اتوماتیک استارت ماشین آلات راهسازی و معدنی

اتوماتیک استارت کوماتسو یک دریچه الکترومکانیکی است.دریچه های برقی ازنظرمشخصات اتوماتیک استارت کوماتسو مورداستفاده ،قدرت میدان مغناطیسی که آن هاتولید میکنند ،مکانیسم مورداستفاده برای تنظیم مایعات ونوع ومشخصات مایعات کنترل شده آن هامتفاوت است. مکانیسم ازعملكرد خطی ،محرک های نوع لوزه تامحرک های آرماتور محوری ومحرک های راكرمتغیر است. سوپاپ میتوانداز یک طرح دوپورت برای تنظیم یک جریان استفاده کند یاازیک طراحی پورت سه یابیش تربرای تغییرجریان بین پورت ها استفاده کند. سوپاپ های چند وجهی چندگانه رامیتوان روی یک اتوماتیک استارت کوماتسو قرارداد.

دریچه های اتوماتیک استارت کوماتسو اغلب مورداستفاده درعناصر کنترل درسیالیت هاهستند. وظایف آن هاخاموش کردن ،رهاسازی ،دوز ،توزیع یامخلوط کردن مایعات است. آن هادربسیاری ازمناطق برنامه یافت میشوند. Solenoids سوئیچینگ سریع وایمن ،قابلیت اطمینان بالا ،عمرطولانی ،سازگاری متوسط خوب موادمورد استفاده ،قدرت کنترل پایین و طراحی جمع وجور را ارائه میدهد.

کاربرد اتوماتیک استارت ماشین آلات راهسازی و معدنی

تغییرات زیادی درطراحی شیروجود دارد. دریچه های معمولی میتوانند درگاه ها ومسیرهای سیال زیادی داشته باشند. مثلاًیک دریچه ۲طرفه دارای ۲پورت است. اگردریچه باز باشد ،دوپورت به هم متصل شده وممکن است مایع بین درگاه هاجریان یابد. اگردریچه بسته باشد ،درگاهها جدامیشوند. اگر دریچه هنگامیکه انرژی الکتریکی نشده است باز باشد ،دریچه به حالت عادی بازگفته میشود.به همین ترتیب ،اگردریچه بسته شودوقتی انرژی الکتریکی نشده باشد ،دریچه بطورمعمول بسته گفته میشود. اتوماتیک استارت کوماتسو هم چنین طرحهای سه جانبه وپیچیده تری نیزوجوددارد. اتوماتیک استارت کوماتسو شیر ۳طرفه دارای ۳پورت است. این یک پورت رابه هردو پورت دیگرمتصل میکند (بطور معمول یک پورت تأمین ویک درگاه اگزوز).

دریچه های برقی نیز بانحوه عملکردآن هامشخص میشوند. یک سولونوئیدکوچک میتواندیک نیروی محدودتولیدکند. اگراین نیرو برای باز وبسته کردن شیرکافی باشد ،دراینصورت یک اتوماتیک استارت کوماتسو باعملکرد مستقیم امکانپذیراست. یک رابطه تقریبی بین نیروی الکترون موردنیاز FS،فشار مایع P وناحیه دهانه Aبرای دریچه الکترون برقی مستقیم است:قطردیافراگم d درکجاست. یک نیروی معمولی الکترون ممکن است ۱۵نانومتر (۳٫۴پوندوزن) باشد. یک برنامه ممکن است یک فشارکم فشار(بعنوان مثال ،۱۰ psi (69 کیلو پاسکال)) باقطر دهانه کوچک (بعنوان مثال ، ۳-۸ در(۹٫۵ میلیمتر)برای یک فضای دهانه ۰٫۱۱ in2 (10 × ۱۰٫۱ m2 5 متر مربع) ونیروی تقریبی ۱٫۱ پوند (۴٫۹ نانومتر).اتوماتیک استارت کوماتسو باخط هوای ورودی (لوله سبزکوچک) که برای تحریک یک محرک رک بزرگ تر وپینون (جعبه خاکستری) که شیردریچه آب راکنترل میکند ،استفاده میشود.

هنگامیکه بافشار زیاد وحفره های بزرگ روبه روشوید ،نیروهای بالایی موردنیاز هستند.برای تولیداین نیروها ،ممکن است یک طرح دریچه الکترومغناطیسی باخلبان داخلی امکان پذیرباشد.درچنین طرحی ، ازفشار خط برای تولیدنیروهای دریچه بالااستفاده میشود. یک سولونوئیدکوچک نحوه استفاده ازفشار خط راکنترل میکند. دریچه های داخلی دارای خلبان درماشینهای ظرفشویی وسیستمهای آبیاری مورداستفاده قرارمیگیرند که مایع درآن آب است ،فشارممکن است ۸۰ psi (550 kPa)باشد وقطردهانه ممکن است در(۱۹ میلیمتر) ۳/۴باشد.

دربعضی ازدریچه های الکترومغناطیسی سولونوئید مستقیماًروی شیراصلی عمل میکند. برخی دیگراز شیرهای کامل وکامل Solenoid معروف به خلبان استفاده میکنند تایک دریچه بزرگ ترعمل کنند. درحالیکه نوع دوم درواقع یک دریچه برقی است که بایک دریچه فعال شده باپنوماتیک ساخته شده است،آن ها بعنوان واحدی واحدکه به آن بعنوان شیر برقی گفته میشودفروخته وبسته بندی میشوند. دریچه های خلبان به کنترل بسیارکم تری احتیاج دارند ،امابه طورقابل توجهی کندترهستند. سولنوئیدهای خلبان معمولاًبرای باز کردن وبازماندن درتمام زمان هابه قدرت کامل نیازدارند ،جاییکه یک سولونوئید باعملکردمستقیم فقط برای یکبازه زمانی کوتاه نیازبه قدرت کامل دارد وفقط برای نگهداشتن آن قدرت کم دارد. اتوماتیک استارت کوماتسو الکتریکی باعملکردمستقیم معمولاًدر ۵تا ۱۰میلی ثانیه کارمیکند. زمان کاریک دریچه آزمایشی به اندازه آن بستگی دارد. مقادیرمعمولی ۱۵تا۱۵۰ میلی ثانیه است.

مصرف برق ونیازهای مصرفی الکترومغناطیس باکاربردمتفاوت است ،دردرجه اول بافشارسیال وقطر خط تعیین میشود. بعنوان مثال ،یک شیر آبپاش محبوب ۳/۴“۱۵۰ psi ،که برای سیستمهای مسکونی ۲۴ VAC (50 – ۶۰هرتز) درنظرگرفته شده است ،دارای یک نفوذلحظه ای ۷٫۲ VA ،ونیاز به قدرت نگه دارنده آن ۴٫۶ VAاست. دریچه صنعتی ۱/۲“۱۰۰۰۰ psi که برای سیستمهای ۱۲، ۲۴ ،یا ۱۲۰ VAC درکاربردهای سیال بافشار بالا وکرایوژنیک درنظرگرفته شده است ،دارای یک درگیری ۳۰۰ VA وقدرت نگه دارنده ۲۲ VAاست. هیچ یک ازدریچه هاحداقل فشارلازم رابرای بسته شدن درحالت بدون نیرولیست نمیکنند.

درحالیکه انواع مختلفی ازطراحی وجود دارد ،مواردزیر تفصیل درموردیک طراحی شیرمعمولی یک نواخت است.دریچه اتوماتیک استارت کوماتسو دارای دوبخش اصلی است: الکترو مغناطیسی ودریچه است. الکترون الکتریکی انرژی الکتریکی رابه انرژی مکانیکی تبدیل میکندکه به نوبه خوددریچه رابصورت مکانیکی باز وبسته میکند. یک شیرمستقیم با عملکردفقط دارای یک مدارجریان کوچکی است که نشان داده شده است (این بخش درزیر بعنوان شیرخلبان ذکرشده است)دراین مثال ،یک دریچه خلبان دیافراگم بااستفاده ازآن برای کنترل جریان ازطریق دهانه بسیاربزرگ تر ،این جریان خلبانی کوچک راضرب میکند.

دریچه های برقی ممکن است ازمهر وموم های فلزی یامهر وموم لاستیکی استفاده کنند ،هم چنین ممکن است دارای رابط های برقی باشند تاامکان کنترل آسان فراهم شود. فنرممکن است برای نگهداشتن شیرباز(معمولاًباز) یابسته (معمولاًبسته) استفاده شود درحالیکه شیرفعال نیست.

نمودار سمت راست ، طراحی شیر اصلی را نشان میدهد وجریان آب رادراین مثال کنترل میکند. درشکل بالاشیر درحالت بسته است. آب تحت فشاردر A. B وارد میشود. دیافراگم الاستیک است وبالاتر ازآن چشمه ای ضعیف است که آن رابه سمت پایین میکشد. دیافراگم دارای یک سوراخ درمرکزآن است که اجازه میدهد مقداربسیار کمی ازآب ازطریق آن جریان یابد. این آب حفره Cرا درطرف دیگردیافراگم پرمیکند بطوریکه فشاردر هردو طرف دیافراگم مساوی است ،اماچشمه فشرده شده نیروی نزولی خالص خودرا تأمین میکند. چشمه ضعیف است وفقط قادربه بستن ورودی است زیرافشار آب درهر دوطرف دیافراگم برابراست.هنگامیکه دیافراگم دریچه رامیبندد ،فشار درقسمت خروجی پایین آن کاهش مییابد وفشار بیش تردربالا آن راحتی محکمتر بسته نگه میدارد. بنابراین ،بهاربرای بسته نگهداشتن دریچه بی ربط نیست.

مواردفوق به این دلیل کارمیکندکه گذرگاه تخلیه Dکوچک توسط یک پین مسدودشده است که آرماتورالکترون برقی Eاست وتوسط چشمه فرو میرود. درصورت عبورجریان ازطریق الکترون ،پین ازطریق نیروی مغناطیسی خارج میشود ،وآب درمحفظه C ازعبور Dسریع ترعبور میکند ،زیراسوراخ میتواند آن رادوباره پرکند. فشار درمحفظه Cافت میکند وفشار ورودی دیافراگم رابلند میکند ،بنابراین دریچه اصلی راباز میکنید. اکنون آب مستقیماًازA تا F جریان مییابد.

هنگامیکه مجدداًغیرفعال شده ومجدداً Dبسته شد ،فنربه نیروی بسیارکمی نیازدارد تادیافراگم رادوباره به پایین فشارداده ودریچه اصلی بسته شود. درعمل اغلب بهارجداگانه وجودندارد. دیافراگم الاستومر بگونه ای قالب ریزی شده است که بعنوان چشمه خودعمل میکند ،ترجیح میدهد درشکل بسته باشد.

ازاین توضیحات میتوان دریافت که این نوع دریچه به تفاضل فشاربین ورودی وخروجی متکی است زیرافشار درورودی همیشه بایدازفشار موجود درخروجی برای کارکردآن باشد.اگر فشاردرخروجی ،به هردلیلی ، ازفشارورودی بالارود ،دریچه بدون درنظرگرفتن وضعیت شیر​​برقی وخلبان بازمیشود.

اجزای اتوماتیک استارت ماشین آلات راهسازی و معدنی

بعنوان مثال لوله های اصلی.ازلوله های هسته غیرمغناطیسی برای جداسازی مایعات ازسیم پیچ استفاده میشود. لوله هسته پلاگین ،چشمه هسته وهسته رامحصور میکند. سیم پیچ روی لوله اصلی میلغزد.یک گیره نگه دارنده افسردگی رادرنزدیکی انتهای بسته لوله هسته درگیرمیکند وسیم پیچ راروی لوله اصلی نگه میدارد.طرحهای شیربرقی دارای تغییرات وچالشهای زیادی هستند.

اجزای مشترک دریچه الکترومغناطیسی و اتوماتیک استارت

 • زیرسازی مایع برقی
 • کلیپ نگه دارنده
 • سیم پیچ سیمانوئید (بامسیربرگشت مغناطیسی)
 • لوله هسته (لوله آرماتور،لوله پیوندگر ،لوله شیربرقی ،آستین ،مونتاژ راهنما)
 • پلاگین (هسته ثابت (a.k.a.))
 • کویل سایه زنی (حلقه سایه زنی a.k.a)
 • فنرهسته ای (بهارپیشخوان a.k.a)
 • هسته (پی.چ.ان ،آرماتور)
 • مهر وموم محوری لوله-بطن
 • بنت (پوشش a.k.a.)اتوماتیک استارت komatsu
 • مهر وموم بنت –دیافرام –بدنه
 • بهارآویز اتوماتیک استارت komatsu
 • واشرپشتیبان
 • دیافراگم
 • سوراخ خونریزی
 • دیسک
 • بدنه شیر
 • صندلی اتوماتیک استارت komatsu

هسته یاپیونددهنده جزء مغناطیسی است که هنگام انرژی الکترومغناطیس حرکت میکند. هسته باسیمان کواکسیال است. حرکت هسته باعث ایجاد مهر وموم هایی میشود که باعث کنترل حرکت سیال میشوند. هنگامیکه سیم پیچ انرژی واردنشود ،چشمه هاهسته رادرموقعیت عادی خودنگه میدارند.

افزونه پلاستیکی نیزکواکسیال است.لوله اصلی هسته راشامل وهدایت میکند. هم چنین پلاگین راحفظ کرده وممکن است مایع رامهر وموم کند.برای بهینه سازی حرکت هسته لوله هسته بایدغیرمغناطیسی باشد. اگرلوله هسته مغناطیسی بود ،آن گاه مسیرshunt رابرای خطوط میدان ارائه میدهد. دربعضی از طرحها ،لوله اصلی پوسته فلزی محصور است که توسط نقاشی عمیق تولیدمیشود. چنین طرحی مشکلات آببندی راسادهتر میکند زیراسیال نمیتواند ازمحفظه فرارکند ،اماطراحی هم چنین مقاومت مسیرمغناطیسی راافزایش میدهد زیرامسیر مغناطیسی بایدضخامت لوله هسته رادو بارطی کند:یکبار درنزدیکی پلاگین ویکبار درنزدیکی هسته. دربرخی ازطرحهای دیگر ،لوله هسته بسته نشده است بلکه یک لوله بازاست که بیش ازیک انتهای پلاگین میلغزد. برای نگهداشتن پلاگین ،لوله ممکن است به پلاگین وصل شود. مهر وموم حلقه ای Oبین لوله وپلاگین مانع فرار مایعات میشود.سیم پیچ الکترونوئید ازچرخشهای زیادی ازسیم مسی تشکیل شده است که لوله هسته رامحاصره کرده وحرکت هسته راالقا میکند. کویل اغلب دراپوکسی کپسوله میشود. کویل هم چنین دارای قاب آهنی است که مقاومت مغناطیسی پایینی رافراهم میکند.

مواد اتوماتیک استارت ماشین آلات راهسازی و معدنی

بدنه دریچه باید باسیال سازگارباشد. موادمتداول عبارتنداز:برنج ،فولاد ضدزنگ ،آلومینیوم وپلاستیک است. مهر وموم هاباید باسیال سازگارباشند.برای سادهترشدن مشکلات آب بندی ،غده های پلاستیکی ،هسته ،چشمه ها ،حلقه سایه زنی وسایراجزای سازنده غالباًدر معرض مایع قرارمیگیرند ،بنابراین آن هانیز بایدسازگار باشند. شرایط موردنیاز برخی ازمشکلات ویژه راارائه میدهد. برای عبورمیدان الکترونوئیدی ازداخل پلاگین وهسته ،لوله هسته بایدغیرمغناطیسی باشد. پلاگین وهسته به ماده ای باخواص مغناطیسی خوبی مانندآهن احتیاج دارند ،اماآهن مستعد خوردگی است. فولادهای ضدزنگ میتوانند مورداستفاده قرارگیرند زیرادرهر دونوع مغناطیسی وغیرمغناطیسی قراردارند. بعنوان مثال ،یک شیربرقی میتواند از ۳۰۴استیل ضدزنگ برای بدنه ،۳۰۵ استیل ضدزنگ برای لوله هسته ،۳۰۲ استیل ضدزنگ برای فنر ها و۴۳۰ F استیل ضدزنگ(فولاد ضدزنگ مغناطیسی)برای هسته وپلاگین استفاده کند.

مصارف رایج اتوماتیک استارت ماشین آلات راهسازی و معدنی

دریچه های برقی درسیستمهای پنوماتیک وهیدرولیک جریان سیال ،برای کنترل سیلندرها ،موتورهای سیال یاشیرهای صنعتی بزرگ ترمورداستفاده قرار میگیرند. سیستمهای آبپاش آبیاری اتوماتیک هم چنین ازدریچه های برقی باکنترلراتوماتیک استفاده میکنند. ماشینهای شست شوی خانگی وماشینهای ظرفشویی ازشیرهای برقی استفاده میکنندتا ورودآب بداخل دستگاه کنترل شود.آن هاهم چنین اغلب درمحرکهای اسلحه پینت بال برای فعال کردن شیرچکش CO2 مورداستفاده قرارمیگیرند. دریچه های برقی معمولاًبعنوان “solenoids” گفته میشوند.

دریچه های الکترومغناطیسی میتوانندبرای طیف گسترده ای ازکاربردهای صنعتی ،ازجمله کنترل خاموش ،عمومی کالیبراسیون وتست ،حلقه های کنترل آزمایشی گیاهان، سیستمهای کنترل فرآیند وکاربردهای مختلف تولیدکننده تجهیزات اصلی استفاده شوند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *