بوش ماشین آلات راهسازی و معدنی

بوش موتور ماشین آلات راهسازی و معدنی

بوش موتور لودر کوماتسو W90 سیلندر وپیستون را میتوان اصلیترین آن‌هادانست.پیستون قسمت متحرک وسیلندر قسمت ثابت یک موتور است هرچندموضوع مادراین جا بوش سیلندر است امابطور کلی درادبیات فنی،بوش به استوانه‌ای توخالی گفته میشود که به‌منظورافزایش دادن قطرداخلی،تسریع وتسهیل فرآیندتعمیر والبته برای روغنکاری وخنک کاری شدن هر چه بهتردرمسیرهای حرکت رفت وبرگشتی مورداستفاده قرارمیگیرد.

فرض کنید بدلایل مختلف،بدنه داخلی سیلندر دراثرسایش به پیستون یاتاقان آسیب ببیند.دراینحالت اگربدنه سیلندر یک تکه باشد،برای حل مشکل خراشیدگی بایدبدنه داخلی سیلندر راتراش کاری کردکه هم بسیارزمانبر وهزینه‌براست وهم درکنارآن باعث بزرگ ترشدن قطر سیلندر میشود.اما وقتی موتوراز بوش مجزابهره ببرد،بسادگی درهنگام بروز چنین مشکلاتی میشود بوش راازموتور جدا وتعویض کرد.

یکی ازقطعات پرمصرف درزمینه تعمیرات ماشین آلات راهسازی بوش موتور ویالاینر میباشد.بوش هابسته به نوع موتور دارای انواع مختلفی ازقبیل آب خنک ویاهوا خنک هستند. نحوه عمل کرد بوش موتور ایجادفضای مناسب برای احتراق وهم چنین جداسازی فضای احتراق نسبت به بدنه موتور یا سیلندر است درموتورهای دیزل باسیستم خنک کنندگی توسط آب فضای بیرونی بوش موتور درتماس مداوم بامحلول خنک کننده موتور میباشد.ازاین جهت کیفیت بوش موتور دربرابرفرسایش محلول خنک کننده وهم چنین تنشهای حرارتی محفظه احتراق بسیارحائز اهمیت است.

بوش موتور بیل مکانیکی کوماتسو PC200-6-7  اغلب درموتور‌های احتراق داخلی برای دستیابی به ضخامت سیلندردل خواه واعمال سطوح کاربراساس ویژگیهای ابعادی و پرداختی خواسته شده،داخل بلوک موتور باقطعاتی به نام بوش سیلندر تجهیز میگردند.بوش سیلندر قطعه‌ای چدنی یاگاها فولادی است که دردرون بلوک سیلندر قرارمیگیرد.و وظیفه‌ی آن ایجادمحیط وبستری مناسب برای حرکت پیستون میباشد.بدلیل اینکه شکل بوش سیلندر استوانه‌ای است میتوان آن رابصورت ریخته‌گری گریز ازمرکز تولید میشود. بوش هاباید بگونه ای طراحی شوندکه ازانبساط  نابرابرکه موجب تغییرشکل آن هادراثر گرما میشود اجتناب گردد.

بوش قطعه ای استوانه ای شکل توخالی میباشد. که درداخل هریک ازحفره های موجوددر بدنه سیلندر قرارمیگیرد. درداخل بوش پیستون رفت وآمد میکند.ضخامت بوش بادرنظر گرفتن مقاومت به فشارتعیین نمیشود.بلکه شرط لازم جهت تعیین ضخامت آن بدست آوردن ریخته گری منظم است.بوش هاباید بگونه ای طراحی شوندکه ازانبساط نابرابرکه موجب تغییرشکل آن هادراثر گرما میشوداجتناب گردد.بوش هاعایق های ارتعاشی هستندکه نوعی مرزبین اجزاء ماشین آلات راهسازی راارائه میدهند.آن هاانرژی را ازیک اجسام متحرک به دیگری انتقال میدهند.

بوش پیستون

بوش پیستون رینگ لودر کاترپیلار ۹۵۰,۹۶۶بعبارتی واژه رینگ آن برگرفته ازیک کلمه انگلیسی پیستون که به همان شکل اصلی درزبان فارسی رایج شده ومعنای آن حلقه است. این عبارت دراصطلاح به حلقه های فلزی گفته میشودکه درروی پیستون قرار میگیرند.رینگهای پیستون ازجنس چدن خاکستری ساخته میشوندزیرافلزی است مقاوم که دربرابر گرماحساسیت کمی ازخود نشان میدهد ودر ضمن دارای قابلیت ارتجاعی خوبی است.تعداد رینگ هادرهر پیستون بسته به نوع موتور وتراکم موردنظر ازسه تاپنج وگاهی تاهفت رینگ متغیراست.موتور های بنزینی معمولی بندرت دارای بیش ازسه تاچهار رینگ هستنداما موتورهای دیزلی معمولادارای پنج تاهفت رینگ درهرپیستون هستند.

وظایف بوش پیستون در ماشین آلات راهسازی و معدنی

 • کاهش سطح تماس میان پیستون وجداره سیلندر تاحداقل ممکن
 • جلوگیری ازاصطحکاک وممانعت ازفرسودگی بیش ازحد
 • کنترل روغن وروغنکاری درفاصله بین دیواره سیلندر وپیستون
 •  آببندی محفظه احتراق وجلوگیری ازنشت گاز ازاطراف پیستون
 • جمع آوری وپاک کردن روغن ازجداره سیلندر وجلوگیری ازورود آن به محفظه احتراق
 • انتقال گرمااز پیستون به جداره سیلندرکه دمای پایینتری دارد.

بوش میل سوپاپ

بوش میل سوپاپ لودر کوماتسو WA600-3 میل سوپاپ یامیل بادامک شفتی است که برروی آن برای هرسیلندر بادامک هایی قرارداردکه کار بازوبسته کردن سوپاپ هادر زمان بندی مشخص شده راانجام میدهد.درقسمتی دیگر ازمجموعه مطالب اجزای موتورهای دیزلی به معرفی میل سوپاپ یامیل بادامک خواهیم پرداخت.میل سوپاپ یامیل بادامک هم چنین درصورت نیازمیتواندشامل بادامک اضافی برای پمپهای سوخت باشد.میل بادامک قدرت خودرا بوسیله زنجیر؛تسمه ویادنده از میل لنگ میگیرد.سرعت چرخش میل بادامک درموتور چهارزمانه نصف سرعت موتور،ودر موتور دوزمانه برابر باسرعت موتور است.میل سوپاپ نیروی خودرا ازطریق میل تایپیت هاواسبک ها به سوپاپ ها واردمیکند.البته در موتور هایی که میل سوپاپ دربالای سرسیلندر قراردارد؛ بادامک مستقیماًبا اسبک هادرتماس است.گاهی در موتور هاازدو میل سوپاپ جداگانه برای هریک ازاهداف فوق استفاده میشود.

بوش توربین

توریبن هادر ماشین آلات راهسازی همانندکلاژ اتوماتیک کارمیکنند ودراین بین نقش توربین بعنوان واسط برای تبدیل کردن نیروی سیال به نیروی حرکتی میباشد.در توربین هامادو نوع واسط داریم یک نوع واسط خشک که درماشینهای سبک یاسواری بکارمیرود،ونوع دیگرواسط ترکه باروغن یافرا روغنکار می کند توربین جزء واسط های تردرماشین آلات راهسازی عمل می کند. وکاراصلی وهدف اصلی آن پرتاپ روغن به موتور اصلی میباشد.نقش حیاتی دیگر توربین هادر ماشین آلات راهسازی نگهداری نیروی حرکتی در موتور اصلی حتی بعدازخاموش شدن دستگاه میباشد. تابازدهی موتور رادرمکانهای صعب العبور،ناهموار،خطرناک وگرم بالانگه دارد.بوش توربین لودر کاترپیلار ۹۵۰ساخت کشور آلمان میباشد. وشرکت اتورکس ازیکی ازبرندهای مطرح دراین زمینه میباشد. ودارای درجه کیفیت بالایی است.وازنمونه های مشابه که دربازار وجوددارد دارای عملکرد بالاتر وکیفیت عالی میباشد.لازم بذکراست دربازار توربین های تقلبی زیادی وجوددارد.که برای شناسایی آن نیازمندوجود یک فردماهر وحرفی ای میباشد.

بوش های موجود روی بدنه سیلندرها به دوگروه تقسیم میشوند:

 • بوش هایی که بابدنه سیلندر یک پارچه هستند.
 • بوش هایی که ازبدنه سیلندر قابل جداشدن هستند.

عوامل خرابی بوش سیلندر

 • فشارآوردن بیش‌ ازحدبه موتور باعث نازک شدن فیلم روغن دریاتاقان ‌هامیشود
 • وبه‌تبع آن شاتون هاخشک کارمیکنند. این مساله میتواند درنهایت باعث قفل‌شدن ناگهانی وشکستن آنهاشود
 • که دراثرآن آسیب جدی به قسمت داخلی سیلندر واردخواهدشد.
 • ازطرف دیگر ازآن جاکه در سیلندرهای تر،بوش ازبدنه جداست وجداگانه خنک میشوند،
 • کیفیت وسلامت سیستم خنک‌کاری میتواندتاثیر مستقیم روی طول عمرقطعه بگذارد.
 • مهم ترین ومتداول ترین نشانه خرابی بوش،رینگ و پیستون،روغن سوزی موتوراست.
 • که دراینحالت دودآبی ازاگزوز خارج میشود وروغن موتور درفواصل زمانی کوتاه کم میکند.
 • اگرعلاوه برخروج دود آبی ازاگزوز،صدای غیرعادی درکارکردموتور وجودداشته باشد،
 • ویااین که موتور بدکارکند (تک کارکند)احتمال شکستن رینگ پیستون رانیز بایددرنظر گرفت.
 • یکیدیگر ازنشانه های ضعیف شدن رینگ وپیستون ویاگشاد شدن بوش،کم ترشدن قدرت موتوراست.

رینگ پیستون موتور ماشین آلات راهسازی و معدنی

رینگ پیستون موتور کوماتسو درسیستمهای دیزل وظیفه جلوگیری ازورود روغن موتور به محفظه احتراق درهنگام عملکردپیستون رابرعهده دارداز این رواین قطعه بایدازنظر آلیاژی و ازنظر ساخت بگونه ای باشدکه بتواند بدرستی مانع رسید روغن آغشته شده برروی بوش موتور به محفظه احتراق شود وازطرفی هیچگونه سایش وخرابی برروی بوش موتور دیزلی ایجادننماید تاعملکرد پیستون ها وموتور دیزل بدرستی صورت گیرداز این رومی توان گفت تکنولوژی ساخت این محصول بسیارخاص بوده وتولیدآن بایدبسیار بادقت ودارای عملکردی مناسب باشد تابتواند باعملکرد مناسب خوداز روغن سوزی موتور دستگاه راهسازی جلوگیری نماید ودرنهایت باعث عملکردموتور دیزلی درمدت زمان مناسب گردداین محصول ارائه شده باکیفیت ژاپنی خودتمامی خواسته هاموردنظررا پوشش داده است.

واژه رینگ برگرفته ازیک کلمه انگلیسی پیستون که به همان شکل اصلی درزبان فارسی رایج شده ومعنای آن حلقه است.این عبارت دراصطلاح به حلقه های فلزی گفته میشود که درروی پیستون قرار میگیرند.رینگ های پیستون ازجنس چدن خاکستری ساخته میشوند.زیرافلزی است مقاوم که دربرابر گرماحساسیت کمی ازخود نشان میدهدو درضمن دارای قابلیت ارتجاعی خوبی است.تعدا رینگ هادرهر پیستون بسته به نوع موتور وتراکم موردنظر ازسه تاپنج وگاهی تاهفت رینگ متغیراست.موتورهای بنزینی معمولی بندرت دارای بیش ازسه تا چهار رینگ هستنداما موتورهای دیزلی معمولادارای پنج تاهفت رینگ درهر پیستون هستند.

وظایف رینگ پیستون موتور ماشین آلات راهسازی و معدنی

چون نمیتوان پیستون راچنان ساخت که خودبخود سیلندر راآب بندی کندبنابراین درناحیه فوقانی پیستون شیارهای رینگ نشین تعبیه میکنند.

 • کاهش سطح تماس میان پیستون وجداره سیلندر تاحداقل ممکن
 • جلوگیری ازاصطحکاک وممانعت ازفرسودگی بیش ازحد
 • کنترل روغن وروغن کاری درفاصله بین دیواره سیلندر وپیستون
 • آب بندی محفظه احتراق وجلوگیری ازنشت گاز ازاطراف پیستون
 • جمع آوری وپاک کردن روغن ازجداره سیلندر وجلوگیری ازورود آن به محفظه احتراق
 • انتقال گرمااز پیستون به جداره سیلندرکه دمای پایینتری دارد.
 • محصول پیش رو ازشرکت ژاپنی بابالاترین کیفیت ممکن وقیمت مناسب ونیزفناوری روز دنیا ودارای استاندارهای بین المللی .

خرید قطعات راهسازی مییایست ازیک کانال امن وسریع صورت گیردکه وب سایت راهساز کوماتسو این امکان رابرای شما عزیزان بوجود آورده است .

 

آشنایی با شرکت کامینز (Cummins)

شرکت کامینز(Cummins Inc)یکی ازپیشگامان قدرتمندبین المللی درزمینه ی طراحی،ساخت ،فروش وخدمات پس ازفروش موتورهای دیزل وتکنولوژیهای وابسته به آن میباشدکه درسال ۱۹۱۹ در (Columbus) ایالت (Indiana) آمریکا تاسیس شده است.شرکت کامینز(Cummins) باداشتن ۶۰۰کمپانی وتوزیع کننده ی مستقل وبیش از۷۲۰۰فروشنده دربیش از۱۹۰ کشور و۵۴,۶۰۰ کارمند،قادربه ارائه ی محصولات،سرویس وخدمات پس ازفروش به مشتریان خوددرسراسر جهان میباشد.سازنده این قطعه شرکت (pai)میباشدکه شرکتی است امریکایی وشمامیتوانید براحتی به وسیله وب سایت راهساز کوماتسو بصورت آنلاین باارسال رایگان درکم ترین زمان ممکن آن رادریافت نمایید.

بلبرینگ ماشین آلات راهسازی و معدنی

بلبرینگ ماشین آلات راهسازی و معدنی

بلبرینگ کوماتسو ماشین آلات راهسازی و معدنی یک عنصردستگاه است که حرکت نسبی راتنهابه حرکت موردنظر محدودمیکند واصطحکاک بین قطعات متحرک راکاهش میدهد. برای مثال،طراحی یاتاقان ممکن است حرکت خطی آزادقسمت متحرک یاچرخش آزاددراطراف یک محورثابت رافراهم کند. یاممکن است باکنترل بردارهای نیروهای عادی که روی قسمت های متحرک تحمل میکننداز حرکت جلوگیری کنید.بیش تریاتاقان ها بابحداقل رساندن اصطحکاک حرکت موردنظر راتسهیل میکنند. یاتاقان ها باتوجه به نوع کارکرد،حرکات مجاز یاجهت بارهای اعمال شده برروی قطعات ،به صورت گسترده طبقه بندی میشوند.

یاتاقان های چرخشی اجزای چرخشی مانندشفت هایامحور هارادرون سیستمهای مکانیکی نگه میدارند وبارهای محوری وشعاعی راازمنبع باربه ساختارپایه منتقل میکنند. سادهترین نوع تحمل ،یاتاقان ساده ،شامل یک شافت چرخان دریک سوراخ است. روغن برای کاهش اصطحکاک استفاده میشود. دریاتاقان توپ ویاتاقان غلتکی ،برای کاهش کشویی اصطکاک ،عناصرنورد مانند غلطک یا توپ باسطح مقطع دایره ای بین نژاد هایامجلات مونتاژ بلبرینگ قرارگرفته اند. طیف گسترده ای ازطرحهای تحمل وجوددارد که اجازه میدهد تابه حداکثرراندمان ، قابلیت اطمینان ،دوام وعملکرد ،الزامات برنامه رابه طوردقیق برآورده سازد.

اصطلاح تحمل ازفعل “تحمل”گرفته شده است؛ بلبرینگ کوماتسو بودن یک عنصرماشین است که به یک قسمت اجازه میدهدتحمل کند(یعنی پشتیبانی کند)قسمت دیگری است. سادهترین یاتاقان ها، بلبرینگ های سطحی ،برش خورده یابه قطعات تشکیل شده اند ،درجه های مختلفی ازکنترل برروی شکل ،اندازه ،زبری وموقعیت سطح متفاوت است. یاتاقان های دیگردستگاههای جداگانه ای هستند که دریک دستگاه یادستگاه قطعات نصب شده اند. بلبرینگ های پیشرفته برای اکثربرنامه های کاربردی دستگاههای بسیاردقیق هستند. ساخت آن هانیاز به برخی ازبالاترین استانداردهای فناوری فعلی دارد.

رولبرینگ و بلبرینگ هاازدیرباز نقش بسیارمهمی دربسیاری ازصنایع ایفاکرده اند وصنعت ماشین آلات راهسازی ازاین موضوع مستثنی نیست.بُلبِرینگ یابال‌بِرینگ (به انگلیسی: Ball bearing) یا یاتاقان توپی گونه‌ای ازچرخنده ازخانواده یاتاقان هاهستندکه کاربرد وسیعی درابزارهای مختلف مانندهرچیزی که میچرخد ودیسک‌های سخت رایانه واسکیت‌ها و صنایع بزرگ وخودرو هاو موتورها و …دارند.بلبرینگ‌ هامیتوانند هم بارهای شعاعی وهم بارهای محوری راتحمل کنند ومعمولاً درجاهایی بکار میروندکه باربه نسبت کوچک باشد.در یک بلبرینگ بارازلایهٔ خارجی به گوی هااعمال میشود وازآن جافشار به لایهٔ داخلی منتقل میگردد.باتوجه به کروی بودن گوی‌ها،نقطهٔ تماسشان بالایه‌های درونی وبیرونی بسیار کوچک خواهدبود.ماشین های راهسازی بدون وجود رولبرینگ هاو بلبرینگ هاقادر به انجام عملیاتهای عمرانی نخواهندبود و بعلت حساسیت بالای قطعات ماشین آلات راهسازی وشرایط کارکردمحیطی خاص نوع واندازه بلبرینگ های استفاده شده دراین صنعت بادیگرصنایع متمایزاست.یکی ازقطعات تشکیل دهنده پمپهای هیدرولیک وهیدرو موتورها  بلبرینگ هاهستند.از بلبرینگ هابرای ثابت نگهداشتن شفت خروجی پمپ ودوران آن درمحور ثابت استفاده میگردد.شرکتهای بسیارمعتبر درجهان درحال حاضربه تولیداین دسته از کالاها میپردازندکه می توان کمپانی ان اس کای ژاپن رایکی ازپیشتازان این صنعت نام برد.محصول پیش رو ازبهترین کیفیت،قیمت مناسب ودارای استاندارهای بین المللی میباشد.

بلبرینگ کاترپیلار غلتکی

اختراع بلبرینگ نورد،بصورت غلطکهای چوبی که ازآن حمایت میشوند ،یا بلبرینگ ،یک جسم درحال حرکت ازقدمت بسیارخوبی برخورداراست ،وممکن است پیش زمینه اختراع چرخ باشد. اگرچه اغلب ادعا میشودکه مصریان از بلبرینگ کاترپیلار غلتکی بشکل تنه درختی درزیر سورتمه هااستفاده میکردند ،این گمانه زنی های مدرن است.آن هادرنقاشی های خود درمقبره (Djehutihote) بعنوان حرکت بلوکهای سنگی عظیم برروی سورتمه هابادونده های روان کننده مایع که بعنوان یک بلبرینگ ساده تشکیل شده اند ،به تصویر کشیده شده اند. نقاشیهای یاتاقان مصری نیزوجود داردكه بامته های دستی استفاده میشود.

اولین نمونه بازیافتی عنصرنورد ،یک توپ چوبی است که ازیک میزچرخان ازبقایای کشتی های رومی نمی دردریاچه نمی ایتالیا پشتیبانی میکند. خراب هابه ۴۰سال قبل ازمیلاد مسیح میرسد.لئوناردو داوینچی نقشه های یاتاقان های توپ رادرطراحی خودبرای هلیكوپتر درحدود سال ۱۵۰۰ به ثبت رساند.این اولین استفاده ضبط شده یاتاقان درطراحی هوا فضااست. بااینحال ،آگوستینو راملی اولین کسی است که طرحهایی ازغلتک ویاتاقان های رانش رامنتشرکرده است. مسئله یاتاقانهای توپ وغلتک این است که توپ یاغلطکهادر برابر یک دیگرساییده میشوند وباعث ایجاد اصطحکاک اضافی میشوندکه بامحصورکردن توپ یاغلطک درقفس میتوان آن هاراکاهش داد. یاطاقان توپ یااسیر شده یاقفس شده در ابتداتوسط گالیله درقرن ۱۷توصیف شده است.

اولین بلبرینگ عملی قفل شده دراواسط دهه ۱۷۴۰توسط طالع بینی جان هریسون برای زمان سنج دریایی H3خوداختراع شد. این بااستفاده ازیاتاقان برای یک حرکت نوسانی بسیارمحدود است ،اماهریسون هم چنین ازیک یاتاقان مشابه دریک برنامه واقعادوار دریک ساعت تنظیم کننده معاصراستفاده کرده است.

دوران صنعتی بلبرینگ ماشین آلات راهسازی و معدنی

اولین اختراع ثبت شده مدرن روی یاتاقانهای توپ به فیلیپ واگان ،مخترع وآهنین بریتانیایی اهداشدکه اولین طراحی رابرای یک یاطاقان توپ درکارماتن درسال ۱۷۹۴ایجادکرد. او اولین طراحی مدرن یاطاقان توپ،باتوپ درامتداد شیاربود.

یاتاقانهانقش اساسی درانقلاب صنعتی نوظهورداشته اند وبه ماشین آلات جدیدصنعتی امکان کارآمد میدهند. بعنوان مثال ،آن هابااستفاده ازچرخ ومحور میتواننداصطحکاک را نسبت به کشیدن یک شی باانجام عمل اصطحکاک درمسافت کم تری باچرخاندن چرخ کاهش دهند.

اولین یاطاقان ain های ساده ونوردچوب ازنزدیک بابرنزدنبال میشدند. درطول تاریخ آن هاازبسیاری ازمواد ازجمله سرامیک ،یاقوت کبود ،شیشه ،فولاد ،برنز ،سایر فلزات وپلاستیک (بعنوان مثال ،نایلون ،پلیوکسی متیلن ،پلی تترافلورو اتیلن وUHMWPE) ساخته شده است که امروزه ازآن هااستفاده میشود.

سازندگان ساعت مچی ساعت های “نگین دار” رابااستفاده از یاتاقانهای ساده یاقوت کبود تولیدمیکنند تااصطحکاک راکاهش دهند وبه این ترتیب امکان نگه داری دقیقترزمان را فراهم میکنند.حتی مواداولیه میتوانند دوام خوبی داشته باشند. بعنوان نمونه ،یاتاقان های چوبی امروزه هنوز هم میتوان درساعت های قدیمی یاکارخانه های آبی که آب آن ها خنک کننده وروان کاری میکند،مشاهده کرد.

انواع بلبرینگ ماشین آلات راهسازی و معدنی

انیمیشن یاطاقان توپ (شکل ایده آل بدون قفس).حلقه داخلی میچرخد ​​وحلقه بیرونی ثابت است.
حداقل ۶ نوع بلبرینگ متداول وجودداردکه هریک ازآن هابراساس اصول مختلفی کار میکنند:

 • بلبرینگ ساده :متشکل ازیک شافت که درسوراخ میچرخد. چندین سبک خاص وجو دارد:بوش ،تحمل ژورنال ،بلبرینگ ،تحمل تفنگ ،بلبرینگ کامپوزیت.
 • بلبرینگ عنصر نورد :که درآن عناصر نوردکه بین نژادهای چرخشی وثابت قرارگرفته اند ،ازاصطحکاک کشویی جلوگیری میکنند.
  • دونوع اصلی وجوددارد:یاطاقان توپ ،که درآن عناصر نورد توپهای کروی هستند.
 • بلبرینگ کاترپیلار غلتکی:که درآن عناصر نورد غلتکهای استوانه ای ،برآمدگی یاکروی هستند.
  • یاتاقان جواهر،یاتاقان ساده که درآن یکی ازسطوح بلبرینگ ازیک ماده جواهرشیشه ای ultrahardمانندیاقوت کبودبرای کاهش اصطحکاک وسایش ساخته شده است.
 • بلبرینگ کاترپیلار سیال : بلبرینگ غیرقابل تماس که درآن بارتوسط یک گاز یامایع پشتیبانی میشود(یعنی یاتاقان هوا).
 • بلبرینگ مغناطیسی :که درآن بارتوسط یک میدان مغناطیسی پشتیبانی میشود.
 • بلبرینگ خمشی: که درآن حرکت توسط یک عنصر بارکه خم میشودپشتیبانی میشود.

آرمیچر استارت ماشین آلات راهسازی و معدنی

سیم پیچهای آرمیچر استارت کوماتسو بامیدان مغناطیسی(شارمغناطیسی) درشکاف هوا درتعامل هستند.میدان مغناطیسی یاتوسط آهنرباهای دائمی یاالکترومغناطیس های ایجادشده توسط یک کویل رساناتولید میشود.

آرماتور بایدجریان داشته باشد،بنابراین همیشه یک هادی یاسیم پیچ رسانااست ،که ازنظرعادی به سمت میدان وجهت حرکت ،گشتاور(دستگاه چرخش) یانیرو (دستگاه خطی)متمرکزاست.نقش آرماتوردو برابراست. اولین حمل جریانی است که دراین زمینه انجام میشود وبه این ترتیب گشتاور شافت دردستگاه چرخشی یانیرو دردستگاه خطی ایجادمیشود. نقش دوم تولیدنیروی الکتروموتور(EMF)است.

آرمیچر استارت کوماتسو ،یک نیروی الکتروموتور باحرکت نسبی آرماتور ومیدان ایجادمیشود. هنگامیکه ازماشین یاموتور بعنوان موتوراستفاده میشود ،این EMF باجریان آرماتور مخالف است وآرماتورقدرت الکتریکی رابصورت گشتاور به قدرت مکانیکی تبدیل میکند وآن را ازطریق شافت منتقل میکند. هنگامیکه ازدستگاه بعنوان ژنراتوراستفاده میشود،EMF آرماتور جریان آرماتور راهدایت میکند وحرکت شافت به نیروی الکتریکی تبدیل میشود.در ژنراتورالقایی ،قدرت تولیدشده ازاستاتور گرفته میشود.

واژه شناسی آرمیچر استارت

درتمامی دستگاههای راهسازی شروع کننده حرکت دستگاه استارت میباشدمهم ترین وظیفه ای که استارت هادارندتبدیل نیروی الکترونیکی به مکانیکی میباشدکه این اتفاق به وسیله چرخ دنده های بسیارریزی است که درتمامی استارت هاوجوددارد.این چرخ دنده هاوسیله ارتباطی بین استارت وموتور میباشد وچرخش آن هامنجربه حرکت موتور و در ادامه باعث حرکت ماشین آلات راهسازی میشود.استارت هاممکن است دچارآسیب یاخرابی شوند وعوامل مختلفی درآن دخیل است:

 • خراب شدن موتور استارت
 • خرابی در اتصلات داخلی
 • قطعی در اتصالات باتری به استارت
 • خرابی و شکستگی چرخ دنده های استارت

کلمه آرمیچر استارت کوماتسو برای اولین باردراواسط قرن نوزدهم به معنای الکتریکی آن یعنی نگه دارنده آهنربااستفاده شدوهمچنین برای رشد آرمیچر استارت کوماتسو ازشورت ،باز وزمین استفاده میشود.قطعات یک آرمیچر استارت کوماتسو یاتجهیزات مربوط به آن میتواند بصورت مکانیکی یاالکتریکی بیان شود.اگر چه کاملاًجدا ازهم است ،این دومجموعه ازاصطلاحات معمولاًبه صورت قابل تعویض یادر ترکیب هایی استفاده میشوندکه شامل یک اصطلاح مکانیکی ویک اصطلاح برقی است.این ممکن است هنگام کار باماشین های ترکیبی مانند:آلترناتور های بدون برس یادرمکالمه دربین افرادیکه بکاربا ماشین های تنظیم شده متفاوت عادت دارند،سردرگمی ایجادکند.

دربیشتر ژنراتورها ،آهنربای میدان درحال چرخش است وبخشی ازروتور است ،درحالیکه آرمیچر استارت کوماتسو ثابت است وبخشی ازاستاتور است. هردوموتور و ژنراتور میتوانند بایک آرماتور ثابت ویک میدان دوار یایک آرماتور چرخان ویک میدان ثابت ساخته شوند.قطب آهنربای دائمی یاالکترومغناطیس وقطعه متحرک آهن که یک قطعه سلولی است به خصوص اگردومی بعنوان سوئیچ یارله عمل کندممکن است بعنوان آرماتور نیزشناخته شود.

قطعات برقی آرمیچر استارت komatsu در دستگاه DC

دردستگاه DC،دومنبع شارمغناطیسی وجوددارد.“شار آرماتور”و“شار میدان اصلی” است.اثرشار آرماتور برشار میدان اصلی“واکنش آرماتور”نامیده میشود. واکنش آرماتورتوزیع میدان مغناطیسی راتغییرمیدهد و این برعملکرد دستگاه تأثیرمیگذارد. اثرات شارآرماتور رامیتوان بااضافه کردن سیم پیچ جبران کننده به قطبهای اصلی جبران کرد یادربعضی ازماشینها بااضافه کردن قطبهای مغناطیسی میانی،که درمدار آرماتور متصل میشوند.واکنش آرمیچر استارت کوماتسو درتقویت کننده های دوارآمپلیدین ضروری است.افت واکنش قطعات ماشینهای راهسازی قطعات برقی کوماتسو آرمیچر استارت ،تأثیرمیدان مغناطیسی در توزیع شاردرقطب های اصلی یک ژنراتوراست.

از آن جاییکه یک آرماتور باسیم پیچ سیم پیچیده میشود،هر گاه جریان درجریان باشد،یک مغناطیسی درآرماتور تنظیم میشود.این قسمت درزاویه درست ازقسمت ژنراتور قراردارد ومغناطیسی متقابل آرماتور نامیده میشود.تأثیرمیدان آرماتور تحریف میدان ژنراتور وتغییرصفحه خنثی است. هواپیمای خنثی موقعیتی است که سیم پیچهای آرماتوربه موازات خطوط شارمغناطیسی حرکت میکنند،به همین دلیل یک محورکه دراین هواپیما قراردارد بعنوان محورخنثی مغناطیسی (MNA)نامیده میشود.این اثربعنوان واکنش قطعات ماشینهای راهسازی قطعات برقی آرمیچر استارت کوماتسو شناخته شده است ومتناسب با جریان جاری درکویل های آرماتوراست.

محورخنثی هندسی (GNA)محوری است که زاویه بین خط مرکزی قطب های مجاور راجدامیکند. محورخنثی مغناطیسی(MNA) محوری است که بصورت عمود برمیانگین جهت شارکه ازمرکز آرماتورعبور میکند کشیده شده است.بدون e.m.f. درهادی های آرماتوردر امتداداین محور تولیدمیشود زیرادرنتیجه آن هاهیچ شار راقطع نمیکنند.هنگامیکه هیچ جریان دررساناهای آرماتوروجود ندارد،MNA هم زمان با (GNA) است. برسهای یک ژنراتورباید درصفحه خنثی تنظیم شود.یعنی آن هاباید بابخشهایی ازرفت وآمد که به کویلهای آرماتورمتصل شده اند وهیچ نوع عصبی ناشی ازآن وصل نمیشوند،تماس بگیرند.اگربرس هابا بخشهای کمیته خارج ازهواپیمای خنثی تماس میگرفتند،آن هاسیم پیچ های“زنده”راکوتاه میکردند وباعث قوس وازبین رفتن قدرت میشدند.

بدون واکنش قطعات ماشینهای راهسازی قطعات برقی آرمیچر استارت کوماتسو، محورخنثی مغناطیسی (MNA)بامحورخنثی هندسی (GNA)هم زمان میشود. واکنش آرماتور باعث میشودهواپیمای خنثی درجهت چرخش تغییرکند واگربرس هادر هواپیمای خنثی وبدون بارقرارگیرند ،یعنی وقتی جریان آرماتورجریان ندارد،هنگام جریان جریان آرماتوردر هواپیمای خنثی قرارنگیرند.به همین دلیل مطلوب است که یک سیستم اصلاحی رادرطراحی ژنراتور واردکنید.

این دوروش اصلی است که بااستفاده ازآن اثرواکنش آرماتورغلبه میکند. روش اول تغییرموقعیت برس هابگونه ای است که هنگام تولیدژنراتور جریان بارعادی خودرادر صفحه خنثی قراردهند.درروش دیگرقطب های میدان ویژه بانام اینترپل برای خنثی کردن اثرواکنش آرماتور درژنراتور نصب میشوند.

روش تنظیم قلم مو درنصب هایی که ژنراتورتحت بارنسبتاً ثابت کارمیکند ،رضایت بخش است.اگر باربه میزان مشخصی متغیرباشد،هواپیمای خنثی بطورمتناسب تغییر میکند وبرس هادرهر حال وضعیت درستی نخواهندبود.روش تنظیم قلم مو متداولترین روش اصلاح واکنش قطعات ماشینهای راهسازی قطعات برقی آرمیچر استارت کوماتسو درژنراتورهای کوچک است.آن هاییکه تقریباً(۱۰۰۰ W)یاکم ترتولید میکنند.ژنراتورهای بزرگ ترنیاز به استفاده ازداخلی دارند.

مدارهای سیم پیچ

سیم پیچ سیم پیچ درکل سطح شکاف هواتوزیع میشودکه ممکن است روتور یااستاتوردستگاه باشد.دریک سیم پیچ “دامان”،به همان اندازه مسیر های جریان بین اتصالات برس(یاخط)وجوددارد زیراقطب های در پیچ سیم پیچ وجوددارد. دریک سیم پیچ“موج”،فقط دومسیر وجوددارد ،وتعدادسری سیم هابه اندازه نیمی ازقطب هاوجوددارد. بنابراین،برای رده بندی معینی ازماشین،سیم پیچ موج برای جریانهای بزرگ و ولتاژهای پایین مناسبتراست.

سیم پیچ هابصورت شکاف درروتور یا آرمیچر استارت کوماتسو که توسط آهنربااستاتور پوشانده میشود،نگهداشته میشوند.توزیع دقیق سیم پیچ هاوانتخاب تعدادشکاف هادرهر قطب میدان،تاحدزیادی در طراحی دستگاه وعملکردآن تأثیر میگذارد،وازعواملی مانندرفت وآمد دریک دستگاه (DC) یاشکل موج یک دستگاه (AC)تاثیری دارد.

مواد سیم پیچ

سیم کشی آرمیچر استارت کوماتسو ازمس یاآلومینیوم ساخته شده است.سیم کشی آرماتورمس بدلیل هدایت الکتریکی بالا ترباعث افزایش بازده الکتریکی میشود.سیم کشی آرماتورآلومینیومی سبکترو ارزانتر ازمس است.

توربو شارژر (سوپر شارژر) ماشین آلات راهسازی و معدنی

معرفی توربو شارژر (سوپر شارژر)

توربو شارژر (سوپر شارژر) کوماتسو که بصورت محاوره ای بعنوان یک توربو شناخته میشود ،یک دستگاه القایی اجباری باتوربینی است که باعث افزایش بازده موتور واحتراق یک موتور احتراق داخلی باوادارکردن هوای اضافی فشرده شده بداخل محفظه احتراق میشود. این پیشرفت نسبت به توان خروجی یک موتور طبیعی که بخارمیشود به این دلیل است که کمپرسور میتواندهوای بیشتری وبه تناسب سوخت بیشتری راواردکند تاازفشار اتمسفرو برای همین ماده،ورودی هوا قوچ به تنهایی واردمحفظه احتراق شود.

توربو شارژر (سوپر شارژر) کوماتسو درابتدا بعنوان توربو شارژر (سوپر شارژر) هاشناخته میشدند وقتیکه همه دستگاههای القایی اجباری بعنوان شارژر های فوق طبقه بندی میشدند. امروزه اصطلاح“سوپر شارژر”معمولاًفقط در دستگاههای القایی اجباری بکارمیرود. تفاوت اصلی توربو شارژر (سوپر شارژر) کوماتسو ویک سوپر شارژر معمولی دراین است که یک سوپر شارژر بصورت مکانیکی توسط موتور هدایت میشود ،غالباًازطریق یک کمربند متصل به میل لنگ ،درحالیکه یک توربو شارژر (سوپر شارژر) توسط یک توربین که ازطریق موتور اگزوز موتور هدایت میشود ،تأمین میشود. درمقایسه بایک سوپر شارژر مکانیکی ،توربو شارژر (سوپر شارژر) هاتمایل دارندکه کار آمدترباشند  اماکم تری پاسخگو هستند. Twincharger به یک موتور باموتور سوپر شارژر و توربو شارژر (سوپر شارژر) اطلاق میشود.سازندگان معمولاًاز موتورهای توربو شارژر (سوپر شارژر) کوماتسو درموتورهای کامیون،ماشین ،قطار ،هواپیماو تجهیزات ساختمانی استفاده میکنند.آن هااغلب باموتور های احتراق داخلی چرخه اتو وچرخه دیزل استفاده میشوند.القای اجباری به اواخرقرن نوزدهم برمیگردد ،هنگامیکه گوتلیب دایملر تکنیک استفاده از پمپ دنده محور رابرای مجبورکردن هوابه موتور احتراق داخلی درسال ۱۸۸۵ به ثبت رساند.

اختراع ثبت شده درسال ۱۹۱۵توسط آلفردبوچی ، مهندس سوئیسی که در (Gebrüder Sulzer) مشغول بکاراست (اکنون بسادگی Sulzer نامیده میشود)اغلب تولد توربو شارژر (سوپر شارژر) کوماتسو درنظرگرفته میشود. این حق ثبت اختراع برای موتور شعاعی مرکب باتوربین جریان محوری اگزوز محور وکمپرسور سوارشده درشافت مشترک بود. اولین نمونه اولیه درسال ۱۹۱۵ باهدف غلبه براتلاف توان موتور های هواپیما بدلیل کاهش چگالی هوا درارتفاعات به پایان رسید. بااینحال ،نمونه اولیه قابل اعتمادنبود وبه تولیدنرسید. یکیدیگراز حق ثبت اختراعات اولیه برای توربو شارژر (سوپر شارژر) کوماتسو درسال ۱۹۱۶توسط مخترع توربین بخار فرانسوی آگوستاراتاو ،برای استفاده در نظرگرفته شده آن هادر موتورهای رنو مورداستفاده هواپیماهای جنگنده فرانسوی ، مورداستفاده قرارگرفت. بطورجداگانه ،آزمایش سال ۱۹۱۷توسط کمیته ملی مشاوره هوایی آمریکا وسنفورد الکساندر ماس نشان دادکه یک توربو شارژر (سوپر شارژر) میتواندیک موتور راقادر سازدازهر گونه اتلاف برق (درمقایسه باتوان تولیدشده درسطح دریا) درارتفاع حداکثر۴،۲۵۰متر (۱۳۹۴۴ فوت) جلوگیری کند. بالاتراز سطح دریا است. این آزمایش در Pikes Peak درایالات متحده بااستفاده ازموتور هواپیمای V12 Liberty انجام شد.

اولین کاربردتجاری یک توربو شارژر (سوپر شارژر) درسال ۱۹۲۵ بود، هنگامیکه آلفرد بوچی باموفقیت توربو شارژر (سوپر شارژر) هارابر روی موتور های دیزلی ده سیلندرنصب کرد وباعث افزایش توان مصرفی از۱۳۰۰ به۱۸۶۰ کیلووات (۱۷۵۰ تا ۲٫۵۰۰ اسب بخار) شد.این موتورتوسط وزارت حمل ونقل آلمان برای دوکشتی مسافری بزرگ به نام های“Preussen” و “Hansestadt Danzig” استفاده شده است. این طرح به چندین تولید کننده مجوز داده شد و توربو شارژر (سوپر شارژر) هادرکاربرد های دریایی ،ریلی وبزرگ کاربرد های ثابت شروع بکارکردند.

توربو شارژر (سوپر شارژر) کوماتسو درجنگ های جهانی دوم درچندین موتورهواپیما مورداستفاده قرارگرفتند ، ازابتدای قلعه پرواز بوئینگ B-17 درسال ۱۹۳۸ ، که از توربو شارژر (سوپر شارژر) های تولیدشده توسط جنرال الکتریک استفاده میکرد. سایرهواپیما های اولیه توربو شارژر (سوپر شارژر) کوماتسو شامل نمونه های آزمایشی B-24 Liberator ، P-38 Lightning ، P-47 Thunderbolt وآزمایشی Focke-Wulf Fw 190 آزمایشی بود.

تولیدکنندگان خودرو وکامیون دردهه ۱۹۵۰ تحقیق درمورد موتور های توربو شارژر (سوپر شارژر) کوماتسو راآغازکردند ، امامشکلات “تاخیر توربو” وبزرگی حجم توربو شارژر (سوپر شارژر) درآن زمان قادربه حل نبودند. اولین اتومبیل های توربو شارژر (سوپر شارژر) ،شورولت Corvair مونزاکوتاه مدت وOldsmobile Jetfire بودکه درسال ۱۹۶۲ معرفی شد. بدنبال بحران نفت درسال ۱۹۷۳ واصلاحات درقانون هوای پاک سال ۱۹۷۷ ، بعنوان روشی برای کاهش مصرف سوخت وانتشار گازهای خروجی ، توربو شارژر (سوپر شارژر) درخودروها متداولترشد

برخلاف توربو شارژر (سوپر شارژر) ها،سوپر شارژرها بصورت مکانیکی توسط موتورهدایت میشوند. تسمه ها، زنجیر ها، شفت ها وچرخ دنده هاروش های متداولی برای تغذیه یک سوپر شارژر ، قراردادن یکبار مکانیکی بر روی موتوراست. بعنوان مثال ،درموتور تک مرحله ای تک سرعته رولزرویس مرلین ،این سوپر شارژر حدود۱۵۰ اسب بخار (۱۱۰ کیلو وات) استفاده میکند. بااینحال ، مزایاازهزینه ها بالاتراست. برای موتور ۱۵۰ اسب بخار(۱۱۰ کیلووات) برای سوپر شارژر موتور ،موتور ۴۰۰اسب بخاراضافی (۳۰۰ کیلووات) تولیدمیکند ،سودخالص ۲۵۰ اسب بخار(۱۹۰ کیلووات) است. این جاست که نقطه ضعف اصلی یک سوپر شارژر آشکارمیشود. موتور بایددرمقابل قدرت خالص موتورعلاوه برقدرت رانندگی سوپر شارژ مقاومت کند.

یکیدیگر ازمضرات برخی از سوپر شارژر ها،راندمان آدیاباتیک پایین درمقایسه با توربو شارژر (سوپر شارژر) ها(مخصوصاً سوپر شارژر های نوع Roots)است. راندمان آدیاباتیک اندازه گیری ازتوانایی کمپرسور درفشارهوا بدون اضافه کردن گرمای اضافی به آن هوااست. حتی درشرایط ایده آل ،فرآیندفشرده سازی همیشه منجربه افزایش دمای خروجی میشود. بااینحال ،کمپرسورهای کارآمدگرمای اضافی کم تری تولیدمیکنند. سوپر شارژر های ریشه گرمای بیش تری به هوانسبت به توربو شارژر (سوپر شارژر) هامیدهند. بنابراین ،برای یک حجم معین وفشارهوا ،هوای توربو شارژر (سوپر شارژر) سردتراست ودرنتیجه متراکمتر ،حاوی مولکولهای اکسیژن بیش تری است ،وبنابراین قدرت بالقوه بیش تری نسبت به هوای فوق شارژدارد. درکاربرد عملی ،اختلاف بین این دوبسیار چشم گیراست ، زیرا توربو شارژر (سوپر شارژر) هااغلب تنها۱۵٪ تا ۳۰٪ انرژی بیش ترصرفاً براساس تفاوت دربازده آدیاباتیک تولیدمیکنند(اما بدلیل انتقال حرارت ازاگزوزداغ ،گرمایش قابل توجهی اتفاق می افتد).

درمقایسه ،یک توربو شارژر (سوپر شارژر) کوماتسو بارمکانیکی مستقیمی روی موتور قرارنمیدهد ،اگر چه توربو شارژر (سوپر شارژر) هافشاراگزوز عقب رابر موتور هاقرار میدهند وتلفات پمپ راافزایش میدهد. این کارآیی بیش تری داردزیرا درحالیکه افزایش فشارعقب باعث فشاربرضربات اگزوز پیستون میشود ،بخش اعظمی ازانرژی که توربین راهدایت میکندتوسط گاز اگزوز درحال گسترش است که درغیر اینصورت بعنوان گرما ازطریق لوله خالی هدرمیرود تأمین میشود. درمقابل شارژبیش ازحد ، نقطه ضعف اصلی توربو شارژر (سوپر شارژر) همان چیزی است که ازآن بعنوان “تاخیر”یا“زمان قرقره” یادمیشود. این زمان بین تقاضابرای افزایش قدرت (دریچه گاز بازمیشود) و توربو شارژر (سوپر شارژر)  باافزایش فشار ورودی وازاین رو قدرت افزایش مییابد.

تاخیردریچه گاز به این دلیل اتفاق می افتدکه توربو شارژر (سوپر شارژر) هابرای ایجادتوربین به فشارگاز اگزوزمتکی هستند. درسیستمهای خروجی متغیرمانند موتور های اتومبیل ،فشارگازهای خروجی درحالت خاموش، سرعت موتور پایین یاموتور دریچه کم معمولاًبرای رانندگی توربین کافی نیست.تنهاهنگامیکه موتور بسرعت کافی میرسد ،بخش توربین شروع به چرخش میکند ، یابه اندازه کافی سریع میچرخد تافشار ورودی بیش ازفشار اتمسفر ایجادکند.ترکیبی ازیک توربو شارژر (سوپر شارژر) کوماتسو باموتور اگزوز ویک سوپر شارژر محورموتور میتواند نقاط ضعف هردو راکاهش دهد.این روش Twinchargingنام دارد.

درمورد موتورهای دو زمانه Electro-Motive Diesel، توربو شارژر (سوپر شارژر) باکمک مکانیکی بطورخاص دوقلونیست ، زیراموتور ازکمک مکانیکی برای شارژ هوا فقط درسرعت پایین موتور واستارت استفاده میکند. هنگامی که بالاتراز درجه ۵است ، موتوراز توربو شارژر (سوپر شارژر) واقعی استفاده میکند. این متفاوت ازیک توربو شارژر (سوپر شارژر) است که ازبخش کمپرسور توربو کمپرسور فقط درهنگام شروع کاراستفاده میکند ،زیرایک موتور دوزمانه نمیتواند بطورطبیعی آسپیراسیون شود وطبق تعاریف SAE ،یک موتوردو زمانه بایک کمپرسور کمک مکانیکی درهنگام کاربیکار ودریچه گازپایین درنظرگرفته طبیعی است.

در توربو شارژر (سوپر شارژر) هاکاتریج شامل شفت،پره هوا،پره دود،بشقابک،بوش برنزی،مهره سرشفت،سیلندر میباشدکه دقیقا دردرون توربو شارژر (سوپر شارژر) قرارمی گیرد. این قطعه میبایست از آلیاژ بسیارمقاوم دربرابر حرارت وگرما تولیدشود.موتور های دیزل امروزه مصارف گوناگونی پیداکرده اند. ازاین جهت افزایش راندمان وکارایی موتورهای دیزل یکی ازمهم ترین عوامل در طراحی این دسته از موتورهای درون سوز است. یکی ازراه کارهای افزایش راندمان موتور استفاده از توربو شارژر (سوپر شارژر) درطراحی موتوراست.توربو شارژر (سوپر شارژر) برخلاف سوپرشارژها ازنیروی موتور برای کمپرس هوا استفاده نمیکنند وبرای نیروی محرک خودرا ازگازهای خروجی موتور استفاده مینمایند. ازاین جهت بیش ترطراحان تمایل به استفاه ازاین دسته ازمحصولات در طراحی موتورهای دیزل دارند.عملکرد دقیق توربو شارژ‌ هابه این شکل است که در موتور‌های دیزلی بعلت احتراق درونی موتوربرای سوخت، درزمانیکه موتورسرعت بالایی می گیرد.میزان اکسیژن که منجربه احتراق سوخت میشود دچار نوسان وتغییر میشود. دراین زمان توربو شارژها واردعمل میشود ومیزان هوای موردنیاز سوخت راتامین مینمایند.

نشانه های خرابی توربو شارژر (سوپر شارژر):

 • درزمان روشن نمودن کامیون دودسیاه ازاگزوز خارج میشود.
 • مکش هوا دچارمشکل میشود. وکیم هوا درست صورت نمیگیرد.
 • منجر به نشتی روغن می شود.

 

کاربرد توربور شارژر (سوپر شارژر)

درموتورهای پیستونی آسپیراسیون طبیعی ،گازهای ورودی بافشاراتمسفر پرشده ازخلاء حجمی ناشی ازسکته مغزی روبه پایین پیستون ،واردموتور میشوند یا“تحت فشارقرار میگیرند” ،شبیه به رساندن مایع بااستفاده ازیک سرنگ است. اگرهوا بتواندفشار اتمسفر راحفظ كند ،مقدارهوا درواقع الهام گرفته شده است ،درمقايسه بامقدارنظری ،كارايی حجمي ناميده ميشود. هدف از توربو شارژر (سوپر شارژر) بهبودبهره وری حجمی موتور باافزایش چگالی گازورودی (معمولاًهوا) است که اجازه میدهد قدرت بیش تری درهرچرخه موتورداشته باشد.کمپرسور توربو شارژر (سوپر شارژر) درهوای محیط کشیده شده وآن رافشرده میکند قبل ازوارد شدن به منیفولد ورودی بافشار بیش تر است. این امرباعث میشودکه درهرسیر ورودی ،هوای بیش تری ازسیلندر هاواردشود. قدرت موردنیاز برای چرخش کمپرسور گریز ازمرکز ازانرژی جنبشی گازهای خروجی موتورحاصل میشود.

درکاربردهای اتومبیل ،“افزایش” به مقداری که فشارمانیفولد ورودی ازفشاراتمسفر فراتر رود ،اشاره دارد. این نماینده فشارهوای اضافی است که بیش ازآن چه که بدون القاء اجباری حاصل میشودحاصل میشود. سطح افزایش ممکن است درفشار سنج ،معمولاًدرنوار ، روان یااحتمالاً kPa نشان داده شود.کنترل افزایش توربو شارژر (سوپر شارژر) طی ۱۰۰سال استفاده آن هابه طرزچشم گیری تغییرکرده است. توربو شارژر (سوپر شارژر) های مدرن میتوانند ازضایعات ،دریچه های منفجر وهندسه متغیراستفاده کنند ،همان طورکه دربخش های بعدی موردبحث قرارگرفته است.

درکاربرد های توربو شارژر (سوپر شارژر) کوماتسو موتوربنزینی ،فشارتقویت شده برای نگهداشتن کل سیستم موتور ازجمله توربو شارژر (سوپر شارژر) درمحدوده عملیاتی طراحی حرارتی ومکانیکی آن محدوداست. افزایش بیش از حدموتور غالباًبه روشهای مختلفی ازجمله پیش احتراق ،گرمای بیش ازحد وفشارزیاد سخت افزارداخلی موتوربه موتور آسیب میرساند. بعنوان مثال ، برای جلوگیری ازضربه زدن موتورهم چنین بعنوان انفجار شناخته میشودو آسیب جسمی مربوط به موتور ،فشارمنیفولد ورودی نبایدخیلی زیادشود ، بنابراین فشاردر منیفولد ورودی موتورباید ازطریقی کنترل شود. بازکردن ضایعات باعث میشودانرژی اضافی مقرر برای توربین ازآن دورشود ومستقیماً به لوله اگزوز منتقل شود ، درنتیجه فشارتقویت راکاهش میدهد. ضایعات میتواند بصورت دستی کنترل شوداغلب درهواپیما مشاهده میشودیا توسط یک محرک درکاربرد خودرو ،اغلب توسط واحدکنترل موتورکنترل میشود.

افزایش قدرت با استفاده از توربو شارژر (سوپر شارژر)

هم چنین ممکن است از توربو شارژر (سوپر شارژر) برای افزایش راندمان سوخت بدون افزایش توان استفاده شود.این امربامنحرف کردن انرژی زباله اگزوز ،ازفرآیند احتراق وتغذیه مجددآن به سمت ورودی“گرم”توربو که در حال چرخش توربین است ،حاصل میشود. ازآن جاکه طرف توربین گرم باانرژی اگزوز رانده میشود ،توربین ورودی سرد(آن طرف توربو) هوای ورودی تازه رافشرده کرده وآنرا بداخل موتور سوق میدهد.بااستفاده ازاین انرژی درغیر اینصورت تلف شده برای افزایش جرم هوا ،اطمینان حاصل میشودکه تمام سوخت قبل ازاین که درمرحله شروع اگزوزتخلیه نشود ،سوزانده میشود. افزایش دماازفشار بالاتربازده کاروت بالاتر میدهد.

کاهش چگالی هوادراثر ازدست دادن چگالی جوی که درارتفاعات مشاهده میشودایجاد میشود. بنابراین ،استفاده طبیعی از توربو شارژر (سوپر شارژر) باموتورهای هواپیمااست. باصعودهواپیما به ارتفاعات بالاتر ،فشار هوای اطراف به سرعت فرو میرود. در۱۸۰۰۰پا(۵ هزار و ۵۰۰ متر) هوانیمی ازفشارسطح دریااست ، به این معنی که موتوردراین ارتفاع کم ترازنیمی ازقدرت تولیدمیکند. درموتور های هواپیمامعمولاًاز توربو شارژ برای حفظ فشارمنیفولد باافزایش ارتفاع استفاده میشود(یعنی جبران هوای باچگالی کم تردرارتفاعات بالاتر). ازآن جاکه فشارهوا درهنگام صعودهواپیما کاهش مییابد ،نیروبعنوان تابعی ازارتفاع درموتور های معمولی دارای فشارکاهش مییابد. سیستمهایی که از توربو شارژر (سوپر شارژر) برای حفظ توان خروجی سطح موتوریک موتوراستفاده میکنند ،سیستمهای عادی توربو نامیده میشوند.بطورکلی ،یک سیستم عادی توربو سعی داردفشار مانیفولد ۲۹٫۵اینچ جیوه (۱۰۰کیلو پاسکال)راحفظ کند.

تأخیر توربو شارژر (سوپر شارژر) کوماتسو (تأخیر توربو)زمان موردنیازبرای تغییر درمصرف انرژی درپاسخ به تغییرگاز دریچه گازاست ،که درهنگام شتاب نسبت به یک موتورطبیعی که بسرعت پاسخ داده می شود به عنوان یک تردید یا پاسخ گازآهسته عمل میکند. این بدلیل زمان لازم برای سیستم اگزوز و توربو شارژر (سوپر شارژر) برای تولیدتقویت مورد نیازاست که میتوان ازآن بعنوان طلسم نیزنام برد.اینرسی ،اصطحکاک وفشار کمپرسور عوامل اصلی تأخیردر توربو شارژر (سوپر شارژر) هاهستند. سوپر شارژر هاازاین مشکل رنج نمیبرند ،زیراتوربین بدلیل این که کمپرسور مستقیم توسط موتور کارمیکند ازبین میرود.

برنامه های کاربردی توربو شارژر (سوپر شارژر) کوماتسو رامیتوان دسته بندی کردکه نیازبه تغییردرقدرت خروجی (ماننداتومبیل) ومواردی ندارد(ماننددریایی ،هواپیما ،خودرو سازی تجاری ،صنعتی ،ژنراتور ولوکوموتیو). اگرچه تادرجه های مختلف مهم است ، تاخیر توربو شارژر (سوپر شارژر) دربرنامه هایی که نیازبه تغییرات سریع دربازده برق دارند ،مشکل سازاست. طراحی موتور تاخیر رابه چندروش کاهش میدهد:

 

 • پایین آمدن چرخش چرخشی توربو شارژر (سوپر شارژر) بااستفاده ازقطعات شعاع پایین وسرامیک وسایر موادسبکتر
 • تغییرنسبت ابعاد توربین
 • افزایش فشارهوای بالای عرشه(تخلیه کمپرسور) وبهبودپاسخ ضایعات
 • کاهش تلفات اصطحکاک ،بعنوان مثال ،استفاده ازیاتاقان فویل بجای تحمل روغن معمولی
 • بااستفاده از توربو شارژر (سوپر شارژر) های نازل متغیر یادو قلو
 • کاهش حجم لوله های سطح بالا
 • استفاده ازچند توربو شارژر (سوپر شارژر) متوالی یاموازی
 • بااستفاده ازسیستم ضدویروس
 • استفاده از دریچه قرقره توربو شارژر (سوپر شارژر) کوماتسو برای افزایش سرعت جریان گاز اگزوز به توربین (دوقلو)

 

گاهی اوقات توربو باسرعت موتورکه زیرآستانه افزایش است اشتباه میشود. اگرسرعت موتور پایینتر ازآستانه افزایش توربو شارژر (سوپر شارژر) دردورموتور باشد ،میتوان زمان لازم برای ساخت سرعت ودور دردقیقه راقابل توجه دانست ،شایدحتی ده هاثانیه برای یک وسیله نقلیه سنگین که ازسرعت کم وسیله نقلیه باسرعت بالاشروع میشود. این انتظاربرای افزایش سرعت خودرو تاخیر توربو نیست ،بلکه انتخاب صحیح دنده برای افزایش تقاضااست. هنگامیکه وسیله نقلیه بسرعت کافی برای تأمین دورلازم برای رسیدن به آستانه تقویت برسد ،تأخیر به مراتب کوتاه ترخواهدبود درحالیکه خود توربو انرژی چرخشی وانتقال رابرای تقویت مثبت ایجادمیکند ،تنهااین آخرین قسمت تأخیر دردستیابی به تقویت مثبت توربو است.

توربو شارژر (سوپر شارژر) لودر امروزه کاربردبسیاری درساختارموتورهای سوخت فسیلی رادارا میباشند.زیراتکنولوژی بکاررفته دراین محصول باعث می شودکه راندمان وبازدهی موتور هاافزایش یافته واحتیاجی به افزایش حجم سوخت موتوربرای رسیدن به توانایی بیش ترموتور هانباشدعملکرد توربوشارژ لودر به این شکل است که باتکنولوژی بکاررفته در طراحی پره هاو مسیرهای حلزونی شکل هوا ودود توانسته ازفشارخروجی دودحاصل ازموتور باعث مکش هوای بیش تر بداخل محفظه احتراق موتور گردد واین امرباعث می شود بارسیدن هوای بیش تر وخارج شدن سریع تردود ازمحفظه احتراق انرژی بیش تری درهنگام احتراق صورت گیرد وباعث می شودکه موتور دیزلی راندمان وبازدهی بالاتری نسبت به زمان قبل خود راداشته باشد. توربو شارژر (سوپر شارژر) هاقطعات بسیارحساسی بوده وازطرفی بسیار وظیفه عملکردی بالایی رادر موتور هادارند ودرصورت صحیح کارنکردن این قطعه موتورهابسرعت راندمان وبازدهی مطلوب خودرا ازدست می دهند واین قطعه سریعاباید تعویض ویاتعمیر گردد وازطرفی دیگراین قطعه حرارت خروجی ازموتور رانیزباید تحمل کنند واین امرموجب می گردد که توربو شارژر (سوپر شارژر) هابدون کیفیت عملکردمناسبی درسیستم موتور هانداشته وسریعاخراب شوند ازاین روتوصیه می گردد باانتخاب درست درخرید این کالابسیارحساس از وب سایت راهساز کاماتسو ازکیفیت کالا اطمینان حاصل کنید وبااطمینان خاطرازاین کالا باکیفیت ارائه شده استفاده نمایید.

 

تقویت آستانه توربو شارژر (سوپر شارژر)

آستانه تقویت یک سیستم توربو شارژر (سوپر شارژر) محدوده تحتانی منطقه ای است که کمپرسور درآن کارمیکند. كم ترازمقدار مشخصی ازجریان ،كمپرسورتقویت ناچیزی راتولید میكند. این محدودیتهابدون درنظرگرفتن فشارگاز اگزوز درRPM خاص تقویت میشود. تحولات جدیدتر توربو شارژر (سوپر شارژر) وموتور آستانه تقویت رابطور پیوسته کاهش داده است.تقویت برق(“تقویت الکترونیکی”)یک فناوری جدیددر دست توسعه است. ازیک موتورالکتریکی استفاده میکند تابااستفاده ازگازهای خروجی موجود، توربو شارژر (سوپر شارژر) راسریع ترازحد ممکن بسرعت کاربرساند. جایگزینی برای تقویت الکترونیکی ،جداکردن کامل توربین وکمپرسور به یک توربین ژنراتور و کمپرسوربرقی مانند توربو شارژر (سوپر شارژر) ترکیبی است.این باعث میشودسرعت کمپرسور ازسرعت توربین مستقل باشد.

توربو شارژر (سوپر شارژر) هافقط هنگامی تولیدمیشوندکه مقدارمشخصی ازانرژی جنبشی درگازهای خروجی وجودداشته باشد. بدون داشتن جریان گازاگزوز کافی برای چرخاندن پره های توربین ،توربو شارژر (سوپر شارژر) نمیتواند نیروی لازم موردنیاز برای فشرده سازی هوای ورودی به موتور راتولیدکند. آستانه تقویت باجابه جایی موتور،دور موتور ،بازشدن دریچه گاز واندازه توربو شارژر (سوپر شارژر) تعیین میشود.سرعت کار(دوردردقیقه) که درآن حرکت گازخروجی کافی برای فشرده سازی هوای ورودی به موتوروجود دارد ،“دورآستانه تقویت کننده” نامیده میشود. کاهش “دورآستانه افزایش دردور” میتواندپاسخ گاز دریچه گاز رابهبودبخشد.

مؤلفه های توربو شارژر (سوپر شارژر)

توربو شارژر (سوپر شارژر) کوماتسو سه مؤلفه اصلی دارد:

 • این توربین که تقریباًهمیشه یک توربین ورودی شعاعی است،اماتقریباًهمیشه یک توربین ورودی محوری تک مرحله ای در موتور های بزرگ دیزل است.
 • کمپرسور که تقریباًهمیشه یک کمپرسور گریز ازمرکزاست.مونتاژ چرخش محوطه ،مرکز
 • بسیاری ازتأسیسات توربو شارژر (سوپر شارژر) ازفناوری های اضافی مانند:زباله ،شیرآلات داخلی وشیرانفجاری استفاده میکنند.

 

درسمت چپ ،اتصال تخلیه روغن برنج. درسمت راست خط تأمین روغن بافته واتصالات خط خنک کننده آب قراردارد.سمت پروانه کمپرسورباپوشش برداشته شده است.مسکن جانبی توربین برداشته شد.انرژی تأمین شده برای کارتوربین ازآنتالپی وانرژی جنبشی گازتبدیل میشود. محفظه های توربین جریان گاز راازطریق توربین هدایت میکنند زیراحداکثر ۲۵۰،۰۰۰ دوردردقیقه میچرخد. اندازه وشکل میتواند برخی ازویژگیهای عملکرد توربو شارژر (سوپر شارژر) کلی رانشان دهد.اغلب همان مونتاژاولیه توربو شارژر (سوپر شارژر) باانتخابهای مختلف مسکن برای توربین ازتولیدکننده دردسترس است وگاهی اوقات پوشش کمپرسور نیزهست. این اجازه میدهد تاتعادل بین عملکرد ،پاسخ وبازده متناسب بابرنامه باشد.

حلزونی دود کوماتسو W90 قسمتی ازسیستم توربو شارژر (سوپر شارژر) این دستگاه است که وظیفه هدایت مسیرخروج حرکت دوداز موتور رابه عهده دارد ومقاومت بالایی دربرابرحرارت رادارد. حلزونی دودارائه شده ساخت کشورایران بوده وازمتریال وکیفیت بالای جهانی برخورداراست ومی تواندجایگزین مناسبی به جای نمونه خارجی خودباشد وعملکرد مناسبی را برای توربو شارژر (سوپر شارژر) هاوهم چنین موتورهای دیزل ایجادنماید.توربو شارژر (سوپر شارژر) هاتاثیربه سزایی دربالابردن راندمان موتور هادارند واین امرباعث شده تااین قطعه بسیارحساس ومهم برای موتور هادیزلی باشد.مواداولیه بکاررفته دراین قطعه بایدبگونه ای باشد تاباعث شودمسیر دودخروجی از توربو شارژر (سوپر شارژر) بسادگی خارج شده ودربرابرحرارت ناشی ازموتور مقاومت بالایی داشته وتغییررنگ ویاتغییر شکل ندهد.باخریدمناسب حلزونی دودبرای توربو شارژر (سوپر شارژر) هامی توانید عمر وعملکردصحیح توربو شارژر (سوپر شارژر) هاراافزایش دهید وازطرفی باعث بالابردن راندمان موتور دستگاه شوید.توربو شارژر (سوپر شارژر) هااگراز کیفیت مناسبی برخوردارنباشندخیلی سریع خراب واحتیاج به تعویض دارندبه همین علت خریدصحیح وباکیفیت این قطعه بسیار حائزاهمیت است امروز باتولید حلزونی هوادرایران باکیفیت بالامی توان گفت این قطعه ارائه شده بسیارجایگزین مناسبی بجای نمومه خارجی خودبوده وتوانسته است همان عملکرد وراندمان رابه موتورهای دیزلی برگرداند. کوماتسو w90 بسیارلودر محبوب این شرکت است که درایران هم مورداستقبال قرارگرفته وبسیار عملکردخوبی درشرایط آب و هوایی ایران رادارد.

آشنایی با لودر کارترپیلار

لودر کاترپیلار ۹۸۸B یکی ازمحبوب ترین وپرطرفدارترین محصولات کمپانی بزرگ کاترپیلاراست که امروزه توانسته این محبوبیت بالای خودرا ازداشتن تکنولوژی امریکایی خودبه دست آورد.سیستم توربو شارژهای این دستگاه راهسازی مانندمابقی توربو شارژر (سوپر شارژر) هاازسه قسمت حلزونی دود،حلزونی هوا،کاتریج وسط تشکیل شده است.وکالا ارائه شده یک حلزونی دوداین توربو شارژر (سوپر شارژر) بوده که بایدتوانایی مقاومت بالایی دربرابرحرارت راداشته وبتواند بدرستی مسیرحرکت خروجی دود حاصل ازموتور رافراهم نماید واین محصول ایرانی از کفیت آلیاژی خوبی برخورداربوده ومی تواندجایگزین خوبی دربرابر نمونه خارجی خودباشد.حلزونی های دود براثر مرورزمان وکارکرد دستگاه دچارسوختگی وازدست دادن کارایی می شوندواین موضوع باعث می شود تادرانتخاب این محصول راهسازی بسیار بادقت عملکرد تاقطعه موردنظربتواند کارکرد مناسبی رادرزمان موردنظر ایجادنماید.آلیاژهای بکار رفته درحلزونی دود بایدبتواند مقاومت بالایی دربرابرحرارت و هم چنین ساخت این قطعه بایدبراحتی مسیر دودرا به خارج از موتور هدایت نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرسیلندر کاترپیلار ماشین آلات راهسازی و معدنی

واژه شناسی سرسیلندر کاترپیلار

کلمه موتورازانجین قدیمی فرانسه،ازلاتین (ingenium)ریشه این کلمه مبتکربرگرفته شده است.جنگ افزارهای پیش ازجنگ صنعتی،ازقبیل منجنیق،دزددریایی وقوچ های خفه کننده،موتور های محاصره نامیده میشدند ودانش درموردنحوه ساخت آن هااغلب بعنوان یک رازنظامی موردبرخورد قرار میگرفت.کلمه جین،مانندجین نخی ،برای موتورکوتاه است.اکثردستگاه های مکانیکی اختراع شده درطول انقلاب صنعتی بعنوان موتورتوصیف میشدند،موتوربخار نمونه ای قابل توجه است.بااینحال موتور های بخاراصلی مانندموتورهای توماس ساوری موتور های مکانیکی نبودندبلکه پمپ هابودند.به اینصورت،یک موتورآتش نشانی به شکل اصلی خودصرفاًپمپ آب بوده وموتورآن توسط اسب هابه آتش منتقل میشود.

دراستفاده مدرن،اصطلاح موتورمعمولاً دستگاههایی مانندموتور های بخار وموتور های احتراق داخلی راتوصیف میکندکه بااستفاده ازگشتاور یانیروی خطی بصورت رانش سوخت رابرای انجام کارهای مکانیکی میسوزانند ویادر غیر اینصورت سوخت رابرای انجام کارهای مکانیکی مصرف میکنند.دستگاه هایی که انرژی گرما رابه حرکت تبدیل میکنند معمولاً بعنوان موتور هایاد میشوند.نمونه هایی ازموتور هایی که گشتاور ایجادمیکنند شامل موتور های آشنای بنزینی ودیزل وهم چنین توربوشفت هامیباشند.نمونه هایی ازموتور هایی که نیرو واردمیکنندشامل توربوفن هاو راکت هاهستند.

هنگامیکه موتوراحتراق داخلی اختراع شد،ابتدااصطلاح موتوربرای متمایز کردن آن ازموتور بخار بکارمیرفت، که درآن زمان مورداستفاده گسترده قرارمیگرفت،نیروگاه هاووسایل نقلیه دیگری مانندغلطک بخاررا نیرو میبخشید.اصطلاح موتوراز فعل لاتین (moto)به معنی حرکت یاحفظ حرکت مشتق شده است.بنابراین موتوروسیله ای است که حرکت راتحریک میکند.

موتور وموتور درانگلیسی استانداردقابل تعویض هستند.دربرخی ازاصطلاحات مهندسی،این دوکلمه دارای معانی مختلفی هستند،که درآن موتوروسیله ای است که سوخت رامیسوزاند یادرغیر اینصورت سوخت میکند،ترکیب شیمیایی آن راتغییرمیدهد ویک موتور وسیله ای است که توسط برق،هوا یافشارهیدرولیکی هدایت میشود،که تغییرنمیکند.ترکیب شیمیایی منبع انرژی آن است.بااینحال،موشک از اصطلاح موشک استفاده میکند،حتی اگرآن هاسوخت مصرف کنند.

قطعات ماشین های راهسازی

یک موتورحرارتی هم چنین ممکن است بعنوان موتوراصلی عمل کند،مؤلفه ای که جریان یاتغییرفشار یک سیال رابه انرژی مکانیکی تبدیل میکند.یک اتومبیل باموتوراحتراق داخلی ممکن است ازموتور هاو پمپ های مختلفی استفاده کند،امادرنهایت همه چنین دستگاههایی قدرت خودرا ازموتور بدست می آورند.روش دیگرنگاه کردن به آن این است که یک موتورانرژی راازیک منبع خارجی دریافت میکند وسپس آنرابه انرژی مکانیکی تبدیل میکند،درحالیکه یک موتورقدرت راازفشار ایجاد میکندکه مستقیماًاز نیروی انفجاری احتراق یاسایر واکنشهای شیمیایی حاصل میشود یاثانویه ازعمل برخی ازنیرو هابرروی سایر موادمانند:هوا،آب یابخار است.

انقلاب صنعتی سرسیلندر کاترپیلار

موتوربخار وات اولین نوع موتوربخار بودکه ازفشاربخار بافشاردقیقاً بالاترازاتمسفر استفاده کرد تاپیستون راکه توسط خلاء جزئی کمک میکرد،هدایت کند.بهبودطراحی موتور بخارنیومن ۱۷۱۲،موتوربخار وات،که به طورپراکنده ازسال (۱۷۶۳تا ۱۷۷۵) توسعه یافت ،قدم بزرگی درتوسعه موتوربخار بود.طراحی جیمز وات باافزایش چشم گیرراندمان سوخت،باموتور های بخارمترادف شد،واین بدلیل کمبودمشاغل تجاری خود، متیو بولتون،نبود.اینکارتوسعه سریع کارخانه های نیمه خودکارکارآمد رادرمقیاس قبلاًغیرقابل تصوردر مکانهایی که قدرت آبی دردسترس نبودامکانپذیرکرد.توسعه بعدی منجربه ایجاد لوکوموتیو بخار وگسترش بزرگ حمل ونقل ریلی شد.

درموردموتور های پیستون احتراق داخلی،این هادرسال (۱۸۰۷)درفرانسه توسط دریواز وبه طورمستقل توسط برادران (Niepce)موردآزمایش قرارگرفتند.آن هابطورتئوری توسط کارنو درسال (۱۸۲۴)به پیشرفت رسیده اند.درسال ۱۸۵۳ Eugenio Barsanti وFelice Matteucci یک موتور رابااستفاده ازاصل پیستون آزادکه احتمالاًاولین موتور ۴چرخه است اختراع وثبت کردند.اختراع موتوراحتراق داخلی که بعداً باموفقیت تجاری انجام شد،درسال ۱۸۶۰توسط Etienne Lenoirانجام شد.درسال۱۸۷۷ چرخه اتو قادربه ایجادنسبت به وزن به مراتب بالاتراز موتور های بخاربود وبرای بسیاری ازبرنامه های حمل ونقل مانند:اتومبیل و هواپیما بسیاربهتر کارکرد.

اولین اتومبیل موفقیت آمیزتجاری که توسط کارل بنزساخته شده است،به علاقه به موتور های سبک وقدرت مندافزود.موتوراحتراق داخلی بنزین سبک،که برروی یک چرخه اتوچهار زمانه کارمیکند،برای اتومبیل های سبک موفقترین بوده است ،درحالیکه ازموتوردیزل کارآمدتر برای کامیونها واتوبوسها استفاده میشود.بااینحال،درسالهای اخیر،موتور های توربودیزلی به ویژه درخارج ازایالات متحده،حتی برای اتومبیلهای کاملاًکوچک،بطورفزاینده ای محبوب شده اند.

پیستون های افقی مخالف سرسیلندر کاترپیلار

درسال۱۸۹۶،کارل بنزبرای طراحی اولین موتورخود باپیستون های مخالف افقی،حق ثبت اختراع گرفت.طراحی وی یک موتورایجادکرده است که پیستون های مربوطه درسرسیلندر های افقی حرکت میکنندو بطورهم زمان به مرکز مرده میرسند،بنابراین بطورخودکار یک دیگررا باتوجه به حرکت فردی آن هاتعادل میدهند.موتور های این طرح اغلب بدلیل شکل ومشخصات پایین آن هابعنوان موتور های تخت شناخته میشوند.ازآن هادر فولکس واگن بیتل،سیتروئن ۲CV،برخی ازاتومبیلهای پورشه وسوبارو ،بسیاری ازموتور سیکلتهای (BMW و Honda)وموتور های هواپیمای پروانه استفاده میشد.

تداوم استفاده ازموتوراحتراق داخلی برای خودرو ها تاحدی بدلیل بهبودسیستمهای کنترل موتور،کامپیوتر های پردازنده ارائه دهنده فرآیندهای مدیریت موتور وتزریق سوخت الکترونیکی کنترل شده است. القای هوای اجباری توسط توربو شارژ وشارژ زیادباعث افزایش توان خروجی وراندمان موتورمیشود.تغییرات مشابهی درموردموتور های دیزلی کوچک تراعمال شده است که تقریباًبه همان اندازه قدرت موتورها بنزینی رانشان میدهد.این امربه ویژه بامحبوبیت اتومبیل های سواری کوچک ترموتور های دیزلی دراروپا مشهوداست.موتور های دیزلی بزرگترهنوز هم اغلب درکامیونها وماشین آلات سنگین مورداستفاده قرار میگیرند،اگر چه آن هانیازبه ماشین کاری ویژه ای دارندکه دربیشتر کارخانه هادردسترس نیستند.موتور های دیزل هیدروکربن وCO کم تری تولیدمیکنند.

افزایش قدرت سرسیلندر کاترپیلار

درنیمه اول قرن بیستم ،روندافزایش قدرت موتوربه خصوص درمدل های ایالات متحده رخ داد.تغییر درطراحی شامل کلیه روش های شناخته شده افزایش ظرفیت موتور،ازجمله افزایش فشاردر سرسیلندر کاترپیلار برای بهبودراندمان،افزایش مییابد.اندازه موتور وافزایش سرعت کارموتور میباشد. نیروها وفشارهای بالاترناشی ازاین تغییرات باعث ایجادلرزش موتور ومشکلات اندازه میشودکه منجربه سفتتر، موتور های جمع وجورتر باسیلندر V ومخالف شد.

دراوایل توسعه موتورخودرو،موتوربسیار بیش تری ازموتور های امروزی تولیدشده است.موتور هااز۱ تا۱۶ سیلندر بااختلاف متناظر دراندازه کلی،وزن،جابه جایی موتور وحفره های سیلندر استفاده میکنند.چهار سیلندر ورتبه بندی نیرو از۱۹ تا۱۲۰ اسب بخار(۱۴ تا ۹۰کیلو وات)دراکثر مدلهادنبال شدند.چندین مدل سه سیلندر دوچرخه بادو چرخه ساخته شده است درحالیکه بیشترموتور هاسیلندرهای مستقیم یاخط دارند.چندین مدل ازنوع Vوجودداشت ودو وچهار سرسیلندر کاترپیلار نیزاز نظرافقی مخالف بودند.میل بادامک بالای سرکار میکردند.موتور های کوچک ترمعمولاً دارای خنک کننده هوا ودرقسمت عقب خودرو قرارداشتند. نسبت فشرده سازی نسبتاًکم بود.دردهه (۱۹۷۰ و ۱۹۸۰) میلادی شاهدافزایش علاقه به مصرف سوخت بهتربودکه باعث بازگشت به طرحهای کوچکتر V-6 وچهار سیلندر شد وپنج شیردرهر سرسیلندر کاترپیلار برای بهبود کارایی داشت. Bugatti Veyron 16.4 بایک موتورW16 کارمیکند،به این معنی که دوطرح سیلندر V8 درکناریک دیگرقرارگرفته اند تاشکل W بایک دیگر میل لنگ مشابه ایجاد شود.

موتور احتراق داخلی سرسیلندر کاترپیلار

بزرگ ترین موتوراحتراق داخلی که تاکنون ساخته شده است Wärtsilä-Sulzer RTA96-C ،یک موتوردیزلی ۱۴ سیلندر ،۲ سرسیلندر کاترپیلار توربو شارژاست که بمنظورقدرت دادن به Emma Mærsk،بزرگترین  کشتی کانتینری جهان هنگام راه اندازی درسال ۲۰۰۶ طراحی شده است.دارای ۲۳۰۰ تن وزن است وهنگام کار باسرعت ۱۰۲دوردردقیقه (۱٫۷اسب بخار)بیش از۸۰ مگاوات ساعت تولیدمیکند ومیتواندتا۲۵۰ تن ازسوخت درروز استفاده کند.موتور احتراق داخلی موتوری است که درآن احتراق سوخت ،به طورکلی سوخت فسیلی بایک اکسید ننده معمولاً هوا،دریک محفظه احتراق اتفاق می افتد.دریک موتور احتراق داخلی گسترش گاز های دما وفشاربالا که توسط احتراق تولیدمیشود،مستقیماًاجزای موتور مانند پیستون ها یاتیغه های توربین یانازل رااعمال میکند وباحرکت آن ازراه دور،کارمکانیکی تولیدمیکند.

موتور احتراق خارجی سرسیلندر کاترپیلار

موتور احتراق خارجی(موتور EC)موتور حرارتی است که درآن یک مایع کارداخلی بااحتراق یک منبع خارجی،ازطریق دیواره موتور یایک مبدل حرارتی گرم میشود.سپس مایع باگسترش وعمل برروی مکانیسم موتورباعث ایجادحرکت وکارقابل استفاده میشود.سپس مایع خنک میشود،فشرده میشود ودوباره مورداستفاده قرارمیگیرد(چرخه بسته)،یا(معمولاً کم تر)ریخته میشود ومایعات خنک درداخل(موتورهوای چرخه باز)کشیده میشود.

“احتراق” به سوختن سوخت بااکسیدکننده ،برای تأمین گرمااشاره دارد.موتور های پیکربندی وعملکردمشابه (یاحتی یکسان) ممکن است ازمنبع گرما ازدیگرمنابع مانندهسته ای ،خورشیدی،زمین گرمایی یا گرمازدایی استفاده کنندکه احتراق آن نیست.امابعنوان موتور های احتراق خارجی طبقه بندی نمیشوند،بلکه بعنوان موتور های حرارتی خارجی طبقه بندی میشوند.مایع درگردش میتواندمانند:موتوراسترلینگ  یابخار مانندموتور بخار یامایع آلی مانند n-pentane درچرخه آلی رنگین باشد.مایع میتواند ازهرترکیب باشد.گازتقریباًمتداول است ،اگر چه گاهی اوقات ازمایع تک فازنیزاستفاده میشود.درموردموتوربخار،مایع فازها بین مایع وگازتغییرمیکند.

موتورهای احتراق هوا سرسیلندر کاترپیلار

موتورهای احتراق تنفس هوا موتور هایی بااحتراق هستندکه ازاکسیژن موجوددر هوااتمسفراستفاده میکنند وبجای حمل یک اکسیدکننده ،مانندموشک،ازاکسیدشدن (سوختن) سوخت استفاده میکنند.ازنظر تئوریک ،این امرباید منجربه انگیزه خاص بهتری نسبت به موتور های موشکی شود.جریان مداوم هوا ازطریق موتورتنفس هواجریان مییابد.این هوافشرده،مخلوط باسوخت ،مشتعل وبعنوان گاز های خروجی بیرون میرود.

تاثیرات محیطی

عملکردموتور ها بطورمعمول تأثیرمنفی برکیفیت هوا وسطح صدای محیط میگذارد.توجه ویژه ای به ویژگیهای تولیدآلودگی سیستمهای قدرت خودرو سازی شده است.این باعث ایجادعلاقه جدیدبه منابع انرژی متناوب وپالایشگاه های موتور احتراق داخلی شده است.اگر چه چندوسیله نقلیه الکتریکی باتولیدمحدود تولیدشده است ،اما بدلیل هزینه هاوویژگیهای عملیاتی،این رقابت راثابت نکرده است.درقرن بیست و یکم،موتور دیزل محبوبیت خودرانسبت به صاحبان خودروافزایش داده است.بااینحال،موتور بنزینی وموتور دیزل ،بادستگاه های جدیدکنترل انتشارخودبرای بهبودعملکردانتشار،هنوز موردتوجه زیادی قرارنگرفتند. تعدادی ازتولیدکنندگان موتورهای هیبریدی رامعرفی کرده اند،که عمدتاشامل یک موتور بنزینی کوچک همراه بایک موتور الکتریکی ودارای یک باتری بزرگ،امااین هاهنوزهم نبایدسهم زیادی رادربازارهای موتورهای بنزینی ودیزلی واردکنند.

کیفیت هوا

گاز اگزوز ازموتور جرقه شامل مواردزیراست:از ۷۰ تا ۷۵درصدبخار آب ۱۰ تا ۱۲درصد ،دی اکسیدکربن ۱۰تا ۱۳٫۵درصد،هیدروژن ۰٫۵ تا ۲ درصد،اکسیژن ۰٫۲ تا۲ درصد،مونوکسیدکربن :۰٫۱ تا ۶٪ ،هیدروکربنهای غیر مجاز ومحصولات اکسیداسیون جزئی بعنوان مثال آلدئیدها۰٫۵ تا ۱٪ ،مونوکسیدنیتروژن ۰٫۰۱ تا ۰٫۴٪ ،اکسیدنیتروژن <100 ppm ،دی اکسیدگوگرد ۱۵ تا ۶۰ ppm ،اثری ازترکیبات دیگرمانندموادافزودنی سوخت وروان کنندهها ،ترکیبات هالوژن وفلز وذرات دیگر است.مونوکسیدکربن بسیارسمی است ومیتواندباعث مسمومیت بامونواکسید کربن شود ،بنابراین مهم است که ازایجادگاز درفضای محدودخودداری شود. مبدلهای کاتالیزوری میتوانندانتشار سمی راکاهش دهند،اماآن ها رابطورکامل ازبین نبرند.هم چنین ،انتشارگازهای گلخانه ای ،بطورعمده دی اکسیدکربن،ازکاربردگسترده موتورهادردنیای مدرن صنعتی به اثرگلخانه ای جهانی کمک میکند.یک نگرانی اصلی درموردگرم شدن کره زمین میباشد.

موتور حرارتی سرسیلندر کاترپیلار

بعضی ازموتور هاگرما را ازفرآیندهای غیرمتعادل کننده بکارمکانیکی تبدیل میکنند ،برای مثال یک نیروگاه هسته ای ازگرمای ناشی ازواکنش هسته ای برای تولیدبخار ورانندگی موتور بخاراستفاده میکند،یا ممکن است یک توربین گازی درموتور موشک باتجزیه پراکسیدهیدروژن هدایت شود.جدای ازمنبع انرژی مختلف،موتوراغلب تقریباًمشابه موتوراحتراق داخلی یاخارجی طراحی میشود.گروه دیگری ازموتور های غیرکوشش شامل موتور های حرارتی حرارتی (که موتورهای TA)نامیده میشوندکه دستگاههای ترموکوستیک هستندکه ازامواج صوتی بادامنه بالابرای پمپاژ گرما ازیک مکان به مکان دیگراستفاده میکنند،یا برعکس ازاختلاف گرمابرای القاء امواج صوتی بادامنه بالااستفاده میکنند.بطورکلی،موتور های ترموکوستیک رامیتوان به دستگاه های ایستاده وموج های مسافرتی تقسیم کرد.

موتور الکتریکی سرسیلندر کاترپیلار

یک موتور الکتریکی ازانرژی الکتریکی برای تولیدانرژی مکانیکی استفاده میکند،معمولاً ازطریق تعامل میدان های مغناطیسی ورسانای حامل جریان است. روندمعکوس،تولیدانرژی الکتریکی ازانرژی مکانیکی، توسط یک ژنراتور یادینام انجام میشود. موتورهای کششی استفاده شده دروسایل نقلیه معمولاًهردو کار راانجام میدهند. موتورهای برقی را میتوان به عنوان ژنراتور وبرعکس کارکرد ، اگرچه این همیشه عملی نیست. موتورهای برقی همه جامورداستفاده قرارمیگیرند ودرکاربردهایی به اندازه فن های صنعتی ،دمنده وپمپ ، ابزار ماشین ،لوازم خانگی ،ابزارهای برقی ودیسک های دیواری وجود دارد. آنهاممکن است توسط جریان مستقیم(بعنوان مثال ازیک دستگاه قابل حمل با وسیله نقلیه قابل حمل ویا موتور موتور) یا جریان متناوب ازیک شبکه توزیع برق مرکزی تغذیه شوند. کوچکترین موتور ممکن است درساعت مچی برقی یافت شود. موتورهای متوسط باابعاد ومشخصات بسیاراستاندارد ،توان مکانیکی مناسبی رابرای مصارف صنعتی فراهم میکنند. بزرگترین موتورهای برقی برای پیشران کشتیهای بزرگ وبرای مقاصدی مانند کمپرسورهای خط لوله استفاده میشوندکه دارای رده بندی درهزاران کیلووات هستند. موتورهای برقی ممکن است توسط منبع انرژی الکتریکی ،ساخت داخلی آنها وکاربردآنها طبقه بندی شوند.

موتور هیدرولیک سرسیلندر کاترپیلار

موتور هیدرولیک موتور است که قدرت خودرا ازیک مایع تحت فشارخارج میکند. ازاین نوع موتور میتوان برای جابه جایی بارهای سنگین یاتولید حرکت استفاده کرد.

 • کارایی
 • سرعت موتور

باتوجه به این که اکثر موتورهایی که سرعت برای آن هاتعریف میشودچرخش دارند ،سرعت موتور درچرخش دردقیقه (RPM)اندازه گیری میشود. موتور هاممکن است بعنوان سرعت کم ،سرعت متوسط یاپرسرعت طبقه بندی شوند ،امااین شرایط همیشه نسبی بوده وبه نوع موتور توصیف شده بستگی دارد. بطورکلی ، موتورهای دیزلی درمقایسه با موتورهای بنزینی (باسرعت ۲۲۰۰ تا ۶۰۰۰۰۰ دوردردقیقه برای موتور بنزینی اتومبیل) باسرعت کمتری کار میکنند(۴۰۰-۴۰۰۰ پوند دردقیقه برای دیزل اتومبیل). موتورهای الکتریکی وتوربوشفت های قادر به سرعت های بسیاربالا (۱۰،۰۰۰ پوند دردقیقه یابیشتر)هستند ،که عموماًفقط توسط مدول فله وعمرسرویس درنظر گرفته شده ازقطعات تشکیل دهنده روتور محدود میشوندکه بایدقدرت نیروی گریز ازمرکز راتحمل کنند.

رانش سرسیلندر کاترپیلار

رانش نیرو ناشی از تعامل بین دو توده است که به دلیل سرعت آنها نیروهای مساوی اما متضاد بر یکدیگر اعمال می کنند. نیرو F را می توان یا در نیوتن ها (واحد های N ، SI) یا به ندرت در رانش پوند (به جز واحدهای امپریالیستی) اندازه گیری کرد.

 

سوپاپ دود و هوا ماشین آلات راهسازی و معدنی

معرفی سوپاپ دود و هوا

سوپاپ معنی دقیق آن دریچه است.یکی ازقطعات موتورکه روی سیلندر موتورقرار میگیردو ورود هوا وخروج دود راکنترل میکند.البته درمواردی به دریچه‌های موجود درتلمبه‌های آب نیزاطلاق میگردد.

انواع سوپاپ ها :

سوپاپ هوا: ازلحاظ اندازه مقداری بزرگ تراز سوپاپ دود است ودردمای پایینتری کارمیکند.
سوپاپ دود: بعلت تماس مداوم بااحتراق یاگازهای داغ ناشی ازاحتراق،دمای بالاتری دارد. والبته ازلحاظ اندازه هم کوچک تراست.

ورودسوخت به سیلندرهنگام مکش،وبرای خروج هوااز سیلندر هنگام تخلیه،نیازبه سوپاپ داریم.سوپاپ قطعه ای قارچی شکل است که بیش ترشبیه گوشت کوب است.سوپاپ گازاز سوپاپ دود دارای سطح بیش تری است تاسیلندر بهتر پرشود وراندمان حجمی موتوربالارود.برای این که سیلندر بهترپرشود نیازبه این است که دودهادرزمان تخلیه سریع و کامل ازسیلندر خارج شوند.برای اینمنظور وافزایش راندمان حجمی موتوراکثراً در موتور هابجای دو سوپاپ ازچهار سوپاپ استفاده میکنند.به محل نشست سوپاپ هادر سرسیلندر سیت میگویند.جنس سوپاپ ورودی معمولا ازفولاد کروم نیکل ویافولاد کبالت ویافلزات دیگر میباشددرحالیکه  سوپاپ های دود ازفلزاتی ساخته میشود که درمقابل حرارت زیاد مقاومت داشته باشدمثل فولاد کروم ونیکل زیراکه حرارت بیش تری بر سوپاپ خروجی اثرمیکند.

سوپاپ (به فرانسوی:Soupape) یادریچه یکی ازقطعات قارچی شکل موتوراست که روی سرسیلندر قرارمیگیرد وورود مخلوط هوا وسوخت وخروج دودراکنترل میکند.بطورکلی هرچیزیکه ورود وخروج چیزدیگری راکنترل نمایدمیتواندیک سوپاپ تلقی شود. بعنوان مثال میتوان درهای ورودی خودکاردر فروشگاه‌های بزرگ رانام برد بعبارتی سوپاپ های بزرگ است. سوپاپ دود و هوا کاترپیلار وسیله ای برای خالی کردن دودازسر پیستون و واردکردن هوابه سرپیستن برای احتراق بهتراست.

کلمه (poppet etymology) رابا“عروسک”به اشتراک می گذارد: از پاپ انگلیسی انگلیسی میانه(“جوانان”یا“عروسک”)،ازکوپه فرانسوی میانه است که کم رنگی ازکوپه هااست.استفاده ازکلمه (poppet) برای توصیف دریچه ازهمان کلمه ای است که برای مارییتهااستفاده میشود،که ماننددریچه پوپت درپاسخ به حرکت ازراه دورمنتقل شده بصورت خطی حرکت میکنند.درگذشته“سوپاپ دود و هوا”مترادف دریچه پوپت بود؛ بااینحال،این استفاده از“عروسک” اکنون منسوخ شده است.ساقه سوپاپ درداخل معابر باعنوان راهنمابه سمت بالا وپایین حرکت میکند،که دربلوک موتورتعبیه شده است.سردریچه به نام صورت دریچه،عموماً بازاویه ۴۵درجه خاکی شده است ،بگونه ای که بدرستی روی صندلی سوپاپ دود و هوا موجوددربلوک قرارگیرد.

دریچه (Poppet)اساساًبادریچه های کشویی ونوسان سازمتفاوت است.دریچه (Poppet)بجای این که دربالای صندلی برای سرپوش گذاشتن یاتکان خوردن یک بندرحرکت کند،ازصندلی باحرکتی عمودبر صفحه بندربلند میشود. مهم ترین مزیت شیر​​دریچه این است که هیچ حرکتی روی صندلی ندارد،بنابراین نیازی به روغن کاری ندارد.این سوپاپ دود و هوا  آب شیرین(قرمز)فعال شده بافشار ویک دریچه شاخه فعال بادامک (آبی)را درسیلندر یک موتوراحتراق داخلی نشان میدهد.

زمان باز ماندن سوپاپ دو و هوا

محل زمانبندی وتنظیم زمانهای باز شدن یابسته ماندن سوپاپ‌ها راقطعه‌ای به نام میل بادامک انجام میدهد.این میله باتوجه به ساختار وشکل برجستگی های روی آن(بادامک‌ها) تعیین میکندکه سوپاپ‌ها حتما بایددر چه زمانی بازشده وپس ازآن بسته شوند.هم چنین تعیین میکندکه بسته ماندن سوپاپ‌ هامی‌بایست تاکی ادامه پیداکند. همان گونه که ذکرشدحرکات باز وبسته شدن سوپاپ‌ هامی‌بایست با حرکات بالا وپایین رفتن پیستون درسیلندر،کاملاً هماهنگ باشد.برای تأمین کردن این هماهنگی درساختمان موتور ها،میل بادامک‌ هارادر ارتباط ثابت وهمیشگی با میل‌لنگ نگه میدارند.

ازآن جاکه میل‌ لنگ تحت تأثیرحرکات بالا وپایین پیستون میچرخد ازاینرو حرکت میل بادامک بخودی خود باحرکت پیستون هماهنگ میشود.این هماهنگی باعث میشود تادرلحظه پایین آمدن درابتدای کورس خود،بمنظور مکش هوابه داخل سیلندر میل بادامک سوپاپ هوارا بازکند. اینکار تازمانی ادامه داردکه پیستون شروع به متراکم ساختن هوای ورودی کند دراین زمان سوپاپ هوا و سوپاپ دود هردوبسته شده‌اند.بسته بودن سوپاپ تاپایان مرحله قدرت ادامه پیدامیکند دراین لحظه باشروع حرکت روبه بالای پیستون،سوپاپ دود هم بازشده وتارسیدن پیستون به نقطه مرگ بالاباز میماند.پس ازآن سیکل(دور) جدیدی آغازمیشود.

کارایی سوپاپ دود و هوا

دربیش ترموارد،داشتن یک“پوپ متعادل”در سوپاپ دود و هوا مستقیم عملکرد مفیداست.برای جابه جایی پوپرنیروی کم تری لازم است زیراتمام نیروهای موجود درخشخاش توسط نیروهای مساوی ومخالف باطل میشوند.سیم پیچ الکترونوئید بایدفقط بانیروی بهارخاموش شد.دریچه های پوپت دربسیاری ازفرآیندهای صنعتی ،ازکنترل جریان شیر تاجداسازی هوای استریل درصنعت نیمه هادی استفاده میشوند.بااینحال،آن هابیش تر بعنوان مورداستفاده درموتورهای احتراق داخلی و بخارشناخته شده اند،همان طورکه درزیرآورده شده است.دریچه های پرستا وشرودر که درلاستیکهای پنوماتیک بکار میروندنمونه هایی ازدریچه های پوپرهستند.دریچه (Presta)دارای فنرنیست وبرای باز وبسته شدن درهنگام تورم به دیفرانسیل فشارمتکی است.

دریچه های پوپت درپرتاب اژدرهااززیر دریایی هابه طورگسترده استفاده میشوند.بسیاری ازسیستمهابرای بیرون کشیدن اژدر ازلوله ازهوای فشرده استفاده میکنند ودریچه پوپک مقدارزیادی ازاین هوا(به همراه مقدارقابل توجهی ازآب دریا)را بازیابی میکند تابتواندابرداستان حباب هاراکاهش دهدکه درغیر اینصورت ممکن است خیانت به قایق راخیانت کند.موتور بطورمعمول سوپاپ دود و هوا رابافشاردادن روی ساقه هابه همراه كام ودنبال كننده بادامک اداره میكند.شکل وموقعیت بادامک بالابر سوپاپ رامشخص میکند وچه موقع وباچه سرعت دریچه باز میشود.این کمهامعمولاً روی یک میل لنگ ثابت قرارمیگیرند که ازطریق میل لنگ میل شده است ودریک موتورچهار زمانه باسرعت نیم میل لنگ قراردارد.درموتورهای باکارایی بالا،میل بادامک قابل حرکت است وکمها دارای ارتفاع متفاوتی هستند،بنابراین باحرکت محوری میل بادامک نسبت به موتور (RPM)،بالابر سوپاپ نیزمتفاوت است.

برای برخی ازبرنامه ها،ساقه سوپاپ دود و هوا ودیسک ازآلیاژ های فلزی مختلف ساخته شده اند،یاساقه سوپاپ دود و هوا ممکن است توخالی وپراز سدیم برای بهبودانتقال وانتقال حرارت باشد.اگر چه یک هدایت گرمای بهتری دارد،یک سرسیلندر آلومینیومی به درج صندلی استیل نیازدارد،جاییکه یک سرسیلندر چدن اغلب درگذشته ازصندلیهای سوپاپ انتگرال استفاده میکردند. ازآن جاکه ساقه دریچه در محفظه بادامک روان کاری میشود ،باید دربرابرضربات آب بندی شود تاازورود گازهای سیلندر بداخل میل لنگ جلوگیری نشود،حتی اگرترخیص ساقه تاشیر بسیارکم باشد ،بطورمعمول (۰٫۰۴-۰٫۰۶) میلیمتر، بنابراین یک لاستیک.ازمهر وموم نوع لب استفاده میشود تااطمینان حاصل شودكه روغن بیش ازحد ازلنگه برروی سكته القایی كشیده نشده است وگازاگزوز درسیل اگزوز واردمیل لنگ نمیشود.درصورت وجود خلاء مانیفولدبالا ،راهنماهای شیر فرسوده ویامهر وموم های معیوب روغن رامیتوان باوجودیک پف دودآبی ازلوله اگزوز دررهاکردن پدال شتاب دهنده تشخیص داد.چنین شرایطی هنگام تعویض دنده رخ میدهد.

درموتور های چند سوپاپ،تنظیم معمولی دو سوپاپ دود و هوا درهرسیلندر باحداقل یک شیراضافی ورودی(سرسیلندر سه سوپاپ)یا،معمولاً بامصرف اضافی ویک دریچه اگزوزاضافی(چهار-سراستوانه سوپاپ) دومی که به معنای (RPM) بالاتراست ،ازنظرتئوری قابل دستیابی هستند.پنج طرح شیر(باسه ورودی ودودریچه اگزوز)نیزدرحال استفاده است.سوپاپ های بیشتردرهر سیلندر به معنای بهبودجریان گاز وجرم های برگشت پذیر کوچک ترممکن است حاصل شودکه منجربه بهبودراندمان موتور ودرنهایت ،بازده بیش ترانرژی وصرفه جویی بهترسوخت میشود.موتورهای (Multivalve)هم چنین امکان اتصال یک جرقه در مرکز رادارندکه باعث افزایش راندمان احتراق وکاهش انفجارمیشود.

درطراحیهای اولیه موتور،شیرها“درقسمت پایین”به موازات سیلندرها“وارونه” بودند.این به اصطلاح طراحی موتور(L-head)بود،بدلیل شکل استوانه ومحفظه احتراق،هم چنین به آن“موتور flathead”گفته میشد زیرابالای سرسیلندرصاف بود.اصطلاح ترجیح داده شده درخارج ازآمریكا (گرچه گاهی اوقات درآن جانیزاستفاده میشد)حاشیه جانبی بود.ازاینرو،استفاده ازآن به نام باشگاه صاحبان فورد (Sidevalve)بریتانیا است.اگر چه این طراحی برای ساخت وسازساده وارزان ساخته شده است،امادو اشکال اساسی دارد:مسیرپر تلاطم بدنبال بارورودی،جریان هوارا محدودکرده وبطورموثری ازسرعتهای بالاتراز۳۶۰۰ دوردر دقیقه جلوگیری میکند، ومسیر اگزوز ازطریق بلوک میتواندباعث شود.گرم شدن بیش ازحدتحت فشارسنگین.این طرح به“ورودی بیش از اگزوز”،(IOE یاF-head)تبدیل شده است،جاییکه شیرورودی درسربوده ودریچه اگزوز دربلوک است.بعداً هردو دریچه به سمت سرحرکت کردند.

دریچه های پوپت دربیشتر موتور های برگشت پذیربرای باز وبسته شدن درگاه های ورودی واگزوزدر سرسیلندر استفاده میشود.دریچه معمولاًیک دیسک صاف ازفلز بامیله بلنداست که به“ساقه دریچه” متصل به یکطرف معروف است.درموتورهای احتراق اولیه(حدود۱۹۰۰)معمول بودکه شیرورودی اتوماتیک باشد،یعنی بامکش درموتورباز شده وبایک فنرسبک برگردیم.دریچه اگزوزباید بصورت مکانیکی هدایت میشد تادربرابر فشارموجود درسیلندر بازشود.استفاده ازدریچه های اتوماتیک ساز وکاررا ساده ترکرد،اما“دریچه شناور”سرعتی راکه موتورقادر به اجرای آن بودمحدودکرد ،ودرحدود۱۹۰۵دریچه های ورودی مکانیکی بطورفزاینده ای برای موتورهای خودرو به تصویب رسید.

عملكرد مكانیكی معمولاًبافشار دادن روی انتهای ساقه سوپاپ دود و هوا انجام میشودكه معمولاًاز فنری برای بازگشت شیر​​به حالت بسته استفاده میشود. باچرخش زیاد دردقیقه(RPM)،بی تحرک فنربه معنای آن است که نمیتواندبه اندازه کافی سریع پاسخ دهد تادریچه رابه صندلی خودبین چرخه هابرگرداند،ومنجربه شناور سوپاپ دود و هوا شود،هم چنین بعنوان“گزاف گویی دریچه”شناخته میشود.دراین شرایط میتوان ازدریچه های دمودرومیک استفاده کردکه دراثریک عمل مکانیکی مثبت بجای چشمه بسته میشوند،میتوانند باسرعت زیادمورد نیازدرموتورها،بعنوان مثال موتور سیکلت وموتور های اتومبیل سواری به چرخه خودبپردازند.

دربیش تر اینگونه طرحها میل بادامک نسبتاًدرنزدیکی میل لنگ باقی مانده است ودریچه هاازطریق فشنگ وسلاحهای چرخ داراداره میشوند.این منجربه تلفات انرژی قابل توجهی درموتورشد،اماساده تربود، بخصوص درموتور V که درآن یک میل لنگ میتواند دریچه هارا برای هردو سیلندر عمل کند.به همین دلیل،طراحی موتور (pushrod)دراین تنظیمات بیشتر ازسایرین ماندگارشده است.

باطراحیهای مدرنتر میل بادامک دربالای سرسیلندر قراردارد ومستقیماًروی ساقه سوپاپ فشار مییابد(دوباره ازطریق دنباله های بادامک،هم چنین بعنوان تپه نیزشناخته میشود)،سیستمی که بعنوان میل بادامک بالای سرشناخته میشود. اگرفقط یک میل بادامک وجودداشته باشد،این یک موتور بادامک تنهایاموتور SOHC است.غالباًدو میل لنگ وجوددارد ،یکی برای ورودی ودیگری برای شیرهای اگزوز،ایجاد دوربین دوگانه سربالایی یا(DOHC) است. میل بادامک توسط میل لنگ منتقل میشود واز طریق چرخ دنده ها، زنجیر یاکمربند زمانبندی میباشد.

ساییدگی سوپاپ دود و هوا

دراوایل ساخت موتور ،شیردریایی یک مشکل اساسی بود.متالورژی فاقدبود وباز وبسته شدن سریع شیر هادرمقابل سر سیلندر هاباعث سایش سریع شد.آن هابایددر فرآیندی که بعنوان“کاردریچه ای” شناخته میشود،مجدداً مورداستفاده قرارگیرند.افزودن تری اتیلن به بنزین این مشکل راتاحدودی کاهش میدهد،روکش سرب صندلیهای سوپاپ ،باعث شده فلزرا روغن کاری کند ودریچه های استنلس استیل باشد.این پیشرفت هابطور کلی این مشکل راریشه کن کرده وبه سوخت طبیعی بدون استفاده ازهنجارکمک کرده است.

سوزش دریچه(گرمای بیش ازحد) یکیدیگر ازمشکلات است.باعث سایش بیش ازحد دریچه وآب بندی معیوب وهم چنین ضربه زدن به موتورمیشود(دریچه داغ باعث اشتعال زودرس سوخت میشود).با سیستم خنک کننده دریچه ای که ازآب یاروغن بعنوان خنک کننده استفاده میشود،قابل حل است. درموتورهای پرکار یاتوربوگاهی اوقات ازساقه های شیر پر ازسدیم استفاده میشود.سپس این ساقه هابه عنوان لوله گرماعمل میکنند.یکی ازدلایل عمده سوپاپ دود و هوا سوخته عدم وجودشیر درشیر است.دریچه نمیتواندکاملاًبسته شود.این امرباعث میشود ازطریق صندلی بتواندگرما رابه سمت سیلندر هدایت کند وممکن است باعث شودگازهای احتراق داغ بین دریچه وصندلی آن جریان پیداکند.دریچه های سوخته باعث فشرده سازی کم درسیلندر آسیب دیده وازبین رفتن قدرت میشوند.

ویژگی‌های سوپاپ دود و هوا چیست؟

 • یک سوپاپ خوب بایدحرارت زیادرا تحمل کند و هوای خوبی برای انتقال حرارت خودبه بدنه سرسیلندرباشد.
 •  حرارت زیادنباید باعث سوختگی وایجاد خوردگی در سوپاپ میشود.
 • یک سوپاپ خوب بایددر مقابل ضربات مقاوم باشد.
 • یک سوپاپ خوب بایددرمقابل سائیدگی مقاومت نماید.

راهساز کوماتسو باافزایش نیروهای تخصصی و حرفه ای در زمینه های مختلف این نیاز به شدت احساس میشد که این مجموعه قادر است با حفظ مشتری مداری و ارائه خدمات و محصولات عالی به مشتریان فعلی ، بتواند مشتریان جدید و همکاران جدید را در تهران و تمامی شهر های ایران ساپورت کند و در تامین قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات سنگین راهسازی و معدنی به آنها کمک کند، پس تصمیم بر آن شده است که تا با بزرگ کردن حیطه فعالیت و بازار، دنیای دیجیتالی و اینترنت را به فعالیت خود اضافه کند، و از این طریق بتواند خود را به مشتریان، شرکت ها و همکاران جدید معرفی نماید.

اگر به هر طریقی با وب سایت فروشگاه راهساز کوماتسو وارد شده اید و هنوز این مجموعه قدیمی و با سابقه را نشناخته اید، به شما پیشنهاد میکنیم تا از بخش های مختلف وب سایت به خدمات و محصولاتی که این فروشگاه ارائه می دهد را مشاهده نمایید و در صورت نیاز با تماس با کارشناسان فروش حرفه ای این مجموعه اطلاعات لازم را کسب نمایید و قطعات با کیفیت و قیمت دسته اول و رقابتی را مشاهده نمایید.

 

 

سوپاپ دود و هوا کوماتسو، سوپاپ دود و هوا کاترپیلار، سوپاپ دود و هوا هیواندا، سوپاپ دود و هوا هیتاچی، سوپاپ دود و هوا لیفتراک،

 

کاسه نمد ماشین آلات راهسازی و معدنی

کاسه نمد چیست ؟

درزمانهای گذشته برای جلوگیری ازنشت روغن وبامایعات داخل موتورهااز نمد استفاده میکردندکه شکل امروزی آن به کاسه نمد شهرت دارد.بیش تر کاسه نمد هانقش محافظتی دربرابر بلبرینگ هارادارند تااجازه ندهند روغن وسایرسیالات به خارج از موتور نشت کند.برای در زبندی شفتهای دوار وپیوسته حاوی سیال استفاده میشود.

دسته بندی جنس کاسه نمد هابراساس میزان فشار ،حرارات ودماتعیین میشودبرای مثال بعضی از کاسه نمد هاازجنس سیلیکون میباشد وبعضی دیگرازنوع وایتون این که کدام یک مفید وموثراست.فقط به عواملی که دربالااشاره شدبستگی دارد.

دلایل خرابی کاسه نمد ها

 • فواصل زیاد درتعویض دروه ای کاسه نمد
 • وجودحرارت زیاد وغیرقابل تحمل بادمای بالابرای کاسه نمد
 • اصطحکاک بالادرحین عملکرد موتور
 • استفاده ازجنس نامرغوب برای کاسه نمد

کاسه نمد بیل مکانیکی کوماتسو

دراین مقاله قصد داریم که شما عزیزان را با کاسه نمد بیشتر آشنا کنیم همان طور که میدانید واشرهای آب بندی درصنایع های گوناگون ازاهیمت بسیار بالایی برخوردار هستند.که ازآن جمله میتوانیدبه کاسه نمد ها کوماتسو اشاره کنیم.درصنعت ماشین آلات راهسازی کاسه نمد هاسرمیل لنگ نقش بااهمیتی را دارند.وازآن جاییکه ماشین آلات راهسازی ومعدنی ممکن است درشرایط نامساعد آب وهوای قرار بگیرندودردماهای گوناگون به فعالیت خود ادامه میدهندکیفیت وجنس واشرهای آب بندی اهمیت ویژه ای دارند.یکی از بهترین وموفقترین شرکتهایی که درتولید این محصول فعال میباشندوبرای تعمیرکارها وفروشندگان قطعات یدکی نامی آشنا هستندکه شرکت ژاپنی NOK نام دارد. ودرحال حاضر میتوان گفت که اکثرشرکتهای تولیدکننده ماشین آلات راهسازی مانند:کوماتسو،کوبلکو وهیتاچی و… از محصولات این شرکت ژاپنی استفاده میکنند.درشرکت راهساز کوماتسو این کالا رابعنوان کاسه نمد بیل مکانیکی کوماتسو سرمیل لنگ این دستگاه میشناسندکه در زیر شما میتوانید نقشه انفجاری شرکت کوماتسو رانیزمشاهده نمایید. دستگاه های کوماتسو ازگذشته درایران شناخته شدندومحصول پیش رو از باکیفیت ترین لوازم وقیمت بسیارمناسب ونیزفناوری روزجهان ودارای استاندار های بین المللی میباشد.البته همچنین خرید قطعات ماشین آلات راهسازی باید حتما ازیک کانال امن صورت بگیرد که سایت راهساز کوماتسو برای شما عزیزان این امکان را فراهم کرده است.وهمچنین شمامیتوانیدباخریداین کالا از وب سایت راهساز کوماتسو  ازخدمات وهمچنین ازحمل رایگان آن درسراسرکشور وضمانت کالا بهره ببرید. همچنین شما عزیزان میتوانید با گروه پشتیبان راهساز کوماتسو تمام وقت پاسخگوی شما هستند.

کاسه نمد سرمیل لنگ لودر کاترپیلار ۹۶۶Dدرهرماشین صنعتی،خودرو ویابطور کلی درهر وسیله ای،جنس کاسه نمد متغییراست.که بسته به حرارت یا دما ویافشار استفاده میشود.دردمای بالا از کاسه نمدهای چدن که مخصوص حرارت یادما میباشد،استفاده میگردد.امااگر دما وحرارت بالای۲۵۰درجه باشداز کاسه نمد های دیگراستفاده میشود.گاهی دربرخی ماشینهای صنعتی یاجایی ازخودرو هابدلیل خشک بودن وفشار گاز کولر خودرو،بایداز کاسه نمدهای کربنی استفاده شود.درقدیم برای جلوگیری از روغن ریزی در شفت ماشینهای صنعتی وخودرو هااز پارچه یانمد استفاده میکردند.بصورتی که نمد،روغن رابخودش جذب کرده وجلوی نشت آن رامیگیرد.هم چنین برای جلوگیری ازنشت آب وسیال های دیگرنیز،ازآن بهره میبردند.

البته کاسه نمد کوماتسو اکثرشما عزیزان درحال حاضراین اصول اولیه رادرموردچگونگی وایجادطراحی یک مهروموم روغن درک خواهیدکرد،ولی ما قصد داشتیم که این نکته رابرای کسانیکه تازه وارد دراین زمینه هستند،قراربدهیم.دریک کاسه نمدروغنی شافت وجودداردکه درداخل یک محفظه یایک چاله پیچ درحال چرخش میباشد.وبدلیل اصطحکاک، حتما بایستی بین شافت وسوراخ فاصله وجود داشته باشد. وکارایی سیل روغن متوقف شدن هرگونه مایع موجود درنشت ترازبین شافت ومحفظه ما است. البته همچنین امکان داردازمهر وموم استفاده کنندتا که ازورود موادخارجی،مثل:خاک،بداخل ترخیص کالااز گمرک جلوگیری کنند.

نکاتی که هنگام خرید کاسه نمد بیل مکانیکی کوماتسو بهتراست بدانیم؟

نشت روغن درماشین آلات شوخی بردارنیست ومیتواند برای شما مشکلات بسیارزیادی به وجود بیاورد.همچنین روغن میتوانددرشلنگهاوسیمهای ماشین واتصالات آن نفوذ نمایدوباعث ایجادجرقه های الکتریکی شوندوسیستم برق خودرو رادچارمشکل کنند.علاوه برآن میتواندسبب تشکیل جرمی درناحیه موتورودیگربخش های آن شودکه به آسانی پاک نخواهدشد.نشت روغن دربخشهایی ازموتورکه حرارت بسیاربالایی دارندباعث ایجادنشت گازهای مضرمیشوندوخطرآتش سوزی را چند برابرمینمایند.البته اگرسطح روغن درموتورشمابسیارپایین باشندمیل لنگ ویاتاقان روان کارنمیکنند،در نهایت منجربه سایش موتور وآسیبهای فاجعه بارمیشوند. که سال های بسیار زیادی است که مردم با این مشکلات دست وپنچه نرم میکنند.

 

پمپ باد بیل مکانیکی کوماتسو

“آب بندی پویا”رابطه ای بین شافت چرخان و کاسه نمد بیل مکانیکی کوماتسو است که توسط عنصرآب بندی انجام میگیرد. وازچشمه گارنت درمهر وموم روغن استفاده میکنندتا اگرتداخلی شعاعی بین لب مهر ونقطه تماس در شافت راافزایش یابد. وهمچنین برای رسیدن به این تداخل،باید حتما شناسه مهرروغن کمی ازقطر شافت کوچکترباشد.سیل استاتیک”رابطه بین مسکن ومهراست.که برای دستیابی به این تداخل،ODمهرو موم روغن بایدکمی بزرگ ترازنظر قطرمحفظه یاسوراخ باشد.کاسه نمد کوماتسو روغن اصولا ازسه مؤلفه اساسی تشکیل میشوندکه میتوان :عنصرآب بندی،کیف فلزی وچشمه باشد.وهدف اصلی ازعنصر آب بندی،جلوگیری ازنشت مایعات بین شافت ومحفظه است.که درصورت نگهداشتن درشیارمته سوراخ شده یاسوراخ شده،روکش فلزی محکم واستحکام میدهد. که فنربه مؤثربودن عنصر آب بندی کمک بسیاری مینماید. وتمام موادبایدبسته به محیطی باشدکه مهروموم روغن در آن کار مینمایدوانتخاب شوند.

 

معرفی لودر چینی ZL50

لودر چینی ZL50یکی ازپرکابردترین ومحبوبترین لودرهای موجود درکشورایران است.این لودر توانسته بخوبی باقیمت خوب وعملکرد مناسب جایگاهی مناسب دربازار ماشین آلات راهسازی کشورایران را بدست بیاورد وبهترین گزینه ازنظر قیمت دربرابر رقبای خودباشد. لودرهای چینی درسال های اخیرهمانندخودروهای سبک واردبازار ایران شده اند.و توانسته اندتعداد زیادی ازاین محصول رادرایران به فروش رسانند.لودرچینی ZL50 بابهره گیری ازموتور مدل ۳۳۰۶ تحت لیسانس کاترپیلار توانسته قدرت وتوانایی عملکردی مناسبی رابه این مدل لودر ببخشد واین امرباعث شده تا لودر ZL50 عملکرد وتوانایی اجرایی مناسبی رادرعملیاتهای عمرانی و راهسازی رانیزداشته باشد.

میل لنگ ماشین آلات راهسازی و معدنی

دراین مقاله قصد داریم با میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) بیشتر آشنا شوییم.

میل لنگ یاهمان (crankshaft) یکی ازاجزای اصلی موتور ماشین آلات راهسازی بحساب می آیدبعبارتی میل لنگ بزرگترین قطعه گردان دستگاههای راهسازی بحساب می آیند که نیروی حاصل ازموتور ازطریق میل لنگ هابه پیستون انتقال مییابد وپیستون هابرروی یک محورشروع به حرکت میکنند. در میل لنگ هاازآلیاژهای استفاده میشود تابتواند این میزان ازدرجه چرخش همیشگی ومداوم راتحمل کندزیرا دربرابرفرستایش بسیارزیادی وجوددارد.

میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) حرکت خطی پیستونهاراتبدیل به حرکت دورانی مینماید.میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) توسط یاتاقان برروی بلوک سیلندرقرارمیگیرندوتوسط بقل یاتاقان لقی وخلاصی طول میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) راتنظیم مینمایند. میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) دارای لنگهاویانقاط اتصال ثابت ومتحرک میباشند.خلاصی میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) دریاتاقان ثابت ومتحرک کم ترازیک دهم میلی متراست.بیشتر میل لنگ هاازجنس فولادوکربن متوسط ویاآلیاژفولاد درترکیب فلزات کروم ونیکل به روش فورج ساخته میشوند.درساخت میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) ازفلزوانادیوم که دربرابرهوابطورسریع خنک میشوند استفاده میشوند.درانتهای میل لنگ فلایویل متصل میشوندکه ارتعاشات میل لنگ راخنثی کرده و انرژی جنبشی راذخیره مینمایند.وتعداد لنگهادرموتورهای خطی برابرتعدادسیلندرها میباشندودرموتورهای خورجینی نصف تعدادسیلندرهامیباشد.

میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار(نشان داده شده دررنگ قرمز)،پیستونهایی که بامیله های اتصال(خاکستری)،سیلندر(آبی)ومگس کش(سیاه)برای یک موتور چهارخط داخل است.میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلارمیل لنگ چرخشی میباشدکه(دررابط بامیله های اتصال)حرکت بازگشتی پیستونهارابه حرکت چرخشی تبدیل مینمایند.میل لنگ ها اصولادرموتورهای احتراق داخلی استفاده میکنندوازبخشی ازمیل لنگ هاکه میله های اتصال به آن وصل میشوندبه وجود می آیند.میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) میتوان گفت که بااستفاده ازیاتاقانهای اصلی دربلوک موتورمیچرخد​،ومیل لنگ ها نیزبا استفاده ازیاتاقانهای میله ای درون میله های اتصال میچرخند.میل لنگ ها اصولاازفلز ساخته میشوندکه اکثرمیل لنگ های جدید ونو بااستفاده ازفولاد جعلی ساخته میشوند.میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) ومیله پیوند دهنده دربرجهای سنگی سلسله هان غربی(۲۰۲ قبل ازمیلاد–۹میلادی) اختراع شده که دراستان جیانگ سو میتوانید ببینید.این عملیات حرکت بازگشتی رابه حرکت چرخشی تبدیل میکندتایک عملیات موفق آمیزانجام شود.بعدهابرای استفاده ازکوره های چینی وماشین آلات نساجی گوناگون،استفاده ازمیل لنگ cat ومیله اتصال به توافق رسید.

یکی ازانواع میل لنگ رومی است که متعلق به سال ۲۰۰میلادی میباشد.یک میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلارآهنی با اهداف ناشناخته که مربوط به قرن ۲میلادی میباشد،درآگوستاراوریکا،سوئیس حفاری شده است.این قطعه به طول ۸۲٫۵ سانتیمتردرآخرآن یک دسته برنزبطول ۱۵سانتیمترقرارگرفته اند،ودسته دیگر ازبین رفته است.

همچنین میتوان گفت که کارخانه سنگ تراشی رومی (Hierapolis)ازقرن ۳میلادی،اولین ماشین شناخته است که برای ترکیب میل لنگ بامیله اتصال استفاده میشود.اولین موضوعات دردنیای غرب،برای میل لنگ (cat)ومیله اتصال دریک دستگاه،درکارخانه سنگ فرش آخر روم (Hierapolis)ازقرن ۳میلادی ودوکارخانه سنگ تراشی سنگ رومی در(Gerasa)،روم سوریه،وافسس،آسیای کوچیک(هردوقرن ششم میلادی) مشاهده میشوند.برروی سنگ فرش آسیاب (Hierapolis)،یک واترچیل تغذیه شده موجب نژادآسیاب نمایش داده شده است که قدرت وتوانایی را ازطریق یک قطارچرخ دنده داربه دواره قاب منتقل مینماید،که بلوکهای مستطیلی راازطریق نوعی میله های اتصال وبرش ازطریق لازمیت های مکانیکی،میل لنگ هانمایش میدهد.

عملیات میل لنگ ماشین آلات راهسازی و معدنی

عملیات میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلارومیله اتصال دوکارخانه اره برقی قدیمی شناسی دیگربدون قطاردنده کارمیکردند.درادبیات باستان،مابکاراره های مرمرآبی نزدیک به ترییر،که اکنون آلمان،توسط شاعر در پایان قرن چهارم آوزونیوس اشاره مینماییم؛ نسبتادرهمان زمان،این نوع آسیاب هانیزبنظر میرسندکه توسط مقدس مسیحی گرگوری ازنیسا ازآناتولی،نمایش دادن استفاده بسیار متنوعی ازآب دربسیاری ازمنطقه های امپراتوری روم است.که این سه اختراع تاریخ میل لنگ (cat)واتصال میله به هزاره کامل رابه عقب می اندازد؛برای اولین بار،همه اجزای اساسی موتوربخاربسیاردیرترتوسط یک فرهنگ فناوری متصل شدند. میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) توسط موتورپشتیبانی میشوند،بایاتاقانهای اصلی موتوراجازه میدهندکه تامیل لنگ درداخل بلوک بچرخد.حرکت صعودی هرپیستون ازطریق میله های اتصال به میل لنگ منتقل میشوند.به منظور ذخیره انرژی چرخشی وحفظ سرعت چرخش پایدارتر است،زیرامیل لنگ انرژی راازمیله های اتصال بعنوان یکسری ازپالسهادریافت مینمایند،یک چرخ دنده اغلب به یک انتهای میل لنگ متصل میشوند. این کمک بسیاری میکندکه تادریک نواختی منبع تغذیه ودرارتباط بایک دمپر هارمونیک،که به انتهای دیگرمیل لنگ متصل میشود کمک بسیاری کند،ولرزش پیچشی راکاهش میدهند.

میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) درمعرض فشارهای بسیار زیادی قراردارد،که دربعضی مواردبیش از۸٫۶ تن(۱۹،۰۰۰پوند)درهرسیلندر است.همچنین برای موتورهای تک سیلندر معمولاً طراحی راحتری نسبت به موتورهایی که دارای چندین سیلندر میباشند هستند.

میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلارمیتوانندبصورت یک تکه ساخته شوندیاازیک شبکه جداگانه،میلگرد هاوپینهاجداگانه جداشوند،که بعضی اوقات یک میل لنگ ساخته شده است.دربیشترکاربرد های که اتومبیل(موتورهای چهارزمانه)ازجعل یک تکه دررابطه بایاتاقانهای ساده ،پوسته استفاده میکنندکه به تأمین بادوام روغن موتورتحت فشارتکیه میکنند.این روغن تحت فشار،فاصله بین یاتاقانهاومجلات میل لنگ راپرمیکندویک لایه نازک هیدرودینامیکی ازروغن ایجاد مینمایندکه سطح های فلزی راازهم جدامینماید،بنابراین باچرخش قطعات،هیچ تماس فلزی بافلز رخ نمیدهد.این میله روغنی ازاصطحکاک بسیارکمی برخورداراست وتا زمانیکه فشارروغن حفظ شود،براحتی میتواندنیروهای حاصل ازشتاب پیستون،کاهش سرعت،واژگونی وچرخش انتهای بزرگ راکنترل نمایید.

موتورهای دو زمانه بعنوان بخشی ازالقای سوخت تازه وهوابداخل سیلندرازیک میل لنگ بسته شده استفاده مینمایند.که این امر مانع ازاستفاده ازیاتاقان های معمولی ومیل لنگ تحت فشار روغن میشود. درعوض ازیاتاقانهای غلتکی توپ وسوزنی استفاده میکنندوشفت میل لنگ ازچند قطعه ساخته شده است وبافشارباهم وبااستفاده ازمخروط های یک تکه ساخته میشود،بجای این که طراحی مخروط ۲تکه درهمه جادریک موتور۴سیلندرراحت است.روغن کاری موتور میل لنگ دوطرفه ازطریق روغن مخلوط شده باسوخت،چه درمخزن سوخت (قبل ازمخلوط کردن)وچه ازطریق سیستم روغن کاری مجزاصورت میگیردکه روغن رابه میل لنگ منتقل مینمایدتاباتوجه به دوردردقیقه وبارباسوخت مخلوط شود.درحالیکه بطورعمده درموتورهای دو زمانه (ازموتورهای برقی تاموتورهای بزرگ چندسیلندردرخارج ازخانه استفاده میشود) که برخی ازموتورهای ۴زمانه قدیمی (بطور معمول موتورسیکلت)ازمیل لنگهای غلتکی ساخته شده استفاده مینمایند.میل لنگ بیل مکانیکی کاترپیلاربدلیل یاتاقانهای اصلی قادربه چرخش دربلوک موتوراست.از آن جاییکه میل لنگ تحت فشار بسیار زیادی ازطرف سیلندر قراردارد،یاتاقان هادرنقاط مختلف درامتداد میل لنگ قراردارند،نه درهرانتهای.این عاملی بودکه موتورهای (V8)جایگزین موتورهای مستقیم هشت در دهه ۵۰ شدند.میل لنگ های بلنددوم درهنگام شروع طراحان موتوربااستفاده ازنسبتهای فشرده سازی وسرعت موتوربالاتر(RPM)ازانعطاف پذیرقابل انعطاف رنج میبرند. که موتور های باعملکردبالایی به همین دلیل بسیاری دارای یاتاقان های اصلی بیشتری هستند.دربعضی ازموتور ها،میل لنگ میلگردحاوی پیوندهای مستقیمی بین پینهای میل لنگ مجاور،وبدون تحمل اصلی واسطه است.که این پیوند ها بعنوان بازوی پرواز شناخته میشوند.که (pp16، ۴۱)به این ترتیب برخی اوقات درموتورهای (V6وV8)استفاده میشوند،چون این موتور راقادرمیسازدکه تابازاویه های (V)متفاوت ازآن چه که درغیراینصورت برای ایجادفاصله حتی شلیک نیازاست،وطراحی میشود.درحالیکه هنوزهم ازکمربندهای اصلی کم ترازآن چه که معمولاًبایک پیستون واحددرهر میل لنگ استفاده میکنید.به این ترتیب موجب کاهش وزن وطول موتور باهزینه کاهش میل لنگ میشوند.

نشانه های خرابی میل لنگ موتور:

 • زمانیکه تعویض روغن رادرزمانهای معین انجام ندهید تاازآسیب به میل لنگ جلوگیری کنید.
 • میل لنگ تاثیرمستقیمی ازروغن کاری موتور میگیردزیرا درمعرض فرسایش زیادی قراردارد.
 • موقع استارت ماشین شروع به حرکت نمیکند.

فیلتر هوای ماشین آلات راهسازی و معدنی

اهمیت فیلتر هوای ماشین آلات راهسازی و معدنی

فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) علاوه براینکه ازجلوگیری ورودآلاینده به دستگاه وحفاظت ازآن میشود بلکه باعث افزایش عمروکارایی ماشین نیزمیشود.این ماشین آلات درانواع پروژه های سنگین مورد استفاده قرارمیگیرندومعمولادرمعرض خاک وآلودگی بسیاری قراردارند.به همین دلیل یکی ازمهمترین قطعات ماشین آلات راهسازی فیلتر میباشد.اگرمایل هستیدبانحوه کاراین فیلتر هاآشناشویدیا قصد خرید این قطعه رادارید، مطالعه این مقاله برای شمامفیدخواهدبود.

شایدفکرکنیدکه دریک سیستم پیچیده ماشینی فیلتر هوااهمیت بسیار زیادی ندارد؛امابایدبدانیدکه تنهامقدارکمی گردوغبارکافی است که موتورماشین راآسیب بزندوکارایی خودراازدست دهد.سیلیس ماده اصلی تشکیل دهنده گردوغباراست که بسیارساینده بوده وسیستم هیدرولیک وقطعات ماشین آلات راهسازی راخراب میکند.هم چنین این ماده سبب ساییدگی میل لنگ ها،سوپاپ ها،حلقه های پیستون و انژکتورهای سوخت هم خواهدشد. اینجااست که کار فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) اهمیت بسیارزیادی پیدامیکند.زیرااین ماشین ها اکثردرمناطق خاکی وآب وهوای آلوده فعالیت میکنند.فیلتر هوای ورودی را قبل ازرسیدن به موتور تصفیه کرده ومانع ازورودآلودگی به آن میشود.به همین خاطروجهت جلوگیری ازآسیب موتوراستفاده از فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) بسیارمناسب وحفظ نظافت آن درفواصل مشخص اهمیت بسیاری دارد.

عمکلرد وکارایی فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar)

امروزه فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) معمولاازچند لایه هم چون یک سدمحافظ خارجی به همراه دو لایه داخلی دیگرساخته میشود.البته استفاده ازلایه های بسیارجهت تصفیه اضافی ویاتقویت هواحین عملکردمنظم موتورنیست؛بلکه اینکاربرای حفاظت ازموتوردربرابر آسیبهای خارجی وممانعت ازورودگردوخاک انجام میشود.فیلتری که به دفعات تمیزشده ودوباره استفاده میشود؛هرگزبه عملکردقبلی خودبرنمیگردد وهربارکه این اتفاق رخ دهد؛کارایی فیلتر هم کمترمیشود.بااین توضیحات ترجیح میدهیدکه موتور ماشین خودرابطورمکررعوض نماییدویا فیلتر هارا تعویض کنید؟البته بعضی ازمدلهای فیلتر مخزنی جهت نگه داری آلاینده هادارندوبایدبصورت دوره ای آنهاراتخلیه نمایید.فیلتر هامعمولاسیستم سنجشی دارندکه محدودیت جذب وگردش هوا راکنترل میکند.مانیتوری که داخل کابین قرارمیگیرد؛نشان گرتصویری مناسبی برای اینکاراست. اپراتورازطریق این سیستم متوجه میشودکه چه موقع فیلتر بیش ازحدگردوخاک گرفته ویادربرخی موارد،مسدودشده است.اگراین مانیتور کنترلی وجودنداشته باشد؛باید فیلتر هوا را ازمحل خودجداکنیدوچک نمایید.البته اینکاربایدبااحتیاط انجام شود؛ چون ممکن است که باعث ورودآلودگی به درون موتورشود.

فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلارباتفکیک مکانیکی وازبین بردن ذرات بزرگ به افزایش عمر فیلتر اولیه کمک میکند.سطح بیرونی کارایی فیلتر رابه ویژه درمحیط هایی بامقدارگردوغبارزیادمثل:ساخت بزرگراه، و معدنکاری وبرنامه های حفاری چاه بسیاربالامیبرد.جنس وکیفیت فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلارامروزه ازیک سطح مشبک سبک وپارچه هایی باالیاف مصنوعی است که بهترین کارایی وکاربردرادرمقابله با آلودگی دارد.این فیلتر هاسختتروبادوامترازگذشته هستندودرانواع تجهیزات سنگین وماشین آلات راهسازی ایرانی نیزازآنهااستفاده میکنند.

تعویض و نگهداری

دربیشترمواردعامل تعیین کننده زمان تعویض فیلتر،عمر فیلتر نیست؛بلکه کیفیت وکمیت هوااست.بااطمینانترین روش جهت تشخیص این که فیلتر چه زمانی به تعویض نیازداردنیزصرفاهمان سیستم سنجش و کنترل است.فیلتر هر چه کثیفتروآلوده ترباشد؛جریان هوادرآن کمترمیشود.این به این معنی است که فیلتر،هوارابدرستی تصفیه نکرده وباید حتما تعویض شود.شایددقت کرده باشیدکه بعضی ازتکنسینهایا تعمیرکارها فیلتر رابرداشته وبرای تمیز کردن آن رابرسطحی سفت هم چون لاستیک یاسپرمیکوبند ویاازیک کمپرسوربادجهت پاک کردن گردوغباراستفاده مینمایند.سپس آن رادرجای خودقرارمیدهند.ولی باید بدانیدکه ضربه به فیلتر ،شوکی به آن واردمینمایدکه بطور ناخوداگاه سبب پوسیدگی فیلتر میشود.استفاده ازکمپرسورجهت دمیدن وپاک کردن گردوخاک نیزچندان بدنیست؛ولی دراین حالت هم نیزخطر شکستگی فیلتر وجوددارد.

 انواع فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar)

فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) ماشین هایی هستندکه راهسازی رانسبت به سالهای قبل بسیارآسانترکرده ودرتسهیل ارتباطات بی تاثیرنیستند،تمامی ماشین آلات دارای موتوربه انواع فیلتر های مخصوص به خودنیازدارند.امّااهمیت فیلتر برای ماشینهای راهسازی وساختمانی کمی سختراست،چراکه همانگونه که ازنام این ماشین‌ آلات پیدااست باخاک،آسفالت وانواع آلودگیهای محیطی سروکاردارند.فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) نقش بسیارمهمی‌درعملیات یک دستگاه ایفا مینمایند چونکه فیلتر‌‌‌ های یک دستگاه اگرفرسوده شده باشندهیچ یک ازادوات دستگاه به خوبی کار نمی کنند.از فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) در ماشین آلات راهسازی ومعدنی برای تمیز نگهداشتن سوخت، روغن وسیالات هیدرولیک که دردستگاه برای روغن‌کاری قطعات وگرفتن حرارت به گردش درمی‌آیند،استفاده میکنند.فیلتر های بکاررفته دردستگاه شامل فیلترسوخت، فیلترروغن موتور،فیلترروغن هیدرولیک وفیلترگیربکس میباشند.هریک ازاین فیلتر هاماده مربوط به خودراتصفیه مینمایندوازورودذرات آسیب رسان به موتورجلوگیری مینمایند. فیلتر هیدرولیک یکی ازانواع فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) میباشندکه برروی سیستم هیدرولیک بسته شده وبرخی حتی درچندمرحله به صورت فیلتر هیدرولیک پرفشاروکم فشارمورداستفاده قرار میگیرد.برندهای معتبرمختلفی درجهان به تولید فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar) باتوجه به کاربری گسترده ای که درصنایع دارندمیپردازند.فیلتر دونالدسون (DONALDSON) آمریکا یکی از معتبرترین این برندها بحساب می آیدکه به تولیدانواع فیلتر های روغن وسوخت میپردازد.استفاده از فيلتر هاي اصلي وباكيفيت دركاركردوسلامت ماشين آلات شمابسيار تاثيرگذارميباشد.لوازم الکترونیکی جدیدوبروزبه نظارت برموتورهای بزرگ کمک مینماید؛ولی برای تشخیص آسیب ویانیازبه تعمیرقطعه گران قیمت خود نبایدمنتظرآنهاباشید.موتوراگرهوای کافی دریافت نکند؛به استفاده زیاداز سوخت پیداگرایش خواهدکردکه این منجربه هد رفتن انرژی میشود.البته موتورهای الکترونیکی امروزه کمتردچارچنین مشکلی خواهندشد؛بنابراین درنگه داری قطعات ماشین خودتوجه کافی رابه خرج دهید. بطوریکه درصورت بروزآسیب دراولین فرصت آن راتشخیص دهید.

نگهداشتن کارکرد پروژه

تعمیرونگه داری کنترل جریان هوابه حفظ روندپروژه کمک مینماید.حین انجام کار،تجهیزات راهسازی و فیلتر های آنهادرمعرض مخلوطی سمی ازآلاینده هاازجمله گردوخاک قراردارندکه بعضی مواقع به آنها آسیب میزند.خرابی قطعات ممکن است که درابتداچنان جدی بنظرنرسد؛درحالیکه عدم توجه به این خرابی وآسیبهامنجربه تاخیردرروندپروژه میشود.این اتفاق برای همه ازجمله کارگزاران و کارگران،پیمانکاران گران تمام میشود..

در نهایت

دراینجابه بررسی فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلارپرداختیم ونکاتی جهت نگه داری وحفظ آنهاگفتیم.وهم چنین ازاهمیت این قطعه صحبت کردیم.اگر ازماشین آلات سنگین استفاده کرده باشید؛می دانیدکه فیلتر نقش بسیارمهمی درحفظ سلامتی موتوراین ماشینهاداشته وبسیارپراهمیت است.

 

فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو دستگاهی است که ازموادفیبریامتخلخل تشکیل شده است وذرات جامدمانند:گردوغبار،خاک وباکتری هارا ازهوادورمیکند.فیلتر هاحاوی جذب کننده یاکاتالیزوری مانندذغال سنگ (کربن) همچنین امکان داردبو وآلاینده های گازی مانند:ترکیبات آلی فرار یاازن را ازبین ببرند. فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو درزمانی که کیفیت هوا برای مامهم باشدمورداستفاده قرارمیگیرد.به خصوص در سیستم های تهویه ساختمان وموتورها استفاده میشود.

بعضی از آپارتمان هاو همچنین هواپیماها وبرخی ازمحیط های ساخته شده توسط افراد(به عنوان مثال ماهواره هاوشاتل های فضایی)ازفوم،کاغذپلیسه دار ویاعناصری مانند فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو فایبرگلاس چرخان استفاده مینمایند.راه دیگر،یونیزه کننده های هوا، که ازالیاف یاعناصربا بارالکتریکی ساکن استفاده مینمایند،که باعث جذب ذرات گرد و غبار می شود.هوا ازموتورهای احتراق داخلی وکمپرسورهای هوا تمایل به استفاده ازفیلترهای کاغذ،کف یاپنبه دارند.فیلتر های حمام روغن ازحالت مطلوبی خارج شده است.

فن آوری فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو  ورودی هوا از توربین های گازی بخاطرپیشرفت درآیرودینامیک و پویایی سیال قسمت کمپرسور هوا توربین های گازی در سال های اخیر به طرز شگفت انگیزی بهبود یافته اند.

نوعی دیگر فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو است که ذرات باراندمان بالا(HEPA)که ابتدابه آن جذب کننده ذرات باراندمان بالا میگویند،اما گاهی اوقات بعنوان دستگیری ذرات با راندمان بالا یابازداشت ذرات با بازده بالا نیز میشناسند.فیلترهای مطابق بااستاندارد(HEPA)دارای کاربردهای بسیار زیادی هستند.از جمله میتوان گفت که دراتاق های تمیزبرای ساخت IC،تجهیزات پزشکی،اتومبیل،هواپیماوخانه استفاده می شود. این فیلتر بایدمعیارهای مشخصی ازکارآیی را مثل مواردی که توسط وزارت انرژی ایالات متحده (DOE) تعیین شده است،برآورده  نماید.

استانداردهای متفاوتی برای متغیرهایی که صحیح  است به عنوان فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو (HEPA) معرفی می شوند،تعریف مینمایند.دو استاندارد که نیازمند این است یک فیلتر هوا باید(ازهوایی که ازآن عبور میکند) ۹۹٫۹۵٪(استاندارد اروپایی) یا ۹۹٫۹۷٪(استاندارد ASME)ذراتی راکه اندازه بزرگتر یامساوی ازآن دارند حذف کند.

فیلترهای هوا کابین خودرو

فیلتر هوای کابین بطورواضح ومشخص یک فیلتر کاغذ پلاتر است که در ورودی هوای بیرون برای محفظه مسافر خودرو مورد استفاده قرار می گیرد. بعضی دیگراز این فیلترها مستطیل شکل وازنظر شکل با فیلتر هوای احتراق شبی شبیه هستند. باقی به شکلی منحصر به فرد شکل می گیرند تا فضای موجود در ورودی های هوای خاص وسایل نقلیه خاص را درخود جای دهند.اولین خودروسازکه فیلتر تمیز یکبارمصرف را برای تمیز کردن سیستم تهویه دراختیار داشت،موتور موتور“چشم آب و هوا”بودکه درسال ۱۹۴۰معرفی شد.

این فیلتر به عنوان یک افزودنی نسبتاً اخیر درتجهیزات خودرو،غافل است.فیلترهای هوای گرفتگی یاکثیف کابین میتوانندموجب کاهش بسیار زیادجریان هوا ازدریچه های کابین والبته واردشدن آلرژن هابه جریان هوای کابین شوندواز آن جاکه دمای هوای کابین بسته به میزان جریان هوای عبورازهسته بخاری،اواپراتور یاهردو دارد.آن هامیتوانندتا حد بسیار زیادی اثرتهویه مطبوع خودرو وعملکرد گرمایش راکاهش دهند.عملکرد ضعیف این فیلترها بااستفاده ازسیستم رتبه بندی حداقل گزارش کارایی (MERV) توسط تولید کنندگان مبهم است. بعضی افراد به اشتباه معتقدندكه بعضی ازاین ها فیلترهای (HEPA)هستند.

اکثر وسایل نقلیه تزریق سوخت ازیک عنصرفیلتر کاغذپلیسه داربه شکل پانل تخت استفاده مینمایند.که این فیلترمعمولاًدرون یک جعبه پلاستیکی متصل به بدنه دریچه گازباکارمجرای قرارگرفته است.وسایل نقلیه قدیمی ترکه ازسوخت کاربراتور یاتزریق سوخت بدنه دریچه گازاستفاده مینمایند،معمولاًازفیلترهوای استوانه ای استفاده مینمایند،معمولاًبین۱۰۰میلی متر(۴ اینچ)و۴۰۰ میلی متر(۱۶ اینچ) قطردارند.این دربالایاکناربدنه اتومبیل یاگاز دریچه گازقراردارند،معمولاًدریک ظرف فلزی یاپلاستیکی که ممکن است مجاری برای تأمین هوای ورودی خنک ویاگرم داشته باشند وبایک درفلزی یاپلاستیکی ایمن شوند.واحد کلی(فیلتر ومسکن درکنارهم)به دستگاه پاک کننده هواگفته میشوند.

کاغذ فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو

عناصرفیلترکاغذپلیسه دارانتخاب تقریباًمنحصربفرد برای تمیز کننده هواموتورخودرو است،زیراکه آن هاکارآمد وآسان برای سرویس ومقرون بصرفه هستند.اصطلاح “کاغذ”تاحدودی گمراه کننده است،زیرارسانه های فیلترباکاغذهایی که برای نوشتن یابسته بندی مورداستفاده قرارمیگیرند،تفاوت بسیار زیادی دارند.ودرنتیجه عملکردموتور رامحدود میکند.درواقع،تازمانیکه یک فیلتر کاغذ پلاتربه اندازه کافی برای حجم جریان هواکه دریک برنامه خاص مشاهده میشوند،اندازه گیری شوند،چنین قطعات فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو فقط محدودیت بی اهمیت برای جریان دارند تااین که فیلتر بطورقابل توجهی باخاک گرفتگی شوند.موتورهای تجهیزات ساختمانی نیز ازاین استفاده مینمایند.دلیل این امراین است که کاغذبه شکل زیگ زاگ خم شده ومساحت کل کاغذ بسیاربزرگ است،درمحدوده ۵۰بار ازبازشدن هوا است.

فوم فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو

عناصرکف پلی اورتان مرطوب شده روغن دربعضی ازفیلترهای هوای جایگزین پس ازفروش مورداستفاده قرارمیگیرند.فوم درگذشته بطورگسترده ای دردستگاه های تمیزکننده هوادرموتورهای کوچک روی مجهز به چمن وسایرتجهیزات قدرت استفاده میشد،اماعناصرفیلترکاغذ ازنوع اتومبیل تابه امروز عمدتادراین برنامه هافوم مرطوب شده روغن راپیاده کرده است.قطعات فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو فوم هنوز هم درکمپرسورهای هوابرای ابزارهای هواتا۵ اسب بخار استفاده میشود.بستگی به درجه وضخامت فوم بکار رفته دارد،یک عنصر فیلترفوم مرطوب شده باروغن میتواندحداقل محدودیت جریان هوایاظرفیت خاکی بسیار بالایی راارائه دهد،خاصیت دوم ساخت فوم فیلترهای انتخابی محبوب دررینگهای خارج ازجاده وسایربرنامه های کاربردی موتوراست که درآن سطح بسیاربالایی وجوددارند.گرد وغبار مواجه می شوند.باتوجه به نحوه جذب گردوغباردرفیلترهای کف،مقادیر بسیار زیادی ممکن است بدون تغییرقابل توجه درمحدودیت جریان هوا به دام بیفتند.

پنبه فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو

گازپنبه روغنی درتعدادفزاینده ای ازفیلترهای هوای خودرو بعدازبازاربعنوان کالاهای باکارایی بسیاربالایی بکارمیروند.درگذشته،گازهای پنبه ای استفاده محدودی درفیلترهای هوابرای تجهیزات اصلی داشتند. بااینحال،اززمان معرفی نسخه های Abarth SS،شرکت تابعه فیات فیلترهای هوای پنبه ای رابعنوان فیلترهای OE تأمین میکند.

فولاد ضد زنگ فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو

مش ازجنس استنلس استیل نمونه دیگری ازرسانه است که اجازه میدهدکه هوای بیشتری ازآن عبورکند.مش ازجنس استنلس استیل باشمش مشهای متفاوتی ارائه می شوندواستانداردهای متفاوتی تصفیه راارائه میدهند.دریک موتوراصلاح شده شدیدکه فاقدفضای فیلترهوای مخروطی است،بعضی ازآن هامیخواهندمش مشکی ازجنس استیل ضد زنگ راروی توربو نصب کنندتااطمینان حاصل شودکه هیچ ذره ای ازطریق توربو واردموتورنمی شوند.

حمام روغن فیلتر هوای بیل مکانیکی کوماتسو

دستگاه تمیزکننده هوا ازحمام روغن شامل یک کفشی است که حاوی یک استخرروغن است،ویک درج که پرازفیبر،مش،فوم یاسایرمواد درشت فیلتراست.هنگامیکه پاک کننده مونتاژمیشود،بدنه حاوی رسانه درج فاصله کمی ازسطح استخرروغن قرارمیگیرند.لبه درج لبه گلدان راهم پوشانی میدهد.این چیدمان مسیری پرپیچ وخم راتشکیل میدهدکه ازطریق آن هواباید دریک سری ازچرخش های U حرکت کند:ازطریق شکاف بین رینگ درج وپشته،ازطریق شکاف بین دیواره بیرونی درج ودیواره داخلی پاشش،وازطریق رسانه فیلتردربدنه درج است.این چرخش U باسرعت زیادهوادرسطح استخرروغن جریان مییابد. گردوغبار وذرات خاکی بزرگتروسنگینتر موجود درهوابدلیل عدم تحرک آنهانمیتوانندچرخش رابه وجودآورند،بنابراین آن هادرون روغن قرارمیگیرندودرکف ظرف پایه قرارمیگیرند.ذرات سبک تر وکوچک ترتوسط رسانه تصفیه داخل درگیرمیشوند،که توسط قطرات روغن که درآن جریان داردباجریان هوامعمولی مرطوب میشود.

تمیزکننده های هواحمام روغن تازمان تصویب صنعت گسترده فیلترکاغذدراوایل دهه ۱۹۶۰مورداستفاده قرارگرفت.ازاین قبیل پاک کننده هاهنوزهم درتجهیزات خارج ازجاده که درآن سطح بسیار زیادی گردوغبار وجوددارند،استفاده میشود،زیراپاک کننده های هواحمام روغن میتوانندنسبت به اندازه کلی آن ها،بدون ازبین رفتن راندمان تصفیه یاجریان هوا،مقدار بسیار زیادی ازخاک راترسیم کنند.بااینحال،روغن مایع موجب تمیزکردن وسرویس دهی چنین پاک کننده های هواکثیف وناخوشایندمیشود،برای جلوگیری ازمحدودیت بیش ازحد درسرعت بالای جریان هوا،بایدنسبتاً زیادباشندوتمایل به افزایش انتشاراگزوز هیدروکربن های سوخته بدلیل آسپیراسیون روغن درهنگام استفاده ازجرقه زنی دارند.

حمام آب

دراوایل قرن بیستم (حدود ۱۹۰۰ تا ۱۹۳۰)ازپاک کننده های هوابرای حمام آب دربعضی ازبرنامه ها(اتومبیل،کامیون،تراکتور وموتورهای قابل حمل وثابت)استفاده میشد.آن هاتقریباًبراساس همان اصول تمیز کننده هوادرحمام روغن کارمیکردند.بعنوان مثال،تراکتوراصلی فوردسون دارای دستگاه تمیزکننده هوادرحمام آب بود.دردهه ۱۹۴۰،طرحهای حمام روغن بدلیل عملکردبهترفیلتر،طرحهای حمام آب راجابه جاکرده بودند.

فیلتر های دست زدن به موادجامدفله

انتقال موادجامدشامل حمل موادجامد(حمل ونقل مکانیکی،انتقال پنوماتیک)است که ممکن است به شکل پودری باشد.بسیاری ازصنایع درحال رسیدگی به موادجامد(صنایع معدن،صنایع شیمیایی،صنایع غذایی)هستندکه نیازبه تصفیه جریان هوادارد تافرآیند فرارکند تاذرات ریزمنتشرنشوند،به دلایل نظارتی یادلایل اقتصادی (ازبین رفتن مواد).بعنوان یک نتیجه،فیلترهای هوا دربسیاری ازمراحل دراین فرآیند،به ویژه دردریافت خطوط انتقال پنوماتیک قراردارندکه درآن کمیت هوامهم است وبار درذرات ریزبسیارمهم است.فیلتر هاهم چنین میتوانند درهرنقطه ازتبادل هوا دراین فرآیندقراربگیرندتااز ورود آلاینده هابه این فرآیندجلوگیری شود،این امربه ویژه درداروسازی وصنایع غذایی صادق است.پدیده های فیزیکی درگیر درگرفتن ذرات بافیلترعمدتاًبی حرکت وپراکندگی است.

 

فروشگاه راهساز کوماتسو ارائه دهنده تمامی قطعات ماشین آلات راهسازی و معدنی کوماتسو

فروشگاه راهساز کوماتسو، افتخار دارد که با بیش از ۳۰ سال تجربه در فروش تمامی قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی و معدنی کوماتسو جزو قدیمی ترین و سرشناس ترین مرکز تامین کنندگان صنعت قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات راهسازی و معدنی می باشد.

لوازم زیربندی بیل مکانیکی کاترپیلار – لوازم موتوری بیل مکانیکی کاترپیلار – لوازم برقی بیل مکانیکی کاترپیلار – لوازم گیربکس بیل مکانیکی کاترپیلار ناخن آلات بیل مکانیکی کاترپیلار – فیلتر آلات بیل مکانیکی کاترپیلار – لاستیک بیل مکانیکی کاترپیلار – لوازم هیدرولیک بیل مکانیکی کاترپیلار – لوازم یدکی بیل مکانیکی کاترپیلا – فیلتر بیل مکانیکی کاترپیلار (Caterpillar)