کاسه نمد ماشین آلات راهسازی و معدنی

کاسه نمد چیست ؟

درزمانهای گذشته برای جلوگیری ازنشت روغن وبامایعات داخل موتورهااز نمد استفاده میکردندکه شکل امروزی آن به کاسه نمد شهرت دارد.بیش تر کاسه نمد هانقش محافظتی دربرابر بلبرینگ هارادارند تااجازه ندهند روغن وسایرسیالات به خارج از موتور نشت کند.برای در زبندی شفتهای دوار وپیوسته حاوی سیال استفاده میشود.

دسته بندی جنس کاسه نمد هابراساس میزان فشار ،حرارات ودماتعیین میشودبرای مثال بعضی از کاسه نمد هاازجنس سیلیکون میباشد وبعضی دیگرازنوع وایتون این که کدام یک مفید وموثراست.فقط به عواملی که دربالااشاره شدبستگی دارد.

دلایل خرابی کاسه نمد ها

 • فواصل زیاد درتعویض دروه ای کاسه نمد
 • وجودحرارت زیاد وغیرقابل تحمل بادمای بالابرای کاسه نمد
 • اصطحکاک بالادرحین عملکرد موتور
 • استفاده ازجنس نامرغوب برای کاسه نمد

کاسه نمد بیل مکانیکی کوماتسو

دراین مقاله قصد داریم که شما عزیزان را با کاسه نمد بیشتر آشنا کنیم همان طور که میدانید واشرهای آب بندی درصنایع های گوناگون ازاهیمت بسیار بالایی برخوردار هستند.که ازآن جمله میتوانیدبه کاسه نمد ها کوماتسو اشاره کنیم.درصنعت ماشین آلات راهسازی کاسه نمد هاسرمیل لنگ نقش بااهمیتی را دارند.وازآن جاییکه ماشین آلات راهسازی ومعدنی ممکن است درشرایط نامساعد آب وهوای قرار بگیرندودردماهای گوناگون به فعالیت خود ادامه میدهندکیفیت وجنس واشرهای آب بندی اهمیت ویژه ای دارند.یکی از بهترین وموفقترین شرکتهایی که درتولید این محصول فعال میباشندوبرای تعمیرکارها وفروشندگان قطعات یدکی نامی آشنا هستندکه شرکت ژاپنی NOK نام دارد. ودرحال حاضر میتوان گفت که اکثرشرکتهای تولیدکننده ماشین آلات راهسازی مانند:کوماتسو،کوبلکو وهیتاچی و… از محصولات این شرکت ژاپنی استفاده میکنند.درشرکت راهساز کوماتسو این کالا رابعنوان کاسه نمد بیل مکانیکی کوماتسو سرمیل لنگ این دستگاه میشناسندکه در زیر شما میتوانید نقشه انفجاری شرکت کوماتسو رانیزمشاهده نمایید. دستگاه های کوماتسو ازگذشته درایران شناخته شدندومحصول پیش رو از باکیفیت ترین لوازم وقیمت بسیارمناسب ونیزفناوری روزجهان ودارای استاندار های بین المللی میباشد.البته همچنین خرید قطعات ماشین آلات راهسازی باید حتما ازیک کانال امن صورت بگیرد که سایت راهساز کوماتسو برای شما عزیزان این امکان را فراهم کرده است.وهمچنین شمامیتوانیدباخریداین کالا از وب سایت راهساز کوماتسو  ازخدمات وهمچنین ازحمل رایگان آن درسراسرکشور وضمانت کالا بهره ببرید. همچنین شما عزیزان میتوانید با گروه پشتیبان راهساز کوماتسو تمام وقت پاسخگوی شما هستند.

کاسه نمد سرمیل لنگ لودر کاترپیلار ۹۶۶Dدرهرماشین صنعتی،خودرو ویابطور کلی درهر وسیله ای،جنس کاسه نمد متغییراست.که بسته به حرارت یا دما ویافشار استفاده میشود.دردمای بالا از کاسه نمدهای چدن که مخصوص حرارت یادما میباشد،استفاده میگردد.امااگر دما وحرارت بالای۲۵۰درجه باشداز کاسه نمد های دیگراستفاده میشود.گاهی دربرخی ماشینهای صنعتی یاجایی ازخودرو هابدلیل خشک بودن وفشار گاز کولر خودرو،بایداز کاسه نمدهای کربنی استفاده شود.درقدیم برای جلوگیری از روغن ریزی در شفت ماشینهای صنعتی وخودرو هااز پارچه یانمد استفاده میکردند.بصورتی که نمد،روغن رابخودش جذب کرده وجلوی نشت آن رامیگیرد.هم چنین برای جلوگیری ازنشت آب وسیال های دیگرنیز،ازآن بهره میبردند.

البته کاسه نمد کوماتسو اکثرشما عزیزان درحال حاضراین اصول اولیه رادرموردچگونگی وایجادطراحی یک مهروموم روغن درک خواهیدکرد،ولی ما قصد داشتیم که این نکته رابرای کسانیکه تازه وارد دراین زمینه هستند،قراربدهیم.دریک کاسه نمدروغنی شافت وجودداردکه درداخل یک محفظه یایک چاله پیچ درحال چرخش میباشد.وبدلیل اصطحکاک، حتما بایستی بین شافت وسوراخ فاصله وجود داشته باشد. وکارایی سیل روغن متوقف شدن هرگونه مایع موجود درنشت ترازبین شافت ومحفظه ما است. البته همچنین امکان داردازمهر وموم استفاده کنندتا که ازورود موادخارجی،مثل:خاک،بداخل ترخیص کالااز گمرک جلوگیری کنند.

نکاتی که هنگام خرید کاسه نمد بیل مکانیکی کوماتسو بهتراست بدانیم؟

نشت روغن درماشین آلات شوخی بردارنیست ومیتواند برای شما مشکلات بسیارزیادی به وجود بیاورد.همچنین روغن میتوانددرشلنگهاوسیمهای ماشین واتصالات آن نفوذ نمایدوباعث ایجادجرقه های الکتریکی شوندوسیستم برق خودرو رادچارمشکل کنند.علاوه برآن میتواندسبب تشکیل جرمی درناحیه موتورودیگربخش های آن شودکه به آسانی پاک نخواهدشد.نشت روغن دربخشهایی ازموتورکه حرارت بسیاربالایی دارندباعث ایجادنشت گازهای مضرمیشوندوخطرآتش سوزی را چند برابرمینمایند.البته اگرسطح روغن درموتورشمابسیارپایین باشندمیل لنگ ویاتاقان روان کارنمیکنند،در نهایت منجربه سایش موتور وآسیبهای فاجعه بارمیشوند. که سال های بسیار زیادی است که مردم با این مشکلات دست وپنچه نرم میکنند.

 

پمپ باد بیل مکانیکی کوماتسو

“آب بندی پویا”رابطه ای بین شافت چرخان و کاسه نمد بیل مکانیکی کوماتسو است که توسط عنصرآب بندی انجام میگیرد. وازچشمه گارنت درمهر وموم روغن استفاده میکنندتا اگرتداخلی شعاعی بین لب مهر ونقطه تماس در شافت راافزایش یابد. وهمچنین برای رسیدن به این تداخل،باید حتما شناسه مهرروغن کمی ازقطر شافت کوچکترباشد.سیل استاتیک”رابطه بین مسکن ومهراست.که برای دستیابی به این تداخل،ODمهرو موم روغن بایدکمی بزرگ ترازنظر قطرمحفظه یاسوراخ باشد.کاسه نمد کوماتسو روغن اصولا ازسه مؤلفه اساسی تشکیل میشوندکه میتوان :عنصرآب بندی،کیف فلزی وچشمه باشد.وهدف اصلی ازعنصر آب بندی،جلوگیری ازنشت مایعات بین شافت ومحفظه است.که درصورت نگهداشتن درشیارمته سوراخ شده یاسوراخ شده،روکش فلزی محکم واستحکام میدهد. که فنربه مؤثربودن عنصر آب بندی کمک بسیاری مینماید. وتمام موادبایدبسته به محیطی باشدکه مهروموم روغن در آن کار مینمایدوانتخاب شوند.

 

معرفی لودر چینی ZL50

لودر چینی ZL50یکی ازپرکابردترین ومحبوبترین لودرهای موجود درکشورایران است.این لودر توانسته بخوبی باقیمت خوب وعملکرد مناسب جایگاهی مناسب دربازار ماشین آلات راهسازی کشورایران را بدست بیاورد وبهترین گزینه ازنظر قیمت دربرابر رقبای خودباشد. لودرهای چینی درسال های اخیرهمانندخودروهای سبک واردبازار ایران شده اند.و توانسته اندتعداد زیادی ازاین محصول رادرایران به فروش رسانند.لودرچینی ZL50 بابهره گیری ازموتور مدل ۳۳۰۶ تحت لیسانس کاترپیلار توانسته قدرت وتوانایی عملکردی مناسبی رابه این مدل لودر ببخشد واین امرباعث شده تا لودر ZL50 عملکرد وتوانایی اجرایی مناسبی رادرعملیاتهای عمرانی و راهسازی رانیزداشته باشد.

میل لنگ ماشین آلات راهسازی و معدنی

دراین مقاله قصد داریم با میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) بیشتر آشنا شوییم.

میل لنگ یاهمان (crankshaft) یکی ازاجزای اصلی موتور ماشین آلات راهسازی بحساب می آیدبعبارتی میل لنگ بزرگترین قطعه گردان دستگاههای راهسازی بحساب می آیند که نیروی حاصل ازموتور ازطریق میل لنگ هابه پیستون انتقال مییابد وپیستون هابرروی یک محورشروع به حرکت میکنند. در میل لنگ هاازآلیاژهای استفاده میشود تابتواند این میزان ازدرجه چرخش همیشگی ومداوم راتحمل کندزیرا دربرابرفرستایش بسیارزیادی وجوددارد.

میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) حرکت خطی پیستونهاراتبدیل به حرکت دورانی مینماید.میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) توسط یاتاقان برروی بلوک سیلندرقرارمیگیرندوتوسط بقل یاتاقان لقی وخلاصی طول میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) راتنظیم مینمایند. میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) دارای لنگهاویانقاط اتصال ثابت ومتحرک میباشند.خلاصی میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) دریاتاقان ثابت ومتحرک کم ترازیک دهم میلی متراست.بیشتر میل لنگ هاازجنس فولادوکربن متوسط ویاآلیاژفولاد درترکیب فلزات کروم ونیکل به روش فورج ساخته میشوند.درساخت میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) ازفلزوانادیوم که دربرابرهوابطورسریع خنک میشوند استفاده میشوند.درانتهای میل لنگ فلایویل متصل میشوندکه ارتعاشات میل لنگ راخنثی کرده و انرژی جنبشی راذخیره مینمایند.وتعداد لنگهادرموتورهای خطی برابرتعدادسیلندرها میباشندودرموتورهای خورجینی نصف تعدادسیلندرهامیباشد.

میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار(نشان داده شده دررنگ قرمز)،پیستونهایی که بامیله های اتصال(خاکستری)،سیلندر(آبی)ومگس کش(سیاه)برای یک موتور چهارخط داخل است.میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلارمیل لنگ چرخشی میباشدکه(دررابط بامیله های اتصال)حرکت بازگشتی پیستونهارابه حرکت چرخشی تبدیل مینمایند.میل لنگ ها اصولادرموتورهای احتراق داخلی استفاده میکنندوازبخشی ازمیل لنگ هاکه میله های اتصال به آن وصل میشوندبه وجود می آیند.میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) میتوان گفت که بااستفاده ازیاتاقانهای اصلی دربلوک موتورمیچرخد​،ومیل لنگ ها نیزبا استفاده ازیاتاقانهای میله ای درون میله های اتصال میچرخند.میل لنگ ها اصولاازفلز ساخته میشوندکه اکثرمیل لنگ های جدید ونو بااستفاده ازفولاد جعلی ساخته میشوند.میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) ومیله پیوند دهنده دربرجهای سنگی سلسله هان غربی(۲۰۲ قبل ازمیلاد–۹میلادی) اختراع شده که دراستان جیانگ سو میتوانید ببینید.این عملیات حرکت بازگشتی رابه حرکت چرخشی تبدیل میکندتایک عملیات موفق آمیزانجام شود.بعدهابرای استفاده ازکوره های چینی وماشین آلات نساجی گوناگون،استفاده ازمیل لنگ cat ومیله اتصال به توافق رسید.

یکی ازانواع میل لنگ رومی است که متعلق به سال ۲۰۰میلادی میباشد.یک میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلارآهنی با اهداف ناشناخته که مربوط به قرن ۲میلادی میباشد،درآگوستاراوریکا،سوئیس حفاری شده است.این قطعه به طول ۸۲٫۵ سانتیمتردرآخرآن یک دسته برنزبطول ۱۵سانتیمترقرارگرفته اند،ودسته دیگر ازبین رفته است.

همچنین میتوان گفت که کارخانه سنگ تراشی رومی (Hierapolis)ازقرن ۳میلادی،اولین ماشین شناخته است که برای ترکیب میل لنگ بامیله اتصال استفاده میشود.اولین موضوعات دردنیای غرب،برای میل لنگ (cat)ومیله اتصال دریک دستگاه،درکارخانه سنگ فرش آخر روم (Hierapolis)ازقرن ۳میلادی ودوکارخانه سنگ تراشی سنگ رومی در(Gerasa)،روم سوریه،وافسس،آسیای کوچیک(هردوقرن ششم میلادی) مشاهده میشوند.برروی سنگ فرش آسیاب (Hierapolis)،یک واترچیل تغذیه شده موجب نژادآسیاب نمایش داده شده است که قدرت وتوانایی را ازطریق یک قطارچرخ دنده داربه دواره قاب منتقل مینماید،که بلوکهای مستطیلی راازطریق نوعی میله های اتصال وبرش ازطریق لازمیت های مکانیکی،میل لنگ هانمایش میدهد.

عملیات میل لنگ ماشین آلات راهسازی و معدنی

عملیات میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلارومیله اتصال دوکارخانه اره برقی قدیمی شناسی دیگربدون قطاردنده کارمیکردند.درادبیات باستان،مابکاراره های مرمرآبی نزدیک به ترییر،که اکنون آلمان،توسط شاعر در پایان قرن چهارم آوزونیوس اشاره مینماییم؛ نسبتادرهمان زمان،این نوع آسیاب هانیزبنظر میرسندکه توسط مقدس مسیحی گرگوری ازنیسا ازآناتولی،نمایش دادن استفاده بسیار متنوعی ازآب دربسیاری ازمنطقه های امپراتوری روم است.که این سه اختراع تاریخ میل لنگ (cat)واتصال میله به هزاره کامل رابه عقب می اندازد؛برای اولین بار،همه اجزای اساسی موتوربخاربسیاردیرترتوسط یک فرهنگ فناوری متصل شدند. میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) توسط موتورپشتیبانی میشوند،بایاتاقانهای اصلی موتوراجازه میدهندکه تامیل لنگ درداخل بلوک بچرخد.حرکت صعودی هرپیستون ازطریق میله های اتصال به میل لنگ منتقل میشوند.به منظور ذخیره انرژی چرخشی وحفظ سرعت چرخش پایدارتر است،زیرامیل لنگ انرژی راازمیله های اتصال بعنوان یکسری ازپالسهادریافت مینمایند،یک چرخ دنده اغلب به یک انتهای میل لنگ متصل میشوند. این کمک بسیاری میکندکه تادریک نواختی منبع تغذیه ودرارتباط بایک دمپر هارمونیک،که به انتهای دیگرمیل لنگ متصل میشود کمک بسیاری کند،ولرزش پیچشی راکاهش میدهند.

میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) درمعرض فشارهای بسیار زیادی قراردارد،که دربعضی مواردبیش از۸٫۶ تن(۱۹،۰۰۰پوند)درهرسیلندر است.همچنین برای موتورهای تک سیلندر معمولاً طراحی راحتری نسبت به موتورهایی که دارای چندین سیلندر میباشند هستند.

میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلارمیتوانندبصورت یک تکه ساخته شوندیاازیک شبکه جداگانه،میلگرد هاوپینهاجداگانه جداشوند،که بعضی اوقات یک میل لنگ ساخته شده است.دربیشترکاربرد های که اتومبیل(موتورهای چهارزمانه)ازجعل یک تکه دررابطه بایاتاقانهای ساده ،پوسته استفاده میکنندکه به تأمین بادوام روغن موتورتحت فشارتکیه میکنند.این روغن تحت فشار،فاصله بین یاتاقانهاومجلات میل لنگ راپرمیکندویک لایه نازک هیدرودینامیکی ازروغن ایجاد مینمایندکه سطح های فلزی راازهم جدامینماید،بنابراین باچرخش قطعات،هیچ تماس فلزی بافلز رخ نمیدهد.این میله روغنی ازاصطحکاک بسیارکمی برخورداراست وتا زمانیکه فشارروغن حفظ شود،براحتی میتواندنیروهای حاصل ازشتاب پیستون،کاهش سرعت،واژگونی وچرخش انتهای بزرگ راکنترل نمایید.

موتورهای دو زمانه بعنوان بخشی ازالقای سوخت تازه وهوابداخل سیلندرازیک میل لنگ بسته شده استفاده مینمایند.که این امر مانع ازاستفاده ازیاتاقان های معمولی ومیل لنگ تحت فشار روغن میشود. درعوض ازیاتاقانهای غلتکی توپ وسوزنی استفاده میکنندوشفت میل لنگ ازچند قطعه ساخته شده است وبافشارباهم وبااستفاده ازمخروط های یک تکه ساخته میشود،بجای این که طراحی مخروط ۲تکه درهمه جادریک موتور۴سیلندرراحت است.روغن کاری موتور میل لنگ دوطرفه ازطریق روغن مخلوط شده باسوخت،چه درمخزن سوخت (قبل ازمخلوط کردن)وچه ازطریق سیستم روغن کاری مجزاصورت میگیردکه روغن رابه میل لنگ منتقل مینمایدتاباتوجه به دوردردقیقه وبارباسوخت مخلوط شود.درحالیکه بطورعمده درموتورهای دو زمانه (ازموتورهای برقی تاموتورهای بزرگ چندسیلندردرخارج ازخانه استفاده میشود) که برخی ازموتورهای ۴زمانه قدیمی (بطور معمول موتورسیکلت)ازمیل لنگهای غلتکی ساخته شده استفاده مینمایند.میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلاربدلیل یاتاقانهای اصلی قادربه چرخش دربلوک موتوراست.از آن جاییکه میل لنگ تحت فشار بسیار زیادی ازطرف سیلندر قراردارد،یاتاقان هادرنقاط مختلف درامتداد میل لنگ قراردارند،نه درهرانتهای.این عاملی بودکه موتورهای (V8)جایگزین موتورهای مستقیم هشت در دهه ۵۰ شدند.میل لنگ های بلنددوم درهنگام شروع طراحان موتوربااستفاده ازنسبتهای فشرده سازی وسرعت موتوربالاتر(RPM)ازانعطاف پذیرقابل انعطاف رنج میبرند. که موتور های باعملکردبالایی به همین دلیل بسیاری دارای یاتاقان های اصلی بیشتری هستند.دربعضی ازموتور ها،میل لنگ میلگردحاوی پیوندهای مستقیمی بین پینهای میل لنگ مجاور،وبدون تحمل اصلی واسطه است.که این پیوند ها بعنوان بازوی پرواز شناخته میشوند.که (pp16، ۴۱)به این ترتیب برخی اوقات درموتورهای (V6وV8)استفاده میشوند،چون این موتور راقادرمیسازدکه تابازاویه های (V)متفاوت ازآن چه که درغیراینصورت برای ایجادفاصله حتی شلیک نیازاست،وطراحی میشود.درحالیکه هنوزهم ازکمربندهای اصلی کم ترازآن چه که معمولاًبایک پیستون واحددرهر میل لنگ استفاده میکنید.به این ترتیب موجب کاهش وزن وطول موتور باهزینه کاهش میل لنگ میشوند.

نشانه های خرابی میل لنگ موتور:

 • زمانیکه تعویض روغن رادرزمانهای معین انجام ندهید تاازآسیب به میل لنگ جلوگیری کنید.
 • میل لنگ تاثیرمستقیمی ازروغن کاری موتور میگیردزیرا درمعرض فرسایش زیادی قراردارد.
 • موقع استارت ماشین شروع به حرکت نمیکند.

فیلتر هوای ماشین آلات راهسازی و معدنی

اهمیت فیلتر هوای ماشین آلات راهسازی و معدنی

فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) علاوه براینکه ازجلوگیری ورودآلاینده به دستگاه وحفاظت ازآن میشود بلکه باعث افزایش عمروکارایی ماشین نیزمیشود.این ماشین آلات درانواع پروژه های سنگین مورد استفاده قرارمیگیرندومعمولادرمعرض خاک وآلودگی بسیاری قراردارند.به همین دلیل یکی ازمهمترین قطعات ماشین آلات راهسازی فیلتر میباشد.اگرمایل هستیدبانحوه کاراین فیلتر هاآشناشویدیا قصد خرید این قطعه رادارید، مطالعه این مقاله برای شمامفیدخواهدبود.

شایدفکرکنیدکه دریک سیستم پیچیده ماشینی فیلتر هوااهمیت بسیار زیادی ندارد؛امابایدبدانیدکه تنهامقدارکمی گردوغبارکافی است که موتورماشین راآسیب بزندوکارایی خودراازدست دهد.سیلیس ماده اصلی تشکیل دهنده گردوغباراست که بسیارساینده بوده وسیستم هیدرولیک وقطعات ماشین آلات راهسازی راخراب میکند.هم چنین این ماده سبب ساییدگی میل لنگ ها،سوپاپ ها،حلقه های پیستون و انژکتورهای سوخت هم خواهدشد. اینجااست که کار فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) اهمیت بسیارزیادی پیدامیکند.زیرااین ماشین ها اکثردرمناطق خاکی وآب وهوای آلوده فعالیت میکنند.فیلتر هوای ورودی را قبل ازرسیدن به موتور تصفیه کرده ومانع ازورودآلودگی به آن میشود.به همین خاطروجهت جلوگیری ازآسیب موتوراستفاده از فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) بسیارمناسب وحفظ نظافت آن درفواصل مشخص اهمیت بسیاری دارد.

عمکلرد وکارایی فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar)

امروزه فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) معمولاازچند لایه هم چون یک سدمحافظ خارجی به همراه دو لایه داخلی دیگرساخته میشود.البته استفاده ازلایه های بسیارجهت تصفیه اضافی ویاتقویت هواحین عملکردمنظم موتورنیست؛بلکه اینکاربرای حفاظت ازموتوردربرابر آسیبهای خارجی وممانعت ازورودگردوخاک انجام میشود.فیلتری که به دفعات تمیزشده ودوباره استفاده میشود؛هرگزبه عملکردقبلی خودبرنمیگردد وهربارکه این اتفاق رخ دهد؛کارایی فیلتر هم کمترمیشود.بااین توضیحات ترجیح میدهیدکه موتور ماشین خودرابطورمکررعوض نماییدویا فیلتر هارا تعویض کنید؟البته بعضی ازمدلهای فیلتر مخزنی جهت نگه داری آلاینده هادارندوبایدبصورت دوره ای آنهاراتخلیه نمایید.فیلتر هامعمولاسیستم سنجشی دارندکه محدودیت جذب وگردش هوا راکنترل میکند.مانیتوری که داخل کابین قرارمیگیرد؛نشان گرتصویری مناسبی برای اینکاراست. اپراتورازطریق این سیستم متوجه میشودکه چه موقع فیلتر بیش ازحدگردوخاک گرفته ویادربرخی موارد،مسدودشده است.اگراین مانیتور کنترلی وجودنداشته باشد؛باید فیلتر هوا را ازمحل خودجداکنیدوچک نمایید.البته اینکاربایدبااحتیاط انجام شود؛ چون ممکن است که باعث ورودآلودگی به درون موتورشود.

فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلارباتفکیک مکانیکی وازبین بردن ذرات بزرگ به افزایش عمر فیلتر اولیه کمک میکند.سطح بیرونی کارایی فیلتر رابه ویژه درمحیط هایی بامقدارگردوغبارزیادمثل:ساخت بزرگراه، و معدنکاری وبرنامه های حفاری چاه بسیاربالامیبرد.جنس وکیفیت فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلارامروزه ازیک سطح مشبک سبک وپارچه هایی باالیاف مصنوعی است که بهترین کارایی وکاربردرادرمقابله با آلودگی دارد.این فیلتر هاسختتروبادوامترازگذشته هستندودرانواع تجهیزات سنگین وماشین آلات راهسازی ایرانی نیزازآنهااستفاده میکنند.

تعویض و نگهداری

دربیشترمواردعامل تعیین کننده زمان تعویض فیلتر،عمر فیلتر نیست؛بلکه کیفیت وکمیت هوااست.بااطمینانترین روش جهت تشخیص این که فیلتر چه زمانی به تعویض نیازداردنیزصرفاهمان سیستم سنجش و کنترل است.فیلتر هر چه کثیفتروآلوده ترباشد؛جریان هوادرآن کمترمیشود.این به این معنی است که فیلتر،هوارابدرستی تصفیه نکرده وباید حتما تعویض شود.شایددقت کرده باشیدکه بعضی ازتکنسینهایا تعمیرکارها فیلتر رابرداشته وبرای تمیز کردن آن رابرسطحی سفت هم چون لاستیک یاسپرمیکوبند ویاازیک کمپرسوربادجهت پاک کردن گردوغباراستفاده مینمایند.سپس آن رادرجای خودقرارمیدهند.ولی باید بدانیدکه ضربه به فیلتر ،شوکی به آن واردمینمایدکه بطور ناخوداگاه سبب پوسیدگی فیلتر میشود.استفاده ازکمپرسورجهت دمیدن وپاک کردن گردوخاک نیزچندان بدنیست؛ولی دراین حالت هم نیزخطر شکستگی فیلتر وجوددارد.

 انواع فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar)

فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) ماشین هایی هستندکه راهسازی رانسبت به سالهای قبل بسیارآسانترکرده ودرتسهیل ارتباطات بی تاثیرنیستند،تمامی ماشین آلات دارای موتوربه انواع فیلتر های مخصوص به خودنیازدارند.امّااهمیت فیلتر برای ماشینهای راهسازی وساختمانی کمی سختراست،چراکه همانگونه که ازنام این ماشین‌ آلات پیدااست باخاک،آسفالت وانواع آلودگیهای محیطی سروکاردارند.فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) نقش بسیارمهمی‌درعملیات یک دستگاه ایفا مینمایند چونکه فیلتر‌‌‌ های یک دستگاه اگرفرسوده شده باشندهیچ یک ازادوات دستگاه به خوبی کار نمی کنند.از فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) در ماشین آلات راهسازی ومعدنی برای تمیز نگهداشتن سوخت، روغن وسیالات هیدرولیک که دردستگاه برای روغن‌کاری قطعات وگرفتن حرارت به گردش درمی‌آیند،استفاده میکنند.فیلتر های بکاررفته دردستگاه شامل فیلترسوخت، فیلترروغن موتور،فیلترروغن هیدرولیک وفیلترگیربکس میباشند.هریک ازاین فیلتر هاماده مربوط به خودراتصفیه مینمایندوازورودذرات آسیب رسان به موتورجلوگیری مینمایند. فیلتر هیدرولیک یکی ازانواع فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) میباشندکه برروی سیستم هیدرولیک بسته شده وبرخی حتی درچندمرحله به صورت فیلتر هیدرولیک پرفشاروکم فشارمورداستفاده قرار میگیرد.برندهای معتبرمختلفی درجهان به تولید فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) باتوجه به کاربری گسترده ای که درصنایع دارندمیپردازند.فیلتر دونالدسون (DONALDSON) آمریکا یکی از معتبرترین این برندها بحساب می آیدکه به تولیدانواع فیلتر های روغن وسوخت میپردازد.استفاده از فيلتر هاي اصلي وباكيفيت دركاركردوسلامت ماشين آلات شمابسيار تاثيرگذارميباشد.لوازم الکترونیکی جدیدوبروزبه نظارت برموتورهای بزرگ کمک مینماید؛ولی برای تشخیص آسیب ویانیازبه تعمیرقطعه گران قیمت خود نبایدمنتظرآنهاباشید.موتوراگرهوای کافی دریافت نکند؛به استفاده زیاداز سوخت پیداگرایش خواهدکردکه این منجربه هد رفتن انرژی میشود.البته موتورهای الکترونیکی امروزه کمتردچارچنین مشکلی خواهندشد؛بنابراین درنگه داری قطعات ماشین خودتوجه کافی رابه خرج دهید. بطوریکه درصورت بروزآسیب دراولین فرصت آن راتشخیص دهید.

نگهداشتن کارکرد پروژه

تعمیرونگه داری کنترل جریان هوابه حفظ روندپروژه کمک مینماید.حین انجام کار،تجهیزات راهسازی و فیلتر های آنهادرمعرض مخلوطی سمی ازآلاینده هاازجمله گردوخاک قراردارندکه بعضی مواقع به آنها آسیب میزند.خرابی قطعات ممکن است که درابتداچنان جدی بنظرنرسد؛درحالیکه عدم توجه به این خرابی وآسیبهامنجربه تاخیردرروندپروژه میشود.این اتفاق برای همه ازجمله کارگزاران و کارگران،پیمانکاران گران تمام میشود..

در نهایت

دراینجابه بررسی فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلارپرداختیم ونکاتی جهت نگه داری وحفظ آنهاگفتیم.وهم چنین ازاهمیت این قطعه صحبت کردیم.اگر ازماشین آلات سنگین استفاده کرده باشید؛می دانیدکه فیلتر نقش بسیارمهمی درحفظ سلامتی موتوراین ماشینهاداشته وبسیارپراهمیت است.

 

فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو دستگاهی است که ازموادفیبریامتخلخل تشکیل شده است وذرات جامدمانند:گردوغبار،خاک وباکتری هارا ازهوادورمیکند.فیلتر هاحاوی جذب کننده یاکاتالیزوری مانندذغال سنگ (کربن) همچنین امکان داردبو وآلاینده های گازی مانند:ترکیبات آلی فرار یاازن را ازبین ببرند. فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو درزمانی که کیفیت هوا برای مامهم باشدمورداستفاده قرارمیگیرد.به خصوص در سیستم های تهویه ساختمان وموتورها استفاده میشود.

بعضی از آپارتمان هاو همچنین هواپیماها وبرخی ازمحیط های ساخته شده توسط افراد(به عنوان مثال ماهواره هاوشاتل های فضایی)ازفوم،کاغذپلیسه دار ویاعناصری مانند فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو فایبرگلاس چرخان استفاده مینمایند.راه دیگر،یونیزه کننده های هوا، که ازالیاف یاعناصربا بارالکتریکی ساکن استفاده مینمایند،که باعث جذب ذرات گرد و غبار می شود.هوا ازموتورهای احتراق داخلی وکمپرسورهای هوا تمایل به استفاده ازفیلترهای کاغذ،کف یاپنبه دارند.فیلتر های حمام روغن ازحالت مطلوبی خارج شده است.

فن آوری فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو  ورودی هوا از توربین های گازی بخاطرپیشرفت درآیرودینامیک و پویایی سیال قسمت کمپرسور هوا توربین های گازی در سال های اخیر به طرز شگفت انگیزی بهبود یافته اند.

نوعی دیگر فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو است که ذرات باراندمان بالا(HEPA)که ابتدابه آن جذب کننده ذرات باراندمان بالا میگویند،اما گاهی اوقات بعنوان دستگیری ذرات با راندمان بالا یابازداشت ذرات با بازده بالا نیز میشناسند.فیلترهای مطابق بااستاندارد(HEPA)دارای کاربردهای بسیار زیادی هستند.از جمله میتوان گفت که دراتاق های تمیزبرای ساخت IC،تجهیزات پزشکی،اتومبیل،هواپیماوخانه استفاده می شود. این فیلتر بایدمعیارهای مشخصی ازکارآیی را مثل مواردی که توسط وزارت انرژی ایالات متحده (DOE) تعیین شده است،برآورده  نماید.

استانداردهای متفاوتی برای متغیرهایی که صحیح  است به عنوان فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو (HEPA) معرفی می شوند،تعریف مینمایند.دو استاندارد که نیازمند این است یک فیلتر هوا باید(ازهوایی که ازآن عبور میکند) ۹۹٫۹۵٪(استاندارد اروپایی) یا ۹۹٫۹۷٪(استاندارد ASME)ذراتی راکه اندازه بزرگتر یامساوی ازآن دارند حذف کند.

فیلترهای هوا کابین خودرو

فیلتر هوای کابین بطورواضح ومشخص یک فیلتر کاغذ پلاتر است که در ورودی هوای بیرون برای محفظه مسافر خودرو مورد استفاده قرار می گیرد. بعضی دیگراز این فیلترها مستطیل شکل وازنظر شکل با فیلتر هوای احتراق شبی شبیه هستند. باقی به شکلی منحصر به فرد شکل می گیرند تا فضای موجود در ورودی های هوای خاص وسایل نقلیه خاص را درخود جای دهند.اولین خودروسازکه فیلتر تمیز یکبارمصرف را برای تمیز کردن سیستم تهویه دراختیار داشت،موتور موتور“چشم آب و هوا”بودکه درسال ۱۹۴۰معرفی شد.

این فیلتر به عنوان یک افزودنی نسبتاً اخیر درتجهیزات خودرو،غافل است.فیلترهای هوای گرفتگی یاکثیف کابین میتوانندموجب کاهش بسیار زیادجریان هوا ازدریچه های کابین والبته واردشدن آلرژن هابه جریان هوای کابین شوندواز آن جاکه دمای هوای کابین بسته به میزان جریان هوای عبورازهسته بخاری،اواپراتور یاهردو دارد.آن هامیتوانندتا حد بسیار زیادی اثرتهویه مطبوع خودرو وعملکرد گرمایش راکاهش دهند.عملکرد ضعیف این فیلترها بااستفاده ازسیستم رتبه بندی حداقل گزارش کارایی (MERV) توسط تولید کنندگان مبهم است. بعضی افراد به اشتباه معتقدندكه بعضی ازاین ها فیلترهای (HEPA)هستند.

اکثر وسایل نقلیه تزریق سوخت ازیک عنصرفیلتر کاغذپلیسه داربه شکل پانل تخت استفاده مینمایند.که این فیلترمعمولاًدرون یک جعبه پلاستیکی متصل به بدنه دریچه گازباکارمجرای قرارگرفته است.وسایل نقلیه قدیمی ترکه ازسوخت کاربراتور یاتزریق سوخت بدنه دریچه گازاستفاده مینمایند،معمولاًازفیلترهوای استوانه ای استفاده مینمایند،معمولاًبین۱۰۰میلی متر(۴ اینچ)و۴۰۰ میلی متر(۱۶ اینچ) قطردارند.این دربالایاکناربدنه اتومبیل یاگاز دریچه گازقراردارند،معمولاًدریک ظرف فلزی یاپلاستیکی که ممکن است مجاری برای تأمین هوای ورودی خنک ویاگرم داشته باشند وبایک درفلزی یاپلاستیکی ایمن شوند.واحد کلی(فیلتر ومسکن درکنارهم)به دستگاه پاک کننده هواگفته میشوند.

کاغذ فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو

عناصرفیلترکاغذپلیسه دارانتخاب تقریباًمنحصربفرد برای تمیز کننده هواموتورخودرو است،زیراکه آن هاکارآمد وآسان برای سرویس ومقرون بصرفه هستند.اصطلاح “کاغذ”تاحدودی گمراه کننده است،زیرارسانه های فیلترباکاغذهایی که برای نوشتن یابسته بندی مورداستفاده قرارمیگیرند،تفاوت بسیار زیادی دارند.ودرنتیجه عملکردموتور رامحدود میکند.درواقع،تازمانیکه یک فیلتر کاغذ پلاتربه اندازه کافی برای حجم جریان هواکه دریک برنامه خاص مشاهده میشوند،اندازه گیری شوند،چنین قطعات فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو فقط محدودیت بی اهمیت برای جریان دارند تااین که فیلتر بطورقابل توجهی باخاک گرفتگی شوند.موتورهای تجهیزات ساختمانی نیز ازاین استفاده مینمایند.دلیل این امراین است که کاغذبه شکل زیگ زاگ خم شده ومساحت کل کاغذ بسیاربزرگ است،درمحدوده ۵۰بار ازبازشدن هوا است.

فوم فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو

عناصرکف پلی اورتان مرطوب شده روغن دربعضی ازفیلترهای هوای جایگزین پس ازفروش مورداستفاده قرارمیگیرند.فوم درگذشته بطورگسترده ای دردستگاه های تمیزکننده هوادرموتورهای کوچک روی مجهز به چمن وسایرتجهیزات قدرت استفاده میشد،اماعناصرفیلترکاغذ ازنوع اتومبیل تابه امروز عمدتادراین برنامه هافوم مرطوب شده روغن راپیاده کرده است.قطعات فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو فوم هنوز هم درکمپرسورهای هوابرای ابزارهای هواتا۵ اسب بخار استفاده میشود.بستگی به درجه وضخامت فوم بکار رفته دارد،یک عنصر فیلترفوم مرطوب شده باروغن میتواندحداقل محدودیت جریان هوایاظرفیت خاکی بسیار بالایی راارائه دهد،خاصیت دوم ساخت فوم فیلترهای انتخابی محبوب دررینگهای خارج ازجاده وسایربرنامه های کاربردی موتوراست که درآن سطح بسیاربالایی وجوددارند.گرد وغبار مواجه می شوند.باتوجه به نحوه جذب گردوغباردرفیلترهای کف،مقادیر بسیار زیادی ممکن است بدون تغییرقابل توجه درمحدودیت جریان هوا به دام بیفتند.

پنبه فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو

گازپنبه روغنی درتعدادفزاینده ای ازفیلترهای هوای خودرو بعدازبازاربعنوان کالاهای باکارایی بسیاربالایی بکارمیروند.درگذشته،گازهای پنبه ای استفاده محدودی درفیلترهای هوابرای تجهیزات اصلی داشتند. بااینحال،اززمان معرفی نسخه های Abarth SS،شرکت تابعه فیات فیلترهای هوای پنبه ای رابعنوان فیلترهای OE تأمین میکند.

فولاد ضد زنگ فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو

مش ازجنس استنلس استیل نمونه دیگری ازرسانه است که اجازه میدهدکه هوای بیشتری ازآن عبورکند.مش ازجنس استنلس استیل باشمش مشهای متفاوتی ارائه می شوندواستانداردهای متفاوتی تصفیه راارائه میدهند.دریک موتوراصلاح شده شدیدکه فاقدفضای فیلترهوای مخروطی است،بعضی ازآن هامیخواهندمش مشکی ازجنس استیل ضد زنگ راروی توربو نصب کنندتااطمینان حاصل شودکه هیچ ذره ای ازطریق توربو واردموتورنمی شوند.

حمام روغن فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو

دستگاه تمیزکننده هوا ازحمام روغن شامل یک کفشی است که حاوی یک استخرروغن است،ویک درج که پرازفیبر،مش،فوم یاسایرمواد درشت فیلتراست.هنگامیکه پاک کننده مونتاژمیشود،بدنه حاوی رسانه درج فاصله کمی ازسطح استخرروغن قرارمیگیرند.لبه درج لبه گلدان راهم پوشانی میدهد.این چیدمان مسیری پرپیچ وخم راتشکیل میدهدکه ازطریق آن هواباید دریک سری ازچرخش های U حرکت کند:ازطریق شکاف بین رینگ درج وپشته،ازطریق شکاف بین دیواره بیرونی درج ودیواره داخلی پاشش،وازطریق رسانه فیلتردربدنه درج است.این چرخش U باسرعت زیادهوادرسطح استخرروغن جریان مییابد. گردوغبار وذرات خاکی بزرگتروسنگینتر موجود درهوابدلیل عدم تحرک آنهانمیتوانندچرخش رابه وجودآورند،بنابراین آن هادرون روغن قرارمیگیرندودرکف ظرف پایه قرارمیگیرند.ذرات سبک تر وکوچک ترتوسط رسانه تصفیه داخل درگیرمیشوند،که توسط قطرات روغن که درآن جریان داردباجریان هوامعمولی مرطوب میشود.

تمیزکننده های هواحمام روغن تازمان تصویب صنعت گسترده فیلترکاغذدراوایل دهه ۱۹۶۰مورداستفاده قرارگرفت.ازاین قبیل پاک کننده هاهنوزهم درتجهیزات خارج ازجاده که درآن سطح بسیار زیادی گردوغبار وجوددارند،استفاده میشود،زیراپاک کننده های هواحمام روغن میتوانندنسبت به اندازه کلی آن ها،بدون ازبین رفتن راندمان تصفیه یاجریان هوا،مقدار بسیار زیادی ازخاک راترسیم کنند.بااینحال،روغن مایع موجب تمیزکردن وسرویس دهی چنین پاک کننده های هواکثیف وناخوشایندمیشود،برای جلوگیری ازمحدودیت بیش ازحد درسرعت بالای جریان هوا،بایدنسبتاً زیادباشندوتمایل به افزایش انتشاراگزوز هیدروکربن های سوخته بدلیل آسپیراسیون روغن درهنگام استفاده ازجرقه زنی دارند.

حمام آب

دراوایل قرن بیستم (حدود ۱۹۰۰ تا ۱۹۳۰)ازپاک کننده های هوابرای حمام آب دربعضی ازبرنامه ها(اتومبیل،کامیون،تراکتور وموتورهای قابل حمل وثابت)استفاده میشد.آن هاتقریباًبراساس همان اصول تمیز کننده هوادرحمام روغن کارمیکردند.بعنوان مثال،تراکتوراصلی فوردسون دارای دستگاه تمیزکننده هوادرحمام آب بود.دردهه ۱۹۴۰،طرحهای حمام روغن بدلیل عملکردبهترفیلتر،طرحهای حمام آب راجابه جاکرده بودند.

فیلتر های دست زدن به موادجامدفله

انتقال موادجامدشامل حمل موادجامد(حمل ونقل مکانیکی،انتقال پنوماتیک)است که ممکن است به شکل پودری باشد.بسیاری ازصنایع درحال رسیدگی به موادجامد(صنایع معدن،صنایع شیمیایی،صنایع غذایی)هستندکه نیازبه تصفیه جریان هوادارد تافرآیند فرارکند تاذرات ریزمنتشرنشوند،به دلایل نظارتی یادلایل اقتصادی (ازبین رفتن مواد).بعنوان یک نتیجه،فیلترهای هوا دربسیاری ازمراحل دراین فرآیند،به ویژه دردریافت خطوط انتقال پنوماتیک قراردارندکه درآن کمیت هوامهم است وبار درذرات ریزبسیارمهم است.فیلتر هاهم چنین میتوانند درهرنقطه ازتبادل هوا دراین فرآیندقراربگیرندتااز ورود آلاینده هابه این فرآیندجلوگیری شود،این امربه ویژه درداروسازی وصنایع غذایی صادق است.پدیده های فیزیکی درگیر درگرفتن ذرات بافیلترعمدتاًبی حرکت وپراکندگی است.

 

فروشگاه راهساز کوماتسو ارائه دهنده تمامی قطعات ماشین آلات راهسازی و معدنی کوماتسو

فروشگاه راهساز کوماتسو، افتخار دارد که با بیش از ۳۰ سال تجربه در فروش تمامی قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی و معدنی کوماتسو جزو قدیمی ترین و سرشناس ترین مرکز تامین کنندگان صنعت قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی و معدنی می باشد.

لوازم زیربندی بیل مکانیکی کاترپیلار – لوازم موتوری بیل مکانیکی کاترپیلار – لوازم برقی بیل مکانیکی کاترپیلار – لوازم گیربکس بیل مکانیکی کاترپیلار ناخن آلات بیل مکانیکی کاترپیلار – فیلتر آلات بیل مکانیکی کاترپیلار – لاستیک بیل مکانیکی کاترپیلار – لوازم هیدرولیک بیل مکانیکی کاترپیلار – لوازم یدکی بیل مکانیکی کاترپیلا – فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar)

 

 

 

پمپ باد ماشین آلات راهسازی و معدنی

یک پمپ باد کاترپیلار (CATERPILLAR) هوا کوچک تنفس فشار قوی برای پر کردن سیلندرهای غواصی

پمپ باد کاترپیلار(CATERPILLAR) یک وسیله مکانیکی است که باکاهش حجم آن،فشار یک گاز راافزایش میدهد.کمپرسور هوانوع خاصی از پمپ باد کاترپیلار (CATERPILLAR) گازاست.پمپ باد کاترپیلار شبیه پمپ هاهستند:هردو فشاررا روی مایعات افزایش میدهند وهردو میتوانندمایع را ازطریق یک لوله انتقال دهند.ازآن جاکه گاز هاقابل تراکم هستند،کمپرسور هم چنین باعث کاهش حجم گازمیشود.مایعات نسبتاًغیرقابل فشرده هستند.در حالیکه بعضی ممکن است فشرده شوند،عمده ترین عملکرد پمپ فشار وانتقال مایعات است.

انتقال مثبت

یک کمپرسور جابه جایی مثبت،سیستمی است که هوا راباجابه جایی پیوندمکانیکی که باعث کاهش حجم میشود،هوا رافشرده میکندواز آن جاکه کاهش حجم ناشی ازپیستون درترمودینامیک جابه جایی مثبت پیستون محسوب میشود.به بیان دیگر،یک کمپرسور جابه جایی مثبت آن است که باکشیدن یک حجم گسسته ازگاز ازورودی خودکار میکند وسپس مجبورمیشودکه آن گازرا ازطریق خروجی کمپرسور خارج کند.افزایش فشارگاز حداقل تاحدی بدلیل کمپرسور پمپاژآن باسرعت جریان جرم است که درفشار وچگالی کم ترورودی نمیتواند ازپریز عبورکند.

پمپ باد با کمپرسور برگشتی

یک کمپرسور برگشتی شش سیلندرموتورمحرک که میتواند بادو،چهار یاشش سیلندر کارکند.کمپرسور های برگشتی ازپیستون هایی استفاده میکنندکه توسط میل لنگ چرخانده میشوند.آن هامیتوانندبه صورت ثابت یاقابل حمل باشند،میتوانند تک یاچندمرحله ای باشند وتوسط موتور های الکتریکی یاموتور های احتراق داخلی هدایت میشوند.كمپرسور های برگشتی كوچک از۵ تا۳۰ اسب بخارمعمولاًدر كاربرد های خودرو دیده میشوند ومعمولاًبرای كارهای متناوب هستند.کمپرسور های بزرگ تربازگشتی بیش از۱۰۰۰اسب بخار(۷۵۰ کیلو وات)معمولاًدر کاربرد های بزرگ صنعتی ونفتی یافت میشوند. فشارهای تخلیه میتواند ازفشار کم تافشاربسیاربالا(> 18000 psi یا۱۸۰ MPa)باشد.دربرخی ازبرنامه ها،مانند کمپرسور هوا،گفته میشودکمپرسور های دومرحله ای چندمرحله ای،کارآمد ترین کمپرسور های موجودهستندو معمولاًبزرگ تر وپر هزینه تراز واحد های دوارقابل مقایسه هستند.نوع دیگری ازکمپرسور های برگشت پذیر،که معمولاًدرسیستمهای تهویه مطبوع کابین اتومبیل مشغول بکارهستند،صفحه تراش یاکمپرسور صفحه wobble است که ازپیستونهای جابه جاشده توسط صفحه پرتوی سوارشده برروی شافت استفاده میکند.پمپ باد کاترپیلار (CATERPILLAR) خانگی،کارگاه خانگی و پمپ باد کاترپیلار محل کارکوچک ترمعمولاً کمپرسورهای ۱ ½اسب بخار ویاکم تررابا مخزن گیرنده متصل بکارمیگیرند.یک کمپرسورخطی یک پمپ باد کاترپیلار متقابل است که پیستون روتوریک موتورخطی است.

پمپ باد یا کمپرسور پیستون مایع یونی

یک کمپرسور پیستونی مایع یونی،کمپرسور یونی ویاپمپ پیستون مایع یونی یک کمپرسور هیدروژن است که بجای پیستون فلزی همان طورکه دریک کمپرسور دیافراگم پیستون فلزی وجوددارد،براساس پیستون مایع یونی ساخته شده است.

پمپ باد کاترپیلار (CATERPILLAR) دوار پیچ

پمپ باد (CATERPILLAR) پیچ دوار ازدوپیچ مارپیچ باچرخش مثبت چرخشی استفاده میکنندکه گازرا به فضای کوچک ترمجبورمیکنند.این هامعمولاًبرای کارمداوم درکاربرد های تجاری وصنعتی مورداستفاده قرارمیگیرندو ممکن است ثابت یاقابل حمل باشد.کاربردآن هامیتوانداز۳اسب بخار(۲٫۲ کیلو وات)تابیش از۱۲۰۰اسب بخار(۸۹۰ کیلو وات)وازفشار کم تافشار متوسط بالا(> 1200 psi یا ۸٫۳ مگاپاسکال)باشد.طبقه بندی کمپرسور های پیچ دوار براساس مراحل،روشهای خنک کننده وانواع درایو دربین دیگران متفاوت است.پمپ باد (CATERPILLAR) پیچ دوار به صورت تجاری درنوع Oil Flooded ، Water Flood و Dry تولیدمیشوند.بهره وری کمپرسور های دواربه خشک کن هوابستگی دارد،انتخاب خشک کن هواهمیشه ۱٫۵برابرتحویل حجمی کمپرسور است.

پمپ پره چرخشی

پمپ باد (CATERPILLAR) پره ای چرخشی ازیک روتورتشکیل شده است که تعدادی تیغه درشکافهای شعاعی درروتور واردشده است.روتور دریک محفظه بزرگ ترکه به صورت مدوراست ویاشکل پیچیده تری دارد،جبران میشود.باچرخش روتور،تیغه هادرداخل وخارج ازشکاف هانگهداشته میشوند وبادیواره خارجی محفظه تماس میگیرند.بنابراین،یکسری ازحجم افزایش وکاهش باتیغه های چرخان ایجادمیشود.کمپرسور های Rotary Vane هستندکه کمپرسور های پیستونی یکی ازقدیمیترین فناوریهای کمپرسور است.

قطعات ماشین الات سنگین

بااتصالات درگاه مناسب،دستگاه هاممکن است یک کمپرسور یا پمپ خلاء باشند.آن هامیتوانند بصورت ثابت ویاقابل حمل باشند،میتوانندتک یاچند مرحله باشند وتوسط موتور های برقی ویاموتورهای احتراق داخلی هدایت میشوند.ماشین های پره ای خشک درفشار های نسبتاًکم (بعنوان مثال،۲باریا۲۰۰ کیلو پاسکال یا ۲۹ psi)برای جابه جایی موادفله مورداستفاده قرارمیگیرند درحالیکه ماشین های تزریق روغنی ازراندمان حجمی لازم برای دستیابی به فشارها تاحدود۱۳ bar(1.300 kPa؛۱۹۰psi)برخوردارهستند.دریک مرحله واحدیک کمپرسور پرنده روتاری به خوبی درایو موتور الکتریکی مناسب است ونسبت به کمپرسور پیستون معادل بطورقابل توجهی ساکت است.
کمپرسور های چرخشی پره میتوانندراندمان مکانیکی حدود۹۰٪داشته باشند.کمپرسور های پره ای چرخشی ازیک روتورتشکیل شده است که تعدادی تیغه درشکافهای شعاعی درروتورواردشده است.روتور دریک محفظه بزرگ ترکه به صورت مدوراست ویاشکل پیچیده تری دارد،جبران میشود.باچرخش روتور،تیغه هادرداخل وخارج ازشکاف هانگهداشته میشوند وبادیواره خارجی محفظه تماس میگیرند.بنابراین، یکسری ازحجم افزایش وکاهش باتیغه های چرخان ایجادمیشود.کمپرسور های Rotary Vane هستندکه کمپرسور های پیستونی یکی ازقدیمیترین فناوریهای پمپ باد (CATERPILLAR) است.

پمپ باد (CATERPILLAR) پیستونی نورد

پیستون رولینگ دریک کمپرسور سبک پیستونی نوردبخشی ازیک پارتیشن بین پره وروتور رابازی میکند.پیستون نوردگاز رادرمقابل یک پره ثابت قرارمیدهد.برای افزایش ظرفیت وکاهش لرزش ونویز،۲عدد ازاین کمپرسور هارا میتوان درهمان شافت نصب کرد.طرحی بدون فنربعنوان یک کمپرسور نوسان شناخته میشود.درتبرید وتهویه مطبوع،این نوع کمپرسوربعنوان یک کمپرسور دوار نیزشناخته میشودکه کمپرسور های پیچ دوارنیز بعنوان کمپرسور های اسکروشناخته میشوند.کمپرسور هارا حرکت دهید.

یک کمپرسور پیمایش ،که بعنوان پمپ پیمایش وپمپ خلاء پیمایش نیزشناخته میشود،ازدو ون مارپیچ مانند مارپیچ برای پمپ کردن ویافشرده سازی مایعات مانندمایعات وگازهااستفاده میکند.هندسه پره ممکن است منحنیهای ترکیبی،مارپیچی ویاترکیبی باشد.آن هاراحتتر،بی سر وصدا وقابل اعتمادتر ازسایر کمپرسور هادرمحدوده حجم پایینترعمل میکنند.غالباًیکی از پیمایش هاثابت است،درحالیکه دیگری بدون چرخش درمدارخارج میشود وبه این ترتیب تله هاراپمپ میکند وپمپاژ میکند یافشرده سازی مایعات رابین پیمایش میکند.بدلیل حداقل میزان ترخیص کالا ازگمرک بین پیمایش ثابت وپیمایش مداری،این کمپرسور هاازراندمان حجمی بسیاربالایی برخوردارهستند.این کمپرسور هابدلیل این که سبکتر،کوچک ترهستند وقطعات متحرک کم تری نسبت به کمپرسور های معکوس دارند،بسیارمورد استفاده درتهویه هوا وتبریدهستند.اگرچه آن هاگرانتر هستند،بنابراین ممکن است ازکولر های پلیته ویا کمپرسور های دوار ومتقابل دربرنامه هایی استفاده شودکه هزینه مهم ترین یایکی ازمهم ترین عواملی است که هنگام طراحی سیستم تبرید یاتهویه هوا درنظرگرفته شده است.این نوع کمپرسور دراوایل دهه ۱۹۹۰ بعنوان سوپرشارژر برروی موتور های (Volkswagen G60) و (G40) مورداستفاده قرارگرفت.

پمپ باد (CATERPILLAR) دیافراگم

یک کمپرسور دیافراگمی که بعنوان کمپرسور غشایی نیزشناخته میشود،نوعی کمپرسور متقابل معمولی است.فشرده سازی گازبجای یک عنصرورودی باحرکت یک غشای انعطاف پذیر اتفاق می افتد.حرکت عقب وجلو غشاء توسط میله ومکانیسم میل لنگ هدایت میشود.فقط ممبران وجعبه کمپرسور باگاز فشرده شده درتماس هستند.درجه انعطاف پذیری وموادتشکیل دهنده دیافراگم برماندگاری تجهیزات تأثیر میگذارد.بطورکلی دیافراگمهای فلزی سفت وسخت ممکن است فقط چندسانتیمتر مکعب حجم راجابه جاکنند زیرااین فلز نمیتواندبدون ترک خوردگی درجات زیادی ازخم شدن راتحمل کند،اماسختی یک دیافراگم فلزی به آن امکان پمپاژ درفشارهای بالارامیدهد.دیافراگم های لاستیکی یاسیلیکونی قادربه تحمل نوازش های پمپاژ عمیق باخمشی بسیارزیادهستند،امامقاومت کم آن هااستفاده آن هارابرای کاربرد های کم فشارمحدودمیکند وبدلیل رخ دادن پارچه های پلاستیکی،آن هاراجایگزین میکنند.پمپ باد (CATERPILLAR) دیافراگم برای هیدروژن وگازطبیعی فشرده شده(CNG)وهم چنین درتعدادی کاربرددیگراستفاده میشود.

کمپرسورهای محوری میتوانندراندمان بالایی داشته باشند.حدود۹۰٪ پلی اتیوپی درشرایط طراحی آن هااست.بااینحال،آن هانسبتاًگران هستند،به تعدادزیادی ازاجزا،تحملهای تنگ ومواد باکیفیت بالااحتیاج دارند.از کمپرسور های محوری درموتورهای توربین گازی متوسط تابزرگ،ایستگاه های پمپاژ گازطبیعی وبرخی ازکارخانه های شیمیایی استفاده میشود.

هرمتیک مهر و موم شده ، باز یا نیمه هرمتیک قطعات ماشین الات سنگین

یک کمپرسور کوچک مهر وموم شده دریک یخچال یافریزر مصرف کننده معمولاًدارای یک پوسته بیرونی استیل گرداست که بطوردائم جوش داده میشود وگازهای عملیاتی درون سیستم رامهرمیکند.مسیری برای نشت گاز هاوجودندارد،مانند:اطراف مهر وموم های شافت موتور است.دراین مدل،قسمت بالای پلاستیک بخشی ازسیستم ضدیخ زدگی خودکاراست که ازگرماموتور برای تبخیرآب استفاده مینماید.
کمپرسورهای مورداستفاده درسیستم های برودتی اغلب توصیف میشوندکه هرمتیک،باز یانیمه هرمتیک هستند،برای توصیف چگونگی قرارگیری کمپرسور وموتور دررابطه باگاز یابخار درحال فشرده سازی است.نام این صنعت برای هرمتیک کمپرسور مهر وموم شده هرمتیک است،درحالی که معمولاًیک کمپرسور نیمه قیمتی به آن گفته میشودکه یک کمپرسور نیمه هرمتیک است.در کمپرسور های هرمتیک ونیمه هرماتیک،کمپرسور وموتور که کمپرسور راهدایت میکندیک پارچه شده اند ودرداخل پاکت گاز تحت فشار سیستم کارمیکنند.این موتور بگونه ای طراحی شده است که گازمبرد فشرده میشود ودرآن خنک میشود.
تفاوت بین هرمتیک ونیمه هرمتیک دراین است که هرمتیک ازیک پوشش فلزی جوش داده شده بایک قطعه استفاده میکندکه نمیتواندبرای ترمیم بازشود.اگر هرمتیک نتواندبه سادگی بایک واحدکاملاًجدید جایگزین شود.یک نیمه قارچی ازیک پوسته فلزی بزرگ باپوششهای واشرشده باپیچ استفاده میکندکه میتواندبرای تعویض قطعات موتور و کمپرسور بازشود.مهم ترین مزیت هرمتیک ونیمه هرمتیک این است که مسیری برای نشت گاز ازسیستم وجودندارد.کمپرسور های بازبرای حفظ فشارداخلی به مهروموم های شافت تکیه میکنند واین مهر وموم هابرای حفظ خصوصیات آببندی خودبه روان کننده ای مانندروغن احتیاج دارند.
یک سیستم تحت فشار بازمانند تهویه مطبوع اتومبیل میتواندحساسیت بیش تری نسبت به نشت گازهای عامل آن داشته باشد.سیستمهای بازبه سیستم روان کننده درسیستم متکی هستند تابرروی اجزای پمپ ومهر ومومهاپاشیده شوند.اگربه اندازه کافی مکرر کارنشود،روان کننده روی مهر هابه آرامی تبخیرمیشود،وسپس مهر وموم هاشروع به نشت میکنند تاسیستم دیگرعملکردی نداشته باشدوباید دوباره شارژشود.برای مقایسه،یک سیستم هرمتیک یانیمه هرمتیک میتواندسال هابدون استفاده بنشیندومعمولاً درهرزمان وبدون نیازبه تعمیر ونگهداری ویاتجربه هرگونه افت فشارسیستم،میتواندمجدداًراه اندازی شود.
ضرر کمپرسور های هرمتیک این است که موتورمحرک رانمیتوان تعمیر یانگهداری کرد ودرصورت خرابی موتور،کل کمپرسور رابایدتعویض کرد.یک نقطه ضعف دیگراین است که سیم پیچهای سوخته میتوانندکل سیستمها راآلوده کنند،درنتیجه سیستم بطورکامل نیازبه پمپ شدن دارد وگاز جایگزین میشود،این امرهم چنین میتوانددر کمپرسور های نیمه هرمی که موتوردر مبرد کارمیکند،اتفاق بیفتد.بطورمعمول،از کمپرسور های هرمتیک درکالاهای مصرفی مجهزبه کارخانه های کم هزینه که درآن هزینه تعمیر ونیروی کار درمقایسه باارزش دستگاه زیاداست،استفاده میشود وفقط خریدیک دستگاه یاکمپرسور جدید اقتصادیتر خواهدبود.از کمپرسورهای نیمه حرکتی درسیستمهای برودتی وتهویه مطبوع متوسط تابزرگ استفاده میشود،جاییکه برای تعمیر کمپرسور ارزانتراز خرید ونصب لوازم جدیدارزانتراست.یک کمپرسور هرمتیک نسبت به یک کمپرسور نیمه هرمتیک سادهتر وارزان تراست.
مزیت کمپرسور های بازاین است که میتوان آن ها راتوسط منابع انرژی غیرالکتریکی مانندموتور احتراق داخلی یاتوربین هدایت کرد.بااینحال،کمپرسور های بازکه سیستم های تبرید راهدایت میکنند،عموماًدر طول عمر سیستم کاملاًعاری ازتعمیر ونگهداری نیستند،زیرابرخی نشت گاز باگذشت زمان رخ میدهد.

طبقه بندی

کمپرسورها رامیتوان باتوجه به فشارتحمل طبقه بندی کرد:

 • کمپرسورهای کم فشارهوا (LPAC) که دارای فشارتخلیه ۱۵۰ psi یاکم ترهستند.
 • کمپرسورهای فشارمتوسط که دارای فشارتخلیه ۱۵۱ psi تا۱۰۰۰ psi هستند.
 • کمپرسورهای هوای کم فشار(HPAC)که دارای فشارتخلیه بالای ۱۰۰۰ psi هستند.

همچنین می توان آنها را طبق طرح و اصل کار طبقه بندی کرد:

 • کمپرسور تک مرحله ای
 • کمپرسور متقابل دومرحله ای
 • فروش انواع قطعات ماشینهای
 • کمپرسور دوارپیچ
 • پمپ پره چرخشی
 • کمپرسور پیمایش کنید
 • کمپرسور توربو
 • کمپرسور گریز ازمرکز

ترمودینامیک فشرده سازی گاز

فشرده سازی مرحله ای

درمورد کمپرسور های گریز ازمرکز،طرحهای تجاری درحال حاضر ازنسبت فشرده سازی بیش از۳٫۵به ۱درهرمرحله برای یک گاز معمولی تجاوزنمیکنند.ازآن جاکه فشرده سازی دمارا بالامیبرد،گاز فشرده شده بین مراحل خنک میشود وموجب میشود فشرده سازی کم ترازچربی وایزوترمال کم ترباشد.کولر های بین مرحله ای معمولاًمنجر به تراکم جزئی میشوندکه درجداکننده های بخارمایع برداشته میشوند.در مورد کمپرسور های کوچک متقابل،کمپرسور ممکن است یک فن خنک کننده راهدایت کندکه هوای محیط رابداخل محل اتصال کمپرسور دویاچند مرحله هدایت کند.ازآن جاکه کمپرسور های پیچ دوارمیتواننداز روان کننده خنک کننده برای کاهش درجه حرارت ازفشاراستفاده کنند،اغلب ازنسبت فشرده سازی ۹به۱تجاوز میکنند.بعنوان مثال،دریک کمپرسور غواصی معمولی هوادرسه مرحله فشرده میشود.اگردر هر مرحله نسبت فشرده سازی ۷به ۱باشد،کمپرسور میتواند۳۴۳برابرفشار اتمسفر(۷ × ۷ ۷ ۷= ۳۴۳ اتمسفر)داشته باشد.

موتورهای درایو

گزینه های بسیاری برای موتوروجود داردکه کمپرسور راتحت فشار قرار میدهد:توربینهای گازی از کمپرسور های جریان محوری وگریز ازمرکز که بخشی ازموتور های جت هستند،نیرو میگیرند.توربینهای بخاریا توربین های آبی برای کمپرسور های بزرگ امکانپذیراست.موتور های برقی برای کمپرسور های استاتیک ارزان وبیصداهستند.موتور های کوچک مناسب برای منابع الکتریکی خانگی ازجریان متناوب تک فاز استفاده میکنند.ازموتور های بزرگ ترفقط میتوان درجایی استفاده کردکه یک جریان الکتریکی سه فازبرق متناوب دردسترس باشد.موتور های دیزلی یاموتور های بنزینی برای کمپرسور های قابل حمل و کمپرسور های پشتیبانی مناسب هستند.درخودرو ها وانواع دیگروسایل نقلیه،ازجمله هواپیماهای پیستونی،قایق،کامیون وغیره،بافشاردادن هوای ورودی میتوان توان موتور های دیزلی یابنزینی راافزایش داد تاسوخت درهر چرخه بیشترشود.این موتور هامیتوانند بااستفاده ازنیروی میل لنگ خود،کمپرسور معروف به سوپرشارژر،خود رابه کمپرسور هانیرودهند،یاازگاز اگزوز آن هابرای هدایت توربین متصل به کمپرسور استفاده نمایند.

برنامه های کاربردی

از کمپرسور های گازی درمصارف مختلفی استفاده میشودکه فشار های بالاتر یاحجم کم تری ازگازموردنیازاست:درانتقال خط لوله گازطبیعی تصفیه شده ازمحل تولیدبه مصرف كننده،كمپرسور توسط توربین گازی كه ازطریق گازناشی ازخط لوله تولیدمیشود،هدایت میشود.بنابراین،هیچ منبع انرژی خارجی لازم نیست.پالایشگاه های نفتی،کارخانجات فناوری گازطبیعی،نیروگاه های پتروشیمی وشیمیایی و کارخانه های بزرگ صنعتی مشابه به گازهای میانی ومحصول نهایی نیازبه فشرده سازی دارند.تجهیزات برودتی وتهویه مطبوع از کمپرسور هابرای جابه جایی گرمادرچرخه مبرد استفاده میکنندبه تبرید فشرده سازی بخارمراجعه کنید.سیستمهای توربین گازی هوااحتراق ورودی رافشرده میکنند.گازهای تصفیه شده یاتولیدشده باحجم کم برای پرکردن سیلندر های فشارقوی برای مصارف پزشکی،جوش کاری وسایرموارد نیازبه فشرده سازی دارند.فرآیند های صنعتی،ساختاری وساختمانی متنوع نیازبه هوای فشرده شده برای قدرت ابزارهای پنوماتیک دارد.درساخت وتولیدقالب بطریهای پلاستیکی(PET)و ظروف است.برخی هواپیماهابرای حفظ فشارکابین درارتفاع به کمپرسور هانیازدارند.برخی ازانواع موتورهای جت مانندتوربوجت ها وتوربوفن هاهوا موردنیاز برای احتراق سوخت رافشرده میکنند.توربینهای موتور جت قدرت کمپرسورهوای احتراق رادارند.درغواصی (SCUBA)،اکسیژن درمانی بیش ازحدوسایردستگاه های پشتیبانی اززندگی،کمپرسور هاگازتنفس رادرون ظروف باحجم کم مانندسیلندر های غواصی قرارمیدهند.درغواصی که درسطح تأمین میشود،یک کمپرسور هوااغلب هواکم فشار(۱۰تا۲۰ بار)رابرای تنفس تأمین میکند.زیر دریاییها از کمپرسور هابرای ذخیره هوابرای استفاده بعدی درجابه جایی آب از محفظه های شناور برای تنظیم عمق استفاده میکنند.توربو شارژر ها وسوپر شارژرها کمپرسور هایی هستندکه باافزایش جریان انبوه هوادرون سیلندر،عملکرد موتوراحتراق داخلی راافزایش میدهند،بنابراین موتور میتواند سوخت بیش تری راسوزاند وازاین رو قدرت بیشتری تولیدمیکند.وسایل نقلیه حمل ونقل جاده ای ریلی وسنگین ازهوای فشرده شده برای ترمزوسایل نقلیه راه آهن یاوسایل نقلیه جاده ای و سایر سیستمهای دیگر(درها،برف پاک کن شیشه ای،موتور،کنترل گیربکس وغیره)استفاده میکنند.ایستگاه های خدمات وتعمیرگاه های اتومبیل برای پرکردن لاستیکهای پنوماتیک وابزار های پنوماتیک قدرت ازهوای فشرده استفاده میکنند.پیستون های آتش نشانی وپمپهای حرارتی برای گرم کردن هوا یاسایرگازها وجوددارند وفشرده سازی گازتنهاوسیله ای برای این منظوراست.کمپرسور های لوب روتاری اغلب برای تهیه هوادرخطوط انتقال پنوماتیک برای پودر یاموادجامد استفاده میشوند.فشاررسیده میتوانداز ۰٫۵ تا ۲ بارگرم باشد.

نگهداری

کمپرسور هوا کوچک بدون شک در مغازه تعمیر تایرهای کنار جاده ای خود در نیجر ، یکی از فقیرترین کشورهای جهان ، با ارزش ترین دارایی این مرد است.
برای اطمینان از عملکرد همه نوع کمپرسور بدون نشت ، انجام تعمیرات معمول مانند نظارت و تعویض اتصالات کمپرسور هوا ضروری است. پیشنهاد می شود صاحبان کمپرسور هوا روزانه تجهیزات خود را بازرسی کنند ، مانند:

بررسی نشت روغن و هوا
فشار دیفرانسیل را در فیلتر هوای فشرده بررسی کنید
تعیین اینکه روغن در کمپرسور تغییر کند یا خیر
تأیید دمای عملیاتی ایمن
تخلیه چگالش از مخازن گیرنده هوا

 

 

گریدر چیست؟

تاریخچه گریدر

درسال ۱۸۹۶ کمپانی J.D.Adamsکه توسط خودJ.D.Adams تاسیس شده بوداولین سری گریدر هارابانام سری Road King تولیدکرد.این گریدر جاده ای شامل چهار چرخ ویک قاب فولادی بود وبصورت مکانیکی طراحی شده بود.به این ترتیب سری Road King محبوب شد وشرکت J.D.Adams تاسال ۱۹۳۰ به تولید گریدر دراین سری ادامه داد.درسال ۱۹۱۹ کمپانی تولید گریدر راسل(Russel)اولین گریدر باموتور خودکششی راتولید کرد.این گریدر بااضافه کردن یک تیغه گریدر به بدنه اصلاح شده یک تراکتورساخته شد.این طرح یک الگوی اصلی واولیه برای تمام گریدر های تولیدشده درآن زمان بود.درسال ۱۹۲۸کمپانی تراکتورسازی کاترپیلار شرکت تولید گریدر راسل راخریداری کرد.وخط تولید گریدر رابه خط تولید ماشین آلات خوداضافه کرد.

گریدر چیست؟

ازجمله ماشین آلات عمرانی سنگینی که برای عملیات راهسازی،تعمیرجاده ها،تنظیم شیب ومسطح کردن سطوح جاده ای مورداستفاده قرار میگیرد، گریدر میباشد. درساختار این ماشین آلات ازیک تیغه بلند قابل تعویض استفاده شده است که امکان حرکت درزوایای مختلف راداشته وبرای ایجادیک سطح صاف ازآن استفاده میشود.

ماشين آلات سنگين عمرانی مانندبسياری ديگراز ماشين آلات دچارخرابی واستهلاک ميشوند. انواع مختلف اين ماشين آلات بدليل استفاده ونوع استفاده وسنگينی كاری كه انجام ميدهنداحتياج به قطعات و لوازم یدکی برای آنهاپيدا ميشود. گريدر نيز بعنوان يكی از ماشين آلات سنگين عمرانی ازاين قاعده مستثنی نيست وبدلايل مختلفی امكان داردكه نيازبه قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو برای شماايجادشود. بنابراين شمابايد پس ازبررسی مشكل گريدر اقدام به تهيه يكی ازانواع قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو كه موردنيازتان ميباشد نماييد.البته ممكن است با تعميريكی از قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو بتوانيدبرای مدتها ازآن استفاده نماييداما درصورتيكه قطعه موردنظر قابل تعمير نباشد بايدآن راخريداری نماييد.

اجزای تشکیل دهنده گریدر

گریدر ازقسمت های مختلفی مختلفی تشکیل شده است وشامل مواردزیرمیباشد:

 • بدنه وشاسی
 • تیغه
 • چرخ
 • کلاج وترمز
 • سیستم حرکتی
 • دریچه کنترل سوخت

بدنه و شاسی

که بصورت کلی شامل قسمت موتور،کابین وقسمت های نگه دارنده تیغه میباشد.بدنه وشاسی درافزایش قدرت مانور گریدر تاثیر گذارمیباشد وبه دونمونه مستقیم وکمرشکن تقسیم بندی میشود.برای مثال شاسی کمرشکن موجب افزایش قدرت مانوراین ماشین آلات میشود.

تیغه

تیغه گریدر بااشکال مختلفی ازجمله بالبه های مستقیم ومنحنی و باارتفاع ها وضخامتهای گوناگون موجود میباشد.یکی ازاجزای اصلی سازنده این ماشین هاتیغه است که پهن وقابل کنترل میباشد. این تیغه هادرمحور اصلی قرارگرفته ومیتواند درحالتهای مختلف نسبت به ماشین قرارگیرد.براساس نحوه قرارگیری آن عمل بریدن، پرکردن وزاویه دادن انجام میشود. این عملیات میتواند بصورت جداگانه و همزمان انجام شوند.

چرخ

برخلاف ماشین آلاتی مانندلودر که هم نوع چرخ زنجیری وهم نوع چرخ فلزی آن وجوددارد چرخ های گریدر عموماً ازنوع لاستیکی میباشند.وظیفه چرخ هادر گریدر، تحمل وزن ناشی ازعملیات سنگین میباشد. ازاین روبهتراست اندازه تمامی آن هایکسان باشد. دربرخی مواردچرخ های جلویی کوچکترهستند.

کلاج و ترمز

وجود کلاج ماشین برای شیبهای تحت بارهای سنگین امری مهم وضروری میباشد. ازاین روباید ازعملکردصحیح آن هااطمینان حاصل کرد. ترمز هاروی چرخهای گریدر که درعقب ماشین قرارگرفته اند،واقع شده اند. این ترمز هادردو نوع کفشک ودیسک چندمنظوره بوده وتوسط واردآمدن فشارهیدرولیکی عمل میکنند. دیسک ترمزنیز درهنگام حرکت روی چهارچرخ محرک اثرمیکند.

سیستم حرکتی

دربیشتر گریدر ها۶ تا ۹عدد دنده جلو و ۲تا ۹عدد دنده عقب موجودمیباشد. نحوه عملکردسیستم حرکتی به اینگونه است که برای کارهای سنگین ودقیق به جعبه دنده قدرتمند وکم سرعت وبرای کارهای کوچکتربه سرعت متوسطی بین ۳۰تا ۴۰کیلومتر برساعت نیازمیباشد.

دریچه کنترل سوخت

تنظیم سرعت گریدر بواسطه این قسمت صورت میگیرد. دربرخی مواردازیک اهرم برروی کنسول نیزاستفاده میشود.

عملیات مختلفی که با گریدر می توان انجام داد

 • پخش کردن مواد خاکی وآسفالت
 • ایجاد، تنظیم وشیب دادن سطح راه وشانه های راه
 • مخلوط کردن خاک بادانه بندی های مختلف
 • پخش وپهن کردن مصالح درشانه سازی های راه
 • شیب بندیهای دقیق
 • کندن جوی وکانال وبرشهای زاویه ای زمین (بغل بری)
 • بریدن وتراشیدن ترانشه ها
 • نگه داری رویه جاده های شنی وکندن یخ روی سطح جاده ها
 • برف روبی جاده ها

درادامه درباره ی برخی ازعملیات ذکرشده درفوق، توضیحاتی رابیان میکنیم:

پخش کردن مواد خاکی:

ازمهم ترین عملیات گریدر پخش کردن مواد ومصالح خاکی درسطح زمین توسط تیغه جلو ومیانی است،البته مقدار موادجابه جاشده به ظرفیت گریدر بستگی دارد.ظرفیت گریدر تابع عواملی مانند:قدرت موتور،کشش ماشین،اندازه وارتفاع تیغه میباشد.مقدارموادی که گریدر میتواندجابه جاکند بسیارکم تراز بولدوزراست،چون شاسی آن ضعیف تر وموقعیت وارتفاع تیغه هم اجازه حجم زیادرا نمی دهد.بنابراین بهتراست موادیکه بایدتوسط گریدر جابه جا وپخش شودقبلا توسط بولدوزر یالودر روی زمین پخش شده باشد.

تسطیح زمین:

هنگامیکه محوطه خراشیده یاکنده شده ای را میخواهیم تراز ورگلاژ کنیم،بایدتیغه درسطح موردنظر وزاویه دفع وراندن خاک حدود ۶۰وزاویه برش تیغه درمقداراستاندارد ۳۳ درجه قراربگیرد. حرکت ناگهانی وسیله باعث ناهمواری در سطح ایجادشده خواهدشد.بمنظورجلوگیری ازاین مورد، میتوان ازدنده های ۱و ۲برای حرکت استفاده کرد.بمنظورحرکت بهتر گریدر روی مسیری که میخواهدعملیات تسطیح راانجام دهد،چرخ هاباید ازمحل جمع شدن خاک دورترقرار گیرند درغیراین صورت قدرت کشش کاهش خواهدیافت.

حمل مواد به کنار جاده:

باتغییرزاویه تیغه،گریدر قادرخواهدبود که موادخاکی رابه کنار مسیرحرکت هدایت کند.دراینحالت مواد خاکی درانتهای عقب گریدر انباشته شده ویک توده خاکی طولی درامتداد مسیر حرکت گریدر قرارمیگیرد زیرادرغیر این صورت قدرت کشش ماشین کم میشود وزاویه حمله به تیغه گریدر نیزتغییرمیکند.تیغه بایددر حالت شیب داربوده وحرکت دردنده های ۲ و ۳انجام گیرد.برای جلوگیری ازمزاحمت مصالح پخش شده درکار چرخها،مسیر حرکت تغییرداده نشود وبایددقت شودکه مصالح به صورت هموار وصاف به اندازه ضخامت دل خواه پخش شوند.

شیب بندی های دقیق:

برای شیب بندهای دقیق بایدتیغه رابازاویه کوچکی نسبت به امتدادقائم ثابت کرد وارتفاع تیغه ازسطح زمین بایدطوری باشدکه برآمدگی کوچک رابریده وگودال هاراپرنماید،به این منظورهمواره بایدمقداری موادخاکی درجلوی تیغه گریدر موجودباشد.

کندن جوی:

گریدر رامیتوان برای کندن جوی های بامقطع Vیاذوزنقه به کاربرد. ماکزیمم عمق جوی حدود۳فوت (یک متر) وعرض آن حدود ۴فوت است که طی چندمرحله به آن می رسیم،

برای جوی های باابعاد بزرگ تربهتراست ازخندقکن وبیل مکانیکی ووسایل حفاری استفاده کرد.برای این کاروسیله باید دردنده های ۱یا ۲حرکت کند وتیغه به صورتی قرارگیردکه خاک حفرشده دربین چرخهای عقب قرارگیرد وخاک انباشته شده میبایست قبل ازاین که بازیرشاسی تماس پیداکند برداشته شود.

بریدن و تراشیدن ترانشه ها:

باتغییرزاویه گریدر وعمودکردن یاشیب زیادلبه تیغه نسبت به سطح افق،میتوان باحرکت درجهت طول ترانشه لبه های آن راتراشید.البته دومسئله رابایددر نظرگرفت:

اول: این که نوع مصالح ترانشه هاسنگی وصخره های نباشدچون به لبه تیغه آسیب رسانده ویاعمل تراشیدن راغیر ممکن میسازد.

دوم: این که تراشیدن قسمتهای پایین ترانشه ومرتب کردن آن هااست تادرهنگام تراشیدن قسمتهای بالای ترانشه مانع حرکت گریدر نشوند.

کندن بااستفاده از چنگک:

زمانیکه سطح کاربرای گریدر بیش ازاندازه سخت باشدمیتوان ازچنگک اضافه شده درجلو یاعقب گریدر ویاشیارزن درعقب گریدر جهت نرم کردن وشیار زدن خاک قبل ازتیغه زنی

استفاده کرد.

جابه جایی برف:

باید درکار بابرف تازه تیغه درزاویه رانش مقتضی قرارگیرد وحرکت باسرعت کافی (دنده ۳و۴ )برای به کنارراندن برف انجام شود.بایدتوجه کافی نسبت به موانع مخفی دربرف داشت.بایددر برف کوبیده شده حرکت دردنده های۱و ۲صورت گیرد. هریک ازعملیات های ذکرشده دربالا، بایددرسرعت مناسبی صورت بگیرد تانتیجه مناسبی حاصل گردد.

استفاده از گریدر در آب و هوای سرد

استفاده از گریدر درهوای سردچندان توصیه نمیشود، چراکه برروی عملکرد آنهاتاثیر منفی میگذارد. درصورتی که نیازبه استفاده ازاین ماشین درآب وهوای سرددارید بایدبه نکات زیرتوجه کنید.

باید ازیک روغن موتور باغلظت کم استفاده شود.به کمک شیرهای تعبیه شده درسیستم سوخت دستگاه،آب جمع شده داخل آن خالی شود.بهتراست گل ولای که به ماشین پاشیده شده است،پاک شود. اگربرروی سطح میله های پیستون سیلندرهای هیدرولیک قطرات آب وجوددارد، بایدحتماپاک شود. چراکه درصورت یخ ردن باعث صدمه زدن به قسمت آب بندی قطعات و لوازم یدکی شود.بدنه وپمپ آب وشلنگهای انتقالی ازنظر نفوذآب به خارج کنترل شود.ضدیخ باآب تمیزمخلوط شده ودرزمانی که آب رادیاتورخالی شده وازرسوب پاک شده است، داخل آن ریخته شود.برای استفاده از گریدر هادرشیب تند درهوای بارانی تنهااستفاده ازآن درزمانی مجازاست که بارندگی کوتاه مدت وباشدت کم بوده باشد.

تقسیم بندی گریدر ها

گریدر هارامیتوان برطبق معیارهای متفاوتی دسته بندی کرد:

 • براساس موتور
 • براساس کنترل تیغه، ریپر و فرمان
 • براساس تعداد چرخ ها
 • براساس وزن
 • براساس ساختمان بدنه

در ادامه در مورد هر یک از دسته بندی های فوق توضیحاتی را ارائه می دهیم.

۱٫گریدر بر اساس وجود موتور

این نمونه از ماشین آلات عمرانی بر اساس نوع موتور، ابعاد و اندازه، نوع و اندازه تیغه و قابلیت کمرشکنی به انواع مختلفی تقسیم بندی می شود. هر یک از انواع گریدرها با توجه به نوع کارایی آن در مرحله مشخصی از ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرند.

نوع موتور:

این وسیله بر اساس نوع موتور به دو دسته موتوردار و بدون موتور تقسیم بندی می شود.

گریدر بدون موتور:

این نوع از گربدر همان طور که از نامش مشخص است بدون موتور بوده وفاقد سیستم حرکتی مستقل می باشد و توسط تراکتور یا بولدوزر کشیده می شود وبرای زمین سخت یا آبدار مورد استفاده قرار میگیرد.اولین نمونه های این ماشین موتور نداشتند اما امروزه استفاده از آن ها بسیار محدود شده است و از آن ها در مواردی که سطح خاک سخت یا آبدار باشد، استفاده می شود.

گریدر موتور دار:

این نوع گریدر مجهزبه سیستم محرک مجزابوده وبه تنهایی وبدون نیازبه کمک هیچ نیروی خارجی میتواندحرکت کند.قابلیت انجام عملیات خاکی آن به مراتب ازنوع گریدر بدون موتوربیش تراست. این نوع گریدردرحدود ۱۰۰سال قبل بصورت ابتدایی آن، یعنی بصورت تیغه ی معلقی که زیردو چرخی بسته میشد، ساخته شد.بتدریج که مواردکاربرد آن در راهسازی ازدیادیافت، گریدر های بدون موتورکه توسط تراکتور کشانده میشدندبه بازار عرضه شدند.گریدر موتوردار خود دو نوع است.

 • گریدر های سبک:این نوع گریدر مناسب کارهای معمولی مانندتسطیح سطوح وپخش موادهستند.
 • گریدرهای سنگین:این نوع گریدر درعملیاتهای سنگین جاده ای مورداستفاده قرارمیگیرد.

۲٫گریدر از نظر تعداد محور چرخ:

گریدر هاازنظر تعدادچرخ وتعدادمحور چرخ هاانواع مختلفی دارندکه رایجترین آنها بصورت ۶چرخ باسه محور ویا ۴چرخ بادومحور میباشند.

۳٫ گریدر از لحاظ کنترل تیغه و ریپر و فرمان :

یعنی دربرخی از گریدر هاکنترل تیغه وریپر وفرمان پذیری بصورت هیدرولیکی صورت میگیرد ودربعضی دیگر کنترل بر آنهابصورت مکانیکی میباشد.

۴٫گریدر از نظر ساختمان بدنه:

ساختمان بدنه گربدر را از دو منظر می توان مورد بررسی قرار داد:

 • ۱- نوع شاسی
 • ۲- موقعیت موتور

گریدرها از نظر نوع شاسی ۲ نوع دارند:

 • نوع شاسی ثابت
 • نوع شاسی کمرشکن/مفصلی (شاسی کمرشکن موجب افزایش قدرت مانور گریدر میگردد)

۵٫ گریدر از نظر موقعیت قرارگیری موتور:

گریدرها از این نظر نیز ۲ نوع می باشند:

 • گریدر موتور جلو
 • گریدر موتور عقب

۶٫ انواع گریدر از نظر وزن:

 • گریدر تا ۹ تن ( سبک )
 • گریدر ۹ تا ۱۲ تن ( نیمه سنگین )
 • گریدر ۱۲ تا ۱۵ تن ( سنگین )
 • گریدر ۱۵ تا ۲۳ تن ( فوق سنگین )

دراین تقسیم بندی انواع ماشین باوزن ۹تن دردسته گریدر های سبک،۹ تا ۱۲تن دردسته نمیه سنگین،۱۲ تا ۱۵ تن دردسته انواع سنگین و۱۵ تا۲۰ تن دردسته گریدر های فوق سنگین قرارمیگیرند. استفاده ازانواع سبک درعملیات معمول واستفاده ازنمونه های سنگین درسطوح بزرگتر باحجم زیادصورت میگیرد.

نکاتی که هنگام خرید گریدر بهتر است به آن توجه کنیم.

۱٫سیستم حرکت : گریدر هابه جعبه دنده قدرتمند وکم سرعتی برای کارهای دقیق وسنگین،سرعت متوسطی برای جزئی وسرعت حرکتی بین۳۰ تا۴۰ km/h نیازدارند. هم چنین میبایست توانایی حرکت به عقب هم داشته باشندبنابراین معمولا گریدر هادارای ۶ تا۹دنده جلو و۲ تا ۹دنده عقب میباشند.

۲٫چرخ ها : چرخ هاکه برای وظایف سنگین گریدر طراحی میشوندبهتراست که همگی دارای اندازه های یکسانی باشنداما چرخهای جلوی ممکن است کوچکترساخته شوندحدود اندازه چرخ هاازعرض ۱۳اینچ قطرطوقه ۲۴ اینچ وتعداد ۱۲لایه تاعرض ۲۳٫۵اینچ قطرطوقه ۲۵اینچ تعداد ۱۶لایه تغییرمی کند.

۳٫ترمزها : همیشه ترمز های روی هریک ازچرخهای محرک گریدر(که درعقب ماشین قراردارند) وجوددارد. نوع این ترمز هاممکن است بصورت کفشک یادیسک چندمنظوره باشدکه بوسیله اعمال فشارهیدرولیکی عمل میکند ویاممکن است یک دیسک ترمزتنهاباشد که درهنگام حرکت روی هرچهار چرخ محرک اثرمیکند.

مزایای استفاده از گریدر

 1. قابلیت تنظیم چرخ ها وتنظیم زاویه تیغه درجهت تشکیل شیب مناسب برای گریدر میباشد.
 2. تنهااحتیاج به یک راننده دارد.
 3. قابلیت مانورآن نسبت به گریدر بدون موتوربیش تراست. درمحوطه های محدودنیز میتواند دوربزند.
 4. برگشت بادنده عقب کاملامیسر است.
 5. حرکت تیغه وتغییرزاویه واستقرار آن دروضع دل خواه هم چنین هدایت چرخهای جلوی گریدر توسط سیستم کنترلی که دراطاق راننده تعبیه شده است امکان پذیراست.
 6. هزینه بهره برداری ازآن به علت این که احتیاج به تراکتور کششی نداردکم تراست.
 7. برای برف روبی جاده هاوباند فرودگاه هامناسب است. بدون آن که خراشی به آن هاواردسازد.
 8. راننده ماشین باید به طور کامل به نحوه عملکرد دستگاه، چگونگی کنترل و محدودیت های آن آگاهی و اطلاعات کافی داشته باشد.
 9. قبل ازروشن کردن دستگاه بایداطمینان حاصل کردکه دراطراف آن شیء قرارندارد.
 10. .پس ازاتمام کاربا گریدر،تیغه های آن بایددر وضعیت عادی قرارگرفته ودرمکانی مسطح پارک شود.
 11. قبل ازشروع به انجام کاربایدگروه عملیاتی رااز روشن کردن دستگاه آگاه کنید.
 12. برای ورودبه اتاقک راننده بایدازنردبان مخصوص استفاده شود.

سیستم جدید مرتبط با گریدر

گریدر یکی ازپیچیده ترین دستگاههای راهسازی به حساب می آیدکه کنترل آن، باتوجه بوجود جکهای هیدرولیک متعدد وامکان تغییرحالت کلیه قسمتهای دستگاه ازاهمیت بالایی برخورداراست ولذا کارکردن باماشین گریدر بدون حضوراپراتور حرفه ای عملا امکانپذیرنیست.

دراکثر کشورهای دنیابرای اجرای دقیق خط پروژه وکاهش خطاهای انسانی کنترل ماشینهای عمرانی توسط سنسورها وتجهیزات خاص صورت میگیرد.بعنوان مثال GS-506 Motor grader System یکی ازاین سیستمهای کنترل ماشین گریدر میباشد. این سیستم باتوانایی بسیاربالا درپردازش اطلاعات درکسری ازثانیه براحتی توانایی کنترل کلیه قسمتهای ماشین رابه اپراتور میدهد. بااستفاده ازاین گونه سنسورها وتجهیزات برروی گریدر ،اجرای خط پروژه باحداکثردقت، درکوتاهترین زمان وباراحتی بیش تربرای اپراتور امکانپذیر خواهد بود.

سیستم ۳D-MC2-grader نیزکه به نوعی سیستم کنترل ازراه دور گریدر میباشدیکی ازحرفه ای ترین این سیستم هادرنوع خوداست. بااین سیستم کنترل دقیق تیغه گریدر به سیستم هدایت ماشین محول میشود وامکان پیاده سازی دقیقترین شیب هاوسطوح رابه اپراتور میدهد.به گزارش روابط عمومی گریدر یا ماشین شیب ساز ازجمله ماشین آلات عمرانی میباشدکه درپروژه های راهسازی ازآن استفاده میشود.

توليد قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو

همه كارخانه ها وبرندهايي كه ماشين آلات سنگين ازجمله توليد ميكننداقدام به توليد انواع قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو كرده اند وبه اين ترتيب ميتوانيد قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو موردنياز خودرا از نمايندگيهاي معتبرآن برند خريداری نماييد.بهترين گزينه برای خريد قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو همان برندی است كه گريد راازآن خريداری نموده ايد. فروشگاه راهساز کوماتسو اقدام به تهيه انواع قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو دربرندهای مختلف کرده است وبه اين ترتيب توانسته باعث رضايت مشتريان خودشود. بنابراين درصورت نيازبه انواع قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو ميتوانيدبه شكل حضوری به فروشگاه مامراجعه كرده وقطعات گريدر كوماتسو موردنظر خودرا بامشورت باكارشناسان خريداری نماييد. هم چنين اين فروشگاه وب سايتی رابمنظورراحتی مشتريان براي خريد قطعات و لوازم یدکی گريدركوماتسو برپاكرده است وشمابا مراجعه به وب سايت وتماس با شركت ما ميتوايد قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو موردنياز خودرا سفارش وآنرا ثبت سفارش کنید و قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو موردنظر رابرای شما عزیزان ارسال خواهد کرد.

خريد قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو

براي تعميريكی از قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو بايدبه فروشگاه های معتبرفروش انواع قطعات و لوازم یدکی گريدركوماتسو معتبرمراجعه نماييد. درغيراين صورت اگرتعمير هركدام از قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو رابدست افرادمتفرقه بسپاريداحتمالا درآينده بامشكلات وهزينه های بيش تری مواجه ميشويد. بنابراين درانتخاب تعميركار قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو بايددقت لازم راانجام دهيد تابامشكلات وهزينه های زيادی مواجه نشويد. ولی اگرتعميرهر يک از قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو ممكن نباشدبايد بامراجعه به فروشگاه ها ونمايندگيهاي معتبراقدام به خريد يكی از قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو موردنيازخود نماييد.برای تعميرهريک از قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو بايدبررسيهای لازم انجام شود وسپس قطعه معيوب شناسايي وتعويض شودو دوباره تست برای كارايی گريدر انجام شود تاازنحوه كارايی گريدر اطمينان حاصل شود. درصورتيكه هريک از قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو بدرستی انتخاب ويانصب نشود وياتست صورت نگيرد ممكن است بامشكلاتي بيش ترمواجه شويد. بهترين راه برای تعمير قطعات و لوازم یدکی گريدر كوماتسو مراجعه به نمايندگي معتبر می باشد.

قطعات لیفتراک کوماتسو

افرازه یا لیفتراک ماشینی است دارای یک دکل،شاخک وملحقات که باتوجه به نوع فعالیت برای ترابری،جابه جایی وانبارکردن بارهادر اشکال وظرفیتهای مختلف طراحی وساخته میشود ومتناسب بانوع کار ومحیط ازسوخت‌های فسیلی، گاز یابرق استفاده میکند.

قطعات لیفتراک کوماتسو

لیفتراک یکی ازماشینهای باربری میباشدکه دراکثرکارخانه هامیتوانیدنمونه ای ازآن رامشاهده کنید زیرااین وسیله بسیارکارآمد بوده ومیتوان استفاده های بسیاری رادرتولیدات انجام داد. ازشرکتهای معتبردر زمینه ی تولید لیفتراک کوماتسو میباشد. درواقع این برندتوانسته جایگاه بسیاربالایی رادرزمینه ی تولیدانواع لیفتراک کوماسو ولوازم یدکی لیفتراک کوماتسو داشته باشد.شرکت کوماتسو لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو رادرانواع مختلف عرضه کرده است که توانسته درکشور های مختلفی نظیرایران نمایندگیهای بسیاری را داشته باشد زیرا لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو بسیارباکیفیت بوده وازمتریال مناسبی درساخت این لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو استفاده شده است.

نمایندگیهای بسیاراز لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو درتهران ودیگر شهرها وجوددارد ولی درزمان خرید لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو بایدبدانید که شرکت موردنظرمعتبر باشدتا جنس اصلی راتهیه کنید.برای خرید لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو ازیک متخصص دراین زمینه کمک بگیرید تاهم برای خرید لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو شماراراهنمای کندو نصب لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو راانجام دهد. اگرشمااز لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو باکیفیت بالا واورجینال راتهیه کنیددیگر خیالتان بابت استفاده از لیفتراک راحت خواهدبودمیتوانید مدت بالایی رااز لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو استفاده کنید.

معرفی قطعات ليفتراک کوماتسو

قطعات ليفتراک ازجمله لوازمهای گيربکس ليفتراک کوماتسو:صفحه کلاچ گيربکس ليفتراک کوماتسو،ديسک ليفتراک کوماتسو،قطعات ليفتراک کوماتسو،شفت کلاچ ليفتراک کوماتسو ،دنده کشويی گيربکس ليفتراک کوماتسو وديگر قطعات ليفتراک کوماتسو
قطعات ليفتراک ازجمله لوازم موتوری ليفتراک کوماتسو:پيستون ليفتراک کوماتسو ،رينگ ليفتراک کوماتسو ،قطعات ليفتراک کوماتسو ،بوش ليفتراک کوماتسو ،سوپاپ دود وهوا ليفتراک کوماتسو ،ياطاقان ليفتراک کوماتسو ، وديگر قطعات ليفتراک کوماتسو
قطعات ليفتراک ازجمله لوازم ترمز ولوازم چرخ ليفتراک کوماتسو:کفشک لنت ليفتراک کوماتسو ،سيلندرچرخ ليفتراک کوماتسو ،رگلاژچرخ ليفتراک کوماتسو،قطعات ليفتراک کوماتسو ، فنرهای لنت ليفتراک کوماتسو ،کاسه نمدچرخ ليفتراک کوماتسو وديگر قطعات ليفتراک کوماتسو
قطعات ليفتراک ازجمله لوازم جک بالابرليفتراک کوماتسو:لوازم جک سينه ليفتراک کوماتسو ،لوازم جک فرمان ليفتراک کوماتسو ،قطعات ليفتراک کوماتسو ،بلبرينگهای دکل ليفتراک کوماتسو،لوازمهای ديفرانسيل ليفتراک کوماتسو وديگر قطعات ليفتراک کوماتسو

انواع ليفتراک کوماتسو به همراه قطعات ليفتراک کوماتسو

 • ليفتراک کوماتسو۲تن
 • قطعات ليفتراک کوماتسو ۳تن
 • ليفتراک کوماتسو۴تن
 • ليفتراک کوماتسو۵تن
 • قطعات ليفتراک کوماتسو ۶تن
 • ليفتراک کوماتسو۷تن
 • ليفتراک کوماتسو۸تن
 • قطعات ليفتراک کوماتسو ۹تن
 • ليفتراک کوماتسو۱۰تن
 • ليفتراک کوماتسو۱۵تن
 • قطعات ليفتراک کوماتسو ۲۰تن

کليه قطعات ليفتراک کوماتسو ازجمله محصولات فروشگاه راهساز کوماتسو هستندکه جهت سفارش هرنوع ازقطعات ليفتراک کوماتسو ميتوانيد باکارشناسان ما تماس حاصل نماييدتا قطعات ليفتراک کوماتسو بابهترين کيفيت راخريداري نماييد. ازآنجاييکه فروشگاه راهساز کوماتسو يکي ازواردکننده های قطعات ليفتراک کوماتسو درايران ميباشدسعي دارد قطعات ليفتراک را بابهترين قيمت به مشتريان خودعرضه نمايد.

باتوجه به نیاز وفعالیت موردنیاز لیفتراک برای انبار کردن یاحمل ونقل ویاجابه جایی بارهادراندازه های مثلا ۱۵تنی یا۷ تنی ویاوزن های دیگردر ظرفیت هاواشکال مختلفی پیاده سازی میشوند. لیفتراک باتوجه به نوع کاری که انجام میدهداز سوختهای مختلفی مثل برق،گاز یاسوخت فسیلی استفاده میکند. لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو به شاخک ویا دکل لیفتراک براساس نیازها وبارهای خاص قابلیت اضافه شدن دارند. لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو مثل گیجها، تجهیزات کنترلی ونشان گرها وکنترل کننده های سرعت که توسط آنها لیفتراک باوزنها ی مختلف قابل کنترل خواهندبود. تمامی تجهیزات سازنده های که توسط شرکتهای سازنده لیفتراک کوماتسو برای جابجایی وحمل ونقل بارهای خاص به شاخک ویادکل لیفتراک کوماتسو اضافه می شودتجهیزاتی مانند گیجها وتجهیزات کنترلی ونشان گرها وکنترل کننده های سرعت که به وسیله آن ها عملکرد لیفتراک کوماتسو راکنترل می کنند. لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو عملکرد لیفتراک کوماتسو بصورتی است که براساس قاعده دووزنه بالانس شده روی محوراست که کاملآرو بروی یک دیگر ودرجهت مخالف قراردارند. لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو از لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو می توان به قطعات بدنه واجزای نگه دارنده و ترمزو فرمان و چرخهااشاره کردکه هر کدام از این لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو در ابعادوسایزهای مختلفی ارائه می شوند و این بخاطرمتنوع بودن انواع لیفتراک کوماتسو می باشد که شمامی توانیدانواع لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو رابه صورت کاملااورجینال از فروشگاه راهساز کوماتسو تهیه کنید.

لیفتراک کوماتسو رامی توان دررده باکیفیتترین لیفتراک هایی نام بردکه درکشور ژاپن تولیدمی شود ومدلهای مختلف آن رانیز درکشور مامشغول به فعالیت هستند.قطعاتی که برای ساخت لیفتراک کوماتسو بکاربرده شده اندکیفیت بالایی دارندکه مشابه این قطعات نیزتحت نام اورجینال وبه عنوان لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو درکشور مابفروش می رسد. قطعات لیفتراک کوماتسو را شرکت کوماتسو دراختیار شرکت های وارد کننده لوازم یدکی ماشین آلات سنگین قرارمی دهد تابه مصرف کنندگان عرضه کنند.بیش ترین قطعات لیفتراک کوماتسو اورجینال دراختیار نمایندگیها قرارمی گیرد تابه مشتری عرضه کنند ودرحال حاضرنیز بیش ترمشتریان خریدخود راازاین نمایندگیهاانجام می دهند.

خرید قطعات لیفتراک کوماتسو

قطعات لیفتراک کوماتسو اورجینال وباکیفیت رااز راهساز کوماتسو خریداری کنید. شرکت ما عرضه کننده انواع لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو باکیفیت بالا وقیمت مناسب میباشد. شرکت کوماتسو ازبرترین وهمچنین قدیمیترین شرکتهای فعال درزمینه ساخت وتولید انواع ماشین آلات سنگین می باشدکه توانسته بابهره گیری ازمدرنترین ابزارآلات ماشین آلاتی راتولیدکند که ازکیفیت بسیاربالایی برخوردارهستند. ازجمله ماشین آلاتی که شرکت کوماتسو تولیدمی کند وجزو ماشین آلات نیمه سنگین محسوب می شود لیفتراک می باشد.لیفتراک های کوماتسو علاوه براین که کیفیت بالایی دارندازپشتیبانی قطعات لیفتراک کوماتسو خوبی نیزبرخوردار هستند. لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو درکشورهای مختلف عرضه می شود واین موضوع نشاندهنده اهمیت ویژه ای است که این شرکت برای مشتریان خودقائل است. لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو درکشور مانیزعرضه می شود که میتوان قطعات لیفتراک کوماتسو موردنیازنسبت به هرمدل راتهیه کنید.

البته همچنین خرید لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو به تخصص کافی نیازدارد زیراامروزه بازار مملواز قطعات لیفتراک کوماتسو است که ازنوع تقلبی هستند وازپایینترین کیفیت ممکن برخوردار می باشند.برای خرید لوازم یدکی کوماتسو بهتراست تابه سراغ فروشگاه هایی برویدکه ازاعتباربالایی برخوردارهستند وقطعات لیفتراک کوماتسو اورجینال رابه فروش می رسانند. البته پیداکردن یک فروشگاه معتبرکار چندان آسانی نیست که ازهمین روپیشنهادمی شودتا شرکت راهساز کوماتسو رابرای خرید لوازم یدکی لیفتراک انتخاب کنیدکه ازشرکتهای معتبر وباسابقه طولانی درعرضه انواع قطعات لیفتراک کوماتسو و لوازم یدکی ماشین آلات سنگین می باشد.

فروش قطعات لیفتراک کوماتسو

فروش قطعات لیفتراک کوماتسو به دوروش درکشور ماانجام میشودکه یک روش اینترنتی وروش دیگرحضوری است. درروش فروش لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو بصورت حضوری تنهاافرادی می توانندقطعه موردنظرخود راتهیه کنندکه فاصله چندانی بافروشگاه های لوازم یدکی نداشته باشندامادرفروش اینترنتی ازهرنقطه کشورمی توان خریدخود راانجام داد. شرکت راهساز کوماتسو یکی ازنمایندگیهای مجازفروش قطعات لیفتراک کوماتسو توانسته فروش غیرحضوری واینترنتی رانیز درنظربگیردکه خریداردیگر نیازی به مراجعه به بازارنخواهدداشت ومحدودیت هاازبین می رود.

کیفیت قطعات لیفتراک کوماتسو

لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو در دو نوع مختلف عرضه میشود که یک نوع آن قطعات لیفتراک کوماتسو بی کیفیت و نوع دیگر با کیفیت میباشد. لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو با کیفیت به ندرت یافت میشود و کمتر فروشگاه یا شرکتی را میتوان یافت که قطعات لیفتراک کوماتسو با کیفیت را عرضه کند. شرکت پیشرو تراک از جمله فروشندگانی است که لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو با کیفیت را عرضه میکند.

قیمت قطعات لیفتراک کوماتسو

فروشگاه راهساز کوماتسو برای این که بتواندخدمات ارزنده ای رابه صنایع ارائه دهداقدام به عرضه لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو درسطح گسترده نموده وبیش ترشرکتهانیز با توجه به این که قطعات لیفتراک کوماتسو عرضه شده دراین شرکت همگی ازنوع اورجینال هستندتمایل شدیدی رابرای تهیه قطعات موردنیاز خودازاین مجموعه طی سال ها فعالیت این فروشگاه ازخودنشان داده اند.اصلی بودن لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو برای مشتریانی که به کیفیت اهمیت می دهندبسیارمهم است وتمایل دارندتاحتی باپرداخت مبلغ بیش تری تنهاقطعات اورجینال راخریداری کنند. امااین موضوع یعنی تهیه قطعات لیفتراک کوماتسو اورجینال بنوعی مشکل برای خریداران بدل شده است زیرامحدودیتهایی در ورود قطعات لیفتراک بابرند کوماتسو اورجینال به کشوروجود داردکه ازاین رو تاحدی کم یاب هستند.برای بدست آوردن لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو اورجینال بایددقت بخرج دهید ودرغیراین صورت بایدقیدقطعه اورجینال رابزنید.

قیمت قطعات لیفتراک کوماتسو درهرفروشگاهی متغیراست که مشتری بامراجعه به فروشگاه هاسر درگم خواهدشد. اماقیمت لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو در شرکت راهساز کوماتسو کاملاثابت است زیرااین شرکت جزو نمایندگیهای مجازعرضه لوازم یدکی ماشین آلات سنگین است که ازسابقه طولانی نیزدراین زمینه برخورداراست. قیمت قطعات لیفتراک کوماتسو درنمایندگیها مناسبتر ازسایر فروشگاه هامی باشد ودلیل آن نیزعدم تعیین قیمت ازسوی فروشنده می باشد.

قطعات لیفتراک کوماتسو ارزان قیمت

قطعات و لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو به دلیل اینکه ازنوع وارداتی هستندقیمت تقریبابالایی دارند.همین موضوع باعث شده تا شرکت راهساز کوماتسو اقدام به عرضه لوازم یدکی لیفتراک ارزان کند. لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو ارزان که در شرکت راهساز کوماتسو عرضه می شودازنوع قطعات لیفتراک کوماتسو اورجینال واصلی هستندودوام بسیار بالایی دارند.

فروشگاه راهساز کوماتسو، با داشتن بزرگترین بانک قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات سنگین راهسازی، معدنی و ساختمانی برند های کوماتسو، کاترپیلار، ولوو، هیوندای، هیتاچی، کامینز، ایسوزو، میتسوبیشی، دوسان، دوو، نیوهلند، کبلکو، ترکس، لیبهر در کشور عزیزمان ایران، با مدیریت حاج آقا محمدعلی روحی، یکی از سرشاس ترین، با سابقه ترین و قدیمی ترین فروشنده های قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی و معدنی می باشد، این فروشگاه با مدیریت حاج آقا محمد علی روحی به دلیل شناخته بودن در بازار قطعات راهسازی ، و داشتن مشتری های با کیفیت و وفادار تمرکز خود را در ارائه بهترین خدمات و محصولات به مشتریان قرار داده بود و سعی و تلاش بر این بود که با مشتری مداری به کیفیت تکریم از مشتری تمرکز کند،

فروشگاه راهساز کوماتسو با مدیریت حاج آقا محمدعلی روحی وبا سابقه بیش از ۳۰ سال در فروش لوازم یدکی و قطعات ماشین آلات راهسازی و معدنی در کشور عزیزمان ایران، افتخار دارد که با افراد، همکاران و شرکت های راهسازی و معدنی بسیاری همکاری دارد و سال ها همکاری دو طرفه بین مشتریان و این مجموعه نشان دهنده ارائه محصولات و خدمات با کیفیت و قیمت ها اقتصادی و مشتری مداری این فروشگاه می باشد.

فروشگاه راهساز کوماتسو همچنین فعالیت در تهیه،ساخت و تامین انواع لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو میباشد. محصولات قابل ارائه توسط این فروشگاه انواع قطعات موتوری لیفتراک کوماتسو، قطعات زیربندی لیفتراک کوماتسو، قطعات هیدرولیک لیفتراک کوماتسو، قطعات گیربکس لیفتراک کوماتسو، قطعات برقی لیفتراک کوماتسو،فیلترلیفتراک کوماتسوقطعات پمپ انژکتور لیفتراک کوماتسو چهارشاخه لیفتراک کوماتسو، پمپ وسایر لوازم چانبی لیفتراک کوماتسو میباشد.

 

 

 

 

قطعات یدکی لیفتراک کوماتسو،لوازم یدکی لیفتراک کوماتسو،قطعات لیفتراک کوماتسو،قطعات زیربندی لیفتراک کوماتسو،

 

انواع لودر و کاربردهای استفاده از آن

لودر ازجمله ماشین آلاتی میباشدکه تقریباًدرتمامی پروژه های عمرانی مانندراهسازی وپروژه های ساختمان سازی بطوروسیع و پرکاربرد ازآن استفاده میشود. همین امراهمیت آشنایی بااین ماشین رابرای تمامی مهندسان ضروری میکند. دراین مقاله به موارداستفاده از لودر،انواع آن،ونکات اجرایی کاربا لودر ها که درهنگام استفاده ازاین ماشین باید رعایت شود میپردازیم.

برای این که بتوانید قطعات لودر فوتون ازنوع اورجینال وقیمت مناسب راتهیه کنیدپیشنهاد می کنیم تا فروشگاهی راانتحاب نماییدکه جزوء فروشگاههای معتبر درزمینه عرضه قطعات ماشین آلات سنگین می باشد وهم چنین باقیمتهای مناسب هزینه های شمابرای نگه داری از لودر و ماشین آلات سنگین راتاحد زیادی کاهش می دهد.فوتون یکی از برندهای تولیدکننده انواع ماشین آلات سنگین وهم چنین لودر درچین می باشدکه ازسابقه طولانی نیزدراین زمینه یعنی تولید وفروش ماشین آلات سنگین برخورداراست.  لودرهای فوتون دربخشهای عمرانی وهم چنین ساختمانی مورداستفاده زیادی دارند وبه همین دلیل قطعات آن هاپس ازمدتی بافرسایش مواجه شده و بایدتعویض گردند. لوازم یدکی لودر فوتون بایدازنوع اورجینال وهم چنین باکیفیت باشند تابتوانند عملکردخوبی رابرای لودر ایجادکنند ودرغیر اینصورت نمی تواندعملکردی مناسب رااز لودر شاهدبود. لوازم یدکی لودر فوتون موجوددرکشور مابه دو نوع اصلی وتقلبی دسته بندی می شوندکه به طبع قطعات اورجینال از قطعات پرتقاضا ومحبوب محسوب می شوند زیراکیفیت آن هابا  قطعات تقلبی قابل قیاس نیست.

ممکن است شما نیزجز آن دسته از افرادی باشید که به کوماتسو و قطعات کوماتسو علاقه مند باشید و علاقه داشته باشید تا نکاتی در مورد قطعات لودر کوماتسو بدانید. با ما همراه باشید تا شما را با زیر بندی ماشین آلات راهسازی که لودر یکی از مهم ترین این ماشین آلات می باشد آشنا نماییم.

قطعاتی که در زیر بندی ماشین آلات راه سازی مورد استفاده قرار میگیرد یکی از مهمترین  قطعات لودر کوماتسو می باشد. زیر بندی معمولا برای بیل مکانیکی و بلدوزر که از زنجیر به جای لاستیک استفاده میکنند به کار برده میشود. قطعات زیر بندی شامل زنجیر کامل، رولیک بالا و پایین ، تیغه، بوش و تین، لینک، ناخن، چرخ جلو، دنده اسپراکت و گوشه می باشد لازم به ذکر می باشد که نوع و کارایی قطعات لودر کوماتسو به یک صورت می باشد و تفاوت آنها تنها در ابعاد آنها می باشد و این تفاوت به دلیل استفاده از آنها در مدلهای مختلف می باشد.

این نکته که هرچه کارکرد ماشین الات راهسازی بیشترباشد قطعات آنهاسریعتر دچارآسیب ویااستهلاک میشود امری بی دلیل میباشدهمین امرموجب می شودتا بصورت دوره ای نیازبه تعمیر ویاتعویض قطعات لودر کوماتسو داشته باشید واین تعویض قطعات شامل قطعات زیربندی نیزمیباشد. باتوجه به این که تعویض خوردو ازکارافتاده با خودرو نو بصرفه نیست میتوان باصرف هزینه ای مناسب قطعات فرسوده راتعویض ومجددا باخودروی ازکارافتاده کارکرد. درادامه به معرفی برخی قطعات لودر کوماتسو خواهیم پرداخت.

زنجیر وسیله ی مناسبی برای جایگزین کردن آن لاستیک میباشد وازیک بسته کفشک تشکیل شده است که می توان بااستفاده ازآن درهرنوع مسیری به حرکت ادامه دادو موانع را ازپیش روبرداشت.برای اتصال زنجیر به محرکهای خودرو از رولیک استفاده می کننداینکار اصطحکاک زنجیر باسایرلوازم یدکی لودر کوماتسو راازبین برده وعلاوه برراحتی در حرکت باعث حرکت روان ماشین آلات راهسازی نیزمیشود.

تیغه نامی است که برروی قسمت جلویی بولدزر نهاده اند وبه قسمتی که درخاک شکاف وشکست ایجادمی کند تیغه گفته می شود.به قطعات کوچکی که بخشهای مختلف زیرسازی رابه هم متصل می کند لینک گفته میشود. بخشی که کفشکهای زنجیر رابه هم متصل میکند را بوش و تین مینامند.یکیدیگراز قطعات لودر کوماتسو ،چرخ است که خود شامل چندین قطعه کوچک میشودبه بخش فوقانی زنجیر متصل می شود وخودرو رابه حرکت درمی آورد. چرخ عقبی شامل چرخ دنده ی بزرگی به نام دنده اسپراکت میباشدکه آن نیزنقش کمکی دربه حرکت درآوردن لودر دارد.

شرکتها وهم چنین فروشگاههای زیادی وجوددارندکه درزمینه خرید وفروش انواع قطعات لودر فوتون فعالیت می کنندکه برخی ازآن هااز سابقه زیادی دراین زمینه برخوردارهستند وبرخی دیگر جزوء تازه کارهامحسوب می گردند. فروشگاههایی که جزوء قدیمیهای فعال درزمینه خرید وفروش انواع قطعات لودر فوتون هستندباتوجه به این که بخوبی می توانند تفاوت میان قطعات اصلی وتقلبی راتشخیص دهندازاعتبار بیش تری برخوردارمی باشند وباخرید ازاین دسته فروشندگان وتهیه قطعات اورجینال می توانیدهزینه های خوددر نگه داری از ماشین آلات و لودر های فوتون راتاحدزیادی کاهش دهید.

لودر (LOADER ) تراکتوری که به جامی درجلو مجهز میباشد،که لودر یا تراکتور جامدار نیزنامیده میشود. لودر (loader) به انگلیسی بمعنای حمل کننده میباشد. امروزه لودر توسط شرکتهای گوناگون ماشین سازی تولیدمیشودکه ازجمله مهمترین آن هاعبارتنداز:ازماشین‌آلات راهسازی وساختمان‌سازی است که به دوصورت چرخ لاستیکی وزنجیری میباشد.  لودر یکی ازکاربردیترین ماشین‌آلات ساختمانی وعمرانی است.این ماشین که دراندازه‌های مختلف ساخته میشود بدلیل عملکرد وانعطاف‌پذیری زیادی که دارد ونیز باکمک تغییر باکت میتواندبسیاری ازکارها راانجام دهد.

انواع لودر (LOADER )

۱٫لودر چرخ لاستیکی

این لودر هادراقسام کوچک خیلی بزرگ ساخته میشود چرخ های بزرگ لاستیکی به این نوع لودر هاقدرت تحرک و سرعت فراوانی می بخشدفشاروارده بر زمین توسط این لاستیک هاکم بوده ومیتوان این فشاررا باتغییر میزان بادلاستیک هاتغییر دادبااین همه درزمین های دارای سنگ های نیزامکان آسیب این لاستیک هاوجود دارد درضمن درزمین های خیس وگل آلود نیز کارکردن با لودر چرخ لاستیکی سخت میباشد.

البته زنجیر های سیمی مخصوص جهت حفاظت لاستیک هاوجود داردکه میتوان برای ازدیاد اصطکاک لاستیک هاباسطح زمین آن هارابه کاربردنوعی ازلاستیک های جدیدساخته شده اندکه دارای عاج های خیلی ضخیمی هستندومیتوانند درمناطق سنگی کار کننداین لودر هابردونوع معمولی وکمرشکن هستند.

نوع کمرشکن که بیش تردر لودر های بزرگ به کاربرده میشوند ودارای نوعی شاسی هستندکه قسمت عقب لودر رابه قسمت جلوتوسط یک مفصل متصل میکنند این حالت مفصلی قدرت مانور وشعاع گردش ماشین رانسبت به شاسی های ثابت(غیرمفصلی)زیاد میکنددر انواع مدرن این ماشین آلات ازسیستم های فرمان وکنترل هیدرولیکی والکتریکی جهت راحتی  وعملکردبهتر راننده استفاده شده است سیستم فرمان این ماشینهابه دونوع است در لودر های معمولی سیستم فرمان بوسیله فرمان وحرکت چرخ ها عمل میکند اما درنوع کمرشکن سیستم فرمان بوسیله دوجک هیدرولیکی عمل میکند.

۲٫لودر های چرخ زنجیری

لودر های چرخ زنچیری مانند لودر های چرخ لاستیکی عمل میکنند بااین تفاوت که فشارکمی که برزمین واردمیکنند موجب میشودکه لودر های باچرخ زنجیردار بتوانند درزمین هایی کار کنندکه قابل استفاده برای لودر های لاستیک درنیستنداصطکاک زیادآن هابازمین باعث میشودکه بتوانندنهایت استفاده را ازقدرت موتور درکند زمین بنمایند وچون زنجیردارند هنگام کاردر مناطق دارای سنگ های تیزخطر پاره شدن لاستیک وجودندارد لودر های زنجیردار قادر بحرکت برروی سطح های باشیب جانبی ۳۵%میباشند.

درصورتیکه این رقم برای لودر چرخ لاستیکی ۱۵%است هم چنین لودر زنجیردار میتواند ازشیب ۶۰% بالا برود درحالیکه این رقم برای لودر لاستیکدار بحدود ۳۰% محدود میشود سرعت لودر زنجیردار خیلی کم تراز لودر لاستیک دار بوده به همین دلیل درمواردیکه فاصله حمل موادو بازگشت به محل بارگیری زیادباشد راندمان این ماشین نسبت به نوع لاستیک دار پایین است.

۳٫ بکهو لودر ها

این ماشین آلات در واقع لودر های کوچکی هستندکه درپشت خودیک بیل مکانیکی دارندو برای کارهای سبک استفاده می شوندکلیه مشخصات عمومی آن هامانند لودر هاو بیل های مکانیکی است بدلیل دوکاره بودن این ماشین دربسیاری از پروژه های کوچک ازاین وسیله استفاده می شود به خصوص اگرپروژه مربوط به کندن خندق باشد.همانگونه گفته شددر قسمت این ماشین یک بیل مکانیکی وجوددارد قدرت این بیل نیز براساس زاویه آن بازمین و شعاع عملکرد بازوها فرق می کند شرکت های سازنده براساس نوع ماشین آلات نمودار هایی مبنی برقدرت بیل درحالات مختلف ارائه می دهند.

کاربردهای استفاده از لودر (LOADER ):

۱-بارگیری ماشین آلات حمل خاک:

معمولاًبا لودر مصالحی هم چون شن،ماسه،خاک معمولی وسنگ شکسته هاداخل کامیون ویاسایر وسایل باربرریخته میشود وآن هارا میتوان با لودر پرنمود.استفاده ازیک لودر چرخ لاستیکی برای بارگیری کامیون روشهای گوناگونی برای بارگیری سایر ماشین آلات توسط لودر موجودمیباشد.

معروف ترین این روش ها عبارت اند از:

الف:بارگیری به روش V شکل:

این روش رایجترین وساده ترین روش بارگیری یک کامیون میباشد.

ب:بارگیری عبوری ویامرحله ای:

دراین روش کامیون هابتدریج درحین عبورتوسط دو یاسه لودر بارگیری میشوند.

ج:بارگیری به روشI شکل:

درصورتیکه درروش بارگیری عبوری ویامرحله ای فقط یک لودر، دراختیارباشد، ازاین متد استفاده میشود.

د:بارگیری نوبتی:

این نوع بارگیری بیش تردرمواقعی استفاده میشودکه کامیون هابتوانند درکنار منبع خاک برداری به صف بایستند.دراﯾﻦ روش ﺧﺎک برداریهای ﻟﻮدر ﻫﺎﺑﺎدو ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﻞ ﺣﻤﻞ وﺗﺨﻠﯿﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ه:بارگیری به روش Yشکل:

این روش برای بارگیری هم زمان دوکامیون انجام میشود. درواقع این روش نوع دیگری ازروش V شکل میباشد.

۲-بلند کردن و جابجاکردن بار:

بوسیله لودر (LOADER ) میتوان مصالحی چون آجر،بلوکهای سیمانی وسفالی رابلند ودرمحوطه کارگاه جابجانمود.نمونه ای ازاستفاده از لودر برای جابجایی مصالح درکارگاه استفاده میشود.

۳-خاک برداری:

درعملیاتهای ساختمانی از لودر برای گودبرداری خاکهای سست تامتوسط بسیاراستفاده میشود.لازم بذکراست که لودر درکندن،جابجایی خاک ،انباشتن وبارگیری کردن آن نسبت به سایرماشین آلات سریعتر عمل میکند.

۴-تمیز کردن سطح زمین:

درزمینهایی که خاک آن زیادسخت نیست وتاحدودی نرم میباشد،از لودر میتوان برای کندن وتمیزکردن محل کاراستفاده نمود.ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎﻫﻤﻮاریها ﺑﺎﯾﺪﺟﺎم ﻟﻮدر ﮐﻤﯽ ﺑﻃﺮف زﻣﯿﻦ ﺷﯿﺐ ﭘﯿﺪاﮐﻨﺪ به این علت که ناﻫﻤﻮاری ﻫﺎﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎخنها ﺣﻔﺎری ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﻪ بیان دﯾﮕﺮﺗﺴﻄﯿﺢ ﺑﺎﯾﺪدرﺣﺎلتیکه ﺟﺎم دروﺿﻌﯿﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ اﺳﺖ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد،ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ نمیشود.

قسمت های اصلی لودر (LOADER ):

 • موتور
 • جام
 • شاستی
 • سیستم هیدرویک

موتور:

موتورنیروی لازم جهت حرکت لودر راتامین مینماید.دراکثر لودر های چرخ زنجیری موتورپشت سر راننده قراردارد.ازعمده ترین عوامل قرارگیری موتور درپشت سرراننده دراین ماشین میتوان به مواردزیر اشاره کرد:

الف:وزن ﻣﻮﺗﻮر به صورت ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﻨﮕﺮﺣﺎﺻﻞ ازوزن ﺟﺎم ﭘﺮﺷﺪه ازﻣﺼﺎﻟﺢ میباشد.

ب:اﭘﺮاﺗﻮر ﻟﻮدر ﻧﺰدیک ترﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﺎرﺧﻮدﺑﻮده وﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮاﯾﺶ آسانتر میشود.در بکهولودر هابعلت بازتربودن دیدراننده موتورشان درجلوقرار دارد.لودر های چرخ لاستیکی کوچک بامحورگردان جلودارای موتور درجلوی ماشین هستند.

سوخت مصرفی موتور لودرها می تواند یکی از موارد زیر باشد:

 • گازوئیل
 • بنزین
 • نیروی الکتریسیته

شاستی:

ﺷﺎستی ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ونگهداشتن ﻟﻮدر اﺳﺖ.بیشتر لودر ﻫﺎدارای ﺷﺎﺳﯽ ﺗﺮاﮐﺘﻮر هستند.ﺷﺎﺳﯽ لودرهای چرخ زنجیری یک پارچه میباشد.شاستی لودر های چرخ لاستیکی میتواندیک پارچه ویابصورت کمرشکن باشد.لودر های کمرشکن ازدوﻧﯿﻤﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اند وﻗﺎدرهستند درﺣﺎلیکه ﯾﮏ ﻧﯿـم آن هاﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ نیم دﯾـﮕﺮﭼﺮﺧﯿﺪه و ﻟﻮدر در ﻓﻀﺎی کم تری ﮔﺮدش کند.مزیت عمده این لودر هاآن است که آن هاﺑراﺣﺘﯽ درﻓﻀﺎی ﮐﻮچک میتوانند کارکنند.

سیستم هیدرولیک:

وظیفه اصلی سیستم هیدرولیک اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو ازﻣﻮﺗﻮر ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎم میباشد.اﻣﺮوزه ﺑﺎﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی روغنهای ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ وﺧﻮردﮔﯽ درﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

تقسم بندی جام در لودر (LOADER ) از نظر شکل ظاهری:

۱-جام یونیورسال(universal bucked):

این جام هادارای دندانه هایی میباشدکه توانایی آن هابرای نفوذ درخاک رابیش ترمیکند.هم چنین این دندانه هاعمل پرکردن وسیکل بارگیری راسریع ترمیکند.این جام برای انواع خاکها به جزخاکهای سنگی قابل استفاده میباشد.

۲-جام های حفاری عمومی(general Excavation Bucket):

ازاینرو به این جام ها،جامهای عمومی میگویندکه دراغلب حفاری هامورداستفاده قرارمیگیرند.

۳-جام صخره کنی(rock bucket)

این جام هامعمولاًدر خاکهای سخت مورداستفاده قرارمیگیرند.لبه این جام هابگونه ای طراحی شده است که نفوذآنها درخاکهای سخت راتسهیل میکند.

تقسیم بندی جام براساس کاربرد:

 • چندکاره
 • معمولی
 • تخلیه از بغل
 • کنده گیر
 • سنگ گیر

لودر (LOADER ) از طریق انواع تخلیه بار:

بصورت کلی لودر هابه سه روش باررا تخلیه میکنند.

این سه روش عبارت اند از:

 • الف:تخلیه از جلو
 • ب:تخلیه از عقب
 • ج:تخلیه از بغل

الف:تخلیه از جلو:

بسیاری از لودر های موجوددربازار ازاین نوع لودر میباشند.این نوع لودر هابارخود راازجلو تخلیه میکنند.

ب:تخلیه از عقب:

دربعضی ﺗﻮنل هابعلت ﻧﺒﻮدن ﻓﻀﺎی ﻣﺎﻧﻮرﮐﺎﻓﯽ وبمنظور ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎراز ﻟﻮدر ﻫﺎیی ﺑﺎﻗﺎﺑﻠـﯿﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﺎک ازﻋﻘﺐ اﺳﺘﻔﺎده میشود.

پ: تخلیه از بغل:

لودرهایی که بارخود را ازجلو تخلیه مینمایند نیازبه فضای مانورزیادی دارند.برای حل این مشکل بعضی از لودر هاتوانایی تخلیه باراز بغل رادارا میباشند.این توانایی سرعت عمل این لودر هارانسبت به حالت تخلیه ازجلو افزایش میدهد.

نکاتی هنگام کار با لودر بهتر است رعایت کنیم:

درهنگام بارگیری سنگهای خوردشده معمولاًبه لاستیک لودر هاچرخ لاستیکی آسیب میرسد.به همین خاطرهنگام بارگیری این نوع مصالح بهتراست ازلاستیک نوع L5 استفاده شودزیرااین نوع لاستیک هامقاومت بیش تری دارند وبااین عمل عمرلاستیک افزایش مییابد.اگراز لودر های چرخ لاستیکی برروی زمینهای سنگلاخی استفاده میشودبایدحتماً توجه نمودکه زمین بخوبی زهکشی شده است.چراکه آب باعث میشود سنگهاراحتتر به لاستیک نفوذکنند وباعث پنچری لاستیک شوند.درهنگام کاربا لودر های چرخ لاستیکی بهتراست موادسخت قبل ازبارگیری خردشوند.این امرمیزان تولید لودر راافزایش خواهدداد.

انواع مختلف دیگر لودرها:

علاوه بر لودر های فوق الذکرانواع دیگری از لودر هادربازار موجود میباشد.

تعدادی از این لودر ها عبارت اند از:

 • الف:لودرهای بیل گردان:
  • این وسیله قادر میباشد که بیل خودرابه طرفین بگرداند.
  • این ماشین درمسیرهای باریک دارای قدرت مانورزیادی است.
  • معادل انگلیسی این لودر swing loader میباشد.
 • ب:لودر های بازویی یاتله لودر:
  • معادل انگلیسی این ماشین arm loader ویاtele loader است.
  • این ماشین مجهز به بازوی تلسکوپی میباشد.
 • پ:لودر بابکت:
  • این ماشین دارای ابعادکوچکی است.
  • این ماشین معمولاًبرای پروژه های کوچک مناسب است.
 • ج:لودرهای زیر زمینی:
  • این لودر هابرای اماکنی که محدودیت ارتفاع وجوددارد مناسب میباشند.
  • انواعی ازاین لودر هابدون سرنشین میباشند وقابلیت هدایت ازدور رادارامیباشند.

انواع مختلف لودر ها ازنظر موتور

 • دیزلی: متداولترین وقدرت مندترین موتوراست. سوخت آن گازوئیل است.
 • بنزینی: ازقدرت کم ترومصرف سوخت بیش ترنسبت به نوع دیزلی برخورداراست ودرجاهای بسیارسردسیر بکارگرفته میشود.
 • برقی:ضعیف ترین وبی سر وصداترین موتور رادارد. برای لودر های کوچک وزیرزمینی که درفضاهای بسته کارمیکننداستفاده میشود. دردونوع شارژی وکابلی موجوداست.
 • گازی (LPG):ازبنزینی ودیزلی ضعیفتر وازبرقی وقویتراست ودرفضاهای بسته کاربرددارد. سوخت آن گازکپسولی مایع میباشد.
 • دوگانه سوز(بنزین وگازمایع): محاسن ومعایب هردو مدل لودر های گازی وبنزینی رامیتوان برای آن درنظرگرفت.
 • هایبریدبرق ودیزل: درحقیقت پایه آن دیزلی است که یک موتورالکتریکی به آن کمک میکند ومصرف سوخت رابین ۱۰تا۳۰ % کاهش میدهد.

فروشگاه راهساز کوماتسو دارای بانک اطلاعاتی بسیار بزرگ از قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات سنگین راهسازی و معدنی می باشد، و یکی از قدیمی ترین های بازار قطعات ماشین آلات سنگین می باشد و افتخار دارد که با بیش از ۳۰ سال سابقه تخصصی در فروش لوازم یدکی و قطعات ماشین آلات راهسازی میتواند به شما در تامین قطعات لودر کمک کند.

 

 

 

قطعات یدکی لودر بیل مکانیکی، لوازم زیربندی لودر کوماتسو،لوازم یدکی لودر کاترپیلار،قطعات ماشن آلات راهسازی، قطعات یدکی لودر هیتاچی،

هرآنچه که باید درباره بیل مکانیکی بدانیم.

تاریخچه بیل مکانیکی:

بیل مکانیکی بطوروسیع درپروژهای گوناگون عمرانی مورداستفاده قرارمیگیرد.بیل های مکانیکی دارای انواع گوناگون هستندکه هرکدام دارای کاربردهای خاص میباشند ودراین مقاله مابه معرفی انواع بیل مکانیکی خواهیم پرداخت.

اولین نمونه بیل  مکانیکی توسط ویلیام اسمیت اوتیس(William Smith Otis) درسال ۱۸۳۶میلادی ساخته شد.دستگاهی که اوساخت باعث تسهیل عملیات خاک برداری بصورت چشمگیری شد.اززمان اختراع اولین نمونه بیل مکانیکی تاامروزتغییرات چشم گیری دراین دستگاه ایجادشده است.

بیل مکانیکی (به انگلیسی: Excavator) ازماشینهای سنگین راهسازی ومهندسی است که شامل بازوی مفصلی(دکل و استیک)،باکت وکابین گردان (فیرو) درقسمت بالا وزنجیر یاچرخ لاستیکی درزیر میباشد. این ماشین ارتقاء یافتهٔ بیل‌ های بخاراست. ازقابلیتهای این ماشین میتوان به نصب چکش (پیکور)که بسیارپرکاربرد است ونصب مته، سنگ جت،قیچی فلزبر،چنگک، گراپ ودیگرادوات اشاره کرد. نصب چکش هیدرولیکی یاپنوماتیک بجای باکت این دستگاه،این امکان رافراهم میکندکه سطوح وحجم‌ هاسنگی یابتونی راکه بنابدلایلی نمیتوان بامواد منفجره یاکمپرسورتخریب کرد، بوسیله مجموعه این دو وسیله(بیل و چکش)تخریب کرد. لازم است ذکرشود بدلیل حجم کم باکت وهزینه‌های بالای نگهداری، برای خاکهای نرم وباحجم زیادلودر وسیله اقتصادی‌ تراست، امامورداطمینان برای کارهای شهری نیست (بدلیل رانش ایجادشده برای ساختمانهای اطراف)،که این موضوع باعث برتری بیل مکانیکی میشود.

بیل مکانیکی چیست؟

بیل های هیدرولیکی که بیشترافراد آن رابانام بیل مکانیکی میشناسند، ازقابلیتهای زیادی برخوردارهستند. این وسیله ازقسمتهای مختلفی تشکیل شده است که ازجمله میتوان به کابت،کابین گردان، بازوی مفصلی،چرخ لاستیکی یاچرخ زنجیری اشاره کرد.این ماشین آلات بگونه ای ساخته شده اندکه امکان نصب پیکور برروی آنهاوجود دارد. همچنین این امکان وجوددارد که بانصب پنوماتیک بجای باکت، سطوح سنگی وبتنی رادرشرایط خاص وویژه تخریب کرد.یکی ازنکات مهم درمورد این وسیله، انتخاب بیل مناسب واندازه صحیح ماشین میباشدکه به این منظوربایدبه نوع خاک، شرایط کارگاهی،زاویه گردش، زهکشی،دسترسی به محل کار،سطح کار ومدل حفاری توجه کرد.

انواع مختلف بیل مکانیکی:

همانطور که میدانید بیل های مکانیکی براساس شکل ظاهری وکاربردشان دارای انواع گوناگون میباشندکه درادامه به بررسی آنهامیپردازیم.

۱٫بیل مکانیکی چرخ لاستیکی

درمیان سایرمدلهای بیل مکانیکی، این مدل ازسرعت حرکت بیشتری نسبت به سایر مدلهابرخوردار میباشد. این ویژگی سبب شده است که ازآن درعملیات ساختمان سازی و راهسازی استفاده شود. باتوجه به توصیه های فنی،توصیه شده است که ازاین مدل برای کشیدن وجابجایی باردرفواصل طولانی استفاده نشود.

۲٫بیل مکانیکی کامیونی

یکی ازابتدایی ترین انواع این بیل ها،بیل مکانیکی کامیونی میباشد. که ساختاراین وسیله بگونه ای است که درآن یک کابین تعبیه شده وبازوی آن ازطریق فرمان به حرکت درمی آید. دراین مدل،کابین درپشت کامیونی که بصورت ثابت قرارداده شده است، نصب شده وقابلیت چرخش دارد.

۳٫بیل مکانیکی چرخ زنجیری

این مدل نمونه ای ازانواع بیل مکانیکی است که ازآن برای گودبرداری حجیم ودرجهت حفاریهای بزرگ استفاده میشود. ساختاراین مدل بگونه ای است که میتواند براحتی در سطوح شیب دار،لغزنده وپراز شن وسنگ حرکت کند.

موتوراین مدل ازقدرت بسیاربالایی برخوردار میباشد. بیل مکانیکی چرخ زنجیری ازسرعت پایینی برخورداربوده واین سرعت درحدود ۵٫۵ تا۷ کیلومتر درساعت میباشد. امکان تعویض دنده دراین وسیله حرکت آن درسطوح شیب دار ومرتفع وانتقال تجهیزات راآسان کرده است.

این مدل گزینه ای مناسب برای انتخاب واستفاده درعملیات خاکی میباشد. چراکه نه تنهابصرفه تر میباشد، بلکه ازدیگر انواع بیل مکانیکی سریعتر عمل میکند.

سطح چرخ بیل های مکانیکی زنجیری پهن میباشد وهمین امرسبب میشود درزمینهای سست وباخاک نرم فشارکمی برروی خاک واردکنند. به همبن خاطر برای اجرای پروژه در چنین مکانهایی بسیارمناسب میباشد.

۴٫بیل مکانیکی بکهولودر(backhoe loader):

بکهولودر هانمونه ای ازانواع بیل های مکانیکی هستندکه ترکیب لودر و بیل مکانیکی میباشند. ساختاراین مدل بگونه ای است که یک لودر درجلو ویک بیل درعقب آن تعبیه شده است.ازاین وسیله برای انجام عملیاتهای سبک،برداشتن موانع،خاک برداریهای سبک ولوله گذاری کانالهای کوچک ومتوسط استفاده میشود. این مدل بیل مکانیکی انواع مختلفی داردکه ازجمله میتوان به بکهولودر ثابت،گردان وکشویی اشاره کرد.

۵٫ بیل مکانیکی با جام معکوس:

دراین نوع بیل مکانیکی ، جام بیل بصورت وارونه نسبت به سطح زمین میباشد.بیل جام معکوس برای حفاری ترانشه،خاک برداری پی ودرمواردی که فضای کار محدوداست، مناسب میباشد.برای حفاری آسان از بیل باجام پهن وبرای حفاری درزمینهای سخت ازجام باعرض کم استفاده میشود.

اسامی رایج دیگربرای این نوع بیل عبارتنداز:

 • الف:کج بیل(back hoe)
 • ب:بیل پشت خم
 • ج:بیل کششی

درپشت بعضی ازکج بیل هابرای حفظ تعادل درهنگام خاک برداری ازیک وزنه تعادل(counter weight) استفاده میشود. معمولا بیل های مکانیکی باسایز کوچک ومینی بیل هافاقدوزنه تعادل هستند. دراکثر مواقع تنها بیل های مکانیکی سایزبزرگ نیازبه وزنه تعادل دارند.

۶٫بیل مکانیکی عنکبوتی یا قدم زن:

بیل های عنکبوتی یا قدم زن درسال ۱۹۶۶توسط  Edwin Ernst Menzi وJoseph Kaiser برای اولین باراین مدل به منظوراستفاده درزمینهای صخره ای ساخته شد، امابرخلاف تصورعملکرد آن دراجرای پروژه هاچندان موفق نبود. این امردلایل مختلفی دارد.برای مثال رانندگی بااین نمونه بیل های مکانیکی سخت بوده وهمچنین هزینه تولید ونگهداری این مدل بیل بالا میباشد.امروزه ازاین نوع بیل بیش تردرزمین های صخره ای وکوهستانی استفاده میشود وهم چنین این نوع بیل مکانیکی درمیان عموم مردم کم ترشناخته شده است.معادل انگلیسی این نوع بیل ها spider excavator یا walking excavator میباشد.

برخلاف ویژگیهای بینظیراین نوع بیل هااستفاده گسترده ازآن هادر پروژه های عمرانی باشکست روبرو گشت.

مهم ترین دلایل این امرعبارتنداز:

 • الف:هزینه های بالای تولیداینگونه بیل ها
 • ب:هزینه های بالای نگهداری
 • ج:سخت بودن رانندگی بااینگونه بیل ها.

۷٫بیل مکانیکی با سیستم کابلی:

این ماشین عبارت است ازیک اطاقک گردان که برروی چرخهاسوار میباشد ودرانتهای جلوی آن بیل متصل شده است.این بیل دردونوع مکانیکی و هیدرولیکی موجودمیباشد.

۸٫بیل مکانیکی دراگ لاین یا بیل کششی:

ازاین مدل برای حفاری،خاک برداری پی ومکانهایی که فضای کارمحدود میباشد،استفاده میشود. نوع بیل دراین مدل به دوشکل بیل باجام پهن وجام باعرض کم میباشد.برای حفاری های آسان ومکانهایی که سختی زیادی نداردازجام پهن وبرای مکانهایی بازمینهای سخت از جام باعرض کم استفاده میشود. این مدل بانامهای بیل مکانیکی با جام معکوس وکج بیل نیزشناخته میشوند.این بیل قادربه انجام فعالیتهای گوناگون درسطوح بسیاربالاتر و بسیارپایینتر ازسطح اتکاء خودمیباشد.هم چنین درانواع متفاوت زمین هامورداستفاده قرارمیگیرد.ازمهم ترین مزایای این ماشین زمان کوتاه سیکل کاری آن میباشد.دربسیاری ازمواردعرض جام ازظرفیت آن مهم تراست،گستردگی جام ازنظر(عرض وعمق) بیش ترمیباشد.

قسمتهای تشکیل دهنده این بیل شامل موارد زیرمیباشد:

 • اطاقک فرمان
 • جرثقیل
 • جام بیل کششی
 • کابل های لازم جهت کنترل قسمتهای گوناگون

سایرموارد استفاده ازاین ماشین عبارتنداز:

 • انجام حفاری های پایینتراز سطح
 • کانال زنی
 • لوله گزاری

۹٫بیل مکانیکی جام جلو:

معادل انگلیسی این ماشین shovel میباشد.ساختاراین مدل به لودر هاشباهت زیادی داردولی درمقایسه باآن کارایی کمتری دارد. ازجمله مزیتهای استفاده ازشاول هانسبت به لودر میتوان به عدم محدودیت دراستفاده درارتفاع اشاره کرد.از شاول برای حفاری زمینهای سخت وبارگیری کامیون استفاده میشود. شاول هادارای دومدل مختف هستندکه شامل چرخ زنجیری وچرخ لاستیکی میباشد. بسیاری از شاول هاچرخ زنجیری هستند وازسرعت پایینی برخوردارمیباشند.در شاول ها،موقعیت جام تقریبامشابه باجام لودر هابه سمت آسمان میباشد.از شاول هاغالبا برای بارگیری مصالح ناشی ازانفجار درمعادن استفاده میشود وبرای اینکه بارخود راتخلیه نماینددریچه زیر جام آنهاباز شده وبارآنها تخلیه میشود.

کاربرداین بیل ها عبارتنداز:

 • الف:حفاری زمین های سخت در سطح بالای ماشین
 • ب:بارگیری کامیون
 • ج:انتقال مصالح به قرضه عمودی

۱۰٫بیل مکانیکی چنگک(بیل منقاری):

معادل انگلیسی چنگک یابیل منقاری درزبان انگلیسی clamshell grab میباشد. بیل مکانیکی چنگک یاکلامشل هامعمولاً درفعالیتهای زیرمورداستفاده قرارمیگیرند:

 • انجام فعالیتهای حفاری بصورت قائم دراعماق مختلف مانند:دیوارهای حائل،گودال شمع ها،پرده های آب بندو …
 • حمل وجابجایی موادکنده شده ونرم نظیرماسه، شن،ذغال سنگ، سنگهای شکسته و …
 • انجام عملیاتهای لایروبی درکانالها، موج شکنها و …
 • حمل بار وبلندکردن هابصورت قائم ازیک نقطه به نقطه دیگرنظیر تخلیه باردرداخل قیف وکیسون ها

در کلامشل هاباید به نکات زیر توجه داشته باشیم:

 • توانایی نفوذ جام به وزن آن بستگی دارد.
 • محاسبه بازدهی دقیق آن مشکل میباشد.
 • درصورت امکان بایداز سبکترین جام برای این بیل هااستفاده شود.

انتخاب جام بیل مکانیکی:

جام بیل مکانیکی باتوجه به شرایط کاری ،اندازه ونوع مصالح جابجاشونده ،افزایش راندمان خاک برداری وبارگیری به چهارمورد زیرتقسیم بندی شده است:

 • سنگین کار
 • استفاده عمومی
 • سبک کار
 • جابجایی مواد

چکش هیدرولیکی:

گاهی جام بیل هاورداشته وبجای آن چکشهای هیدرولیکی نصب میشود.از چکش هیدرولیکی برای کارهای ساختمان شهری گرفته تاحفاری درسنگهای سخت استفاده میشود.

 • بیل هیدرولیکی بایدبه اندازه کافی قوی واستوارباشد تابتواند چکش هیدرولیکی رانگهدارد.
 • چکش هیدرولیکی بایدتحمل نیروی نهایی (break out)راداشته باشد.

درهنگام کاربا بیل مکانیکی توجه به نکات زیراهمیت دارد:

 • تمیزی دندانه های بیل دربارگیری تاثیر چشمگیری دارد.
 • با جام نبایدبه سطوح سخت ومحکم ضربه زد.
 • توانایی بیل مکانیکی درسطح بالاتر،کارآمدترمیباشد.

عناصر تشکیل دهنده بیل مکانیکی

بیل مکانیکی دارای دوبخش اصلی میباشد:

قسمت پایینی: چرخ لاستیکی یازنجیر
قسمت بالایی: کابین چرخشی وباکت-بازوی مفصلی
قسمت پایینی بیل مکانیکی که وظیفه جابه جایی وحرکت بیل رابرعهده دارد به دوشکل ساخته میشودکه هر کدام براساس قابلیتهایی که دارند درمکانهای مختلف وشرایط ویژه استفاده میشوند.

برای قسمت پایینی بیل مکانیکی ،یااز چرخ لاستیکی استفاده میشودکه امکان حرکت روی سطحهای صاف رادارد و یاچرخ زنجیر وظیفه جابه جایی بیل راخواهدداشت که برای مکانهایی که خاک سست دارند ویااینکه لازم است بیل درسطحی شیبدارعملکرد داشته باشد مورداستفاده قرارمیگیرد.
قسمت بالایی این تجهیزمهندسی شامل بازوی مفصلی است که برای حرکت دادن آن سیلندرهایی تعبیه شده است تاامکان حرکت بازو وباکت فراهم شود. بوم جزدیگری از بازوی مفصلی است که امکان تغییرطول آن وجوددارد. بخش دیگر، قسمت بالایی بیل مکانیکی دارای کابین اپراتور،موتور ووزنه تعادلی است.

چرا بهتراست از وزنه تعادلی استفاده شود؟

بیل مکانیکی درهنگام اجرای عملیات حجم بزرگی ازخاک راجابه جامیکند وممکن است این سنگینی باربگونه ای باشدکه تعادل این وسیله دچارمشکل کند.همچنین برخی اوقات ممکن است که باتوجه به نیازعملیات وبه درخواست مهندس پروژه بوم بازومفصلی تغییر داده شود وطول آن بیش تر شودکه در اینصورت افزایش طول بوم بازو میتواند باعث به وجودآمدن عدم تعادل درشرایط بیل شود.

زمانی از بیل های بوم بلنداستفاده میشودکه نیازبه خاکبرداری وحفاری درعمقهای زیادوجود داشته باشد.پس برای ایجادثبات دراین دستگاه سنگین وزن ازوزنه های تعادلی استفاده میشود.برخی اوقات وزنه های تعادلی امکان جابه جایی دارند وباتوجه به شرایط روی سطح زمین قرارگرفته ومانندیک جک اجرای وظیفه کند. بایدبدانیم که وزنه های تعادلی باتوجه به قدرت ووزن بیل مکانیکی توسط کمپانی سازنده طراحی وساخته میشود.

وزنه های تعادلی باتوجه به نوع بیل متغیرهستند. دربعضی مدلهای این تجهیز مهندسی وزنه تعادل امکان جابهرجایی دارد ومیتواندروی سطح زمین قراربگیرد ودرمدل های دیگر ممکن است امکان حرکت دادن وزنه وجودنداشته باشد.

همچنین دربعضی مدلهای بیل مکانیکی موتورخود وظیفه وزنه تعادلی رابرعهده دارد؛یعنی بیل مکانیکی وزنه تعادل جداگانه ای ندارد.بیل های مکانیکی غول پیکراحتیاج به وزنه تعادلی پیدامیکنند.

کاربردهای بیل مکانیکی

دراین قسمت موارداستفاده از بیل های مکانیکی رامعرفی میکنیم. درهنگام انتخاب بیل مکانیکی بایدبه پارامترهای مهم بیل توجه کرد وبراساس نوع پروژه وعملیات،تجهیز مناسب راانتخاب کرد.

این فاکتور هاعبارتنداز: قدرت موتور،وزن دستگاه،فشار سیستم هیدرولیکی،ظرفیت باکت یاجام، ارتفاع کلی تجهیز ومیزان عمق حفاری.

 • گودبرداری وخاکبرداری
 • لای روبی رودخانه
 • حفر گودال وکانال
 • حمل مواد
 • برش زمین یااجسام
 • تخریب
 • معدنکاری
 • مسطح سازی کف زمین

سخن پایانی

دراین مقاله سعی کردیم که شمابا یکی ازپرکاربردترین تجهیزات ماشین آلات سنگین راهسازی آشناکنیم واطلاعات لازم درباره انواع مدلها، ویژگیها وقابلیتهای آن خدمت شما ارائه کنیم.امیدواریم ازاین مقاله استفاده کرده باشید.نظرات خوددر این باره راباما درمیان بگذارید.

فروشگاه راهساز کوماتسو ، دارای کلیه ی قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی و معدنی می باشد، تمامی لوازم یدکی و قطعات بیل های مکانیکی برند کوماتسو، برند کاترپیلار، برند ولوو، برند هیوندای، برند هیتاچی، برند کامینز وانواع برند های ماشین آلات سگین راهسازی و معدنی در انبارهای فروشگاه راهساز کوماتسو موجود هست. جهت ارائه قیمت تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

قطعات بیل مکانیکی کوماتسو، لوازم یدکی بیل مکانیکی کاترپیلار،لوازم زیر بندی بیل مکانیکی هیواندای، قطعات یدکی بیل مکانیکی گریدر، لوازم یدکی بیل مکانیکی دامپ تراک،

آشنایی با سوپاپ دود و هوا ماشین آلات راهسازی ومعدنی

یکی ازقطعات موتور ماشین آلات ،سوپاپ است که احتمالانامش رازیادشنیده‌ اید امادرباره‌ وظایف وچند وچون کارش چندان گفته نشده است . میخواهیم بدانیم سوپاپ چیست ،چه وظایفی دارد وچه تاثیری درعملکرد موتور میگذارد.

سوپاپ کلمه‌ ای باخواستگاه فرانسوی (Soupape) وبمعنی دقیق دریچه است .سوپاپ یکی ازاصلیترین قطعات انواع موتورهای احتراق داخلی است والبته درموتور های دیگری مانندپمپ ‌های آب بکار میرود. درواقع سوپاپ به هرچیزیکه ورود وخروج چیزی راکنترل کننداطلاق میشود .سوپاپ در خودرو روی سر سیلندر قرارمیگیرد وورود وخروج هواراکنترل میکند .به بیان دقیقتراین قطعه‌ قارچی شکل وظیفه کنترل ورودهوا به درون محفظه‌ احتراق وخروج دود ازدریچه‌ های سر سیلندر رابرعهده دارد.این هوای ورودی لازمه‌ تشکیل مخلوط سوخت وهوا وصورت گرفتن انفجاراست وهوای خروجی یادودنیز مازاداحتراق که خروجش لازم ادامه‌ روندفعالیت موتوراست .

باتوجه به این که صورت گرفتن احتراق درون سیلندر هانیازبه فضای ایزوله وغیرقابل نفوذدارد بایدگفت وظیفه‌ دیگر سوپاپ‌ ماشین تامین این فضابه کمک سرسیلندرو واشر سر سیلندراست .بنابراین سوپاپ ‌هابا زمانبندی مناسب درحرکت وباز وبسته کردن به موقع دریچه‌ های بلوک سیلندر یاسر سیلندر هم دود وهوا رابه سمتی که بایدهدایت میکنند وهم محفظه‌ غیرقابل نفوذاحتراق راتشکیل میدهند.بنابر شرح وظایف سوپاپ میتوان گفت یک سوپاپ خوب دارای این خصوصیات باید باشد:

 •  ضریب حرارتی بالادارد وقادر به تحمل حرارت بالااست .هم چنین به خوبی حرارت خودرابه بدنه سر سیلندرمنتقل میکند.
 • حرارت زیادمنجر به سوختگی ویاایجاد خوردگی درآن نمیشود.
 • مقاومت لازم رادربرابر ضربات دارد.
 • یک سوپاپ خوب به سرعت دچارساییدگی نمیشود.
 • سوپاپ‌ هابرحسب نوع موتور روی سر سیلندر یابلوک سیلندرقرار میگیرند.گاهی سوپاپ‌ هادرون سیلندر یاسر سیلندرهستند.

اجزای تشکیل دهنده سوپاپ موتور

سوپاپ های متداول امروزی معمولاازنوع سوپاپ قارچی شکل یاپایه دار هستند. این سوپاپ هاازیک ساقه مشابه ساقه قارچ وبخش کفی سوپاپ که به قسمت بالایی قارچ شباهت داردبهره میبرند. بخش کفی درمحفظه احتراق قرارگرفته وبیش ترین فشار ودرجه حرارت رامتحمل میشود. به همین دلیل هم بایدازمنظر متالوژی بایدجنسی مقاوم دربرابر حرارت وفرسودگی داشته باشد.محل قرارگیری سوپاپ در سر سیلندر ویاخود سیلندر ازیک لبه به نام نشیمن گاه یاسیت (Seat) بهره میبرد.نشیمن گاه سوپاپ دارای یک لبه مورب است.این لبه که بانام وجه سوپاپ نیزشناخته میشودشیب خاصی درطراحی و ساخت دارد. برحسب نوع موتور خودرو از سوپاپ های دارای زاویه نشیمن گاه خاص استفاده میشود.روی ساقه سوپاپ معمولادوفنر قوی قرارداردکه بوسیله یک نگه دارنده ودوعددخار به انتهای سوپاپ محکم شده اند. نقش فنرسوپاپ درحقیقت این است که وجه سوپاپ روی نشیمن گاه آن محکم نگه داشته شود. براین اساس فنر سوپاپ ازهرگونه نشتی درزمانهای تراکم جلوگیری میکند.این رانیزباید اضافه کنیم که زاویه رایج برای وجه ونشیمن گاه سوپاپ ۴۵درجه است، امابرای سوپاپ های هواگاهی اززاویه ۳۰درجه نیزاستفاده میشود.

میل بادامک و زمانبندی سوپاپ موتور

برای راه اندازی وبازبسته کردن سوپاپ هادرموتور های مختلف بسته به نوع وساختارآن موتور هاقطعات متفاوتی وجوددارد. امابطورکلی قطعات موردنیازبرای باز وبسته شدن صحیح سوپاپ هاعبارتنداز:میل بادامک یامیل سوپاپ، تایپیت یابالابر، میله فشارنده،اسبک سوپاپ،انگشتی سوپاپ وفنر های سوپاپ است. البته محل وترتیب سوپاپ هادروجود یاعدم وجوداین قطعات موثراست.

این راهم بدانیدکه هماهنگی زمانبندی حرکت میل لنگ ومیل سوپاپ (میل بادامک) راتایمینگ سوپاپ مینامند. برای انتقال وتنظیم نیروارسال شده ازسوی میل لنگ به میل بادامک ازتسمه تایم(امروزی زنجیر تایم)استفاده می شود. دلیل قدرت بیش ترموتور هایی که روی هرسیلندر بجای دو سوپاپ چهارسوپاپ دارند،احتراق قویتر بعلت ورودبیش ترمخلوط سوخت وهوا به سیلندر وانفجار قویتر پس ازفشرده شدن مخلوط هوا وسوخت توسط پیستون وجرقه شمع است.

سیستم زمانبندی متغیر سوپاپ ها VVT

درحالت عادی زمان باز وبسته شدن سوپاپ هاوابسته به چرخش میل بادامک است ودقیقابه ترتیب وبافاصله زمانی مشخص برحسب دورموتور انجام میشود. چنین ساختاری سالهااست برروی ماشین ها نصب میشود وکارکرد مطلوبی هم دارد، امابمرورمهندسان به محدودیتهای این سیستم پی برده اند. بعنوان نمونه دردور موتور بالا ومرحله مکش در سیلندر پس ازرسیدن پیستون به پایینترین نقطه درکورس خود، سوپاپ هوا بسته میشود. دراینحالت نمیتوان میزان بیش تری ازمخلوط سوخت وهوا به سیلندر تزریق کرد. به این ترتیب پیش ازآن که حجم مناسبی از هوا وسوخت واردمحفظه احتراق شود. سوپاپ بسته میشود.

اینجاست که سیستم نسبتامدرن زمان بندی متغیر سوپاپ هامیتواندنقشی موثرایفاکند. بابهره ازاین سیستم سوپاپ هوا میتواندبدون توجه به موقعیت قرارگیری پیستون زمان بیش تری رابازبماند. سیستم مذکور بامدیریت هوشمندعملکرد سوپاپ هادردورهای موتورمختلف سبب افزایش توان موتور وکاهش مصرف سوخت میشود. البته برای این منظورساختار میل سوپاپ ماشین اندکی متفاوت طراحی میشودتا این امکان رابه موتورخودرو بدهدکه سوپاپ هوا ودود رابه شکل مستقل مدیریت کند.

سوپاپ دود و هوا که تنهامجراهای تنفس موتورهستند ازمهمترین بخشهای هر سیلندر محسوب میشودکه باصدمه دیدن آن هابدلیل نشت هوا درزمان تراکم سیلندر موتوردچار افت چشم گیرقدرت وافزایش بسیارزیاد مصرف سوخت میشود. موتورخودرو ، قلب تپنده ومنبع نیروی محرک آن‌ است که ازبه هم پیوستن قطعات متعددی تشکیل شده وباهم کاری آنهاموفق به تولیدنیروی لازم برای به حرکت درآوردن چرخها میشود . هریک ازقطعات موتور ،اهمیت خاص خودرادارند . چراکه عملکرد ناصحیح هر یک میتواندمنجر به کاهش بازده موتورشود ویاآنهارا بامشکلی جدی مواجه کند.گاهی نقص یک قطعه ازموتور ممکن است ایجادآسیب واستهلاک دربرخی قطعات دیگرکند وگاهی حتی موتوربدلیل ایجادمشکل دریک قطعه بطورکامل ازکار می ‌افتاد وحتی روشن نیزنمیشود . بنابراین شناخت وعلم کافی نسبت به وظیفه‌ هر یک ازاین قطعات در موتور لازم استفاده‌ بهینه ازخودرو است.

دلایل کوچکتر بودن سوپاپ دود از سوپاپ هوا چیست؟

سوپاپ دود و هوا که تنهامجراهای تنفس موتورهستند ازمهمترین بخشهای هرسیلندر محسوب میشوندکه باصدمه دیدن آن هابدلیل نشت هوادرزمان تراکم سیلندر موتوردچار افت چشم گیرقدرت وافزایش بسیارزیاد مصرف سوخت میشود.درصورتیکه سر سیلندر موتوراتومبیلی راکه کارکرده است بازنماییدخواهید دیدکه درهر سیلندر سوپاپ هواتقریباً تمیزاست و سوپاپ دود بشدت کثیف وسياه شده وجرم زيادی روی آن راپوشانده است.دلیل این امرکاملاً مشخص است ،از سوپاپ هوا هوای تمیزوارد میشود واز سوپاپ دود موادحاصل ازاحتراق خارج میشوندکه آلودگیهای زیادی راهمراه دارند،ضمناًهوای ورودی خنک و دود خروجی بشدت گرم است پس به همین دلیل سوپاپ دود بشدت تحت تأثیرتنش های مختلف قراردارد .به همین دلیل درصورتیکه سوپاپ دود بزرگ طراحی شودبدلیل ضعیف شدن بدنه حرارت وآلودگیهای مختلف بسرعت باعث تخریب این سوپاپ میشوند.

این مسئله تنهادلیل کوچکتربودن سوپاپ هادر سیلندر هانیست . دلیل دوم وقابل درک دیگراین است که هوا درهنگام ورودبه سیلندر تنهابانیروی مکش موتوروارد میشود واین مسئله باعث کندی دم موتور نسبت به بازدم میشود،زیرا درزمان خروج دود،فشارسیلندر که بصورت یک پمپ عمل میکند ودود راخارج میکندبه همراه اختلاف فشاربالای میان محفظه سیلندر وهوای بیرون باعث سرعت بالای خروج دوداز سیلندر نسبت به ورود هوا میشود.

جنس سوپاپ موتور ماشین آلات راهسازی

محل ونوع کار سوپاپ‌ هاحاکی ازآن است که این قطعات درمقابل حرارات زیادی قرارمیگیرند وهم چنین باسرعت زیادی کارمیکنند .بنابراین درمعرض فشار وفرسودگی قابل ملاحظه ‌ای قراردارند .دراین بین سوپاپ خروجی یا سوپاپ دود که باگازهای ناشی ازاحتراق وتقریباشعله‌ مداوم درتماس است،حرارت بالاتری از سوپاپ ورودی یا هوا تحمل میکند. بطوریکه درمواقع کار موتور بادوربالا ،ممکن است این سوپاپ ماشین به رنگ قرمزتیره شود.

بنابراین سوپاپ ماشین بایدمقاومت لازم درمقابل شکستگی ،زنگزدگی ، تاب برداشتن وفرسودگی سریع ،داشته باشد،به خصوص سوپاپ‌ های تخلیه که پس این نوع سوپاپ معمولاازآلیاژ های مخصوص فولاد بامقادیر نسبتازیادکروم ، نیکل وسلنیوم ساخته میشود .شرایط سوپاپ ‌های هوابسیار خنکتراز سوپاپ‌ های دود است بنابراین کم تردرمعرض سوختن ،زنگ زدن وفرسودگی قراردارند .آنهارا عموما ازآلیاژ فولادکبالت میسازند.

تنظیم زمان‌ بندی عملکرد سوپاپ‌ های موتور ماشین آلات راهسازی

درروند عملکرد سوپاپ ‌هازمانبندی باز وبسته شدن‌ شان بسیارمهم است .به این ترتیب که سوپاپ‌ های ورودی درزمانهای مناسب باید هوا راوارد سیلندر سازند.سپس درمراحل ایجادتراکم واحتراق سوخت کاملامحکم وبسته بمانند.درپایان هنگام تخلیه ،گاز های ناشی ازاحتراق رااز سیلندر درزمان مناسب خارج کنند.بنابراین تنظیم زمانی سوپاپ‌ هابایدبسیار دقیق وکامل انجام شود.بیش ترگفتیم که تنظیم زمانبندی عملکرد سوپاپ‌ هابرعهده‌ میل بادامک است .امااز آن جاکه تنظیم بالا وپایین رفتن سوپاپ ‌هابایدهماهنگ بابالا وپایین رفتن پیستون ‌هاانجام شودمیل بادامک به کمک میل ‌لنگ ودرارتباط ثابت و همیشگی باآن اینکار راانجام میدهد .چراکه میل ‌لنگ همواره تحت تاثیرحرکت بالا وپایین پیستون‌ هامیچرخد وباارتباط میل بادامک ومیل ‌لنگ حرکت میل ‌بادامک راباپیستون ‌هاهماهنگ میکند .این هماهنگی نیز زمانبندی دقیق سوپاپ‌ هاراهمگام باپیستون بدنبال دارد.

به این ترتیب درلحظه پایین آمدن پیستون ،میل‌ بادامک سوپاپ ورودی رابمنظورمکش هوا بداخل سیلندر بازمیکند . همزمان باشروع تراکم هوای ورودی توسط سیلندر سوپاپ هوا و دود هردوبسته میمانندو این حالت تاپایان احتراق ادامه پیدامیکند .دراین لحظه حرکت روبه بالای پیستون ،سوپاپ دود رابازکرده وتارسیدن پیستون به نقطه مرگِ بالا،باز میماند. انتقال وتنظیم نیرو دراین فرآیندتوسط تسمه تایم یازنجیر تایم صورت میگیرد.

این فرآیند زمانبندی راتایمینگ سوپاپ ‌هامینامند .قطعاتی مانندمیل بادامک ،تایپت یابالابر ، میله فشارنده،اسبک سوپاپ ،انگشتی سوپاپ وفنر های سوپاپ درتایمینگ سوپاپ ‌ها وتنظیم دقیق آن نقش موثر دارند. البته نوع ومحل وترتیب قرارگیری سوپاپ ‌هاممکن است برخی ازاین قطعات راحذف کند .مجموعه‌ این قطعات راسیستم راه‌اندازی سوپاپ‌ هامینامند.

انواع سیستم سوپاپ موتور ماشین آلات سنگین راهسازی و معدنی

* سیستم سوپاپ ایستاده دو ردیفه یا  T HEAD

این روش که در ماشین های قدیمی کاربردداشته دارای دومیل بادامک است .یکی کنترل سوپاپ‌ های دود رادردست دارد ودیگری کنترل سوپاپ‌ های گاز میباشد. مزایای این سیستم شامل سادگی طرح و راههای ورود وخروج هوا ودود ، شستشوی بهترگازهای سوخته ازاتاقک احتراق وتعدادکم ترقطعات متحرک سیستم میشود .امامعایب آن نیزمواردی هم چون بزرگ بودن وزیادبودن طول محفظه احتراق،حرکت سوپاپ به طرفین محفظه ودرنتیجه پایین آمدن کارایی موتور ،طولانی شدن مسیرشعله ،بیش ترشدن عرض بلوک موتور والزام استفاده ازدو میل بادامک رادربرمیگیرد .درکنارمعایب گفته شده بایدبه هزینه‌ بیش ترتولید این سیستم نیزاشاره کرد.

* سیستم سوپاپ ایستاده یا  L HEAD

این روش جدید ترازسیستم T است ودرآن همه‌ سوپاپ‌ های دود وگاز که بطورایستاده دریکطرف بلوک سیلندر قرارمیگیرند ازیک میل سوپاپ فرمان میبرند .دراین سیستم مسیر ورود وخروج گازهابشکل L است . دراین سیستم محفظه احتراق کوچکترشده وفرم پرشدن آن نیزمتفاوت است . این دودرکنار هم باعث میشوند تااحتراق بهترصورت گیرد وراندمان حجمی موتوربه ۸۸درصدبرسد . دراین سیستم سوپاپ‌ هابه کمک تایپت حرکت میکنند .مزایای آنهادر درجه‌ اول استفاده ازیک میل‌ بادامک است که کاهش هزینه ‌هارادر پی دارد .تعمیرات راحتتر وبازشدن ساده‌ ترسر سیلندر وبهترسوختن سوخت ازدیگرمزایای این سیستم هستند .معایب آن نیزشامل طرح پیچیده‌ مانیفولدها ووجود قطعه‌ اضافی تایپت میشود.

* سیستم سوپاپ ترکیبی یا  F HEAD

دراین سیستم سوپاپ گاز بحالت معلق درسر سیلندر قراردارد وسوپاپ دود بصورت ایستاده قرارمیگیرد .این حالت کمک میکند تاعمل پرشدن سیلندر توسط سوخت بعلت نزولی بودن جریان آن کنترل شود. مسیرخروج دود وگاز دراین سیستم به شکل Fاست .معمولادر موتورهای ۴زمانه شاهداین سیستم هستیم .این سیستمهاگاهی مشکل نامناسب شدن محل جرقه‌ شمع وطولانی گشتن محل انفجارتا مرکز سیلندر رادرپی‌دارند.

* سیستم سوپاپ معلق یا  I HEAD

دراین روش هردو سوپاپ گاز ودود درسیلندر ومعلق هستند ومسیرخروج گاز وورود دودیک خط مستقیم به شکل I است .این سیستم راندمان حجمی موتور رابه ۹۰درصد ارتقاء میدهد .این سیستم نیزدر موتورهای ۴زمانه کاربردبیش تری دارد .تعمیرات این سیستم‌ هاسختتر ازدیگر سیستم‌ هااست امافضای احتراق راکوچکترکرده وفاصله‌ انفجار تامرکز سیلندر راتاحدامکان کاهش میدهند.

 

دلایل خرابی های سوپاپ ‌موتور ماشین آلات راهسازی و معدنی

معمولاخرابی سوپاپ‌ هاازمشکلاتی نظیرشکستن ساقه یاخرابی سیت ناشی میشود .گاهی نیزدرگاید نقصی ایجادمی شود .این علایم معمولا بصورت صدای چلق چلق یاصدای خشک کارکردن موتور شنیده میشوند وگاهی نیزبازده موتورکاهش مییابد .علل خرابی سوپاپ میتواندیکی ازموارد زیرباشد:

 •  سوختن سوپاپ دراثرتنظیم نبودن نسبت هوا وسوخت .
 • درموتورهای دارای تسمه تایم پاره شدن تسمه ‌تایم میتواندکج شدن سوپاپ‌ هارا بدنبال داشته باشد.
 • گاهی دراثرخرابی سیستم خنک کننده سیلندربیش ازحد داغ میشود. دراین مواقع ممکن است سیت سوپاپ دراثرحرارت بیش ازحد ازجای خودبیرون آمده وخراب شود.
 • گاهی نیزخرابی گایدسوپاپ ،ایجادصدایی شبیه به خشک کارکردن موتور میکند.
 • خرابی گایدسوپاپ بندرت اتفاق می ‌افتد وازدلایل آن میتوان به نامرغوب بودن جنسش،کارکردزیاد موتور ویاخراب شدن سوپاپ اشاره کرد.

 

 

فروشگاه راهساز کوماتسو، با داشتن بزرگترین بانک قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات سنگین راهسازی، معدنی و ساختمانی برند های کوماتسو، کاترپیلار، ولوو، هیوندای، هیتاچی، کامینز، ایسوزو، میتسوبیشی، دوسان، دوو، نیوهلند، کبلکو، ترکس، لیبهر در کشور عزیزمان ایران، با مدیریت حاج آقا محمدعلی روحی، یکی از سرشاس ترین، با سابقه ترین و قدیمی ترین فروشنده های قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی و معدنی می باشد، این فروشگاه با مدیریت حاج آقا محمد علی روحی به دلیل شناخته بودن در بازار قطعات راهسازی ، و داشتن مشتری های با کیفیت و وفادار تمرکز خود را در ارائه بهترین خدمات و محصولات به مشتریان قرار داده بود و سعی و تلاش بر این بود که با مشتری مداری به کیفیت تکریم از مشتری تمرکز کند،

حال با تصمیم گرفتن بر ارتقاء سیاست های مدیریت این فروشگاه جناب حاج آقا محمد علی روحی و افزایش نیروهای تخصصی و حرفه ای در زمینه های مختلف این نیاز به شدت احساس میشد که این مجموعه قادر است با حفظ مشتری مداری و ارائه خدمات و محصولات عالی به مشتریان فعلی ، بتواند مشتریان جدید و همکاران جدید را در تهران و تمامی شهر های ایران ساپورت کند و در تامین قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات سنگین راهسازی و معدنی به آنها کمک کند، پس تصمیم بر آن شده است که تا با بزرگ کردن حیطه فعالیت و بازار، دنیای دیجیتالی و اینترنت را به فعالیت خود اضافه کند، و از این طریق بتواند خود را به مشتریان، شرکت ها و همکاران جدید معرفی نماید.

 

 

سوپاپ دود، سوپاپ هوا، سوپاپ موتور، سوپاپ ماشین آلات راهسازی و معدنی، لوازم موتوری ماشین آلات راهسازی و معدنی، قطعات ماشین آلات کوماتسو، قطعات ماشین آلات کاترپیلار

همه چیز درمورد قطعات گریدر

قطعات گریدر(Grader) و کاربرد آن

لوازم یدکی گریدر (Grader) شامل قطعات مختلفی اسـت کـه امکان تسطیح جاده رامیسر میسازد. خودرو گریدر یکی ازجمله خودرو آلات راهسازی اسـت کـه دراجرای اکثرپروژه های عمرانی مورداستفاده قرارگرفته میشوند.استفاده ازاین گونه ماشین آلات بـه افرادکمک می کندکـه بتواننددر مدت زمان کوتاه، حجم زیادی ازپروژه های راهسازی راباحداقل هزینه انجام دهند. گریدر دارای انواع لوازم یدکی اسـت کـه بـه کمک آن ها،قادربـه صاف کردن سطح جاده میباشند.امروزه بیش ازگذشته ازمزایای ماشین آلات سنگین استفاده میشودچون نقش به سزایی درعملکردکلی پروژه خواهدداشت. درهمین راستاسالم نگه داشتن قطعات گریدر ازاهمیت بالایی برخورداراسـت. سهل انگاری موجب میشودکـه نیازبـه خریدلوازم یدکی گریدر باشد.

امروزه بیش ازگذشته شاهد خرید وفروش لوازم یدکی گریدر ودیگرماشین آلات سنگین درسطح کشور میباشیم. باتوجه بـه گسترش کاربرداین گونه ماشین آلات دراجرای پروژه های عمرانی،بـه طبع آن نیاز بـه تأمین قطعات و لوازم یدکی گریدر ودیگرماشین آلات اسـت کـه بتوانندقطعات سالم راجایگزین قطعات آسیب دیده نمایند.ماشین آلات گریدر شامل انواع لوازم یدکی کوچک وبزرگ اسـت کـه دردسته بندی های مختلف درداخل اتومبیل مورداستفاده قرارگرفته میشوند. توانستند عملکرد اصلی ماشین آلات گریدر راتعریف کنند. بااستفاده از گریدر می توان درمدت زمان کوتاهی سطوح جاده راتسطیح کردودر اجرای پروژه های راهسازی وآسفالت کاری زمین مورداستفاده قرارگرفته میشوند. هم چنین درفصول سردسال برای برف روبی زمین نیزازمزایای قطعات گریدر استفاده می کنند.

دانستنی های لازم برای تامین قطعات گریدر

گریدر یکی از ماشین آلات راهسازی میباشدکه برای این که به خوبی کارکند میبایست افرادی که برروی آن کار میکنند اطلاعات قطعات گریدر هپکو وطرزنگه داری ازآن هارا به خوبی بلدباشند. درزیر به نکاتی اشاره می کنیم که درمجموع به شماکمک خواهندنمود تااستفاده بهتری از گریدر خودداشته باشید.

همواره توصیه نموده ایم که تنهابه افرادی اجازه ی استفاده از گریدر رابدهیدکه گواهینامه ی اپراتوری گریدر راداشته باشند. اینکارسبب میشود تاراننده بااطلاع ازهمه ی مسائل مربوط به گریدر بخوبی وباکارایی بالاتری ازدستگاه استفاده نماید.

درصورتیکه ازراننده ی حرفه ای وآموزش دیده استفاده کنید میداندکه قبل ازروشن کردن دستگاه بایستی زیر واطراف دستگاه راروئیت کرده وازاین احتمال که شخصی درزیر یادر کناربدنه گریدر نباشداطمینان حاصل کند.هم چنین قبل ازشروع بکارنسبت به تست سیستم ترمز دستگاه که ازجمله قطعات گریدر هپکو میباشد، اقدامات لازمه راانجام دهد تادر صورتیکه درلوازم یدکی گریدر هپکو نقصی وجوددارد ابتداآن رابرطرف وسپس نسبت به راه اندازی آن اقدام کند.

هم چنین راننده ی آموزش دیده میداندکه درهنگام روشن کردن دستگاه بایددرفضای تعبیه شده برای اپراتوری دستگاه حضورداشته باشد ومطمئن باشدکه تمامی قطعات گریدر هپکو درحالت سکون یاخلاصی میباشند وپس ازروشن شدن نیزتمامی اعلانات وچراغ هارا چک کرده وازصحت کارکردآن هامطمئن شود. باتوجه به عظیم الجثه بودن این ماشین آلات اپراتور بایدقبل ازترک گریدر تمام مباحث ایمنی مربوط به توقف خودرو راچک نماید.

پس ازشروع به فعالیت گریدر بایدوضعیت فرمان وچراغ وبوق کنترل شود وراننده هیچ گاه نبایددرحالت ایستاده اقدام به هدایت گریدر نماید وهیچ گاه درحین حرکت اجازه سوار شدن افراددیگر به گریدر راندهد. حتماقبل ازآن که راننده به فعالیت برسر گریدر مشغول شود ازاطلاع داشتن وی درموردمفاهیم رنگ پرچمهایی که ممکن است حین کاراز آن ها استفاده شودسوال کنید.

اپراتور بایدبداند که درزمان حرکت به سمت عقب ازعدم وجود شخص یامانع درپشت گریدر اطمینان کسب کند.هم چنین درصورت استفاده ازتیغه دستگاه گریدر رابه سمت عقب نراندهم چنین درصورتیکه باصدای غیرعادی برخوردکرد فوراجهت بررسی موضوع اقدام نماید.برای توقف دستگاه لازم است تا گریدر درسطح صافی قرارداده شودسپس تمام قطعات گریدر هپکو قفل شود وتجهیزات متصل به دستگاه راروی زمین قراردهد.
درصورت نیازبه تعمیر ویاتعویض قطعات گریدر هپکو اینکارحتما توسط تعمیرکارخبره انجام شودازخاموش بودن موتور وهم چنین برروی زمین قرارداشتن تجهیزات اطمینان حاصل نمایید. درصورت بروزمشکل درسیستم برق دستگاه ونیازبه تعمیربودن این بخش حتماازقطع بود برق دستگاه حین تعمیراطمینان حاصل کنیدهم چنین درصورتیکه نیازمند هواگیری بخش سوخت گیری،روغن ویاهیدرولیک بودیدحتما مواردایمنی رارعایت نمایید.بااستفاده ازنکات بالاکه درمورد قطعات گریدر هپکو وطرزنگه داری ازآن هابود میتوانیدبه بهترین نحو ممکن از گریدر خوداستفاده نمایید.

همانطورکه می دانید، خرید قطعات گریدر (Grader) ودیگر ماشین آلات سنگین نیازبـه رعایت یک سری نکات مهم دارد،که توجه داشتن به آن ها،حائزاهمیت اسـت. بـعبارتی عدم توجه بـه خرید لوازم یدکی گریدر اصل می تواندعواقب بدی بـدنبال داشته باشد وسطح خسارت وارده بـه خودرو راافزایش دهد. تنوع لوازم یدکی گریدر بسیاراسـت وهنگام تهیۀ قطعات گریدر باید مدل وبرند ماشین آلات مشخص باشدو براساس آن قطعات راخریداری کنید.

توجه بـه آکبندبودن بسته بندی لوازم یدکی،درج هولو گرام شرکت تولیدکنندۀ قطعات ماشین آلات سنگین و خرید ازشرکتهای معتبر وباسابقه عده ای ازمواردمهمی هستندکـه هنگام خرید لوازم یدکی گریدر بایدبدان توجه کرد ونقش مهمی برروی قیمت قطعات گریدر خواهدداشت.

لوازم یدکی موتوری گریدر، لوازم یدکی هیدرولیک گریدر،قطعات جک،انواع لوازم یدکی چرخ وزیربندی گریدر، قطعات اتاق فرمان وقطعات سیستم احتراق ولوازم برقی گریدر ازجمله انواع دسته بندی لوازم یدکی خودرو آلات گریدر محسوب می شوند. درنتیجه هنگام خریدتجهیزات ماشین آلات سنگین بایدتوجه خاصی بـه چگونگی تأمین قطعات اصل گریدر ودیگر ماشین آلات راهسازی داشته باشید.

همواره بیادداشته باشید، بـه هیچ وجه قیمت راملاک انتخاب وخرید قطعات و لوازم یدکی گریدر ودیگر ماشین آلات قرارندهید چون استفاده ازآنها میتواندفشار بیش ازاندازه بـه سیار قطعات همجوار خودوارد کند و درمدت زمان کوتاهی حجم خسارت وارده بـه ماشین آلات راافزایش دهد ودچارخسارت مالی سنگین قرارگیرید.

فاکتورهای مهم تعیین قیمت قطعات گریدر

باتوجه بـه نکات کلیدی خریدلوازم یدکی گریدر به آن اشاره نمودیم، براساس یک سری پارامترهای مهم قیمت قطعات گریدر مشخص می شودکـه درادامۀ مقاله بـطورکلی به آن اشاره میکنیم.

مدل وبرند گریدر (Grader)،جنس لوازم یدکی گریدر، کم یاب بودن قطعات ونرخ روز ارز ازمهمترین فاکتورهایی هستندکـه نقش به سزایی برروی قیمت لوازم یدکی گریدر خواهدداشت. درنتیجه هنگام خرید قطعات انواع گریدر، توجه بـه این نکات مهم، بـه شـماکمک می کندکـه بتوانیددر مدت زمان کوتاهی، لوازم یدکی گریدر اصل موردنظر خود راباقیمت ارزان وکیفیت عالی خریداری کنید.

استفاده ازتجارب افرادمتخصص بـه شـماکمک می کندکـه بهتربتوانید قطعات تقلبی راازاصل تشخیص دهید. باتوجه بـه اینکـه افرادسودجو درهرنوع کسب وکاری وجود دارد،بررسیهای بیش تری نسبت بـه چگونگی تهیۀ قطعات اصل ماشین آلات داشته باشید.

ماشین آلات گریدر دردودسته بندی اصلی گریدر چرخ لاستیکی و گریدر چرخ زنجیری ساخته شده اند. درنتیجه هنگام خرید قطعات گریدر چرخ زنجیری بودن ویاچرخ لاستیکی بودن آن راباید مدنظرداشته باشید. پمپ ما درهیدرولیکی، پمپ سرو، انواع پمپ هیدرولیکی، پمپ های کارتریجی، لوازم یدکی جک باکت، انواع پلوس گریدر، صفحه گرافیت وآهنی، انواع بلبرینگ، تجهیزات اتاق نظارت اتومبیل،دینام، سوئیچ، ترموستات، سیم کشی کامل،واشر،واتر پمپ، سر سیلندر،پروانه موتور و …تنهاعده ای ازانواع قطعات خودرو آلات گریدر ودیگر ماشین آلات راهسازی محسوب میشوند.

بـطورکلی سالم بودن قطعات گریدر به خصوص لوازم یدکی تیغه وباکت خودرو ازاهمیت بسیاربالایی برخورداراسـت وتمایز میان ماشین آلات رامشخص می کند. دراینصورت مالکین  ماشین آلات سنگین متناسب بامدل خودرو، باید لوازم یدکی گریدر راخریداری کنند تاعملکرد اصلی خود راداشته باشند.

اگرشما هم جزآن دسته ازافرادی هستیدکه بدنبال دریافت اطلاعات بیش تردررابطه انواع گریدر مخصوصا گریدر کوماتسو و کاترپیلار هستیدبه شماپیشنهاد میکنیم تاانتها این مقاله با ما همرا باشید.تا نکاتی که در مورد قطعات گریدر کوماتسو و کاترپیلار بایدبدانید رابه شما اطلاع دهیم.

قبل ازصحبت درمورد قطعات گریدر (Grader) های مختلف،بهتراست ابتداتاریخچه ای از گریدر به شماارائه دهیم، تولداولین گریدر رامیتوان به ۷۵سال پیش نسبت داد درآن زمان گریدر های تولیدی بصورت تیغه ای معلق درزیر دوچرخه ساخته می شدپس ازآن بودکه رفته رفته باافزایش کارایی این گونه گریدر هاشرکتهای خودروسازی وقطعه سازی تصمیم گرفتند تااین خودرو رابصورت پیشرفته تربه بازارارائه دهند وهمین سرانجام تولید گریدر هایی شدکه توسط خودروهایی مانند تراکتورکشیده می شد. پس ازآن نیزرفته رفته گریدر هابه سمت موتوردار شدن پیش رفت وبه گریدر های امروزی تبدیل شدند. گریدر بصورت کلی به ماشین آلاتی گفته میشودکه وظیفه ی صاف کردن سطح خاک راداشته وبه این طریق درهموارترکردن مسیر کمک میکنند.

لوازم یدکی گریدر های مختلف بسیار متنوع هستند. گریدر معمولاازیک تیغه بزرگ به همراه ۳ اکسل ویک موتور وکابین تشکیل شده است که هماهنگی این بخش هابایک دیگر می تواند گریدر راپیش برده ومسیر راهموارسازد.

گریدر های موتوردار رابیش تربرای شکل دادن به شیب ها،صاف کردن خاکریز ها، تنظیم شیب، کندن جوی آب و .. مورداستفاده قرار میدهند.هم چنین ازاین مدل گریدر برای کانال سازی وتنظیم شانه ی راههایی که جاده آن هاشنی میباشدنیز استفاده میکنند. قطعات گریدر ها بااین مدل رانیزمیتوانید از شرکت راهساز کوماتسو تهیه کنید.

درصورتیکه بایدبرروی زمین مرطوب وآب دار وسخت کارشود بهتراست از گریدر بدون موتور استفاده شود. هم ازنوع موتور دار وهم بدون موتور برای برف روبی نیزاستفاده میشود.مزیت استفاده از گریدر آن است که تیغه آن درحالتهای مختلفی نسبت به بدنه ی آن می تواندقرارگرفته وبه فعالیت مشغول باشد.

یکیدیگراز قطعات گریدر ،چرخ هاهستند. چرخ هانیز قابلیت تمایل به طرفین رادارند تابتوانند فشاروارده برتیغه راکنترل کرده ومانع ازآسیب دیدگی آن شوند. هم چنین گریدرها با دارابودن کمرشکن افزایش کارایی آن هارا به همراه خواهدداشت. که همین امرباعث شده است تابسیاری ازمشتاقان به خرید گریدر بسمت خرید گریدر سوق یافته تا گریدر ها را بخرند.

یکی از ماشین آلات سنگین گریدر (Grader) کوماتسو نام داردکه یکی از ماشین های عمرانی سنگین محسوب میشود. بدلیل کارسنگین گریدر کوماتسو هریک از قطعات گریدر کوماتسو ممکن است دچارخرابی و استهلاک شوند. خرابی قطعات گریدر کوماتسو باعث میشود گریدر کوماتسو دیگر بخوبی کارنکند ویاکلا ازکار بیفتدبنابراین شمانیازدارید تا قطعات گریدر کوماتسو موردنیاز خودرا خریداری نمایید.خرید قطعات گریدر کوماتسو بستگی بنظرکارشناسان دارد واگرخودتان درباره تعمیر و قطعات گریدر کوماتسو اطلاعات کافی داشته باشید میتوانیدبعد ازتشخیص خرابی هرکدام از قطعات گریدر کوماتسو اقدام به خرید قطعات گریدر کوماتسو که موردنیازشما میباشد کنید.

قطعات گریدر کوماتسو را ازنمایندگیهای معتبر درشهر خود میتوانیدخریداری نمایید وازخرید قطعات گریدر کوماتسو غیراصل به هرنحوی خودداری نمایید. استفاده از قطعات گریدر کوماتسو غیراصل باعث آسیب دیدن به سایربخشهای قطعات گریدر کوماتسو در گریدر کوماتسو میشود وشماباید هزینه چندبرابر برای تعمیر ویاتعویض هریک از قطعات گریدر کوماتسو پرداخت کنید. بهترین راه برای خرید قطعات گریدر کوماتسو مراجعه به نمایندگیهای همان برندی است که گریدر کوماتسو را ازآن برندخریداری نموده اید. یکی ازفروشگاه های معتبر که درزمینه تامین وفروش قطعات گریدر کوماتسو ودیگرانواع قطعات ماشین آلات سنگین فعالیت میکند فروشگاه راهساز کوماتسو میباشد.

قطعات گریدر بسیارمتنوع بوده وهریک ازآن هابسته به نوع فعالیتی که دارنددارای عملکردخاص هستند. افرادزیادی هستندکه درسراسر دنیااز گریدر استفاده میکننداین افرادبا تهیه این وسیله آن رابعنوان ابزارشغل خودانتخاب کرده اند وبوسیله ی آن درامر راهسازی به فعالیت مشغول میشوند. شایدتا بحال شده باشدکه درهنگام عبورازخیابانی مخصوصا جاده های بین شهری ماشین آلات عظیم الچثه ای رامشاهده کرده باشیدکه مشغول فعالیت راهسازی هستنداین خودروها بانام ها وکارایی مختلفی فعالیت می کنندکه یکی از این ماشین آلات، گریدر میباشد.

هرماشین باتوجه به نوع کار ،میزان کار وحجم کاری که انجام می دهددچارفرسودگی واستهلاک میشود ونیازمند تعمیر وتعویض خواهندبود و گریدر بعنوان یکی ازخودرو های راهسازی پرکار نیزازاین جریان مستثنی نیست. به همین منظور درصورتیکه گریدر مورداستفاده شمادچارنقص شدباید بسرعت برای آن قطعه یا قطعات مناسبی راخریداری وبا قطعات فرسوده وآسیب دیده جایگزین کنید.

برای خرید قطعات گریدر اصلی وباضمانت به شماپیشنهاد میکنیم که همواره از وب سایت ها وفروشگاههای دارای نماداعتماد وهم چنین باسابقه ی طولانی دراین زمینه خرید نمایید.شمابامراجعه به این وب سایت ما میتوانید توضیحات مرتبط با انواع مختلف قطعات قرار داده شده در وب سایت ما رامطالعه نمایید،هم چنین درصورت نیاز به قطعات گریدر میتوانید بامراجعه به بخش مربوطه اطلاعات لازمه درزمینه ی قطعه موردنظر رابدست آوریدهم چنین میتوانیدبه بررسی تخصصی قطعات گریدر بپردازید و قطعات رابا یکدیگر مقایسه نموده ودرنهایت پس ازدریافت مشاوره تلفنی مناسب نسبت به خرید قطعه یا قطعات موردنیازخود اقدام نمایید.

آنچه در مورد قطعات گریدر باید بدانیم.

ماشین آلات سنگین عمرانی مانندبسیاری دیگراز ماشین آلات دچارخرابی واستهلاک میشوند. انواع مختلف این ماشین آلات بدلیل استفاده ونوع استفاده وسنگینی کاری که انجام میدهند احتیاج به قطعات برای آنهاپیدا میشود. گریدر (Grader) نیزبعنوان یکی از ماشین آلات سنگین عمرانی ازاین قاعده مستثنی نیست وبدلایل مختلفی امکان داردکه نیازبه قطعات گریدر کوماتسو برای شماایجادشود. بنابراین شمابایدپس ازبررسی مشکل گریدر اقدام به تهیه یکی ازانواع قطعات گریدر کوماتسو که موردنیازخود میباشد نمایید.البته ممکن است باتعمیریکی از قطعات گریدر کوماتسو بتوانیدبرای مدتهاازآن استفاده کنیدامادر صورتی که قطعه موردنظر قابل تعمیر نباشدباید آن راخریداری کنید.

نگهداری و تعمیر قطعات گریدر های کوماتسو، کاترپیلار، ولوو، هیوندای،هیتاچی

گریدر معمولاًبرای مسطح کردن جاده هااستفاده میشود. این ماشین جزء ماشین آلات سنگین عمرانی محسوب شده ودارای یک تیغه به جهت صاف کردن سطح میباشد.شرکت کاترپیلار که یک شرکت آمریکایی میباشد درواقع بزرگترین شرکت تولیدانواع ماشین های سنگین عمرانی،ماشین آلات استخراج معدن،توربین های گازی،لوکوموتیوهای دیزلی-الکتریکی وموتورهای گازسوز ودرون سوز ودرواقع یکی ازبرترین تولیدکنندگان قطعات گریدر کاترپیلار میباشد.

یکی ازمحصولات این شرکت،گریدر کاترپیلار میباشدکه جزء ماشین های سنگین عمرانی میباشدکه درمدلهای مختلفی ازجمله گریدر کاترپیلار۱۲G،گریدر کاترپیلار ۱۴G،گریدر کاترپیلار ۱۶G ،گریدر کاترپیلار ۱۴۰G ،گریدر کاترپیلار  ۱۴۰H و گریدر کاترپیلار ۱۶۰H به بازارعرضه شده است.این ماشین نیمه سنگین بجزصاف کردن سطح، عملیاتی دیگرازقبیل پخش موادازجنس خاک،شیب بندیهای دقیق وبریدن وتراشیدن ترانشه وبسیاری دیگرکارها ازاین قبیل رانیز بخوبی انجام میدهد.

ازآنجایی که قطعات مختلف تشکیل دهنده گریدر کاترپیلار بعداززمان زیادی که برای کارهای سنگین استفاده میشوددچار خرابی ویااستهلاک میشوند نیازبه تعمیر ویاتعویض درآن ها پیدا میشود. ازاینرو شرکت کاترپیلار، لوازم یدکی گریدر کاترپیلار رابابهترین کیفیت نیزتولیدکرده وبه بازار عرضه نموده است تادرهنگام خرابی براحتی تعویض شده ودوباره گریدر بازدهی اولیه خودراداشته باشد. مشخصات فنی قطعات گریدر کاترپیلار برای هرمدل گریدر متفاوت بوده وبرحسب نیازمتغیر میباشد.

ازجمله قطعات گریدر کاترپیلار میتوان به قطعات مربوط به موتور،لوازم گیربکس،هیدرولیک، لوازم جک،چرخ و لوازم برقی اشاره کردکه هرکدام دارای قطعات مختلفی بامشخصات فنی قطعات گریدر کاترپیلار مختلف میباشندکه همگی درهنگام خرابی قابل تعویض توسط متخصصان ماشین های سنگین میباشد.

برای تعمیریکی از قطعات گریدر کوماتسو بایدبه فروشگاههای معتبرفروش انواع قطعات گریدر معتبرمراجعه کنید. درغیراینصورت اگرتعمیر هرکدام از قطعات گریدر کوماتسو رابدست افرادمتفرقه بسپارید.احتمالا در آینده بامشکلات وهزینه های بیش تری مواجه میشوید. بنابراین درانتخاب تعمیرکار قطعات گریدر کوماتسو بایددقت لازم راانجام دهید تابامشکلات وهزینه های زیادی مواجه نشوید. ولی اگرتعمیر هریک از قطعات گریدر (Grader) کوماتسو ممکن نباشدباید بامراجعه به فروشگاه ها ونمایندگیهای معتبراقدام به خریدیکی از قطعات گریدر کوماتسو موردنیازکنید. برای تعمیر هریک از قطعات گریدر کوماتسو بایدبررسیهای لازم انجام شود وسپس قطعه معیوب شناسایی وتعویض شود ودوباره تست برای کارایی گریدر انجام شود تاازنحوه کارایی گریدر اطمینان حاصل شود. درصورتیکه هریک از قطعات گریدر کوماتسو بدرستی انتخاب ویانصب نشود ویاتست صورت نگیردممکن است بامشکلاتی بیش ترمواجه شوید.بهترین راه برای تعمیر قطعات گریدر کوماتسو مراجعه به نمایندگی همان برندی است که گریدر راازآن خریداری کرده اید.

تهیه و تولید قطعات گریدر

همه کارخانه ها وبرندهایی که ماشین آلات سنگین ازجمله تولیدمیکنند اقدام به تولیدانواع قطعات گریدر کوماتسو کرده اند وبه این ترتیب میتوانید قطعات گریدر کوماتسو موردنیازخود را ازنمایندگیهای معتبرآن برندخریداری کنید. بهترین گزینه برای خرید قطعات گریدر کوماتسو همان برندی است که گریدار را از آن خریداری نموده اید.راهساز کوماتسو به تهیه انواع قطعات گریدر کوماتسو دربرندهای مختلف کرده است وبه این ترتیب توانسته باعث رضایت مشتریان خود شود.بنابراین درصورت نیازبه انواع قطعات گریدر کوماتسو میتوانید بشکل حضوری به این فروشگاه هم مراجعه کرده و قطعات گریدر (Grader) کوماتسو موردنظرخود را باهماهنگی باکارشناسان خریداری کنید. هم چنین این فروشگاه وب سایتی رابمنظور راحتی مشتریان برای خرید قطعات گریدر کوماتسو برپاکرده است وشما بامراجعه به راهساز کوماتسو  وتماس بااین شرکت میتواید قطعات گریدر کوماتسو موردنیازخود راسفارش وآن راخریداری کنید واین فروشگاه قطعات گریدر کوماتسو موردنظر رابرای شمابدون نیازبه مراجعه حضوری ارسال خواهدکرد.

 

فروشگاه راهساز کوماتسو، با داشتن بزرگترین بانک قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات سنگین راهسازی، معدنی و ساختمانی برند های کوماتسو، کاترپیلار، ولوو، هیوندای، هیتاچی، کامینز، ایسوزو، میتسوبیشی، دوسان، دوو، نیوهلند، کبلکو، ترکس، لیبهر در کشور عزیزمان ایران، با مدیریت حاج آقا محمدعلی روحی، یکی از سرشاس ترین، با سابقه ترین و قدیمی ترین فروشنده های قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی و معدنی می باشد، این فروشگاه با مدیریت حاج آقا محمد علی روحی به دلیل شناخته بودن در بازار قطعات راهسازی ، و داشتن مشتری های با کیفیت و وفادار تمرکز خود را در ارائه بهترین خدمات و محصولات به مشتریان قرار داده بود و سعی و تلاش بر این بود که با مشتری مداری به کیفیت تکریم از مشتری تمرکز کند،

حال با تصمیم گرفتن بر ارتقاء سیاست های مدیریت این فروشگاه جناب حاج آقا محمد علی روحی و افزایش نیروهای تخصصی و حرفه ای در زمینه های مختلف این نیاز به شدت احساس میشد که این مجموعه قادر است با حفظ مشتری مداری و ارائه خدمات و محصولات عالی به مشتریان فعلی ، بتواند مشتریان جدید و همکاران جدید را در تهران و تمامی شهر های ایران ساپورت کند و در تامین قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات سنگین راهسازی و معدنی به آنها کمک کند، پس تصمیم بر آن شده است که تا با بزرگ کردن حیطه فعالیت و بازار، دنیای دیجیتالی و اینترنت را به فعالیت خود اضافه کند، و از این طریق بتواند خود را به مشتریان، شرکت ها و همکاران جدید معرفی نماید.

جهت سفارش لوازم یدکی گریدر اصل می توانیدبـه راهساز کوماتسو پخش تجهیزات ماشین آلات سنگین مراجعه کنید.بعبارتی برای خاطرجمعی ازاصل بودن قطعات گریدر لازم اسـت کـه بـه شرکتهای معتبر مراجعه کنید وبـواسطۀ آن ها لوازم یدکی موردنیاز خودرا تأمین کنید چون بـصورت کاملاًتضمین شده، قطعات ولوازم یدکی رابـه فروش میرسانند.

امیدوار هستیم باخواندن این مقاله نکاتی که درمورد قطعات گریدر (Grader) که لازم است بدانیدرا تاحد زیادی دریافت کرده باشید.

 

 

 

قطعات گریدر، لوازم یدکی گریدی، قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات سنگین راهسازی و معدنی کوماتسو و کاترپیلار، لوازم یدکی ماشین آلات گریدر، فروش قطعات گریدر کوماتسو، خرید لوازم یدکی گریدر کاترپیلار، تامین قطعات یدکی گریدر