شاطون موتور ماشین آلات راهسازی و معدنی

شاطون (به انگلیسی: connecting rod) اهرمی است که در موتورهای پیستونی حرکت خطی پیستون رابه حرکت چرخشی میل لنگ تبدیل میکند.میان شاتون ومیل‌لنگ یاتاقان قراردارد تادرصورت اصطحکاک بین شاتون و میل لنگ باعث سایش و یاتاقان زدن موتورنشود. معمولادر موتورهای پیستونی شاتون راازجنس فولاد میسازند.

ساختار شاطون

شاتون راتاجاییکه ممکن است مهندسان آن راسبک ودرعین حال محکم ومقاوم میسازند.دربیش تر شاتون هااز فولاداستفاده میشود زیرابتواند تحمل کشش وخمش پیستون را داشته باشد. ودچار فرسایش وخمودپی نشود.شاتون دارای دو سر ویک ساقه میباشد.چنان چه مقطع عرضی ساقه شاتون رادرنظر بگیریم به شکل حرف (I)درانگلیسی  میباشد.یعنی درمیان فرورفته ودرکناره‌ها برجسته میباشد(اگراز روبه رو به یک تیرآهن که به حالت افقی قرارگرفته‌ است نگاه کنید،میتوانید یک شاتون رادرنظر بگیرید فقط قسمت پایینی آن است.

علائم خرابی شاطون

 • صداهای غیرعادی موتور: شنیدن صداهای غیر عادی ازموتور میتواندنشان ازخرابی شاتون‌ هاباشد.
 • صدای تق‌تق: روان کاری قطعات متحرک درخودرو بسیارمهم است.
 • روغن‌ریزی: بیرون ریختن روغن موتور،میتواندیکیدیگر ازنشانه‎‌های خرابی شاتون باشد.

 

یاتاقان ثابت و متحرک ماشین آلات راهسازی و معدنی

در واقع مهمترین بخش چرخشی موتور ماشین آلات سنگین همین یاتاقان هاهستند وچون وجودآن هاباعث میشودکه اصطحکاک بین فلزات حذف شودهرگونه اختلالی دراین مکانیزم باعث ازبین رفتن لایه روغن oil film وتماس فلزبافلز میشود.بدون یاتاقان، میبایست پیوسته اجزایی راکه تحت اصطحکاک خراب میشوندعوض کرد.مفاهیم مربوط به یاتاقان هاساده میباشند چرخ های ماشین شمامانند یک یاتاقان بزرگ عمل میکنند.استفاده از روغن نامرغوب وغیراصلی (Fake) وتعویض دیرهنگام آن سبب بروزحالت لجنی درروغن میشود.دراین حالت باپدیدارشدن رسوبات وجرم قطعات خودرو دچارجرم‌گرفتگی میشوند زمانیکه این جرم‌گرفتگی به مجاری روغن نفوذکندسبب اختلال درفرآیند روغن‌ کاری میشودکه این جرم‌گرفتگی مسیرهای انتقال روغن وجرم‌گرفتگی خودپمپ روغن سبب عدم روغن‌ کاری صحیح یاتاقان‌ هامیشود و یاتاقان‌هادرشرایط بسیاربدی قرارمی گیرد.

زمان تعویض یاتاق

درصورت وجودهرگونه خراشیدگی ویاساییدگی بابت یاتاقان ها لازم است که یاتاقان تعویض شود.وقتی بعدازگذشت ۱۰سال یاپیمودن مسافتی بالای ۱۰۰هزارکیلومتر موتور

رابرای تعمیر اساسی بازمیکنید به هرحال بهتراست یاتاقان هاتعویض شوند.محصول پیش رو یکی ازباکیفیت ترین ومرغوب ترین کالاهای بازار میباشد ودارای قیمت مناسب، استاندارد های بین المللی است.

 

سنسور پمپ گازوییل ماشین آلات راهسازی و معدنی

سنسور هانقش بسیارکلیدی وحساسی درسلامت موتورهای دیزلی کوماتسو رابرعهده دارند،عملکرد صحیح سنسور هاباعث می شود که هرگونه عملکردناقص دستگاه سریعا اعلام شده ونسبت به رفع نقص ایجادشده تعمیرات صورت ویارفع عیب نقص صورت گیردازاین روسنسور هاباحساسیت بالای خودمی توانندازهزینه های خرابی بسیارزیاد جلوگیری نمایندمحصول ارائه شده سنسور پمپ گازوییل Densoبوده وبرای دامپتراک HD325-7 کوماتسوتولید شده وبسیارمحصول باکیفیتی ازکمپانی محبوب Densoاست. کمپانی denso یک کمپانی آمریکاییست وسابقه طولانی درتولید سنسورهای ماشین آلات راهسازی داشته واین کمپانی امریکایی توانسته باتکنولوژی باکیفیت محصولات خود بخش بزرگی ازنیازقطعات سنسور هاراتامین کند وامروزسهم بسیارزیادی ازفروش این گونه محصولات راداراباشد.این سنسورمربوط به دورموتور دامپتراک کوماتسو HD325-7 باو هم چنین برروی مدلهایPC400,PC800,SK330-8 قابل نصب میباشد. لازم بذکراست بانقشه فنی ارائه شده توسط راهساز کوماتسو می توانیداز انتخاب صحیح کالای خود مطمئن شوید.سنسور دور موتور وظیفه انتقال میزان دور موتور رابه عهده دارد وبه کابین راننده گزارش میدهد باخریداین محصول باکیفیت او خریدخود اطمینان حاصل کنید.

 

گاید سوپاپ موتور ماشین آلات راهسازی و معدنی

سوپاپ دراصطلاح فرانسوی (Soupape)و‏درلغت به معنی دریچه ویکی ازقطعات قارچی شکل موتوربوده که روی سیلندر ودرون سرسیلندر موتور قرارمیگیرد وورود هوا وخروج به ترتیب هوای ورودی ودود خروجی راکنترل میکند.به طورکلی هرچیزی که ورود وخروج چیزدیگری راکنترل کندمیتواند یک سوپاپ تلقی شود.بعنوان مثال درب های ورودی وخروجی درفروشگاه های بزرگ که هرکدام محل خاص دارندرا میتوان به این موردنسبت داد.سوپاپ‌ های متداول امروزی معمولاًاز نوع سوپاپ قارچی شکل یاپایه‌دار میباشند.این سوپاپ‌ها شامل یک ساقه(که به مشابه ساقه قارچ است )وبخش کفی سوپاپ که مانندقسمت بالایی قارچ بوده واین بخش درمحفظه احتراق قرارگرفته وبیش ترین فشار ودرجه حرارت را تحمل مینماید. هم چنین محل قرارگیری سوپاپ که در سرسیلندر ویاخود سیلندر قرارداردنیز دارای یک لبه به نام نشیمن گاه است،نشیمن گاه سوپاپ دارای یک لبه مورب است

ویژگی های گاید سوپاپ موتور ماشین آلات راهسازی و معدنی

 • یک گاید سوپاپ دود و هوا باکیفیت باید بتواندحرارت زیاد راتحمل کند.
 • حرارت زیادنباید باعث سوختگی وایجاد خوردگی در گاید سوپاپ دود یاهواگردد.
 • یک گاید سوپاپ دود یا هوا مرغوب حتما بایددر مقابل ضربات مقاوم باشد.
 • گاید سوپاپ دود درجه یک باید حتما بتواند درمقابل ساییدگی مقاوم باشد.

گاید سوپاپ موتور کامینز SAA6D102 برای ورودسوخت به سیلندر هنگام مکش، وبرای خروج دوداز سیلندر هنگام تخلیه،نیاز به سوپاپ داریم.درموتور های پیستونی بعلت حرکت رفت وبرگشت این موتور هادرداخل سرسیلندر یک گاید سوپاپ برای هر سوپاپ قراردارد.گاید سوپاپ به همراه فنر سوپاپ باعث قرارگیری درست سوپاپ در سیت سوپاپ میشود.

گاید های سوپاپ عملکرد اصلی ومهمشان انتقال احتراق وحرارتی است که دراثرحرکت پیستون هاو سوپاپ هااتفاق افتاده است وآن رابه قسمت خنک کنده موتورانتقال می دهندجنس گاید سوپاپ معمولاازبرنز ،فولادیاآلیاژ چدن است .دراصل گاید سوپاپ ، سوپاپ رامحافظت میکند دربرابر اصطحکاک واردشده بردستگاه ونیزباعث کمک به عملکردبهتر سوپاپ می شود.سوپاپ قطعه ای قارچی شکل است که بیش ترشبیه گوشت کوب است.سوپاپ گازاز سوپاپ دود دارای سطح بیش تری است،تاسیلندر بهتر پرشود وراندمان حجمی موتوربالا رود.برای این که سیلندر بهترپرشود نیازبه این است که دودهادر زمان تخلیه سریع وکامل از سیلندرخارج شوند.برای این منظور وافزایش راندمان حجمی موتور اکثراًدرموتورها بجای دو سوپاپ ازچهار سوپاپ استفاده میکنند.به محل نشست سوپاپ هادر سرسیلندر سیت میگویند.سیت حلقه ای است که بصورت پرسی در سرسیلندرقرار میگیرد.شرکت سازنده این قطعه سوپاپ میباشد ودارای کیفیت بالا وبازدهی بسیارمناسبی  مهندسان ایرانی توانسته اند با دانش وفناوری بومی ایران زمین این محصول که دارای استانداردهای جهانی است برای موتورهای کامینز تولیدکنند.شمامیتوانید باخریداین کالا از وب سایت راهساز کوماتسو ازخدمات حمل رایگان درسراسر کشور وضمانت بازگشت کالابهره مندگردید.

سیت سوپاپ موتور ماشین آلات راهسازی و معدنی

همانطور که پیداست سیت سوپاپ موتور لودرچینی ZL50 ازعملکرد بسیارحساسی برخوردار میباشند وباحرکت خوداجازه ورود وخروج سیالات اعم ازهوا ودودحاصل ازاحتراق وسوخت راانجام میدهنداز این روکیفیت ساخت سوپاپ هابسیارحائز اهمیت بوده ومی توان گفت که نحوه ساخت سیت سوپاپ ها درعملکرد راندمان موتوربسیارتاثیر گذار بوده و نقش مهمی رادرموتور ایفا مینمایند سیت سوپاپ هاباید بگونه ای ساخته شوندکه بتوانند درهنگام مسدودکردن محفظه احتراق این امر رابسیارعالی انجام دهند وازطرفی هنگام بازشدن محفظه احتراق مانع حرکت سیالات ازجمله سوخت وهوا نشوند وازطرفی دیگرچون سوپاپ هادائما درحرکت بوده ودرزمان روشن بودن موتور درحال انجام وظیفه وحرکت هستندآلیاژ ساخت سیت سوپاپ هابسیاردارای اهمیت میباشد.سیت سوپاپ های ارائه شده محصول کمپانی شانگ های دیزل چین میباشد.وبرروی موتورهای دیزلی لودرهای ZL50 ساخته وطراحی شده انداین سوپاپ هاازکیفیت بالایی برخورداربوده وشانگ های دیزل توانسته قطعات موتوری باکیفیتی رانیزارائه نماید واین محصول راباقیمتی مناسب روانه بازار ماشین آلات راهسازی نماید.شانگ های دیزل چین تولیدکننده موتورهای دیزلی بیش تر ماشین آلات راهسازی چینی است وازطرفی تامین کننده قطعات یدکی مصرفی موتورهای دیزلی تولید خودنیز میباشد وپیشنهاد میشوددارندگان ماشین آلات راهسازی چینی که مبداساخت آن شانگ های دیزل چین میباشداز قطعات تولیدی این کمپانی چینی برای موتورهای دیزل خوداستفاده نمایندزیرا قطعات تولیدی این کمپانی جینی نسبت به کمپانیهای دیگرهماهنگی و استاندارددقیقی باقطعات تولیدی دیگراین کمپانی دارد وباعث عملکردمناسب موتورهای دیزلی میشود.

سیت سوپاپ یکی ازمهم ترین قطعات در موتورهای دیزل ماشین آلات راهسازی بوده وبه جرات میتوان گفت کیفیت این محصول رابطه مستقیمی باراندمان موتور وسلامت موتور دستگاه درارتباط است  سیت سوپاپ وظیفه بازکردن مسیر ورود وخروج هوا به خارج ازمحفظه احتراق رادارد به همین علت نوع ساخت سوپاپ وتولیدآن بسیار بادقت بوده زیرااین قطعه بایدبتواند به خوبی عملکرد بستن مسیرهوا وبازکردن آن راانجام دهد سیت سوپاپ های بی کیفیت باعث می شودراندمان وبازدهی دستگاه هاکاهش پیداکند وهزینه تعمیرات بالایی رابرعهده مالک دستگاه هامی گذارد وبه همین خاطرباید درانتخاب این کالا بایددقت زیادی به عمل آورد.سیت سوپاپ ساخت کمپانی معتبر  Autorex محصول کشورآلمان میباشد واین کمپانی توانسته محصول بسیار باکیفیتی رابه بازار ماشین آلات راهسازی عرضه نموده وتولیدات این شرکت آلمانی دارایی دقت وکیفیت بسیاربالایی بوده واستفاده ازاین محصول در موتورهای دیزل باعث بالابردن کیفیت وراندمان بالای دستگاه می شود.

سیت هوا یاهمان سیت سوپاپ یکی ازمهم ترین واثرگذارترین اجزای سوپاپ بحساب می آیدهمان طورکه میدانید دومدل‌ سیت هوا وجوددارد یک سوپاپ هوا ودیگری سوپاپ دود میباشد.که اگردچار نشتی یادرزاویه وموقعیت درست قرارنگیردضررهای جبران ناپذیری رابه موتورهای ماشین آلات راهسازی واردمیکند.مهمترین تاثیررا میتوان درعمر موتورو بالا بردن آلاینده های سوختی اشاره کرد.سیت هابصورت استاندارد درزاویه ۳۰درجه یا۴۵ درجه قرارمیگیردند تابتوانند بهترین کارایی داشته باشند.وجوداین حلقه مخصوصاًدر سر سیلندرهای فلزسبک لازم است ودرآن ها بطورانقباضی(سردکردن حلقه سیت دریخ خشک وگرم کردن سرسیلندر)سوار میگردند.سیت سوپاپ هایی که زیادگشاد شده باشندبا کارگذاردن حلقه سیت نودوباره قابل استفاده خواهندبود.تراش جاحلقه بوسیله تیغ فرز تخت مخصوص سوپاپ صورت میگیرد.

ویژگی ها ی سیت سوپاپ

 • سیت سوپاپ باکیفیت میتواند حرارت زیادی را متحمل شود وبراحتی حرارت رابه بدنه سیلندر انتقال دهد.
 • میزان حرارت بسیارزیاد میتواند منجربه آسیب زدن سیت سوپاپ ویاشکستگی آن نمی شود.
 • سیت سوپا باکیفیت عالی ساییده وپوسته پوسته وکدر نمیشود.
 • سیت سوپاپ دربرابرضربات بسیارمقاوم است.
 • سطح مخروطی سیت سوپاپ باعث تنظیم خودبه خود سوپاپ درمرکز آن میشود.
 • درجه شیب سوپاپ هوا ۳۰درجه وبرای دود ۴۵درجه است.
 • بعنوان یک قاعده کلی زاویه ۴۵درجه بایستی ۲۰%بیش تربلند شود تاباسطح یکسان ،همان جریان گاز۳۰درجه راایجاد نماید.
 • زاویه ۴۵درجه درحدود۲۰% بارآب بندی بیش تری اعمال میکندولی باکاهش جریان همراه است.
 • جنس حلقه های سیت سوپاپ ازچدن سانتریفوژ یابسیار مقاوم به ساییدگی ساخته میشوند.

 

 

 

تسمه سفت کن موتور ماشین آلات راهسازی و معدنی

تسمه سفت کن یکی ازاجزاء وقطعات موتورهای دیزلی وبنزینی است که کنترل حرکت دورانی تسمه وانتقال قدرت موتور دربین فولی هابرعهده دارد.شایددر نگاه اول تسمه سفت کن پیچیدگی خاصی نسبت به دیگرقطعات موتورنداشته باشد.ولی وظیفه بسیار پراهمیتی برعهده دارد.بدون شک عملکرد واتر پمپ و دینام واسطه به کارکرد صحیح تسمه سفت کن هستند.یکی از قطعات بکاررفته در تسمه سفت کن بلبرینگ است.این قطعه بسته به کیفیت آن تاثیرمستقیم درکیفیت کارای تسمه سفت کن دارد.تسمه سفت کن به این منظورتعبیه شده است تاکشش مشخصی رابرروی تسمه پروانه ایجادکند.

که این کشش عمومابه دوصورت انجام میگیرد:

 • توسط مکانیزم فنری
 • توسط سیستم لولایی قابل تنظیم

همانطورکه میدانید،تسمه پروانه تسمه‌ای نسبتاًبلنداست که درجلو خودرو قراردارد.تسمه سفت کن نیزدربیرون تسمه پروانه قراردارد تابتواندایجاد کشش رابافشاردادن به یک نقطه از تسمه ایجادکند.عموماًتسمه پروانه‌ هاعامل انتقال انرژی به قطعاتی مانند:دینام وفن خنک کن رادیاتورهستند.

نکته:

این قطعه به همراه پولی‌هادرگیر یک دیگرهستند. درنتیجه معمولاباهم دیگر تعویض میشوند.درثانی زمانیکه تعویض شودنیاز است که تسمه پروانه بازشود.به همین دلیل،درزمان تعویض به احتمال زیادمکانیک پیشنهادخواهدداد تسمه پروانه نیزتعویض شود.

علائم تعویض تسمه سفت کن

 • زمانیکه موتور راروشن میکنید، صدای غیرعادی شبیه جیرجیر وساییدگی راخواهیدشنید.
 • تعویض تسمه کاری تخصصی است که برای انجام آن حتمابایدبه تعمیرگاه مراجعه کنیدچون کاری بسیارظریف ودقیق است.
 • دربرخی مواردممکن است (بجز درمواقعی که تسمه کهنه وقدیمی باشد)خودتسمه سالم باشد
 • وتنهامیزان کشش آن به هم خورده باشد.دربسیاری مواردممکن است تسمه بخاطرشل بودن پولی یاکشش کم یازیاد ودراثر تماس تسمه باقاب پاره شود.

 

اویل پمپ (پمپ روغن) ماشین آلات راهسازی و معدنی

اویل پمپ (پمپ روغن)

اویل پمپ (پمپ روغن) پمپهای هیدرولیک درسیستمهای هیدرولیک درایو استفاده میشوند ومیتوانند هیدرواستاتیک یاهیدرودینامیکی باشند. پمپ هیدرولیک منبع انرژی مکانیکی است که انرژی مکانیکی رابه انرژی هیدرولیکی تبدیل میکند(انرژی هیدرواستاتیک یعنی جریان،فشار). این جریان باقدرت کافی برای غلبه برفشار ناشی ازبار در پمپ خروجی ایجادمیکند. هنگامیکه یک پمپ هیدرولیک فعالیت میکند ،خلاء رادرورودی پمپ ایجادمیکند، که مایع را ازمخزن واردخط ورودی به اویل پمپ(پمپ روغن) میکند وباعمل مکانیکی این مایع رابه پمپ منتقل میکند وآن رامجبور به سیستم هیدرولیک میکند. پمپ های هیدرواستاتیک پمپهای جابه جایی مثبت هستند درحالیکه پمپ های هیدرودینامیکی میتوانند پمپهای جابه جایی ثابت باشند،که درآن جابه جایی (گردش ازطریق پمپ درهرچرخش پمپ) قابل تنظیم نیست ،یاپمپهای جابه جایی متغیر،که ساختاری پیچیده تردارند که امکان جابه جایی رادارند. تنظیم شودپمپ های هیدرودینامیکی درزندگی روزانه شایعترهستند. پمپهای هیدرواستاتیک درانواع مختلف همه براساس اصل قانون پاسکال کارمیکنند.

اویل پمپ (پمپ روغن) محورخم ، پمپهای محوری پیستون وموتورهای بااستفاده ازاصل محورخمیده ، جابه جایی ثابت یاقابل تنظیم ، دردوطرح اساسی مختلف وجوددارد. اصل توما(مهندس هانس توما ،آلمان ،ثبت اختراع ۱۹۳۵) بازاویه حداکثر ۲۵درجه واصل واگنارک (Gunnar Axel Wahlmark ،ثبت اختراع ۱۹۶۰)با پیستون های کروی شکل دریک قطعه با میله پیستون ،حلقه های پیستون وحداکثر ۴۰درجه بین مرکزدنده محور وپیستون ها(شرکت ولوو هیدرولیک).این هابهترین راندمان پمپ هارادارند. اگرچه بطورکلی بزرگ ترین جابه جایی هاتقریباً یک لیتر درهرانقلاب هستند ، درصورت لزوم میتوان یک پمپ دولیتری حجم جارو ساخته کرد.غالباًاز پمپ های متغیراستفاده میشود تاجریان روغن بادقت تنظیم شود. این پمپ ها بطورکلی میتوانند بافشار کاری حداکثر ۳۵۰-۴۲۰ میله درکارمداوم کارکنند.

پمپهای دنده ای (بادندان های خارجی) (جابه جایی ثابت) پمپهای ساده واقتصادی هستند. میزان جارو یاجابه جایی پمپهای دنده برای هیدرولیک بین ۱تا۲۰۰ میلی لیترخواهد بود. آن هادارای کم ترین راندمان حجمی (display \ نمایشگر استایل \ eta _ {v} \تقریبا ۹۰ \٪}\ eta_v \تقریبا ۹۰ \٪) ازهرسه نوع اویل پمپ (پمپ روغن)(دنده ،پره وپیستون)  این پمپ هاهستند. فشاراز طریق مشبک دندان های دنده ،که مایع رادرچرخ دنده ها مجبورمیکند تاقسمت خروجی راتحت فشارقراردهد. برخی پمپهای دنده درمقایسه باانواع دیگر میتوانندکاملاً پرسر وصداباشند ،اما پمپ های دنده مدرن بسیارمطمئن وبسیار ساکت ترازمدل های قدیمی هستند. این امر تاحدودی بدلیل طرحهایی است که دارای چرخ دنده های اسپلیت ،دندان دنده مارپیچی وپروفیلهای بادقت بالاتر/کیفیت دندان هستندکه بطوریک دست توری مشبک میشوند وازبین میروند وباعث کاهش موجدارشدن فشار و مشکلات مضر میشوند. یکیدیگراز ویژگیهای مثبت پمپ دنده ،این است که خراب شدن فاجعه بسیارکم تری نسبت به سایرانواع پمپهای هیدرولیکی دارد. این امر به این دلیل است که چرخ دنده هابتدریج مسکن ویابوش های اصلی رامیپوشند وباعث کاهش کارایی حجمی پمپ به تدریج میشوند تاهمه کارهابی فایده باشد. این اغلب مدت هاقبل از سایش اتفاق می افتد وباعث میشود واحد ضبط یاخراب شود.

اویل پمپ (پمپ روغن) محوری درون خطی

بااستفاده ازتکنیکهای مختلف جبران خسارت ،نوع جابه جایی متغیراین پمپ ها میتوانددفع مایع درهردور ازفشار وفشار سیستم رابراساس الزامات بار،حداکثر تنظیمات قطع فشار کنترل اسب بخار برنسبت وحتی سیستمهای کاملاً الکتروپروپروتونی تغییردهد ونیازی به ورودی دیگری ندارداز سیگنال های برقی.این باعث میشودکه آن هانسبت به سایر پمپ های جریان ثابت درسیستمهایی که سرعت چرخش موتور دیزل موتورالکتریکی ثابت است ثابت باشد وجریان سیال موردنیاز غیرثابت باشد ،باعث صرفه جویی درمصرف انرژی بسیار بالقوه میشود.

اویل پمپ (پمپ روغن) های چرخشی پره

پمپ پره ای چرخشی یک پمپ جابه جایی مثبت است که ازون هایی که به روتورسوار شده اند ودرون یک حفره میچرخند ،تشکیل شده است. دربعضی موارداین ون هامی توانند ازطول متغیربرخوردار باشند ویابرای حفظ تماس بادیوارها تنش ایجادکنند زیراچرخش پمپ یک عنصر مهم درطراحی پمپ پره ای این است که چگونه ونها رادرتماس با محفظه پمپ تحت فشارقرار میدهد ، وچگونه نوکهای باریک هستند. درهمین نقطه ماشین کاری شده است.چندین نوع ازطرحهای “لب”استفاده میشود وهدف اصلی تهیه مهر و موم محکم بین قسمت داخلی شیب وپره ودرعین حال بحداقل رساندن سایش وتماس فلز به فلزاست. مجبورکردن پره به خارج ازمرکز چرخش وبه سمت محفظه پمپ با استفاده ازون های پر ازفنر یابصورت سنتی تر ،ون هایی که بصورت هیدرودینامیکی بارگیری میشوند (ازطریق مایع سیستم تحت فشار)انجام میشود.

درسیستم های دیزلی بعلت احتراق زیاد درمحفظه داخلی که شامل سیلندرها وبقیه اجزامیشود وهم چنین،اصطحکاک بسیارزیاد دربین سایراجزا اویل پمپ یاهمان پمپ روغن نقش حیاتی پیدامیکند، واین وظیفه روغن است که این میزان فرسایش وگرما راکاهش دهد.زیرادرطولانی مدت آسیب هاجدی به موتور دستگاه خواهدرسید.یکیدیگراز وظایف پمپ های روغن جلوگیری از ورود گرد وغبار وموادآلاینده بداخل موتور میباشدکه همین امرمنجر به افزایش طول عمر موتور واجزای آن میشود.

نشانه های  خرابی اویل پمپ ها

 • سر و صدای زیاد در سوپاپ ها
 • کاهش فشار روغن
 • افزایش گرمایش درونی موتور

لازم بذکر است این قطعه میبایست بطوردوره ای موردبررسی قرارگیرد تادرصورت هرگونه آسیب بدان رسیدگی شود.محصول پیش رو ازبالاترین کیفیت ممکن وقیمت مناسب ونیز فناوری روزدنیا ودارای استاندارهای بین المللی است.انواع اویل پمپ در راهساز کوماتسو اولین وب سایت در زمینه فروش انواع قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی که درطی چندسال اخیر،خدماتی مانندقیمت مناسب کالا،دسترسی راحت وآسان به کالا،دسته بندی تمامی محصولات براساس شماره فنی ومدل دستگاه و بانک جامع PDF کتاب‌های راهسازی را ارائه نموده است.

 

 

 

LCD مانیتور ماشین آلات راهسازی و معدنی

ال سی دی ها در ماشین آلات راهسازی نقش بسیارمهمی رادارند زیرااپراتور برای کنترل دستگاه نیازمندال سی دی میباشد.دراصل بیشتر ال سی دی ها نمایشگرموارد زیر میباشند:

 • میزان سوخت
 • میزان روغن
 • دسترسی هابرای نشان دادن فشارموتور
 • نشان دادن سنسورهای دستگاه
 • دمای موتور
 • دمای داخلی کابین
 • باز یابسته بودن دربهای کابین
 • اعلان درصورت بروزمشکل درهرقسمت دستگاه
 • بسته بودن کمربند
 • وضعیت ومیزان سرعت دستگاه

همانطورکه اشاره شدوجود مشکل ویاخرابی درال سی دی دستگاه میبایست هرچه سریع ترحل شودزیرا درصورت بروزمشکل یاخرابی شماخیلی ازاطلاعات را ازدست خواهید داد. وهم چنین خریدن ال سی دی نامرغوب درطولانی مدت به ضررشما خواهدشد .وضوح تصویربسیار خوبی دارد ومیتوان براحتی تمامی مواردذکر شده رادر ال سی دی رویت کرد.

این محصول ازبالاترین کیفیت ممکن وقیمت بسیارمناسب ونیز فناوری روزدنیا ودارای استاندارهای بین المللی میباشد که شما عزیزان میتوانید جهت سفارش این محصول با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

پیستون موتور ماشین آلات راهسازی و معدنی

پیستون یکی ازاجزای موتورهای معکوس ،پمپ های برگشتی ،کمپرسورهای گازی وسیلندرهای پنوماتیک ازدیگر مکانیسم های مشابه است.این جزء متحرک است که توسط یک سیلندر موجوداست وتوسط حلقه های پیستون محکم ازگاز ساخته میشود. دریک موتور ،هدف آن انتقال نیرو ازگسترش گاز درسیلندر به میل لنگ ازطریق میله پیستون ویا میله اتصال است. دریک پمپ ،عملکردمعکوس شده ونیرو ازلنگه میل لنگ به پیستون بمنظورفشرده سازی یابیرون کشیدن مایع درسیلندر منتقل میشود. دربرخی موتورها پیستون هم چنین باپوشاندن وکشف پرده در سیلندر بعنوان دریچه عمل میکند.

موتور احتراق داخلی بافشار گازهای احتراق درحال گسترش درفضای محفظه احتراق دربالای سیلندر عمل میکند.سپس این نیرو ازطریق میله اتصال وبرروی میل لنگ به سمت پایین عمل میکند. میله اتصال توسط یک پین گاردن درحال چرخش به پیستون وصل میشود(ایالات متحده:پین مچ).این پین درون پیستون نصب شده است:برخلاف موتور بخار، هیچ میله پیستونی یاكراسول وجود ندارد.این نوع پیستون کت در موتورهای دیزلی اتومبیل بسیارمورد استفاده قرارمیگیرد. باتوجه به هدف ،سطح شارژ زیاد وشرایط کارموتورها میتواند شکل ونسبت هاتغییرکند.

موتورهای دیزلی باقدرت بالادرشرایط دشوار کار میکنند.حداکثر فشار درمحفظه احتراق میتواندبه ۲۰ مگاپاسکال برسد وحداکثردمای برخی ازسطوح پیستون میتواند بیش از۴۵۰ درجه سانتی گرادباشد. میتوان باایجاد حفره خنک کننده مخصوص ،سرمایش پیستون رابهبود بخشید.انژکتور این حفره خنک کننده «A»راباروغن ازطریق کانال عرضه روغن «B» تأمین میکند. برای کاهش بهتردما ،ساخت وسازها بایدبادقت محاسبه وتحلیل شوند. جریان روغن درحفره خنک کننده نبایدازجریان روغن ازطریق انژکتور کم تراز۸۰٪ باشد.

 • الف :حفره خنک کننده؛
 • ب :کانال تأمین روغن

پین خودازجنس استیل سخت است ودر پیستون ثابت است ،امادرحرکت درمیله اتصال آزاد است. چندطرح ازطرحی کاملاًشناور استفاده میکنندکه درهردو مؤلفه سست است.از همه پین هاباید ازحرکت پهلو جلوگیری شود وازانتهای پین حفرشده دردیواره سیلندر ،معمولاًتوسط گردنه هاجلوگیری شود.

آببندی گاز بااستفاده ازحلقه های پیستون کاترپیلار حاصل میشود. این تعدادی حلقه باریک آهنی است که براحتی درشیارهای پیستون ،درست زیرتاج قرارگرفته است.حلقه ها دریک نقطه ازحاشیه تقسیم میشوند ،به آن هااجازه میدهد تابافشار بهاری سبک ،درمقابل استوانه فشاردهند. دونوع حلقه استفاده میشود: حلقه های فوقانی دارای صورتهای محکم هستند وآببندی گاز رافراهم میکنند. حلقه های پایین دارای لبه های باریک وپروفیل U شکل هستند تابعنوان اسکرابر روغن عمل کنند.بسیاری از ویژگیهای طراحی اختصاصی وجزئیات مربوط به حلقه های پیستون وجوددارد.

پیستون ها ازآلیاژهای آلومینیوم ریخته میشوند. برای استحکام بهتر وعمرخستگی ،بجای آن ممکن است برخی از پیستون های مسابقه ایجعل شود. پیستون های بیلت در موتورهای اتومبیل رانی نیزاستفاده میشوند زیرابه اندازه ومعماری فرجنجس های موجوداعتماد ندارند وباعث ایجادتغییر درطراحی لحظه آخر میشوند.اگرچه معمولاً باچشم غیر مسلح قابل مشاهده نیست ،اما پیستون ها باسطح مشخصی ازبیضی شکل ومشخصات مخفی طراحی شده اند،به این معنی که کاملاًگردنیستند.

پیستون های اولیه ازچدن بودند ،امادرصورت استفاده ازآلیاژ سبکتر ،مزایای آشکاری برای تعادل موتور وجودداشت. برای تولید پیستون هایی که میتواننددردمای احتراق موتورزنده بمانند،لازم بود آلیاژهای جدیدی ازقبیل آلیاژ Y وHiduminium ،بطورخاص برای استفاده بعنوان پیستون هاتولید شود.

پیستون (Piston) قطعه ای تقریباًاستوانه ای شکل است که داخل سیلندرحرکت رفت وبرگشتی انجام میدهد.این حرکت پیستون باعث بوجودآمدن چهارعمل اصلی موتور میگردد. که این محصول کیت کامل میباشد.چندشیار درقسمت سر پیستون قراردارد که محل نصب رینگهای آن است درروی پیستون سوراخی برای قرارگرفتن گژن پین جهت اتصال به شاتون تعبیه شده است.جهت افزایش قدرت وکشش ماشین آلات سنگین  ازچندین سیلندر و پیستون استفاده میکنند.ماشین آلات سنگینی که دارای پیستون بیش تری میباشد،قدرت بیش تری خواهدداشت.این محصول کشورامریکا است وجنس محصول ازالیاژ چدن میباشد.

ترمز هاانواع مختلفی دارندولی آن چه که دردستگاه های راهسازی وسبک بیش ترین کاربرد رادارندترمزهای روغنی میباشندکه ازایمنی بیش تری به نسبت باقی ترمزهابرخوردار هستند. ترمزهای روغنی که به آن هیدرولیکی هم میگویندبه این صورت کار میکنند.که براثرفشاری که به پدال ترمز واردمیشود اهرم نیرو رابه پمپ اولیه روغن واردکرده وپیستون هاموجود در پمپ روغن این روغن رابه ترمز فرستاده وترمز گیری صورت میگیرد. به زبانی ساده ترمیتوان گفت که این پیستون پالونی ترمز است که فشارلازم رابه لنت ترمز می آوردتا دستگاه راهسازی متوقف شود.

پیستون این قطعه بخشی ازسیستم احتراق داخلی ماشین آلات راهسازی است.که بافشارگاز ناشی ازاحتراق درمحفظه احتراق بالای سیلندر عمل میکند.این قطعه،استوانه ای شکل است که به شاتون متصل میشود وازطریق جریان رفت وبرگشت در سیلندر عمل میکند.درواقع، آن راباید قلب موتوردانست.پستون باحرکت رفت وبرگشت درداخل سیلندر وانرژی حاصل ازآن را به شاتون انتقال میدهدکه در ماشین آلات راهسازی بعلت قدرت زیادی که دارندتعداد پیستون هابه تعداد سیلندر هابستگی دارد وهرچقدر میزان آن بیش ترباشد موتور ازقدرت بیش تری بهره مند میباشد درسیستمهای دیزلی بوش سیلندر ،رینگ ،پیستون همیشه درکناریک دیگر قراردارند وسه عضو جداناپذیر بحساب می آیند. دربیش ترموارد آلیاژ مورداستفاده در پیستون هااز چدن میباشد تادر برابراین میزان ازسرعت وفشار بتوانددوام لازم رابیاورد.

پیستون به طور کلی ۴ جزء اصلی دارد:

 1. تاج پیستون
 2. دامنه یابخش پایین پیستون
 3. شیار رینگ‌ها
 4. سوراخ گژن پین

علایم خرابی پستون در موتور های ماشین آلات راهسازی و معدنی

 • روغن ریزی موتور درهنگام کار
 • تغییر رنگ دود موتور درزمان استارت زدن دستگاه
 • پایین آمدن میزان قدرت موتور
 • داشتن صدای غیر عادی درزمان استارت زدن دستگاه

 

نشانه های پیستون موتور

درهنگام ترمزگیری صدای خیلی بدی به گوش میرسد.کشیده شدن فرمان درزمان ترمز گیری پدال ترمز به پایین تمایل پیداکرده است وپدال ترمز بیش ازحدخشک است.بر روی ال سی دی دستگاه اعلام اخطاروجوددارد.یکیدیگر ازمواردی که به آن بایدتوجه داشت تعویض به موقع روغن ترمزاست زیراازبسیاری ازمشکلات وهزینه های تعمیرجلوگیری میکند وبه همین علت میبایست بعدازمسافتهایی مشخص روغن ترمز تعویض گردد.

مزایا و معایب انواع جنس پیستون

مزایای آلیاژ آلومینیوم:

 • سبکی وزن
 • انتقال حرارت بالا
 • شکل پذیری

معایب آلیاژ آلومینیوم:

 • انبساط زیاد در برابر حرارت-
 • قیمت گران

مزایای آلیاژ چدن:

 • مقاوم دربرابر حرارت وفشاربالا
 • انبساط کم
 • مقاوم دربرابرسایش
 • قیمت ارزان

پیستون به طور کلی ۴ جزء اصلی دارد:

 1. تاج پیستون
 2. دامنه یابخش پایین پیستون
 3. شیاررینگ‌ها
 4. سوراخ گژن پین

آشنایی موتورهای چینی و کاترپیلار

یکی ازپرکاربردترین وپرمصرفترین موتورهای دیزلی درایران وجهان میباشد وبرروی بسیاری از ماشین آلات راهسازی ودستگاههای دیزلی استفاده شده است وهمین طور برروی کاترپیلار ۹۶۶ که یکی ازمحبوبترین لودر هادربازار ایران است.

این موتور پرکاربردامروز توسط کمپانی های چینی باتوافق کاترپیلار آمریکا برروی ماشین آلات راهسازی خودکه به دنیامعرفی کرده اندقرارگرفته وهمین امرباعث شده تااین نوع دستگاهها بعلت استفاده ازاین موتور محبوب وپرکاربرد موردرضایت بیش ترمشتریان قرارگرفته است درنهایت چینی هابااستفاده ازاین موتور محبوب توانسته اندبازاربزرگ ماشین آلات راهسازی رابسوی خود جذب نمایندازاین روکه این نوع موتور کاترپیلار که درکشور ماهمانند جهان بسیار پرکاربرد بوده وتعدادزیادی ازاین نوع موتوردیزلی درایران درحال استفاده میباشد.همین امرباعث شده تاقطعات مصرفی این موتوردیزل درایران روبه افزایش باشد وازطرفی باواردات ماشین آلات راهسازی چینی که ازموتورهای قدرت مند ومحبوب ۳۳۰۶ کاترپیلار بهره مند میباشند روز بروز به نیازتامین قطعات تعمیری موتوردیزل ۳۳۰۶رو به افزایش رفته است.

تسمه پروانه موتور ماشین آلات راهسازی و معدنی

ویژگی های تسمه پروانه موتور ماشین آلات راهسازی و معدنی

 • قابلیت تحمل دوربالا وکشش زیادباشد ،طول تسمه پروانه هاغالباً براساس اینچ محاسبه میگردد.
 • نکته دیگردرمورد تسمه پروانه یا دندانه دندانه بودن شکل ظاهری آنهااست.
 • این دندان دندان بودن شکل ظاهری تسمه پروانه هابه جهت کمک درفرآیند خنک شدن تسمه هادرحین کارمی شود.
 • تسمه پروانه بایدبقدرکافی سفت باشدکه درصورت شل بودن تسمه پروانه بیش ازحدداغ می شود.
 • واین باعث ازبین رفتن تسمه پروانه خواهدشد وازطرفی شل بودن تسمه پروانه باعث میشودکه باطری شارژنکند وپمپ آب بخوبی کارنکند وآب رادیاتور بسرعت داغ شود
 • ومسائل ومشکلات بیش تری پیش بیاید وتمام این هابخاطرشل بودن تسمه پروانه ممکن است اتفاق می افتد.
 • برای تست شلی یاسفتی تسمه پروانه دوراه وجوددارد یکی به کمک دستگاهی است.
 • که به اینمنظورساخته شده است ودیگری روشی است که برای همه افرادقابل دسترسی می باشد.
 • وآن این است که باانگشت به مرکزفاصله بین دوپولی تسمه فشارآورید واینکار انحراف نبایدبیش تراز یک یادو سانتیمترباشد.

علائم فرسودگی تسمه پروانه موتور ماشین آلات راهسازی و معدنی

 • شنیدن صدای جیغ ازموتور درحالتیکه تسمه پروانه شل شده باشد.
 • نبودکنترل مناسب برفرمان
 • روشن شدن چراغ باطری
 • داغ شدن شدیدموتور

این محصول یکی ازباکیفیتترین ومرغوبترین کالاهای بازار میباشد ودارای قیمت مناسب ،استانداردهای بین المللی است.خرید قطعات راهسازی میبایست ازیک کانال امن وسریع صورت گیردکه وب سایت مااین امکان رابوجود آورده است .