آرمیچر استارت ماشین آلات راهسازی و معدنی

سیم پیچهای آرمیچر استارت کوماتسو بامیدان مغناطیسی(شارمغناطیسی) درشکاف هوا درتعامل هستند.میدان مغناطیسی یاتوسط آهنرباهای دائمی یاالکترومغناطیس های ایجادشده توسط یک کویل رساناتولید میشود.

آرماتور بایدجریان داشته باشد،بنابراین همیشه یک هادی یاسیم پیچ رسانااست ،که ازنظرعادی به سمت میدان وجهت حرکت ،گشتاور(دستگاه چرخش) یانیرو (دستگاه خطی)متمرکزاست.نقش آرماتوردو برابراست. اولین حمل جریانی است که دراین زمینه انجام میشود وبه این ترتیب گشتاور شافت دردستگاه چرخشی یانیرو دردستگاه خطی ایجادمیشود. نقش دوم تولیدنیروی الکتروموتور(EMF)است.

آرمیچر استارت کوماتسو ،یک نیروی الکتروموتور باحرکت نسبی آرماتور ومیدان ایجادمیشود. هنگامیکه ازماشین یاموتور بعنوان موتوراستفاده میشود ،این EMF باجریان آرماتور مخالف است وآرماتورقدرت الکتریکی رابصورت گشتاور به قدرت مکانیکی تبدیل میکند وآن را ازطریق شافت منتقل میکند. هنگامیکه ازدستگاه بعنوان ژنراتوراستفاده میشود،EMF آرماتور جریان آرماتور راهدایت میکند وحرکت شافت به نیروی الکتریکی تبدیل میشود.در ژنراتورالقایی ،قدرت تولیدشده ازاستاتور گرفته میشود.

واژه شناسی آرمیچر استارت

درتمامی دستگاههای راهسازی شروع کننده حرکت دستگاه استارت میباشدمهم ترین وظیفه ای که استارت هادارندتبدیل نیروی الکترونیکی به مکانیکی میباشدکه این اتفاق به وسیله چرخ دنده های بسیارریزی است که درتمامی استارت هاوجوددارد.این چرخ دنده هاوسیله ارتباطی بین استارت وموتور میباشد وچرخش آن هامنجربه حرکت موتور و در ادامه باعث حرکت ماشین آلات راهسازی میشود.استارت هاممکن است دچارآسیب یاخرابی شوند وعوامل مختلفی درآن دخیل است:

  • خراب شدن موتور استارت
  • خرابی در اتصلات داخلی
  • قطعی در اتصالات باتری به استارت
  • خرابی و شکستگی چرخ دنده های استارت

کلمه آرمیچر استارت کوماتسو برای اولین باردراواسط قرن نوزدهم به معنای الکتریکی آن یعنی نگه دارنده آهنربااستفاده شدوهمچنین برای رشد آرمیچر استارت کوماتسو ازشورت ،باز وزمین استفاده میشود.قطعات یک آرمیچر استارت کوماتسو یاتجهیزات مربوط به آن میتواند بصورت مکانیکی یاالکتریکی بیان شود.اگر چه کاملاًجدا ازهم است ،این دومجموعه ازاصطلاحات معمولاًبه صورت قابل تعویض یادر ترکیب هایی استفاده میشوندکه شامل یک اصطلاح مکانیکی ویک اصطلاح برقی است.این ممکن است هنگام کار باماشین های ترکیبی مانند:آلترناتور های بدون برس یادرمکالمه دربین افرادیکه بکاربا ماشین های تنظیم شده متفاوت عادت دارند،سردرگمی ایجادکند.

دربیشتر ژنراتورها ،آهنربای میدان درحال چرخش است وبخشی ازروتور است ،درحالیکه آرمیچر استارت کوماتسو ثابت است وبخشی ازاستاتور است. هردوموتور و ژنراتور میتوانند بایک آرماتور ثابت ویک میدان دوار یایک آرماتور چرخان ویک میدان ثابت ساخته شوند.قطب آهنربای دائمی یاالکترومغناطیس وقطعه متحرک آهن که یک قطعه سلولی است به خصوص اگردومی بعنوان سوئیچ یارله عمل کندممکن است بعنوان آرماتور نیزشناخته شود.

قطعات برقی آرمیچر استارت komatsu در دستگاه DC

دردستگاه DC،دومنبع شارمغناطیسی وجوددارد.“شار آرماتور”و“شار میدان اصلی” است.اثرشار آرماتور برشار میدان اصلی“واکنش آرماتور”نامیده میشود. واکنش آرماتورتوزیع میدان مغناطیسی راتغییرمیدهد و این برعملکرد دستگاه تأثیرمیگذارد. اثرات شارآرماتور رامیتوان بااضافه کردن سیم پیچ جبران کننده به قطبهای اصلی جبران کرد یادربعضی ازماشینها بااضافه کردن قطبهای مغناطیسی میانی،که درمدار آرماتور متصل میشوند.واکنش آرمیچر استارت کوماتسو درتقویت کننده های دوارآمپلیدین ضروری است.افت واکنش قطعات ماشینهای راهسازی قطعات برقی کوماتسو آرمیچر استارت ،تأثیرمیدان مغناطیسی در توزیع شاردرقطب های اصلی یک ژنراتوراست.

از آن جاییکه یک آرماتور باسیم پیچ سیم پیچیده میشود،هر گاه جریان درجریان باشد،یک مغناطیسی درآرماتور تنظیم میشود.این قسمت درزاویه درست ازقسمت ژنراتور قراردارد ومغناطیسی متقابل آرماتور نامیده میشود.تأثیرمیدان آرماتور تحریف میدان ژنراتور وتغییرصفحه خنثی است. هواپیمای خنثی موقعیتی است که سیم پیچهای آرماتوربه موازات خطوط شارمغناطیسی حرکت میکنند،به همین دلیل یک محورکه دراین هواپیما قراردارد بعنوان محورخنثی مغناطیسی (MNA)نامیده میشود.این اثربعنوان واکنش قطعات ماشینهای راهسازی قطعات برقی آرمیچر استارت کوماتسو شناخته شده است ومتناسب با جریان جاری درکویل های آرماتوراست.

محورخنثی هندسی (GNA)محوری است که زاویه بین خط مرکزی قطب های مجاور راجدامیکند. محورخنثی مغناطیسی(MNA) محوری است که بصورت عمود برمیانگین جهت شارکه ازمرکز آرماتورعبور میکند کشیده شده است.بدون e.m.f. درهادی های آرماتوردر امتداداین محور تولیدمیشود زیرادرنتیجه آن هاهیچ شار راقطع نمیکنند.هنگامیکه هیچ جریان دررساناهای آرماتوروجود ندارد،MNA هم زمان با (GNA) است. برسهای یک ژنراتورباید درصفحه خنثی تنظیم شود.یعنی آن هاباید بابخشهایی ازرفت وآمد که به کویلهای آرماتورمتصل شده اند وهیچ نوع عصبی ناشی ازآن وصل نمیشوند،تماس بگیرند.اگربرس هابا بخشهای کمیته خارج ازهواپیمای خنثی تماس میگرفتند،آن هاسیم پیچ های“زنده”راکوتاه میکردند وباعث قوس وازبین رفتن قدرت میشدند.

بدون واکنش قطعات ماشینهای راهسازی قطعات برقی آرمیچر استارت کوماتسو، محورخنثی مغناطیسی (MNA)بامحورخنثی هندسی (GNA)هم زمان میشود. واکنش آرماتور باعث میشودهواپیمای خنثی درجهت چرخش تغییرکند واگربرس هادر هواپیمای خنثی وبدون بارقرارگیرند ،یعنی وقتی جریان آرماتورجریان ندارد،هنگام جریان جریان آرماتوردر هواپیمای خنثی قرارنگیرند.به همین دلیل مطلوب است که یک سیستم اصلاحی رادرطراحی ژنراتور واردکنید.

این دوروش اصلی است که بااستفاده ازآن اثرواکنش آرماتورغلبه میکند. روش اول تغییرموقعیت برس هابگونه ای است که هنگام تولیدژنراتور جریان بارعادی خودرادر صفحه خنثی قراردهند.درروش دیگرقطب های میدان ویژه بانام اینترپل برای خنثی کردن اثرواکنش آرماتور درژنراتور نصب میشوند.

روش تنظیم قلم مو درنصب هایی که ژنراتورتحت بارنسبتاً ثابت کارمیکند ،رضایت بخش است.اگر باربه میزان مشخصی متغیرباشد،هواپیمای خنثی بطورمتناسب تغییر میکند وبرس هادرهر حال وضعیت درستی نخواهندبود.روش تنظیم قلم مو متداولترین روش اصلاح واکنش قطعات ماشینهای راهسازی قطعات برقی آرمیچر استارت کوماتسو درژنراتورهای کوچک است.آن هاییکه تقریباً(۱۰۰۰ W)یاکم ترتولید میکنند.ژنراتورهای بزرگ ترنیاز به استفاده ازداخلی دارند.

مدارهای سیم پیچ

سیم پیچ سیم پیچ درکل سطح شکاف هواتوزیع میشودکه ممکن است روتور یااستاتوردستگاه باشد.دریک سیم پیچ “دامان”،به همان اندازه مسیر های جریان بین اتصالات برس(یاخط)وجوددارد زیراقطب های در پیچ سیم پیچ وجوددارد. دریک سیم پیچ“موج”،فقط دومسیر وجوددارد ،وتعدادسری سیم هابه اندازه نیمی ازقطب هاوجوددارد. بنابراین،برای رده بندی معینی ازماشین،سیم پیچ موج برای جریانهای بزرگ و ولتاژهای پایین مناسبتراست.

سیم پیچ هابصورت شکاف درروتور یا آرمیچر استارت کوماتسو که توسط آهنربااستاتور پوشانده میشود،نگهداشته میشوند.توزیع دقیق سیم پیچ هاوانتخاب تعدادشکاف هادرهر قطب میدان،تاحدزیادی در طراحی دستگاه وعملکردآن تأثیر میگذارد،وازعواملی مانندرفت وآمد دریک دستگاه (DC) یاشکل موج یک دستگاه (AC)تاثیری دارد.

مواد سیم پیچ

سیم کشی آرمیچر استارت کوماتسو ازمس یاآلومینیوم ساخته شده است.سیم کشی آرماتورمس بدلیل هدایت الکتریکی بالا ترباعث افزایش بازده الکتریکی میشود.سیم کشی آرماتورآلومینیومی سبکترو ارزانتر ازمس است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *