مشکلات موجود در انبار

انبار به محلی گفته میشودکه کالاها، طبق چیدمانی خاص وبطورایمن درآن نگهداری میشود وهریک دارای یک کدکالا هستند. نگهداری اقلام بصورت سازمان یافته در انبار منجربه صرفه جویی درهزینه وافزایش بهره وری خواهدشد. انبارداری نوعی تسهیلات است که درکنار قفسه‌های ذخیره‌سازی، به تولیدکنندگان وبازرگانان این امکان رامیدهدکه اختلافات بین جریان ورودی وخروجی کالا راکنترل کنند.

بطورکلی انبارداری یک فعالیت پیچیده است که هرمرحله آن بایدمطابق بااصول انبارداری انجام شود. این مراحل، تحویل کالا، نگهداری ایمن ازآن وارسال به مصرف کننده راشامل میشود. درطول این مراحل،اطلاع ازاصول انبارداری برای همه کسب وکارهای تولیدی وبازرگانی بسیارمهم است. هنگام ذخیره ونگهداری کالادر انبار،ممکن است فرآیند انبارداری درمعرض خطرقرار بگیرد. بنابراین آشنایی بااصول انبارداری به نگهداری کالا درحداقل زمان وباکم ترین آسیب کمک کندتا کالاها سالم و بموقع به متقاضیان تحویل داده شود.اطلاع ازاین که اصول انبارداری چیست واجرای مناسب دستورالعملهای انبارداری به سهولت فرآیندورود (تحویل گرفتن)، نگهداری ایمن وصدور(تحویل دادن) کالا باکم ترین زمان ونیرومنجر میشود. امروزه این فرآیندها رامیتوان به شیوه‌ای آسان، باکمک نرم افزار حسابداری انجام داد وتاحد زیادی ازاشتباه های ممکن پیشگیری کرد.

انبارداری ذخیره کالا دریک مکان است. کالای انبارشده ازیک تولیدکننده خریداری وبعداً توزیع یافروخته میشود. محل ونحوه انبارکردن کالابه کسب وکار شمابستگی دارد.اگرشرکت شمابزرگ باشد، انبارداری شمانیز دریک فضای گسترده‌­ترانجام میگیرد واگر کسب وکار کوچکی دارید،ممکن است انبارکردن محصولات دریک اتاق، زیرزمین یاحتی گاراژ انجام شود. ونیاز به دسترسی حمل ونقل نداشته باشید. امانباید فراموش کردکه انبارداری بخش مهمی اززنجیره تامین شرکت شما است. انبارداری وذخیره موجودی برهمه چیز ازمدیریت کارآمدموجودی گرفته تاگرفتن سفارش ها وتحویل به موقع آن به مشتریان تاثیرمیگذارد.

دراینجا می خواهیم به برخی ازمشکلات معمول انبارداری  که مورد توجه بسیاری از عزیزان است بپردازیم .این مشکلات معمولاً به خاطر این است که کارباید دراسرع وقت انجام شود، وزمان کمی برای عقب نشینی ونگاه به تصویرکلی باقی بماند.

بیایید در هفت مورد از رایج ترین چالش ها و مشکلات انبار غرق شویم و راه حل های بالقوه را برای کمک به کارآیی عملیات انبار بررسی کنیم.

داشتن  راهروهای باریک و دراز

راهروهای باریک میتوانندپیمایش باتجهیزات راسخت کنند وبطوربالقوه میتوانند سرعت راکاهش دهند. ناگفته نماندکه آسیبهای گاه وبیگاه ناشی ازبرخورد باچیزها میباشد. وبرای دسترسی برای پیدا کردن و یافتن محصولات بسیار سخت می باشد.برای راه حل این مشکل میتوان انواع لیفتراک موجوداست که بطورخاص برای کاردر فضاهای باریک وتنگ طراحی شده اند. این لیفتراک های راهرو باریک به اپراتور اجازه میدهد تابجای نشستن ،بایستد. این میتواند نمای بهتری ازموادی که باآن هاکار میکنند ارائه دهد ،باعث کاهش تصادفات وناوبری آسانترشود.

داشتن ارتفاع بسیار زیاد و طولانی

بعضی از انبارها کارگران راملزم میکنند که خودرا درموقعیتهای بلندقرار دهند ونیاز به سیستم عاملهای کاری قابل حمل راایجادکنند.برای راه حل این مشکل بالابرهای پرسنلی میتوانندبه کارمندان کمک کنندتاکار خودرا در موقعیتهای باارتفاع زیاد انجام دهند. بعنوان مثال ،بالابرهای بوم تلسکوپی دامنه عمودی راافزایش میدهند ومیتوانند توسط یک اپراتور ازبالای سکو کارکنترل شوند. بالابرهای مفصلی درارتفاع کامل قابل رانندگی هستند ومیتوانند به موقعیتهایی برسندکه بالابر تلسکوپی نمیتواند. هم چنین ،هنگامیکه به فضای کار وظرفیت بالابر بیش تری نیازدارید ، بالابرهای قیچی یک گزینه عالی هستندزیرا آن ها سیستم عاملهای بزرگ تری راارائه میدهند ومیتوانند بارهای سنگین راتحمل کنند.

داشتن چیدمانی قشنگ و قابل دسترس

وقتی نوبت به چیدن سفارش میرسد ،شماباید دسترسی عمودی بیش تری داشته باشید. چیدمان انبار اهمیت بسیار زیادی درساده­‌سازی فرآیندهای انبار دارد. بنابراین بزرگ ترین چالش سیستم مدیریت انبار استفاده ازفضا بعنوان کارآمدترین روش درموفقیت مدیریت انبار است.عدم بهینه­‌سازی سیستم­های ذخیره­‌سازی، پالت، فضای نامناسب وهدررفته واستفاده ناکارآمد ازفضای ذخیره سازی، ازمشکلات شایع درانبارهایی است که طراحی فضا درآنهاضعیف است.

برای حل این مشکل یاید بسیاری ازانواع تجهیزات چیدمان سفارش برای نیازهای سطح پایین به خوبی کارمیکنند ، امادرهنگام دستیابی به مواردبالاتر میتوانند توانایی کافی نداشته باشند.سعی کنید ازانتخاب کننده سفارش سطح متوسط ​​یاسطح بالااستفاده کنید. سپس اپراتور میتواند براحتی در انبار حرکت کند ودرعین حال توانایی دستیابی به قفسه های سطح بالارا نیزدارد.

داشتن نظمی خاص به کارهای موجود در انبار

همیشه کارمندان برای حمل اقلام ازنقطه A به نقطه Bمورد نیازهستند ، که این امرزمان ارزشمندی راصرف میکند که میتواند برای کارهای دیگرصرف شود.شایدموقع آن رسیده باشدکه تجهیزات انبار خودرا به یک راسو تجهیزکنید ، یک سیستم انتقال دهنده که به گاریهای خودکار کمک میکند تاازیک سیستم ردیابی نوری برای انتقال کالاهادر سراسر مرکز شمااستفاده کنند.

داشتن تعویض باطری

در زمانیکه انبار شمابسیار پرمشغله است ، نگهداری وتعویض باطری لیفتراک های برقی ودیگرتجهیزات انبارداری زحمت بسیارزیادی دارد.حل این مشکل این چنین است که ممکن است زمان زیادی لازم باشدجهت جایگزینی واستفاده از باطری های لیتیومی بجای باطری های اسیدی، باطری های لیتیومی سریع ترشارژ میشوند وبه تعمیر ونگهداری نیازی ندارند درحالیکه این نوع باطری هاگران هستنداما هزینه های تعمیر ونگهداری رادرطول سال به میزان قابل توجهی کاهش میدهند.

داشتن دسترسی به نقاط بلند

درزمانی که نیازاست محصولات رادرنقاط مرتفع جابجا کنیم بااین مشکل روبه روخواهیم شد. بسیاری ازتجهیزات جابجاکننده محصولات ،درارتفاع کم بخوبی کارمیکنند اماجهت جابجایی محصولات در نقاط مرتفع انبار توانایی لازم راندارند ،بنابراین لازم است ازتجهیزات باقابلیت وارتفاع بارگیری بالاتری استفاده گردد تااپراتور به قفسه های بالایی دسترسی داشته باشد.

داشتن سوخت پر هزینه

یکیدیگر ازمشکلات انبار شما نگران این هستیدکه زمان وهزینه زیادی صرف شارژ وسوخت وسایل نقلیه خودکنید. ممکن است محلول هیدروژن باشد.باتأمین انرژی ناوگان خودبا هیدروژن ،این توانایی رادارید که سوخت خودرا درتأسیسات خودایجاد کنید. پیشرفت فناوری این امکان راحتی برای امکانات بااندازه متوسط ​​نیزممکن میکند. علاوه برسوخت گیری فوری که زمان خرابی را ازبین میبرد ،هم چنین میتوانید فضای مورداستفاده برای اتاقهای شارژ ونگهداری باتری رابازیابی کنید.

داشتن توانمندی اتوماسیون

حتی اگرعملیات شمابه نرمی پیشرفته باشد ،شمانگران این هستیدکه ازفرصتهای اتوماسیون برای افزایش کارایی استفاده کامل نمیکنید.راه حل وسایل نقلیه رباتیک رادر نظربگیرید که خودهدایت میشوند. این سیستم بااستفاده ازنقشه برداری لیزری نقشه ای منحصر بفرداز طرح درتاسیسات شماایجاد میکند وسپس نرم افزار پیشرفته کامیون های خودراهنما را قادر میسازد تاهنگام کار باکارمندان وظایف راانجام دهند. این دستگاهها میتوانند بگونه ای برنامه ریزی شوندکه دقیقاً ازکجا وچه زمانی موردرا تحویل بگیرند ،و سپس آن رابه مکان صحیح منتقل کنند. به علاوه ،این فناوری میتواند قفسه راتجزیه وتحلیل کند تابهترین موقعیت ممکن برای قرارگیری راتعیین کند.

داشتن ردیابی برای موجودی محصولات

بسیاری ازشرکتها برای پیش بردامور کسب وکار خود، درزمانهای مشخص تعدادزیادی کالا رادرانبار ذخیره میکنند. تصورکنید کالای جدیدی وارد انبار شده وپس ازمدتی نمیدانیدکه محل قرارگیری این موجودی درکجای انبار است ویاحتی نمیدانیدکه کالا درکدام راهرو یاقفسه نگهداری میشود.این مشکلات نشان دهنده این است که سیستم مدیریت انبارداری شمادرمعرض خطربوده وبا چالشی جدی رو برواست.عدم نظارت برموجودی کالا درسیستم مدیریت انبار میتواند منجربه ناکارآمدیهای بیشماری درداخل انبار شود.این ناکارآمدی‌ها نیزسبب کندشدن عملیات انبارداری وافزایش هزینه‌ها میشود.

عدم اطلاع ازمحل موجودی موجب صرف زمان بیش تری برای یافتن کالادر انبار شده ودرنتیجه باعث آهسته شدن روندبارگذاری وتاخیر درحمل ونقل کالا میشود. ازسوی دیگر ممکن است مدیریت انبارها خودرا هنوز به شیوه سنتی وبااستفاده کاغذ وقلم انجام دهید. دراین حالت نیزشما باچالش انبارگردانی مواجه میشوید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *