تاریخچه شرکت کوماتسو (Komatsu)

کوماتسو (Komatsu) یک شرکت چندملیتی ژاپنی میباشدکه درساخت وساز،معدن،جنگل داری وتجهیزات نظامی وهم چنین تجهیزات صنعتی مثل ماشین آلات پرس،لیزر وژنراتورترموالکتریک شروع به فعالیت کرد.دفتر مرکزی آن درمینتو،توکیو،ژاپن میباشد.این شرکت پس ازشهر کوماتسو (Komatsu)،ایشیاکاوا،که درسال ۱۹۲۱تاسیس شد،ونام گرفت.درسراسرجهان،گروه کوماتسو (Komatsu) شامل ۲۵۸شرکت دیگر۲۱۵شرکت تابعه تثبیت شده و۴۲شرکت متعلق به روش سهامداری میباشد. کوماتسو (Komatsu) بعدازکاترپیلار،بزرگترین سازنده تجهیزات ساخت وسازی ومعدن کاری است. کوماتسو (Komatsu) همچنین میتوان گفت دومین تولیدکننده ماشین آلات و تجهیزات معدنی جهان پس ازکاترپیلاراست.بااینحال،دربعضی مناطق(ژاپن،چین)، کوماتسو (Komatsu) سهم بسیاربیشتری نسبت به کاترپیلاردارد.این عملیات تولیدات این کمپانی درژاپن،آسیا،آمریکا واروپااست.بیشتراز هفتاددرصددرآمدشرکت،حاصل ازفروش تجهیزات راهسازی ومعدنی اعم ازبولدوزر،دامپ تراک،بیل های هیدرولیکی،دستگاه‌های متحرک خردکن سنگ،گریدر،جرثقیل‌ زمینهای ناهموار،دستگاه تونل بری(TBM) ولودرهای چرخ داراست. کوماتسو (Komatsu) هم چنین بخش عمده‌ای به تولیدمحصولات الکترونیکی نیزمیپردازد.این تجارت با حدود ۷ درصدازدرآمد،درتولیدمحصولات الکترونیکی،شامل تراشه‌های سیلیکونی،سیلیکون پلی کریستالی که ازهردوبرای ساخت نیمه هادی (semiconductor)استفاده میشوند،تجهیزات ساخت نیمه هادی،تجهیزات اتوماسیون کارخانه واداری وتجهیزات جانبی مربوط به شبکه محلی،استفاده میشوند.قسمت های گوناگون کوماتسو (Komatsu)،تولیدات متنوعی درحوزه‌های مختلف داردمثل آهنگری فلز، پرسکاری، تولید لیفتراک،تجهیزات دفاعی و… است.اگر چه عملیات اصلی تولیدآن درژاپن است، کوماتسو (Komatsu) برنامه تولیدو فروش درکشورهای گوناگون جهان رادارامیباشد.

معنای کوماتسو (Komatsu)

کوماتسو (小松 (komatsu رابه ژاپنی به معنی “درخت کاج کوچک”به نام شهر کوماتسو (Komatsu) دراستان ایسکووانام گذاری شده است.کوماتسو (Komatsu) Iron Works توسط Takeuchi Mining Industryبعنوان یک شرکت تابعه برای ساخت ابزارهای صنعتی برای شرکت مادرشروع به فعالیت کرد.کوماتسو (Komatsu) درنهایت به اندازه کافی بزرگ برای فروش به عموم بودودرتاریخ ۱۳ماه ۱۹۲۱بعنوان کوماتسو (Komatsu) Ltd نام گرفت.

تشکیل شرکت کوماتسو (Komatsu)

ریشه‌ی پیدایش کوماتسو (Komatsu)به سال ۱۸۹۴بازمیگردد،زمانی که معدن تاکئوچی تاسیس شد.گسترش عمده‌ای درسال۱۹۱۷درجریان جنگ جهانی اول رخ داد،زمانیکه کارخانه آهن سازی کوماتسو (Komatsu) برای تولید تجهیزات معدنی وابزارآلات برای گسترش عملیات استخراج تاسیس شد.نام کوماتسو (Komatsu) درسال۱۹۲۱زمانیکه آهن آلات ازشرکت معدن جداشدوبه نام کوماتسو (Komatsu) تبدیل شد.تاشیرو شیراشی مهندسی بودکه بنیان گذارواولین رئیس بودوتاسال۱۹۲۵فعالیت کرد.دردهه۱۹۲۰تا۱۹۳۰این شرکت بعنوان تولیدکننده عمده ابزاروپمپهای ماشین آلات،ازجمله تولیدپرس فلزدرسال ۱۹۲۴واولین تراکتورمزرعه‌ای شرکت درسال ۱۹۳۱،بحساب میرفت.تولیدفولادازسال۵۱۹۳ شروع شد. درسال ۱۹۲۹تعدادکارکنان کوماتسو (Komatsu) تا۷۴۲نفرافزایش یافت که درسال ۱۹۲۱، تقریبا۱۲۱نفر بود ولی درطی مدت رکودشدیددرسال ۱۹۳۳تا۵۰۵ نفرکاهش یافت. ولی به سرعت باافزایش تولیددرسال ۱۹۳۶،این تعدادبه ۶۰۱ نفررسید.میسوگی ناکمورا درسالهای بین۱۹۳۴تا۱۹۴۶که رکودوجنگ بودرئیس شرکت بود.

درمدت جنگ جهانی دوم بدلیل ساپورت نیروی دریایی،شرکت کوماتسو (Komatsu) باساخت توپ وبولدوزرگسترش شدیدی پیداکرد.اولین محصول کوماتسو (Komatsu)بعدازجنگ جهانی،بولدوزربازطراحی شده درسال ۱۹۴۷ازخط مونتاژخارج شد.یک سال بعدموتور های دیزلی ساخته شدند.ازسال۱۹۴۷تا۱۹۶۴یوشیناری کاوای ریاست شرکت رابرعهده داشت که نقش کلیدی دربازسازی کارخانه وتبدیل به یک شرکت چندملیتی جهانی داشت.درطی جنگ کره بادستورایالات متحده برای تامین نیروهای خوددرکره،اقتصادژاپن رونق بسیاری گرفت.درآن زمان کوماتسو (Komatsu)،کارخانه‌هایی دراوازو، اوساکا، کاوازاکی،هیمی و کوماتسو (Komatsu) ژاپن داشت.لیفتراک، دامپ تراک وماشینهای مسلح شده،به خط تولیددرسال۱۹۵۳هم اضافه شدند.فعالیتهای بین المللی درسال۱۹۵۵افزایش یافت هنگامی که تجهیزات ساخت وسازورسانه‌هابه خارج ازکشورمتوجه میشدند.درسال۱۹۵۸فعالیت درهندبایک قرار دادمحکم بادولت هندبرای ساخت تراکتور، شروع شد.سه سال بعدتوافق نامه‌ای باشرکت کومینزآمریکابرای ساخت وفروش موتوردیزل بسته شد.

محصولات کوماتسو (Komatsu)

ازسال ۱۹۳۰، کوماتسو (Komatsu) تراکتوربرای ارتش ژاپن وهمچنین بولدوزر ها،تانک هاوتوپ خانه جنگی تولیدکردند.بعدازجنگ جهانی دوم،تحت ریاست جدیدیوشیناری کاوی، کوماتسو (Komatsu) بولدوزر های غیرنظامی ولیفتراک رابه تجهیزات خطوط خوداضافه کرد.درسال ۱۹۴۹تولیداولین موتوردیزل آغازشد.رشدآن بعنوان یک شرکت توسط تقاضای قوی برای بولدوزر های خوددرطول بازسازی پس ازژاپن دردهه ۱۹۵۰به آن کمک کرد.در اوت ۱۹۵۱شرکت به توکیومنتقل شد.تاسال۱۹۵۷این شرکت ازلحاظ تکنولوژیکی به قدری پیشرفت کردکه تمام مدلهای آن ازموتورهای خودکمپانی کوماتسو (Komatsu) استفاده میکردند.

ریاست کوماتسو (Komatsu)

درسال ۱۹۶۴ریویچی کاوی،پسر Yoshinari Kawai،رئیس کوماتسو (Komatsu) شدوشروع به صادرات محصولات خودکرد،بدنبال مقابله باتصویرپس ازجنگ محصولات ژاپنی که بعنوان محصولاتی ارزان وبدساخته شده جلوه می کردپرداخت.درژوئیه سال۱۹۶۷،واردبازارایالات متحده شد،باتوجه به کاترپیلارکه بزرگترین سازنده بلدوزردربازارداخلی خودبود،توانست میزان بسیاربالایی ازمحصولات خودرابه فروش رساند.

دردهه ۶۰رشدشرکت کوماتسو (Komatsu) به حدی رسیدکه دیگرنیازبه یک مرکزفرماندهی بود.پس ساختمان کوماتسو(Komatsu) درتوکیو ژاپن ساخته شد.ودرسال ۱۹۶۴شرکت جایزه کیفیت دیمینگ که به نام محقق کیفیت آمریکایی ویلیام ادواردزدیمینگ بود،دریافت کرد.نوشته‌های دیمینگ درزمینه کنترل کیفیت بین سالهای۱۹۵۰تا۱۹۵۲به کتاب مقدس تولیددرژاپن تبدیل شده بود.ریوچی کاوای درسال ۱۹۶۴به ریاست شرکت کوماتسو(Komatsu) رسید.دهه۶۰شاهدتوسعه اقتصادی ژاپن درنتیجه جنگ ویتنام بودوگسترش کوماتسو (Komatsu) باسرعت بیشتری ادامه یافت.دراواخردهه یک کارخانه تولید موتور جدید شروع بکارکرد.یک بولدوزرکنترل رادیویی ساخته شدویک مرکزتحقیقات فنی تاسیس شد.

پیشرفت جهانی کوماتسو (Komatsu)

درسال ۱۹۷۰شرکت کوماتسو (Komatsu) اولین سرمایه گذاری مستقیم خوددرآمریکا راشروع کردوباتاسیس کارخانه کوماتسو (Komatsu) آمریکادیگرفعالیتهای خارجی درسنگاپور،استرالیا،مکزیک،برزیل وچین نیزبسرعت دنبال شد. درسال ۱۹۸۱کوماتسو (Komatsu) جایزه کنترل کیفیت ژاپن راگرفت تاازکیفیت تولیدبرجسته این شرکت قدر دانی کند.دراین بین کوماتسو (Komatsu) زمینهای بزرگی برای توسعه خودخریداری کرد.که ازطرف دیگرشرکتهای دیگری نیز واردشدند مثل کاترپیلاردرآمریکا،شرکتهایی درکاناداوشرکت همومگ ای جی درآلمان غربی است.درسال ۱۹۸۷شرکت کوماتسو (Komatsu) دربازارهای دیگری نیزگسترش یافت،مانندتاسیس دوشرکت تابعه مالی در اروپا،بازارماشین مدل سازی تزریق پلاستیک وتوسعه تلفن درپایانه‌‌های ترمینالی میباشد.درهمین زمان بازارساخت وسازتغییرکردوفروش شرکت کوماتسو (Komatsu) شروع به سقوط کرد.ازسال ۱۹۸۵تا۱۹۸۷هرساله فروش شرکت دچارسقوط شد.به همین دلیل رئیس هیئت مدیره،رئیس وقت شرکت راعزل کردوتغییرات شروع شدندمانندتقسیم بندی شرکت به سه حوزه آمریکا،اروپا وژاپن است.

درسال ۱۹۸۸شرکت یک زیر مجموعه به نام تجارت بین المللی کوماتسو (Komatsu) به خوداضافه کردکه برای افزایش واردات به ژاپن درمقابل دولت ژاپن متعهدشدکه تجارت مازادخود راباافزایش واردات کالاهای خارجی کاهش دهد.در نتیجه ماشینهای وارداتی ازکاناداوایتالیاونروژبه ژاپن آورده میشدندودربازاردست دوم فروشی درتوافق بین کوماتسو (Komatsu) ودیگرشرکتهابه فروش میرسیدند.

دراین سال کوماتسو (Komatsu) وشرکت درسر(Dresser)،شرکت کوماتسو (Komatsu) درسر رابرای تولیدتراک‌هاودیگرتجهیزات معدنی تاسیس کردند.این شراکت۵۰-۵۰ تاسال ۱۹۹۴ادامه داشت تااین که کوماتسو(Komatsu) سهام شرکت درسرراخریداری کرد.تولیدات معدنی کوماتسو(Komatsu) تلفیقی ازنام سیستمهای معدنی کوماتسو (Komatsu) درسال ۱۹۹۷بود.برای جلوگیری ازاین سردرگمی درنام محصول،این کارخانه تغییرنام به هال‌پک که نام خط تولید مشترک بادرسربود،داد.این نام پیشینه‌ای ازسال ۱۹۵۷درتولیدماشین دامپ تراک داشت که دروابکو استرالیا میتوان آن رایافت.درسال ۱۹۸۹کوماتسو  (Komatsu) بخشی ازسهام هانومگ ایجی راخریدوازسال ۲۰۰۲ “ کوماتسو (Komatsu) هانومگ ایجی” زیرمجموعه شرکت بین المللی میباشد.درطی دهه ۹۰طی توافقی باشرکت اروپایی ماکسی،دامپ تراکهای تولیدشده تحت لیسانس کوماتسو (Komatsu) توسط ماکسی به فروش میرسید.البته سال۲۰۰۸ماکسی توسط شرکت کره‌ای دوسان خریداری شد. کوماتسو (Komatsu) درسرتاسرجهان درحال خریدشرکتهای تولیدکننده مرتبط واعطای نمایندگی درتمامی قاره‌هامیباشد.

کوماتسو (Komatsu) درخارج ازکشور

توسعه درخارج ازکشور،تمرکز اصلی دردهه ۱۹۷۰بود،باشرکت کوماتسو (Komatsu) America درفوریه ۱۹۷۰درایالات متحده شروع شد.یک سال بعد،درژانویه سال۱۹۷۱،کوماتسو (Komatsu Singapore Pte) است.آموزشی ویبولیتین درسنگاپورتاسیس شد.سپتامبر۱۹۷۴تاسیس Dina کوماتسو (Komatsu) ملی S.A. de C.V.یک سرمایه گذاری مشترک باکامیون DINA S.A است.که درمکزیک بود.آوریل ۱۹۷۵تاسیس کوماتسو (Komatsu do Brasil Ltda )بود.در برزیل این شرکت بولدوزر کوماتسو (Komatsu) D50A راتولیدکرد،که اولین تولیدتجهیزات ساخت وسازدردریای کوماتسو (Komatsu) بود.کوماتسو (Komatsu Australia Pty.، Ltd )دراسترالیا درفوریه ۱۹۷۹تاسیس شد.

دردهه ۱۹۸۰، کوماتسو (Komatsu) وHarvester بین المللی ایالات متحده یک سرمایه گذاری مشترک برای تولیدتراکتورهای کم مصرف به نامKIMCOداشتند.درسال ۱۹۸۲،PT کوماتسو (Komatsu Indonesia) تاسیس شدوتولیددر سال ۱۹۸۳دراندونزی شروع شد.دوبخش درایالات متحده برای تولیددرسال۱۹۸۵تاسیس شد،کوماتسو (Komatsu America Manufacturing Corp) و همچنین کوماتسو

( Komatsu America  Industries LLC) کوماتسو (Komatsu Industries Europe GmbH) درسال ۱۹۸۶ درآلمان تاسیس شد.درسال ۱۹۸۹، کوماتسو (Komatsu) سهم Hanomag AG راخریداری کردوازسال ۲۰۰۲شرکت کوماتسو (Komatsu) Hanomag GmbH یک شرکت ۱۰۰٪بین المللی شد.

کوماتسو (Komatsu) دراروپا

درطول دهه ۱۹۹۰، کوماتسو (Komatsu) دراروپا باMoxyتاسیس شده بودکه توسط کوماتسو (Komatsu) طراحی شده بود.کامیون،سواری بااستفاده ازمجوزبرای بازاراروپاتوسط Moxyساخته شد.(درسال ۲۰۰۸ Moxy توسط Doosan ازکره گرفته شد. کوماتسو (Komatsu) باFAIایتالیاواردسرمایه گذاری شدوباافزایش سهم کوماتسو (Komatsu) ،شرکت درسال ۱۹۸۵به FKI Fai کوماتسو (Komatsu Industries S.p.A) تغییر نام داد،که درسال ۲۰۰۰به کوماتسو (Komatsu Utility Europe S.p.A) تغییرنام داد،زمانیکه کوماتسو (Komatsu) مالکیت ۱۰۰٪ راپذیرفت.درسال ۱۹۹۳،دوسرمایه گذاری مشترک باCummins تشکیل شد؛کوماتسو (Komatsu Cummins Engine Corporation (KCEC) )وبرای تولیدموتورهای Cummins درژاپن وشرکت Cummins کوماتسو (Komatsu Engine (CKEC) )برای تولیدموتورهای کوماتسو (Komatsu) درایالات متحده است.یکیدیگرازسرمایه گذاری مشترک درسال۱۹۹۷برای تولیدموتورهای صنعتی درژاپن بود.

کوماتسو (Komatsu) درآسیا

توسعه بیشتردرخارج ازکشور،دردرجه اول درآسیا،دردهه ۱۹۹۰انجام شد. کوماتسو (Komatsu) Vietnam Co،Ltdدرویتنام درسال ۱۹۹۵؛کوماتسو (Komatsu Changlin Construction Machinery Co،Ltd). (نام تجاری کوماتسو (Komats Changzho) )ماشین آلات ساخت وسازدرنوامبر۲۰۰۰)درChangzhou،چین درسال ۱۹۹۵؛کوماتسو (Komatsu Shantui )ساخت ماشین آلات شرکت،آموزشی ویبولیتین درسال ۱۹۹۵؛بانکوک کوماتسو (Komatsu Co.،Ltd) درتایلند؛ کوماتسو (Komatsu) شانگ های آموزشی ویبولیتین درسال ۱۹۹۶درشانگ های،چین؛Industrial Power Alliance Ltd.درژاپن،یک سرمایه گذاری مشترک باCummins درسال ۱۹۹۸؛L & T-کوماتسو (Komatsu Limited) درهنددر سال ۱۹۹۸(سهام فروخته شده درسال ۲۰۱۳)؛ودربرزیل درسال ۱۹۹۸٫کوماتسو (Komatsu Brasil International Ltda) است.

کوماتسو (Komatsu) درآلمان

درسال ۲۰۰۰، کوماتسو (Komatsu) باگروه Linde آلمان درزمینه فروش وساخت کامیونهای بالابرکارمی کرد.درسال۲۰۰۱،کوماتسو(Komatsu GALEO )رابعنوان یک مارک جدیدتجهیزات ساخت وسازنسل جدیدبرای توزیع جهانی تاسیس کرد.۲۰۰۲، کوماتسو (Komatsu Italy S.p.A) تاسیس شد.درسال ۲۰۰۴،شرکت کوماتسو (Komatsu) جنگلABبرای خریدPartek Forest ABسوئد،تولیدکننده ماشین آلات جنگلی تاسیس شد.هم چنین درسال ۲۰۰۴شرکت کمپانی سازنده کوماتسو (Komatsu Zenoah) شاندونگ بامسئولیت محدوددرچین،به نام کوماتسو (Komatsu Utility Machine Co.، Ltd) درسال ۲۰۰۷ تغییر نام داد،برای ساخت مینی بیل وتجهیزات هیدرولیکی،وهمچنین تاسیس کوماتسو (Komatsu Power Generation Systems Shanghai) به تولیدژنراتوربرق.درسال ۲۰۰۴درچین برای تولیدلیفتراک تاسیس شد. کوماتسو (Komatsu) درسال ۲۰۰۸باشرکت کوماتسو (Komatsu Manufacturing Rus، LLC ) تأسیس شد ودرسال۲۰۰۸ درسال ۲۰۰۸ واردروسیه شد.

فروشگاه راهساز کوماتسو در واردات و تامین قطعات و لوازم برقی ماشین آلات و دستگاه های سنگین راهسازی و معدنی هم یکی از پیشرو های این صنعت در تامین قطعات و لوازم برقی ماشین آلات کوماتسو، کاترپیلار، ولوو، هیوندای، هیتاچی، کامینز و غیره می باشد. تعدادی از قطعات و لوازم برقی ماشین آلات راهسازی و معدنی شامل موارد ذکر شده می باشد: استارت کامل و سویچ استارت ماشین آلات راهسازی و معدنی کوماتسو، کاترپیلار و دیگر برند ها، دینام ماشین آلات، چراغ های جلو، چراغ های عقب، چراغ های راهنما، بوق، کیلومتر و آمپر، بلوری گرد و بلوری چهار گوش، مانیتور(به اصطلاح ال سی دی) ، کامپیوتر، انواع سنسورها و شیر آلات برقی، واتر پمپ(به اصطلاح پمپ آب) ، اویل پمپ( به اصطلاح پمپ روغن)، پمپ های سه گوش، پروانه کامل موتور، تسمه سفت کن، فن بخاری اتاق بیل مکانیکی، رادیاتور کامل، رادیاتور بخاری اتاق یا کابین، رادیاتور کولر، رادیاتور آب، فشنگی آب، کمک استارت، آمپر گیربکس، آمپر روغن، آمپر گازوئیل، آمپر دینام، ساعت کار برقی و همچنین انواع بسیاری از قطعات و لوازم برقی ماشین آلات راهسازی و معدنی کوماتسو، کاترپیلار و غیره است.

 لوازم زیربندی بیل مکانیکی کوماتسو – لوازم موتوری بیل مکانیکی کوماتسو – لوازم برقی بیل مکانیکی کوماتسو – لوازم گیربکس بیل مکانیکی کوماتسو – ناخن آلات بیل مکانیکی کوماتسو – فیلتر آلات بیل مکانیکی کوماتسو – لاستیک بیل مکانیکی کوماتسو – لوازم هیدرولیک بیل مکانیکی کوماتسو – لوازم یدکی بیل مکانیکی کوماتسو

بولدوزر را بیشتر بشناسیم.

دراین مقاله قصد داریم با  بولدوزر  بیشتر آشنا شوییم. بولدوزر  هاکه نامهای دیگری مثل:تراکتور خزنده یا دوزر،ویا لودرخزنده در دنیا شناخته میشوند، که درهر وب سایت معدنی یاسازندگان آن بطورقطعی پیدا میشوند.ولی این نوع ازماشین آلات پرکاربردیترین راهسازی ومعدنی بین بیشتر وسایل های ماشین آلات سنگسن به شمار میرود.و هنگامی که آنهارابا صدای عجیب وغریب کشیده شدن سخت خودبرروی زمین میبینند تعجب میکنندو کارایی آن اطلاعی ندارند.دراینجا میخواهیم با  بولدوزر شناخت بیشتری داشته باشیم پس تا انتهای مقاله باما همرا باشید.

بولدوزر ازماشین آلات نسبتابزرگ وسنگین راهسازی وعمرانی میباشدکه میتوانددریک بار جابه جاکردن مقدار بسیارزیادی خاک رابه آسانی وباقدرت بسیاربالایی که دارند جابه جا نمایند.البته همچنین که این حجم بسیار بالایی ازجابه جایی بی هزینه نخواهندبود وموجب میشود که تا قطعات بولدوزر کوماتسو (Komatsu) درمدت زمان بسیارکوتاهی فرسوده شوندوازبین بروند.قطعات بولدوزر کوماتسو  (Komatsu) بایدبه یک حدی ازکیفیت بسیاربالایی داشته باشندکه به آسانی فرسوده نشوند.قطعات  بولدوزر  کوماتسو فقط تنهازمانی میتوانند مداوم وعمر بسیارطولانی داشته باشندکه نوع اورجینال آن هاراتهیه نمایید. که درساخت قطعات بولدوزر کوماتسو (Komatsu) یادیگر قطعات ماشینهای بسیارسنگین مثل قطعات گریدر کوماتسو (Komatsu) اورجینال ازدستگاه های پیشرفته  وقدرتمندو البته همچنین آلیاژهایی که استفاده میکنند موجب میشوند که کیفیت قطعه تاحد بسیار زیادی افزایش نماید. که قطعات بلدوز که به کشور ماواردمیشوند همه نوع آنهایی که وارد میشونداورجینال نیستندوبعضی ازآن هادرشرکتهایی تولیدمیشوندکه موردتاییدشرکت تولید کننده  بولدوزر  هم نیستند.هرشرکتی که درزمینه تولید قطعات بولدوزر کوماتسو (Komatsu) فعالیت مینمایدنمی توانندتاییدیه شرکتهای تولیدکننده  بولدوزر  رادریافت نمایدوبه همین خاطرتنهابایدحتمابدنبال خرید قطعات اصلی واورجینال باشید.

چگونگی بوجود آمدن  بولدوزر

دراینجا یک واقعیت جالب وجوددارد:که برخلاف معنای انگلیسی  بولدوزر که به گاودرآن اشاره میشودولی نمونه‌های اولیه آن به وسیله بزکشیده میباشد. که هرمندفرانسوی تباربوداین را درسال ۱۷۱۳طراحی کرد ه واساسا یک کشنده باچرخ زنجیری بودکه توسط بزکشیده میشد.بااینحال مثل بیشترطراحیهای مبتنی برچرخ زنجیری آن زمان دربین سالهای ۱۷۰۰تا۱۸۰۰،این طرح ازیک نمونه اولیه بیشترنرفته است.

درسال ۱۹۰۱آلوین لومباردیک کشنده باچرخ زنجیری برای کنترل  بیشترروی برف  طراحی کردکه قدرت گرفته ازبخارآب داشت.این درحالی بوده است که هدایت کردن آن توسط اسب انجام میشدتاهنگامی که سیستم فرمان وبخشی به نام سورتمه مانندبه ماشین اضافه شد.در حقیقت  بولدوزر  هادراثرکارهای بنجامین هولت واختراع تراکتورچرخ زنجیری آن به وجودآمد.هدف ازاستفاده ازسیستم چرخ زنجیری بعلت گیرنکردن درزمینهای سست وروان بود.هم زمان دیویدرابرت وشرکتهای بسیاردیگری ازاین سیستم درتراکتورهای خودشروع به استفاده کردن که منجربه  بولدوزر  های امروزی شده است.

کارایی بولدوزر

کاربرد‌های بسیار زیادی برای  بولدوزر  هاوجوددارند.که بیشترآن بولدوزر هایک تیغه درجلوی خودویک ناخن نصب شده درپشت خوددارند.که تیغه موادرا ازمحلی بجای دیگرحرکت میدهند.وناخن نیزمانندکاربردی اسمی آنکه داردزمین راخراش میدهند وتابرروی زمین سخت کاربه آسانی انجام شود ویاانتقال مواد آسانترانجام شود.تیغه  بولدوزر  هاتوانایی حرکت وچرخشهای جزئی رادارا است که تاعمل شیب دهی یا انتقال به طرفین راانجام دهند. که هم چنین برای صاف کردن وهموارکردن زمین نیز میتوانیداز  بولدوزر  استفاده بسیارزیادی داشته باشید.ودر دامپهای باطله معادن برای جلوگیری ازریزش وشکست سطح دامپ وهم چنین شکلدهی بسیارمناسب به کف دامپ برای عبورومرور آسانتردامپ تراکها،همیشه  بولدوزر  هایی درحال صاف کردن کردن زمین هستند.که درکل وسایل بسیار زیادی هستندکه میتوانندبه  بولدوزر  متصل شوندوکاربردهای آن راافزایش دهند.

بولدوزر  و موارد استفاده از آن:
بولدوزر  را همان گونه که قبلا تعرف کردیم میتوان ازجمله ماشین آلاتی درنظرگرفت که درعملیاتهای ساختمانی بسیارمورداستفاده قرارمیگیرند.دراین مقاله تصمیم داریم که به معرفی  بولدوزر  وموارد قابل استفاده ازآن بپردازیم:

قدرت نمایی  بولدوزر :

بولدوزر  میتوان گفت که تراکتوری است درجلوی آن تیغه استفاده میکنند.واندازه تراکتور براساس طول وارتفاع آن تیغه میتواند متغییر هم باشد.
بولدوزر  اصولا برای عملیاتهای خاکی در فصل های بسیارکوتاه قرارگرفته است وبه این فاصله،فاصله عملیاتی گفته میشوند.حداقل این فاصله ۸متر وحداکثر آن ۱۰۰مترمیباشند.لازم بذکراست که انتخاب درست تیغه،نوع ماشین و همچنین استفاده از بولدوزهای پهلو به پهلو موجب بهبود کارایی آن میشوند.

 • نگه داری راه های موقت خاکی
 • برداشتن لایه سطحی خاک وپاکسازی آن ازبوته ها
 • درست کردن راه های موقتی درکوهستان وزمینهای سنگلاخی
 • هل دادن اسکریپر وبهبود کارایی آن ها
 • کندن زمین وپر کردن گودالها
 • انجام عملیات پخش خاک در خاک ریزها
 • پخش کردن خاک برروی خاک ریزها

تقسیم بندی انواع بولدوزر:

بولدوزر  رامیتوانیدبه بخش های مختلف تقسیم بندی کردکه درادامه هرکدام ازاین موارد رابررسی میکنیم.

 • الف:انواع  بولدوزر  برحسب نوع کارای اجرایی ومشخصات فنی عبارتنداز:
  •  بولدوزر های کوچک
  •  بولدوزر های متوسط
  •  بولدوزر های بزرگ
  •  بولدوزر های جمع آوری مواد زائد
 • ب:انواع  بولدوزر  بر حسب نوع تراکتور به شرح زیر است:
  • بلدوز چرخ لاستیکی
  •  بولدوزر  چرخ زنجیری

فواید  بولدوزر :

 • سرعت بسیاربالا
 • مناسب بودن درجهت فواصل طولانی و بسیار زیاد
 • درسطح های سرازیری یاتراز،از پرکاربردی ترین ممکن برخوردارهستند.
 • قابلیتهای حمل تیغه های بسیار بزرگ
 • قابلیت اجرای عملیات درهرشرایط آب وهوایی
 • مناسب حرکت برروی انواع سطح های مختلف بخصوص انواع سطوح خاکی

عملکرد  بولدوزر ها

نکته ی بسیار جالبی که  بولدوزر  هارامتمایز مینماید،استفاده ازچرخ زنجیری است که این زنجیرهاوزیربندیهابطور کلی طراحی شده اندکه حتی درزمینهای نرم وفرو رونده، بولدوزر  چند ده تنی میتوانندباتقسیم وزن خودبرروی این سطح اززنجیر،به راحتی میتواندحرکت نماید.هم چنین میتواننددرمکانهایی که ماشینهای تایرداربه آسانی کار نمیکنند،به راحتی حرکت کرده ودرزمین گیرننمایند.استفاده بسیار مهم دیگراز این سطح زنجیر، میتوان به اصطحکاک بسیارزیاد تولیدی بین ماشین وزمین اشاره کردکه به وسیله آن میتواندموادبسیار مختلف ازخاک وسنگ راتازباله رابرروی زمین هل دهندوجابجا نمایندکه یابتواند زمینهای سخت راخراش دهند ویابدون اینکه هرزگردی داشته باشند.

درموردکنده‌های بسیارکوچک مشکل خاصی وجود ندارد.ولی تنه وکنده‌ی درختانی که ریشه‌های بسیار زیادی دارندومیتوانند چندین تن وزن داشته باشند باید حتما از  بولدوزر  های بسیار بزرگ استفاده نمایند. البته همچنین گروهی استفاده ازبیل مکانیکی رابیشتر از  بولدوزر  توصیه مینمایند.چونکه میتوانندباخالی کردن دورکنده درخت، موجب شل شدن آن شوند.گروهی نیزلودر بکهو راپیشنهاد مینماید.چونکه میتواند آن رابااهرم قراردادن بیل خود فشار بسیاری راوارد نمایند.به هرحال استفاده از  بولدوزر  هامیتوانندیکی ازگزینه‌ هاباشند ولی نباید تعجب نماییدکه تیغه فولادی آن به وسیله یک کنده درخت شکسته شود.

قدرتمندترین بولدوزر هاکدام است؟

درمیان بسیاری تولید کنندگان  بولدوزر جهان،میتوانیدکوماتسو D575Aرا بزرگترین  وقدرتمندترین  بولدوزر  دنیا اشاره کرد.که این مدل ۱۱۱۰ اسب بخار قدرت دارندوقبل از۱۳۶ تن وزن دارند. که این وسیله غول پیکر وبزرگ بیش از۱۲متر طول و۴.۸ متر ارتفاع دارند. که این  بولدوزر  بزرگ وقوی که درابتدا بعنوان یک نسخه اولیه درسال ۱۹۸۱ساخته شده است و درنمایشگاه رونمایی شدوبعد از۱۰ سال اززیرساخت بودن آن توسط کوماتسو ساخته شدودرمعدن بکارگرفته شدند. که این دستگاه دردو نوع D575A-3 دارای دوزروریپر و D575A-SS سوپر دوزر وجود دارد.

راهساز کوماتسو وارد کننده کلیه لوازم یدکی و قطعات ماشین آلات سنگین راهسازی و معدنی دارای تیم تخصصی در واردات قطعات یدکی و ماشین آلات راهسازی و معدنی سعی میکند کلیه قطعات ماشین آلات سنگین راهسازی و معدنی را وارد کند تا بتواند بازار بزرگتری در این صنعت را داشته باشد، لوازم یدکی و قعات بولدوزر را از ما بخواهید.

قطعات یدکی بلدورز – لوازم یدکی بولدوزر – بولدورز کوماتسو – بولدوزر کاترپیلار – بولدوزر هیتاچی – بولدوزر هیوندا – بولدوزر بیل مکانیکی –

 

آموزش تعویض فیلتر روغن ماشین آلات سنگین

فیلتر روغن ماشین آلات سنگین که بیشترازیک قوطی بسیارساده بنظر نمیرسدولی ممکن است دراطمینان ازاینکه ماشین شماهرگزدرکنارجاده خراب نشودبسیار نقش بااهمیتی دارد.هنگام رانندگی،موتوراتومبیل شماروغن را بداخل فیلترعبور داده وفیلترروغن راتصفیه می­نمایدپیش ازآن که واردموتورشود.

بیشتررانندگان متوجه میشوندکه روغن قطعات متحرک موتوررابدرستی روغن کاری مینمایند،که موجب میشودعمرموتورافزایش یابد.اما مسئله بعدی که بسیارمهم است تمیزبودن روغن است که  نکته ای  بااهمیت است که ماازآن بی‌ خبر هستیم.مربوط به اینکه ازچه کسی سوال کنیم،جوابهای  متفاوتی برای این سوال که به ظاهر بسیارساده است اینکه هرچندوقت یک بارفیلتر روغن را حتما بایدتعویض کنیم  سازندگان ماشین بیشتر مواقع توصیه می­نمایندکه یکی درمیان باربا هربارتعویض روغن،فیلترروغن رانیز هم تعویض نمایید.اغلب سازندگان قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی وسازندگان روغن موتور هم همین توصیه رابرای تعویض فیلترروغن باهربارتعویض روغن مینمایند.

ازآن جاکه تولیدکنندگان ماشین م­ایل هستندباکمترین هزینه تعمیرونگهداری بامحصولات خود عرضه کنندوتولیدکنندگان روغن ویالوازم یدکی ماشین آلات ازواحدهایی که میفروشندسود کسب نمایند،بنظر میرسد که این تفاوت درپاسخهادر موردسود مالی میباشد.بنابراین،دراین مقاله میخواهیم دستورالعملهایی که مکانیک­‌های حرفه ای وکاربلدبرای نگهداری وتعویض صحیح فیلتر روغن آورده اند استفاده نماییم:

تعویض فیلتر روغن همراه باتعویض روغن موتور

همچنین تعمیرکارهانیزبانظرسازنندگان روغن موتور برای  هربارتعویض فیلترباتعویض روغن موافق هستندامابا این تفاوت که طول زمان میان هربارتعویض روغن چه قدر باشد.این بستگی دارد که به نوع موتور ماشین وفناوری مدرن یا قدیمی که آن است.این  اعداد رابایدازدفترچه ماشین خودبه دست آوریم.ممکن است که چراغ اتومبیل موتور شما روشن شود،شایدشما بهتر باشد که قبل از روشن شدن چراغ موتور فیلتر روغن ماشین آلات سنگین خود را تعویض نمایید.بسیاری موارد میتوانند دلایل روشن شدن چراغ موتور اتومبیل شماباشد.این ایده جالبی است که پیش ازهزینه بسیار زیادی برای تعمیرات،عیب های پیش پا فتاده را که  مانندخرابی و یاروشن شدن چراغ هشدار هستندرا بررسی نماییم.هنگامی که این چراغ روشن میشوند نشان دهنده این است که موتور درست کار نمیکنند،وآن هم میتواندنشان ازهمراهی دوده وخرده ذرات درجریان روغن باشندکه  موجب گرفتگی بسیار زودترازموعدمعمول فیلتر روغن میشود.

کارکردن موتور ماشین در شرایط سخت

حمل کردن بارهای سنگین ویادردمای بسیاربالا کار کردن، میتواندفشار بسیار بالایی رابه موتوروارد نمایدو حتمابایدروغن وفیلتر روغن را زودترو سری ترعوض شوند.البته همچنین که درچنین شرایطی میتواند   بقیه ی قطعات موتور رانیز بیشتر دچاراستهلاک نماید.فیلتر ­هادرموتور وظیفه جلوگیری ازذراتی رادارندکه با وارد شدن آن ­هابه موتور موجب عملکرد وبازدهی پایین ­­ترآنهامیشوند.فیلتر هواوفیلتر روغن ازاین دست فیلترهادرموتور ماشین  میباشند. که فیلتر روغن میتواندیکی ازاجزای بسیارمهم در عملکردموتورباشد.روغن به جهت اویل پمپ بداخل موتورپمپاژ میکندو وظیفه روان کاری قطعات موتور رابرعهده دارند. فیلتر روغن ماشین آلات سنگین ذرات داخل آن را،مثل شن ودوده راجلوگیری مینمایندتاازورودچنین آلودگیهای به موتور هنگام گردش روغن وروغن‌کاری قطعات آن جلوگیری میکند.فیلتر های روغن معمولا ارزان قیمت هستند، که به همین دلیل بیشتر کاربران تعویض فیلتر روغن راباهرتعویض روغن بعنوان اقدامی پیشگیرانه توصیه می­‌نمایند.

مراحل  تعویض فیلتر روغن ماشین آلات سنگین

ابتدا اولین کاری که شما باید انجام دهید این است کامیون ویاماشین سنگین خود راروشن نمایید.تابااینکارروغن گرم شودوذرات آلاینده یکجاجمع شوند.وازطرفی مراحل تخلیه کردن آسانترانجام شود.دقت داشته باشیدکه ترمزدستی درحالت درست قرار داده باشید.که دراین مرحله،شما به جک کف وپایه‌ جک نیاز دارید. که بااستفاده از آنها خودرو را ازجک کف بلندنمایید.جک بایدحنماجایی بین مهاربندجلو ودر بین لاستیکهای جلوقرار داشته باشد.توجه داشته باشیدکه خودروحتمادرسطحی صاف قرار داشته باشد که بتوان باکمک جک،لاستیکهای جلو خودرو رااززمین حرکت دهیم.تاجایگاه جک بسیار بااهمیت است.این جایگاه به مااطمینان میدهدکه‌ اگرجک خراب شود،خودرو روی مانیفتد!لاستیکهای عقب را هم باید حتمامحکم نماییدکه تاخودرو رابه سمت عقب حرکت ننماید.اگر میتوانیدآچارمناسب،فیلتر روغن، آچارفیلتر روغن،یک سطل برای خالی کردن روغن سوخته وروغن جدیدی که قرار است داخل ماشین ریخته شود تمامی مواردی که گفتیم بهتر است در دسترس داشته باشیمویا حتما در اسرع وقت باید تهیه کرده باشید.روغن خودرو هم بایدمناسب تهیه نماییدوهمچنین میتوانید ازدفترچه راهنماکمک بگیرید.شما باید خودرابه زیرخودرو برسانی ومحل روغن را پیدا نمایید. وپیچ ومهره ای که دارد راشل نمایید. اما بهتر است که پیش ازشل کردن، حتماسطل را در زیر آن قرار بدهید.روغن راازمخزن آن خارج نمایید. وپیچ راباپارچه‌ حتماتمیز پاک نماییدوباانگشتان خودآن رابه عقب بچرخانید. وسپس باکمک آچار،یک چهارم ویانصف یک دورکامل پیچ رابچرخانید.بااینکارپیچ محکم میشود.اماهنوزمهروموم لاستیکی محکم نشده‌است.باکمک آچار،میتوانیدفیلتر روغن رابازنمایید.وقبل ازاین که فیلتر راکامل ازبین رود،بایددوباره ظرف رازیر فیلترقرار بدهیدتاروغنی که ته آن باقی مانده است رادرفیلترقراردهد.فیلترقدیمی را باید حتما بافیلترجدیدتعویض نمایید.فیلترحتماباید از نظر سایز واندازه حتما متناسب بافیلترقدیمی باشد.البته حلقه‌ای به شکل اوی انگلیسی درفیلترقدیمی وجودداردکه بایدحتما آن راخارج نمایید.همچنین بایدبا روغن جدیدلبه فیلتر راچرب نمایید.البته بااینکارفیلترجدید خوب  محکم میشود.

نکات مهم در فیلتر روغن ماشین آلات سنگین

 • فیلتر را میتوانیدبادست محکم کرده وباکمک آچاریک چهارم دورکامل دوباره آن را بچرخانید.کار‌ تمام شده استما میتوانیدابزارهای خودرا اززیرخودرو جمع کنیدو از زیرو خودرو خارج شوید.
 •  همچنین میتوانیددو پایه جک رابرداریدوجک راپایین بکشانید.
 • البته اکنون بایدکاپوت را حتمابازنماییدودرپیچ روغن راکه سمت چپ موتوراست حتمابازنمایید.
 • ودر مرحله بعد به اندازه‌ نیازاست روغن درخودرو بریزید.درپیچ روغن رامحکم کنیدو کاپوت را هم ببندید.
 • وبعد میتوانید روغن سوخته رادوربریزید.
 • وهچنین میتوانیدده دقیقه باخودروحرکت نمایید.وسپس دوباره باکمک میله چک سطح روغن را حتمااندازه کرفته باشیدو که روغن کم نکرده باشد واگر احساس کردید که نیاز است حتما دوباره روغن بریزید.

کلام آخر

حتما شما عزیزان میدانید که خودروها برای بهتر کار کردن ودیرتر خراب شدن بهتر است که حتمادرفصل های مشخصی کیلومتری ویازمانی،تعویض روغن انجام شود.خودروهای سنگین نیز هم ازاین قواعد جدا نیستند.وبهتر است که تعویض روغن و فیلتر روغن ماشین آلات سنگین ،به موقع ودرزمان نیاز آن انجام شود،اینکار باعث این میشود که سلامت موتور راتضمین نمایید. وهمچنین سلامت موتور باعث عملکرد هرچه بهترخودرو میشود.همچنین شما عزیزان خود این مسئله رامیدانید که خودروهای سنگین،اگرباروغن سوخته حرکت کنند،بیشترازهمیشه میتوانندموجب آلودگی هوا بشوند.تعویض به موقع روغن این خودرو ها میتواند سلامت خودخودرو و هم چنین هوای تمیزاطراف را ضمانت نماید.

فروشگاه راهساز کوماتسو، با داشتن بزرگترین بانک قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات سنگین راهسازی، معدنی و ساختمانی برند های کوماتسو، کاترپیلار، ولوو، هیوندای، هیتاچی، کامینز، ایسوزو، میتسوبیشی، دوسان، دوو، نیوهلند، کبلکو، ترکس، لیبهر در کشور عزیزمان ایران، با مدیریت حاج آقا محمدعلی روحی، یکی از سرشاس ترین، با سابقه ترین و قدیمی ترین فروشنده های قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی و معدنی می باشد، این فروشگاه با مدیریت حاج آقا محمد علی روحی به دلیل شناخته بودن در بازار قطعات راهسازی ، و داشتن مشتری های با کیفیت و وفادار تمرکز خود را در ارائه بهترین خدمات و محصولات به مشتریان قرار داده بود و سعی و تلاش بر این بود که با مشتری مداری به کیفیت تکریم از مشتری تمرکز کند،

فیلتر روغن کوماتسو – فیلتر روغن کاترپیلار – فیلتر روغن ولوو – فیلتر روغن هیتاچی – فیلتر روغن بلدوزر – فیلتر روغن دامپ تراک – فیلتر روغن بیل مکانیکی – فیلتر روغن گریدر – فیلتر روغن هیوندا –

دلایل دود کردن موتور

قسمت مهم هرماشین موتورآن میباشدوهرمشکلی که درآن بوجود می آیدحتما بایدجدی گرفته شود.موتورهایی که امروزبر روی بسیاری ازوسایل نقلیه،ماشین آلات راهسازی ومعدنی وحتی ژنراتورهای تولیدبرق،نصب میشوندکه ازنوع احتراق داخلی‌ هستند.به اینصورت که سازندگان این باتکیه برعلم ترمودینامیک وبسیاری ازعلوم دیگر،حرارت مشتعل شده ازفراینداحتراق رابطوری هدایت میکنندکه موتوردر بهینه‌ترین حالت خودبصورت دائم کارمیکند.این فرآیندبایدبا کمترین مصرف سوخت برای ایجادقدرت موردنیازانجام شود.احتراق داخل موتورحاصل همکاری دقیق چندین جزو گوناگون میباشد. که دودکردن موتوریا گازخارجی ازاگزوز،نشانه‌ ای عینی ازاختلال دراین نظم است که بایید حتمابررسی واگر نیاز باشد حتماسریعا برطرف شود.دلیل عمده این دودها،ناشی ازگرمای بیش ازحدموتور ودرنتیجه آسیب رسیدن به قطعات موتوری آن میباشد.دراین مقاله به مواردی که دودخارج شده ازاگزوز میپردازیم.

دود اگزوز

معمولادوداگزوزاهمیت کمتری نسبت به دودازموتور راداراست.رنگ این دودمیتواندشما رادریافتن علت آن راهنمایی نماید.

 • دودسیاه اگزوز:معمولا عادی است اگردرزمان استارت موتوردودمشکی ازآن خارج شودبه شرطی که سریعاازبین رودوادامه‌دارنباشد.اگردودبصورت دائم ادامه داشته باشد،ممکن است یکی ازاین سه دلیل میتواندعلت آن باشد:
  • کثیفی یاگرفتگی فیلترهوا:فیلترهواازورودذراتی که برای موتور ضرردارند،جلوگیری مینماید.وقتی که آلاینده‌هادرطول مدت داخل فیلترهواجمع میشوندوازکارکردن آن جلوگیری مینمایند.دربعضی مواقع این کارنکردن بعلت صدمه دیدن فیلتر هوامیباشند.اگراین خرده‌های داخل هواواردمحفظه احتراق شوند،باسوخت وهواترکیب میشوندودودسیاه تشکیل میشوند.خبرخوب این است که تعویض فیلترهواکاری بسیارراحت وسریع است.
  • تنظیم کننده فشار (رگلاتور) سوخت معیوب:اگردودمشکی دائم ازاگزوزخارج شود،احتمال خراب بودن رگلاتورسوخت است.این قطعه وظیفه تنظیم وثابت نگه داشتن فشارسوخت درسیستم سوخت رسانی رادارد.رگلاتورمخرب میتواندفشارسوخت رابالا برده ومصرف سوخت موتوربسیارآسیب ببیند.دربعضی مواردنیزسوخت اضافی بصورت دودسیاه خارج میشود.
  •  نشتی یا گرفتگی انژکتور سوخت:انژکتورسوخت که مقدارسوخت تحویلی به محفظه احتراق راکنترل می­نماید،هنگامیکه معیوب باشندحالت لرزه افتادن موتوردرحالت نرمال رااحساس مینماید.اگرانژکتورسوخت بیشتری به موتورتزریق نماید، باقی آن بصورت دودسیاه رنگ ظاهرمیشوند.این نشان موقع تعویض آن میباشند.
 • دودسفیداگزوز:
  بعضی مواقع متوجه خارج شدن دودسفیدازاگزوزدرزمان روشن کردن موتورمی­شوید.این دوداگرسریع برطرف شودبیشترنتیجه ایجادتراکم است تانشان مشکل جدیتربااینحال اگربصورت مداوم ادامه داشته باشد، میتواندنشانه سوختن مایع خنک کننده نشت کرده درمحفظه احتراق باشد.سه دلیل میتواندعلت این مشکل باشد:

  • تاب برداشتن واشر سرسیلندر:واشرسرسیلندر،فرآینداحتراق داخلی راعایق می­نمایدوازمخلوط شدن آب وروغن جلوگیری می­نماید.سوراخ شدن واشریاتاب برداشتن آن،معمولانتیجه بیش ازحدداغ شدن موتوراست.زمانی که آب واردمحفظه احتراق میشود،سوخته شده وبخارزیادی تولیدمیشود.برای تست این موضوع میتوانیدقسمت زیرین درپوش پرکننده روغن موتور رابررسی نمایید.اگرروغن باآب مخلوط شده باشد،یک رسوب خامه‌ای،قهوه‌ای روشن وجودخواهدداشت.شمامیتوانیدبرای پرکردن ترکهای کوچک ازعایقگرواشرسرسیلندراستفاده نمایید.امابرای خرابی بیشتربایدتعمیرات تخصصی البته باهزینه بالایی نیزانجام دهید.
  • بلوک موتور ترک خورده:این خرابی کم کم قابل تعمیراست.قطعه‌ای است که نقشی حیاتی ازعملکردموتور رادارا میباشدواجزای کلیدی آن است.ازاین ترکهاآب نفوذکرده وبخارآب سفید رنگ راتشکیل میشود.بهترین کاردراین موارد تعویض موتور یادستگاه میباشد.
  • سرسیلندر صدمه دیده:سرسیلندربرروی بالای موتورقرارگرفته ومحفظه احتراق راتشکیل میدهد.قطعه‌ای که امکان تاب خوردن دربرابربیش ازحدداغ شدن موتور رادارا است وعلت عدم احتراق میشود.باازبین رفتن درزگیر هوا،مایع خنک کننده میتواندازدهانه‌هابه لغزدوبصورت غبارسفیدبسوزد.ازآن جاییکه سرسیلندرهابا قطعات موتوری متصل متناسب هستند، غالبا باید سیلندرها رابرای تعمیرآنهاتعویض نماییم.
 • دودخاکستری اگزوز:
  دودفشرده خاکستری خروجی ازاگزوز،غالبانشان ازسوخته شدن روغن موتوراست.پس ازفرارروغن به محفظه احتراق،درنقاط داغ موتورمیسوزددودخاکستری رنگ تشکیل میشود.روغن ورودکرده به احتراق باعث پایین آوردن بازدهی موتورشده وبه مبدل کاتالیزوری نیزصدمه واردمینماید.نشتی روغن  ممکن است که به دلیل های زیرمیتوانداتفاق بیفتد.

  • عیب درعایقکاری میله سوپاپ
   عایق میله سوپاپ،روغن کاری سوپاپ رادرمحفظه احتراق انجام میدهدتامیزان درستی ازهواوسوخت باقی بماند.زمانی که این قطعه شل شود،عایق کاری آن ازبین رفته وروغن به داخل موتورنشتی میکند. تعمیر این مشکل میتواندگران وپیچیده باشدتاحدی که شایدنیازبه تعمیراساسی یاتعویض موتورباشد.پس حتما ازیک مکانیک حرفه ای برای اینکاراستفاده نمایید.
  • حلقه‌های پیستون خراب شده
   اگردودخاکستری-آبی درزمان شتابگیری ازاگزوزخارج میشود،غالبابازگوکننده حلقه پیستون خراب شده است.این قطعات موتوری درقسمت سیلندرقراردارندودرصورت ازبین رفتن عایق،روغن نشت میکند.این مشکلی غیرمعمول است وبایدازیک فرد حرفه ای برای تعمیر آن استفاده نمایید.
 • دودآبی اگزوز:
  دودآبی ویاخاکستری تیره نشان آشکارروغن سوزی موتوراست.این مایع میتواندباورودبه محفظه احتراق به همراه سوخت شود.معمولاشمادرباره این موضوع متوجه ریپ زدن موتوردرهنگام استارت یاتکان و لرزش بیش ازحدمعمول دستگاه درزمان ایستادن، شده باشید.زمانی که دودآبی ویاخاکستری باهمدیگرازاگزوزخارج میشوند،میتواندلیل های مشترک درقسمت قبل داشته باشند. که این نشتی میتواندبه علت زیرباشد:

  • پیستون و حلقه‌های پیستون فرسوده
   پیستون ازحلقه‌هایی برای عایقکاری هوادرسیلندرداخل محفظه احتراق،استفاده مینماید.بعدازفرسوده شدن یاپارگی این عایق،روغن به داخل نشت کرده واشتعال آن دود راتولیدمینماید.اگرچه این موردازاگزوز خارج میشودامااززیرکاپوت نیز هم قابل مشاهده است.تعمیرپیستون وحلقه آسیب دیده کاری سخت وپیچیده است که بایدبه افرادماهرسپرده شود.
  • صدمه دیدن عایق میله سوپاپ سوپاپ وظیفه تنظیم کردن ترکیب هواوسوخت برای ورودبه سیلندرموتور را برعهده دارد.اگرچه این عایقها ازپلاستیک  محکم ساخته میشوند،امامیتوانندفرسوده شونداگرتحت حرارت بالاقرارداشته باشندیا ساییده وپاره شوند.مکانیکهااغلب ازابزار خوبی برای فشردن فنرپیستون قبل ازتعویض عایق پیستون استفاده مینمایند.
  • عیب درپیستون تخلیه هوا
   پیستون تخلیه هوا(PCV)گازخروجی وسوخت مشتعل نشده را ازموتور خارج مینماید.اگراین سوپاپ گیرکند،روغن وسوخت وگازهای دیگرباهم جمع میشوندواین ترکیب دودآبی رنگ راتولید مینمایند.تعمیراین پیستون کارپرهزینه‌ای نیست وغالبانیازمندیک تعویض‌کارهستیدتاتعمیرکار است.
  • ساییدگی و فرسودگی عایق روغن موتور
   زمانیکه روغن درموتورازمخزن تاقسمتهای مختلف آن جابه جامیشود،باعایقهای گوناگونی برخوردمیکندکه مانع ازنشت آن بداخل موتورمیشود.باخرابی این عایقهاونشت روغن،دودآبی رنگ شکل میگیرد.این عیب میتواندبادودآبی یاباروغن‌ریزی نشان داده شود.
  • نشتی منیفولدورودی
   منیفولدورودی،وظیفه تامین ترکیب هواوسوخت را برعهده دارد.اگرروغن بداخل منیفولدنشت نماید،میتواندبداخل موتور هم رفته وعلت دودآبی شود.درمواردضروری،میتوان ازدرزگیر نشتهای کوچک استفاده نمایید.
  • خرابی واشرسرسیلندر
   واشرسرسیلندر وظیفه عایق کردن پروسه احتراق را برعهده داردودراثربیش ازحدداغ شدن،خراب شده که سبب ورودروغن به قسمتهای گوناگون موتورمیشود.

کاملترین بانک قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی

فروشگاه راهساز کوماتسو، با داشتن بزرگترین بانک قطعات موتوری  و لوازم یدکی ماشین آلات سنگین راهسازی، معدنی و ساختمانی برند های کوماتسو، کاترپیلار، ولوو، هیوندای، هیتاچی، کامینز، ایسوزو، میتسوبیشی، دوسان، دوو، نیوهلند، کبلکو، ترکس، لیبهر در کشور عزیزمان ایران، با مدیریت حاج آقا محمدعلی روحی، یکی از سرشاس ترین، با سابقه ترین و قدیمی ترین فروشنده های قطعات موتوری و لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی و معدنی می باشد، این فروشگاه با مدیریت حاج آقا محمد علی روحی به دلیل شناخته بودن در بازار قطعات راهسازی ، و داشتن مشتری های با کیفیت و وفادار تمرکز خود را در ارائه بهترین خدمات و محصولات به مشتریان قرار داده بود و سعی و تلاش بر این بود که با مشتری مداری به کیفیت تکریم از مشتری تمرکز کند،

حال با تصمیم گرفتن بر ارتقاء سیاست های مدیریت این فروشگاه جناب حاج آقا محمد علی روحی و افزایش نیروهای تخصصی و حرفه ای در زمینه های مختلف این نیاز به شدت احساس میشد که این مجموعه قادر است با حفظ مشتری مداری و ارائه خدمات و محصولات عالی به مشتریان فعلی ، بتواند مشتریان جدید و همکاران جدید را در تهران و تمامی شهر های ایران ساپورت کند و در تامین قطعات موتوری و لوازم یدکی ماشین آلات سنگین راهسازی و معدنی به آنها کمک کند، پس تصمیم بر آن شده است که تا با بزرگ کردن حیطه فعالیت و بازار، دنیای دیجیتالی و اینترنت را به فعالیت خود اضافه کند، و از این طریق بتواند خود را به مشتریان، شرکت ها و همکاران جدید معرفی نماید.

قطعات ماشین آلات راهسازی-لوازم یدکی موتوری کوماتسو-لوازم موتوری کوماتسو-لوازم موتوری وولو