استارت ماشین آلات راهسازی و معدنی

استارت ماشین آلات راهسازی و معدنی

استارت کوماتسو هم چنین خود استارت کوماتسو ،موتور میل لنگ یاموتور استارت وسیله ای است که برای چرخش (میل لنگ)موتور احتراق داخلی بکار میرود تابتواندعملکرد موتور راتحت قدرت خودشروع کند. استارتاپ ها میتوانندبرقی ،پنوماتیک یاهیدرولیکی باشند.درمورد موتورهای بسیاربزرگ ،استارت حتی میتواند موتور احتراق داخلی دیگری باشد. موتورهای احتراق داخلی سیستمهای بازخوردهستند که پس ازشروع کار،برای شروع چرخه بعدی به بی تحرکی ازهرچرخه تکیه میکنند. دریک موتورچهار زمانه ،سکته مغزی سوم انرژی را ازسوخت رهامیکند ونیروگاه چهارم (اگزوز)رانیرو میبخشد وهم چنین دوضربه اول (ورودی ،فشرده سازی) چرخه بعدی وهم چنین قدرت بارخارجی موتور رابه وجود می آورد. برای شروع چرخه اول درآغاز هرجلسه خاص ،دوسکته مغزی اول بایدبه شکلی دیگرازخود موتور تولیدشوند. موتور استارت برای این منظوراستفاده میشود وپس از شروع کارموتور لازم نیست وحلقه بازخوردآن بخود پایدار میشود. قبل ازظهور موتور استارتر ،موتورها باروشهای مختلفی ازجمله فنرهای بادی ،سیلندر باروت وتکنیکهای انسانی ماننددستگیره میل لنگ قابل جابه جایی که جلوی میل لنگ راگرفتار میکرد ،سوار هواپیما میشدند ویامیکشیدند.بندناف که دوریک قرقره بازصورت زخم خورده بود.

ازروش میل لنگ دستی معمولاًبرای شروع موتور هااستفاده میشد اماناخوشایند ،دشوار وخطرناک بود. رفتاریک موتور درهنگام شروع کارهمیشه قابل پیش بینی نیست.موتور میتواندبه عقب برگردد وباعث چرخش ناگهانی معکوس شود.بسیاری ازمبتدیان دستی شامل یک لغزش یارهاسازی یک جهت هستندبطوریکه پس ازشروع چرخش موتور استارت کوماتسو ازموتور جدامیشود. درصورت لگدزدن ،چرخش معکوس موتور میتواندناگهان استارت رادرگیر کند وباعث میشود میل لنگ بصورت غیرمنتظره وخشن تند وتیزکند واحتمالاً به عملگرآسیب برساند.برای استارت زخم بندناف ،یک ضربه گیر میتواند اپراتور رابه سمت موتور یادستگاه بکشاند ،یاسیم استارت کوماتسو رابچرخاند وباسرعت زیادبه دورقرقره استارت شروع کند. حتی اگر میل لنگ هامکانیسم واژگون شدن داشتند ،باشروع موتور ، میل لنگ میتواندبه همراه میل لنگ شروع به چرخش کند وبطوربالقوه به فردی که موتور راخاموش میکندبرخورد کند. علاوه براین ،برای جلوگیری ازآتش سوزی بایدبرای عقب ماندن جرقه احتیاط کرد. باتنظیم جرقه پیشرفته،موتور میتواندبه عقب برگردد،درحالت معکوس کار کند و میل لنگ راباآن بکشید ،زیرامکانیزم ایمنی پیاده شده فقط دریک جهت کارمیکند.

اگرچه به کاربران توصیه شدكه انگشتان دست وانگشت شست خودرا درزیر میل لنگ بزنند وبکشند ،امابرای اپراتورهاطبیعی بودكه دسته راباانگشتان یک طرف ،انگشت شست ازطرف دیگر ،چنگ بزنند.حتی یک آتش سوزی ساده میتواندمنجر به شست شکسته شود.ممکن بودبایک مچ دست شکسته ،یک شانه دررفته یابدتر ازآن استفاده شود. علاوه براین ، موتورهای بزرگ تر بانسبت فشرده سازی بالاتر ،دست وپاگیر دست رابه تلاش بدنی ترتبدیل کردند.اولین استارت برقی درآرنولد نصب شد ،اقتباسی ازبنز ولو ،ساخته شده درسال ۱۸۹۶درشرق پکهام ،انگلستان ،توسط مهندس برق درسال ۱۹۰۳،کلایدجی. کلمن اولین استارت کوماتسو برقی رادرایالات متحده آمریکا اختراع ثبت اختراع ۰،۷۴۵،۱۵۷ رااختراع واختراع کرد. درسال ۱۹۱۱،چارلزاف.كترینگ ،به همراه هنری ام.للند ،ازشركت آزمایشگاه های مهندسی دیتون (DELCO)،اختراع ثبت اختراعات آمریكارا ۱،۱۵۰،۵۲۳برای یک استارت برقی درآمریكا اختراع وثبت كرد. (كترینگ پنج سال قبل ازمیلگرددستی درصندوقهای پول NCRراباموتور برقی جایگزین كرده بود.)

یکی ازجنبه های این اختراع دراین واقعیت وجودداردکه یک موتورنسبتاًکوچک ،باولتاژ وجریان بالاترازآن چه که برای کارمداوم امکانپذیراست ،هدایت میشود ،میتواندانرژی کافی را برای شروع کاربه میل لنگ موتور ارائه دهد.در ولتاژ ومیزان جریان موردنیاز ،چنین موتوری درچنددقیقه کارمداوم ازبین میرود ، امادرچند ثانیه موردنیازبرای شروع موتور نیست. استارت برای اولین بارتوسط Cadillac درمدلهای تولید درسال ۱۹۱۲نصب شد ،باهمان سیستم دراواخر همان سال توسط لنچستر تصویب شد. این استارت هاهم چنین هنگامیکه موتور کار میکرد بعنوان ژنراتور کار میکردند ،مفهومی که اکنون درخودروهای هیبریدی درحال احیااست.

اگرچه قراربود موتور استارت برقی برای تسلط بربازار خودرو ،درسال ۱۹۱۲ ،انواع مختلفی از استارت رقابت باآدامز ،S.C.A.T وجودداشته باشد. واتومبیلهای Wolseley که دارای استارت هوای مستقیم هستند وSunbeam یک موتور استارت هوارا بارویکردی مشابه باموتورهای استارت برقی Delco وScott-Crossley (یعنی درگیرشدن بایک حلقه دندانه دار برروی فلایویل) معرفی میکنند. اتومبیلهای استار وآدلردارای موتورهای بهاری بودند(که بعضاًازآن بعنوان موتورهای ساعت نیزیاد میشود)که ازانرژی ذخیره شده درفنرکه ازطریق چرخ دنده کاهش استفاده میکرد ،استفاده میکردند. اگر ماشین شروع بکارنکرد ،میتوان ازدسته استارت برای کاستن بیش تربهاراستفاده کرد.
یکی ازنوآوریهای اولین خودروی دوج ،مدل ۳۰/۳۵درمعرفی آن درسال ۱۹۱۴ ،یک استارت الکتریکی وروشنایی الکتریکی باسیستم ۱۲ولت (دربرابر شش ولتی بودکه درآن زمان معمول بود)بعنوان یک لوازم استاندارد است. چه یک ماشین نسبتاارزان قیمت بوددوج ازیک واحدتولیدکننده ترکیب استارت بااستفاده ازدینام جریان مستقیم بطوردائمی توسط چرخ دنده هابا میل لنگ موتور استفاده میکند. سیستم رله های الکتریکی اجازه میدهدکه این موتور بعنوان موتور هدایت شود تاموتور رابرای شروع به چرخش بکشاند وباآزاد شدن دکمه استارت ،کلیدکنترل کننده واحدرا بعنوان ژنراتور به عملکردبازگرداند. ازآنجا که استارت کوماتسو ژنراتور بطورمستقیم باموتور جفت شده بود ،دیگرنیازی به روشی برای تعامل وغیرفعال کردن درایو موتور ندارد.بنابراین دچارسایش مکانیکی ناچیزشد ودرعمل سکوت کرد. استارت ژنراتور تاسال ۱۹۲۹ازویژگیهای اتومبیلهای Dodgeبود. نقطه ضعف طراحی این بودکه بعنوان یک دستگاه دومنظوره ،این واحدازنظر قدرت هم بعنوان موتور وهم ازنظرتولید آن بعنوان ژنراتور محدودبود واین مسئله به مشکل تبدیل شد. باافزایش اندازه موتور وتقاضای الکتریکی درخودرو هاافزایش یافت.کنترل سوئیچ بین حالتهای موتور وژنراتور موردنیاز سوئیچ کلیداختصاصی ونسبتاًپیچیده ای است که بیش ترازتماس باکار سنگین یک موتور استارت اختصاصی مستعدشکست است. درحالیکه تولیدکننده استارت تادهه ۱۹۳۰ازنفع اتومبیلها کناررفت ،این مفهوم هنوزبرای وسایل نقلیه کوچک ترمفید بود وتوسط شرکت آلمانی SIBA Elektrik ساخته شدکه سیستم مشابهی راساخته است که بیش تربرای استفاده در موتور سیکلت ،اسکوتر ،اتومبیلهای اقتصادی(مخصوصاً این موتورها باموتورهای دوزمانه کوچک هستند وموتورهای دریایی .این هاتحت نام Dynastartبه بازارعرضه میشونداز آن جاکه موتورسیکلت هامعمولاً دارای موتورهای کوچک و تجهیزات الکتریکی محدود وهم چنین فضای ووزن محدود بودند ،Dynastart یک ویژگی مفیدبود. سیم پیچهای مربوط به استارت ژنراتورمعمولاً درون موتورپروازی موتور قرار میگرفتند بنابراین به هیچ وجه به یک واحدجداگانه احتیاج ندارند.

Ford Model T تاسال ۱۹۱۹ برروی میل لنگ هاتکیه می کرد. دردهه ۱۹۲۰ ،استارت های برقی دربیش تراتومبیلهای جدیدتقریباً جهانی شدند ورانندگی زنان وافرادمسن راحتتر شد. هنوزدردهه ۱۹۶۰اتومبیل هایی بادستگیره های استارت عرضه میشدند واین بعداًبرای بعضی از تولیدهاادامه داشت (مانند Citroën 2CV تاپایان تولید در۱۹۹۰). دربسیاری موارد ،میل لنگ هابرای تنظیم زمانبندی بجای شروع موتور مورداستفاده قرار میگرفتندزیرا جابه جایی های درحال رشد ونسبتهای فشرده سازی ،اینکار راغیر عملی میکردند. اتومبیلهای بلوک کمونیستی مانندلاداس اغلب اوقات دهه ۱۹۸۰ با میل لنگ شروع به ورزش میکردند.
برای اولین نمونه های تولیدموتورهای توربوجت آلمانی دراواخر جنگ جهانی دوم ،نوربرت ریدل یک موتورکوچک بنزینی دوزمانه بادوقلومخالف راطراحی کرد تاهم توربینهای گازی هواپیمای Junkers Jumo 004 و BMW 003 رابعنوان شکلی ازواحدقدرت کمکی شروع کند.چرخش دوقطبی مرکزی هرطراحی موتور رابچرخانید،این هامعمولاً درقسمت جلوی توربوجت نصب میشدند وخودشان بااستفاده ازطناب کشی شروع بکار میکردند تادرطی مراحل راه اندازی موتورهای جت که درآن نصب شده بودند ،کارکنند.

قبل ازنوآوری Chrysler درسال ۱۹۴۹ درکلیدسوئیچ استارت احتراق ترکیبی کلید،این استارت اغلب توسط راننده بافشاردادن یک دکمه نصب شده روی کف یاداشبورد کار میکرد. برخی ازوسایل نقلیه دارای یک پدال درکف بودندکه به صورت دستی پینینگ درایو استارت راباچرخ دنده حلقوی مجهزبه چرخ دستی درگیر میکردند ،پس ازرسیدن پدال به پایان سفر ،مدارالکتریکی رابه موتور استارت تکمیل میکردند.تراکتورهای Ferguson ازدهه ۱۹۴۰ ،ازجمله Ferguson TE20 ،موقعیت اضافی روی اهرم دنده ای داشتندکه سوئیچ استارت رادرگیر میکرد ،باجلوگیری ازشروع کار تراکتورها دردنده ،ایمنی راتضمین میکردند.

سیستم  هوا استارت ماشین آلات راهسازی و معدنی

برخی ازموتورهای توربین گازی وموتورهای دیزلی ،بویژه درکامیونها ،ازیک استارت komatsu پنوماتیک استفاده میکنند. دروسایل نقلیه زمینی این سیستم ازیک توربین دنده ای، یک کمپرسورهوا ویک مخزن فشارتشکیل شده است. هوای فشرده شده ازمخزن برای چرخاندن توربین استفاده میشود ،وازطریق مجموعه ای ازچرخ دنده های کاهش ،دنده حلقه رابرروی چرخ فلک ،همانندیک استارت komatsuبرقی ،درگیر میکند. موتورپس ازکار ،کمپرسور رابرای شارژمجدد مخزن سوار میکند.هواپیماهای دارای موتورهای بزرگ توربین گازی معمولاًبا استفاده ازحجم زیادی ازهوای فشرده شده با فشارکم شروع میشوند ،ازیک موتور بسیارکوچک که بعنوان یک واحدقدرت کمکی به آن گفته میشود ،تأمین میشود که درجای دیگرهواپیما قراردارد. ازطرف دیگر ،موتورهای توربین گازی هواپیمارا میتوان به سرعت بااستفاده ازموتور مبتنی برپنوماتیک مبتنی برزمین ،که به آن بعنوان سبد استارت یاسبدراه اندازی هواگفته میشود ،به سرعت شروع کرد.

درژنراتورهای دیزلی بزرگ ترکه درتاسیسات ساحلی بزرگ وخصوصاً درکشتی هایافت میشود ،ازیک دنده شروع پنوماتیک استفاده میشود. موتور هوامعمولاً ازفشار هوای فشرده شده درفشارهای ۳۰ تا۳۰ باراستفاده میشود. موتور هوا ازیک طبل وسط ساخته شده است به اندازه ی قوطی سوپ که چهار یابیش ترشکاف درون آن بریده شده است تااجازه دهد تاون هابصورت شعاعی روی درام قراربگیرند تااتاقهایی دراطراف طبل تشکیل دهند. درام درون یک محفظه گرد جبران میشود تاهوای ورودی برای شروع درمحلی که درام و ون هادرمحفظه کوچکی نسبت به سایرین تشکیل میدهند ،پذیرفته شود.هوای فشرده شده فقط باچرخاندن طبل میتواندگسترش یابد ،این امکان رامیدهد تامحفظه کوچک بزرگ ترشود وقراربگیرد.
استارت komatsu ازانرژی بالقوه ذخیره شده درفنر بامیل لنگ استفاده میکند تاموتور رابدون باتری یامتناوب شروع کند. باچرخاندن میل لنگ ،دنده حلقوی موتور رابه مش مشبک منتقل میکند ،سپس فنررا بادمیکند. باکشیدن اهرم رهاسازی ،تنش فنررا برروی سوراخ قرارداده وچرخ دنده رابرای شروع موتوربچرخانید. پین بعدازعمل بطورخودکار ازچرخ فلک جدا میشود.هم چنین مقرراتی فراهم شده است تاموتور بتواندبه آرامی بادست خودرابرای نگه داری موتور برگرداند. اینکاربا عملیاتی کردن اهرم سفردرست بعد ازدرگیری مشعل هواپیمای چرخ دار محقق میشود. چرخش بعدی دسته سیم پیچ درطول اینکار استارت رابارگیری نمیکند. استارت komatsuهای بهار رامیتوان درژنراتورهای موتور ،بسته های برق هیدرولیک وموتورهای قایق معدنی یافت ،که متداول ترین آن سیستم راه اندازی پشتیبان درکشتی های دریایی است.

 سوخت استارت ماشین آلات راهسازی و معدنی

برخی ازموتورهای بنزینی مدرن بادوازده یابیش تر سیلندر همیشه درابتدای فشاربرق حداقل یک یاچند پیستون دارند وباتزریق سوخت بداخل آن سیلندر واشتعال آن قادربه شروع کارهستند. اگر موتور درموقعیت صحیح متوقف شود ،این روش میتواندبرای موتورهایی که سیلندر کم تری دارنداعمال شود.این یکی ازراه های شروع موتور ماشین باسیستم توقف استارت komatsuاست.

موتور استارت برقی یاموتور میل لنگ معمولیترین نوع مورداستفاده درموتورهای بنزینی وموتورهای دیزلی کوچک است.موتور استارترمدرن یایک آهنربای دائم یایک موتورالکتریکی با جریان مستقیم زخم سری به موازات سری است که یک صلوئیداستارت(شبیه به رله)نصب شده روی آن است. هنگامیکه منبع تغذیه DCازباتری شروع شده برروی solenoid باشد ،معمولاًاز طریق یک کلید سوئیچ(“سوئیچ احتراق”)،solenoid اهرمی رادرگیر میکندکه پین درایو راروی درایو استارت فشاروارد میکند وپینون رابا استارت مشبک میکند.

حلقه چرخ دنده استارت ماشین آلات راهسازی و معدنی

الکترون هم چنین مخاطبین پرجریان رابرای موتور استارت کوماتسو بسته میکندکه شروع به چرخش میکند.باشروع موتور ،سوئیچ باکلید بازمیشود ،یک چشمه درمونتاژ الکترو مغناطیسی دنده پین راازدنده حلقه دورمیکند وموتور استارت متوقف میشود. پین استارت ازطریق یک کلاچ پاشنده بیش ازحد به شافت درایو خودچسبانده میشودکه به پین اجازه میدهد تافقط دریک جهت رانندگی راانتقال دهد.به این ترتیب ،درایو ازطریق پین به چرخ دنده حلقه چرخ منتقل میشود ،امااگر پین درگیربماند(مثلاً بدلیل این که اپراتوربه محض شروع موتور نتواندکلید رارهاکند یادرصورت وجودکوتاه وبرقی درگیرباقی میماند)،پین مستقل ازشافت محرک خودمیچرخد. این امرمانع ازرانندگی موتور استارتر میشود ،زیراچنین برگشتی باعث میشودكه استارت کوماتسو آن قدرسریع بچرخدكه ازهم جداشود.

ترتیب کلاچ sprag مانع ازاستفاده از استارت komatsu بعنوان ژنراتور درصورت استفاده درطرح ترکیبی ذکرشده دربالا میشود ،مگراین که اصلاحاتی صورت گرفته باشد.موتور استارت استانداردمعمولاًبرای استفاده متناوب طراحی شده است ،که مانع ازاستفاده ازآن بعنوان ژنراتور میشود. اجزای برقی استارت فقط برای عملکردکم تر از۳۰ثانیه قبل ازگرم شدن (بااتلاف خیلی آهسته گرماازتلفات اهمی)،برای صرفه جویی دروزن وهزینه طراحی شده اند.بیش تردفترچه های راهنمایی دارنده خودرو درهنگام تلاش برای شروع بکار موتوری که بلافاصله شروع بکارنکند ،دستور میدهدحداقل ده ثانیه بعدازهر ده یاپانزده ثانیه ازمیل لنگ موتور ،مکث کند.
این تنظیم پینیون کلاچ بیش ازحد درآغاز دراوایل دهه ۱۹۶۰به مرحله استفاده رسید.قبل ازآن زمان ،ازدرایو Bendix استفاده میشد. سیستم Bendix پین درایو استارت راروی شافت برقی هلیکوزی قرارمیدهد. هنگامیکه موتور استارت شروع به چرخش میکند ،بی تحرک مونتاژپینون درایو باعث میشود تاآن رابرروی مارپیچ سوارکند وبه این ترتیب باچرخ دنده درگیرشود. باشروع موتور ،عقب رانندگی ازچرخ دنده حلقه باعث میشودكه پین موتور درایو ازسرعت چرخش استارت بیش ترشود ،دراین مرحله پین یک درایو مجبوربه عقب شدن درشافت مارپیچ ودرنتیجه ازمش باچرخ دنده میشود. این عیب راداردکه اگر موتور مختصراًآتش گرفته شوداما بکارخود ادامه ندهد ،این چرخ دنده هاازکار می افتند.

کاهش دنده استارت ماشین آلات راهسازی و معدنی

درسال ۱۹۶۲،کرایسلر استارت رامعرفی کردکه دارای یک گیربکس بین موتور وشافت درایوبود. شافت موتورشامل دندانه های دنده ای كاملاًبرش خورده است كه یک پین راایجاد میكندكه باچرخ دنده مجاوربزرگ ترمشبک میشود تانسبت كاهش دنده رافراهم كند. این امرامکان استفاده ازمونتاژ موتور باسرعت بالاتر ،جریان پایینتر ،سبکتر وفشرده تر راهنگام افزایش گشتاور میل لنگ میدهد. انواع مختلفی ازاین طراحی استارت دراکثر خودروهای دارای موتوردیفرانسیل عقب وچهارچرخ ساخته شده توسط شرکت کرایسلرازسال ۱۹۶۲ تا۱۹۸۷ استفاده شده است.این سیستم هنگام حرکت موتور،صدای منحصر بفرد ومتمایز ایجاد میکند ،که منجربه نام گذاری آن به“Highland Park Hummingbird” شد.“اشاره به دفترمرکزی کرایسلردر Highland Park ،میشیگان میباشد.

استارت کاهش دنده کرایسلر مبنای مفهومی رابرای مبتدیان کاهش دنده که اکنون دروسایل نقلیه درجاده غالب هستندتشکیل داد.بسیاری ازخودروسازان ژاپنی دردهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰شروع به کاهش دنده کردند.موتورهای هواپیمای سبک نیزازاین نوع استارت استفاده گسترده ای کردند ،زیراوزن سبک آن مزیت خاصی راارائه میداد.

آن دسته ازمبتدیانی که ازقطارهای دنده افست مانند:واحدکرایسلر استفاده نمیکنند ،بجای آن ،درعوض ازقطارهای دنده اپیکلیک سیاره ای استفاده میکنند. استارت komatsu درایو مستقیم بدلیل اندازه بزرگ تر،وزن سنگینتر ونیازهای فعلی بالاترتقریباً منسوخ شده است.
فوردیک استارتاپ غیراستاندارد ،یک طرح “کفش قطبی متحرک”مستقیم درایو صادرکرد که بجای مزایای برقی یامکانیکی ،کاهش هزینه راارائه میداد. این نوع استارت ،سولونوئید رااز بین برد وآن رابایک کفش قطب متحرک ویک رله استارت جداگانه جایگزین کرد.این استارت به شرح زیرعمل میکند:درایور کلیدرا روشن میکند ،سوئیچ استارت رافعال میکند. جریان الکتریکی کوچکی ازطریق رله استارت فعال شده الکترومغناطیسی جریان مییابد ،مخاطبین رامیبندد وجریان باتری زیادی رابه موتور استارت میفرستد. یکی ازکفشهای قطبی که به جلومتصل است وبه درایو استارت وصل میشود وبه دورازموقعیت عملیاتی عادی آن قراردارد ،توسط میدان مغناطیسی ایجادشده توسط الکتریسیته ای که ازطریق سیم پیچ میدانی آن جریان دارد ،به موقعیت خودچرخانده میشود. این درایو استارت رابه جلودرگیر میکند تاچرخ دنده حلقه چرخ رادرگیرکند ،وهم زمان یک جفت مخاطب تأمین کننده جریان رابه بقیه سیم پیچ موتور استارت بسته میکند. هنگامیکه موتور شروع بکارکرد وراننده سوئیچ استارت راآزادکرد ،یک فنرکفش قطب راعقب میکشد ،که درایو استارت راازتعامل باچرخ دنده حلقه میکشد.

 

استارت کوماتسو اینرسی

دراین بخش هیچ منبعی ذکرنشده است.لطفاًباافزودن استنادبه منابع معتبر ،این بخش رابهبودبخشید. اطلاعات بدون مرجع ممکن است مشکل ایجادکرده وپاک شوند.یکنوع در موتور استارت الکتریکی استارت اینرسی است. دراین جا موتور استارت موتور رابطورمستقیم روشن نمیکند.درعوض ،موتور درهنگام انرژی،یک چرخ دنده سنگین راکه درون محفظه خود قراردارد ،تبدیل میکند. هنگامیکه واحدپرتابگر ،موتور به یک سرعت ثابت رسیده باشدجریان به موتورخاموش میشود ودرایو بین موتور وپرتاب توسط مکانیزم آزادراه قطع میشود. چرخ دنده چرخ دارسپس به موتور اصلی وصل میشود وبی تحرک آن برای شروع کارآن راچرخانده است. این مراحل معمولاًتوسط سوئیچهای برقی انجام میشود ،درحالیکه اپراتور ماشین ازیک سوئیچ کنترل دوموضع استفاده میکندکه برای چرخش موتور دریک موقعیت نگهداشته شده وسپس برای قطع جریان به سمت موتور ودرگیرکردن فلویل به سمت دیگرحرکت میکند.

مزیت استارت komatsu اینرسی این است که،زیراموتور مستقیماًموتور راهدایت نمیکند ،میتواندبرای موتور باهمان اندازه قدرت بسیارکم تری نسبت به استارت komatsu استانداردداشته باشد. این امربه موتور باوزن بسیارپایینتر واندازه کوچک تر وهم چنین کابلهای سبکتر وباتریهای کوچک تراجازه میدهد تاموتور راتأمین کنند.این امر استارت komatsu اینرسی رابرای هواپیماهای دارای موتورهای پیستون بزرگ شعاعی انتخاب رایج کرد.ضررافزایش زمان موردنیازبرای شروع موتوراست ،چرخاندن فلش به سرعت مورد نیازمیتواند بین ۱۰تا۲۰ ثانیه طول بکشد. اگرموتور تازمانیکه فلویل اتومبیل اینرسی خودرا ازدست نداده است شروع بکارنكرد ، بایداین روندرابرای تلاش بعدی تکراركنید.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *