کابل های ماشین آلات راهسازی و معدنی

کابل های کاترپیلار(سیم کاترپیلار) باتنظیم کننده بشکه که کنترل یک چرخنده راکنترل میکند.کابل های کاترپیلار(سیم کاترپیلار)بودن باتنظیم کننده بشکه ومهره قفل کننده در دستگاه ترمزعقب مسکن محفظه کابل استانداردبودن اصلی ازمارپیچ نزدیک زنگ سیم فولادی دور یامربع تشکیل شده است.این امرباعث ایجادمسکن انعطاف پذیر میشود ،اما باعث تغییرطول بعنوان انعطاف پذیری مسکن میشود. ازآن جاکه درقسمت داخلی خم نوبت یک مارپیچ بازخم نزدیک نمیتواندبه هم نزدیک ترشود،خم شدن باعث میشودکه نوبت ها درقسمت بیرونی خم جداشود وبنابراین درمرکزمسکن ، بایدافزایش نیزداشته باشد.

بمنظور پشتیبانی ازتغییر نمایه ،Shimano نوعی مسکن راایجاد کردکه بدلیل انعطاف پذیری طول تغییر نمیکند.این محفظه دارای چندین رشته کابل های کاترپیلار(سیم کاترپیلار) است که دریک مارپیچ چندگانه کارمیکنند ،بایک قدم کوتاه که خمهای موجوددر کابل توسط همه رشته هابه اشتراک گذاشته میشود ،امابه اندازه کافی طولانی است که انعطاف پذیری مسکن ازخم شدن رشته های فردی ناشی میشود ونه پیچاندن آن ها است.یک نتیجه ازپیچ وتاب های طولانی درتکیه گاه مارپیچ این است که به موردرشته های موازی که سیمهافقط توسط ژاکت پلاستیکی محدود میشوند ،نزدیک میشود. مسکن های دارای مارپیچ طولانی نمیتوانند دربرابر فشارزیاد ناشی ازتنش کابل بالامقاومت کنند واضافه بارهابدلیل کمانش رشته های مسکن تمایل به شکست دارند.به همین دلیل ،پشتیبانی مارپیچ از کابل های ترمز زخم نزدیک است ،درحالیکه ازمنازل دارای مارپیچ طولانیتربرای مصارف کم اهمیت استفاده میشود. سیم های پشتیبانی طولی مرتب شده دربرنامه هایی مانندچرخ دنده دوچرخه استفاده میشوند.

نوع سوم مسکن شامل سیلندرهای توخالی آلومینیومی توخالی ویاالیاف کربن است که برروی یک آسترانعطاف پذیر میپوشند. مزایای ادعاشده درمورد مسکن سیم فولادی شامل وزن کم ،منحنی های محکمتر وفشارکم تر ازفشار میباشد.

برخی ازبرنامه های کاربردی مانند:پرتاب ماشین چمن زنی ،خفه کن دستی اتومبیل وبرخی ازسیستمهای تغییردوچرخه نیازبه فشارقابل توجهی دارند وبنابراین ازیک کابل باسیم داخلی محکم استفاده کنید.این کابل هامعمولاً نسبت به سیم هایی که سیم داخلی دارند،انعطاف پذیرترهستند.

یک انتهای کابل داخلی ممکن است دارای یک قطعه کوچک ازفلزباشد ،شناخته شده است (ازخاتمه های لحیم کاری گلابی که دربعضی موارداستفاده میشود) بعنوان نوک پستان (همان طورکه درتصویرگیرنده ترمز عقب کابل های کاترپیلار(سیم کاترپیلار)مشاهده میشودکه دریک شیفت گیرقرار میگیرد یامکانیزم اهرم ترمزانتهای دیگر اغلب به قسمتی ازترمز یاگیربکس که نیازبه جابه جایی دارد ،بستگی دارد.

بطورسنتی ،دردوچرخه ها ،کابل های شیفت باکوچک استوانه ای،متمرکزبا کابل ،به شیفت گیرمتصل میشوند. بااینحال ترمز دوچرخه ،بین دوچرخه های کوهستانی(MTB)، بامیلگردهای مستقیم ،ودوچرخه های جاده ، بامیلگردهای قطره ای متفاوت است.دوچرخه های MTB به شکل بشکه ای (استوانه ای)برای لنگر انداختن کابل ترمز دراهرم ترمز استفاده میکنند ،درحالیکه دوچرخه های جاده ای دارای به شکل گلابی هستند.برخی از کابل های ترمزجایگزین برای دوچرخه ،هردوسبک رادارند ،یکی درهرانتها.انتهای غیر ضروری پس ازنصب قطع میشود ودورریخته میشود.

درکاربردهای دوچرخه ،برای ترمز وتعویض دنده ،ابعادبیرونی درپوش یافرولی که مسکن راخاتمه میدهد ،انتخاب میشود تادرانتهای تنظیم کننده بشکه ،یک شل مناسب داشته باشد.به این ترتیب بشکه همان طورکه درطول تنظیمات چرخانده میشود برروی فرول فرو میرود. اگرفرول به انتهای بشکه متصل شود ،درحین تلاش بی ثمر درتنظیم ،کابل پیچ میخورد.

برای تعمیر یاساخت کابل های سفارشی نیزجدا از کابل های کاترپیلار(سیم کاترپیلار)موجود هستند.آن هابالحیم کاری به کابل تعبیه شده اند. درجاییکه چرخش آزادانه نسبت به محور کابل موردنیازاست ،انتهای کابل ممکن است بایک فرونج برنجی یا“ترومپت”لحیم شده به کابل به پایان برسد.بشکه دارای کشویی مناسب برنجی بتونی است وبه این ترتیب میتواندبچرخد ،تاازهم ترازی کابل های کاترپیلار(سیم کاترپیلار)درهر انتهای کابل اطمینان حاصل شود وازپیچ خوردگی کابل داخلی جلوگیری شود.اعمال گرمادر کابل داخلی برای لحیم کاری ممکن است باعث ضعیف شدن فولادشود واگرچه لحیم کاری نرم ازلحیم نقره ای قدرت کم تری دارد ،امابرای تشکیل اتصالات نیازبه درجه حرارت کم تری وجود دارد ودرنتیجه آسیب کم تری در کابل داخلی وجوددارد.لحیم کاری نقره ای ممکن است نیازبه عملیات حرارتی اضافی سیم رابرای حفظ دمای آن داشته باشد تاازنرم شدن یا شکنندگی آن جلوگیری کند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *