آموزش تعویض فیلتر روغن ماشین آلات سنگین

دستگاه شاول و دامپ تراک

فیلتر روغن ماشین آلات سنگین که بیشترازیک قوطی بسیارساده بنظر نمیرسدولی ممکن است دراطمینان ازاینکه ماشین شماهرگزدرکنارجاده خراب نشودبسیار نقش بااهمیتی دارد.هنگام رانندگی،موتوراتومبیل شماروغن را بداخل فیلترعبور داده وفیلترروغن راتصفیه می­نمایدپیش ازآن که واردموتورشود.

بیشتررانندگان متوجه میشوندکه روغن قطعات متحرک موتوررابدرستی روغن کاری مینمایند،که موجب میشودعمرموتورافزایش یابد.اما مسئله بعدی که بسیارمهم است تمیزبودن روغن است که  نکته ای  بااهمیت است که ماازآن بی‌ خبر هستیم.مربوط به اینکه ازچه کسی سوال کنیم،جوابهای  متفاوتی برای این سوال که به ظاهر بسیارساده است اینکه هرچندوقت یک بارفیلتر روغن را حتما بایدتعویض کنیم  سازندگان ماشین بیشتر مواقع توصیه می­نمایندکه یکی درمیان باربا هربارتعویض روغن،فیلترروغن رانیز هم تعویض نمایید.اغلب سازندگان قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی وسازندگان روغن موتور هم همین توصیه رابرای تعویض فیلترروغن باهربارتعویض روغن مینمایند.

ازآن جاکه تولیدکنندگان ماشین م­ایل هستندباکمترین هزینه تعمیرونگهداری بامحصولات خود عرضه کنندوتولیدکنندگان روغن ویالوازم یدکی ماشین آلات ازواحدهایی که میفروشندسود کسب نمایند،بنظر میرسد که این تفاوت درپاسخهادر موردسود مالی میباشد.بنابراین،دراین مقاله میخواهیم دستورالعملهایی که مکانیک­‌های حرفه ای وکاربلدبرای نگهداری وتعویض صحیح فیلتر روغن آورده اند استفاده نماییم:

تعویض فیلتر روغن همراه باتعویض روغن موتور

همچنین تعمیرکارهانیزبانظرسازنندگان روغن موتور برای  هربارتعویض فیلترباتعویض روغن موافق هستندامابا این تفاوت که طول زمان میان هربارتعویض روغن چه قدر باشد.این بستگی دارد که به نوع موتور ماشین وفناوری مدرن یا قدیمی که آن است.این  اعداد رابایدازدفترچه ماشین خودبه دست آوریم.ممکن است که چراغ اتومبیل موتور شما روشن شود،شایدشما بهتر باشد که قبل از روشن شدن چراغ موتور فیلتر روغن ماشین آلات سنگین خود را تعویض نمایید.بسیاری موارد میتوانند دلایل روشن شدن چراغ موتور اتومبیل شماباشد.این ایده جالبی است که پیش ازهزینه بسیار زیادی برای تعمیرات،عیب های پیش پا فتاده را که  مانندخرابی و یاروشن شدن چراغ هشدار هستندرا بررسی نماییم.هنگامی که این چراغ روشن میشوند نشان دهنده این است که موتور درست کار نمیکنند،وآن هم میتواندنشان ازهمراهی دوده وخرده ذرات درجریان روغن باشندکه  موجب گرفتگی بسیار زودترازموعدمعمول فیلتر روغن میشود.

کارکردن موتور ماشین در شرایط سخت

حمل کردن بارهای سنگین ویادردمای بسیاربالا کار کردن، میتواندفشار بسیار بالایی رابه موتوروارد نمایدو حتمابایدروغن وفیلتر روغن را زودترو سری ترعوض شوند.البته همچنین که درچنین شرایطی میتواند   بقیه ی قطعات موتور رانیز بیشتر دچاراستهلاک نماید.فیلتر ­هادرموتور وظیفه جلوگیری ازذراتی رادارندکه با وارد شدن آن ­هابه موتور موجب عملکرد وبازدهی پایین ­­ترآنهامیشوند.فیلتر هواوفیلتر روغن ازاین دست فیلترهادرموتور ماشین  میباشند. که فیلتر روغن میتواندیکی ازاجزای بسیارمهم در عملکردموتورباشد.روغن به جهت اویل پمپ بداخل موتورپمپاژ میکندو وظیفه روان کاری قطعات موتور رابرعهده دارند. فیلتر روغن ماشین آلات سنگین ذرات داخل آن را،مثل شن ودوده راجلوگیری مینمایندتاازورودچنین آلودگیهای به موتور هنگام گردش روغن وروغن‌کاری قطعات آن جلوگیری میکند.فیلتر های روغن معمولا ارزان قیمت هستند، که به همین دلیل بیشتر کاربران تعویض فیلتر روغن راباهرتعویض روغن بعنوان اقدامی پیشگیرانه توصیه می­‌نمایند.

مراحل  تعویض فیلتر روغن ماشین آلات سنگین

ابتدا اولین کاری که شما باید انجام دهید این است کامیون ویاماشین سنگین خود راروشن نمایید.تابااینکارروغن گرم شودوذرات آلاینده یکجاجمع شوند.وازطرفی مراحل تخلیه کردن آسانترانجام شود.دقت داشته باشیدکه ترمزدستی درحالت درست قرار داده باشید.که دراین مرحله،شما به جک کف وپایه‌ جک نیاز دارید. که بااستفاده از آنها خودرو را ازجک کف بلندنمایید.جک بایدحنماجایی بین مهاربندجلو ودر بین لاستیکهای جلوقرار داشته باشد.توجه داشته باشیدکه خودروحتمادرسطحی صاف قرار داشته باشد که بتوان باکمک جک،لاستیکهای جلو خودرو رااززمین حرکت دهیم.تاجایگاه جک بسیار بااهمیت است.این جایگاه به مااطمینان میدهدکه‌ اگرجک خراب شود،خودرو روی مانیفتد!لاستیکهای عقب را هم باید حتمامحکم نماییدکه تاخودرو رابه سمت عقب حرکت ننماید.اگر میتوانیدآچارمناسب،فیلتر روغن، آچارفیلتر روغن،یک سطل برای خالی کردن روغن سوخته وروغن جدیدی که قرار است داخل ماشین ریخته شود تمامی مواردی که گفتیم بهتر است در دسترس داشته باشیمویا حتما در اسرع وقت باید تهیه کرده باشید.روغن خودرو هم بایدمناسب تهیه نماییدوهمچنین میتوانید ازدفترچه راهنماکمک بگیرید.شما باید خودرابه زیرخودرو برسانی ومحل روغن را پیدا نمایید. وپیچ ومهره ای که دارد راشل نمایید. اما بهتر است که پیش ازشل کردن، حتماسطل را در زیر آن قرار بدهید.روغن راازمخزن آن خارج نمایید. وپیچ راباپارچه‌ حتماتمیز پاک نماییدوباانگشتان خودآن رابه عقب بچرخانید. وسپس باکمک آچار،یک چهارم ویانصف یک دورکامل پیچ رابچرخانید.بااینکارپیچ محکم میشود.اماهنوزمهروموم لاستیکی محکم نشده‌است.باکمک آچار،میتوانیدفیلتر روغن رابازنمایید.وقبل ازاین که فیلتر راکامل ازبین رود،بایددوباره ظرف رازیر فیلترقرار بدهیدتاروغنی که ته آن باقی مانده است رادرفیلترقراردهد.فیلترقدیمی را باید حتما بافیلترجدیدتعویض نمایید.فیلترحتماباید از نظر سایز واندازه حتما متناسب بافیلترقدیمی باشد.البته حلقه‌ای به شکل اوی انگلیسی درفیلترقدیمی وجودداردکه بایدحتما آن راخارج نمایید.همچنین بایدبا روغن جدیدلبه فیلتر راچرب نمایید.البته بااینکارفیلترجدید خوب  محکم میشود.

نکات مهم در فیلتر روغن ماشین آلات سنگین

  • فیلتر را میتوانیدبادست محکم کرده وباکمک آچاریک چهارم دورکامل دوباره آن را بچرخانید.کار‌ تمام شده استما میتوانیدابزارهای خودرا اززیرخودرو جمع کنیدو از زیرو خودرو خارج شوید.
  •  همچنین میتوانیددو پایه جک رابرداریدوجک راپایین بکشانید.
  • البته اکنون بایدکاپوت را حتمابازنماییدودرپیچ روغن راکه سمت چپ موتوراست حتمابازنمایید.
  • ودر مرحله بعد به اندازه‌ نیازاست روغن درخودرو بریزید.درپیچ روغن رامحکم کنیدو کاپوت را هم ببندید.
  • وبعد میتوانید روغن سوخته رادوربریزید.
  • وهچنین میتوانیدده دقیقه باخودروحرکت نمایید.وسپس دوباره باکمک میله چک سطح روغن را حتمااندازه کرفته باشیدو که روغن کم نکرده باشد واگر احساس کردید که نیاز است حتما دوباره روغن بریزید.

کلام آخر

حتما شما عزیزان میدانید که خودروها برای بهتر کار کردن ودیرتر خراب شدن بهتر است که حتمادرفصل های مشخصی کیلومتری ویازمانی،تعویض روغن انجام شود.خودروهای سنگین نیز هم ازاین قواعد جدا نیستند.وبهتر است که تعویض روغن و فیلتر روغن ماشین آلات سنگین ،به موقع ودرزمان نیاز آن انجام شود،اینکار باعث این میشود که سلامت موتور راتضمین نمایید. وهمچنین سلامت موتور باعث عملکرد هرچه بهترخودرو میشود.همچنین شما عزیزان خود این مسئله رامیدانید که خودروهای سنگین،اگرباروغن سوخته حرکت کنند،بیشترازهمیشه میتوانندموجب آلودگی هوا بشوند.تعویض به موقع روغن این خودرو ها میتواند سلامت خودخودرو و هم چنین هوای تمیزاطراف را ضمانت نماید.

فروشگاه راهساز کوماتسو، با داشتن بزرگترین بانک قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات سنگین راهسازی، معدنی و ساختمانی برند های کوماتسو، کاترپیلار، ولوو، هیوندای، هیتاچی، کامینز، ایسوزو، میتسوبیشی، دوسان، دوو، نیوهلند، کبلکو، ترکس، لیبهر در کشور عزیزمان ایران، با مدیریت حاج آقا محمدعلی روحی، یکی از سرشاس ترین، با سابقه ترین و قدیمی ترین فروشنده های قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی و معدنی می باشد، این فروشگاه با مدیریت حاج آقا محمد علی روحی به دلیل شناخته بودن در بازار قطعات راهسازی ، و داشتن مشتری های با کیفیت و وفادار تمرکز خود را در ارائه بهترین خدمات و محصولات به مشتریان قرار داده بود و سعی و تلاش بر این بود که با مشتری مداری به کیفیت تکریم از مشتری تمرکز کند،

فیلتر روغن کوماتسو – فیلتر روغن کاترپیلار – فیلتر روغن ولوو – فیلتر روغن هیتاچی – فیلتر روغن بلدوزر – فیلتر روغن دامپ تراک – فیلتر روغن بیل مکانیکی – فیلتر روغن گریدر – فیلتر روغن هیوندا –

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *