپ وراست رافراهم میکند.بازوحرکات رو به بالا وپایین ونزدیک تر وبیش تر رافراهم میکند.بازو بطورمعمول ازبوم ،چوب وسطل باسه اتصال بین آن ها وخانه تشکیل شده است.رونق به خانه متصل میشود وحرکت رو به بالاوپایین رافراهم میکند.

این میتواندیکی ازچندین تنظیم مختلف باشد:

رایجترین قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu) رونق های مونو است.این هاهیچ حرکتی جداازراست وپایین ندارند.برخی دیگر دارای پیچ وخم کاردهستندکه میتواند درراستای دستگاه به چپ وراست حرکت کند.گزینه دیگر لولادر پایه رونق است که به آن اجازه میدهد تاازنظر هیدرولیکی تا۱۸۰درجه ازخانه مستقل باشد.بااینحال ،این بطورکلی فقط درمورد بیل های جمع وجورموجود است.زاویه های متغیردارای مفصل اضافی دروسط رونق برای تغییرانحنای رونق هستند.به این هارونقهای سه گانه مفصل (TAB)یارونق ۳ قطعه نیزگفته میشود.درانتهای رونق چوب (یابازوی دیپ)وصل شده است.چوب حرکت حفر موردنیازبرای کشیدن سطل را ازروی زمین فراهم میکند.طول چوب بسته به این که بقدرت رسیدن (چوب طولانیتر) ویاقدرت قطع (چوب کوتاهتر) نیازباشد اختیاری است.متداولترین چوب مونواست ،بعنوان مثال میله های تلسکوپی نیزوجوددارد.

درانتهای چوب معمولاًیک سطل است.یک سطل وسیع وبزرگ بالبه برش مستقیم برای تمیزکردن وترازکردن  یادرجاهایی که موادمورد استفاده درآن نرم باشد،استفاده میشود ودندان لازم نیست.یک سطل هدف کلی (GP) بطورکلی کوچک تر،قویتراست ودارای برشهای جانبی ودندان های سخت شده برای استفاده درزمینهای سخت وصاف است.سطل هااشکال واندازه های بیشماری برای کاربرد های مختلف دارند.ضمیمه های بسیاری دیگرنیزوجود داردکه برای خسته کننده،پاره کردن،خردکردن،برش،بلندکردن،وغیره به بیل مکانیکی وصل میشود.پیوست هارامیتوان باپینهایی مشابه سایرقسمتهای بازو یاباانواع اتصال سریع متصل کرد. بیل مکانیکی ها دراسکاندیناوی غالباًدارای یک کج کننده هستندکه بمنظور افزایش انعطاف پذیری ودقت بیل مکانیکی اجازه میدهد تااتصالات ۳۶۰درجه وشیب ۴۵درجه بچرخند.

قبل ازدهه ۱۹۹۰،کلیه بیل های خنثی کننده قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu) دارای وزن ضدوزن طولانی ویامعمولی بودندکه درعقب دستگاه آویزان میشدند تانیروی حفر وظرفیت بالاتری رافراهم کنند.اینکار هنگام کار درمناطق محدودباعث ناراحتی شد.درسال ۱۹۹۳ ، (Yanmar)اولین بیل مکانیکی (Zero Tail Swing)درجهان راراه اندازی کرد،که به شمامیدهد وزن ضدوزن درهنگام حرکت درعرض مسیر هابماند، بنابراین درهنگام استفاده درفضای محدودایمن ترودوستانه ترخواهد بود.این نوع دستگاه اکنون درسراسرجهان بسیارمورد استفاده قرارمیگیرد.

قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu) برای کنترل بوم وسطل ،دونوع اصلی ازتنظیمات “کنترل”وجوددارد که در بیل مکانیکی هااستفاده میشود ،که هردوکنترل اصلی حفاری بین دوجوی استیک x-y پخش میشوند. این به یک اپراتور ماهراجازه میدهد تاهرچهار عملکرد رابطور هم زمان کنترل کند.محبوبترین پیکربندی درایالات متحده ،تنظیمات کنترل SAE است درحالیکه درسایر نقاط جهان ،پیکربندی کنترل ISO متداولتر است.

محفظه احتراق قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu)

موتورهای احتراق داخلی میتوانند شامل هرتعداد محفظه احتراق (سیلندر)باشندکه تعدادآن هابین یک تادوازده مشترک است،هرچند که ۳۶(Lyoming R-7755)استفاده شده است.داشتن سیلندر های بیشتر درموتور ،دو مزیت بالقوه رابه همراه دارد:اول اینکه موتور میتواندجابه جایی بیشتری باجرم های برگشتی فردكم ترداشته باشد،یعنی جرم هرپیستون میتواندكم ترباشد ودرنتیجه موتور خنکترایجاد میكندزیرا موتور تمایل به لرزش دارد.درنتیجه پیستون هابه سمت بالاوپایین حرکت میکنند. دوبرابرشدن تعداد سیلندر های باهمان اندازه، گشتاور وقدرت رادوبرابر میکند. نکته منفی درداشتن پیستون های بیشتراین است که موتورتمایل به وزن بیشتری دارد واصطحکاک داخلی بیشتری تولید میکندزیرا تعدادبیشتر پیستون هادرقسمت داخلی سیلندرهای خود ساییده میشوند.این امرباعث کاهش راندمان سوخت میشود وموتور مقداری ازتوان آن راسرقت میکند. برای موتور های بنزینی باکارایی بالاکه ازمواد و فناوری فعلی استفاده میکنند،مانند موتور های موجوددرخودروهای مدرن ،بنظر میرسدیک نقطه در حدود ۱۰یا ۱۲ سیلندر وجودداشته باشدکه پس ازآن اضافه شدن سیلندر هابه ضررکلی عملکرد وکارآیی میشود.اگر چه استثنائاتی مانند موتور (W16) ازفولکس واگن وجوددارد.

احتراق هنگامی اتفاق می افتدکه دمای مخلوط سوخت – هوابیش ازدمای هوای گرم آن گرفته میشود،بدلیل گرمای ناشی ازفشار هوا درهنگام فشار فشرده سازی میشود.اکثریت قریب به اتفاق موتورهای احتراق فشرده سازی دیزلی هستندکه پس ازرسیدن هوابه دمای احتراق ،سوخت باهوا مخلوط میشود.دراین حالت زمانبندی ازسیستم تزریق سوخت می آید.موتور های مدل بسیارکوچکی که سادگی و وزن کم تری نسبت به هزینه سوخت از سوخت های براحتی احتراق استفاده میکنند (ترکیبی ازنفت سفید،اتر وروان کننده) وفشرده سازی قابل تنظیم برای کنترل زمان احتراق برای شروع وکار کردن می باشد.سایر موتورهای احتراق داخلی مانند موتور های جت وموتور های موشکی از قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu) روش های مختلف تحویل سوخت ازجمله جتهای ضربه ای،برش گاز،مایع ،پیشران وسایر موارداستفاده قرارمیگیرد.

سیستم های سوخت قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu)

برش متحرک ازطریق نموداریک انژکتور سوخت معمولی،وسیله ای که برای انتقال سوخت به موتوراحتراق داخلی استفاده میشود.سوخت هاهنگامیکه یک منطقه بزرگ رادرمعرض اکسیژن موجود درهواقرار میدهند،سریع تروکارآمد ترمیسوزند.برای ایجادمخلوط سوخت وسوخت بایدسوختهای مایع اتمی شوند،بطور سنتی اینکار بایک کاربراتور درموتورهای بنزینی وباتزریق سوخت درموتور های دیزلی انجام میشد. امروزه بیشتر موتورهای بنزینی مدرن نیزازتزریق سوخت استفاده میکنند،هر چنداین فناوری کاملاًمتفاوت است.درحالیکه دیزل بایددریک نقطه دقیق ازآن چرخه موتورتزریق شود،امادر موتور بنزینی چنین دقیقی لازم نیست.بااینحال ،عدم روان کاری دربنزین به معنای این است که خود انژکتور ها بایدپیشرفته ترباشند.

کاربراتور قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu)

موتورهای ساده تر بااستفاده ازسوخت کاربراتور برای تأمین سوخت درون سیلندر ،ازکاربراکتور استفاده میکنند.اگر چه فناوری کاربراتور درخودرو هابه درجه بالایی ازدقت ودقت بالایی برخورداربودند،امااز اواسط دهه ۱۹۸۰هزینه وانعطاف پذیری لازم برای تزریق سوخت راازدست داد.اشکال ساده کاربراتور درموتور های کوچک مانندماشین چمنزنی استفاده گسترده ای دارد واشکال پیچیده ترهنوز در موتور سیکلت های کوچک استفاده میشود.

پمپ سوخت قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu)

اکنون بیشتر موتور های احتراق داخلی به پمپ قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu) سوخت احتیاج دارند.موتور های دیزلی ازیک سیستم پمپ دقیق مکانیکی استفاده میکنندکه یک تزریق بموقع مستقیم رابه داخل محفظه احتراق تحویل میدهد ،ازاینرو برای غلبه برفشارمحفظه احتراق به فشارتحویل بالایی احتیاج دارد.تزریق سوخت بنزین بافشار اتمسفر (یازیرآن) وارددستگاه ورودی میشود وزمانبندی درآن دخیل نیست ،این پمپ هامعمولاً ازطریق الکتریکی هدایت میشوند. موتور های توربین وموشک ازسیستمهای الکتریکی استفاده میکنند. موتورهای بنزینی بزرگتری که درخودرو هااستفاده میشوندبیش تربه سیستمهای تزریق سوخت منتقل شده اند.موتور های دیزل همیشه ازسیستم تزریق سوخت استفاده کرده اند زیرازمان تزریق باعث شروع وکنترل احتراق میشودموتورهای اتوگاز یا از سیستم های تزریق سوخت یا از کاربراتورهای حلقه باز یا بسته استفاده می کنند.

پیکربندی قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu)

بعضی ازموتور هامانند موشکهای جامددارای اکسیدکننده هایی هستندکه قبلاًدرون محفظه احتراق هستند، قطعات بیل مکانیکی کوماتسوتنداما دربیشتر مواردبرای رخ دادن احتراق،یک منبع مداوم اکسید کننده بایدبه محفظه احتراق عرضه شود.

موتورهای آسپیراسیون طبیعی قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu)

هنگامیکه هوا ازموتور های پیستون استفاده میشود،میتوانید باافزودن پیستون ،حجم محفظه رابراحتی واردکنید.بااینحال،این حداکثر یک فضای اختلاف فشار رادر دریچه های ورودی ایجادمیکند،ودر سرعتهای زیادموتور جریان هوا حاصل میتواند خروجی بالقوه رامحدودکند.

سوپر شارژرها و توربوشارژرها قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu)

سوپر شارژر یک قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu) “القایی اجباری” است که ازیک کمپرسورکه توسط شافت موتوراستفاده میشود ،استفاده میکندکه هوارا  ازطریق دریچه های موتور نیرو میبخشد تاجریان بیشتری داشته باشد.هنگامیکه این سیستمها بکارگرفته شوند ،حداکثرفشار مطلق درشیر ورودی معمولاًحدود ۲برابر فشاراتمسفر یابیشتراست. توربوشارژر هانوع دیگری ازسیستم القایی اجباری است که دارای کمپرسور آن ازطریق یک توربین گازی است که گازهای اگزوزحاصل ازموتور راخاموش میکند. توربوشارژر هاو شارژرهای فوق العاده مخصوصاًدرارتفاعات بسیارمفیدهستند واغلب درموتور های هواپیما مورداستفاده قرار میگیرند.موتور های جت داکت ازهمان سیستم اولیه  قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu) استفاده میکنند،اماموتور پیستون راگول میزنند وبجای آن مشعل راجایگزین میکنند.

دریچه های قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu)

همه موتور های احتراق داخلی چهارزمانه سوپاپ هاراکنترل میکنند تامیزان ورود سوخت وهوا بداخل محفظه احتراق کنترل شود.موتور های دوزمانه ازپورتهای داخل سیلندراستفاده میكنندكه توسط پیستون پوشانده شده وازآن پرده برداشته شده است،اگر چه تغییراتی ازقبیل دریچه های اگزوزوجوددارد.

شیرهای موتور پیستون قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu)

درموتور های پیستون،سوپاپ هابه “شیرهای ورودی”طبقه بندی میشوندکه ورودسوخت وهوا و“دریچه های خروجی” راتأیید میکنندکه باعث فرار ازگازهای خروجی میشود.هرسوپاپ یکبار درهرچرخه باز میشود وآن هاییکه درمعرض شتاب شدیدقراردارند توسط چشمه هایی که به طورمعمول توسط میله های درحال چرخش بامیل لنگ بامیل لنگ موتورهاچرخانده میشوند،بسته میشوند.شیر های کنترل
موتورهای احتراق مداوم وهم چنین موتورهای پیستون ، معمولاًدارای دریچه هایی هستند که برای شروع سوخت ویاهوا درهنگام شروع وخاموش شدن،بستن ونزدیکی دارند.برخی ازدریچه های پر،برای تنظیم جریان برای کنترل قدرت یاسرعت موتور نیزهستند.

سیستم های اگزوز قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu)

موتورهای احتراق داخلی باید بطورمؤثر اگزوز گازاحتراق خنک شده ازموتور رامدیریت کنند.سیستم اگزوز غالباًحاوی دستگاههایی است که هم آلودگی شیمیایی وهم صدایی راکنترل میکند.علاوه براین ، برای موتور های احتراق چرخه ای،سیستم اگزوز غالباًتنظیم میشود تاتخلیه محفظه احتراق رابهبودبخشد.اکثر اگزوز هاهم چنین دارای سیستمهایی هستندکه ازرسیدن گرمابه مکان هایی جلوگیری میکنند که ازجمله اجزای حساس به گرما،که اغلب بعنوان مدیریت حرارتی اگزوز نامیده میشوند،باصدمه ناشی ازآن روبه رومیشوند. برای موتور های احتراق داخلی احتراق جت“سیستم اگزوز”شکل یک نازل با سرعت بالاراتولید میکند،که نیروی محرکه ای رابرای موتور ایجادمیکند ویک جت گازجمع شده راتشکیل میدهد که نام آن رابه موتور میدهد.

سیستم های خنک کننده قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu)

احتراق گرمای زیادی ایجادمیکند وبرخی ازاین انتقال هابه دیواره های موتورمن قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu) تقل میشود.اگربدنه موتور مجازباشد دمای بیش ازحدبالایی داشته باشد،خرابی رخ میدهد.یا موتور ازنظر جسمی خراب میشود،یاهر روغن کاری مورداستفاده تاحدی تخریب میشودکه دیگراز موتور محافظت نمیکنند.روان کنندههاباید تمیزباشند زیراروان کننده های کثیف ممکن است منجربه تشکیل لجن درموتور هاشوند. سیستم های خنک کننده معمولاًازخنک کننده هوا (خنک کننده باهوا)یامایع (معمولاً آب)استفاده میکنند،درحالیکه برخی موتور های بسیارداغ از خنک کننده تابشی (بخصوص برخی موتور های موشکی)استفاده میکنند.بعضی ازموتور های راکت درارتفاع  بالاازخنک کننده چشمی استفاده میکنند،جاییکه دیوار هابتدریج باروشی کنترل شده ازبین میروند.به ویژه موشکهامیتوانند ازخنک کننده احیاکننده استفاده کنند ،که ازاین سوخت برای خنک کردن قطعات جامد موتور استفاده میکند.

پیستون قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu)

پیستون جزء موتور های برگشت پذیراست. دریک سیلندرقراردارد وتوسط حلقه های پیستون محکم ازگازساخته قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu) میشود.هدف آن انتقال نیرواز انبساط گازدرسیلندر به میل لنگ ازطریق میله پیستون ویامیله اتصال است.در موتور های دوزمانه پیستون نیز باپوشاندن وکشف پرده دردیواره سیلندر بعنوان دریچه عمل میکند.

نازل پیشران قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu)

برای فرمهای موتور جت موتور های احتراق داخلی،یک نازل پیشراننده وجوددارد.اینکارباعث میشوددرجه حرارت بالا،اگزوز فشارزیادی داشته باشد وآن رامنبسط کرده وخنک میکند.اگزوز باعث میشود تانازل با سرعت بسیاربیشتری حرکت کند ونیروی محرکه راایجادکند،هم چنین باعث محدودشدن جریان ازموتور وافزایش فشار دربقیه موتورمیشود وفشاربیش تری رابرای جرم اگزوز که خارج میشود،ایجاد میکند.

میل لنگ قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu)

بیشتر موتور های احتراق داخلی باچرخش شافت به پایان میرسند. این بدان معنی است که حرکت خطی پیستون بایدبه چرخش تبدیل شود.این بطورمعمول توسط میل لنگ محقق میشود.

پرنده ها قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu)

مگس فلزی دیسک یاچرخ متصل به میل لنگ است وتوده ای ازاینرسی راتشکیل میدهدکه انرژی چرخشی راذخیره میکند.درموتور هایی که تنهایک سیلندردارند،چرخ فلک برای انتقال انرژی ازفشارنیرو به یک فشارفشرده سازی بعدی ضروری است.هواپیما های پروازی دراکثر موتور های معکوس برای تکمیل تحویل نیرودر هرچرخش میل لنگ وجوددارد ودراکثر موتور های اتومبیل نیزیک حلقه دنده برای یک استارت نصب میشود.عدم تحرک چرخش هواپیما نیزمیتواندحداقل سرعت تخلیه بسیارکند تر راکندتر کند وهم چنین باعث افزایش نرمی درحالت آماده بکارشود.این هواپیماممکن است بخشی ازتوازن سیستم رانیز انجام دهد وبنابراین به خودی خود ازتعادل خارج میشود ،اگر چه بیش ترموتور هااز ترازوی خنثی برای چرخ دنده استفاده میکنند،واین امکان رامیدهد تادریک عمل جداگانه تعادل برقرارکند.هم چنین دربیش تر برنامه های کاربردی اتومبیل،ازچرخ فلک بعنوان اتصالی برای کلاچ یامبدل گشتاور استفاده میشود.

سیستم های محافظت از گرما قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu)

این سیستم هااغلب درترکیب باسیستم خنک کننده موتور وسیستم اگزوز قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu) کارمیکنند.محافظت ازگرما برای جلوگیری ازآسیب رسیدن موتور به اجزای حساس به گرماضروری است.اکثرخودرو های قدیمی ازمحافظ حرارتی فولادی ساده برای کاهش تابش حرارتی وهم رفت استفاده میکنند.امروزه برای اتومبیلهای مدرن رایجترین استفاده ازمحافظ حرارتی آلومینیومی است که چگالی کم تری دارد،براحتی میتوان شکل گرفت ومانندفولاد خوردگی نمیکند.وسایل نقلیه باعملکردبالا ترشروع به استفاده ازمحافظ گرمای سرامیکی میکنندزیرااین امر میتوانددرمقابل دمای بسیاربالا ترو هم چنین کاهش بیش تردرانتقال حرارت مقاومت کند.

سیستم های روغن کاری قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu)

موتور های احتراق داخلی درکارکردن به روان کاری نیازدارندکه قطعات متحرک برروی یک دیگرصاف میشوند.روغنکاری کافی قسمت های موتوررا به تماس فلزبه فلز،اصطحکاک،گرمایشی ،سایش سریع که اغلب به اوج میرسندقطعات تبدیل میشوند به اصطحکاک میرسند.پیستون های موجود درسیلندر های آن هابلبرینگ های پایان بزرگ گاهی منجربه شکستن میله اتصال وبیرون زدن ازطریق میل لنگ میشوند. چندین نوع مختلف ازسیستمهای روان کاری استفاده میشود.موتور های دوزمانه ساده توسط روغن مخلوط شده درسوخت روغنکاری میشوند ویابعنوان اسپری به جریان القایی تزریق میشوند.موتور های دریایی وموتور های دریایی زودهنگام باسرعت کم ازطریق گرانش ازمحفظه های کوچک شبیه به موتور های بخارمورداستفاده درآن زمان روغنکاری میشدند،باوجودیک موتورمناقصه موتور درصورت لزوم است. ازآن جاکه موتور هابرای استفاده اتومبیل وهواپیمااقتباس شده بودند،نیازبه نسبت قدرت به وزن منجربه افزایش سرعت،درجه حرارت بالاتروفشاربیش تربه یاتاقان هاشدکه به نو به خودنیازبه روان کاری فشار برای بلبرینگ های میل لنگ وژورنال های اتصال دهنده میله داشتند.این کار یاباروغن کاری مستقیم ازپمپ،یابطورغیرمستقیم توسط جت روغن بکاررفته درفنجانهای وانت روی انتهای میله اتصال انجام میشود که باافزایش سرعت موتور،این مزیت راداشت که فشاربیش تری راارائه دهد.

سیستمهای کنترل قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu)

اکثرموتور هابرای راه اندازی وخاموش کردن موتور وکنترل کردن پارامتر هایی ازقبیل توان،سرعت،گشتاور،آلودگی،دمای احتراق وکارآیی نیازبه یک یاچندسیستم دارند وبرای تثبیت موتور ازحالتهای عملیاتی که ممکن است خود آرایی راایجادکند،ازبین میرود.بعنوان پیش احتراق چنین سیستم هایی ممکن است بعنوان واحدکنترل موتورشناخته شوند.امروزه بسیاری از سیستمهای کنترل دیجیتالی هستند واغلب سیستمهای کنترل الکترونیکی دیجیتال (FAD) قطعات بیل مکانیکی کوماتسو EC (Full Authority Digital Digital Control) نامیده میشوند.

گیربکس قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu)

گیربکس یک دستگاه درسیستم انتقال نیرواست که کاربردکنترل شده نیرورافراهم میکند.غالباًاصطلاح انتقال به جعبه دنده ای اطلاق میشودكه ازدنده هاوقطارهای دنده ای استفاده میكند تابتواندسرعت و گشتاور تبدیل راازیک منبع چرخشی به دستگاه دیگرتبدیل كند.بیش ترین کاربردآن در قطعات بیل مکانیکی کوماتسو (komatsu) وسایل نقلیه موتوری است،درجاییکه گیربکس خروجی موتوراحتراق داخلی رابه چرخهای محرک تطبیق میدهد.چنین موتور هایی بایدباسرعت چرخشی نسبتاًبالایی کارکنندکه برای شروع،توقف وکند ترسفرنامناسب است.گیربکس سرعت موتور رابه سرعت چرخ های کند ترکاهش میدهدو گشتاور رادرروند افزایش میدهد.دردوچرخه های پدال،ماشینهای ثابت ومکان هایی که سرعت چرخش وگشتاورهای مختلفی نیزدارند، ازانتقال استفاده میشود.

اغلب،یک گیربکس دارای نسبتهای دنده های مختلف (یابسادگی“چرخ دنده ها”)باامکان تغییردربین آن هاباسرعت متفاوت است.این تعویض ممکن است بصورت دستی(توسط اپراتور)یابصورت خودکار انجام شود.ممکن است کنترل جهتدار(روبه جلو و معکوس)نیزفراهم شود. گیربکس های تک نسبت نیزوجوددارند که بسادگی سرعت وگشتاور(وحتی جهت)خروجی موتور راتغییر میدهند.

دروسایل نقلیه موتوری،گیربکس بطورکلی ازطریق چرخ دنده یاکلاچ یااتصال مایع به میل لنگ موتور متصل میشود،بخشی ازآن به این دلیل که موتور های احتراق داخلی نمیتوانند زیریک سرعت خاص کارکنند. خروجی گیرنده ازطریق میلگرد به یک یاچنددیفرانسیل منتقل میشود،که چرخهارا به حرکت درمی آورد.درحالیکه یک دیفرانسیل ممکن است کاهش دنده رانیزفراهم کند،هدف اصلی آن این است که چرخهارا درهردو انتهای محوراجازه چرخش باسرعتهای مختلف(ضروری برای جلوگیری ازلغزش چرخ درچرخشها)میدهدزیراباعث تغییر جهت چرخش میشود.

فروشگاه راهساز کوماتسو عرضه کننده تمامی لاستیک های OTR سیمی و لاستیک OTR نخی برای ماشین آلات راهسازی و معدنی کوماتسو و کاترپیلار و انواع برند های ماشین آلات سنگین می باشد، لاستیک ORT کوماتسو، لاستیک OTR کاترپیلار، لاستیک OTR ولوو، لاستیک OTR هیوندای، لاستیک OTR هیتاچی، لاستیک OTR کامینز و لاستیک OTR دیگر برند های ماشین آلات و دستگاه های سنگین راهسازی و معدنی با مارک های مطرح و معتبر کشور های مختلف در فروشگاه راهساز کوماتسو موجود می باشد،

 

 

 

قطعات بیل مکانیکی کوماتسو، لوازم یدکی بیل مکانیکی کاترپیلار، لوازم زیربندی بیل مکانیکی، قطعات بیل مکانیکی ولوو، هیوندای، هیتاچی، کامینز، دوو، دوسان، وارد کننده قطعات راهسازی، عرضه کننده قطعات کوماتسو در ایران، تامین قطعات ماشین آلات

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *