بلبرینگ ماشین آلات راهسازی و معدنی

بلبرینگ ماشین آلات راهسازی و معدنی

بلبرینگ کوماتسو ماشین آلات راهسازی و معدنی یک عنصردستگاه است که حرکت نسبی راتنهابه حرکت موردنظر محدودمیکند واصطحکاک بین قطعات متحرک راکاهش میدهد. برای مثال،طراحی یاتاقان ممکن است حرکت خطی آزادقسمت متحرک یاچرخش آزاددراطراف یک محورثابت رافراهم کند. یاممکن است باکنترل بردارهای نیروهای عادی که روی قسمت های متحرک تحمل میکننداز حرکت جلوگیری کنید.بیش تریاتاقان ها بابحداقل رساندن اصطحکاک حرکت موردنظر راتسهیل میکنند. یاتاقان ها باتوجه به نوع کارکرد،حرکات مجاز یاجهت بارهای اعمال شده برروی قطعات ،به صورت گسترده طبقه بندی میشوند.

یاتاقان های چرخشی اجزای چرخشی مانندشفت هایامحور هارادرون سیستمهای مکانیکی نگه میدارند وبارهای محوری وشعاعی راازمنبع باربه ساختارپایه منتقل میکنند. سادهترین نوع تحمل ،یاتاقان ساده ،شامل یک شافت چرخان دریک سوراخ است. روغن برای کاهش اصطحکاک استفاده میشود. دریاتاقان توپ ویاتاقان غلتکی ،برای کاهش کشویی اصطکاک ،عناصرنورد مانند غلطک یا توپ باسطح مقطع دایره ای بین نژاد هایامجلات مونتاژ بلبرینگ قرارگرفته اند. طیف گسترده ای ازطرحهای تحمل وجوددارد که اجازه میدهد تابه حداکثرراندمان ، قابلیت اطمینان ،دوام وعملکرد ،الزامات برنامه رابه طوردقیق برآورده سازد.

اصطلاح تحمل ازفعل “تحمل”گرفته شده است؛ بلبرینگ کوماتسو بودن یک عنصرماشین است که به یک قسمت اجازه میدهدتحمل کند(یعنی پشتیبانی کند)قسمت دیگری است. سادهترین یاتاقان ها، بلبرینگ های سطحی ،برش خورده یابه قطعات تشکیل شده اند ،درجه های مختلفی ازکنترل برروی شکل ،اندازه ،زبری وموقعیت سطح متفاوت است. یاتاقان های دیگردستگاههای جداگانه ای هستند که دریک دستگاه یادستگاه قطعات نصب شده اند. بلبرینگ های پیشرفته برای اکثربرنامه های کاربردی دستگاههای بسیاردقیق هستند. ساخت آن هانیاز به برخی ازبالاترین استانداردهای فناوری فعلی دارد.

رولبرینگ و بلبرینگ هاازدیرباز نقش بسیارمهمی دربسیاری ازصنایع ایفاکرده اند وصنعت ماشین آلات راهسازی ازاین موضوع مستثنی نیست.بُلبِرینگ یابال‌بِرینگ (به انگلیسی: Ball bearing) یا یاتاقان توپی گونه‌ای ازچرخنده ازخانواده یاتاقان هاهستندکه کاربرد وسیعی درابزارهای مختلف مانندهرچیزی که میچرخد ودیسک‌های سخت رایانه واسکیت‌ها و صنایع بزرگ وخودرو هاو موتورها و …دارند.بلبرینگ‌ هامیتوانند هم بارهای شعاعی وهم بارهای محوری راتحمل کنند ومعمولاً درجاهایی بکار میروندکه باربه نسبت کوچک باشد.در یک بلبرینگ بارازلایهٔ خارجی به گوی هااعمال میشود وازآن جافشار به لایهٔ داخلی منتقل میگردد.باتوجه به کروی بودن گوی‌ها،نقطهٔ تماسشان بالایه‌های درونی وبیرونی بسیار کوچک خواهدبود.ماشین های راهسازی بدون وجود رولبرینگ هاو بلبرینگ هاقادر به انجام عملیاتهای عمرانی نخواهندبود و بعلت حساسیت بالای قطعات ماشین آلات راهسازی وشرایط کارکردمحیطی خاص نوع واندازه بلبرینگ های استفاده شده دراین صنعت بادیگرصنایع متمایزاست.یکی ازقطعات تشکیل دهنده پمپهای هیدرولیک وهیدرو موتورها  بلبرینگ هاهستند.از بلبرینگ هابرای ثابت نگهداشتن شفت خروجی پمپ ودوران آن درمحور ثابت استفاده میگردد.شرکتهای بسیارمعتبر درجهان درحال حاضربه تولیداین دسته از کالاها میپردازندکه می توان کمپانی ان اس کای ژاپن رایکی ازپیشتازان این صنعت نام برد.محصول پیش رو ازبهترین کیفیت،قیمت مناسب ودارای استاندارهای بین المللی میباشد.

بلبرینگ کاترپیلار غلتکی

اختراع بلبرینگ نورد،بصورت غلطکهای چوبی که ازآن حمایت میشوند ،یا بلبرینگ ،یک جسم درحال حرکت ازقدمت بسیارخوبی برخورداراست ،وممکن است پیش زمینه اختراع چرخ باشد. اگرچه اغلب ادعا میشودکه مصریان از بلبرینگ کاترپیلار غلتکی بشکل تنه درختی درزیر سورتمه هااستفاده میکردند ،این گمانه زنی های مدرن است.آن هادرنقاشی های خود درمقبره (Djehutihote) بعنوان حرکت بلوکهای سنگی عظیم برروی سورتمه هابادونده های روان کننده مایع که بعنوان یک بلبرینگ ساده تشکیل شده اند ،به تصویر کشیده شده اند. نقاشیهای یاتاقان مصری نیزوجود داردكه بامته های دستی استفاده میشود.

اولین نمونه بازیافتی عنصرنورد ،یک توپ چوبی است که ازیک میزچرخان ازبقایای کشتی های رومی نمی دردریاچه نمی ایتالیا پشتیبانی میکند. خراب هابه ۴۰سال قبل ازمیلاد مسیح میرسد.لئوناردو داوینچی نقشه های یاتاقان های توپ رادرطراحی خودبرای هلیكوپتر درحدود سال ۱۵۰۰ به ثبت رساند.این اولین استفاده ضبط شده یاتاقان درطراحی هوا فضااست. بااینحال ،آگوستینو راملی اولین کسی است که طرحهایی ازغلتک ویاتاقان های رانش رامنتشرکرده است. مسئله یاتاقانهای توپ وغلتک این است که توپ یاغلطکهادر برابر یک دیگرساییده میشوند وباعث ایجاد اصطحکاک اضافی میشوندکه بامحصورکردن توپ یاغلطک درقفس میتوان آن هاراکاهش داد. یاطاقان توپ یااسیر شده یاقفس شده در ابتداتوسط گالیله درقرن ۱۷توصیف شده است.

اولین بلبرینگ عملی قفل شده دراواسط دهه ۱۷۴۰توسط طالع بینی جان هریسون برای زمان سنج دریایی H3خوداختراع شد. این بااستفاده ازیاتاقان برای یک حرکت نوسانی بسیارمحدود است ،اماهریسون هم چنین ازیک یاتاقان مشابه دریک برنامه واقعادوار دریک ساعت تنظیم کننده معاصراستفاده کرده است.

دوران صنعتی بلبرینگ ماشین آلات راهسازی و معدنی

اولین اختراع ثبت شده مدرن روی یاتاقانهای توپ به فیلیپ واگان ،مخترع وآهنین بریتانیایی اهداشدکه اولین طراحی رابرای یک یاطاقان توپ درکارماتن درسال ۱۷۹۴ایجادکرد. او اولین طراحی مدرن یاطاقان توپ،باتوپ درامتداد شیاربود.

یاتاقانهانقش اساسی درانقلاب صنعتی نوظهورداشته اند وبه ماشین آلات جدیدصنعتی امکان کارآمد میدهند. بعنوان مثال ،آن هابااستفاده ازچرخ ومحور میتواننداصطحکاک را نسبت به کشیدن یک شی باانجام عمل اصطحکاک درمسافت کم تری باچرخاندن چرخ کاهش دهند.

اولین یاطاقان ain های ساده ونوردچوب ازنزدیک بابرنزدنبال میشدند. درطول تاریخ آن هاازبسیاری ازمواد ازجمله سرامیک ،یاقوت کبود ،شیشه ،فولاد ،برنز ،سایر فلزات وپلاستیک (بعنوان مثال ،نایلون ،پلیوکسی متیلن ،پلی تترافلورو اتیلن وUHMWPE) ساخته شده است که امروزه ازآن هااستفاده میشود.

سازندگان ساعت مچی ساعت های “نگین دار” رابااستفاده از یاتاقانهای ساده یاقوت کبود تولیدمیکنند تااصطحکاک راکاهش دهند وبه این ترتیب امکان نگه داری دقیقترزمان را فراهم میکنند.حتی مواداولیه میتوانند دوام خوبی داشته باشند. بعنوان نمونه ،یاتاقان های چوبی امروزه هنوز هم میتوان درساعت های قدیمی یاکارخانه های آبی که آب آن ها خنک کننده وروان کاری میکند،مشاهده کرد.

انواع بلبرینگ ماشین آلات راهسازی و معدنی

انیمیشن یاطاقان توپ (شکل ایده آل بدون قفس).حلقه داخلی میچرخد ​​وحلقه بیرونی ثابت است.
حداقل ۶ نوع بلبرینگ متداول وجودداردکه هریک ازآن هابراساس اصول مختلفی کار میکنند:

  • بلبرینگ ساده :متشکل ازیک شافت که درسوراخ میچرخد. چندین سبک خاص وجو دارد:بوش ،تحمل ژورنال ،بلبرینگ ،تحمل تفنگ ،بلبرینگ کامپوزیت.
  • بلبرینگ عنصر نورد :که درآن عناصر نوردکه بین نژادهای چرخشی وثابت قرارگرفته اند ،ازاصطحکاک کشویی جلوگیری میکنند.
    • دونوع اصلی وجوددارد:یاطاقان توپ ،که درآن عناصر نورد توپهای کروی هستند.
  • بلبرینگ کاترپیلار غلتکی:که درآن عناصر نورد غلتکهای استوانه ای ،برآمدگی یاکروی هستند.
    • یاتاقان جواهر،یاتاقان ساده که درآن یکی ازسطوح بلبرینگ ازیک ماده جواهرشیشه ای ultrahardمانندیاقوت کبودبرای کاهش اصطحکاک وسایش ساخته شده است.
  • بلبرینگ کاترپیلار سیال : بلبرینگ غیرقابل تماس که درآن بارتوسط یک گاز یامایع پشتیبانی میشود(یعنی یاتاقان هوا).
  • بلبرینگ مغناطیسی :که درآن بارتوسط یک میدان مغناطیسی پشتیبانی میشود.
  • بلبرینگ خمشی: که درآن حرکت توسط یک عنصر بارکه خم میشودپشتیبانی میشود.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *