فیلتر روغن ماشین آلات راهسازی و معدنی

امروزه براحتی میتوانیدهر کجااز ایران که هستید قطعات وانواع فیلتر کاترپیلار موردنیازخود راسفارش دهیدیکی از قطعاتی که به اینصورت می توانیدسفارش دهید فیلتر لودر کاترپیلار می باشد.فیلتر کاترپیلارشامل قطعاتی مانند:خاک گیرهواکش، طلق خاک گیر، فیلتر آب گیر گازوئیل، فیلتر روغن گیربکس وقطعاتی دیگرکه دارای تنوع بسیارزیاد ودرجه کیفیت عالی است ازآنجاییکه این برند دارای محصولات بسیارزیاد ومتنوعی میباشد.فیلتر روغن کاترپیلار فیلتری است که به منظورحذف آلاینده هااز روغن موتور، روغن انتقال ، روغن کاری روغن یا روغن هیدرولیک طراحی شده است.فیلترهای روغن درانواع مختلفی از ماشین آلات هیدرولیک استفاده میشوند.فیلترهای دیزل ژنراتوربعد ازمدت زمانی حتما بایدتعویض گردند تادیزل ژنراتور بهترکارکند وکارایی بیش تر ومصرف سوخت کم تری داشته باشد.این زمان تعویض بسته به نوع فیلتر ژنراتور متفاوت است.فیلتر های هیدرولیک در ابعاد وظرفیت مختلف قابل ارائه میباشدکه بستگی به نیازجریان ورودی روغن به دستگاه میباشد.ومعمولان زیر یکبارفشار ایجادافت فشارمی کند وجنسهای ،کربن استیل با پوشش گالوانیزه،آلومینیوم ،استنلس استیل، وپلاستیکی مانند پلی آمید میباشند.فیلتر های ارزان همیشه یک خریدموفق به شمارنمی آیند .بسیاری ازاین فیلتر ها بواسطه استفاده ازکاغذ نامرغوب موجب ایجادخسارت های جدی وهزینه های سنگین تعمیر موتور میگردند.

فیلتر روغن کوماتسو چرخشی ،موضوع مهر وموم شده وپیچ رانشان میدهد.فیلتر روغن کوماتسو است که بمنظورحذف آلاینده هااز روغن موتور ،روغن انتقال ،روغن کاری روغن یا روغن هیدرولیک طراحی شده است. فیلترهای روغن درانواع مختلفی از ماشین آلات هیدرولیک استفاده میشوند. عمده استفاده از فیلتر روغن درموتورهای احتراق داخلی در وسایل نقلیه موتوری داخل وخارج ازجاده ،هواپیماهای سبک وانواع کشتی های دریایی است. سایرسیستمهای هیدرولیک وسیله نقلیه ،مانندسیستمهای انتقال اتوماتیک و فرماندهی نیرو ،اغلب به فیلتر روغن مجهزشده اند.موتورهای توربین گازی مانندموتورهای هواپیمای جت نیزبه استفاده از فیلترهای روغن احتیاج دارند.گذشته ازاین کاربردها ، تجهیزات تولیدنفت ،حمل ونقل وبازیافت نیز فیلتر هارا درفرآیند تولید بکار میبرند.

کارتریج فیلتر روغن ماشین آلات راهسازی و معدنی

موتور های اولیه اتومبیل از فیلتر روغن کوماتسو استفاده نمیکردند.به همین دلیل ،همراه باکیفیت پایین روغن موجود ،تغییرات بسیارمکرر روغن موردنیاز بود.اولین فیلترهای روغن ساده بودند ،بطورکلی شامل یک صفحه نمایش قرارگرفته درورودی پمپ روغن. در۲۷نوامبرسال ۱۹۲۳ ،جورج گرینالگ ومخترعان آمریکایی ثبت اختراع شماره ۱۷۲۱۲۵۰ایالات متحده رابرای فیلتر روغن اتومبیل ثبت كردند وآن راPurolator نامیدندكه به عنوان پورتوآنتو “بعداً روغن خالص”نامیده میشود. فیلتر روغن Purolatorاولین فیلتر نفتی است که برای خودرواختراع شد وصنعت فیلترینگ رامتحول کرد. فیلتر روغن Purolator امروزنیز درحال تولیداست.

این اختراع اصلی یک فیلتر بایگانی بود:بیش تر روغن مستقیماًاز تابه روغن به قسمت های موتور موتور منتقل میشد وبخش کوچکی ازروغن بطورموازی بااولین ازطریق فیلتر جریان ازطریق فیلتر ارسال میشد. بنابراین روغن باگذشت زمان فیلتر شد.سیستم های فیلتر روغن بای بای مدرن برای موتورهای دیزلی دربرنامه های مصرفی بسیاررایج میشوند ،اما بدلیل کاهش احتمالی درهزینه های تعمیر ونگهداری ،مدتی دراستفاده تجاری بوده اند. فیلترهای روغن معمولاًدرنزدیکی وسط یاپایین موتور قراردارند.

بیش ترسیستمهای روان کاری تحت فشاردارای دریچه تسکین فشاربیش ازحدهستند تا روغن رادرصورت محدودیت جریان بیش ازحد از فیلتر عبورکند تاموتور را ازگرسنگی روغن محافظت کند.اگر فیلتر مسدودشده باشدویا روغن دراثرهوای سردغلیظ شود ،ممکن است بای پس فیلتر ایجادشود.شیر تسکین فشاربیش ازحداغلب در فیلتر روغن قرار میگیرد.  فیلترهایی که بگونه ای نصب شده اندکه روغن تمایل به تخلیه ازآن هادارد.

معمولاً سوپاپ ضدتخلیه رادرخود نگه میدارند تا روغن رابعد ازخاموش شدن موتور(یاسیستم روان کاری دیگر)در فیلتر نگهداشته شود. اینکاربرای جلوگیری ازتأخیر درساخت فشار روغن پس ازراه اندازی مجددسیستم انجام میشود. بدون سوپاپ ضداحتراق ،روغن تحت فشاربایدقبل ازمسافرت به سمت قسمت های کاری موتور فیلتر راپرکند. این وضعیت بدلیل کمبود اولیه روغن میتواند باعث سایش زودرس قطعات متحرک شود.

عناصر فیلتر روغن ماشین آلات راهسازی و معدنی

درطرحهای مکانیکی ازعناصر ساخته شده ازموادفله (مانند:ضایعات نخی) یاکاغذ فیلترشونده برای فیلتر روغن کوماتسو آلودگی وتعلیق استفاده میشود. باتشکیل موادبرروی محیط تصفیه ،جریان روغن بتدریج محدود میشود. این امربه تعویض دوره ای عنصر فیلتر روغن komatsu قطعات ماشین های راهسازی یاکل فیلتر ،اگراین عنصر بطورجداگانه قابل تعویض نباشد، نیازدارد.

فیلترهای روغن اولیه موتور ازساخت کارتریج (یاعنصر قابل تعویض) ساخته شده بودکه درآن یک محفظه دائمی شامل یک عنصر فیلتر یاکارتریج قابل تعویض است.این محفظه یا مستقیماًبرروی موتور نصب میشود یاازراه دور بالوله های منبع تغذیه وبرگشتی که آن رابه موتور وصل میکند. دراواسط دهه ۵۰ ،طراحی فیلتر اسپری روی فیلتر روغن komatsu قطعات ماشین های راهسازی معرفی شد:یک محفظه خودمختار ومونتاژعنصر که قراربود ازکوه آن جدانشود ،دورریخته شود وبایک نمونه جدیدجایگزین شود. این باعث میشود فیلتر راحتتر وبطوربالقوه کم ترآلودگی ایجادشود وبه سرعت تبدیل به نوع غالب فیلتر روغن نصب شده توسط خودروسازان جهان شد.کیتهای تبدیل برای وسایل نقلیه دراصل مجهزبه فیلترهای کارتریج ارائه شده بودند. دردهه ۱۹۹۰،خودروسازان اروپایی وآسیایی بطورخاص شروع به بازگشت به نفع ساخت فیلترهای عناصرقابل تعویض کردند ،زیراباتغییر فیلترها زباله کم تری تولیدمیکند. خودروسازان آمریکایی نیزبه همین ترتیب شروع به تغییرروی فیلترهای کارتریج قابل تعویض کرده وکیتهای مقاوم سازی برای تبدیل از فیلترهای چرخش به کارتریج برای برنامه های محبوب ارائه شده است.فیلترهای روغن موجود دربازار ازلحاظ تجاری ،مواد وجزئیات ساخت وساز آن هامتفاوت است.آن هاییکه ازمواد کاملاً مصنوعی بجزاستوانه های تخلیه فلزی موجود درآن ساخته شده اندنسبت به نوع مقوا /سلولز/ نوع کاغذسنتی که هنوزغالب هستندبسیار ماندگار وماندگارهستند. این متغیرها براثربخشی ،دوام وهزینه فیلتر تأثیرمیگذارد.

عملکرد فیلتر روغن ماشین آلات راهسازی و معدنی

فیلتر روغن کوماتسو مغناطیسی برای گرفتن ذرات فرومغناطیسی ازآهنربای دائمی یاالکترومغناطیس استفاده میکنند. مزیت فیلتراسیون مغناطیسی این است که حفظ فیلتر بسادگی نیازبه تمیزکردن ذرات ازسطح آهنربادارد. انتقال خودکاردر وسایل نقلیه غالباًدارای یک آهنربا درگلدان مایع برای توالی ذرات مغناطیسی وطولانی ترشدن عمر فیلتر سیال ازنوع رسانه است.بعضی ازشرکتها درحال ساخت آهنرباهستند که به قسمت خارج از فیلتر روغن یاشاخه های تخلیه مغناطیسی متصل شده اند،ابتدابرای وسایل نقلیه وموتور سیکلت دراواسط دهه ۱۹۳۰اختراع وارائه شده اند تادرگرفتن این ذرات فلزی کمک کنند.فیلتر روغن komatsu قطعات ماشین های راهسازی رسوب یاجاذبه گرانش به آلوده کننده های سنگینتراز روغن اجازه میدهد تادرپایین یک ظرف تحت تأثیرجاذبه مستقرشوند.

پاک کننده فیلتر روغن komatsu قطعات ماشین های راهسازی سانتریفیوژ وسیله ای برای رسوب دواراست که بااستفاده ازنیروی گریز ازمرکز بجای جاذبه برای جداکردن آلاینده هااز روغن ،به همان روش مانند:هرسانتریفیوژ دیگر.روغن تحت فشار واردمحفظه میشود وبه درون روتوردرام میگذرد تابتواندروی یاتاقان ومهر وموم بچرخد. روتوردارای دونازل جت تنظیم شده برای هدایت جریانی از روغن درمحفظه داخلی برای چرخاندن طبل است.سپس روغن به قسمت زیرین دیوارمیرود ،وباعث میشود آلایندههای روغن ذرات دردیواره های محفظه گیرکنند. محفظه بایدبه طور دوره ای تمیزشود ،یاذرات بحدی ضخامت انباشته میشوندکه چرخش طبل رامتوقف کند.دراین شرایط ،روغن فیلتر نشده دوباره چرخش مییابد.

فیلترهای روغن باراندمان بالانوعی از فیلتر بای پس هستندکه گفته میشودفواصل طولانی مدت تخلیه روغن راامکانپذیر میکند. فیلترهای روغن HEمعمولاًدارای اندازه منافذ ۳ میکرومترهستندکه مطالعات نشان داده است که باعث کاهش سایش موتور میشود.برخی ناوگان هاتوانسته اند فاصله بین تخلیه خودرا تا ۵-۱۰بارافزایش دهند.

تصمیم گیری درموردچگونگی تمیزکردن روغن بسیارمهم است زیراهزینه ها باسرعت زیاد باتمیز افزایش مییابد. باتعیین سطح بهینه تمیزبودن هدف برای یک برنامه کنترل آلودگی بسیاری ازمهندسان بافرایند بهینه سازی محل فیلتر موردچالش قرارمیگیرند. برای اطمینان ازتعادل موثرذرات جامد ،مهندس بایدعناصر مختلفی رادرنظربگیرد ، ازجمله این که فیلتر برای محافظت خواهدبود یابرای کنترل آلودگی ،سهولت دسترسی برای نگه داری ،وعملکردواحد درنظرگرفته شده برای رفع چالشهای مجموعه هدف است.

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *