میل لنگ ماشین آلات راهسازی و معدنی

دراین مقاله قصد داریم با میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) بیشتر آشنا شوییم.

میل لنگ یاهمان (crankshaft) یکی ازاجزای اصلی موتور ماشین آلات راهسازی بحساب می آیدبعبارتی میل لنگ بزرگترین قطعه گردان دستگاههای راهسازی بحساب می آیند که نیروی حاصل ازموتور ازطریق میل لنگ هابه پیستون انتقال مییابد وپیستون هابرروی یک محورشروع به حرکت میکنند. در میل لنگ هاازآلیاژهای استفاده میشود تابتواند این میزان ازدرجه چرخش همیشگی ومداوم راتحمل کندزیرا دربرابرفرستایش بسیارزیادی وجوددارد.

میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) حرکت خطی پیستونهاراتبدیل به حرکت دورانی مینماید.میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) توسط یاتاقان برروی بلوک سیلندرقرارمیگیرندوتوسط بقل یاتاقان لقی وخلاصی طول میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) راتنظیم مینمایند. میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) دارای لنگهاویانقاط اتصال ثابت ومتحرک میباشند.خلاصی میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) دریاتاقان ثابت ومتحرک کم ترازیک دهم میلی متراست.بیشتر میل لنگ هاازجنس فولادوکربن متوسط ویاآلیاژفولاد درترکیب فلزات کروم ونیکل به روش فورج ساخته میشوند.درساخت میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) ازفلزوانادیوم که دربرابرهوابطورسریع خنک میشوند استفاده میشوند.درانتهای میل لنگ فلایویل متصل میشوندکه ارتعاشات میل لنگ راخنثی کرده و انرژی جنبشی راذخیره مینمایند.وتعداد لنگهادرموتورهای خطی برابرتعدادسیلندرها میباشندودرموتورهای خورجینی نصف تعدادسیلندرهامیباشد.

میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار(نشان داده شده دررنگ قرمز)،پیستونهایی که بامیله های اتصال(خاکستری)،سیلندر(آبی)ومگس کش(سیاه)برای یک موتور چهارخط داخل است.میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلارمیل لنگ چرخشی میباشدکه(دررابط بامیله های اتصال)حرکت بازگشتی پیستونهارابه حرکت چرخشی تبدیل مینمایند.میل لنگ ها اصولادرموتورهای احتراق داخلی استفاده میکنندوازبخشی ازمیل لنگ هاکه میله های اتصال به آن وصل میشوندبه وجود می آیند.میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) میتوان گفت که بااستفاده ازیاتاقانهای اصلی دربلوک موتورمیچرخد​،ومیل لنگ ها نیزبا استفاده ازیاتاقانهای میله ای درون میله های اتصال میچرخند.میل لنگ ها اصولاازفلز ساخته میشوندکه اکثرمیل لنگ های جدید ونو بااستفاده ازفولاد جعلی ساخته میشوند.میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) ومیله پیوند دهنده دربرجهای سنگی سلسله هان غربی(۲۰۲ قبل ازمیلاد–۹میلادی) اختراع شده که دراستان جیانگ سو میتوانید ببینید.این عملیات حرکت بازگشتی رابه حرکت چرخشی تبدیل میکندتایک عملیات موفق آمیزانجام شود.بعدهابرای استفاده ازکوره های چینی وماشین آلات نساجی گوناگون،استفاده ازمیل لنگ cat ومیله اتصال به توافق رسید.

یکی ازانواع میل لنگ رومی است که متعلق به سال ۲۰۰میلادی میباشد.یک میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلارآهنی با اهداف ناشناخته که مربوط به قرن ۲میلادی میباشد،درآگوستاراوریکا،سوئیس حفاری شده است.این قطعه به طول ۸۲٫۵ سانتیمتردرآخرآن یک دسته برنزبطول ۱۵سانتیمترقرارگرفته اند،ودسته دیگر ازبین رفته است.

همچنین میتوان گفت که کارخانه سنگ تراشی رومی (Hierapolis)ازقرن ۳میلادی،اولین ماشین شناخته است که برای ترکیب میل لنگ بامیله اتصال استفاده میشود.اولین موضوعات دردنیای غرب،برای میل لنگ (cat)ومیله اتصال دریک دستگاه،درکارخانه سنگ فرش آخر روم (Hierapolis)ازقرن ۳میلادی ودوکارخانه سنگ تراشی سنگ رومی در(Gerasa)،روم سوریه،وافسس،آسیای کوچیک(هردوقرن ششم میلادی) مشاهده میشوند.برروی سنگ فرش آسیاب (Hierapolis)،یک واترچیل تغذیه شده موجب نژادآسیاب نمایش داده شده است که قدرت وتوانایی را ازطریق یک قطارچرخ دنده داربه دواره قاب منتقل مینماید،که بلوکهای مستطیلی راازطریق نوعی میله های اتصال وبرش ازطریق لازمیت های مکانیکی،میل لنگ هانمایش میدهد.

عملیات میل لنگ ماشین آلات راهسازی و معدنی

عملیات میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلارومیله اتصال دوکارخانه اره برقی قدیمی شناسی دیگربدون قطاردنده کارمیکردند.درادبیات باستان،مابکاراره های مرمرآبی نزدیک به ترییر،که اکنون آلمان،توسط شاعر در پایان قرن چهارم آوزونیوس اشاره مینماییم؛ نسبتادرهمان زمان،این نوع آسیاب هانیزبنظر میرسندکه توسط مقدس مسیحی گرگوری ازنیسا ازآناتولی،نمایش دادن استفاده بسیار متنوعی ازآب دربسیاری ازمنطقه های امپراتوری روم است.که این سه اختراع تاریخ میل لنگ (cat)واتصال میله به هزاره کامل رابه عقب می اندازد؛برای اولین بار،همه اجزای اساسی موتوربخاربسیاردیرترتوسط یک فرهنگ فناوری متصل شدند. میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) توسط موتورپشتیبانی میشوند،بایاتاقانهای اصلی موتوراجازه میدهندکه تامیل لنگ درداخل بلوک بچرخد.حرکت صعودی هرپیستون ازطریق میله های اتصال به میل لنگ منتقل میشوند.به منظور ذخیره انرژی چرخشی وحفظ سرعت چرخش پایدارتر است،زیرامیل لنگ انرژی راازمیله های اتصال بعنوان یکسری ازپالسهادریافت مینمایند،یک چرخ دنده اغلب به یک انتهای میل لنگ متصل میشوند. این کمک بسیاری میکندکه تادریک نواختی منبع تغذیه ودرارتباط بایک دمپر هارمونیک،که به انتهای دیگرمیل لنگ متصل میشود کمک بسیاری کند،ولرزش پیچشی راکاهش میدهند.

میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) درمعرض فشارهای بسیار زیادی قراردارد،که دربعضی مواردبیش از۸٫۶ تن(۱۹،۰۰۰پوند)درهرسیلندر است.همچنین برای موتورهای تک سیلندر معمولاً طراحی راحتری نسبت به موتورهایی که دارای چندین سیلندر میباشند هستند.

میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلارمیتوانندبصورت یک تکه ساخته شوندیاازیک شبکه جداگانه،میلگرد هاوپینهاجداگانه جداشوند،که بعضی اوقات یک میل لنگ ساخته شده است.دربیشترکاربرد های که اتومبیل(موتورهای چهارزمانه)ازجعل یک تکه دررابطه بایاتاقانهای ساده ،پوسته استفاده میکنندکه به تأمین بادوام روغن موتورتحت فشارتکیه میکنند.این روغن تحت فشار،فاصله بین یاتاقانهاومجلات میل لنگ راپرمیکندویک لایه نازک هیدرودینامیکی ازروغن ایجاد مینمایندکه سطح های فلزی راازهم جدامینماید،بنابراین باچرخش قطعات،هیچ تماس فلزی بافلز رخ نمیدهد.این میله روغنی ازاصطحکاک بسیارکمی برخورداراست وتا زمانیکه فشارروغن حفظ شود،براحتی میتواندنیروهای حاصل ازشتاب پیستون،کاهش سرعت،واژگونی وچرخش انتهای بزرگ راکنترل نمایید.

موتورهای دو زمانه بعنوان بخشی ازالقای سوخت تازه وهوابداخل سیلندرازیک میل لنگ بسته شده استفاده مینمایند.که این امر مانع ازاستفاده ازیاتاقان های معمولی ومیل لنگ تحت فشار روغن میشود. درعوض ازیاتاقانهای غلتکی توپ وسوزنی استفاده میکنندوشفت میل لنگ ازچند قطعه ساخته شده است وبافشارباهم وبااستفاده ازمخروط های یک تکه ساخته میشود،بجای این که طراحی مخروط ۲تکه درهمه جادریک موتور۴سیلندرراحت است.روغن کاری موتور میل لنگ دوطرفه ازطریق روغن مخلوط شده باسوخت،چه درمخزن سوخت (قبل ازمخلوط کردن)وچه ازطریق سیستم روغن کاری مجزاصورت میگیردکه روغن رابه میل لنگ منتقل مینمایدتاباتوجه به دوردردقیقه وبارباسوخت مخلوط شود.درحالیکه بطورعمده درموتورهای دو زمانه (ازموتورهای برقی تاموتورهای بزرگ چندسیلندردرخارج ازخانه استفاده میشود) که برخی ازموتورهای ۴زمانه قدیمی (بطور معمول موتورسیکلت)ازمیل لنگهای غلتکی ساخته شده استفاده مینمایند.میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلاربدلیل یاتاقانهای اصلی قادربه چرخش دربلوک موتوراست.از آن جاییکه میل لنگ تحت فشار بسیار زیادی ازطرف سیلندر قراردارد،یاتاقان هادرنقاط مختلف درامتداد میل لنگ قراردارند،نه درهرانتهای.این عاملی بودکه موتورهای (V8)جایگزین موتورهای مستقیم هشت در دهه ۵۰ شدند.میل لنگ های بلنددوم درهنگام شروع طراحان موتوربااستفاده ازنسبتهای فشرده سازی وسرعت موتوربالاتر(RPM)ازانعطاف پذیرقابل انعطاف رنج میبرند. که موتور های باعملکردبالایی به همین دلیل بسیاری دارای یاتاقان های اصلی بیشتری هستند.دربعضی ازموتور ها،میل لنگ میلگردحاوی پیوندهای مستقیمی بین پینهای میل لنگ مجاور،وبدون تحمل اصلی واسطه است.که این پیوند ها بعنوان بازوی پرواز شناخته میشوند.که (pp16، ۴۱)به این ترتیب برخی اوقات درموتورهای (V6وV8)استفاده میشوند،چون این موتور راقادرمیسازدکه تابازاویه های (V)متفاوت ازآن چه که درغیراینصورت برای ایجادفاصله حتی شلیک نیازاست،وطراحی میشود.درحالیکه هنوزهم ازکمربندهای اصلی کم ترازآن چه که معمولاًبایک پیستون واحددرهر میل لنگ استفاده میکنید.به این ترتیب موجب کاهش وزن وطول موتور باهزینه کاهش میل لنگ میشوند.

نشانه های خرابی میل لنگ موتور:

  • زمانیکه تعویض روغن رادرزمانهای معین انجام ندهید تاازآسیب به میل لنگ جلوگیری کنید.
  • میل لنگ تاثیرمستقیمی ازروغن کاری موتور میگیردزیرا درمعرض فرسایش زیادی قراردارد.
  • موقع استارت ماشین شروع به حرکت نمیکند.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *