قطعات ماشین آلات راهسازی و معدنی

قطعات ماشین آلات راهسازی و معدنی

قطعات ماشین آلات راهسازی و معدنی کوماتسو درمناطقی که به آن هاعرضه میشودبه یک استراتژی اساسی درتولیدمحصولات خودپایبند است .ایجادیک شبکه جهانی از پایگاههای تولید وفروش است.این شرکت ازیک سیستم گیاهان مادری که گیاهان درآن استفاده میکنند ،استفاده میکند. باتولید توسعه درژاپن بعنوان “نمایندگی فروش لودر قرار گرفته ومسئولیت ایمنی ،کیفیت ،هزینه ها وبرنامه های تحویل درکارخانجات خارج ازکشور که همان محصولات راتولید می کنند (“گیاهان کودک”).اعمال قدرت نقاط قوت قطعات ماشین آلات سنگین سیستم تولیدانعطاف پذیر ،ماشغلی راتوسعه میدهیم که درعین حال جهانی وهم چنین مطابق بامشتریان وبه جوامعی که درخدمت آن هاهستیم.برنامه جدید مدیریت میان مدت ،چشم انداز آینده ای راارائه میدهدکه کوماتسو بایدآرزو داشته باشد وآرزوی موفقیت رابرای انجام آن داشته باشد.نزدیک به صدمین سالگردتأسیس آن در سال ۲۰۲۱نزدیک میشود وحرکت میکند. بعنوان بخشی ازاین دیدگاه ،ما بدنبال تبدیل شدن به یک واقعیت هستیم.شرکتی که میتواند درتحقق مکان های ایمن ،بسیارمولد، هوشمند وپاک آینده به همراه مشتریان کمک کند.قطعات ماشین های راهسازی ایجادچرخه مثبت برای حل مسائل ESG ازطریق ایجادارزش برای مشتریان وبهبوددرآمد.
تدوین برنامه مدیریت جدید میان مدت از طریق لوازم یدکی کوماتسو تهران

درتدوین برنامه جدیدمدیریت میان مدت ،ماابتدا تصمیم گرفتیم تاچشم اندازآینده ای راکه کوماتسو بایداز بلندمدت دنبال کند.چشم انداز وسپس نقشه راه بسمت این چشم انداز تهیه کرد. پس ازآن ،یک روش بازگشتی برای بررسی آن چه کوماتسو انجام شد،صورت لوازم یدکی کوماتسو تهران بایددر زمان حاضرانجام شود تابااین چشم اندازحرکت کند. روشن شدن چشم انداز ماراقادر ساخت تادرک بهتری داشته باشیم.نقاط لوازم یدکی بلدوزر کوماتسو قوت است که میتواندبرای تحقق این چشم اندازاعمال شود،قطعات ماشین های راهسازی موجودنیازبه تقویت دارند،وفاقدمنابع سناریو مبتنی براین درک جامع واستراتژیهای رشد ومدیریت موردبحث قرارگرفت.اهداف براساس این سناریو تعیین شده است.

قطعات ماشین های راهسازی برای ساخت وساز وتجهیزات معدن درمرحله تنظیم باقی مانده است ،زیراتحت تأثیرلیست قیمت قطعات ماشین آلات سنگین تنبل کالاهاو روند نزولی اقتصادی کشورهای نوظهور ازحدود سال ۲۰۱۳٫ بااینحال ،این بهبوداز سال ۲۰۱۷آغازشد ،زودتر ازآن چه تصورمیکردیم ،درزمانیکه مابرنامه مدیریت میان مدت قبلی قطعات ماشین آلات سنگین راتهیه کردیم. درچنین شرایطی ،مابطورمداوم اسیرشدیم تقاضا درحالیکه برای تقویت قانون اساسی نمایندگی فروش لودر کوماتسو نوین پویان وادغام معدن کوماتسو (ازاین پس“لیست قیمت قطعات کوماتسو”) درقیمت قطعات لودر کوماتسو،گروه کوماتسو درنتیجه ،مافروش وسود گسترده ای رابرای دوسال گذشته FY2017 وFY2018 منتشرکردیم.درسال آخربرنامه مدیریت میان مدت قبلی ،ماهم چنین به رکوردفروش وسودبالایی رسیدیم. اهداف مدیریت بودندبه استثنای ROA(بازده دارایی ها) درتجارت مالی خردفروشی برای کلیه شاخص هاانجام میشود.

ادغام شرکت ها

شرکت سابق جوی گلوبال (درحال حاضرKMC) درآوریل ۲۰۱۷ بدست آمد ،وآن ازآن زمان تاکنون درتلاش برای ایجادهم افزایی بااستفاده ازمدیریت KMCاست.منابع به همراه منابع کوماتسو باسابقه درمعدن KMCجهانی است که بیش ازیک قرن فعالیت تجاری داشته باشد.تولیدکننده ،فروشنده وارائه دهنده خدمات که درسطح فوق العاده بزرگی فعالیت میکنند وتجهیزات معدن زیرزمینی ،منطقه ای که قبلاً کوماتسو درآن قرارداشت.پیش میرویم ،فناوریهای ساخت کوماتسو ،که باتأکید برکیفیت وقابلیت اطمینان ،باآن KMCیک پارچه خواهدشد.درعین حال ،مایک قدم جلوترخواهیم رفت ،تانمایندگی فروش لودر کوماتسو تقویت شود وسیستمهای فروش وخدمات کوماتسو وKMC ،که هردو دارای آن هستندتجربه وتخصص گسترده ای که دراین زمینه پرورش یافته است.فرآیندتهیه غذای جدی باتوجه به نیازهای مشتریان است. همان طورکه مابااستفاده ازنقاط قوت Komatsu وKMC ،مابدنبال تولیدخواهیم بودهم قطعات ماشین های راهسازی معادل ۱۰٪یابیش تراز فروش قطعات ماشین های راهسازی در FY2021.

نقاط قوت قطعات ماشین آلات راهسازی و معدنی

توسعه منابع انسانی بنیانگذارMeitaro Takeuchi تقریباًیک قرن پیش درشهر کوماتسو ،بخشدارایشیکاوا ،آموزشی ویبولیتین کوماتسو راتاسیس کرد.شاهدبوده امTakeuchiفناوری های برتراروپا درآن زمان ،چهاراصل مدیریت توسعه جهانی ،کیفیت رابیان میکند.اول ،نوآوری فناوری وتوسعه منابع انسانی.تعهد به توسعه منابع انسانی درتولید قطعات ماشین آلات راهسازی ومعدنی ،دارایی ارزشمندبرای کوماتسو ،امروز دراین شرکت زندگی میکند.KOMATSU Way همانDNA كوماتسو است كه بيان گرنقاط قوت آن است.کوماتسو، اعتقاداتی که ازاین نقاط قوت ،نگرشها والگوهای اساسی حمایت میکندرفتارهایی که براساس تجربیات پیشینیان مابناشده است به مقابله باچالشهای پیش روی آن هاپرداخت.با تغییرمحیط عملیاتی ،کوماتسو بدنبال توسعه عملیات خوداست درمقیاس جهانی وتبدیل شدن به یک شرکت قویتر ورشد. برای تحقق این هااهداف ،انتقال راهKOMATSUبه کارمندان بامابسیار مهم خواهدبود فرهنگها وآداب ورسوم مختلف درسراسرجهان واجرای این اصول درروشی که کارمندان رادرهمان بردار هم سوکند.کارمندان پشتیبانی کوماتسو
بعنوان یک شرکت جهانی کوماتسو عملیات خودرا درسراسرجهان توسعه میدهد،وتقریباً ۷۰٪از کارکنان آن نمایندگی فروش لودر کوماتسو ژاپنی براین اساس ،توسعه منابع انسانی که درجوامعی که به آن هاخدمت میکنندریشه داردضمن ارتقاء پذیرش متقابل شماره فنی قطعات کوماتسو وفرهنگهای کشورها ومناطق مختلف است اهمیت روزافزون پیدامیکند. عملیات درسراسرجهان بایدباالقاب کوماتسو القاشود.

فیلتر روغن قطعات ماشین آلات راهسازی و معدنی

رقابت پذیری تولید،که شامل میشودمقادیری که از کوماتسو وبهبودمحل کار پشتیبانی میشود ،توسط کارمندان محقق میشود.بهبود وانتقال مهارت درمحل کاراین مهارتهای استثنایی انباشته شده درمکانهای کاری است که کوماتسو راقادربه ارائه کیفیت بالامیکند ومحصولات بسیارقابل اعتمادساخته شده برروی فناوریهای پیشرفته وهم چنین خدماتی که ارائه میدهند.آرامش خاطربه مشتریان. برای توسعه بیش ترجهانی تجارت خود، مادرتلاش هستیم تاپیشرفت کنیم ومهارت های محل کار رادرداخل وهم چنین در تأمین کنندگان وتوزیع کنندگان مادرسراسر جهان انتقال دهید.بخشهای تولیدی کوماتسو مدتهاست که مشغول چنین مهارتهای پیشرفتی بوده اند.فعالیت های انتقال ،تلاش های همیشگی آن برای بهبودمهارت های محل کار ازطریق تقویت شماره فنی قطعات کوماتسو است.برای تکمیل این تلاشها ،مااخیراً درحال ایجادفنی هستیم.مراکزآموزش مهارت مجهزبه تجهیزات و ماشین آلات آموزشی تخصصی.این هانمایندگی فروش لودرکوماتسو مراکز آموزشی برای کمک به تکنسین هامهارتهای اساسی خودرا بکار میگیرند. علاوه بر این ،همه المپیکهای فناوری Komatsuسالانه بعنوان رویدادی برای سنجش سطح مهارتهای فنی مابرگزار میشود. این رویداد بعنوان یک مرحله بعدمشاهده میشودمسیر پیشرفت وتعالی بعنوان یک تکنسین ،وبطورمداوم مشارکت حدود۲۰۰رقبا راکه ازتولیدانتخاب شده اند ،قطعات ماشین های راهسازی میکندپایگاه دربیش از ۱۰کشور .المپیک فناوری کام کاموسو فرصتی برای نمایندگان کشورها ومناطق است.درسرتاسرجهان برای افزایش سطح مهارتهای خودبصورت متقابل.این باعث میشود کوماتسو بطورمداوم سطح مهارت کلی رابهبودببخشد کوماتسو ضمن تشویق وایجادانگیزه درتکنسین ها و مربیان جوان.توسعه منابع انسانی ازطریق فعالیت های کنترل کیفیت کوماتسو فعالیتهای کنترل کیفیت را ازسال ۱۹۶۱آغاز کرد وامروز این فعالیتها درسراسرجهان انجام میشود فعالیتهای کنترل کیفیت مامستلزم چرخه ای درحال انجام است. پیشرفت که درآن مامسائل رادر مکان های کاری واقعی که اصلاحی هستندرابررسی میکنیم اقدامات مربوط به منشاءمسائل. این فعالیت ها زیربنای بینظیر کوماتسو است کیفیت وقابلیت اطمینان وپیشرفت در بهره‌وری. علاوه براین ،محورمحل کارفعالیتهای کنترل کیفیت بعنوان مکانهایی برای توسعه منابع انسانی درنظرگرفته شده اندتواناییهای کارکنان در وب سایت ،مهارتهای ارتباطی و ویژگیهای رهبری راافزایش دهید.فعالیت های کنترل کیفیت کوماتسو برمدیریت کیفیت کل متمرکز شده اند،بهبود هردوکیفیت محصول وکیفیت کلیه فرآیندهای کاری. این فعالیت ها برروی A انجام میشودمبنای جهانی ،شرکتهای بزرگ ازجمله بخشهای اداری واداری.این فعالیتهاادامه خواهدداد که به جلوبرای کمک به کارمندان کوماتسو دربهبود قابلیتهای وب سایت خودادامه خواهیم دادومشاغل خودراتوسعه دهند.

المنت سرد کن موتور قطعات ماشین آلات راهسازی و معدنی

ایجادروابطی که مارا قادر میسازد باآن هاهم کاری کنیدتا به دستیابی کمک کنیداهداف آن هاازطریق تلاش های هماهنگ توسط گروه وتوزیع کنندگان آن رهبری/مدیریت ارشد
رهبران بایدمستقیماً درگیرشوند.مکان های کاری ومدیریت مشاغل باتأکید برمشارکت در قطعات ماشین آلات راهسازی و معدنی کل گروه ،ازجمله توزیع کنندگان وتهیه کنندگان ماهم چنین برای رهبران مربوط به فعالانه دستورالعملهایی راتعریف کرده ایم.برای اماکن کارساختمانی ،کوماتسو ازسکوی باز LANDLOGبه همراه ساخت وسازهای پیشرفته و ارتباطات وسایرتجهیزات استفاده خواهدکرد.ازآن جاکه پیشرفت درشبیه سازیهای ساختمانی راتقویت میکند وSMARTCONSTRUCTION رابرمبنای جهانی ترویج میکند.برای کار در معادن ،ماسیستم عاملهای بهینه سازی جدیدی راتوسعه داده ومرکزعالی AHS راکه درسال تاسیس شدتوسعه خواهیم داد.آوریل ۲۰۱۹ ،به سازمانی برای نظارت برمشاغل راه حلهای معدن درآینده است.کوماتسو ازفناوریهای قطعات ماشین های راهسازی برای پیشنهادجنگلهای هوشمندبرای ساده کردن کل فرآیند جنگل داری استفاده خواهدکرد.بطور هم زمان ،مادرتلاش خواهیم بود تاتجهیزات كشاورزی فشرده فناوری اطلاعات وارتباطات ،تأسیس مشاغل مرتبط وگسترش آن هاراتجاری كنیم.عملیات خارج ازکشور بامحوریت آسیا است.

اززمان راه اندازی راه حل SMARTCONSTRUCTION برای اماکن کارساختمانی درسال ۲۰۱۵ ،این راه حل دریک معرفی شده است. درکل بیش از۸،۷۰۰ وب سایت درژاپن (ازاوت ۲۰۱۹).علاوه براین ، این راه حل منجربه افزایش شدیددیجیتالی شدن آن شد.پردازش ازطریق وسایلی مانند:بررسی شرایط توسط هواپیماهای بدون سرنشین است. باپیش روی مااطلاعات محل کارسه بعدی راکه ازآن بدست آمده ،پیوند خواهیم داد.فرآیندهای دیجیتالی شده باپلتفرم LANDLOG مابرای ارتقاء اتوماسیون وبهینه سازی کل محلهای کار است. کوماتسو چشم اندازهایی رابرای اماکن کارآینده تدوین کرده است. دراین مکانهای کاری ،ازمقادیر خاک وسایردادههای جمع آوری شده درمحلهای کاربرای بهینه سازی برنامه های ساخت وساز ازطریق محاسبات ابری استفاده میشود تادستورالعملهای کاری به تجهیزات فشرده فناوری اطلاعات ارسال شود. این هم چنین ازاطلاعات برای صدور دستورالعمل برای سایرمناطق پروژه های ساختمانی ازجمله سفارش مواداضافی ساختمانی وکامیونهای زباله ازطریق سکو استفاده خواهدشد.محصولات سطح اتوماسیون و عملکردخود مختار درمحلهای کارآینده ،تمام تجهیزات ساختمانی وجودخواهد داشت.دستورالعمل کار را ازبستر دریافت کرده وسپس این مواردرا انجام دهید.دستورالعملهای خود مختارهنگام هم کاری باسایر تجهیزات درمحل کار بمنظورتحقق امنیت درکنارسطح بالایی ازبهره وری.برای تحقق این مکان های کاری ،کوماتسو بایدتوسعه مجموعه کامیون (اسم موقت) راانجام دهد ،محصولی که طراحی خواهدشد تاقابلیتهای ICT رادرتجهیزات موجودنصب کند.به این ترتیب میزان تجهیزات فشرده فناوری اطلاعات وارتباطات مورداستفاده در افزایش مییابد.مکان های کاری درعین حال ،تقویت فناوری اطلاعات وارتباطات بسیارمهم است.تجهیزات ،بطورخاص ازطریق افزایش خودکار وازطریق استقلال حاصل ازطریق ارتباط وهماهنگی بین تجهیزات. کوماتسو باتحقیق وتوسعه درزمینه فناوری های پیشرفته اتوماسیون واستقلال درحال پیشرفت است.چشم به معرفی ۵G وسایر موبایل های باسرعت فوق العاده سیستمهای ارتباطی واستفاده ازجهانی بادقت بالا فناوریهای سیستم ماهواره ای ناوبری.تظاهرات که یک بیل هیدرولیکی ویک کامیون کمپرسی خزنده رانشان میدهد ،هردوکاملاً بدون سرنشین ،خود مختاربرای حفاری وانتقال ازطریق چرخش ،خاک رابارگیری کرده وسپس آن راحمل کنید تادریک مکان مشخص اخراج شود.

ROE (Return on Equity) یک شاخص کلی است که سودآوری ،بازده دارایی واهرم مالی رادر برمیگیرد. بنابراین ،ماآن را بعنوان یکی ازخودنظارت میکنیم شاخص مدیریت ضمن توجه مداوم به هزینه سهام عدالت سهامداران است.ماتخمین میزنیم که هزینه سهام مابطورجهانی درحدود ۸٪است. بنابراین ،مایک ROE 10٪ یابالاتر بعنوان مدیریت راه اندازی کرده ایم.هدف،برای گسترش سهام عدالت (ROE –هزینه سهام عدالت سهامداران) ،مابرای بهبود ROEوکاهش هزینه سهام سهامداران تلاش خواهیم کرد.همان طورکه قبلاًنیز اشاره کردیم ،برای ارتقاء پایدار ROE،مابرای بهبودسودآوری تلاش خواهیم کرد.رشد دررابطه بابهره وری دارایی ،ماROIC (بازگشت سرمایه سرمایه گذاری) رابرای کنترل داخلی اعمال میکنیم. برای کنترل مناسب سرمایه درگردش درپاسخ به نوسانات تقاضای بازار ،مابه طوردوره ای چرخه تبدیل پول نقد سرمایه درگردش ازطریق ROIC رارصد میکنیم ،که
سرمایه گذاری شده درفرمول ROIC توسط سرمایه درگردش مربوطه بعلاوه داراییهای ثابت ملموس تعریف شده است. درضمن ،برای تهیه کنندگان ،ماپرداخت زودهنگام رامطابق باروش های تجارت آینده محور موردنیازدولت ژاپن انجام دهید. برای کارمندان ، مابعنوان یک بازگشت پاداش مرتبط بانتایج کسب وکار. بااین روش ،مادرتلاش هستیم تاROE را بهبودبخشیم وانگیزه کارکنان راهم زمان تقویت کنیم.
برای سهامداران وسرمایه گذاران ،ما درتلاش هستیم تابابهبود برنامه های IRوشرکتی ،که میتوانند باسهولت درآن سرمایه گذاری کنند،بسازیم.افشای اطلاعات ماهم چنین در تلاش هستیم تاازطریق چرخه مثبت حل مسائل ESGوهزینه سهام سهامداران راکاهش دهیم بهبود وتثبیت درآمددرمشاغل اصلی ما،بعنوان ماحکومت خودرا مطابق باکد حاکمیت شرکتهای ژاپن تقویت میکنیم ، ومحصولات ،خدمات وراه حلهای باکارآیی بالا ،کارایی وراه حلهای مناسب ،کاهش اثرات زیست محیطی واطمینان ازایمنی راارائه میدهیم.نسبت درآمدعملیاتی استکه برای ما بعنوان یک رهبرصنعت حفظ وبهبود قیمت فروش وکاهش مداوم تولید وهزینه های ثابت برای مامهم است. باتوجه به این که نسبت درآمدعملیاتی نشان دهنده این تلاش هابصورت جامع است ،مامعتقدیم که این یک شاخص مهم است که ارزش ماراارزیابی میکند وجود شرکت بعنوان هدف مدیریت برای نسبت درآمدعملیاتی ما،هدف مادرسطح برتر صنعت خواهدبود.

درحالیکه سرمایه گذاری لازم برای رشدرا انجام داده ایم ،کاهش کاملاًناخوشایند هزینه راهم زمان تضمین کرده ایم وازاین طریق برای تضمین سودآوری(جدایی هزینه هاازرشد) تلاش میکنیم. مابرای ایجادیک موقعیت مالی که قادربه ایجادتغییرات شدیددربازار باشد ،هستیم.به کنترل کامل هزینه های ثابت ادامه خواهدداد.تصمیم گیری درموردسرمایه گذاری درحالیکه به طورمداوم بذربرای رشدآینده ،مانندسرمایه گذاری وتحقیق وتوسعه درمناطق رشد ،سرمایه گذاری را ازمناطق معمولی تغییرخواهیم دادبه مناطق رشد ،در نتیجه تلاش برای سرکوب افزایش هزینه های ثابت است. دررابطه باپروژه های سرمایه گذاری خاص ،مادقت میکنیم.تصمیمات پس ازبررسی دوره های بازپرداخت درکمیته بررسی استراتژی وکمیته راهبری ما.براساس این تلاشها ، ماهستیم.تلاش برای دستیابی به رشد وبهبود سودآوری بالاترازمیانگین صنعت است.
درمورد سودسهام نقدی ،ماسیاست ادامه پرداخت پایدارسود سهام پس ازبررسی جامع درمورد ادغام راداریم.نتایج کسب وکار وبررسی برنامه های سرمایه گذاری آینده ،جریان وجوه نقد ومواردمشابه. بطورخاص ،ماسیاست حفظ یک پارچه راداریم.نسبت پرداخت ۴۰٪یابالاتر.دررابطه بابازپرداخت سهام ،ماقصدداریم اینکار رابه موقع وانعطاف پذیر درپاسخ به شرایط بازار ومالی انجام دهیم.بانگاه به آینده ،ماتلاش هایی رابرای دستیابی به اهداف مدیریتی برنامه جدیدمدیریت میان دوره ای وبه حداکثررساندن اهداف خودترویج خواهیم کردارزش شرکتها ،همان طورکه مانقش بخشهای حسابداری ودارایی راایفا میکنیم.

وضعیت مالی قطعات ماشین آلات راهسازی و معدنی

بازده سهامدارپیام از قطعات ماشین های راهسازی استثنایی تجارت مالی خرده فروشی business تجارت درامور مالی خرده فروشیratio نسبت بدهی به سهام(خالص)بهینه سازی بودجه بصورت تلفیقی برای بهینه سازی بودجه بصورت گروهی وکاهش ریسکهای ارزی باهماهنگی داراییها وبدهی های هرارز ،ماداریم یک عملیات بودجه توسط منطقه ایجادکرده وسیاست بودجه محلی راحفظ میکند. هریک ازستادهای منطقه ای مجهزبه یک کارکردبودجه محلی است شرکت بدون توجه به بخش تجاری درمنطقه مربوطه ،عمدتا ازطریق شرکت ،به شرکت های گروه Komatsu وجوه میدهدسیستم مدیریت وجه نقد(CMS)برای منطقه است. علاوه براین ،ازطریق CMSجهانی ،مادرحال تلاش برای تأمین بودجه درموردمبنای تلفیقی ،همان طورکه مادرهر منطقه بمعنای تأمین بودجه تکمیل میکنیم.در موردهرپایگاه تجاری KMC که یک شرکت تابع کاملاًمتعلق به FY2017شد ،ماآن ها رادرگیریم.CMS درهرمنطقه. ماتلاشهای خودرا برای افزایش بهره وری داراییها براساس یک پارچه درآینده ادامه خواهیم داد.

مابرای دستیابی به شاخصهای مالی آن هادستورالعملهایی رابرای شرکت های تابع تنظیم کرده ایم. باتنظیم مواردخاص ،درموردصدا ،ایمنی وتوانایی انجام تعهدات ،ما درتلاش برای حفظ وبهبود وضعیت مالی آن هاهستیم.دررابطه بابدهی شرکت های تابع ،حدبالایی رابرای هرشرکت فرعی تعیین میکنیم. بااینکار ، مانه تنهامیتوانیم به آن هاکمک کنیم تا پیشرفت خودرابهبود بخشند.ترازنامه بلکه یک سیستم عملیاتی ایجادکرده است که ازطریق روندترازنامه ،برترازنامه ها نظارت داشته باشد.بدهی میکند وسریعاًاقدامات لازم را انجام میدهد. درمورد سودسهام نقدی ،ماسیاست ادامه پرداخت پایدار سودسهام پس ازبررسی جامع درموردادغام راداریم نتایج کسب وکار وبررسی برنامه های سرمایه گذاری آینده ،جریان وجوه نقد ومواردمشابه. بطورخاص ،ماسیاست حفظ یک پارچه راداریم.نسبت پرداخت ۴۰٪یابالاتر. دررابطه بابازپرداخت سهام ،ماقصدداریم اینکار رابه موقع وانعطاف پذیر درپاسخ به شرایط بازار ومالی انجام دهیم. بانگاه به آینده ،ماتلاش هایی رابرای دستیابی به اهداف مدیریتی برنامه جدیدمدیریت میان دوره ای وبه حداکثررساندن اهداف خودترویج خواهیم کرد.ارزش شرکت ها،همان طورکه مانقش بخشهای حسابداری ودارایی راایفا میکنیم.

تجهیزات برقی قطعات ماشین آلات راهسازی و معدنی

مادر وب سایت های تولیدی بدنبال کاهش انتشارCO2 هستیم.کاهش مصرف انرژی این تلاشها شکل میگیرد ازپیشرفت دربهره وری ازقطعات جداگانه تجهیزات واستفاده ازفناوری های IoTبرای افزایش سطح بهره وری کلی خطوط تولید وکل کارخانه ها است. که درعلاوه براین ،مادرکل افزایش بهره وری رادنبال میکنیم فرآیندهای تولید ،ازجمله درتأمین کنندگان انرژی تجدیدپذیر هم چنین بعنوان ابزاری مهم برای برش CO2قرارگرفته است.تولیدگازهای گلخانه ای بنابراین ماهدف افزایش اهداف راتعیین کرده ایم.میزان مصرف انرژی تجدیدپذیر تاسال ۲۰۳۰ به ۵۰٪.منشورمحیط زیست زمین کوماتسو ،تاسیس درسال ۱۹۹۲ ،چهارموضوع زیست محیطی راتعریف میکندکه بایددرما موردتوجه قرارگیرند.
تلاش برای حفظ محیط زیست جهانی: ۱) تغییر آب وهوا.۲)ایجاد جامعه ای باچرخه موادسالم؛ ۳)حفاظت هوا ،آب وسایر محیط ها وهم چنین مدیریت آن هاموادشیمیایی؛و۴) تنوع زیستی است.که علاوه برمبارزه باتغییرات آب وهوا ،تمرکزمرکزابتکارات توصیف شده تاکنون ،مامعتقدیم که استفاده مؤثرازمنابع مهم دیگری است که بایدبه آن توجه شودوبرای تحقق جامعه پایداردراین جبهه هستیم تجارت“قطعات ماشین آلات سنگین”خودرا که مادرآن تولید مجددمیکنیم گسترش میدهیم موتورهای مورداستفاده ،گیربکس ها وسایر مؤلفه های کلیدی بطوریکه آن هامیتوانند باهمان کیفیت محصولات جدیدمتولدشوندسپس دربازار فروخته میشوددر قطعات ماشین آلات سنگین،مقیاس “قطعات ماشین آلات سنگین”تجارت بیش ازچهاربرابر بزرگ ترازسال قطعات ماشین آلات سنگین بود،نشان دادن مشارکت های افزایش یافته خوددرتأسیس جامعه ای باچرخه موادسالم. اهداف ۲۰۳۰ برای کاهش به زباله واستفاده ازآب تعیین شده است ،وما درحال تبلیغ هستیم.استفاده مؤثرازاین منابع برای تحقق این اهداف.باتوجه به تنوع زیستی ،اعلامیه تنوع زیستی توسط کوماتسو درسال ۲۰۱۱رونمایی شد.هرعملیاتی باهدایت این اعلامیه هدایت میشد وب سایت بامثال هایی یک موضوع تنوع زیستی رابرای پرداختن به آن انتخاب میکند مضامین ازجمله فعالیتهای حفاظت ازمناطق جنگلی مناطق ،آب سنگ هایاحیوانات نادراست. این وب سایت هادرحال پیشرفت هستند.ابتکارات مربوط به مضامین آن هادرداخل و خارج ازآن محل ازطریق هم کاری باجامعه محلی اعضا وسازمان هاباحرکت به جلو، کوماتسو هم چنان به استفاده ازمحصولات وراه حلهایی باعملکرد محیطی برترمحقق شده
ازطریق فناوریهای پیشرفته ودرعین حال نوآوری تولیدآن وب سایت هایی برای غنی سازی زندگی امروز ما وکمک به تحقق پایدارجامعه به نسلهای آینده فردامنتقل میشود

شرایط اقتصادی و بازار قطعات ماشین آلات راهسازی و معدنی

محیط تجاری که درآن کوماتسو فعالیت میکند وتقاضای بازاربرای محصولات خودممکن است بصورت اساسی تغییرکندنتیجه شرایط اقتصادی وبازار ،سیاسی واجتماعی شرایط، رقابتی یامواردمشابه که متفاوت هستند. ازمنطقه ای به منطقه دیگر.درکشورهای توسعه یافته اقتصادی درکه کوماتسو فعالیت میکند ،تجارت کوماتسو بطورکلی است متأثراز تغییرات چرخه ای دراقتصاد چنین مناطقی است.بنابراین ،عواملی که خارج ازکنترل کوماتسو هستند،مانندسطح مسکن شروع میشود ،تولیدصنعتی ،سرمایه گذاریهای عمومی
درتوسعه زیرساخت ها وسرمایه های بخش خصوصی،ممکن است قطعات ماشین های راهسازی برای محصولات کوماتسو راتحت تأثیرقراردهد. درحال توسعه کشورهایی که کوماتسو درآن فعالیت میکند ،کوماتسو دائماًپرداخت میکندتوجه به تغییرات تقاضابرای محصولاتش. بااینحال،این اقتصادهاتحت تأثیرتعدادی ازعوامل ناپایدارقراردارند،مانندتغییرات ناگهانی قیمت کالاها وارزش آن ارزها وبنابراین تغییردراین عوامل میتواند منفی باشدبرنتایج تجاری کوماتسو تأثیربگذارد.علاوه براین ،هنگامیکه اقتصادی است ویاشرایط بازاربه طرز چشم گیری ازآن چه انتظار میرفت تغییر میکند، کوماتسو هم چنین ممکن است ازجمله موارددیگر سفارشات کم تری راتجربه کند ازمحصولات خود،افزایش درلغو سفارشات توسط مشتریان وتأخیر دروصول مطالبات این تغییرات درفضای کسب وکار که درآن کوماتسو قراردارد.عملکردممکن است به کاهش فروش وموجودی ناکارآمد منجرشود.سطح و یاظرفیت تولید ،درنتیجه باعث میشود کوماتسو شودسودکم تری راثبت کرده ومتحمل هزینه های اضافی وتلفات.درنتیجه ،نتایج عملیات کوماتسو ممکن است باشد.تحت تأثیر قطعات ماشین های راهسازی قرارگرفته است.

نوسانات نرخ ارز قطعات ماشین آلات راهسازی و معدنی

بخش قابل توجهی ازفروش خارج ازکشور کوماتسو تحت تأثیرقرارگرفته است.نوسانات نرخ ارزخارجی. بطورکلی ،افزایش ارزش ین ژاپن دربرابر ارزدیگر باعث میشودتأثیر منفی بر نتایج عملیات کوماتسو میگذارد ،درحالیکه کاهش ارزش ین ژاپن دربرابر ارزدیگر خواهدبود.تأثیرمطلوب برروی آن. علاوه براین ،ارز ارزی نوسانات نرخ نیزممکن است برقیمتهای مقایسه ای بین تأثیربگذاردمحصولات فروخته شده توسط کوماتسو وکالاهایی که توسط رقبای خارجی آن درهمان بازاربه فروش میرسد وهم چنین هزینه مصالح مورداستفاده
درتولید چنین محصولاتی کوماتسو سعی درکاهش آن داردتأثیر چنین نوسانات نرخ ارزخارجی توسط قطعات ماشین آلات سنگین پایگاه های تولیدخود رادرسطح جهانی ومشارکت درتولید قرارمیدهدمحلی کوماتسو هم چنین قطعات ماشین آلات سنگین برای بحداقل رساندن فعالیتهای پرچینگری درگیراست تأثیرنوسانات نرخ ارزکوتاه مدت. علیرغم تلاشهای کوماتسو ،اگر ارز ارزی باشد.نتایج کوماتسو نرخ هافراتر ازانتظارات کوماتسو است.عملیات ممکن است تحت تأثیرمنفی قراربگیرد.

قانون و مقررات کشورهای مختلف قطعات ماشین آلات راهسازی و معدنی

کوماتسو درکشورهایی که درآن فعالیت میکندمقررات مربوط به آیین نامه ومراحل تصویب رادارد. درصورت وجودقوانین جدید ومقررات یااصلاحات درقوانین ومقررات موجودمربوط به عوارض گمرکی ،محدودیتهای ارزی وسایر مواردقانونی الزامات درکشورهایی که کوماتسو اجرامیشوند اجرا میشودعملیاتی است، کوماتسو ممکن است هزینه هایی رابرای رعایت آن متحمل شوداین قوانین ومقررات یاتوسعه ،تولید،فروش آن وعملیات خدماتی ممکن است تحت قطعات ماشین های راهسازی آن هاباشد.بااحترام به انتقال قیمت بین کوماتسو و وابسته به آن است.شرکتها ،کوماتسو مراقب است تابامالیات قابل اجرامطابقت داشته باشد.قوانین ژاپن ودولت های خارجی مربوطه.بااین وجود ،ممکن است که کوماتسو توسط این نمایخانه دیده شود.نگرانی مقامات مالیاتی مبنی براستفاده ازقیمت گذاری نامناسب.علاوه براین ،اگرمذاکرات بین دولتی شکست بخورد،ممکن است کوماتسو بامالیات مضاعف یااضافی متهم شود.هنگام مواجهه باچنین شرایطی غیرمنتظره، کوماتسو ممکن است تأثیرنامطلوب برنتایج تجاری خودبگذارد.

محصولات ونمایندگی فروش لودر کوماتسو تجاری کوماتسو برای دیدارباآنها لازم است.قوانین ومقررات زیست محیطی بطورفزاینده سخت گیرانه دربسیاری ازکشورها که کوماتسو درآن فعالیت میکند.برای این منظور،کوماتسو سهم قابل توجهی ازمدیریت خودرا گسترش میدهد.منابع ،ازجمله هزینه های تحقیق وتوسعه ،به مطابق بامقررات زیست محیطی وسایرمقررات مربوطه. اگر کوماتسو بدلیل مقررات اصلاح شده درموردمحیط زیست که درآینده تصویب شده است ،یادرصورت توسعه،تولید ،بایدهزینه های اضافی را متحمل شود وسرمایه گذاری اضافی کند.عملیات فروش وخدمات تحت تأثیرچنین مواردی قراردارد.مقررات اصلاح شده ،كوماتسو ممكن است نامطلوب راتجربه كند.تأثیر برنتایج تجاری خود قطعات ماشین آلات سنگین است.

مسئولیت تولید و قطعات ماشین آلات راهسازی و معدنی

درحالیکه کوماتسو درتلاش است تاکیفیت وکیفیت راحفظ وارتقا دهد.قابلیت اطمینان عملکرد ومحصولات خودرا براساس استانداردهای سخت گیرانه ای که درداخل کشورایجاد شده است ،کوماتسو ممکن است باادعاهای مربوط به کیفیت محصول وکیفیت ازجمله فراخوان یامواجهه باسایر مواردروبه روشود.تعهدات ناشی ازنقص غیرمنتظره درمحصولات یا سیستم های آن یاحوادث اگرهزینه های رسیدگی به اینگونه مطالبات یاسایر بدهی هاتحت پوشش بیمه نامه های موجود کوماتسو قرارنگیرد یاسایرابزارهای محافظتی ،چنین ادعاهایی ممکن است تأثیرمنفی بگذارد.

تهیه قطعات ومواد کوماتسو برای محصولات خودمیباشد. درمعرض نوسانات قیمت کالاها وانرژی است.قیمت افزایش درکالاها ،مانندمواد فولادی ،وهم چنین انرژیهایی مانند:نفت خام وبرق ممکن است هزینه تولیدمحصولات کوماتسو راافزایش دهند.علاوه براین ،کمبودقطعات ومواد ،ورشکستگی تامین کنندگان یاقطع تولیدتوسط تأمین کنندگان محصولات مورداستفاده کوماتسو ممکن است شرکت کوماتسو رادرتهیه به موقع قطعات ومواد وساخت محصولات خوددشوارکند،به این ترتیب بازده تولید کوماتسو کاهش مییابد.باتوجه به
افزایش درهزینه تولیدکه عمدتاتحت قطعات ماشین های راهسازی آن است افزایش درهزینه مواد، کوماتسو بطورعمده تلاش میکند.هزینه هاراکاهش داده وقیمت محصولات خود راتنظیم میکند.کوماتسو هم چنین درتلاش است تاباترویج هم کاری نزدیک تر،اثرات تهیه یاتولیداحتمالات رابحداقل برساند.دربین بخش های تجاری مرتبط بااینحال ،اگرافزایش در
قیمت کالاها وانرژی بیش ازانتظارات کوماتسو یاکمبود طولانی مدت مواد وقطعات بود.ممکن است نتایج عملیات کوماتسو تحت تأثیرمنفی قراربگیرد.

امنیت اطلاعات ،مالکیت معنوی قطعات ماشین آلات راهسازی و معدنی

وموارددیگر قطعات ماشین آلات سنگین کوماتسو ممکن است دریک دوره عادی فعالیت خود،اطلاعات محرمانه درموردمشتریان ولیست قیمت قطعات ماشین آلات سنگین خود به دست آورد. کوماتسو هم چنین دارای اطلاعات محرمانه تجاری وفناوری است. کوماتسو ازچنین اطلاعات محرمانه باآن هامحافظت میکند.نهایت دقت برای جلوگیری ازدسترسی غیرمجاز ازطریق حملات سایبری،دست کاری ،تخریب،قطعات ماشین های راهسازی، کوماتسو ازاقدامات ایمنی مناسب،ازجمله اجرای اقدامات ایمنی فناوری و تقویت آناستفاده میکند.قابلیتهای مدیریت اطلاعات بااینحال ،هنگامیکه یک نشت یاازبین رفتن اطلاعات محرمانه درمورد مشتریان واشخاص ،كوماتسو ممکن است مسئولیت خسارت یاآن باشد شهرت یااعتمادمشتریان آن به کوماتسو ممکن است باشد.تحت تأثیرمنفی قرارگرفته است. علاوه براین ،اگر تجارت محرمانه کوماتسو باشد واطلاعات فناوری به بیرون درز یاگم شده ویامورد سوء استفاده قرارگرفتند.شخص ثالث یاخصوصیات معنوی کوماتسو نقض شد.توسط شخص ثالث ،یاکوماتسو مسئولیت تخلف درقبال آن قرارگرفت.حقوق مالکیت معنوی شخص ثالث، تجارت کوماتسو است.نتایج ممکن است تحت تأثیر منفی قراربگیرد.۱۰مصیبت طبیعی ،جنگ ،تروریسم ،حوادث وموارددیگر میباشد.درصورت بروز بلایای طبیعی  (مانندزلزله ،سونامی وسیل) ،همه گیریها ،آلودگی رادیواکتیو ،جنگها ،اقدامات تروریستی ،آشوب ها،حوادث(مانندآتش سوزی وانفجار)،انتقادقطعات ماشین آلات سنگین غیرقابل پیش بینی یادخالت شخص ثالث یاعفونت ویروس رایانه ای بوده است.ممکن است درمناطقی که کوماتسو فعالیت میکندرخ دهد ،کوماتسو صدمات گسترده ای به یک یا بیشترازامکانات آن وارد میشودکه دراینصورت درمدت زمان کوتاهی نتوانست کاملاًعملیاتی شود.حتی اگرعملیات کوماتسو بطورمستقیم به چنین آسیبی نرسید.حوادث، سردرگمی درقطعات ماشین های راهسازی نمایندگی فروش لودر کوماتسو ،کمبوددرتأمین برق ،گاز وسایر لوازم مصرفی است.

راه KOMATSUارزشهایی را که همه افسران وکارمندان گروه کوماتسو ،ازجمله آنهایی که دربالاهستند ،توصیف میکندسطح مدیریت بایدبه شکلی ماندگاربه ارث برسد.برای اجرای راه KOMATSU ،لازم است که بامسئولیت پذیری رفتارکنیم.کوماتسو معتقداست اطمینان ازاحترام به حقوق بشردرنمایندگی فروش لودر کوماتسو وشرکت کاملاًضروری است.
بنابراین خط مشی حقوق بشر رابرای انجام فعالیت های تجاری درسراسرجهان کوماتسو اعمال میکند.این سیاست براساس اصول بین المللی حقوق بشرکه شامل اعلامیه جهانی بشراست تدوین میشود.حقوق کوماتسو علاوه برترویج فعالیتهای تجاری مطابق بااین فلسفه،فعالیتهایی راانجام میدهدکه احترام میگذارد.حقوق بشرمانند جلوگیری ازکار کودکان وکاراجباری واز بین بردن ساعات کاربیش ازحد ،پیش گیری تبعیض وآزار واذیت ،حق آزادی اجتماع ،حق معامله جمعی ،حداقل دستمزد ،بهداشت وایمنی ،وغیره ،مطابق با“اصول راهنمای سازمان ملل متحد(سازمان ملل)درباره تجارت وحقوق بشر” و“استانداردهای اصلی کارقطعات ماشین آلات سنگین”گروه کوماتسو قوانین ومقررات کلیه کشورها راکه فعالیت های تجاری خودراانجام میدهد مطابقت خواهدداد. جاییکه هنجاربین المللی حقوق بشرتأسیس شده وهم چنین قوانین ملی وجوددارد ،ماازاستاندارد بالاترپیروی خواهیم کرد.

منبع اگزوز قطعات ماشین آلات راهسازی و معدنی

شرکت باید“قوانین مدیریت ریسک”را بوجودآورد بدرستی ریسک رابشناسید ومدیریت کنید. برطبق قوانین ،این شرکت پرسنل مسئول خطرات فردی رامنصوب کرده است ،و بیش ترباعث تقویت بنیه محکم میشود،شرکت کمیته مدیریت ریسک راتشکیل میدهد.سیاستهای مدیریت ریسک کوماتسو راتدوین کنید ،ریسک راارزیابی کنید. اقدامات موجود، وکنترل خطرهادرهنگام ظهور.کمیته مدیریت ریسک مرتباًبررسی خودراگزارش میکندو فعالیت هابه هیئت مدیره است.شركت موقع تأسیس اورژانس تأسیس میكند.

خطرات جدی پدید می آیند وبرای بحداقل رساندن آسیبهای واقدامات مناسب رااجراکنید.درFY2018 ،کمیته مدیریت ریسک دوبار درسال تشکیل میشود.کمیته وضعیت اجرای ریسک راارزیابی کرد.اقدامات لازم راانجام داده وبرای جلوگیری ازبروز خطرات درپیش گرفته است.همین طورگزارش درمورد بررسی ها وفعالیتهای خودبه هیئت مدیره است.کمیته هم چنین برای بهبودمدیریت ریسک کارکرده است.سیستمها بصورت گروهی درسراسر جهان ازجمله شرکتهای تابع است.حسابرسی انطباق وریسک بعنوان بخشی ازفعالیتهای مدیریت ریسک، کوماتسو بوده است.انجام ممیزی رعایت ورعایت ریسک این ممیزی مواردی راشامل نمیشودکه درممیزی J-SOX موجود باشد.ممیزی هم چنین بدنبال شناسایی خطرات مربوط به انطباق باتأکیدویژه برتأیید وارزیابی وضعیت حقوقی است.ازطریق این ممیزی ها،مادرتلاش هستیم سطح آگاهیهای کنترل وانطباق رادرهر شرکت ودرهر بخش افزایش دهیم.باپیش روی ،هدف مااین است که روش های حسابرسی موردی رابهبودبخشیم وسطح عملیاتی ممیزی CRرا بعنوان بخشی ازریسک بالاببریم.

استانداردهای استقلال (قطعات ماشین آلات راهسازی و معدنی)

  • براساس موضع اصلی فوق ،هیئت مدیره عضو هیئت مدیره خارج راتعیین میکندکه درزیرفهرست شده استقلال ندارد.
  • شخصی که بعنوان شریک تجاری اصلی خود درمعاملات یااجرای مشاغل باشرکت یاشرکت تابع آن فعالیت میکند.برای شریک تجاری یاشخصی که درگیراجرای امورتجاری با شرکت یاشرکت تابع آن وشرکت یاآن میباشدقابل اجرااست.شرکت نمایندگی فروش لودر کوماتسو میتواندتأثیر چشم گیری درتصمیم گیری شریک یاشخص موردنظرداشته باشد.
  • شریک اصلی شرکت یاشخص قطعات ماشین های راهسازی اجرای تجارت آن (این امردرمورد شریک تجاری یایک شخص قابل اجرااست)شخصی که درگیراجرای امورتجاری با شرکت است ،وشریک تجاری مرتبط یاشخصی که درگیراجرای امورتجاری است.این امرمیتواند تأثیربسزایی درتصمیم گیری شرکت بگذارد.
  • مشاور (بازدیدکنندگان) ،حسابدار(های)معتبر ،حقوقی (وکالت)یاسایر افرادمتخصص(حرفه ای) که میتوانندمبلغ زیادی پول یاسایر مزایای مالی رابه دست آورند،به غیراز دستمزد اعضای هیئت مدیره خارج ازشرکت (هنگامیکه چنین مزایای مالی توسط یک مؤسسه درآمده به دست می آید،این موضوع درمورد شخص متعلق به چنین سازمانی صدق میکند.
  • شخصی که برای هریک ازلوازم یدکی بیل مکانیکی بالاتربرای مدت یکسال قابل استفاده است.
  • همسر یایک بستگان دردرجه دوم یک شخص مهم دربین افرادزیر شخصی که درگیرانجام امور تجاری است.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *